Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården."

Transkript

1 Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 45 andelshavere. Endvidere deltog advokat Anders Scheel Frederiksen fra Rebernik & Scheel, revisor Jacob Hjort Petersen fra Chr. Mortensen Revisionsfirma, administrationschef Pia Juul Kampf og ejendomsadministrator Stine Hegnsborg fra Administrea ApS. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Advokat Anders Scheel Frederiksen blev valgt som dirigent og Stine Hegnsborg blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for så vidt angår de punkter, der var på dagsordenen, bortset fra forslag om vedtægtsændringer, som skal vedtages endeligt på endnu en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte i dag stemmer for forslaget. Ad 2. Bestyrelsens beretning Formand Jan Jacobsen aflagde følgende beretning: Efter generalforsamlingen i 2013 konstituerede bestyrelsen sig med Mette Dahl som formand, Mark Peitersen som næstformand, Annemette Sønderby som sekretær, Per Thygesen Christensen som kasserer og desuden indgik Charlotte Lohse, Jan Jacobsen og Bo Frandsen i bestyrelsen med hver deres ansvarsområder. Siden da er først Charlotte Lohse og efterfølgende Mette Dahl udtrådt af bestyrelsen, da de begge er fraflyttet ejendommen. I stedet er suppleanterne Søren Larsen og Rikke Steffensen indtrådt i bestyrelsen, og Jan Jacobsen er valgt til bestyrelsesformand. Vi vil gerne præsentere bestyrelsen, så andelshaverne får mulighed for at få sat et ansigt på navnene: Fra venstre.. Bestyrelsen spænder bredt aldersmæssigt og uddannelsesmæssigt, men vi har p.t. en skæv kønsfordeling, så vi håber at nogle af de tilstedeværende kvindelige andelshavere vil overveje at stille op, når vi kommer til dagordens punkt 6, som handler om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. For at gøre lidt reklame for bestyrelsesarbejdet, kan vi fortælle, at meget af bestyrelsesarbejdet klares via , og at møderne foregå i en god og konstruktiv ånd, og der er altid hjemmebagt kage til møderne. I forlængelse af et spørgsmål på sidste års generalforsamling, iværksatte bestyrelsen en undersøgelse af om der forekom skimmelsvamp i beboerlokalet. Det var ikke tilfældet, men der var et problem med kondens på rørene, som nu bliver håndteret af rengøringen. Der blev også stillet spørgsmål til en skade i opgangen i Holstebrogade 9. Det viste sig at være en gammel skade, som ikke var fugtig længere. Skaden kunne udbedres ved almindelig vedligeholdelse, dvs. maling. Tilstandsrapporten, som bestyrelsen fik udarbejdet i december 2012 har været udgangspunktet for beslutningen om at totalrenovere ejendommens VVS-installationerne. Rapporten påpegede, at

2 installationerne var udtjente, da størstedelen af dem er de oprindelige fra 1937, og det er langt over deres forventede levetid, som er ca. 50 år. Med et projekt i denne størrelse, som dels er det største i foreningens historie som andelsboligforening, dels det største i ejendommens historie siden vinduerne blev skiftet i 1992, er det nødvendigt med professionel byggestyring. Bestyrelsen har valgt at entrere med ingeniørfirmaet Peter Jahn & Partnere, som har stor erfaring med denne type opgaver. Bestyrelsen har også valgt at tilkøbe rådgivning fra Administrea Drift og Vedligehold til at sikre at projektet understøttes mest muligt. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe på 3 mand, som varetager kontakten til rådgivere og entreprenør. Entreprenøren er startet på at skifte rør i kælderen, og det har desværre ikke forløbet helt uden problemer. Flere beboere har oplevet, at der ikke var tryk nok på vandet eller varmt vand, når håndværkerne gik hjem, så bestyrelsen har været i daglig kontakt med håndværkerne om en løsning på problemerne. Inden påske fik vi lovning på, at der ville være fuldt tryk på alle vandledninger i påskeferien, og at de ville sætte bade-toiletvognen op, så den kan benyttes i dagtimerne, hvor der ellers lukkes for vandet. Bade- toiletvognen, kører på sin egen separate vandforsyning (i øvrigt sammen med vaskeriet), så det er uafhængigt af VVS-arbejderne. Bestyrelsen vil fortsat være i dialog med entreprenøren, om de problemer der uundgåeligt vil opstå undervejs i projektet. I forbindelse med VVS-projektet har flere beboere kontaktet viceværten, når der har været problemer med manglende varmt vand m.m. og har ikke kunne få hjælp. Bestyrelsen er klar over at viceværtordningen ikke fungerer optimalt, og vi arbejder på en anden og mere smidig løsning. Der har også været plads til de mindre opgaver i årets løb: Trappebelægningen i opgangene er blevet poleret, og vi har lavet aftale med en ny servicevirksomhed, der sørger for at vinduerne i opgangen bliver pudset med faste intervaller i stedet for ad hoc som hidtil. Der er blevet ryddet op i reservationstavlerne i vaskeriet, da en del beboere havde klaget over evighedsparkerede låse, der spærrede for vasketider, og der er også bestilt fast levering af sæbe og i større beholdere end tidligere, så brugere af vaskeriet ikke skal opleve at løbe tør for sæbe. Bestyrelsen har også foranstaltet at kælderafløbet ved Middelfartsgade 6 blev gen-etableret, da det af uvisse årsager var blevet lukket af for år tilbage, og i flere omgange har skabt problemer ved større mængder nedbør. For nylig er kompressoren til cykelpumpen gået i stykker og trods at flere beboere har udtrykt beklagelse over at den ikke virkede, har vi valgt at nedlægge den. En tilsvarende ny kompressor koster over kr. og det synes vi er for mange penge at bruge på en service, som beboerne kan få gratis hos cykelhandleren for enden af Vardegade eller hos Statoil. Der er gennemført låneomlægning, som sammen med en genforhandling af kontrakter med faste samarbejdspartnere har givet besparelser i regnskabet for ca kr.

3 Af fælles aktiviteter hvor andelshavere har mulighed for at mødes, har der været afholdt arbejdsdag d. 16. juni, hvor der bl.a. blev fejet i kælder, gård og loft, olieret møbler, og foretaget cykeloprydning. Der var pænt fremmøde, men desværre var vejret ikke helt med os. Det var det til at starte med, da foreningen holdt et velbesøgt loppemarked den 1. september, om end det endte i regn. Bestyrelsens nye formand insisterede på, at foreningen genoptog en tidligere tradition med julehygge for børn og barnlige sjæle den 1. december, hvor juletræet i gården blev tændt. Det var ganske hyggeligt, så den tradition forventer bestyrelsen, at man vil fortsætte med, især som børnetallet stiger i ejendommen i disse år. Foreningen har også fået ny hjemmeside, som vi kan se, at der er pæn trafik på. Bestyrelsen ambition er selvfølgelig, at den er så opdateret som mulig inden for grænserne af det frivillige arbejde som bestyrelsesarbejdet trods alt er. Bestyrelsen blev i det forløbne år klar over, at der ikke var nogen i foreningen eller hos vores administrator, der havde overblik over hvilke andelshavere eller lejere, der brugte hvilke loftsrum, og derfor gav bestyrelsen alle beboere en frist til at markere hvilke loftrum hver i sær rådede over. Nu har vi en komplet liste, som vores administrationsselskab også har en kopi af, så nye andelshavere der flytter ind i foreningen, altid kan få hjælp til at få et ledigt loftsrum. Når vi nu er ved tag-etagen, kan vi fortælle, at stormene Bodil og Allan har rykket lidt rundt på tagstenene, så der har været reparation på, men heldigvis blev det dækket af forsikringen. Vores handyman Bo har sørget for at understryge tagene indenfor og udskifte rustne bindere. Bestyrelsen har modtaget gentagne klager over larm fra fester i beboerlokalet i det forløbne år, og har derfor set sig nødsaget til at sætte nye regler op. Arrangementer skal nu afsluttes senest kl. 22:00 i hverdage og kl. 23:00 i weekenden. Beboerne har tage godt imod kommunens udvidelse af skraldesortering med de nye beholdere til hård plast, metal og elektronik; så godt, at det er nødvendigt med flere containere til hård plast. Der er også bestilt flere containere til pap. Vores skraldemand Bo har uddelt en opsang, da han oplever, at der er for mange, der ikke sørger for at pakke deres affald ordentligt ind, inden de smider det i affaldsskakterne. Resultatet er uhumske skakter, der tiltrækker rotter. Så hermed endnu en opfordring til at være omhyggelig med at emballere alt affald. Bestyrelsen arbejder også på en ordning med et kemiskab, så beboere kan komme af med malerrester o.lign. Og endelige har vi også en let ombygning af gården på tegnebrættet, så der bliver plads til det stigende antal affaldscontainere. I 2013 solgte foreningen to leje-lejligheder: en i Ringkøbinggade 3 og en i Vardegade 24. I 2014 er der foreløbig solgt en i Middelfartgade 10. I det forløbne år har vi sagt farvel til Lene Gøde, som har været vores kontaktperson hos Administrea gennem flere år, og goddag til Stine Hegnsborg, som overtog hendes opgaver i sommers. Vi vil slutte af med at takke Stine og Lasse fra Administrea og vores revisor Jacob Hjort Petersen fra Chr. Mortensen for godt samarbejde. Der var ikke yderligere kommentarer til bestyrelsens beretning, hvorefter denne blev godkendt.

4 Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab, godkendelse af årsregnskab og evt. beslutning om ændring af andelskronen. Da årsrapport 2013 var udsendt 7. april 2014 gennemgik revisor årsrapporten i hovedtal. Boligafgiftsindtægterne er højere end budgetteret, hvilket skyldes, at foreningen har solgt 2 lejligheder i Lejeindtægterne er således tilsvarende faldet i forhold til de budgetterede lejeindtægter. Foreningen har haft en udgift til kurstab på kr i forbindelse med låneomlægning. Til gengæld opnår foreningen en rentebesparelse fremadrettet, idet renten på det indfriede lån var 4,14 procent, hvorimod renten på det nye lån er 2,98 procent. Udgiften til vand er kr højere end budgetteret, hvilket skyldes en afgiftsstigning i Vedligeholdelsesudgifterne indeholder bla. udgift på ca. kr til arkitektbistand i forbindelse med det igangværende projekt, hvor vand- og afløbsinstallationer udskiftes. Foreningen har endvidere haft en udgift på ca. kr til udbedring af en vandskade, der ikke var dækket af forsikringen. Administrationsudgiften er faldet, idet der er indgået ny aftale med Administrea ApS. Årets overskud, efter avance for salg af 2 andelsboliger og fradrag af betalt afdrag på prioritetsgæld, udgør kr imod budgetteret kr Ejendommens valuarvurdering er steget med 5 mill. til kr. 140 mill. Foreningens egenkapital er kr En andelshaver spurgte, hvad udgiften til advokat kr dækker. Dirigenten forklarede, at honoraret dækker deltagelse i generalforsamling samt juridisk bistand til bestyrelsen ved beboersager. Ved afstemning blev årsrapport 2013 enstemmigt godkendt. Herefter blev andelsværdiberegning gennemgået. Fald skyldes, at der er reserveret 8 mill. til det igangværende vedligeholdelsesprojekt. Foreningens likvide beholdning udgør kr Der er reserveret kr. 1,5 mill. til løbende vedligeholdelse, og der skal således optages et lån på kr. 4 mill. til finansiering af vedligeholdelsesprojektet. En andelshaver spurgte, hvordan indskuddet er beregnet. Bestyrelsen forklarede, at indskuddet er kr. 500 pr. m2, jfr. vedtægterne 3.1. Indskuddet er det beløb, beboere der indtrådte som andelshavere ved stiftelsen, skulle betale for lejligheden. Andelsværdien beregnes ved at gange det oprindelige indskud med den fastsatte andelskrone. Andelskronen blev ved afstemning fastsat til det foreslåede incl. hensættelsen vedr. vedligeholdelsesprojektet kr. 18,41. Andelskronens værdi vil være gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

5 Ad 4. Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften. Revisor forelagde budgettet, der er uden boligafgiftsstigning. Boligafgiftsindtægterne er højere end sidste år som følge af salgene i Lejeindtægterne er af samme årsag lavere. Den fulde effekt af besparelsen på administrationsomkostningerne ses, idet udgiften hertil er budgetteret med kr imod kr i budgettet Budgettet opererer med et overskud på kr Der er 11 lejeboliger tilbage, 1 er solgt pr Avancen ved salget er medtaget i budgettet. Budget 2014 blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 5. Forslag A. Bestyrelsen bemyndiges til at optage kontantlån på kr med løbetid på 20 år i forbindelse med foreningens udskiftning af vand- og afløbsinstallationer. Jfr. regnskabsgennemgangen udgør foreningens likvide beholdning kr Der er reserveret kr. 1,5 mill. til løbende vedligeholdelse, og der skal således optages et lån på kr. 4 mill. til finansiering af vedligeholdelsesprojektet. Bestyrelsen har indhentet lånetilbud med løbetid på 10, 20 og 30 år. Den årlige ydelse er hhv. kr , og På baggrund af den forholdsvis lille forskel i den årlige ydelse på lånene med løbetid på 20 og 30 år, ønskede bestyrelsen bemyndigelse til at optage kontantlån på kr med løbetid på 20 år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. B. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, således at stk litra e udgår, og den eksterne venteliste dermed afskaffes. Bestyrelsen forklarede at udgiften til administration af ventelisten er højere end indtægten. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og kan vedtages endeligt på ny generalforsamling. C. Bestyrelsen stiller forslag om, at den interne venteliste suspenderes indtil næste ordinære generalforsamling. Forslaget blev trukket af forslagsstiller, idet der skulle have stået eksterne venteliste i stedet for interne venteliste i forslaget.

6 D. Forslag fra andelshaver om ændring af husordenen stk. 11 vedr. husdyr. Ændringsforslag er vedlagt. Forslaget blev drøftet, og der var mange argumenter for og imod. Forslaget blev taget til afstemning. 14 andelshavere stemte for forslaget, 2 andelshavere undlod at stemme og resten af generalforsamlingen stemte imod, og dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var nedstemt. E. Forslag fra andelshaver om ændring af vedtægternes 11.1 til følgende ordlyd: Det tillades andelshavere i foreningen at holde en hund pr. husstand. Underretning herom skal meddeles til bestyrelsen. Det er et krav, at hundeforsikring tegnes, og til hver tid kan fremvises. Det er ikke tilladt at lufte hund på det fælles gårdareal. Det er ikke tilladt at føre hund uden snor på det fælles gårdareal. Det pålægges hundens fører at opsamle hundens fysiske efterladenskaber, hvis den besørger på ejendommens asfalterede område/fortov. 11 stemte for forslaget, ingen undlod at stemme og resten af generalforsamlingen stemte imod, hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var nedstemt. F. Forslag fra andelshaver om dispensation til hold af én hund på max 7 kg. Andelshaver redegjorde for årsagen til forslaget. Det fremgår af forslaget, at dispensationen kun vedrører andelshaver selv. Dirigenten forklarede, at dispensation på trods af, at den kun vedrører én andelshaver, vil kunne skabe præcedens for lignende sager. Forslaget blev taget til afstemning. 12 stemte for forslaget, ingen undlod at stemme og resten af generalforsamlingen stemte imod, og dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var nedstemt. Ad 6. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand Jan Jacobsen (1 år) Bestyrelsesmedlem Per Thygesen Christensen (1 år) Bestyrelsesmedlem Bo Frandsen (1 år) Bestyrtelsesmedlem Annemette Sønderby (1 år) Bestyrelsesmedlem Rikke Steffensen (2 år) Bestyrelsesmedlem Søren Larsen (2 år) Bestyrelsesmedlem Jørgen Dahl (2 år) Suppleanter Hanne Bartroff og Mark Peitersen. Ad 7. Eventuelt Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke kan besluttes noget under dette punkt.

7 En andelshaver spurgte, om fælles bredbåndsløsning har været undersøgt. Bestyrelsen fortalte, at de havde undersøgt forskellige muligheder. Det havde efter bestyrelsens vurdering ikke været muligt at finde en løsning, der kunne opnå den nødvendige tilslutning. Flere af aftalerne var med betingelse om bindingsperiode eller krav om deltagelse fra alle andelshavere. En andelshaver fortalte, at der i meget lang tid har stået en sofa og et bord på reposen i Ringkøbinggade 5. Bestyrelsen opfordrede til, at effekterne stilles til storskrald. Andelshaver gjorde endvidere opmærksom på, at EL-skab i Ringkøbinggade 5 står åbent. Bestyrelsen sørger for lukning af skabet. Der henstilles til, at andelshaver i forbindelse med salg sørger for at naboer, overbo og underbo får tilbudt lejligheden til sammenlægning, således at foreningens vedtægter overholdes. Andelshaver skal ligeledes sørge for, at personer på ventelisterne får tilbudt lejligheden. Ventelisterne bliver tilgængelige på foreningens hjemmeside - En andelshaver spurgte, om der var mulighed for at drøfte støjgener som følge af øget trafik i Vordingborggade med de omkringliggende foreninger for udarbejdelse af en fælles skrivelse til kommunen. Bestyrelsen har haft ovennævnte dialog, men tiltag fra kommunens side for at mindske trafikken er ikke undervejs. Man er som privatperson velkommen til at kontakte kommunen. Da der ikke var flere drøftelser under punktet, hævede dirigenten, med tak for god ro og orden, generalforsamlingen kl Som dirigent: Anders Scheel Frederiksen Som bestyrelsen for A/B Middelfartsgården:

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere