35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 35 Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) 36 Indberettet likviditet for 4. kvartal Frigivelse af anlægsmidler Implementering af kommuneplanstrategi Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område 40 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro 42 Tillæg til spildevandsplan nr. 1 vedr. etablering af regnvandsbassin på Hovangsvej 15 A i Hobro. 43 Renovering af Fjordudvalgets isbryder, Jacob Peter 44 Fremtiden for Fritidsklubben ved Hobro Søndre Skole 45 Årsberetning 2011 for Seniorrådet Lukkede dagsordenpunkter 46 Salgsfremstød 47 Salg af ejendom 48 Orienteringssager 49 Eventuelt Åbne dagsordenpunkter Ø Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

2 Fra Staben Økonomi forelligger følgende økonomirapporter pr. 31. januar 2012 for budget 2011: Økonomiudvalget - drift og refusion Økonomiudvalget - renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Børn og Familie - drift og refusion Arbejdsmarked - drift og refusion Sundhed og Omsorg - drift og refusion Kultur og Fritid - drift og refusion Teknik og Miljø - drift og refusion. Økonomiudvalget drift og refusion Økonomiudvalget 2011 konto 7 og 8 pr Arbejdsmarked drift og refusion Børn og Familie drift og refusion Sundhed og Omsorg drift og refusion Teknik og Miljø drift og refusion Direktionen indstiller rapporterne til drøftelse Ø Indberettet likviditet for 4. kvartal 2011 Økonomi har den 30. januar 2012 efter kassekreditreglen indberettet likviditetsopgørelsen for 4. kvartal 2011 til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetning af likviditet efter kassekreditreglen for 4. kvartal 2011

3 Til efterretning S Frigivelse af anlægsmidler 2012 Resumé På investeringsoversigtens budget 2012 for Kultur og Fritid er der afsat rådighedsbeløb. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til 6 anlægsprojekter, jf. sagsfremstillingen. Der søges om frigivelse af følgende anlægsmidler (rådighedsbeløb) i 2012: Vedligeholdelsespulje til haller og klubhuse Vedligeholdelsespulje til Kulturinstitutioner Hobro Idrætscenter ventilationsanlæg Den gamle Biograf i Mariager Kulturskolen Udvikling af landsbyerne I alt søges frigivet Udvalget for Kultur og Fritid, 31. januar 2012, pkt. 15: kr kr kr kr kr kr kr. Udvalget indstiller anlægsmidler (rådighedsbeløb) kr til frigivelse P

4 38. Implementering af kommuneplanstrategi 2011 Resumé Med henblik på det videre arbejde med implementering af "Mariagerfjord Strategi 2011" anmodes udvalget om at prioritere i strategiens indsatsområder med henblik på budgetlægningen for De prioriterede indsatsområder fra de enkelte udvalg fremlægges for det enkelte udvalg på Byrådets "Mål- og strategiseminar" den april "Mariagerfjord Strategi 2011" blev vedtaget af Byrådet den 27. oktober På Økonomiudvalget den 16. november 2011 blev det besluttet, at det videre implementeringsarbejde sker med afsæt i de stående udvalg frem mod byrådsseminaret den april Center for Plan, HR og Udvikling har udarbejdet en liste over indsatsområder fordelt på de stående udvalg og Økonomiudvalget. På den baggrund anmodes det enkelte udvalg om at angive de indsatsområder, der ønskes prioriteret nu og dermed i forhold til budgetlægningen 2013, og samtidig angive hvilke indsatsområder, der udskydes til senere år. I forbindelse med prioriteringen bør det overvejes, hvilke af de 4 målgrupper i relation til kommuneplanstrategiens bosætningstema (de frie unge, familierne, der frie mellem 45 og 65 samt seniorerne), indsatsen i særlig grad er rettet imod. Udvalgets drøftelser sker på baggrund af et oplæg fra direktør og chefer på det respektive område. I forlængelse af belutningen overvejes, om der skal igangsættes yderligere ananlysearbejde m.v. for at afdække de forskellige indsatsområder frem mod byrådsseminaret. På seminaret vil formanden skulle fremlægge resultatet af overvejelserne i de enkelte udvalg, og der vil på det grundlag ske en generel drøftelse af, hvilke prioriteringer der skal ske på tværs af udvalgsområder for 2013 og de følgende år. Mariagerfjord Strategi 2011 Fremtidige opgaver -Mariagerfjord Strategi

5 Direktionen indstiller oplægget til godkendelse A Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område Resumé Økonomiudvalget har den 17. oktober 2008 godkendt Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område - gældende fra 1. januar Kompetenceplanen er taget op til drøftelse med henblik på at vurdere om placering af kompetence og ansvar fortsat er hensigtsmæssigt. Der er udarbejdet forslag til ændringer i kompetenceplanen i forhold til de særlige kompetenceforhold på Skole- og Ældreområdet: Skolechefen mener ikke længere, at der er grundlag for hans særlige kompetenceforhold til visse grupper hvorfor disse er fjernet. Ældreområdets nye organisering medfører, at Ældreområdets niveau 5-ledere ikke længere har de tidligere anførte kompetencer de er også fjernet. Til gengæld er fagchefens kompetence til ansættelse mv. af niveau 5 ledere centerledere og hjemmeplejeledere bevaret. Kompetence til ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektør og direktører er ændret i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser Endvidere er Løn og Personales opgave med skrivelse af aftalt ændring af timetal fjernet, da Løn igennem længere tid ikke har udført den opgave. Direktionen fremsender Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område til godkendelse.

6 Ø Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr I brev af 27. januar 2012 anmoder Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S, Hadsund på vegne af Veddum - Skelund - Visborg Kraftvarme A.m.b.a. om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr Lånet får en løbetid på 4 år og udløber sammen med det eksisterende lån som har sidste termin i december Værket har investeret i nye målere til fjernaflæsning, røggaskøler til optimering af varmeproduktionen samt renovering af motorerne. Den samlede investering udgør kr Det var hensigten, at investeringen skulle finansieres over den løbende driftkapital. Der er imidlertid et øjeblikkeligt likviditetsbehov, der bevirker at bestyrelsen i stedet ønsker at lånefinansiere investeringen. Ved at lånefinansiere investeringen holdes fast i målsætningen om at værket er gældfri senest primo 2016, hvilket vægtes som en væsentlig forudsætning for at holde fast i værkets forbrugere. Det fremgår af ansøgningen, at ved en fremskrivning af budgetterne frem til 2015/16 vil der med de givne forudsætninger blive et samlet overskud på kr Heri er indeholdt udgifterne til det nye lån på kr Bestyrelsen har godkendt ansøgningen i sit møde den 26. januar Økonomi I henhold til bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan Byrådet yde garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgifterne til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg med tilbehør, herunder ledningsnet.

7 I henhold til 10 i ovennævnte bekendtgørelse kan lånet optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år. Garantien påvirker ikke Mariagerfjord Kommunes låneramme. Ansøgning af 27.januar 2012 fra Veddum - Skelund - Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti (Brev). Direktionen anbefaler ansøgningen om låneoptagelse P Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro Resumé Forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro har været i offentlig høring i perioden 8. november 2011 til 4. januar Der er indkommet én indsigelse. I offentlighedsperioden er der kommet en indsigelse fra By og Land Mariagerfjord. Indsigelsen omhandler primært materialevalg og beplantning. Behandlingen af indsigelsen er vedhæftet som bilag. Indsigelsesnotat til Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 26:

8 Direktøren indstiller, at udvalget fremsender Forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer af 6.7 (ændringen er vist med fed skrift): Såfremt bebyggelsen udføres i beton, skal facaden, der vender mod nord og således er orienteret med parkeringsarealet, mindst to steder udføres i andre materialer. Det andet materiale skal udgøre mindst 20% og højest 30% af nordfacaden areal. Bestemmelsen kan også opfyldes ved, at der mindst to steder monteres planteespalier på bygningen eller etableres beplantning foran bygningen. Planteespalier og beplantning skal etableres i bygningens fulde højde. Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 26: vil foreligge til mødet P Tillæg til spildevandsplan nr. 1 vedr. etablering af regnvandsbassin på Hovangsvej 15 A i Hobro. Resumé Udkast til tillæg til spildevandsplan for Hovangsvej 15A indstilles offentliggjort i 8 uger. Tillægget muliggør etablering af et bassin for overfladevand på ejendommen Hovangsvej 15 A, som led i separatkloakering af dele af Hobro by. Tillægget åbner mulighed for at kunne ekspropriere til formålet. Hodals Bæk i Hobro modtager i dag i nedbørsperioder store mængder overfladevand fra befæstede arealer samt opspædet spildevand fra fælleskloakerede områder. De store vandmængder påvirker miljøkvaliteten i Hodals Bæk negativt og er til gene for bredejerne. Disse problemer må i fremtiden forventes at blive øget, som følge af klimaforandringer. Som led i realisering af målsætningen i kommunens spildevandsplan, om på sigt at adskille overfladevand og spildevand, pågår der i øjeblikket en separatkloakering af byområder i oplandet til Hodals Bæk. En direkte udledning af overfladevand fra befæstede arealer fra separatkloakerede områder vil øge oversvømmelserne af nedstrøms beliggende grunde og vil ikke kunne tillades i et i forvejen hydraulisk belastet vandløb.

9 Hodals Bæk gennemskærer ejendommen Hovangsvej 15 A. På ejendommen har der tidligere været en vandmølle. Grunden er ca. 1,2 ha stor og indeholder en mølledam samt mindre mosepartier. Der henvises til vedlagte oversigtskort. Ejendommen (dødsbo) har været til salg i en lang periode. I en by som Hobro kan det være svært at finde plads til tekniske anlæg som forsinkelsebassiner. Hovangsvej 15 A er imidlertid velegnet til etablering af et forsinkelsesbassin. Et bygværk (fisketrappe) i Hodals Bæk ud for ejendommen Hovangsvej 15A er i statens vandplan registreret som en spærring for fisk og fauna, og kommunen skal i perioden sikre at spærringen fjernes. Spæringen kan fjernes ved at flytte og slynge Hodals Bæk på den store grund, hvorved det store fald på vandløbet udjævnes. Der henvises til vedlagte projektudkast. Udgifterne hertil betales af staten. Det vil endvidere være oplagt at afklare mulighederne for at give offentligheden adgang til at færdes i området. Erhvervelse af Hovangsvej 15A vil samlet set udgøre en unik mulighed for at kunne løse forskellige udfordringer som implementering af kommunens spildevandsplan og klimastrategi, kommunens forpligtelser i forbindelse med de statslige vandplaner samt forbedre offentlighedens adgang til naturen. Slyngningen af Hodals Bæk vil betyde at den gamle og tilslammede mølledam og mose sløjfes. Mølledammen og mosen er på samme måde som vandløbet beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Forvaltningen vurderer at vandløbet har den højeste naturværdi, og at den forbedring af vandløbet der her lægges op til, vil opveje det værditab for naturen som sløjfningen af sø og mose udgør. Det vurderes således at være grundlag for at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. Tillægget til spildevandsplanen indebærer, at der i nødvendigt omfang kan eksproprieres areal til de fysiske anlæg samt pålæg af rådighedsindskrænkninger. Som følge af projektets omfang, kan en fuld erhvervelse af ejendommen også være en mulighed, hvilket vil bero på en drøftelse med ejeren. Der har været afholdt møde med ejeren, der er interesseret i at afstå ejendommen. Indtil offentlighedsfasens udløb efter minimum 8 uger, vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af tillægget til spildevandsplanen. Kommunens vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Økonomi Udgifterne til erhvervelse af areal samt pålæg af rådighedsindskrænkninger afholdes af Mariagerfjord Vand a/s, mens udgifterne til forlægning af vandløbet afholdes af Mariagerfjord

10 Kommune. Da fjernelse af spærringen er omfattet af vandplanen, vil udgiften hertil blive finansieret gennem statens midler til vandplanen. Oversigtskort Regnvandsbassin, vandløbsregulering til Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 31: Direktøren indstiller, at udkastet til spildevandsplan videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af spildevandsplanen. Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 31: vil foreligge til mødet G Renovering af Fjordudvalgets isbryder, Jacob Peter Resumé Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter skal renoveres for 6,5 mio. kr. for sikkert at kunne fortsætte som isbryder og bugserbåd på Mariager Fjord. Fjordudvalget har undersøgt mulighederne og besluttet at søge bevillinger hjem i ejerkredsen, Akzo Nobel Dansk Salt, H.J.Hansen og Mariagerfjord Kommune. Direktøren indstiller, at Mariagerfjord Kommune godkender renoveringen og en tilhørende lånefinansiering mellem parterne. Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter er tæt ved 50 år gammel og står foran gennemgribende vedligeholdelsesarbejder. Skibet trænger til vedligeholdelse, motoren er meget slidt, og arbejdsmiljøet i skibet lever langt fra op til dagens standard. Det er usikkert at sejle med skibet,

11 da eksplosive gasser siver ud i motorrummet. Selve skibsskroget er undersøgt og fundet særdeles solidt, endda mere solidt end nybyggeri. Ved en gennemgribende renovering vil Jacob Peter få en ny og stærkere motor, alle øvrige vitale dele vil være udskiftet eller renoveret og arbejdsmiljøet vil være forbedret. Skibet vil kunne løse sine opgaver og have en ny, forventet holdbarhed på min. 30 år. Fjordudvalget (Akzo Nobel, H.J. Hansen og Mariagerfjord kommune) har gennem nogen tid undersøgt mulighederne for og de økonomiske udfordringer ved enten at renovere Jacob Peter, at indleje en isbryder eller at anskaffe en ny eller nyere brugt isbryder. Markedet for brugte isbrydere er meget begrænset og derfor langsommeligt at sikre en god handel i, og nybygning tager ca. halvandet år. Derfor har udvalget i møde 23. november 2011 fundet det fornuftigt at nødreparere Jacob Peters motor (stempeltræk) for en anslået udgift af kr., så der kunne isbrydes på forsvarlig vis i det mindste i vinteren 2011/2012. Jacob Peter har siden været på værft for nævnte nødreparation i december 2011, men det har hurtigt vist sig, at motoren er mere medtaget end først antaget. Efterhånden som motoren er blevet skilt ad, kan nødreparationen anslås til minimum ca kr., hvorefter Fjordudvalget har stoppet arbejdet. Fjordudvalget har derefter uden for ordinært møde besluttet sig for den oprindelige gennemgribende renovering af Jacob Peter nu for en pris af ca. 6,5 mio. kr. (reguleret siden overslag i 2011). Akzo Nobel og H.J. Hansen har tilkendegivet tilsagn om renoveringen, under forudsætning af, at renoveringen kan lånefinansieres. En renovering kræver tillige byrådets bevilling for Mariagerfjord kommunes vedkommende. Økonomi Der er ikke i Fjordudvalgets budget afsat midler til andet end den løbende drift. Derfor er en lånefinansiering nødvendig. I kommunens låneramme for 2012 er der mulighed for at anvende 4 mio. kr. til finansiering af renovering af Jacob Peter. Der er mulighed for at ansøge om lånedispensation til resten. Hvis det ikke lykkes, kan der lånefinansieres fra kommunens kassebeholdning. Der vedlægges eksempel på finansiering af et 25 årigt lån på 6,2 mio. kr. i Kommune Kredit med en årlig ydelse på kr. Fjordudvalgets virke både drift og investeringer er finansieret af udvalgets tre partnere efter en årligt varierende fordelingsnøgle, der fastsættes som forholdet mellem godstrafikken i de tre parters erhvervshavne. Det har derfor været drøftet, at de årlige låneafdrag skal følge den samme fordelingsnøgle. Eksempelvis var fordelingsnøglen 62/3/35 i 2010 for henholdsvis Akzo Nobel, H.J. Hansen og Mariagerfjord Kommune. Det kan overvejes at de tre partnere stiller en vis sikkerhed for de fremtidige betalinger.

12 Kommunens andel af låneydelserne skal indarbejdes i det kommunale budget til Fjordudvalget. Lån Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter renoveres for 6,5 mio. kr., at renoveringens finansieres af omtalte låneoptagelse, at kommunens andel af låneydelserne indarbejdes i kommunens budget A Fremtiden for Fritidsklubben ved Hobro Søndre Skole Resumé Da Hobro Søndre Skole bliver overbygningsskole fra 1. august 2012 er det ikke hensigtmæssigt, at fritidsklubben hører under Hobro Søndre Skole. Der opstilles en række alternativer til drøftelse. Udvalget for Børn og Familie besluttede den 8. november 2011 at bede ungdomsskolen drive et fremtidigt tilbud som en juniorklub. Udvalget for Kultur og Fritid behandlede sagen på deres møde den 29. november 2011 og tilkendegiver, at de gerne vil drive klubben på en række nærmere fastlagte betingelser. Udvalget for Børn og Familie tager herefter stilling til indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid.

13 Udvalget for Børn og Familie besluttede på deres møde den 8. novenmber 2011, blandt en række muligheder, at pege på at klubben ved Søndre Skole fremover skal drives som en juniorklub under Ungdomsskolen. Udvalget for Kultur og Fritid har givet positivt tilsagn på opgaven. Udvalget for Kultur og Fritid afgav følgende indstilling på deres møde den 29. november 2011: Udvalget indstiller til Udvalget for Børn og Familie, at Ungdomsskolen overtager Juniorklubben i Hobro, dog med indarbejdelse af de kommentarer, som Fagenheden har omkring ledelsestid og belægningsgrad samt kompensation for økonomiske og sociale fripladser. Budgettet fastsættes således til 25 børn, samlet kr ( med udvalgets bemærkninger). I forudsætningerne indgår dels at der regnes med en 70 % belægning og dels at forældrebetalingen er på 300 kr. Familieafdelingen oplyser, at der ikke gives tilskud til klub. De anførte problemer vedr fripladser er således ikke aktuelle. Udvalget skal således tage stilling til de rammer som Kultur og Fritid har opstillet for det fremtidige klubtilbud. De økonomiske konsekvenser er bekrevet nedenstående. Økonomi Ved 25 børn er den nuværende udgift netto kr. (fraregnet forældrebetaling). Juniorklubben vil koste kr. at drive. Det giver en ekstra udgift på kr. Ved 40 børn er den nuværende udgift netto kr. Juniorklubben vil her koste kr. at drive. Det giver en ekstra udgift på kr. En forøgelse af deltagerbetalingen med 100 kr. pr. md. ( klubben er åben 1 dag længere end andre klubber) vil give en besparelse ved 25 børn på kr. Ungdomsskolensnotat vedr junior klub Notat vedr. juniorklubber - oktober 2011 Notat Budget-økonomi vedr. etablering af juniorklubtilbud Normering ved 25 børn i klub Normering ved 40 børn i klub til Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2012, pkt. 24:

14 Direktøren indstiller, at der tages stilling til forslaget fra Udvalget for Kultur og Fritid og at der anvises finansiering til ekstra udgifter. Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2012, pkt. 24: vil foreligge til mødet K Årsberetning 2011 for Seniorrådet Formand for Seniorrådet, Karl Christensen, har udarbejdet årsberetning for Seniorrådets arbejde i Seniorrådets arbejde i løbet af 2011 er nærmere beskrevet i den vedlagte årsberetning. Seniorrådetdet drøftede i mødet den 24. januar 2012 årsberetningen. Rådet kom med rettelser omkring skolestrukturen, fremtidige mødeaktiviter og lukning af valgsteder, som vil blive føjet til beretningen. Årsberetning 2011 til Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. februar 2012, pkt. 14: Direktøren anbefaler, at årsberetningen drøftes. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. februar 2012, pkt. 14: vil foreligge til mødet.

15 Lukkede dagsordenpunkter P Salgsfremstød G Salg af ejendom G Orienteringssager G Eventuelt

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere