Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr Årsrapport 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport 2008/09

2 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september Balance per 30. september Pengestrømsopgørelse for 2008/09 16 Noter 17 Side Oversigt budget og regnskab 30

3 3 Foreningsoplysninger Forening Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr Hjemstedskommune København Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kim Andersen (formand) Flemming Ipsen (næstformand) Jørgen Thorsell (næstformand) Anders Olesen (kasserer) Jan Hyttel Sten Mortensen Hugo Nielsen Michael Nobel Keld Stentoft Svend Johann Weimann Peter Kampmann Per Sindholt Direktion Morten Lorenzen Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mads Kirchheiner, KDY-revisor Finn Henriksen, KDY-revisor Godkendt på KDY s generalforsamling, den 10. december 2009 Dirigent

4 4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2008/09 for Kongelig Dansk Yachtklub (KDY). Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af KDY s aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tuborg, den 23. november 2009 Direktion Morten Lorenzen Adm. direktør Bestyrelse Kim Andersen Flemming Ipsen Jørgen Thorsell Anders Olesen Formand Næstformand Næstformand Kasserer Jan Hyttel Sten Mortensen Hugo Nielsen Michael Nobel Keld Stentoft Per Sindholt Svend Johann Weimann Peter Kampmann

5 5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Kongelig Dansk Yachtklub Vi har revideret årsrapporten for Kongelig Danske Yachtklub for regnskabsåret 1. oktober september 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven, idet visse karakteristika for en forening er tilgodeset. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kongelig Dansk Yachtklubs regnskabsprincipper. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 6 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Kongelig Dansk Yachtklubs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2009 i overensstemmelse med Kongelig Dansk Yachtklubs regnskabspraksis. Tuborg, den 23. november 2009 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab KDY Revisorer Peter Rasborg Mads Kirchheiner Finn Henriksen statsautoriseret revisor

7 7 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år Indtægter 2008/ / / / /05 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud, donationer mv Forpagtningsindtægter mv Lejeindtægter (både) Nettoresultat, salg af klubeffekter mv Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted (791) (793) (715) (505) (579) Kraftcenter (79) 4 (2) Sejlerskolen, Rungsted (59) 9 17 (44) (14) Royal Sailing Academy (709) Sailshare (37) (42) Kapsejladser (29) (65) (115) Cruising og klubliv 13 (99) (149) (17) (82) Klublokalernes drift (1.332) (1.129) (815) (550) (599) Fartøjernes drift (290) (250) (277) (155) (181) Marketing og kommunikation (441) (497) (491) (901) (723) Kontingent Dansk Sejlunion (198) (195) (186) (168) (141) Administrationsudgifter (4.952) (4.228) (3.151) (2.874) (1.707) Samlede udgifter medlemsaktiviteter (8.867) (7.228) (5.595) (5.027) (4.157) Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger (1.070) (1.121) (452) (547) (345) Resultat før renter Renteudgifter, netto (713) (598) (267) (132) (259) Årets resultat Samlede aktiver Rentebærende gæld, netto Egenkapital

8 8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) er med mere end medlemmer Danmarks største sejlklub og har base i henholdsvis Tuborg Havn, Rungsted Havn og Skovshoved Havn. Juridisk er KDY hjemmehørende på Langelinie Pavillonen, København. Årsrapporten for 2008/09 er i lighed med tidligere år udarbejdet med bruttotal, hvilket tilsikrer, at klubbens samlede indtægter og udgifter, udførligt specificeret, kan identificeres af klubbens medlemmer. Det giver medlemmerne bedre mulighed for at få indsigt i hvor betydelige beløb, KDY årligt administrerer, samt hvor relativt kostbart det er at drive en stor international sejlklub med mange aktiviteter. Årets resultat Årets resultat blev et overskud på 23 t.kr inklusive de fondstilskud KDY har modtaget i perioden på 396 t.kr. mod t.kr. i 2007/08 og t.kr. i 2006/07. Årets indtægter er positivt påvirket af god drift i Tuborg Havn med en indtjening på t.kr. mod 884 t.kr. i 2007/08. Den samlede indtjening havde en vækst på 25% i forhold til sidste år eksklusiv fondstilskud. De samlede udgifter til medlemsaktiviteter er steget til t.kr. fra t.kr. Stigningen i udgifter på 23% skyldes udover det generelle øget aktivitetsniveau i KDY, en betydelig lavere indtjening i Royal Sailing Academy (VIP Sejladser), en øgning i udgifterne til klublokalernes drift samt højere administrationsudgifter i form af en periode med dobbelt lønning på regnskabschef stillingen samt øget udgifter til revision og konsulentbistand. Væsentlige begivenheder i årets løb Af væsentlige begivenheder i årets løb skal særligt fremhæves endnu en gang det høje aktivitetsniveau med afholdelse af flere store stævner herunder Dragernes Guld Pokal i Skagen, VM i 470 i Rungsted, Flydende bådudstilling i Tuborg Havn og Danish Open i Århus. Vi har på administrationssiden haft udfordringer med at få stabilitet i vores regnskabsfunktion, hvilket har betydet øgede omkostninger på personalesiden. VIP sejladserne i Royal Sailing Academy har givet væsentlig lavere indtægter i forhold til forventningerne, hvilket må tilskrives finanskrisen. Herudover har vi måtte opsige vores forpagter i Club Royal restauranten i Rungsted. Finansiel stilling Efter årets overskud på 23 t.kr andrager KDY s egenkapital t.kr., ud af en balance på t.kr.; eller en soliditet på ca. 51 %, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Af pengestrømsopgørelsen fremgår det, at årets investeringer på 2,9 mio. kr. kan henføres til køb af 6 j/80 ere, samt omkostninger til advokatbistand ifm klubhussagen i Tuborg Havn. Disse investeringer er finansieret ved anvendelse af klubbens likviditet, som er noget trængt. Der er ikke optaget yderligere langfristet gæld i perioden.

9 9 Forventninger til fremtiden Tuborg Havn er nu i fuld drift og målet er at nå op på fuld kapacitet i de kommende år og få lavet de tilpasninger der skal til for at drive en ny marina. I Skovshoved Havn forventes det nye klubhus at stå færdigt 1. maj Herefter vil KDY have kontorfaciliteter og lokaler til rådighed, så KDY kan yde en god service for klubbens mange medlemmer i området. Det er KDY s målsætning at hvert år udover Danish Open at arrangere internationale stævner og næste år vil KDY bl.a. være arrangør af Marblehead Trophy og Drage DM, ligesom der arbejdes på et Stor DM for de olympiske klasser. KDY vil fortsat som i tidligere år forfølge og søge tilskud, der kan opnås specielt til særlige investeringer, samt søge midler til KDY s OL Fond. Forventningerne til 2009/10 er som følge af den nuværende økonomiske situation præget af en vis usikkerhed omkring næste års resultat. Aktiviteterne i KDY kan blive påvirket af den økonomiske afmatning; men det vil være vores målsætning at tilpasse os undervejs for at sikre at KDY s samlede finansielle position stadig er solid. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter årets udløb er det besluttet at søge løsninger til at forbedre klubbens likviditet, herunder optagelse af bådlån for vores J/80 ere. Vi har måtte sige farvel til vores regnskabschef, og der arbejdes seriøst på at finde en blivende løsning fremadrettet. Herudover er der ikke efter balancedagen og frem til i dag indtrådt væsentlige forhold, som rykker ved vurderingen af årsrapporten.

10 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er i vid udstrækning aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, idet visse særlige karakteristika for en forening er tilgodeset. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde KDY, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når KDY som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå KDY, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingenter indregnes på det tidspunkt, som de vedrører. Sponsorer, fondstilskud, forpagtningsindtægter og lejeindtægter indgår for den periode, de vedrører. Udgifter Alle udgifter medtages i den periode, som de vedrører uanset betalingstidspunkt. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt feriepenge, sociale omkostninger, pensioner mv. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer.

11 11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til oprindelig kostpris med tillæg af ombygning og forbedringer. Både, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet scrap-værdi. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Materialeskur Både Maskiner, inventar og EDB-udstyr 10 år 5-10 år 3-10 år Aktiver med en kostpris under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hensatte forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af klubhuset i Rungsted Ejendommen i Rungsted er opført i træ og er som en erhvervsejendom ikke mulig at forsikre mod råd og svamp. For at tilsikre KDY s værdi af ejendommen må en betydelig løbende vedligeholdelse gennemføres. Disse udgifter kommer i større eller mindre grad år for år. For at signalere den løbende forpligtelse, der er til vedligeholdelse, udgiftsføres der p.t. 250 t.kr. pr. år. Eventuelle større eller mindre udgifter i det enkelte år reguleres over hensættelseskontoen, der dog aldrig kan blive negativ. Varebeholdninger Varebeholdningen af klubeffekter optages til de oprindelige anskaffelsespriser. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

12 12 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

13 13 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober september 2009 Indtægter 2008/ /08 Note kr. kr. Kontingenter Sponsorer Fondstilskud og donationer Forpagtningsindtægter mv Lejeindtægter (både) Nettoresultat, salg af klubeffekter mv Tuborg Havn Samlede indtægter Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted 6 ( ) ( ) Kraftcenter 7 (78.574) Sejlerskolen, Rungsted 8 (58.754) Royal Sailing Academy 9 ( ) Kapsejladser 10 (29.372) (65.009) Cruising og klubliv (98.927) Klublokalernes drift 11 ( ) ( ) Fartøjernes drift 12 ( ) ( ) Marketing og kommunikation 13 ( ) ( ) Kontingent Dansk Sejlunion ( ) ( ) Administrationsudgifter 14 ( ) ( ) Samlede udgifter vedrørende medlemsaktiviteter ( ) ( ) Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger 15 ( ) ( ) Resultat før renter Renteudgifter, netto 16 ( ) ( ) Årets resultat som overføres til næste år.

14 14 Balance per 30. september Note kr. kr. Ejendomme/klubhus Både Maskiner, inventar og EDB-udstyr Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af klubeffekter Beholdning af brændstof Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 15 Balance per 30. september Note kr. kr. Egenkapital per 1. oktober Overført resultat Egenkapital per 30. september Vedligeholdelse ejendomme, Rungsted Vedligeholdelse match racere Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Bådlån Deposita restauranter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitut Forudbetalte kontingenter Forudbetalte sponsorater m.v Leverandørgæld inkl. skyldigt klubhusbyggeri Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger 22 Eventualforpligtelser 23 KDY Fonde 24 Fartøjsregister 25

16 16 Pengestrømsopgørelse for 2008/ / /08 kr. kr. Driftsresultat før renter ekskl. Fondstilskud m.v ( ) Hensættelse til vedligeholdelse af klubhus i Rungsted (68.520) Afskrivninger Ændring i driftskapital ( ) ( ) Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende drift ( ) ( ) Investering i: Ejendomme ( ) ( ) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og EDB-udstyr ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) ( ) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser ( ) ( ) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Modtagne Fondstilskud og donationer Ændring i deposita restauratører Byggekredit 0 ( ) Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider ( ) ( ) Likvider per 1. oktober Likvider per 30. september

17 17 Noter 1. Kontingenter 2008/ /08 kr. kr. Ordinære kontingenter Ungdomskontingenter Firmakontingenter Indtrædelsesgebyrer Forpagtningsindtægter m.v. Restaurant Nokken, Rungsted Club Royal, Rungsted Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Club Royal Brasserie, Tuborg Lokalelejeindtægter, Rungsted Lokalelejeindtægter, Skovshoved Lokalelejeindtægter, Tuborg Klubværelser, Tuborg Lejeindtægter (både) Match Racere Farr J/ Gummibåde Nettoresultat, salg af klubeffekter m.v. Omsætning Vareforbrug ( ) ( ) Nettoresultat

18 18 Noter 2008/ /08 5. Tuborg Havn kr. kr. Pladsleje, anvisningsret Pladsleje, fremleje Havneafgift, gæster Nettoresultat, salg af brændstof Bådudstilling Salg af belysning Indtægter i alt Havnepersonale ( ) ( ) Vedligehold ( ) (68.541) Vand og el ( ) ( ) Renholdelse m.m. ( ) ( ) Øvrige udgifter (administration, forsikring m.v.) ( ) ( ) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat Ungdomsarbejdet Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2008/ / / /08 kr. kr. kr. kr. Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Sponsorer Indtægter egne arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt

19 19 Noter Skovshoved Rungsted Skovshoved Rungsted 2008/ / / /08 kr. kr. kr. kr. 6. Ungdomsarbejdet - fortsat Lønninger ( ) ( ) ( ) ( ) Vedligeholdelse (19.724) (73.896) (84.535) (90.311) Havnepladser og forsikring (24.089) (33.327) (21.898) (54.744) Deltagelse i fremmede stævner (6.100) (5.310) (24.971) (13.973) Sommertur, træning, egne arrangementer, kørsel mv. (25.768) ( ) ( ) (89.481) Administration, møder mv. (10.721) (9.558) (16.143) (13.210) Samlede udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før fondstilskud (underskud) ( ) ( ) ( ) ( ) Samlet resultat før fondstilskud ( ) ( ) Fondstilskud Nettoresultat (underskud) ( ) ( ) 2008/ /08 kr. kr. 7. Kraftcenter Kontingenter Offentlige tilskud Tilskud Dansk Sejlunion Fondstilskud Indtægter egne arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt Lønninger ( ) ( ) Kontor og administration (19.438) (83.019) Klubomkostninger (6.641) (49.648) Materiel (17.102) ( ) Stævnedeltagelse (35.485) (69.621) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (underskud) (78.574) 4.220

20 20 Noter 2008/ /08 kr. kr. 8. Sejlerskolen, Rungsted Skolepenge fra elever Sponsorindtægter Øvrige indtægter (2.050) Indtægter i alt Fartøjernes vedligeholdelse (96.140) (58.203) Havnepladser og forsikring (46.890) (62.547) Egne arrangementer (59.159) (15.413) Intern bådleje ( ) 0 Administration, møder mv. (12.316) (14.084) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (58.754) Royal Sailing Academy Sponsor- og VIP-indtægter Fondstilskud Medlemskontingenter Kursus og deltagergebyr Andre indtægter herunder udlejning af både Indtægter i alt Centerudgifter ( ) ( ) Lønninger ( ) ( ) Intern bådleje ( ) ( ) Samlede udgifter -- ( ) ( ) Nettoresultat

21 21 Noter 10. Kapsejlads 2008/ /08 kr. kr. Sponsorer, donationer og tilskud Deltagerindskud Andre indtægter Indtægter i alt Stævneomkostninger ( ) ( ) Udvalgsarbejde (51.907) (13.893) Samlede udgifter ( ) ( ) Nettoresultat (underskud) (29.372) (65.009) 11. Klublokalernes drift 2008/09 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje 0 (6.784) 0 (24.000) Vedligeholdelse (2.349) ( ) (65.734) 0 Småanskaffelser og vedligehold (10.019) (25.849) (11.015) 0 El og varme 0 ( ) ( ) 0 Forsikring 0 (51.322) (52.075) (3.801) Rengøring (3.220) ( ) ( ) 0 Øvrige udgifter (11.742) 0 (94.130) 0 Klubværelser 0 0 (7.073) 0 (27.330) ( ) ( ) (20.199) ( ) 2007/08 Skovsh. Rungst. Tuborg Langelinie I alt Husleje (24.000) Vedligeholdelse (5.844) ( ) (33.491) 0 Småanskaffelser og vedligehold (10.172) (6.604) (14.686) (267) El og varme 0 ( ) ( ) 0 Forsikring 0 (31.172) ( ) 0 Rengøring 0 ( ) (35.784) 0 Klubværelser 0 0 (12.828) 0 (16.016) ( ) ( ) (24.267) ( )

22 22 Noter 12. Fartøjernes drift 2008/ /08 kr. kr. Indtægter (sponsorer, tilskud og udlejning af både) Forsikringer ( ) ( ) Reparation og vedligehold (64.442) ( ) Øvrige udgifter (76.172) (33.746) Nettoresultat ( ) ( ) 13. Marketing og kommunikation Sejlsport ( ) ( ) Annoncer Bådudstilling (1.969) (8.114) Internet (25.539) (23.055) Udvikling af hjemmeside (6.805) (3.188) Sponsorarrangementer (25.549) (28.141) Journalistisk arbejde o.a. (4.043) Grafisk arbejde (69.038) (69.679) ( ) ( ) 14. Administrationsudgifter Lønninger ( ) ( ) ATP og AER (65.792) (53.949) Rejseudgifter, kørsel m.v. ( ) ( ) Personaleudgifter (48.252) (73.882) Kontorartikler og tryksager ( ) (94.120) Telefon, fax, porto og Internet ( ) ( ) IT-programmer og assistance ( ) (45.236) Generalforsamling, bestyrelse og møder ( ) ( ) Repræsentation og gaver (76.946) (37.435) Småanskaffelser og vedligehold ( ) (4.258) Forsikringer og kontingenter (70.115) (78.961) Revision og regnskabsmæssig assistance ( ) ( ) Andre fælles klubomkostninger ( ) (59.461) Gebyrer (38.557) (47.309) Diverse udgifter, netto (9.441) (497) Samlede udgifter ( ) ( )

23 23 Noter 2008/ / Administrationsudgifter fortsat kr. kr. Lønudgifter: Indeholdt i ungdomsarbejdet ( ) ( ) Indeholdt i Kraftcenteret ( ) ( ) Indeholdt i Royal Sailing Academy ( ) ( ) Indeholdt i andre aktiviteter ( ) 0 Indeholdt i administrationsudgifter ( ) ( ) Indeholdt i Tuborg Havn ( ) ( ) Samlede lønudgifter ( ) ( ) Heltidsansatte 12,2 13,7 Deltidsansatte Afskrivninger Ejendomme (29.101) (13.612) Både ( ) ( ) Maskiner, inventar og EDB-udstyr ( ) ( ) Fortjeneste/(tab) ved salg af driftsmidler (63.458) ( ) ( ) 16. Renteudgifter, netto Renteindtægter m.v.: Bank Aktieudbytte Kursregulering af værdipapirer (38.056) Samlede renteindtægter m.v Renteudgifter: Bank (92.239) (9) Renter af prioritetsgæld, Rungsted ( ) ( ) Renter af prioritetsgæld, Tuborg ( ) ( ) Kreditorrenter (10.574) 0 Samlede renteudgifter ( ) ( ) Renteudgifter, netto ( ) ( )

24 24 Noter Maskiner, Ejen- inventar og domme Både EDB-udstyr Deposita Total 17. Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. oktober Tilgang Afgang 0 ( ) (65.415) 0 ( ) Kostpris 30. september Afskrivninger 1. oktober 2008 (76.093) ( ) ( ) 0 ( ) Årets afskrivninger (29.101) ( ) ( ) 0 ( ) Afgang Afskrivninger 30. september 2009 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi 30. sep Regnskabsmæssig værdi 30. sep Den bogførte værdi af ejendomme andrager: Rungsted Tuborg Havn Seneste offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008 andrager kr. for klubhuset i Rungsted. Der foreligger endnu ikke nogen offentlig ejendomsvurdering for Tuborg Havn. 2008/ /08 kr. kr. 18. Tilgodehavender Mellemregning Skovshoved Sejlklub (7.714) (7.714) Mellemregninger fonde Debitorer

25 25 Noter 19. Vedligeholdelse af ejendomme, Rungsted 2008/ /08 kr. kr. Saldo 1. oktober Hensat i året Anvendt i året ( ) ( ) Saldo 30. september Deposita restauranter Depositum Restaurant Nokken, Rungsted ( ) ( ) Depositum Club Royal, Rungsted ( ) ( ) Depositum Club Royal, Brasserie - Tuborg ( ) ( ) Saldo 30. september ( ) ( ) 21. Anden gæld Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. ( ) ( ) Feriepengeforpligtelser ( ) ( ) Moms (77.517) ( ) Andre skyldige omkostninger ( ) ( ) Aktiv konti ( ) ( ) ( ) ( ) 22. Pantsætning Til sikkerhed for lån i Nykredit på 2,9 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Rungsted Havn). Til sikkerhed for lån i Realkredit Danmark på 9 mio. kr. er der stillet sikkerhed i fast ejendom (Klubhuset Tuborg Havn). 23. Eventualforpligtelser Klubhus Rungsted Ifølge lejekontrakten vedrørende grunden på Rungsted Havn er Kongelig Dansk Yachtklub forpligtet til at opretholde en offentlig restaurant. Under visse nærmere omstændigheder kan kommunalbestyrelsen i Hørsholm tillade, at den offentlige restaurant nedlægges. Som vilkår for denne tilladelse er kommunalbestyrelsen berettiget til at forlange den til det samlede byggeri ydede støtte på kr tilbagebetalt over en 10-årig periode.

26 26 Noter Klubhus Tuborg Havn I tilfælde af tvangsrealistation er det mellem Kongelig Dansk Yachtklub, Carlsberg A/S og TORMs Understøttelsesfond aftalt, at salgssummen henholdsvis budsummen vil være at fordele med 1/6 til Carlsberg A/S, 3/6 til TORMs Understøttelsesfond og endelig 2/6 til Kongelig Dansk Yachtklub. I Kongelig Dansk Yachtklubs andel vil være at modregne restgæld på tinglyst realkreditlån og alle omkostninger i forbindelse med indfrielse af pantegæld inkl. restancer og eventuelle auktionsomkostninger.

27 27 Noter 24. KDY Fonde Emmerich Müllers Fond 2008/ /08 kr. kr. Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer ( 175) (175) Fond af 26. september 1930 Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer (200) (188) Formandens Fond Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering Administration og gebyrer (175) (150) Juniorfonde Kapitalkonto pr. 1, oktober Indvundne renter og kursregulering Tilskud til KDY 0 0 Administration og gebyrer (200) (188) Juniorfonde er sammenlagt af følgende fonde: To Svalers Fond, 34%, Knud Raffenbergs Fond, 5%, Svend Aage Jøhnckes Fond, 10%, Piraternes Fond, 19%, Junior Jubilæumsfond, 32%. Rolf & Wanda Danckerts Mindefond Kapitalkonto pr. 1. oktober Indvundne renter og kursregulering m.v Tilskud til Juniorklubben (85.280) (97.250) Administration og gebyrer (16.104) (15.604)

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere