Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 6. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab for Årsrapport og regnskab som gengivet nedenfor indstilles til generalforsamlingens godkendelse den 19. april Resume og hovedtal Totalkredit opnåede i regnskabsåret 2001 på en række væsentlige områder forbedringer og fremskridt, der betød, at Totalkredits placering på et stadig mere konkurrencepræget marked igen blev styrket. Kapitalgrundlaget blev forbedret dels ved tegning af ny aktiekapital, dels ved optagelse af ansvarlig lånekapital. Totalkredit-konceptet, der indebærer, at alle lån garanteres af de formidlende pengeinstitutter, blev yderligere udbygget og styrket, således at Totalkredit fra og med årsskiftet 2001 kun i helt ekstreme tabsmiljøer kan blive udsat for tab på lånemassen. Markedskontakten målt som andel af bruttonyudlån blev fastholdt, mens andelen af nettonyudlån og andel af bestand fortsatte de foregående års uafbrudte fremgang. Driftsbilledet viste som følge af den bedre kapitalstruktur og den betydelige stigning i udlånsaktiviteten og udlånsmassen en meget kraftig forbedring. Som en konsekvens af, at Totalkredit i 2001 kunne fortsætte de foregående års forbedringer af markedskontakt, driftsbillede og tabsafværgende foranstaltninger, blev Totalkredits obligationer to gange opgraderet af det internationale ratingbureau Moody's for ved udgangen af året at opnå en rating på Aaa - den højest opnåelige rating, og dermed den bedste anbefaling over for danske og udenlandske investorer. Totalkredits hovedtal Hoved- og nøgletal for de seneste 5 år opstillet med en lidt anden systematik end i det officielle årsregnskab er vist i skemaet nedenfor.

2 2 Totalkredits hovedtal (Mio. kr.) Driftsposter Netto rente- og gebyrindtægter 137,2 144,6 149,8 170,3 274,3 Andre ordinære indtægter 2,4 7,4 0,1 0,2 0,5 Omkostninger 66,9 72,7 73,1 80,8 97,5 Tab og nedskrivninger på fordringer 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,5-0,3 0,8 1,2 Resultat før kursregulering 73,1 79,7 76,4 90,5 178,8 Kursregulering 67,5 15,0-40,8 29,0 66,3 Resultat før skat 150,5 94,7 35,6 119,5 245,1 Resultat efter skat 115,0 57,1 24,1 83,8 179,0 Statusposter Udlån ultimo årets udlånsvækst i % ,6 27, ,0 35, ,8 24, ,3 18, ,7 23,4 Efterstillede kapitalindskud 750, , ,0 500, ,1 Egenkapital ultimo 1.260, , , , ,6 Udlånstal Bruttonyudlån markedsandel i % Nettonyudlån markedsandel i % ,8 11, ,2 18, ,2 14, ,1 25, ,8 15, ,7 27, ,1 19, ,4 29, ,7 19, ,6 32,4 Nøgletal Solvens 11,0% 10,8% 10,0% 9,0% 10,2% Egenkapitalforrentning efter skat 9,5% 4,4% 1,8% 4,8% 7,5%

3 3 Kapitalgrundlaget forbedret Som planlagt blev Totalkredits egenkapitalgrundlag med virkning fra 1. april 2001 forøget med 250 mio. kr. ved nytegning blandt Totalkredits samarbejdspartnere. Samtidig blev der tilbagebetalt ansvarlig lånekapital for et tilsvarende beløb. Ovennævnte forøgede kernekapitalen uden at øge den samlede ansvarlige kapital. Det skete ved udgangen af halvåret, da Totalkredit på det internationale lånemarked optog ansvarlig lånekapital for 150 mio. Euro, svarende til ca. 1,1 mia. kr. Lånet er kurssikret via en valutaswap. Styrkelsen af kapitalgrundlaget betød, at Totalkredit, selv om lånebestanden blev væsentligt forøget i løbet af året, alligevel sluttede 2001 med bedre solvenstal end ved årets begyndelse - 10,2% mod 9%. Garantikonceptet udbygget Totalkredits garantikoncept, der i forvejen i stor udstrækning beskytter Totalkredit imod tab på debitorer, blev på to områder yderligere udbygget i Ud over de individuelle lånegarantier, der indebærer, at intet nyt Totalkredit-lån kan etableres, uden at det låneformidlende pengeinstitut garanterer for den yderste del af lånet, er der blevet tilføjet en forøget tværgående solidarisk garanti. Denne garanti, der tidligere var på 750 mio. kr., bliver nu årligt justeret, så den beløber sig til 1% af lånebestanden primo året, og vil dække alle tab på lån, som Totalkredit måtte få - enten fordi de individuelle tab er større end den individuelle garanti, eller fordi tabsgarantien er udløbet. De enkelte pengeinstitutters andel af denne garantiramme er identisk med deres andel af aktiekapitalen i Totalkredit. Som en yderligere tabsafværgende foranstaltning har Totalkredit via en Aaa-rated tysk landesbank tegnet en ekstra garanti svarende til ½% af lånebestanden primo. Denne garanti kan gøres aktiv, hvis tabsgarantien på 1% af lånebestanden stillet af aktionærerne ikke kan dække de realiserede tab. Totalkredit vil således kun kunne få tab, hvis der er tab på enkeltlån ud over de individuelle garantier af en sådan størrelse, at de dels ikke kan dækkes af aktionærernes rammegaranti på 1% af lånemassen, dels ikke kan dækkes af den yderligere garanti på ½% af lånemassen stillet af en tysk landesbank. På den baggrund er det forventningen, at Totalkredit ikke fremover vil opleve at skulle udgiftsføre tab i regnskabet. Driftsbilledet bliver således meget stabilt.

4 4 Fortsat vækst i markedsandele og lånebestand Totalkredit har igennem de seneste år oplevet en vedvarende vækst i markedsandel og udlånsbestand. Totalkredits bruttonyudlån blev i 2001 på 41 mia. kr. - næsten en fordobling i forhold til bruttoudlånet på 21 mia. kr. i år Væksten i Totalkredits bruttonyudlån var på niveau med den generelle vækst i markedet, hvilket betød, at markedsandelen blev fastholdt på 19%. Markedsandel i procent Bruttonyudlån 20% 15% 10% 5% 0% 19% 19% 16% 14% 12% Forventningen om en andel af nettonyudlånet på omkring 30% blev mere end indfriet. I faktiske tal steg nettonyudlånet fra 15 mia. kr. til 21 mia. kr. Målt i andel af markedet blev der realiseret en stigning fra 30% i 2000 til 32 % i Nettonyudlån 40% 30% 20% 10% 0% 30% 32% 26% 27% 18%

5 5 Konkurrencen på realkreditmarkedet er primært en konkurrence om, hvem der råder over de bedste distributionskanaler. Igennem de seneste år er det blevet dokumenteret, at pengeinstitutternes filialer udgør et meget effektivt distributionssystem. Det er Totalkredits vurdering, at filialer af pengeinstitutter også i fremtiden vil være den stærkeste og mest dominerende distributionskanal for realkreditprodukter til ejerboligsegmentet. På baggrund af det tætte og stadig mere intensive samarbejde, Totalkredit har med mere end 100 lokale og regionale pengeinstitutter, er det Totalkredits vurdering, at de meget høje markedsandele, der har kendetegnet de seneste år, kan fastholdes de kommende år. Den større samlede aktivitet på realkreditmarkedet i 2001 og Totalkredits opnåelse af stigende markedsandele betød, at målet om en udlånsbestand på knap 100 mia. kr. ultimo året blev væsentligt overgået, idet udlånet ultimo 2001 blev knap 105 mia. kr. Udlån ultimo året i mia. kr Samlet betød udlånsudviklingen, at Totalkredit cementerede sin position som det tredjestørste realkreditinstitut på ejerboligområdet målt på bestanden og som det største målt på væksten. BoligXlån en væsentlig faktor bag fremgangen Totalkredit udbyder som det eneste realkreditinstitut et kortrenteprodukt, der baserer sig på en 6-måneders rente i stedet for en et-årig rente - og som for låntager indeholder den sikkerhed, at der er lagt et loft ind over, hvor højt renten kan stige. Denne produktkombination har vist sig at være meget attraktiv for kunderne, og BoligXlån udgør derfor en vigtig brik i forklaringen af den styrkelse af markedspositionen, Totalkredit opnåede i Det samlede udlån af BoligXlån blev på 17 mia. kr., svarende til 42% af bruttoudlånet. Ved udgangen af året var 20% af udlånsbestanden, svarende til 21 mia. kr., baseret på variabel rente. Totalkredit forventer, at der fortsat vil være en betydelig interesse blandt låntagerne for at efterspørge en kombination af variabel rente og loft over renten.

6 6 Kraftig forbedring af driftsbilledet Kombinationen af forbedrede kapitalforhold og en væsentlig højere udlånsaktivitet og- bestand betød, at driftsbilledet blev kraftigt forbedret. Netto rente- og gebyrindtægter blev i 2001 på 274 mio. kr. mod 170 mio. kr. i 2000, svarende til en fremgang på 61%. Omkostningerne blev på 97 mio. kr. mod 81 mio. kr. i Selv om der er tale om en betydelig stigning både absolut og i procent, er stigningen mindre end stigningen i lånebestanden, hvilket fører til, at omkostningspromillen igen er faldet til blot 0,9 o /oo i Resultatet før kursregulering og skat blev 179 mio. kr. mod 91 mio. kr. - næsten en fordobling. Kursregulering af fonds viser et plus på 66 mio. kr. mod et plus på 29 mio. kr. i Resultat før skat blev 245 mio. kr. mod 120 mio. kr. - en fremgang på 105%. Årets resultat efter skat udgør 179 mio. kr. der henlægges til reserverne. Ved udgangen af året udgjorde balancen 120 mia. kr. mod 90 mia. kr. ultimo Egenkapitalen steg i løbet af 2001 fra mio. til mio. kr. Solvensprocenten steg fra 9,0% til 10,2%. Rating på det højeste niveau I 2001 blev Totalkredits obligationer i kapitalcenter C ved to lejligheder rated op af Moody's Investor Service. I marts blev ratingen hævet fra Aa2 til Aa1, og i september blev ratingen hævet til Aaa, den højeste rating der kan opnås. Aktionærforhold. Under henvisning til aktieselskabslovens 28 b, stk. 4, skal det oplyses, at følgende aktionærer har anmeldt at eje mindst 5% af aktiekapitalen i Totalkredit: A/S Arbejdernes Landsbank, København Jyske Bank A/S, Silkeborg, og Sydbank A/S, Aabenraa.

7 7 Udlån til lejeboliger Totalkredits udlånsområde er private ejerboliger. I årsberetningen for 2000 blev det meddelt, at Totalkredit i 2001 ville påbegynde forberedelserne til også at kunne tilbyde udlån til lejeboliger. Forberedelserne blev påbegyndt som annonceret, men processen blev ikke afsluttet, idet det blev vurderet, at Totalkredit ud fra en samlet betragtning stod stærkest ved at holde sig til ejerboligsegmentet. Forventninger til 2002 Det er Totalkredits mål at fastholde en position som en betydende og levende leverandør med konkurrencedygtige boligfinansieringsløsninger i tæt samarbejde med en bred kreds af uafhængige lokale og regionale danske pengeinstitutter. For 2002 er der budgetteret med et brutto- og nettonyudlån på henholdsvis 25 og 10 mia. kr. Markedsandelene ventes fastholdt på de høje niveauer. Omkostningerne målt i forhold til udlånsmassen ventes at være stabile, mens netto rente- og gebyrindtægter fortsat vil stige. Der ventes ikke tab. Det samlede driftsresultat før kursregulering og skat ventes at blive bedre end i Totalkredit planlægger en styrkelse af egenkapitalen i Den 1. april 2002 udvider Totalkredit aktiekapitalen med 250 mio. kr. Den nye aktiekapital tegnes af pengeinstitutterne i Totalkredit-fælleskabet. Pr. samme dato indfrier Totalkredit ansvarlig lånekapital fra pengeinstitutterne, ligeledes for 250 mio. kr. Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsen får en bemyndigelse til i første halvår 2003 at udvide aktiekapitalen med yderligere 250 mio. kr. Med venlig hilsen Totalkredit A/S N. Valentin Hansen formand for bestyrelsen Niels Tørslev adm. direktør

8 8 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2001 for Totalkredit A/S er udarbejdet i overensstemmelse med Realkreditloven samt Bekendtgørelse om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse for 2001 Beløb i kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter 0 79 Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Årets resultat t.kr. henlægges til reserverne.

9 9 Balance pr. 31. december Beløb i kr. Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån: Realkreditudlån Andre udlån I alt udlån Obligationer Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Udstedte obligationer Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Bunden fondsreserve Øvrige reserver I alt egenkapital Passiver i alt Ikke - balanceførte poster Garantier Andre forpligtelser

10 10 Noter pr. 31. december Beløb i kr. Note Renteindtægter af : Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Bidrag Obligationer - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Afledte finansielle instrumenter - Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Renteudgifter til : Kreditinstitutter Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Kursreguleringer Obligationer - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Aktier Afledte finansielle instrumenter - Valutakontrakter Rentekontrakter I alt

11 11 Noter pr. 31. december Beløb i kr. Note Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og samarbejdsråd - Direktion Bestyrelse Samarbejdsråd I alt Personaleudgifter - Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt Udlån Realkreditudlån Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Andre udlån I alt

12 12 Solvens Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Solvensprocent opgjort på : Ansvarlig kapital 10,2% 9,0% Kernekapitalens andel (Tier I capital) 6,7% 7,1%

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG. Hovedtal

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG. Hovedtal HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG (1.000 kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Hovedtal Nettorente- og gebyrindtægter... 148.406 134.080 127.705 135.264 134.865 Kursreguleringer... + 411-11.922 + 7.229-7.398 +

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen Beretning og regnskab 1998 Realkredit Danmark Koncernen Indhold Realkredit Danmarks ledelse 2 Koncernberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 48 Demokratiet i Realkredit Danmark 72 Ledende medarbejdere 3

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere