35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 35 Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) 36 Indberettet likviditet for 4. kvartal Frigivelse af anlægsmidler Implementering af kommuneplanstrategi Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område 40 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro 42 Tillæg til spildevandsplan nr. 1 vedr. etablering af regnvandsbassin på Hovangsvej 15 A i Hobro. 43 Renovering af Fjordudvalgets isbryder, Jacob Peter 44 Fremtiden for Fritidsklubben ved Hobro Søndre Skole 45 Årsberetning 2011 for Seniorrådet Lukkede dagsordenpunkter 46 Salgsfremstød 47 Salg af ejendom 48 Orienteringssager 49 Eventuelt Åbne dagsordenpunkter Ø Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

2 Fra Staben Økonomi forelligger følgende økonomirapporter pr. 31. januar 2012 for budget 2011: Økonomiudvalget - drift og refusion Økonomiudvalget - renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Børn og Familie - drift og refusion Arbejdsmarked - drift og refusion Sundhed og Omsorg - drift og refusion Kultur og Fritid - drift og refusion Teknik og Miljø - drift og refusion. Økonomiudvalget drift og refusion Økonomiudvalget 2011 konto 7 og 8 pr Arbejdsmarked drift og refusion Børn og Familie drift og refusion Sundhed og Omsorg drift og refusion Teknik og Miljø drift og refusion Direktionen indstiller rapporterne til drøftelse Ø Indberettet likviditet for 4. kvartal 2011 Økonomi har den 30. januar 2012 efter kassekreditreglen indberettet likviditetsopgørelsen for 4. kvartal 2011 til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetning af likviditet efter kassekreditreglen for 4. kvartal 2011

3 Til efterretning S Frigivelse af anlægsmidler 2012 Resumé På investeringsoversigtens budget 2012 for Kultur og Fritid er der afsat rådighedsbeløb. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til 6 anlægsprojekter, jf. sagsfremstillingen. Der søges om frigivelse af følgende anlægsmidler (rådighedsbeløb) i 2012: Vedligeholdelsespulje til haller og klubhuse Vedligeholdelsespulje til Kulturinstitutioner Hobro Idrætscenter ventilationsanlæg Den gamle Biograf i Mariager Kulturskolen Udvikling af landsbyerne I alt søges frigivet Udvalget for Kultur og Fritid, 31. januar 2012, pkt. 15: kr kr kr kr kr kr kr. Udvalget indstiller anlægsmidler (rådighedsbeløb) kr til frigivelse P

4 38. Implementering af kommuneplanstrategi 2011 Resumé Med henblik på det videre arbejde med implementering af "Mariagerfjord Strategi 2011" anmodes udvalget om at prioritere i strategiens indsatsområder med henblik på budgetlægningen for De prioriterede indsatsområder fra de enkelte udvalg fremlægges for det enkelte udvalg på Byrådets "Mål- og strategiseminar" den april "Mariagerfjord Strategi 2011" blev vedtaget af Byrådet den 27. oktober På Økonomiudvalget den 16. november 2011 blev det besluttet, at det videre implementeringsarbejde sker med afsæt i de stående udvalg frem mod byrådsseminaret den april Center for Plan, HR og Udvikling har udarbejdet en liste over indsatsområder fordelt på de stående udvalg og Økonomiudvalget. På den baggrund anmodes det enkelte udvalg om at angive de indsatsområder, der ønskes prioriteret nu og dermed i forhold til budgetlægningen 2013, og samtidig angive hvilke indsatsområder, der udskydes til senere år. I forbindelse med prioriteringen bør det overvejes, hvilke af de 4 målgrupper i relation til kommuneplanstrategiens bosætningstema (de frie unge, familierne, der frie mellem 45 og 65 samt seniorerne), indsatsen i særlig grad er rettet imod. Udvalgets drøftelser sker på baggrund af et oplæg fra direktør og chefer på det respektive område. I forlængelse af belutningen overvejes, om der skal igangsættes yderligere ananlysearbejde m.v. for at afdække de forskellige indsatsområder frem mod byrådsseminaret. På seminaret vil formanden skulle fremlægge resultatet af overvejelserne i de enkelte udvalg, og der vil på det grundlag ske en generel drøftelse af, hvilke prioriteringer der skal ske på tværs af udvalgsområder for 2013 og de følgende år. Mariagerfjord Strategi 2011 Fremtidige opgaver -Mariagerfjord Strategi

5 Direktionen indstiller oplægget til godkendelse A Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område Resumé Økonomiudvalget har den 17. oktober 2008 godkendt Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område - gældende fra 1. januar Kompetenceplanen er taget op til drøftelse med henblik på at vurdere om placering af kompetence og ansvar fortsat er hensigtsmæssigt. Der er udarbejdet forslag til ændringer i kompetenceplanen i forhold til de særlige kompetenceforhold på Skole- og Ældreområdet: Skolechefen mener ikke længere, at der er grundlag for hans særlige kompetenceforhold til visse grupper hvorfor disse er fjernet. Ældreområdets nye organisering medfører, at Ældreområdets niveau 5-ledere ikke længere har de tidligere anførte kompetencer de er også fjernet. Til gengæld er fagchefens kompetence til ansættelse mv. af niveau 5 ledere centerledere og hjemmeplejeledere bevaret. Kompetence til ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektør og direktører er ændret i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser Endvidere er Løn og Personales opgave med skrivelse af aftalt ændring af timetal fjernet, da Løn igennem længere tid ikke har udført den opgave. Direktionen fremsender Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område til godkendelse.

6 Ø Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr I brev af 27. januar 2012 anmoder Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S, Hadsund på vegne af Veddum - Skelund - Visborg Kraftvarme A.m.b.a. om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr Lånet får en løbetid på 4 år og udløber sammen med det eksisterende lån som har sidste termin i december Værket har investeret i nye målere til fjernaflæsning, røggaskøler til optimering af varmeproduktionen samt renovering af motorerne. Den samlede investering udgør kr Det var hensigten, at investeringen skulle finansieres over den løbende driftkapital. Der er imidlertid et øjeblikkeligt likviditetsbehov, der bevirker at bestyrelsen i stedet ønsker at lånefinansiere investeringen. Ved at lånefinansiere investeringen holdes fast i målsætningen om at værket er gældfri senest primo 2016, hvilket vægtes som en væsentlig forudsætning for at holde fast i værkets forbrugere. Det fremgår af ansøgningen, at ved en fremskrivning af budgetterne frem til 2015/16 vil der med de givne forudsætninger blive et samlet overskud på kr Heri er indeholdt udgifterne til det nye lån på kr Bestyrelsen har godkendt ansøgningen i sit møde den 26. januar Økonomi I henhold til bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan Byrådet yde garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgifterne til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg med tilbehør, herunder ledningsnet.

7 I henhold til 10 i ovennævnte bekendtgørelse kan lånet optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år. Garantien påvirker ikke Mariagerfjord Kommunes låneramme. Ansøgning af 27.januar 2012 fra Veddum - Skelund - Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti (Brev). Direktionen anbefaler ansøgningen om låneoptagelse P Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro Resumé Forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro har været i offentlig høring i perioden 8. november 2011 til 4. januar Der er indkommet én indsigelse. I offentlighedsperioden er der kommet en indsigelse fra By og Land Mariagerfjord. Indsigelsen omhandler primært materialevalg og beplantning. Behandlingen af indsigelsen er vedhæftet som bilag. Indsigelsesnotat til Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 26:

8 Direktøren indstiller, at udvalget fremsender Forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer af 6.7 (ændringen er vist med fed skrift): Såfremt bebyggelsen udføres i beton, skal facaden, der vender mod nord og således er orienteret med parkeringsarealet, mindst to steder udføres i andre materialer. Det andet materiale skal udgøre mindst 20% og højest 30% af nordfacaden areal. Bestemmelsen kan også opfyldes ved, at der mindst to steder monteres planteespalier på bygningen eller etableres beplantning foran bygningen. Planteespalier og beplantning skal etableres i bygningens fulde højde. Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 26: vil foreligge til mødet P Tillæg til spildevandsplan nr. 1 vedr. etablering af regnvandsbassin på Hovangsvej 15 A i Hobro. Resumé Udkast til tillæg til spildevandsplan for Hovangsvej 15A indstilles offentliggjort i 8 uger. Tillægget muliggør etablering af et bassin for overfladevand på ejendommen Hovangsvej 15 A, som led i separatkloakering af dele af Hobro by. Tillægget åbner mulighed for at kunne ekspropriere til formålet. Hodals Bæk i Hobro modtager i dag i nedbørsperioder store mængder overfladevand fra befæstede arealer samt opspædet spildevand fra fælleskloakerede områder. De store vandmængder påvirker miljøkvaliteten i Hodals Bæk negativt og er til gene for bredejerne. Disse problemer må i fremtiden forventes at blive øget, som følge af klimaforandringer. Som led i realisering af målsætningen i kommunens spildevandsplan, om på sigt at adskille overfladevand og spildevand, pågår der i øjeblikket en separatkloakering af byområder i oplandet til Hodals Bæk. En direkte udledning af overfladevand fra befæstede arealer fra separatkloakerede områder vil øge oversvømmelserne af nedstrøms beliggende grunde og vil ikke kunne tillades i et i forvejen hydraulisk belastet vandløb.

9 Hodals Bæk gennemskærer ejendommen Hovangsvej 15 A. På ejendommen har der tidligere været en vandmølle. Grunden er ca. 1,2 ha stor og indeholder en mølledam samt mindre mosepartier. Der henvises til vedlagte oversigtskort. Ejendommen (dødsbo) har været til salg i en lang periode. I en by som Hobro kan det være svært at finde plads til tekniske anlæg som forsinkelsebassiner. Hovangsvej 15 A er imidlertid velegnet til etablering af et forsinkelsesbassin. Et bygværk (fisketrappe) i Hodals Bæk ud for ejendommen Hovangsvej 15A er i statens vandplan registreret som en spærring for fisk og fauna, og kommunen skal i perioden sikre at spærringen fjernes. Spæringen kan fjernes ved at flytte og slynge Hodals Bæk på den store grund, hvorved det store fald på vandløbet udjævnes. Der henvises til vedlagte projektudkast. Udgifterne hertil betales af staten. Det vil endvidere være oplagt at afklare mulighederne for at give offentligheden adgang til at færdes i området. Erhvervelse af Hovangsvej 15A vil samlet set udgøre en unik mulighed for at kunne løse forskellige udfordringer som implementering af kommunens spildevandsplan og klimastrategi, kommunens forpligtelser i forbindelse med de statslige vandplaner samt forbedre offentlighedens adgang til naturen. Slyngningen af Hodals Bæk vil betyde at den gamle og tilslammede mølledam og mose sløjfes. Mølledammen og mosen er på samme måde som vandløbet beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Forvaltningen vurderer at vandløbet har den højeste naturværdi, og at den forbedring af vandløbet der her lægges op til, vil opveje det værditab for naturen som sløjfningen af sø og mose udgør. Det vurderes således at være grundlag for at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. Tillægget til spildevandsplanen indebærer, at der i nødvendigt omfang kan eksproprieres areal til de fysiske anlæg samt pålæg af rådighedsindskrænkninger. Som følge af projektets omfang, kan en fuld erhvervelse af ejendommen også være en mulighed, hvilket vil bero på en drøftelse med ejeren. Der har været afholdt møde med ejeren, der er interesseret i at afstå ejendommen. Indtil offentlighedsfasens udløb efter minimum 8 uger, vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af tillægget til spildevandsplanen. Kommunens vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Økonomi Udgifterne til erhvervelse af areal samt pålæg af rådighedsindskrænkninger afholdes af Mariagerfjord Vand a/s, mens udgifterne til forlægning af vandløbet afholdes af Mariagerfjord

10 Kommune. Da fjernelse af spærringen er omfattet af vandplanen, vil udgiften hertil blive finansieret gennem statens midler til vandplanen. Oversigtskort Regnvandsbassin, vandløbsregulering til Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 31: Direktøren indstiller, at udkastet til spildevandsplan videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af spildevandsplanen. Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 31: vil foreligge til mødet G Renovering af Fjordudvalgets isbryder, Jacob Peter Resumé Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter skal renoveres for 6,5 mio. kr. for sikkert at kunne fortsætte som isbryder og bugserbåd på Mariager Fjord. Fjordudvalget har undersøgt mulighederne og besluttet at søge bevillinger hjem i ejerkredsen, Akzo Nobel Dansk Salt, H.J.Hansen og Mariagerfjord Kommune. Direktøren indstiller, at Mariagerfjord Kommune godkender renoveringen og en tilhørende lånefinansiering mellem parterne. Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter er tæt ved 50 år gammel og står foran gennemgribende vedligeholdelsesarbejder. Skibet trænger til vedligeholdelse, motoren er meget slidt, og arbejdsmiljøet i skibet lever langt fra op til dagens standard. Det er usikkert at sejle med skibet,

11 da eksplosive gasser siver ud i motorrummet. Selve skibsskroget er undersøgt og fundet særdeles solidt, endda mere solidt end nybyggeri. Ved en gennemgribende renovering vil Jacob Peter få en ny og stærkere motor, alle øvrige vitale dele vil være udskiftet eller renoveret og arbejdsmiljøet vil være forbedret. Skibet vil kunne løse sine opgaver og have en ny, forventet holdbarhed på min. 30 år. Fjordudvalget (Akzo Nobel, H.J. Hansen og Mariagerfjord kommune) har gennem nogen tid undersøgt mulighederne for og de økonomiske udfordringer ved enten at renovere Jacob Peter, at indleje en isbryder eller at anskaffe en ny eller nyere brugt isbryder. Markedet for brugte isbrydere er meget begrænset og derfor langsommeligt at sikre en god handel i, og nybygning tager ca. halvandet år. Derfor har udvalget i møde 23. november 2011 fundet det fornuftigt at nødreparere Jacob Peters motor (stempeltræk) for en anslået udgift af kr., så der kunne isbrydes på forsvarlig vis i det mindste i vinteren 2011/2012. Jacob Peter har siden været på værft for nævnte nødreparation i december 2011, men det har hurtigt vist sig, at motoren er mere medtaget end først antaget. Efterhånden som motoren er blevet skilt ad, kan nødreparationen anslås til minimum ca kr., hvorefter Fjordudvalget har stoppet arbejdet. Fjordudvalget har derefter uden for ordinært møde besluttet sig for den oprindelige gennemgribende renovering af Jacob Peter nu for en pris af ca. 6,5 mio. kr. (reguleret siden overslag i 2011). Akzo Nobel og H.J. Hansen har tilkendegivet tilsagn om renoveringen, under forudsætning af, at renoveringen kan lånefinansieres. En renovering kræver tillige byrådets bevilling for Mariagerfjord kommunes vedkommende. Økonomi Der er ikke i Fjordudvalgets budget afsat midler til andet end den løbende drift. Derfor er en lånefinansiering nødvendig. I kommunens låneramme for 2012 er der mulighed for at anvende 4 mio. kr. til finansiering af renovering af Jacob Peter. Der er mulighed for at ansøge om lånedispensation til resten. Hvis det ikke lykkes, kan der lånefinansieres fra kommunens kassebeholdning. Der vedlægges eksempel på finansiering af et 25 årigt lån på 6,2 mio. kr. i Kommune Kredit med en årlig ydelse på kr. Fjordudvalgets virke både drift og investeringer er finansieret af udvalgets tre partnere efter en årligt varierende fordelingsnøgle, der fastsættes som forholdet mellem godstrafikken i de tre parters erhvervshavne. Det har derfor været drøftet, at de årlige låneafdrag skal følge den samme fordelingsnøgle. Eksempelvis var fordelingsnøglen 62/3/35 i 2010 for henholdsvis Akzo Nobel, H.J. Hansen og Mariagerfjord Kommune. Det kan overvejes at de tre partnere stiller en vis sikkerhed for de fremtidige betalinger.

12 Kommunens andel af låneydelserne skal indarbejdes i det kommunale budget til Fjordudvalget. Lån Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter renoveres for 6,5 mio. kr., at renoveringens finansieres af omtalte låneoptagelse, at kommunens andel af låneydelserne indarbejdes i kommunens budget A Fremtiden for Fritidsklubben ved Hobro Søndre Skole Resumé Da Hobro Søndre Skole bliver overbygningsskole fra 1. august 2012 er det ikke hensigtmæssigt, at fritidsklubben hører under Hobro Søndre Skole. Der opstilles en række alternativer til drøftelse. Udvalget for Børn og Familie besluttede den 8. november 2011 at bede ungdomsskolen drive et fremtidigt tilbud som en juniorklub. Udvalget for Kultur og Fritid behandlede sagen på deres møde den 29. november 2011 og tilkendegiver, at de gerne vil drive klubben på en række nærmere fastlagte betingelser. Udvalget for Børn og Familie tager herefter stilling til indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid.

13 Udvalget for Børn og Familie besluttede på deres møde den 8. novenmber 2011, blandt en række muligheder, at pege på at klubben ved Søndre Skole fremover skal drives som en juniorklub under Ungdomsskolen. Udvalget for Kultur og Fritid har givet positivt tilsagn på opgaven. Udvalget for Kultur og Fritid afgav følgende indstilling på deres møde den 29. november 2011: Udvalget indstiller til Udvalget for Børn og Familie, at Ungdomsskolen overtager Juniorklubben i Hobro, dog med indarbejdelse af de kommentarer, som Fagenheden har omkring ledelsestid og belægningsgrad samt kompensation for økonomiske og sociale fripladser. Budgettet fastsættes således til 25 børn, samlet kr ( med udvalgets bemærkninger). I forudsætningerne indgår dels at der regnes med en 70 % belægning og dels at forældrebetalingen er på 300 kr. Familieafdelingen oplyser, at der ikke gives tilskud til klub. De anførte problemer vedr fripladser er således ikke aktuelle. Udvalget skal således tage stilling til de rammer som Kultur og Fritid har opstillet for det fremtidige klubtilbud. De økonomiske konsekvenser er bekrevet nedenstående. Økonomi Ved 25 børn er den nuværende udgift netto kr. (fraregnet forældrebetaling). Juniorklubben vil koste kr. at drive. Det giver en ekstra udgift på kr. Ved 40 børn er den nuværende udgift netto kr. Juniorklubben vil her koste kr. at drive. Det giver en ekstra udgift på kr. En forøgelse af deltagerbetalingen med 100 kr. pr. md. ( klubben er åben 1 dag længere end andre klubber) vil give en besparelse ved 25 børn på kr. Ungdomsskolensnotat vedr junior klub Notat vedr. juniorklubber - oktober 2011 Notat Budget-økonomi vedr. etablering af juniorklubtilbud Normering ved 25 børn i klub Normering ved 40 børn i klub til Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2012, pkt. 24:

14 Direktøren indstiller, at der tages stilling til forslaget fra Udvalget for Kultur og Fritid og at der anvises finansiering til ekstra udgifter. Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2012, pkt. 24: vil foreligge til mødet K Årsberetning 2011 for Seniorrådet Formand for Seniorrådet, Karl Christensen, har udarbejdet årsberetning for Seniorrådets arbejde i Seniorrådets arbejde i løbet af 2011 er nærmere beskrevet i den vedlagte årsberetning. Seniorrådetdet drøftede i mødet den 24. januar 2012 årsberetningen. Rådet kom med rettelser omkring skolestrukturen, fremtidige mødeaktiviter og lukning af valgsteder, som vil blive føjet til beretningen. Årsberetning 2011 til Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. februar 2012, pkt. 14: Direktøren anbefaler, at årsberetningen drøftes. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. februar 2012, pkt. 14: vil foreligge til mødet.

15 Lukkede dagsordenpunkter P Salgsfremstød G Salg af ejendom G Orienteringssager G Eventuelt

35 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr. 2.000.000

35 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr. 2.000.000 Dagsorden til mødet i Byrådet den 23. februar 2012 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 32 Godkendelse af dagsorden 33 Indberettet likviditet for 4. kvartal 2011 34

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 1

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 1 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-1-11 Ref.: Søren Bek Direkte tlf. 97113631 sobek@mariagerfjord.dk

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 24. januar 2012 kl. 09:00 i Skovgården i Hadsund, Timandsvej 25, Hadsund Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsberetning 2011 for Seniorrådet

Læs mere

18 Indførelse af socioøkonomiske faktorer i tildelingen af midler til skolerne

18 Indførelse af socioøkonomiske faktorer i tildelingen af midler til skolerne Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. februar 2012 kl. 18:00 i Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, Hadsund - Mødelokale 2 (ved Politiet) Fraværende: Jette Rask Mødet hævet kl. 19.40 Pkt.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Kl. 15.00 Information til politikerne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Formanden for Kultur og Fritid ønsker en drøftelse i udvalget om mulige fokuspunkter for budget 2012-2015.

Formanden for Kultur og Fritid ønsker en drøftelse i udvalget om mulige fokuspunkter for budget 2012-2015. Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 31. maj 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 70 Budget 2012-2015 - Kultur og Fritid

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Svendborg, den 17. april 2007 NOTAT Til: Økonomiudvalget Vedr.: Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Økonomiudvalget behandlede d. 23/1 2007 forslag til intern aftale mellem Økonomiudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

90. Kl Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere