Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr Årsrapport 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport 2008/09

2 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september Balance per 30. september Pengestrømsopgørelse for 2008/09 16 Noter 17 Side Oversigt budget og regnskab 30

3 3 Foreningsoplysninger Forening Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Hjemstedskommune København Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kim Andersen (formand) Flemming Ipsen (næstformand) Jørgen Thorsell (næstformand) Anders Olesen (kasserer) Jan Hyttel Sten Mortensen Hugo Nielsen Michael Nobel Keld Stentoft Svend Johann Weimann Peter Kampmann Per Sindholt Direktion Morten Lorenzen Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mads Kirchheiner, KDY-revisor Finn Henriksen, KDY-revisor Godkendt på KDY s generalforsamling, den 10. december 2009 Dirigent

4 4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2008/09 for Kongelig Dansk Yachtklub (KDY). Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af KDY s aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tuborg, den 23. november 2009 Direktion Morten Lorenzen Adm. direktør Bestyrelse Kim Andersen Flemming Ipsen Jørgen Thorsell Anders Olesen Formand Næstformand Næstformand Kasserer Jan Hyttel Sten Mortensen Hugo Nielsen Michael Nobel Keld Stentoft Per Sindholt Svend Johann Weimann Peter Kampmann

5 5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Kongelig Dansk Yachtklub Vi har revideret årsrapporten for Kongelig Danske Yachtklub for regnskabsåret 1. oktober september 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven, idet visse karakteristika for en forening er tilgodeset. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kongelig Dansk Yachtklubs regnskabsprincipper. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 6 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Kongelig Dansk Yachtklubs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2009 i overensstemmelse med Kongelig Dansk Yachtklubs regnskabspraksis. Tuborg, den 23. november 2009 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab KDY Revisorer Peter Rasborg Mads Kirchheiner Finn Henriksen statsautoriseret revisor

7 7 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år Indtægter 2008/ / / / /05 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud, donationer mv Forpagtningsindtægter mv Lejeindtægter (både) Nettoresultat, salg af klubeffekter mv Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted (791) (793) (715) (505) (579) Kraftcenter (79) 4 (2) Sejlerskolen, Rungsted (59) 9 17 (44) (14) Royal Sailing Academy (709) Sailshare (37) (42) Kapsejladser (29) (65) (115) Cruising og klubliv 13 (99) (149) (17) (82) Klublokalernes drift (1.332) (1.129) (815) (550) (599) Fartøjernes drift (290) (250) (277) (155) (181) Marketing og kommunikation (441) (497) (491) (901) (723) Kontingent Dansk Sejlunion (198) (195) (186) (168) (141) Administrationsudgifter (4.952) (4.228) (3.151) (2.874) (1.707) Samlede udgifter medlemsaktiviteter (8.867) (7.228) (5.595) (5.027) (4.157) Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger (1.070) (1.121) (452) (547) (345) Resultat før renter Renteudgifter, netto (713) (598) (267) (132) (259) Årets resultat Samlede aktiver Rentebærende gæld, netto Egenkapital

8 8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) er med mere end medlemmer Danmarks største sejlklub og har base i henholdsvis Tuborg Havn, Rungsted Havn og Skovshoved Havn. Juridisk er KDY hjemmehørende på Langelinie Pavillonen, København. Årsrapporten for 2008/09 er i lighed med tidligere år udarbejdet med bruttotal, hvilket tilsikrer, at klubbens samlede indtægter og udgifter, udførligt specificeret, kan identificeres af klubbens medlemmer. Det giver medlemmerne bedre mulighed for at få indsigt i hvor betydelige beløb, KDY årligt administrerer, samt hvor relativt kostbart det er at drive en stor international sejlklub med mange aktiviteter. Årets resultat Årets resultat blev et overskud på 23 t.kr inklusive de fondstilskud KDY har modtaget i perioden på 396 t.kr. mod t.kr. i 2007/08 og t.kr. i 2006/07. Årets indtægter er positivt påvirket af god drift i Tuborg Havn med en indtjening på t.kr. mod 884 t.kr. i 2007/08. Den samlede indtjening havde en vækst på 25% i forhold til sidste år eksklusiv fondstilskud. De samlede udgifter til medlemsaktiviteter er steget til t.kr. fra t.kr. Stigningen i udgifter på 23% skyldes udover det generelle øget aktivitetsniveau i KDY, en betydelig lavere indtjening i Royal Sailing Academy (VIP Sejladser), en øgning i udgifterne til klublokalernes drift samt højere administrationsudgifter i form af en periode med dobbelt lønning på regnskabschef stillingen samt øget udgifter til revision og konsulentbistand. Væsentlige begivenheder i årets løb Af væsentlige begivenheder i årets løb skal særligt fremhæves endnu en gang det høje aktivitetsniveau med afholdelse af flere store stævner herunder Dragernes Guld Pokal i Skagen, VM i 470 i Rungsted, Flydende bådudstilling i Tuborg Havn og Danish Open i Århus. Vi har på administrationssiden haft udfordringer med at få stabilitet i vores regnskabsfunktion, hvilket har betydet øgede omkostninger på personalesiden. VIP sejladserne i Royal Sailing Academy har givet væsentlig lavere indtægter i forhold til forventningerne, hvilket må tilskrives finanskrisen. Herudover har vi måtte opsige vores forpagter i Club Royal restauranten i Rungsted. Finansiel stilling Efter årets overskud på 23 t.kr andrager KDY s egenkapital t.kr., ud af en balance på t.kr.; eller en soliditet på ca. 51 %, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Af pengestrømsopgørelsen fremgår det, at årets investeringer på 2,9 mio. kr. kan henføres til køb af 6 j/80 ere, samt omkostninger til advokatbistand ifm klubhussagen i Tuborg Havn. Disse investeringer er finansieret ved anvendelse af klubbens likviditet, som er noget trængt. Der er ikke optaget yderligere langfristet gæld i perioden.

9 9 Forventninger til fremtiden Tuborg Havn er nu i fuld drift og målet er at nå op på fuld kapacitet i de kommende år og få lavet de tilpasninger der skal til for at drive en ny marina. I Skovshoved Havn forventes det nye klubhus at stå færdigt 1. maj Herefter vil KDY have kontorfaciliteter og lokaler til rådighed, så KDY kan yde en god service for klubbens mange medlemmer i området. Det er KDY s målsætning at hvert år udover Danish Open at arrangere internationale stævner og næste år vil KDY bl.a. være arrangør af Marblehead Trophy og Drage DM, ligesom der arbejdes på et Stor DM for de olympiske klasser. KDY vil fortsat som i tidligere år forfølge og søge tilskud, der kan opnås specielt til særlige investeringer, samt søge midler til KDY s OL Fond. Forventningerne til 2009/10 er som følge af den nuværende økonomiske situation præget af en vis usikkerhed omkring næste års resultat. Aktiviteterne i KDY kan blive påvirket af den økonomiske afmatning; men det vil være vores målsætning at tilpasse os undervejs for at sikre at KDY s samlede finansielle position stadig er solid. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter årets udløb er det besluttet at søge løsninger til at forbedre klubbens likviditet, herunder optagelse af bådlån for vores J/80 ere. Vi har måtte sige farvel til vores regnskabschef, og der arbejdes seriøst på at finde en blivende løsning fremadrettet. Herudover er der ikke efter balancedagen og frem til i dag indtrådt væsentlige forhold, som rykker ved vurderingen af årsrapporten.

10 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde KDY, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når KDY som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå KDY, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingenter indregnes på det tidspunkt, som de vedrører. Sponsorer, fondstilskud, forpagtningsindtægter og lejeindtægter indgår for den periode, de vedrører. Udgifter Alle udgifter medtages i den periode, som de vedrører uanset betalingstidspunkt. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt feriepenge, sociale omkostninger, pensioner mv. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer.

11 11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til oprindelig kostpris med tillæg af ombygning og forbedringer. Både, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet scrap-værdi. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Materialeskur Både Maskiner, inventar og EDB-udstyr 10 år 5-10 år 3-10 år Aktiver med en kostpris under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hensatte forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af klubhuset i Rungsted Ejendommen i Rungsted er opført i træ og er som en erhvervsejendom ikke mulig at forsikre mod råd og svamp. For at tilsikre KDY s værdi af ejendommen må en betydelig løbende vedligeholdelse gennemføres. Disse udgifter kommer i større eller mindre grad år for år. For at signalere den løbende forpligtelse, der er til vedligeholdelse, udgiftsføres der p.t. 250 t.kr. pr. år. Eventuelle større eller mindre udgifter i det enkelte år reguleres over hensættelseskontoen, der dog aldrig kan blive negativ. Varebeholdninger Varebeholdningen af klubeffekter optages til de oprindelige anskaffelsespriser. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

12 12 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

13 13 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september 2009 Indtægter 2008/ /08 Note kr. kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud og donationer Forpagtningsindtægter mv Lejeindtægter (både) Nettoresultat, salg af klubeffekter mv Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted 6 ( ) ( ) Kraftcenter 7 (78.574) Sejlerskolen, Rungsted 8 (58.754) Royal Sailing Academy 9 ( ) Kapsejladser 10 (29.372) (65.009) Cruising og klubliv (98.927) Klublokalernes drift 11 ( ) ( ) Fartøjernes drift 12 ( ) ( ) Marketing og kommunikation 13 ( ) ( ) Kontingent Dansk Sejlunion ( ) ( ) Administrationsudgifter 14 ( ) ( ) Samlede udgifter vedrørende medlemsaktiviteter ( ) ( ) Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger 15 ( ) ( ) Resultat før renter Renteudgifter, netto 16 ( ) ( ) Årets resultat som overføres til næste år.

14 14 Balance per 30. september Note kr. kr. Ejendomme/klubhus Både Maskiner, inventar og EDB-udstyr Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af klubeffekter Beholdning af brændstof Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 15 Balance per 30. september Note kr. kr. Egenkapital per 1. oktober Overført resultat Egenkapital per 30. september Vedligeholdelse ejendomme, Rungsted Vedligeholdelse match racere Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Bådlån Deposita restauranter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitut Forudbetalte kontingenter Forudbetalte sponsorater m.v Leverandørgæld inkl. skyldigt klubhusbyggeri Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger 22 Eventualforpligtelser 23 KDY Fonde 24 Fartøjsregister 25

16 16 Pengestrømsopgørelse for 2008/ / /08 kr. kr. Driftsresultat før renter ekskl. Fondstilskud m.v ( ) Hensættelse til vedligeholdelse af klubhus i Rungsted (68.520) Afskrivninger Ændring i driftskapital ( ) ( ) Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende drift ( ) ( ) Investering i: Ejendomme ( ) ( ) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og EDB-udstyr ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) ( ) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser ( ) ( ) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Modtagne Fondstilskud og donationer Ændring i deposita restauratører Byggekredit 0 ( ) Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider ( ) ( ) Likvider per 1. oktober Likvider per 30. september

17 17 Noter 1. Kontingenter 2008/ /08 kr. kr. Ordinære kontingenter Ungdomskontingenter Firmakontingenter Indtrædelsesgebyrer Forpagtningsindtægter m.v. Restaurant Nokken, Rungsted Club Royal, Rungsted Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Club Royal Brasserie, Tuborg Lokalelejeindtægter, Rungsted Lokalelejeindtægter, Skovshoved Lokalelejeindtægter, Tuborg Klubværelser, Tuborg Lejeindtægter (både) Match Racere Farr J/ Gummibåde Nettoresultat, salg af klubeffekter m.v. Omsætning Vareforbrug ( ) ( ) Nettoresultat

18 18 Noter 2008/ /08 5. Tuborg Havn kr. kr. Pladsleje, anvisningsret Pladsleje, fremleje Havneafgift, gæster Nettoresultat, salg af brændstof Bådudstilling Salg af belysning Indtægter i alt Havnepersonale ( ) ( ) Vedligehold ( ) (68.541) Vand og el ( ) ( ) Renholdelse m.m. ( ) ( ) Øvrige udgifter (administration, forsikring m.v.) ( ) ( ) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat Ungdomsarbejdet Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2008/ / / /08 kr. kr. kr. kr. Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Sponsorer Indtægter egne arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt

19 19 Noter Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2008/ / / /08 kr. kr. kr. kr. 6. Ungdomsarbejdet - fortsat Lønninger ( ) ( ) ( ) ( ) Vedligeholdelse (19.724) (73.896) (84.535) (90.311) Havnepladser og forsikring (24.089) (33.327) (21.898) (54.744) Deltagelse i fremmede stævner (6.100) (5.310) (24.971) (13.973) Sommertur, træning, egne arrangementer, kørsel mv. (25.768) ( ) ( ) (89.481) Administration, møder mv. (10.721) (9.558) (16.143) (13.210) Samlede udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før fondstilskud (underskud) ( ) ( ) ( ) ( ) Samlet resultat før fondstilskud ( ) ( ) Fondstilskud Nettoresultat (underskud) ( ) ( ) 2008/ /08 kr. kr. 7. Kraftcenter Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Fondstilskud Indtægter egne arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt Lønninger ( ) ( ) Kontor og administration (19.438) (83.019) Klubomkostninger (6.641) (49.648) Materiel (17.102) ( ) Stævnedeltagelse (35.485) (69.621) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (underskud) (78.574) 4.220

20 20 Noter 2008/ /08 kr. kr. 8. Sejlerskolen, Rungsted Skolepenge fra elever Sponsorindtægter Øvrige indtægter (2.050) Indtægter i alt Fartøjernes vedligeholdelse (96.140) (58.203) Havnepladser og forsikring (46.890) (62.547) Egne arrangementer (59.159) (15.413) Intern bådleje ( ) 0 Administration, møder mv. (12.316) (14.084) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (58.754) Royal Sailing Academy Sponsor- og VIP-indtægter Fondstilskud Medlemskontingenter Kursus og deltagergebyr Andre indtægter herunder udlejning af både Indtægter i alt Centerudgifter ( ) ( ) Lønninger ( ) ( ) Intern bådleje ( ) ( ) Samlede udgifter -- ( ) ( ) Nettoresultat

21 21 Noter 10. Kapsejlads 2008/ /08 kr. kr. Sponsorer, donationer og tilskud Deltagerindskud Andre indtægter Indtægter i alt Stævneomkostninger ( ) ( ) Udvalgsarbejde (51.907) (13.893) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (underskud) (29.372) (65.009) 11. Klublokalernes drift 2008/09 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje 0 (6.784) 0 (24.000) Vedligeholdelse (2.349) ( ) (65.734) 0 Småanskaffelser og vedligehold (10.019) (25.849) (11.015) 0 El og varme 0 ( ) ( ) 0 Forsikring 0 (51.322) (52.075) (3.801) Rengøring (3.220) ( ) ( ) 0 Øvrige udgifter (11.742) 0 (94.130) 0 Klubværelser 0 0 (7.073) 0 (27.330) ( ) ( ) (20.199) ( ) 2007/08 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje (24.000) Vedligeholdelse (5.844) ( ) (33.491) 0 Småanskaffelser og vedligehold (10.172) (6.604) (14.686) (267) El og varme 0 ( ) ( ) 0 Forsikring 0 (31.172) ( ) 0 Rengøring 0 ( ) (35.784) 0 Klubværelser 0 0 (12.828) 0 (16.016) ( ) ( ) (24.267) ( )

22 22 Noter 12. Fartøjernes drift 2008/ /08 kr. kr. Indtægter (sponsorer, tilskud og udlejning af både) Forsikringer ( ) ( ) Reparation og vedligehold (64.442) ( ) Øvrige udgifter (76.172) (33.746) Nettoresultat ( ) ( ) 13. Marketing og kommunikation Sejlsport ( ) ( ) Annoncer Bådudstilling (1.969) (8.114) Internet (25.539) (23.055) Udvikling af hjemmeside (6.805) (3.188) Sponsorarrangementer (25.549) (28.141) Journalistisk arbejde o.a. (4.043) Grafisk arbejde (69.038) (69.679) ( ) ( ) 14. Administrationsudgifter Lønninger ( ) ( ) ATP og AER (65.792) (53.949) Rejseudgifter, kørsel m.v. ( ) ( ) Personaleudgifter (48.252) (73.882) Kontorartikler og tryksager ( ) (94.120) Telefon, fax, porto og Internet ( ) ( ) IT-programmer og assistance ( ) (45.236) Generalforsamling, bestyrelse og møder ( ) ( ) Repræsentation og gaver (76.946) (37.435) Småanskaffelser og vedligehold ( ) (4.258) Forsikringer og kontingenter (70.115) (78.961) Revision og regnskabsmæssig assistance ( ) ( ) Andre fælles klubomkostninger ( ) (59.461) Gebyrer (38.557) (47.309) Diverse udgifter, netto (9.441) (497) Samlede udgifter ( ) ( )

23 23 Noter 2008/ / Administrationsudgifter fortsat kr. kr. Lønudgifter: Indeholdt i ungdomsarbejdet ( ) ( ) Indeholdt i Kraftcenteret ( ) ( ) Indeholdt i Royal Sailing Academy ( ) ( ) Indeholdt i andre aktiviteter ( ) 0 Indeholdt i administrationsudgifter ( ) ( ) Indeholdt i Tuborg Havn ( ) ( ) Samlede lønudgifter ( ) ( ) Heltidsansatte 12,2 13,7 Deltidsansatte Afskrivninger Ejendomme (29.101) (13.612) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og EDB-udstyr ( ) ( ) Fortjeneste/(tab) ved salg af driftsmidler (63.458) ( ) ( ) 16. Renteudgifter, netto Renteindtægter m.v.: Bank Aktieudbytte Kursregulering af værdipapirer (38.056) Samlede renteindtægter m.v Renteudgifter: Bank (92.239) (9) Renter af prioritetsgæld, Rungsted ( ) ( ) Renter af prioritetsgæld, Tuborg ( ) ( ) Kreditorrenter (10.574) 0 Samlede renteudgifter ( ) ( ) Renteudgifter, netto ( ) ( )

24 24 Noter Maskiner, Ejen- inventar og domme Både EDB-udstyr Deposita Total 17. Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. oktober Tilgang Afgang 0 ( ) (65.415) 0 ( ) Kostpris 30. september Afskrivninger 1. oktober 2008 (76.093) ( ) ( ) 0 ( ) Årets afskrivninger (29.101) ( ) ( ) 0 ( ) Afgang Afskrivninger 30. september 2009 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi 30. sep Regnskabsmæssig værdi 30. sep Den bogførte værdi af ejendomme andrager: Rungsted Tuborg Havn Seneste offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008 andrager kr. for klubhuset i Rungsted. Der foreligger endnu ikke nogen offentlig ejendomsvurdering for Tuborg Havn. 2008/ /08 kr. kr. 18. Tilgodehavender Mellemregning Skovshoved Sejlklub (7.714) (7.714) Mellemregninger fonde Debitorer

25 25 Noter 19. Vedligeholdelse af ejendomme, Rungsted 2008/ /08 kr. kr. Saldo 1. oktober Hensat i året Anvendt i året ( ) ( ) Saldo 30. september Deposita restauranter Depositum Restaurant Nokken, Rungsted ( ) ( ) Depositum Club Royal, Rungsted ( ) ( ) Depositum Club Royal, Brasserie - Tuborg ( ) ( ) Saldo 30. september ( ) ( ) 21. Anden gæld Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. ( ) ( ) Feriepengeforpligtelser ( ) ( ) Moms (77.517) ( ) Andre skyldige omkostninger ( ) ( ) Aktiv konti ( ) ( ) ( ) ( ) 22. Pantsætning Til sikkerhed for lån i Nykredit på 2,9 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Rungsted Havn). Til sikkerhed for lån i Realkredit Danmark på 9 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Tuborg Havn). 23. Eventualforpligtelser Klubhus Rungsted Ifølge lejekontrakten vedrørende grunden på Rungsted Havn er Kongelig Dansk Yachtklub forpligtet til at opretholde en offentlig restaurant. Under visse nærmere omstændigheder kan kommunalbestyrelsen i Hørsholm tillade, at den offentlige restaurant nedlægges. Som vilkår for denne tilladelse er kommunalbestyrelsen berettiget til at forlange den til det samlede byggeri ydede støtte på kr tilbagebetalt over en 10-årig periode.

26 26 Noter Klubhus Tuborg Havn I tilfælde af tvangsrealistation er det mellem Kongelig Dansk Yachtklub, Carlsberg A/S og TORMs Understøttelsesfond aftalt, at salgssummen henholdsvis budsummen vil være at fordele med 1/6 til Carlsberg A/S, 3/6 til TORMs Understøttelsesfond og endelig 2/6 til Kongelig Dansk Yachtklub. I Kongelig Dansk Yachtklubs andel vil være at modregne restgæld på tinglyst realkreditlån og alle omkostninger i forbindelse med indfrielse af pantegæld inkl. restancer og eventuelle auktionsomkostninger.

27 27 Noter 24. KDY Fonde Emmerich Müllers Fond 2008/ /08 kr. kr. Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer ( 175) (175) Fond af 26. september 1930 Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer (200) (188) Formandens Fond Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Administration og gebyrer (175) (150) Juniorfonde Kapitalkonto pr. 1, oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer (200) (188) Juniorfonde er sammenlagt af følgende fonde: To Svalers Fond, 34%, Knud Raffenbergs Fond, 5%, Svend Aage Jøhnckes Fond, 10%, Piraternes Fond, 19%, Junior Jubilæumsfond, 32%. Rolf & Wanda Danckerts Mindefond Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering m.v Tilskud til Juniorklubben (85.280) (97.250) Administration og gebyrer (16.104) (15.604)

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2009/10 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 www.deloitte.dk Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr. 20 25 71 80 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere