Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl i Beboerrummet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsen udsender hermed sin skriftlige beretning forud for beboermødet onsdag den 21. maj kl i Beboerrummet ved siden af vaskeriet. Udover at behandle og tage stilling til regnskabet for 2013, der udviser et underskud på kr., ønsker afdelingsbestyrelsen i forlængelse af det ekstraordinære beboermøde i februar, at vi tager principiel (og foreløbig) stilling til bestyrelsens planer om at gennemføre et meget stort samlet renoveringsprojekt i Hovedlinjerne i dette projekt og de foreløbige økonomiske beregninger omtales først i beretningen, hvorefter de vigtigste punkter i regnskabet gennemgås. Forslag om stort samlet projekt i 2015 Som det fremgik af oplægget til og diskussionen på det ekstraordinære beboermøde i februar, har de stikprøveundersøgelser, som bestyrelsen satte i gang, vist, at der alligevel ikke bliver behov for at udskifte hele taget inden for de nærmeste år. Vores rådgiveres vurdering er, at taget mod gadesiden ikke skal udskiftes inden for en overskuelig årrække, men at taget mod gårdsiden har en begrænset restlevetid. Samtidig har der vist sig behov for ikke alene at male vinduerne på gadesiden, men også at renovere 5. sals kviste og gennemføre andre større vedligeholdelsesopgaver på gadefacaden. På den baggrund udarbejdede vi til beboermødet i februar et foreløbigt materiale til et samlet projekt, som vi anbefalede at gennemføre i 2015 og lade det finansiere med 20- eller 30-årige realkreditlån til en fast rente, fordi det aktuelle renteniveau er ekstraordinært lavt. På mødet fik vi mandat til at arbejde videre med projektet, og det er resultatet af dette analysearbejde, som vi fremlægger her og vil uddybe på mødet den 21. maj. De følgende beregninger er baseret på generelle erfaringstal fra KAB på omkostninger til rådgivning, administration og finansiering samt på overslagstal fra vores rådgiver Byens Tegnestue på håndværkerudgifter samt et konkret tilbud på solceller fra Gaia Solar. Tallene kan i praksis komme til at afvige fra de her nævnte, hvis vi efter beslutning på beboermødet når frem til at sende de forskellige delprojekter i forpligtende udbud. Det kan altså både blive dyrere og billigere, men vi mener, at tallene giver et rimeligt realistisk billede af omkostningerne. Bestyrelsen mener, at to af delprojekterne (B og C) indeholder så klare miljøforbedringer, at de burde være berettiget til at modtage tilskud fra AKB Københavns trækningsretsmidler i Boligselskabernes Landsbyggefond (LBF). Kun projekter, der kan være med til at realisere boligorganisationens målsætningsprogram, kan få del i disse midler, men både projekt B (solceller og nyt undertag) og projekt C (modernisering af vandforsyningen) indeholder energi- og vandbesparelser, så de lever op til AKB Københavns krav til tilskudsprojekter. AKB Københavns bestyrelse behandler imidlertid kun ansøgninger om sådanne tilskud to gange årligt, og næste møde med behandling af ansøgninger finder først sted i november. Pga. fejl eller misforståelser mellem os og KAB s administration er vi ikke blevet informeret tilstrækkeligt klart om ansøgningsfristen for behandling her i foråret, så vi har en god forhåbning om, at AKB Københavns bestyrelse på denne baggrund godt vil behandle en ansøgning fra Øbro 95 ekstraordinært, hvis der er flertal for det samlede projekt på mødet onsdag den 21. maj.

2 Beskrivelse og budget for Projekt 2015 Projekt 2015 består som drøftet på mødet i februar af følgende 4 delprojekter: Projekt A: Renovering af gadefacaden med maling af vinduer, renovering af kviste, udskiftning af tagrender m.v. Projekt B: Opsætning af solceller på eksisterende tag mod gadesiden i Urbansgade og Jakob Erlandsens Gade samt i gården på et nyt undertag. Projekt C: Modernisering af vandforsyningen med nye isolerede hovedledninger, stigstrenge, køkken- og toiletfaldstammer og nye armaturer. Projekt D: Udbedring af rådskader på tag og diverse forebyggende arbejder. Det er bestyrelsens opfattelse, at udgiften til stillads kan optimeres ved at gennemføre projekt A og B samlet, og at et sådant stillads også vil være en stor fordel ved færdiggørelsen af projekt D. Når vi anbefaler også at gennemføre projekt C, hænger det sammen med vores ønske om at samle alle disse aktuelle og forventede udgifter i én samlet realkreditfinansiering for at udnytte det lave renteniveau. Samtidig er det vigtigt, at vi gennem en modernisering af vandforsyningen kan forebygge en del arbejdskrævende vedligeholdelsesopgaver for Dion, der som bekendt er eneste medarbejder i ejendommen, efter at Lars blev varmemester i Kanslergården. Der indgår mange enkelte budgetposter i de 4 delprojekter, men for overskuelighedens skyld har vi samlet udgifterne i nogle hovedtal. Da der er tale om anslåede udgifter, der ikke endnu er bekræftet gennem forpligtende udbud, er de fleste tal afrundet til nærmeste kr. for ikke at give indtryk af en præcision, som der endnu ikke er dækning for. Projekt A (renovering af gadefacaden): Håndværkerudgifter, inkl. 10 % uforudsete, men ekskl. moms kr. 25 % moms kr. Rådgivning (13 % af håndværkerudgifterne inkl. moms) Administration og finansiering (10,75 % af håndværkerudgifter ekskl. moms) Samlede budgetterede udgifter Besparelser på modsvarende poster i langtidsplanen (vinduer og kviste m.v.) Netto-merudgift (huslejeforhøjelse) på 20-årigt lån Netto-mindreudgift (huslejebesparelse) på 30-årigt lån kr kr kr kr kr kr kr kr.

3 Projekt B (solceller og nyt undertag på gårdsiden): Tilbud fra Gaia Solar på ca. 750 m 2 solceller med en effekt på 110,5 kw Nyt undertag (håndværkerudgifter og stillads) Samlede forventede håndværkerudgifter kr kr kr. 25 % moms kr. Rådgivning (13 % af håndværkerudgifterne til nyt undertag inkl. moms) Rådgivning og administration på selve solcelleprojektet Administration og finansiering (10,75 % af håndværkerudgifter ekskl. moms) Samlede budgetterede udgifter Forventet tilskud fra LBF-trækningsretsmidler Nettoudgift til finansiering Rådighedsbetaling til DONG Energy ( kwh/år a 0,13 kr.) Indtægt/besparelse fra solcelleanlæggets produktion ( kwh/år a 2,25 kr.) Netto-mindreudgift (huslejebesparelse) på 20-årigt lån Netto-mindreudgift (huslejebesparelse) på 30-årigt lån kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. De detaljerede regler for håndtering af solcelleproduktion i almene boligafdelinger er trods løfter om det modsatte endnu ikke udmøntet i konkrete regler. Indtægten fra solcelleproduktionen forudsætter, at vi enten kan bruge elproduktionen time for time også i dagtimerne om sommeren - eller at vi kan gemme overskudsproduktionen fra disse timer i et batterilager. Der er forskellige muligheder for at optimere driften af et solcelleanlæg med batterilager, der i øjeblikket analyseres i et forsknings- og udviklingsprojekt, ligesom fælles afregning af vores individuelle elforbrug åbner nogle muligheder for at købe billigere ind på elmarkedet. Disse vilkår vil blive nærmere afklaret i det kommende år, men der er ikke indregnet nogle økonomiske effekter heraf i finansieringen af projekt B. Projekt C (modernisering af vandforsyningen): Håndværkerudgifter, inkl. 10 % uforudsete, ekskl. moms kr. 25 % moms kr. Rådgivning (13 % af håndværkerudgifterne inkl. moms) Administration og finansiering (10,75 % af håndværkerudgifter ekskl. moms) Samlede budgetterede udgifter kr kr kr.

4 Forventet LFB-tilskud (Øbro 95 s egne trækningsretsmidler) Nettoudgift til finansiering Besparelser på modsvarende poster i langtidsplanen (konto 120) Besparelser på vedligeholdelse af vandsystemet (konto 115 og 116) kr kr kr kr kr kr. 10 % vandbesparelser (anslået en tredjedel af lovede besparelser fra leverandør) kr. 5 % besparelser på varmeudgifter (forsigtigt anslået) kr. Samlede forventede besparelser Netto-merudgift (huslejeforhøjelse) på 20-årigt lån Netto-merudgift (huslejeforhøjelse) på 30-årigt lån kr kr kr. Projekt D (rådskade og øvrige akutte tagreparationer) Allerede afholdte håndværkerudgifter (ekskl. moms) Allerede afholdte rådgiverudgifter (ekskl. moms) Forventede nye håndværkerudgifter (ekskl. moms) Forventede nye rådgiverudgifter (ekskl. moms) kr kr kr kr. 25 % moms af kr. (håndværker- og rådgiverudgifter) kr. Administration og finansiering Nettoudgift til finansiering kr kr kr kr. Opsummering af huslejeeffekt fra 1. januar 2016 ved optagelse af 20-årigt realkreditlån: Projekt A (renovering af gadefacade) Projekt B (solceller på nyt undertag mod gården) Projekt C (vandmodernisering) Projekt D (rådskade og andre akutte tagreparationer) Samlet ekstra huslejeforhøjelse (ca. 3,6 %) kr kr kr kr kr.

5 Opsummering af huslejeeffekt fra 1. januar 2016 ved optagelse af 30-årigt realkreditlån: Projekt A (renovering af gadefacade) Projekt B (solceller på nyt undertag mod gården) Projekt C (vandmodernisering) Projekt D (rådskade og andre akutte tagreparationer) Samlet huslejestigning (ca. 0,2 %) kr kr kr kr kr. Hvad sker der, hvis vi ikke gennemfører Projekt 2015, men gennemfører de oprindelige planer og dropper solcelleprojektet? Når bestyrelsen anbefaler, at vi principielt vedtager Projekt 2015, der i alt løber op i forventede udgifter på 27,275 mio. kr., hvoraf vi satser på at få dækket godt 6 mio. kr. i tilskud fra Landsbyggefonden, er årsagen først og fremmest, at det netop i disse år kan betale sig at samle store udgiftskrævende opgaver i en samlet realkreditfinansiering med fast rente, fordi renten i denne tid og formentlig de næste 2-3 år holdes nede på et ekstraordinært lavt niveau i Europa for at få gang i økonomien. Men det skyldes også, at alternativet at udskyde vinduesmalingen og de øvrige renoveringsopgaver på gadefacaden til 2016, og at droppe solcelleprojektet samt moderniseringen af vandforsyningen bestemt ikke ser attraktivt ud, fordi det ikke kan undgå at bryde vores lange tradition for at holde en jævn huslejestigning Også i dette alternativ er der usikkerheder. Det er svært at sige, hvornår det bliver nødvendigt at udskifte gårdtaget, og hvad det i givet fald kommer til at koste. Vi kan håbe på, men ikke være sikre på, at AKB Københavns organisationsbestyrelse vil bruge kr. af sine dispositionsfonds-midler til at dække de udgifter, som vi indtil nu har haft på at forberede solcelleprojektet. Men en optimistisk beregning af husleje-konsekvensen ved ikke at gennemføre Projekt 2015 ser således ud: Beregninger af merudgifter på renovering af gadefacaden ca. 3 mio. kr. Finansiering via langtidsplanen: 3 mio. kr. på konto 120 fordelt over 16 år: kr. Etablering af nyt gårdtag i 2025, forsigtigt anslået til 5 mio. kr. Finansiering via langtidsplanen: 5 mio. kr. på konto 120 fordelt over 16 år: kr. Allerede afholdte udgifter til rådskade m.v.: kr. skal optages i driftsresultatet Afskrivning som underskud over 3 år: kr. Forventede yderligere akutte tagreparationer: kr. kan optages i langtidsplanen Finansiering via langtidsplanen: kr. på konto 120 fordelt over 16 år: Samlet ekstra forhøjelse af huslejen pr. 1. januar kr kr., svarende til en huslejeforhøjelse på ca. 11 % De kr. skal kun betales i perioden , men den øvrige huslejeforhøjelse vil gælde frem til Hvis vi vælger i første omgang at lukke øjnene for behovet for udskiftning af taget mod gården, kan huslejeforhøjelsen ved at droppe Projekt 2015 reduceres til ca. 6,5 %. Men det får ikke behovet for

6 tagrenovering til at forsvinde. Når økonomien i Projekt 2015 skal vurderes, skal det dog også tages i betragtning, at det i løbet af en kortere årrække bliver nødvendigt at begynde at henlægge til næste omgang maling af vinduer på gadefacaden. Som konklusion på denne omfattende gennemgang af Projekt 2015 lægger bestyrelsen altså op til, at vi på mødet den 21. maj tager principielt og betinget stilling til det samlede forslag, dvs. at vi indstiller det til gennemførelse under forudsætning af, at AKB Københavns bestyrelse bevilger os et samlet tilskud på godt 6 mio. kr. fra trækningsretsmidlerne i Landsbyggefonden, hvoraf vi allerede har fået bevilget godt 3,3 mio. kr. Hvis vi ikke får bevilget det ønskede LBF-tilskud, vil Projekt 2015 blive taget op til fornyet behandling på budget-beboermødet, før der bruges eksterne betalte - ressourcer på projektet. Underskud pga. lavere renteindtægter Regnskabet for 2013 resulterede i et underskud på kr., der efter reglerne skal afskrives over de næste 3 år, men mon ikke vi skal sørge for at komme af med dette underskud i løbet af det næste år. Underskuddet skyldes især, at renteindtægterne fra KAB s kapitalforvaltning er blevet kr. lavere end budgetteret. Vi havde på forhånd taget højde for, at vi i 2013 ville bruge af vores henlagte midler til gårdprojektet, og derfor havde vi regnet med lavere renteindtægter. Men KAB s kapitalforvaltere havde i 2013 bestemt ikke nogen særlig heldig hånd, og store dele af den samlede opsparing opnåede en meget lav forrentning på mindre end 1 % mod 3,36 % i Konto 111, der omfatter det fælles elforbrug, har en merudgift i forhold til budgettet på kr., men det modsvares af en besparelse på kr. på konto 126 (Afskrivning på forbedringsarbejder). Det skyldes, at vi i budget 2013 havde forudsat, at vi etablerede et solcelleanlæg, der ville give besparelser på fælles elforbrug, men udgifter til afskrivning. Den store besparelse på konto 126 skyldes også, at vi har kunnet afskrive lånet til energirude-projektet før tid. Da vi et godt stykke ind i 2013 kunne regne med, at vi ville få et pænt overskud, har vi godkendt, at Dion har brugt ekstra penge på den løbende vedligeholdelse. Her er der brugt flere penge end budgetteret på især tekniske installationer og på vores erhvervslejemål. Dion kan orientere mere detaljeret på beboermødet. Vi har under behandlingen af regnskabet haft vores tilbagevendende opgør om betalingen på det lån, som er optaget til at finansiere betalingen for hjemfald til Københavns kommune. Vi havde budgetteret med kr. i 2013, men KAB havde opkrævet og udgiftsført et beløb på kr., selv om vores faktiske ydelse på indekslånet kun var kr., fordi renten på vores rentetilpasningslån er meget lav i disse år. KAB er for første gang for alvor kommet os i møde, idet beløbet på konto 132 i regnskabet er sat ned til kr. Økonomiafdelingen har dog ikke fået konsekvensrettet note 17 på side 14, hvoraf det fremgår, at vi har betalt kr. (det tal skulle have været sat ned til kr. i noten, men det har ingen praktisk betydning). Samtidig har KAB accepteret vores krav om, at den løbende betaling til hjemfaldsydelsen blev sat ned med virkning fra 1. maj. Det vil I kunne se på jeres betalingsservice-oversigt for maj sammenlignet med april. I 2014-budgettet er betalingen til hjemfald sat ned til kr., og det er så det, som I nu kommer til at betale set over hele 2014.

7 Andre sager Som beboere fik vi tidligere på året en noget kedelig oplevelse med ikke-godkendte og ret så uvarslede filmoptagelser til en reklamefilm i Østerbrogade 95. Filmoptagelserne var til særlig gene for de øvrige beboere i nr. 95, men da Københavns kommune havde valgt at sælge vores lokale parkeringspladser, som vi jo betaler beboerlicens for, mandag-fredag, var denne aktivitet til stor irritation også for mange andre beboere. Hertil kom, at det efter filmoptagelserne har vist sig, at filmholdets aktiviteter medførte skader i gården. Vi har drøftet situationen i bestyrelsen, og Dion har på den baggrund understreget over for de beboere, der stillede deres boliger til rådighed for optagelserne, at det i fremtiden kræver en særskilt tilladelse fra ejendomskontoret at udleje sin lejlighed til den slags aktiviteter, og at det betragtes som en alvorlig overtrædelse af husordenen, hvis en lignende situation opstår igen. Filmselskabet har dækket udgifterne til reparation og i øvrigt kompenseret Øbro 95, så i den retning er der ikke mere at komme efter. Dion har indgået en fin udlejningsaftale med en blikkenslager, der manglede lokaler til sit værksted, og som gerne vil bruge de ret store lokaler bag varmekælderen, der tidligere var snedkerværksted og ellers kun har været sporadisk benyttet som uofficielt beboerværksted. Der kommer nogle istandsættelsesudgifter i år, men til gengæld også en lejeindtægt på kr. for resten af 2014, og i budgettet for 2015 kan vi indregne en ekstra erhvervslejeindtægt på kr., svarende til næsten 1 % af huslejen. På mødet vil Dion også orientere om arbejdet med at modernisere vores ringeanlæg og videoovervågningen. Bestyrelsen vil endnu en gang udtrykke sin anerkendelse af det store arbejde, som ejendommens gårdudvalg udfører sammen med Dion for at holde vores gård i en fin stand. Vi appellerer til alle forældre om at opfordre deres børn til at passe godt på vores planter, så vi alle kan have glæde af dem. Der er igen i år kommet forslag om at tillade hundehold. Det vil blive sat til diskussion og afstemning under punkt 6 på dagsordenen. Forslaget er sammen med regnskabet vedlagt denne beretning. Afdelingsbestyrelsen har i det forløbne år bestået af Søren Holm (formand), Urbansgade 2 Steen Hartvig Jacobsen, Urbansgade 4 Henriette Pedersen, Urbansgade 4 Claus Valentiner, Urbansgade 2 Benedikte Pio, Østerbrogade 95 Det er i år Steen Hartvig Jacobsen og Benedikte Pio, der er på valg. Benedikte har meddelt, at hun af arbejdsmæssige årsager ikke har tid til at fortsætte i bestyrelsen. Steen modtager genvalg. På gensyn onsdag den 21. maj. Bestyrelsen

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014 Til stede: Dion Madsen (KAB/Øbro 95), Søren Holm, Claus Valentiner, Henriette Pedersen og Steen Hartvig Jacobsen (ref.) fra bestyrelsen. Ikke

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere