Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr Årsrapport 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport 2008/09

2 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september Balance per 30. september Pengestrømsopgørelse for 2008/09 16 Noter 17 Side Oversigt budget og regnskab 30

3 3 Foreningsoplysninger Forening Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Hjemstedskommune København Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kim Andersen (formand) Flemming Ipsen (næstformand) Jørgen Thorsell (næstformand) Anders Olesen (kasserer) Jan Hyttel Sten Mortensen Hugo Nielsen Michael Nobel Keld Stentoft Svend Johann Weimann Peter Kampmann Per Sindholt Direktion Morten Lorenzen Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mads Kirchheiner, KDY-revisor Finn Henriksen, KDY-revisor Godkendt på KDY s generalforsamling, den 10. december 2009 Dirigent

4 4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2008/09 for Kongelig Dansk Yachtklub (KDY). Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af KDY s aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tuborg, den 23. november 2009 Direktion Morten Lorenzen Adm. direktør Bestyrelse Kim Andersen Flemming Ipsen Jørgen Thorsell Anders Olesen Formand Næstformand Næstformand Kasserer Jan Hyttel Sten Mortensen Hugo Nielsen Michael Nobel Keld Stentoft Per Sindholt Svend Johann Weimann Peter Kampmann

5 5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Kongelig Dansk Yachtklub Vi har revideret årsrapporten for Kongelig Danske Yachtklub for regnskabsåret 1. oktober september 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven, idet visse karakteristika for en forening er tilgodeset. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kongelig Dansk Yachtklubs regnskabsprincipper. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 6 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Kongelig Dansk Yachtklubs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2009 i overensstemmelse med Kongelig Dansk Yachtklubs regnskabspraksis. Tuborg, den 23. november 2009 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab KDY Revisorer Peter Rasborg Mads Kirchheiner Finn Henriksen statsautoriseret revisor

7 7 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år Indtægter 2008/ / / / /05 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud, donationer mv Forpagtningsindtægter mv Lejeindtægter (både) Nettoresultat, salg af klubeffekter mv Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted (791) (793) (715) (505) (579) Kraftcenter (79) 4 (2) Sejlerskolen, Rungsted (59) 9 17 (44) (14) Royal Sailing Academy (709) Sailshare (37) (42) Kapsejladser (29) (65) (115) Cruising og klubliv 13 (99) (149) (17) (82) Klublokalernes drift (1.332) (1.129) (815) (550) (599) Fartøjernes drift (290) (250) (277) (155) (181) Marketing og kommunikation (441) (497) (491) (901) (723) Kontingent Dansk Sejlunion (198) (195) (186) (168) (141) Administrationsudgifter (4.952) (4.228) (3.151) (2.874) (1.707) Samlede udgifter medlemsaktiviteter (8.867) (7.228) (5.595) (5.027) (4.157) Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger (1.070) (1.121) (452) (547) (345) Resultat før renter Renteudgifter, netto (713) (598) (267) (132) (259) Årets resultat Samlede aktiver Rentebærende gæld, netto Egenkapital

8 8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) er med mere end medlemmer Danmarks største sejlklub og har base i henholdsvis Tuborg Havn, Rungsted Havn og Skovshoved Havn. Juridisk er KDY hjemmehørende på Langelinie Pavillonen, København. Årsrapporten for 2008/09 er i lighed med tidligere år udarbejdet med bruttotal, hvilket tilsikrer, at klubbens samlede indtægter og udgifter, udførligt specificeret, kan identificeres af klubbens medlemmer. Det giver medlemmerne bedre mulighed for at få indsigt i hvor betydelige beløb, KDY årligt administrerer, samt hvor relativt kostbart det er at drive en stor international sejlklub med mange aktiviteter. Årets resultat Årets resultat blev et overskud på 23 t.kr inklusive de fondstilskud KDY har modtaget i perioden på 396 t.kr. mod t.kr. i 2007/08 og t.kr. i 2006/07. Årets indtægter er positivt påvirket af god drift i Tuborg Havn med en indtjening på t.kr. mod 884 t.kr. i 2007/08. Den samlede indtjening havde en vækst på 25% i forhold til sidste år eksklusiv fondstilskud. De samlede udgifter til medlemsaktiviteter er steget til t.kr. fra t.kr. Stigningen i udgifter på 23% skyldes udover det generelle øget aktivitetsniveau i KDY, en betydelig lavere indtjening i Royal Sailing Academy (VIP Sejladser), en øgning i udgifterne til klublokalernes drift samt højere administrationsudgifter i form af en periode med dobbelt lønning på regnskabschef stillingen samt øget udgifter til revision og konsulentbistand. Væsentlige begivenheder i årets løb Af væsentlige begivenheder i årets løb skal særligt fremhæves endnu en gang det høje aktivitetsniveau med afholdelse af flere store stævner herunder Dragernes Guld Pokal i Skagen, VM i 470 i Rungsted, Flydende bådudstilling i Tuborg Havn og Danish Open i Århus. Vi har på administrationssiden haft udfordringer med at få stabilitet i vores regnskabsfunktion, hvilket har betydet øgede omkostninger på personalesiden. VIP sejladserne i Royal Sailing Academy har givet væsentlig lavere indtægter i forhold til forventningerne, hvilket må tilskrives finanskrisen. Herudover har vi måtte opsige vores forpagter i Club Royal restauranten i Rungsted. Finansiel stilling Efter årets overskud på 23 t.kr andrager KDY s egenkapital t.kr., ud af en balance på t.kr.; eller en soliditet på ca. 51 %, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Af pengestrømsopgørelsen fremgår det, at årets investeringer på 2,9 mio. kr. kan henføres til køb af 6 j/80 ere, samt omkostninger til advokatbistand ifm klubhussagen i Tuborg Havn. Disse investeringer er finansieret ved anvendelse af klubbens likviditet, som er noget trængt. Der er ikke optaget yderligere langfristet gæld i perioden.

9 9 Forventninger til fremtiden Tuborg Havn er nu i fuld drift og målet er at nå op på fuld kapacitet i de kommende år og få lavet de tilpasninger der skal til for at drive en ny marina. I Skovshoved Havn forventes det nye klubhus at stå færdigt 1. maj Herefter vil KDY have kontorfaciliteter og lokaler til rådighed, så KDY kan yde en god service for klubbens mange medlemmer i området. Det er KDY s målsætning at hvert år udover Danish Open at arrangere internationale stævner og næste år vil KDY bl.a. være arrangør af Marblehead Trophy og Drage DM, ligesom der arbejdes på et Stor DM for de olympiske klasser. KDY vil fortsat som i tidligere år forfølge og søge tilskud, der kan opnås specielt til særlige investeringer, samt søge midler til KDY s OL Fond. Forventningerne til 2009/10 er som følge af den nuværende økonomiske situation præget af en vis usikkerhed omkring næste års resultat. Aktiviteterne i KDY kan blive påvirket af den økonomiske afmatning; men det vil være vores målsætning at tilpasse os undervejs for at sikre at KDY s samlede finansielle position stadig er solid. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter årets udløb er det besluttet at søge løsninger til at forbedre klubbens likviditet, herunder optagelse af bådlån for vores J/80 ere. Vi har måtte sige farvel til vores regnskabschef, og der arbejdes seriøst på at finde en blivende løsning fremadrettet. Herudover er der ikke efter balancedagen og frem til i dag indtrådt væsentlige forhold, som rykker ved vurderingen af årsrapporten.

10 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde KDY, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når KDY som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå KDY, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingenter indregnes på det tidspunkt, som de vedrører. Sponsorer, fondstilskud, forpagtningsindtægter og lejeindtægter indgår for den periode, de vedrører. Udgifter Alle udgifter medtages i den periode, som de vedrører uanset betalingstidspunkt. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt feriepenge, sociale omkostninger, pensioner mv. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer.

11 11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til oprindelig kostpris med tillæg af ombygning og forbedringer. Både, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet scrap-værdi. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Materialeskur Både Maskiner, inventar og EDB-udstyr 10 år 5-10 år 3-10 år Aktiver med en kostpris under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hensatte forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af klubhuset i Rungsted Ejendommen i Rungsted er opført i træ og er som en erhvervsejendom ikke mulig at forsikre mod råd og svamp. For at tilsikre KDY s værdi af ejendommen må en betydelig løbende vedligeholdelse gennemføres. Disse udgifter kommer i større eller mindre grad år for år. For at signalere den løbende forpligtelse, der er til vedligeholdelse, udgiftsføres der p.t. 250 t.kr. pr. år. Eventuelle større eller mindre udgifter i det enkelte år reguleres over hensættelseskontoen, der dog aldrig kan blive negativ. Varebeholdninger Varebeholdningen af klubeffekter optages til de oprindelige anskaffelsespriser. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

12 12 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

13 13 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september 2009 Indtægter 2008/ /08 Note kr. kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud og donationer Forpagtningsindtægter mv Lejeindtægter (både) Nettoresultat, salg af klubeffekter mv Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted 6 ( ) ( ) Kraftcenter 7 (78.574) Sejlerskolen, Rungsted 8 (58.754) Royal Sailing Academy 9 ( ) Kapsejladser 10 (29.372) (65.009) Cruising og klubliv (98.927) Klublokalernes drift 11 ( ) ( ) Fartøjernes drift 12 ( ) ( ) Marketing og kommunikation 13 ( ) ( ) Kontingent Dansk Sejlunion ( ) ( ) Administrationsudgifter 14 ( ) ( ) Samlede udgifter vedrørende medlemsaktiviteter ( ) ( ) Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger 15 ( ) ( ) Resultat før renter Renteudgifter, netto 16 ( ) ( ) Årets resultat som overføres til næste år.

14 14 Balance per 30. september Note kr. kr. Ejendomme/klubhus Både Maskiner, inventar og EDB-udstyr Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af klubeffekter Beholdning af brændstof Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 15 Balance per 30. september Note kr. kr. Egenkapital per 1. oktober Overført resultat Egenkapital per 30. september Vedligeholdelse ejendomme, Rungsted Vedligeholdelse match racere Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Bådlån Deposita restauranter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitut Forudbetalte kontingenter Forudbetalte sponsorater m.v Leverandørgæld inkl. skyldigt klubhusbyggeri Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger 22 Eventualforpligtelser 23 KDY Fonde 24 Fartøjsregister 25

16 16 Pengestrømsopgørelse for 2008/ / /08 kr. kr. Driftsresultat før renter ekskl. Fondstilskud m.v ( ) Hensættelse til vedligeholdelse af klubhus i Rungsted (68.520) Afskrivninger Ændring i driftskapital ( ) ( ) Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende drift ( ) ( ) Investering i: Ejendomme ( ) ( ) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og EDB-udstyr ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) ( ) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser ( ) ( ) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Modtagne Fondstilskud og donationer Ændring i deposita restauratører Byggekredit 0 ( ) Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider ( ) ( ) Likvider per 1. oktober Likvider per 30. september

17 17 Noter 1. Kontingenter 2008/ /08 kr. kr. Ordinære kontingenter Ungdomskontingenter Firmakontingenter Indtrædelsesgebyrer Forpagtningsindtægter m.v. Restaurant Nokken, Rungsted Club Royal, Rungsted Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Club Royal Brasserie, Tuborg Lokalelejeindtægter, Rungsted Lokalelejeindtægter, Skovshoved Lokalelejeindtægter, Tuborg Klubværelser, Tuborg Lejeindtægter (både) Match Racere Farr J/ Gummibåde Nettoresultat, salg af klubeffekter m.v. Omsætning Vareforbrug ( ) ( ) Nettoresultat

18 18 Noter 2008/ /08 5. Tuborg Havn kr. kr. Pladsleje, anvisningsret Pladsleje, fremleje Havneafgift, gæster Nettoresultat, salg af brændstof Bådudstilling Salg af belysning Indtægter i alt Havnepersonale ( ) ( ) Vedligehold ( ) (68.541) Vand og el ( ) ( ) Renholdelse m.m. ( ) ( ) Øvrige udgifter (administration, forsikring m.v.) ( ) ( ) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat Ungdomsarbejdet Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2008/ / / /08 kr. kr. kr. kr. Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Sponsorer Indtægter egne arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt

19 19 Noter Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2008/ / / /08 kr. kr. kr. kr. 6. Ungdomsarbejdet - fortsat Lønninger ( ) ( ) ( ) ( ) Vedligeholdelse (19.724) (73.896) (84.535) (90.311) Havnepladser og forsikring (24.089) (33.327) (21.898) (54.744) Deltagelse i fremmede stævner (6.100) (5.310) (24.971) (13.973) Sommertur, træning, egne arrangementer, kørsel mv. (25.768) ( ) ( ) (89.481) Administration, møder mv. (10.721) (9.558) (16.143) (13.210) Samlede udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før fondstilskud (underskud) ( ) ( ) ( ) ( ) Samlet resultat før fondstilskud ( ) ( ) Fondstilskud Nettoresultat (underskud) ( ) ( ) 2008/ /08 kr. kr. 7. Kraftcenter Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Fondstilskud Indtægter egne arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt Lønninger ( ) ( ) Kontor og administration (19.438) (83.019) Klubomkostninger (6.641) (49.648) Materiel (17.102) ( ) Stævnedeltagelse (35.485) (69.621) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (underskud) (78.574) 4.220

20 20 Noter 2008/ /08 kr. kr. 8. Sejlerskolen, Rungsted Skolepenge fra elever Sponsorindtægter Øvrige indtægter (2.050) Indtægter i alt Fartøjernes vedligeholdelse (96.140) (58.203) Havnepladser og forsikring (46.890) (62.547) Egne arrangementer (59.159) (15.413) Intern bådleje ( ) 0 Administration, møder mv. (12.316) (14.084) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (58.754) Royal Sailing Academy Sponsor- og VIP-indtægter Fondstilskud Medlemskontingenter Kursus og deltagergebyr Andre indtægter herunder udlejning af både Indtægter i alt Centerudgifter ( ) ( ) Lønninger ( ) ( ) Intern bådleje ( ) ( ) Samlede udgifter -- ( ) ( ) Nettoresultat

21 21 Noter 10. Kapsejlads 2008/ /08 kr. kr. Sponsorer, donationer og tilskud Deltagerindskud Andre indtægter Indtægter i alt Stævneomkostninger ( ) ( ) Udvalgsarbejde (51.907) (13.893) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (underskud) (29.372) (65.009) 11. Klublokalernes drift 2008/09 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje 0 (6.784) 0 (24.000) Vedligeholdelse (2.349) ( ) (65.734) 0 Småanskaffelser og vedligehold (10.019) (25.849) (11.015) 0 El og varme 0 ( ) ( ) 0 Forsikring 0 (51.322) (52.075) (3.801) Rengøring (3.220) ( ) ( ) 0 Øvrige udgifter (11.742) 0 (94.130) 0 Klubværelser 0 0 (7.073) 0 (27.330) ( ) ( ) (20.199) ( ) 2007/08 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje (24.000) Vedligeholdelse (5.844) ( ) (33.491) 0 Småanskaffelser og vedligehold (10.172) (6.604) (14.686) (267) El og varme 0 ( ) ( ) 0 Forsikring 0 (31.172) ( ) 0 Rengøring 0 ( ) (35.784) 0 Klubværelser 0 0 (12.828) 0 (16.016) ( ) ( ) (24.267) ( )

22 22 Noter 12. Fartøjernes drift 2008/ /08 kr. kr. Indtægter (sponsorer, tilskud og udlejning af både) Forsikringer ( ) ( ) Reparation og vedligehold (64.442) ( ) Øvrige udgifter (76.172) (33.746) Nettoresultat ( ) ( ) 13. Marketing og kommunikation Sejlsport ( ) ( ) Annoncer Bådudstilling (1.969) (8.114) Internet (25.539) (23.055) Udvikling af hjemmeside (6.805) (3.188) Sponsorarrangementer (25.549) (28.141) Journalistisk arbejde o.a. (4.043) Grafisk arbejde (69.038) (69.679) ( ) ( ) 14. Administrationsudgifter Lønninger ( ) ( ) ATP og AER (65.792) (53.949) Rejseudgifter, kørsel m.v. ( ) ( ) Personaleudgifter (48.252) (73.882) Kontorartikler og tryksager ( ) (94.120) Telefon, fax, porto og Internet ( ) ( ) IT-programmer og assistance ( ) (45.236) Generalforsamling, bestyrelse og møder ( ) ( ) Repræsentation og gaver (76.946) (37.435) Småanskaffelser og vedligehold ( ) (4.258) Forsikringer og kontingenter (70.115) (78.961) Revision og regnskabsmæssig assistance ( ) ( ) Andre fælles klubomkostninger ( ) (59.461) Gebyrer (38.557) (47.309) Diverse udgifter, netto (9.441) (497) Samlede udgifter ( ) ( )

23 23 Noter 2008/ / Administrationsudgifter fortsat kr. kr. Lønudgifter: Indeholdt i ungdomsarbejdet ( ) ( ) Indeholdt i Kraftcenteret ( ) ( ) Indeholdt i Royal Sailing Academy ( ) ( ) Indeholdt i andre aktiviteter ( ) 0 Indeholdt i administrationsudgifter ( ) ( ) Indeholdt i Tuborg Havn ( ) ( ) Samlede lønudgifter ( ) ( ) Heltidsansatte 12,2 13,7 Deltidsansatte Afskrivninger Ejendomme (29.101) (13.612) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og EDB-udstyr ( ) ( ) Fortjeneste/(tab) ved salg af driftsmidler (63.458) ( ) ( ) 16. Renteudgifter, netto Renteindtægter m.v.: Bank Aktieudbytte Kursregulering af værdipapirer (38.056) Samlede renteindtægter m.v Renteudgifter: Bank (92.239) (9) Renter af prioritetsgæld, Rungsted ( ) ( ) Renter af prioritetsgæld, Tuborg ( ) ( ) Kreditorrenter (10.574) 0 Samlede renteudgifter ( ) ( ) Renteudgifter, netto ( ) ( )

24 24 Noter Maskiner, Ejen- inventar og domme Både EDB-udstyr Deposita Total 17. Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. oktober Tilgang Afgang 0 ( ) (65.415) 0 ( ) Kostpris 30. september Afskrivninger 1. oktober 2008 (76.093) ( ) ( ) 0 ( ) Årets afskrivninger (29.101) ( ) ( ) 0 ( ) Afgang Afskrivninger 30. september 2009 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi 30. sep Regnskabsmæssig værdi 30. sep Den bogførte værdi af ejendomme andrager: Rungsted Tuborg Havn Seneste offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008 andrager kr. for klubhuset i Rungsted. Der foreligger endnu ikke nogen offentlig ejendomsvurdering for Tuborg Havn. 2008/ /08 kr. kr. 18. Tilgodehavender Mellemregning Skovshoved Sejlklub (7.714) (7.714) Mellemregninger fonde Debitorer

25 25 Noter 19. Vedligeholdelse af ejendomme, Rungsted 2008/ /08 kr. kr. Saldo 1. oktober Hensat i året Anvendt i året ( ) ( ) Saldo 30. september Deposita restauranter Depositum Restaurant Nokken, Rungsted ( ) ( ) Depositum Club Royal, Rungsted ( ) ( ) Depositum Club Royal, Brasserie - Tuborg ( ) ( ) Saldo 30. september ( ) ( ) 21. Anden gæld Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. ( ) ( ) Feriepengeforpligtelser ( ) ( ) Moms (77.517) ( ) Andre skyldige omkostninger ( ) ( ) Aktiv konti ( ) ( ) ( ) ( ) 22. Pantsætning Til sikkerhed for lån i Nykredit på 2,9 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Rungsted Havn). Til sikkerhed for lån i Realkredit Danmark på 9 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Tuborg Havn). 23. Eventualforpligtelser Klubhus Rungsted Ifølge lejekontrakten vedrørende grunden på Rungsted Havn er Kongelig Dansk Yachtklub forpligtet til at opretholde en offentlig restaurant. Under visse nærmere omstændigheder kan kommunalbestyrelsen i Hørsholm tillade, at den offentlige restaurant nedlægges. Som vilkår for denne tilladelse er kommunalbestyrelsen berettiget til at forlange den til det samlede byggeri ydede støtte på kr tilbagebetalt over en 10-årig periode.

26 26 Noter Klubhus Tuborg Havn I tilfælde af tvangsrealistation er det mellem Kongelig Dansk Yachtklub, Carlsberg A/S og TORMs Understøttelsesfond aftalt, at salgssummen henholdsvis budsummen vil være at fordele med 1/6 til Carlsberg A/S, 3/6 til TORMs Understøttelsesfond og endelig 2/6 til Kongelig Dansk Yachtklub. I Kongelig Dansk Yachtklubs andel vil være at modregne restgæld på tinglyst realkreditlån og alle omkostninger i forbindelse med indfrielse af pantegæld inkl. restancer og eventuelle auktionsomkostninger.

27 27 Noter 24. KDY Fonde Emmerich Müllers Fond 2008/ /08 kr. kr. Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer ( 175) (175) Fond af 26. september 1930 Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer (200) (188) Formandens Fond Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Administration og gebyrer (175) (150) Juniorfonde Kapitalkonto pr. 1, oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer (200) (188) Juniorfonde er sammenlagt af følgende fonde: To Svalers Fond, 34%, Knud Raffenbergs Fond, 5%, Svend Aage Jøhnckes Fond, 10%, Piraternes Fond, 19%, Junior Jubilæumsfond, 32%. Rolf & Wanda Danckerts Mindefond Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering m.v Tilskud til Juniorklubben (85.280) (97.250) Administration og gebyrer (16.104) (15.604)

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2009/10 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Årsrapport 2010/11

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Årsrapport 2010/11 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2010/11 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere