Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion"

Transkript

1 Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4, 12 og 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) med senere ændringer, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Ordningens formål og indhold 1. Ordningens formål er gennem tilskud til investeringer i nye processer og teknologier på jordbrugsbedrifter at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion gennem følgende indsatsområder: 1) Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning, 2) reduktion af pesticidanvendelsen, 3) reduktion i tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning, 4) reduktion af energi-, vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren og 5) tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne. Kapitel 2 Definitioner 2. Ved en primær jordbrugsproduktion forstås produktion af jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Stk.2. Ved teknologiers nyhedsværdi forstås teknologiens grad af udbredelse i Danmark. Stk. 3. Ved omkostningseffektivitet forstås omkostningen ved at reducere miljø- og klimabelastning pr. belastningsenhed.

2 Kapitel 3 Administration Myndigheder og kontrol 3. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. FødevareErhverv, eller den FødevareErhverv bemyndiger hertil, forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. Stk. 4. Plantedirektoratet kan forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol, jf. bekendtgørelse om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser. Stk. 5. Til brug for kontrollen indhentes i fornødent omfang oplysninger fra andre myndigheder. Ansøgning m.v. 4. FødevareErhverv afholder årligt mindst én ansøgningsrunde og offentliggør i forbindelse hermed det seneste tidspunkt for modtagelse af ansøgninger. Inden for de bevillingsmæssige rammer offentliggøres samtidig indikative beløbsmæssige rammer for hvert indsatsområde, jf. 1. Offentliggørelse sker på FødevareErhvervs hjemmeside. Stk. 2. FødevareErhverv opdaterer årligt en liste over dokumenterede effektive miljø- og klimateknologier inden for de enkelte indsatsområder. Listen offentliggøres i forbindelse med udmelding af ansøgningsrunden, jf. stk. 1. Stk.3. Ansøgning om tilskud indgives til FødevareErhverv på et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside. Stk. 4. FødevareErhverv kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet. Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter 5. Der kan ydes tilskud til projekter inden for de i 1 nævnte indsatsområder. 6. Tilskud kan ydes til jordbrugere, der som ejer eller forpagter driver en primær jordbrugsbedrift, hvor det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive den primære jordbrugsbedrift, er på mindst 830 arbejdstimer opgjort efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 2 i bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Afgørelse og prioritering 7. Hvis de respektive fastsatte indikative rammer ikke er tilstrækkelige til at give tilsagn til alle tilskudsberettigede ansøgninger, træffer FødevareErhverv afgørelse om tilsagn på grundlag af en prioritering af ansøgningerne efter følgende kriterier: 1) Teknologiens nyhedsværdi. 2) Investeringens omkostningseffektivitet under de enkelte indsatsområder, jf. 1. Stk. 2. FødevareErhverv kan fastsætte minimumskrav til teknologiens miljø- og klimaeffekt under hvert indsatsområde.

3 Stk. 3. De indikative beløbsmæssige rammer for hvert indsatsområde fordeles ligeligt inden for indsatsområdets delformål. Stk. 4. Uforbrugte midler under et delformål omfordeles først inden for indsatsområdet og dernæst forholdsmæssigt mellem indsatsområder. Stk. 5. Til brug for prioriteringen af ansøgningerne kan FødevareErhverv indhente eksterne faglige vurderinger af blandt andet investeringens miljø- og klimaeffekt. Kapitel 5 Betingelser for tilskud 8. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til et projekt, 1) at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, herunder under overholdelse af den i tilsagnet fastsatte projektperiode, 2) at de samlede tilskudsberettigede investeringsudgifter beløber sig til mindst kr., dog kr. for investeringer vedrørende reduktion af pesticidanvendelsen og vedrørende tilbageholdelse af næringsstoffer fra marken, 3) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået, 4) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen, 5) at det er tilsagnshaver, der gennemfører projektet, 6) at tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter vedlagt revisorerklæring samt slutrapport rettidigt til FødevareErhverv, jf. 14, stk. 5, 7) at investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes i en periode på mindst 5 år fra det tidspunkt, hvor tilsagn om tilskud er givet og 8) at udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år, regnet fra udbetalingsdatoen. Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1 nævnte projektperiode kan ikke afsluttes senere end 2 år fra tilsagnsdatoen. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Stk. 3. Når projektet er gennemført, skal tilsagnshaver afrapportere projektet til FødevareErhverv. Afrapporteringen skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet og for resultatet og effekten af projektet. Stk. 4. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet. Stk. 5. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud. Kapitel 6 Tilskudsberettigede projektudgifter 9. De tilskudsberettigede investeringsudgifter kan omfatte 1) udgifter til investeringer i nye processer og teknologier på den primære jordbrugsbedrift, 2) udgifter til eksterne konsulenter, 3) honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af projektet, 4) udgifter til attestation af udbetalingsanmodning og til udarbejdelse af slutrapport, 5) udgifter til den Kgl. Bygningsinspektørs afsyning af investeringerne, jf. 14, stk. 3,

4 6) udgifter forbundet med opsætning af informationsskilt om bevillingsgiver og 7) andre udgifter, som FødevareErhverv vurderer at være nødvendige for gennemførelsen af investeringsprojektet. 10. De tilskudsberettigede investeringsudgifter kan ikke omfatte 1) udgifter til køb af brugt udstyr og materiel, 2) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger, 3) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, 4) udgifter til investeringer, hvortil der gives tilskud efter anden lovgivning, 5) udgifter til investeringer, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre efter anden lovgivning, 6) udgifter til finansierings- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed, 7) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, 8) udgifter til investeringer, der overvejende må vurderes som genanskaffelse af udstyr på bedriften, 9) udgifter til tilsagnshavers eget arbejde eller til løn til tilsagnshavers personale i forbindelse med projektet eller 10) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, uden for den af FødevareErhverv godkendte projektperiode. Kapitel 7 Ændring af projektet og indtræden i tilsagn 11. FødevareErhverv kan give tilladelse til ændring af et projekt, der er givet tilsagn om tilskud til på betingelse af, at projektets overordnede formål overholdes. Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. Stk. 3. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i FødevareErhverv senest to måneder før udløbet af projektperioden. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist. 12. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge 6 kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud med den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet om tilskud. Kapitel 8 Beregning af tilskud 13. Tilskuddet til investeringerne kan udgøre op til 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Stk.2. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 3,0 millioner kr. pr. CVRregistrerede primære jordbrugsbedrift.

5 Kapitel 9 Udbetaling af tilskud 14. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Skema og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside. Stk. 2. Tilskud til investeringer kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb. Stk. 3.FødevareErhverv kan beslutte, at investeringen skal synes af en Kgl. Bygningsinspektør inden udbetaling af sidste rate vedrørende investeringen foretages. Stk. 4. For at FødevareErhverv kan udbetale tilskud, skal FødevareErhverv have godkendt rateopgørelser, eller ved slutudbetaling have godkendt den endelige opgørelse, eventuelt rapport fra Kgl. Bygningsinspektør samt slutrapport for projektet. Stk. 5. Anmodning om slutudbetaling, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter vedlagt revisorerklæring samt slutrapport for projektet skal være modtaget i FødevareErhverv senest 26 måneder efter tilsagnsdatoen. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Stk. 6. FødevareErhverv overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto. Kapitel 10 Underretningspligt 15. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes. Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold at give FødevareErhverv skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter 16. Kapitel 11 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 16. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis 1) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, 2) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, 4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens 11, stk. 2, eller

6 5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter 15. Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Kapitel 12 Force majeure 17. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure: 1) Tilsagnshavers død. 2) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for tilsagnshavers modtagelse af tilsagnet. 3) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer, der er omfattet af projektet. Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod. Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1. Stk. 4. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Kapitel 13 Klageadgang 18. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører. Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage. Kapitel 14 Ikrafttræden 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den dd. marts 2010

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. I medfør af 4, stk. 4 og 6, 4 a, stk. 4 og 6, 5 a, stk. 7, 9, stk. 4 og 6, 10, stk. 4 og 6, 13, stk. 5 og 7 og 14, stk. 5 i

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere