Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Dalhuset og Bakkehuset Tveje Merløse Holbæk Side 1 af 41

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) 16 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 16 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse) 16 til 18 år (personlighedsforstyrrelse) 16 til 18 år (angst) 16 til 18 år (omsorgssvigt) 16 til 18 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 16 til 18 år (anden udviklingsforstyrrelse) 18 til 25 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 18 til 25 år (personlighedsforstyrrelse) 18 til 25 år (omsorgssvigt) Side 2 af 41

3 18 til 25 år (tilknytningsforstyrrelse) 18 til 25 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 18 til 25 år (anden udviklingsforstyrrelse) 18 til 25 år (angst) Pladser i alt: 10 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Pia Viuf (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg på Concura - Bakke- og Dalhuset onsdag den 4. november Under det anmeldte tilsynsbesøg blev følgende temaer drøftet og vurderet: "Uddannelse og beskæftigelse", "Organisation og ledelse", "Kompetencer" og "Målgruppe, metoder og resultater", med særlig fokus på kriterium tre omkring metoder, tilgange og dokumentation af effekten. Ligeledes har Socialtilsynet behandlet og vurderet økonomitemaet for tilbuddet. Vurderingerne for disse temaer er nye, hvorimod vurderinger fra de øvrige temaer stammer fra tidligere tilsynsbesøg. Socialtilsynet vurderer, at Bakkehuset og Dalhuset leverer en støtte, der bidrager til at hjælpe den enkelte unge i forhold Side 3 af 41

4 til dennes udvikling og behov. Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i en individuel støtte til den enkelte unge, afpasset den unges formåen og støttebehov. Bakkehuset og Dalhuset er fortsat godkendt til at modtage op til 10 børn og unge i døgnbehandling fordelt med 2 pladser jfr. 66, stk. 1, nr. 5 og 8 pladser jfr Målgruppen er kendetegnet ved unge i alderen år med sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Unge der er af forskellige årsager ikke kan bo hos deres forældre og endnu ikke er i stand til at klare sig selv i egen bolig. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Side 4 af 41

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Tveje Merløse 10, 4300 Holbæk Mette Kondrup Nielsen Pia Viuf Afdelinger Besøgstype Bakkehuset og Dalhuset Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 41

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 41

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Socialtilsynet vurderer, at Bakke-/Dalhuset i høj grad formår at støtte de unge i relevante uddannelsesog/eller beskæftigelsesforløb. Alle unge i tilbuddet er tilknyttet et undervisnings- eller beskæftigelsestilbud og tilbuddet sikrer et stabilt fremmøde, tilpasset den enkelte unge og dennes formåen. Hver enkelt ung er tilknyttet en kontaktperson/primærvoksen, der er sammen med den unge afklarer fremtidige mål for uddannelse og beskæftigelse, samt evnen til at klare sig selv i egen bolig. Socialtilsynet vurderer, at de unge støttes i at få formuleret ønsker for fremtidig uddannelse, ligesom de støttes i at komme i gang med uddannelse/beskæftigelse, der tager afsæt i deres Side 7 af 41

8 konkrete ønsker og faglige formåen. Denne vurdering bekræftes af de unge der føler, at medarbejderne støtter dem i forhold til deres behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Socialtilsynet vurderer, at Bakke-/Dalhuset i høj grad formår at støtte de unge i relevante uddannelses- og/eller beskæftigelsesforløb. På tidspunktet for tilsynet var samtlige fem unge tilknyttet et undervisnings- eller beskæftigelsestilbud og tilbuddet sikrer et forholdsvis stabilt fremmøde, tilpasset den enkelte unge og dennes formåen. Hver enkelt ung er tilknyttet en kontaktperson/primærvoksen, der er sammen med den unge skal afklare fremtidige mål for uddannelse og beskæftigelse, samt evnen til at klare sig selv i egen bolig. De unge støttes i at få formuleret ønsker for fremtidig uddannelse, ligesom de støttes i at komme igang med uddannelse/beskæftigelse, der tager afsæt i deres konkrete ønsker og faglige formåen. Side 8 af 41

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 5 (i meget høj grad Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Den enkelte unge samarbejder med sin støttekontaktperson/primærvoksen i forhold til at opstille mål for fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. Gældende for flere af de unge er, at de har udfordringer med at klare sig fagligt og socialt, hvorfor der ligger et stort arbejde i at støtte og motivere de unge til at afstemme deres ønsker og ressourcer ifht. fremtidig uddannelse og beskæftigelse. I interview med medarbejdere gives der konkrete eksempler på, hvordan de arbejder i forhold til den enkelte unge, med at opstille mål, gå efter drømme og spore sig ind på en uddannelsesvej, der giver mening for den enkelte ud fra interesser og faglig formåen. Medarbejderne fortæller konkret om arbejdet med en enkelt ung, hvor deres pædagogiske indsats, i den første tid, har bestået af at sikre den unges døgnrytme og uddannelsesparathed, for derefter at gå ind i motivationsarbejdet omkring at opstille mål for fremtidig uddannelse. I interview med de unge fortælles det, at de unge oplever at have meget stor indflydelse på deres målsætning for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. De oplever, at medarbejderne lytter og går med på deres ønsker. De unge giver udtryk for, at det er dem selv der definerer hvilken vej de vil gå, i forhold til uddannelse og beskæftigelse og de oplever at få relevant støtte dertil. Dette er der lagt vægt på i bedømmelsen. Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: På tidspunktet for det anmeldte tilsynsbesøg var alle fem unge tilknyttet skole/uddannelse eller beskæftigelsestilbud, hvilket der er lagt vægt på i bedømmelsen. Socialtilsynet taler med fire unge under tilsynsbesøget, der alle bekræfter, at de er tilknyttet et undervisnings- og/eller beskæftigelsestilbud. Side 9 af 41

10 Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 4 (i høj grad Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: I samtale med ledelse og medarbejdere oplyses det, at enkelte af de unge har gennemført et grundskoleforløb. Tilbuddet forsøger at understøtte, at de unge får gennemført grundskoleforløbet, så de kan komme videre i uddannelsesforløbet. Dette ses udøvet konkret, i et enkelt tilfælde med en ung, som på tilsynstidspunktet var i et afklaringsforløb med henblik på at imødekomme hendes ønsker for fremtiden og arbejde på at gøre hende mødestabil. Dette med udgangspunkt i hendes ønske om at kunne komme til at gennemføre 9. klasse og derefter videre i uddannelsessystemet. Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Ledelsen fortæller, at de unge er udfordret i stabiliteten i forhold til deres uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Enkelte unge er meget stabile og passer deres uddannelse/beskæftigelse, mens andre for tiden har udfordringer der gør, at de har rigtig svært ved at passe deres tilbud stabilt. Generelt set er det dog ledelsens opfattelse, at deres unge har et stabilt fremmøde, hvilket er vægtet i bedømmelsen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Bakkehuset og Dalhuset leverer en støtte, der bidrager til at hjælpe den enkelte unge med at træne sin selvstændighed med henblik på at kunne komme til at klare sig selv i egen bolig. Tilbuddet består primært af støttekontaktpersoner, der hver især er tilknyttet én eller to unge. Den enkelte Side 10 af 41

11 unge har et antal timer ugentligt med støttekontaktpersonen. Inden for disse timer, skal den unge støttes i evnen til at klare sig selv i egen bolig, opstille mål for uddannelse og beskæftigelse, samt motiveres og støttes i forhold til sociale kompetencer. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er en udfordring i at nå de mange opgaver forbundet med målgruppen, hvorfor antallet af timer mellem voksen og ung, kan være en begrænsning for den unges evne til at udvikle sig i en positiv retning, samt formå at blive klar til at klare sig i egen bolig. Denne vurdering understøttes blandt andet ved at flere af de unge ingen fritidsaktiviteter har, ligesom deres sociale netværk er forholdsvis begrænset. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at den enkelte unges evne til at komme til at klare sig selv og udvikle sig under opholdet, er meget bundet op af samarbejdet med støttekontaktpersonen, hvorfor denne relation er forholdsvis afgørende for at den unge udvikler sig i en positiv retning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Tilbuddet er bygget op omkring botræning, hvorfor det har stort fokus at bidrage til, at de unge bliver i stand til at klare sig så selvstændigt som muligt. Der er en opmærksomhed på, at den unge selv definerer hvad han/hun har brug for hjælp, støtte og motivation til, ligesom den enkelte støttekontaktperson afstemmer sin støtte og det pædagogiske arbejde, alt efter den unges behov. Side 11 af 41

12 Hver ung er tilknyttet et antal timer med en støttekontaktperson - inden for de timer, skal den unge støttes i evnen til at klare sig selv i egen bolig, opstille mål for uddannelse og beskæftigelse, samt motiveres og støttes i forhold til sociale kompetencer. Flere af de unge har ingen fritidsaktiviteter og en begrænset vennekreds, ligesom deres relation til det biologiske bagland er forbundet med store udfordringer. Den enkelte unges evne til at komme til at klare sig selv og udvikle sig under opholdet, er meget bundet op af samarbejdet med den enkelte støttekontaktperson, hvorfor denne relation er forholdsvis afgørende for at den unge udvikler sig i en positiv retning. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad 3 (i middel grad Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Medarbejdere og leder fortæller, at de tager udgangspunkt i handleplanen og i hvad den enkelte unge kan. De har øje for hvad skal der til, for at få en selvstændig tilværelse. Hver enkelt ung er tilknyttet en støttekontaktperson, der i dialog og samarbejde med den unge skal opstille mål, for den tid den unge er indskrevet i Bakke/Dalhuset. Herefter er det den enkelte støttekontaktpersons opgave, løbende at følge op og sikre sig, at der afholdes statusmøder med sagsbehandler. De fortæller endvidere, at de er opmærksomme på, at der bliver arbejdet konkret med de unges mål. Der spørges specifikt ind til den unge, hvad han/hun oplever at have brug for hjælp til, hvad han/hun ønsker at have fokus på og hvad den unge har brug for, at støttekontaktpersonen sætter ind overfor. Medarbejderne giver konkrete eksempler på den individuelle tilgang der er, i opsætning af mål for den enkelte unge. De oplever, at der er stor forskel på hvad den enkelte unge har brug for hjælp til og tilpasser deres støtte og hjælp efter det. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Enkelte af de unge har uddannelse eller beskæftigelse uden for Bakke/Dalhuset og kan begå sig i det. Ellers er det leders opfattelse, at de ikke færdes så meget ude i det omgivende samfund. Side 12 af 41

13 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen 4 (i høj grad 2 (i lav grad 3 (i middel grad 4 (i høj grad En af pigerne har en kæreste, som hun besøger. Leder fortæller endvidere, at pigerne i husene er en del sammen om forskellige aktiviteter. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Et søskendepar har kontakt med deres biologiske mor, som de besøger. En ung mand har kontakt til sin far, hvor han også fortsat har nogle venner. Fælles for alle de unge er, at de alle kommer fra familier med få ressourcer, der har svært ved at tilgodese den unges behov. Leder fortæller, at alle unge ser deres forældre, i det omfang det kan lade sig gøre. I kraft af de unges alder, er de i høj grad medbestemmende overfor omfanget af samvær. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: En af de unge piger i tilbuddet har sin egen hest i en nærliggende by, hvor hun bruger en del af sin fritid. De andre unge i tilbuddet har på regodkendelsestidspunktet ingen fritidsaktiviteter. Leder fortæller, at en af de unge kommer afsted til træning/svømning en gang imellem, men kun hvis det er støttet og motiveret af hendes skoletilbud eller kontaktperson. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Enkelte af de unge har venner og kærester uden for tilbuddet. Alle de unge er udfordret af deres evne til at indgå i sociale relationer, hvorfor venskaber er forbundet med en del udfordringer. De unge fortæller, at de har venner og kærester der besøger dem i tilbuddet, men at de hellere vil besøge deres venner hvor de bor, på grund af de regler der er i Bakke/Dalhuset - særligt i forhold til gå-hjem-tider. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Side 13 af 41

14 Medarbejderne fortæller, at de oplever en stor grad af fortrolighed mellem de unge og støttekontaktpersonerne. De fortæller endvidere, at de unge bruger dem rigtig meget, og at alle har en voksen de kan henvende sig til. De unge er meget åbne og ved, at de kan ringe efter en af støttepersonerne, som kan der i løbet af kort tid, hvis der skulle være brug for det. Medarbejderne fortæller, at de unge kommer og opsøger dem når de møder ind til nattevagt, og der opleves god og fortrolig dialog. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Leder oplyser, at de har opmærksomhed på sammensætningen af ung og støttekontaktperson. Der er erfaringer med, at det kan give god mening at have den samme støttekontaktperson igennem lang tid, idet det er den person, den unge oplever fortrolighed med. Der er dog også eksempler på, at det er en mulighed at skifte, hvis den unge har et ønske om det og det giver mening at lave et skifte. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Tilbuddet henvender sig til unge mennesker med sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Det er unge mellem 16 og 25 år, der af forskellige årsager ikke kan bo hos deres forældre og klare sig alene i egen bolig. Det daglige pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en individuel støtte til den enkelte unge. Hver ung er tilknyttet en støttekontaktperson, som i samarbejde med den unge, skal understøtte evnen til at bo for sig selv. Tilbuddet arbejder løsningsfokuseret, idet den unge skal motiveres til selv at finde løsninger og dermed blive Side 14 af 41

15 mere selvstændig og i stand til at klare sig selv. Støttekontaktpersonernes opgave består i at tilbyde den unge kontakt, og derved opbygge en relation, med henblik på at støtte den unge til at klare dagligdagens udfordringer i forhold til uddannelse/beskæftigelse, indkøb, madlavning, sociale relationer og de øvrige udfordringer man møder som ung. Socialtilsynet Hovedstaden vurderer, at tilbuddet i høj grad giver de unge mulighed for at have indflydelse og medbestemmelse i hverdagen i tilbuddet. De unge definerer i høj grad deres egen hverdag og har afgørende indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv, ligesom støttekontaktpersonerne arbejder ud fra en løsningsfokuseret tilgang, der tager udgangspunkt i at støtte den enkelte unge i at finde egne løsninger på de udfordringer de støder på. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at Bakke/Dalhuset i tilgang og tilbuddets konstruktion forebygger både magtanvendelser og overgreb. Særligt i forbindelse med tilbuddets konstruktion, er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har gjort sig relevante overvejelser i forhold til at forebygge overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Side 15 af 41

16 med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet henvender sig til unge mennesker med sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Det er unge mellem 16 og 25 år, der af forskellige årsager ikke kan bo hos deres forældre eller klare sig alene i egen bolig. Det daglige pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en individuel støtte til den enkelte unge. Hver ung er tilknyttet en støttekontaktperson, som i samarbejde med den unge, skal understøtte evnen til at bo for sig selv. Tilbuddet arbejder løsningsfokuseret, idet den unge skal motiveres til selv at finde løsninger og dermed blive mere selvstændig og i stand til at klare sig selv. Støttekontaktpersonernes opgave består i at tilbyde den unge kontakt, og derved opbygge en relation, med henblik på at støtte den unge til at klare dagligdagens udfordringer i forhold til uddannelse/beskæftigelse, indkøb, madlavning, sociale relationer og de øvrige udfordringer man møder som ung. Der udarbejdes statusrapporter i Bakke/Dalhuset, som redskab til at dokumentere, at den unge udvikler sig efter de i handleplanen opstillede mål. Det fremgår af det skriftlige materiale ikke tydeligt for Socialtilsynet, hvordan der arbejdes med at opstille mål i samarbejde med den enkelte unge, ligesom der ikke finder struktureret effektmåling sted. Tilbuddet har fået implementeret et dagbogssystem, som der fortsat udvikles på, således at tilbuddet fremadrettet kan få implementeret en praksis i forhold til at lave en struktureret måling af indsats og udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Bakkehuset og Dalhuset henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som af forskellige årsager ikke kan bo hos deres forældre eller klare sig alene i egen bolig. De unge har typisk en belastet familiebaggrund samt forskellige problematikker som sociale-, følelses- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Bakkehuset kan rumme tre unge og Dalhuset kan rumme syv unge. Side 16 af 41

17 Bakke-/Dalhuset er et bofællesskab, hvor de unge får støtte i hverdagen, med henblik på at kunne bo alene og klare sig selv. Den enkelte unge er tildelt en støttekontaktperson, som yder støtte af såvel praktisk som personlig karakter, herunder støtte til uddannelse, økonomistyring, personlige samtaler og støtte i forhold til hygiejne, kost og tøjvask mv. Kontaktpersonerne tager udgangspunkt i relationsarbejdet, og støtten gives ud fra de udviklingsmål den unge og kontaktpersonen sammen har udarbejdet, ud fra den kommunale handleplan. Ydelsen i tilbuddet har til hensigt at afdække hvorvidt den unge kan klædes på til at komme ud at bo selvstændigt i egen lejlighed og blive velfungerende i egen bolig. Den unge støttes i at få indblik i og tage ansvar for egen hverdag i forhold til botræning og uddannelse/beskæftigelse. Tilbuddet afpasser hvert forløb individuelt, idet de unge har forskelligt funktionsniveau og støttebehov. Under det anmeldte tilsynsbesøg definerer ledelsen målgruppen til at være unge med forskellige problematikker, der primært udspringer i omsorgssvigt. Unge der af forskellige årsager ikke kan bo hos deres forældre og endnu ikke er klar til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Tilbuddet kan ikke modtage psykisk syge eller udadreagerende unge, ligesom unge med et aktivt misbrug eller kriminalitetstruet adfærd ikke kan indskrives i tilbuddet. Ledelsen er opmærksomme på, at de skal være omhyggelige i deres visitation, for at sikre, at de unge der bor i tilbuddet passer ind i målgruppen og kan profitere af fællesskabet og indsatsen. Af indberetninger på Tilbudsportalen fremgår det, at Bakke-/Dalhuset arbejder ud fra den overbevisning, at de unge udvikler sig positivt, hvis de bliver mødt med forståelse for de vanskeligheder, de har med sig, og i relationen til deres kontaktperson, bliver respekteret og udfordret i deres udvikling. Side 17 af 41

18 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad Tidligere tog det daglige pædagogiske arbejde afsæt i den enkelte støttekontaktpersons evne til at indgå i en relation med den unge og igennem den relation støtte og hjælpe den unge til en positiv udvikling i indskrivningsperioden. Samtidig var det støttekontaktpersonen der alene skulle sikre, at der blev opstillet mål om udvikling for den enkelte unge. Socialtilsynet fandt denne konstruktion sårbar, idet støtten påvirkes af relationen mellem den unge og kontaktpersonen ligesom støtten til den unge påvirkes ved ferie og sygdom. Tilbuddet planlægger fremadrettet at få etableret en mere ensartet pædagogisk indsats og ydelse, hvor en fast personalegruppe arbejder med afsæt i en fælles referenceramme. Socialtilsynet bemærker, at ledelsen på tilbuddet har reflekteret relevant over den sårbarhed der lå i den tidligere konstruktion, og i den refleksion påtænkt at omorganisere den pædagogiske indsats. Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: I forbindelse med det anmeldte tilsynsbesøg har Socialtilsynet modtaget skriftlig materiale på tre af de indskrevne unge. Det fremgår af statusrapporterne, at der tages udgangspunkt i de i handleplanen opstillede mål. Gældende for statusrapporterne er, at de primært beskriver den unges status her og nu, fremfor en fremadrettet målsætning for fremtidig udvikling, ligesom det ikke fremgår tydeligt hvordan tilbuddet arbejder med at opstille mål, i samarbejde med den unge. Dette er vægtet i bedømmelsen. Imidlertid fremgår det af enkelte dagbogsnotater, hvordan tilbuddet målretter den pædagogiske indsats konkret i forhold til den enkelte unge og der ses en sammenhæng mellem det pædagogiske arbejde, målene fra handleplanen og det dokumenterede skriftlige materiale. Tilbuddet udarbejder statusbeskrivelser på de unge tre måneder efter indskrivning og derefter hvert halve år. Tilbuddet har fået etableret et dagbogssystem, som fortsat er under udvikling og som danner grundlag for statusbeskrivelserne. Indikator 03.c: Tilbuddet kan 3 (i middel Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Side 18 af 41

19 dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold grad Ledelsen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke finder struktureret effektmåling sted. Ledelsen påtænker fremadrettet at anvende VUM-principperne til at måle den unges udvikling og behov for støtte. Sammenholdt med dette arbejder tilbuddet på at udvikle deres dagbogs- og interne journaliseringssystem, så det ville kunne anvendes som dokumentations- og måleredskab. Disse oplysninger er vægtet i bedømmelsen. Ledelsen giver udtryk for, at de gerne vil kunne give sagsbehandlerne en kvalificeret vurdering af borgerens kompetencer og behov for støtte fremover, ligesom de finder det afgørende, at der er en løbende måling af den enkelte unges udvikling. Fra tidligere tilsynsbesøg gav en sagsbehandler udtryk for, at Bakke/Dalhuset er i stand til at skriftliggøre den seneste udvikling hos den unge, ligesom de giver udtryk for hvordan de arbejder med de i handleplanen opstillede mål. Dette er ligeledes vægtet i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Regodkendelse 2014: Det er tydeligt for Socialtilsynet, at de unge i høj grad er med til at definere deres hverdag, idet Bakke/Dalhuset er et botræningstilbud. De unge har stor indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Den enkelte unge har ca. 10 timer ugentligt med sin støttekontaktperson, hvor der søges at etablere et samarbejde omkring evnen til at kunne klare sig så selvstændigt som muligt. Derudover arbejder tilbuddet med en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, hvor den unge bliver støttet i at finde løsninger på de udfordringer der opstår, udfra deres egne ønsker og behov. Side 19 af 41

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 3 (i middel grad Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Leder og medarbejdere fortæller uafhængigt af hinanden, at de unge i høj grad er med til at definere deres hverdag, idet at det er et botræningsforløb. Derudover arbejder tilbuddet anerkendende og løsningsfokuseret, hvor den unge bliver støttet til at finde løsninger på de udfordringer der opstår, udfra deres egne ønsker og behov. I de tilfælde hvor der er tomme værelser, når den unge skal flytte ind, giver tilbuddet mulighed for, at den unge selv kan vælge hvilket værelse man ønsker at bo i, ligesom de selv har afgørende indflydelse på at indrette og møblere værelset. Dette udsagn bekræftes af de unge. En ung fortæller endvidere, at det også er muligt at rykke værelse, i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov I samtalen med de unge giver de udtryk for, at de gerne ville have mere indflydelse på fællesrummene i husene. Der gives flere eksempler på, hvordan de unge kunne se det indrettet. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: De unge har stor indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet er botræning, hvorfor de unge i stor udstrækning selv er med til at definere deres hverdag, og udelukkende igennem deres støttekontaktperson, bliver støttet i evnen til at kunne klare sig så selvstændigt som muligt. Hver onsdag er der fælles maddag i Dalhuset, hvor det er de unge der bestemmer menuen. Støttekontaktpersonen hjælper med indkøb og madlavning, udfra den unges ønske. En af de unge har ytret ønske om fælles filmaftener, som nu er blevet en aktivitet i huset. Denne oplysning bekræftes af den unge. Side 20 af 41

21 Der er husregler i begge huse, som de unge under samtalen giver udtryk for, at de ikke har haft indflydelse på. Leder og medarbejder oplyser, at husreglerne er udarbejdet af dem, men at de unge har mulighed for at tage det op, hvis man opponerer imod reglerne. De unge giver udtryk for, at reglen omkring det at have venner på besøg, opleves lidt uretfærdig. Leder har efter tilsynsbesøget oplyst, at de har fået iværksat husmøder en gang om måneden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Regodkendelse 2014: Det er tydeligt for Socialtilsynet, at tilbuddet har store udfordringer med at motivere de unge til fysiske fritidsaktiviteter. Det tildelte antal støttekontaktpersonstimer skal fordeles mellem støtte til at klare sig i egen bolig - med alt hvad det indebærer, motivation og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse samt motiverende støtte til at fastholde og udvikle sociale relationer, hvorfor det er begrænset, hvad der kan afsættes af tid på fritidsaktiviteter, da målgruppen har brug for megen motivation og støtte til at motionere og spise sundt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: I samtalen med de unge giver samtlige udtryk for, at de umiddelbart trives i tilbuddet, men at de dog glæder sig til, at de får mulighed for at flytte i egen bolig. De unge fortæller, at det har sine udfordringer at bo sammen med andre unge, særligt når der er fælles faciliteter der skal deles. De fortæller også hvilke fordele det har at bo sammen, som fx. de muligheder der er for at være sammen socialt i husene. De unge udtrykker frustration ifht. forskellen på støttekontaktpersonerne - det opleves uklart for dem, idet at de synes at der er stor forskel på hvad man kan få hjælp til, og hvor meget tid støttekontaktpersonerne bruger på den enkelte unge. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Side 21 af 41

22 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed høj grad 3 (i middel grad Medarbejdere og leder fortæller, at de følger op på læge og tandlægebesøg, især tandlæge. Det er en del af støttekontaktpersonens arbejde, at støtte den unge i at besøge læge og tandlæge. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Leder oplyser, at de forsøger at motivere de unge til at motionere og spise sundt, men at det samtidig er en stor udfordring. En af medarbejderne har en særlig opgave i forhold til en konkret ung, hvor denne unge støttes i at lave madplaner, herunder handle og lave mad efter planerne. Dette med fokus på at få sund kost og få budgettet til at række til en hel måned. Medarbejderne oplyser også, at det er en stor udfordring at få motiveret de unge til at komme ud og motionere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Regodkendelse 2014: Socialtilsynet har ikke modtaget nogle magtanvendelsesindberetninger for tilbuddet, ligesom medarbejdere og ledelse fortæller, at de ikke har haft nogle magtanvendelser siden tilbuddets opstart i efteråret Reglerne for magtanvendelse er kendt af medarbejderne, men der foreligger ikke et decideret beredskab med henblik på at forebygge eller efterbehandle magtanvendelser. Det er tydeligt for Socialtilsynet, at tilbuddet har opmærksomhed på, gennem deres visitation, ikke at indskrive unge der har en udadreagerende adfærd, idet tilbuddet ikke er gearet til at modtage unge der kræver en særlig indsats og megen støtte. Side 22 af 41

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Medarbejdere fortæller, at de kender reglerne for magtanvendelser, men at der ikke foreligger et decideret beredskab med henblik på at forebygge eller efterbehandle. Leder oplyser, at de gennem deres visitation, har stor opmærksomhed på ikke at tage udadreagerende unge ind i husene, da tilbuddet i dens botræningsform, ikke er gearet til unge der kræver massiv støtte på den måde. Leder og medarbejdere fortæller, at de finder det meget usandsynligt, at de skulle foretage en magtanvendelse, da det som udgangspunkt er den unges hjem, som de som medarbejdere træder ind i. De ville altid vælge at gå og trække sig fra en voldsom konflikt. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Der har ikke været magtanvendelser i tilbuddet. Se i øvrigt indikator 6.a. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Regodkendelse 2014: Tilbuddet har en opmærksomhed på at forebygge overgreb, i deres sammensætning af unge i de to huse. Derudover kan medarbejderne give relevante eksempler på hvordan de støtter op omkring forebyggelse af overgreb, i forhold til nogle af de indskrevne unge. Der foreligger ikke et decideret beredskab i forhold til, hvordan tilbuddet forebygger overgreb, ligesom det heller ikke er beskrevet hvordan der skulle handles, hvis en ung skulle blive udsat for et overgreb. Medarbejderne er dog meget klare på, hvordan de ville handle i en given situation. Side 23 af 41

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 3 (i middel grad Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Medarbejdere kan relevant redegøre for deres overvejelser i forhold til at forebygge, at overgreb finder sted i tilbuddet og de ville straks kontakte leder, i tilfælde af, at der skulle blive brug for det. Derudover nævner medarbejdere hvordan de har arbejdet med en konkret ung, i forhold til at støtte hende i at evne at sætte personlige grænser. De har arbejdet bevidst med at støtte de unge i at lære at sige fra overfor folk de møder, ligesom måden hvorpå det gøres. Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg: Leder og medarbejder fortæller, at der ikke er retningslinjer på området, ligesom det ikke er italesat hvordan tilbuddet forebygger at det sker, eller hvordan der skulle reageres. Medarbejdere erkender, at det kan være sårbart idet, at der ikke er voksenstøtte 24 timer i døgnet, men fortæller, at de forsøger at have en opmærksomhed omkring det, i deres sammensætning af unge i de to huse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Socialtilsynet vurderer, at Bakkehuset og Dalhuset har organiseret sig med en faglig kompetent ledelse, der udgør et team af en socialrådgiver og en pædagog, der begge fagligt og erfaringsmæssigt fremstår kompetente. I samarbejde skal dette lederteam definere tilbuddets pædagogiske ramme og sikre den daglige drift af Bakke-/Dalhuset. Side 24 af 41

25 Tilbuddet har eksisteret i lidt over to år og har indtil nu været organiseret ved, at arbejdet omkring de unge blev tilrettelagt af den enkelte unges støttekontaktperson. Fra starten af 2016 vil Bakke-/Dalhuset være organiseret, så de unge tilbydes en mere stabil og kontinuerlig kontakt til medarbejderne, ligesom der skal være en mere fast personaledækning i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har organiseret tilbuddet hensigtsmæssigt, i forhold til målgruppens behov og med henblik på at kunne levere en ydelse, præget af højere kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har organiseret sig med en medarbejdergruppe, der samlet set har de fornødne relevante uddannelses- og erfaringsmæssige faglige kompetencer, i forhold til at kunne imødekomme målgruppens behov for pædagogisk støtte. Tilbuddet har været igennem en større personaleudskiftning igennem det seneste halve år. Imidlertid er det Socialtilsynets vurdering, at denne personaleudskiftning har været nødvendig for tilbuddets daglige drift og for at opretholde en kvalificeret indsats overfor målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at der er en faglig og kompetent bestyrelse bag driftsfonden Concura, hvor Bakke/Dalhuset hører under. Bestyrelsen forholder sig til alle Concuras tilbud og er bredt sammensat af forskellige faglige kompetencer og erfaringer. Side 25 af 41

26 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Socialtilsynet vurderer, at Bakkehuset og Dalhuset har organiseret sig med en faglig kompetent ledelse, der består af en overordnet leder, der er uddannet socialrådgiver og som varetager konsulentopgaver for driftsfonden Concura. Derudover har tilbuddet organiseret sig med en pædagogisk uddannet daglig leder, der skal have den primære kontakt til medarbejderne og sikre den daglige drift af Bakke-/Dalhuset. Begge har mange års erfaring og Socialtilsynet har vægtet, at den samlede ledelse på tilbuddet er i besiddelse af relevante faglige og erfaringsmæssige kompetencer. Tilbuddet er opstartet i efteråret 2013 og frem til tilsynsbesøget, var Bakke-/Dalhuset organiseret ved, at arbejdet omkring de unge som udgangspunkt blev tilrettelagt af den enkelte unges støttekontaktperson. Tilbuddet påtænker fra starten af 2016 at organisere tilbuddet på en måde, så de unge tilbydes en mere stabil og kontinuerlig kontakt til medarbejderne, ligesom der skal være en mere fast personaledækning i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at ledelsen har fundet den nye organisering mere hensigtsmæssig, i forhold til målgruppens behov og med henblik på at kunne levere en ydelse præget af højere kvalitet. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet på nuværende tidspunkt ikke har supervision lagt ind i en fast ramme. Imidlertid oplyser ledelsen, at supervision skal være en fast del af tilbuddet, når den endelige organisering er faldet på plads. Socialtilsynet vurderer, at der er en faglig og kompetent bestyrelse bag driftsfonden Concura, hvor Bakke/Dalhuset hører under. Bestyrelsen forholder sig til alle Concuras tilbud og er bredt sammensat af forskellige faglige kompetencer og erfaringer. Side 26 af 41

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Dalhuset og Bakkehuset er et tilbud under driftsfonden Concura. Siden seneste tilsynsbesøg er tilbuddet ledelsesmæssigt blevet omorganiseret. Tilbuddet er nu organiseret med en afdelingsleder fra Concuras konsulentafdeling, der skal udstikke de overordnede pædagogiske rammer og med en daglig pædagogisk leder, som planlægger at være timer i botræningen om ugen. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet ledelsesmæssigt har organiseret sig med uddannelsesog erfaringsmæssige kompetencer, der skal sikre tilbuddets daglige drift. Socialtilsynet bemærker ligeledes, at den nye ledelse fremstår som en kapacitet for tilbuddet og har ønsker om, at Bakke-/Dalhuset organiserer sig som et tilbud med en ydelse af høj kvalitet i forhold til målgruppen. Samtidig har Socialtilsynet lagt vægt på, at ledelsen fra 2016 har valgt at organisere tilbuddet med mere faglige kompetente medarbejdere, der skal sikre en mere stabil og kontinuerlig pædagogisk indsats i tilbuddet. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad Under interview med medarbejdere, gives der udtryk for, at de oplever en kompetent og demokratisk ledelse, der står til rådighed for sparring, men også giver plads til, at medarbejderne kommer med input til den daglige drift af tilbuddet og den pædagogiske tilgang til de unge. Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Siden regodkendelsen har tilbuddet haft planer om at få implementeret supervision, som en fast del af det pædagogiske arbejde med de unge. Ved sidste tilsynsbesøg havde der været supervision en enkelt gang og medarbejderne kunne give relevante eksempler på, hvordan det kunne anvendes i dagligdagen med de unge. Ved det anmeldte tilsynsbesøg giver ledelsen udtryk for, at de fortsat påtænker at implementere supervision i den nye organisering af tilbuddet. Ledelsen fremhæver vigtigheden af en meningsfuld supervision, når der er en fast personalegruppe, som har fælles Side 27 af 41

28 Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 5 (i meget høj grad ansvar. Ledelsen påtænker opstart af supervision primo Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Der er en samlet bestyrelse for hele driftsfonden Concura, hvor botræningsdelen Bakkehuset og Dalhuset hører under. Bestyrelsessammensætningen består af forskellige faglige relevante kompetencer. Der afholdes bestyrelsesmøder jævnligt og bestyrelsen bliver holdt opdateret omkring samtlige af driftsfondens aktiviteter, herunder også omkring Bakke-/Dalhuset. Under det anmeldte tilsynsbesøg fik Socialtilsynet en opdateret liste over bestyrelsessammensætningen. Heraf fremgår det, at bestyrelsen er sammensat med meget brede og fagligt relevante kompetencer, hvilket der er lagt vægt på i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Socialtilsynet vurderer, at den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i, at målgruppen støttes i en selvstændig hverdag, hvor den enkelte unge udvikler sig og målrettet arbejder hen i mod at blive klar til at tage vare på deres hverdag og voksenliv. Fremadrettet har Bakke-/Dalhuset valgt at organisere tilbuddet med fælles personale for alle beboerne, således at den pædagogiske indsats bliver ensartet og ikke som tidligere primært defineret af den enkelte støttekontaktperson. Ligeledes påtænker tilbuddet, at de unge får en mere stabil og tilstrækkelig kontakt til medarbejderne, hvilket Socialtilsynet finder hensigtsmæssigt i forhold til målgruppens behov for pædagogisk støtte. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har organiseret sig med en medarbejdergruppe, der samlet set har de fornødne relevante uddannelses- og erfaringsmæssige faglige kompetencer, i forhold til at kunne imødekomme målgruppens behov for pædagogisk støtte. Tilbuddet har været igennem en større personaleudskiftning igennem det seneste halve år. Imidlertid er det Socialtilsynets vurdering, at denne personaleudskiftning har været nødvendig for Side 28 af 41

29 tilbuddets daglige drift og for at opretholde en kvalificeret indsats overfor målgruppen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Socialtilsynet har ved de seneste tilsynsbesøg bedømt indikatoren til i middel grad at være opfyldt. Dette med baggrund i den måde tilbuddet var organiseret på, samt med vægt på de unges udtalelser, om en oplevelse af mangel på voksne i tilbuddet. Tidligere var Bakke-/Dalhuset organiseret ved, at de unge hver især var tildelt en støttekontaktperson i cirka 10 timer om ugen. Tilbuddet blev etableret med henblik på at støtte unge i at bo for sig selv, med forholdsvis lidt støtte, men støtte i et omfang, som skulle sikre, at de unge udviklede sig og blev klar til at tage vare på deres hverdag og voksenliv. Den pædagogiske grundtanke og indsats tilbuddet leverer, tager fortsat udgangspunkt i, at de unge skal støttes i at kunne komme til at klare at bo for sig selv og blive i stand til at tage vare på sig selv og en hverdag. Fremadrettet har Bakke-/Dalhuset valgt at organisere tilbuddet med fælles personale for alle beboerne, således at den pædagogiske indsats bliver mere ensartet og ikke kun defineret af den enkelte støttekontaktperson. Ligeledes påtænker tilbuddet, at de unge får en mere stabil og tilstrækkelig kontakt til medarbejderne, hvilket Socialtilsynet finder hensigtsmæssig i forhold til målgruppens behov for pædagogisk støtte. Denne fremadrettede organisering har Socialtilsynet vægtet i den nuværende bedømmelse. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere 3 (i middel grad Ligeledes er det vægtet i bedømmelsen, at Bakke-/Dalhuset nu har organiseret sig med en medarbejdergruppe, der samlet set har de fornødne relevante uddannelses- og erfaringsmæssige faglige kompetencer, i forhold til at kunne imødekomme målgruppens behov for pædagogisk støtte. Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Tilbuddet har været igennem en større personaleudskiftning i faste medarbejdere igennem det Side 29 af 41

30 niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad seneste halve år, hvilket Socialtilsynet har vægtet i bedømmelsen. Fem medarbejdere er ophørt i løbet af 2015 og tilsvarende er der ansat fire nye. Socialtilsynet bemærker imidlertid, at medarbejderomsætningen har været nødvendig for tilbuddets daglige drift og for at opretholde en kvalificeret indsats overfor målgruppen, hvilket ligeledes er vægtet i bedømmelsen. Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015: Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, sygefraværet for Bakke-/Dalhuset ligger på 21, hvilket er forholdsvis højt set i forhold til sammenlignelige tilbud. Imidlertid oplyses det af ledelsen, at det høje sygefravær skyldes en længere sygdomsperiode i 2014 af den eneste fastansatte medarbejder i tilbuddet på daværende tidspunkt. Disse oplysninger har Socialtilsynet vægtet i bedømmelsen. Ligeledes har Socialtilsynet vægtet, at ledelsen oplyser, at der generelt set er et meget lavt fravær blandt medarbejderne i Bakke-/Dalhuset. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg 4. november 2015 Det er Socialtilsynets vurdering, at den nuværende forholdsvis nye medarbejdersammensætning i høj grad besidder relevante faglige kompetencer erfarings- og uddannelsesmæssigt. Medarbejdergruppen er sammensat med pædagoger, en lærer, en psykoterapeut og to pædagogiske medhjælpere, hvoraf størstedelen har lang erfaring i arbejdet med målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne fremstår fagligt kompetente og Side 30 af 41

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere