Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ"

Transkript

1 Bilag I 6NULIWOLJEHUHWQLQJ

2 6NULIWOLJEHUHWQLQJ *UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 2004 har ikke været et kedeligt år i Grundejerforeningen. Der har været masser af debat, holdningerne er blevet brudt, meninger udvekslet, og engagementet sat på en prøve. Der skal ikke herske tvivl om, at der til tider har været langt mellem holdningerne ved bestyrelsen og nogle af medlemmerne i forhold til udviklingen af Grundejerforeningen, og der er blevet brugt meget tid på, at trække debatten i enten den ene eller anden retning. Tavlen er vasket ren, og linierne, for udviklingen af foreningen i fremtiden, er blevet meget klare. Derfor er det måske godt at kigge lidt på, hvad der egentlig skete i forhold til intentionerne. Grundejerforeningen har i lang tid undladt at spare op til store og dyre renoveringsopgaver. De uomtvistelige fakta er: Legepladserne er forfaldet og i visse tilfælde direkte farlige. Vandledningerne på loftet er Grundejerforeningens ansvar, og de er begyndt at tære. Kloaksystemet er et enkelt sted sunket, og flere frygtes i nærmeste fremtid. P-pladserne har ikke synlig båseafmærkning. Fliserne er ved at være nedbrudte på P-pladserne. Dertil kommer, at bestyrelsen, af generalforsamlingen, var pålagt, at nedsætte et carportudvalg, der skulle undersøge mulighederne, og komme med forslag til generalforsamlingen, samt et ønske fra mange om, at mulighederne i det fælles antennenet bliver udvidet til at have flere kanaler og telefon/internet. På grund af manglende fremsynethed i de økonomiske prioriteringer i Grundejerforeningen, og dermed lavest fællesnævner i 35 år, har vi kort sagt ikke råd til de vedligeholdelsesforpligtigelser, som Grundejerforeningen har og står overfor. Der spares dog op til vejfonden med kr. 100,- pr. år pr. hus, og i de sidste par år har der været henlagt opsparing til såvel legeplads med kr. 260,- pr. år, og til antenneanlægget med kr. 600,- pr. år. Problemet med disse opsparinger er imidlertid, at opsparingen først er påbegyndt, hvor situationen nærmest krævede, at renoveringsopgaven blev påbegyndt. Vedligeholdelsesproblemerne vil blive mærkbar forstærket i de kommende år, og Grundejerforeningen vil stå overfor et økonomisk kollaps, hvis ikke der bliver grebet kraftigt ind. Vi sparer simpelthen ikke nok op til fremtiden. Fortsætter de nuværende opsparinger vil det tage ca. 25 år, før vi har 4. mill. (2004 tal) til et nyt fordelingsanlæg, og der vil være midler til at renovere en legeplads hvert 5 år, når vi regner med kr ,- til hver legeplads. Bestyrelsen vil handle dybt uansvarligt, hvis disse fakta bliver overset. Bestyrelsen skal bringe disse, lidt dystre fremtidsudsigter, til generalforsamlingens kendskab sammen med en løsningsmodel. I den skriftlige beretning for 2003 er problemet beskrevet som følgende: 'HQ VLGVWH RYHURUGQHGH EHWUDJWQLQJ L IRUKROG WLO EHVW\UHOVHQV DUEHMGHU HU YHGOLJHKROGHOVHDIRPUnGHUOHJHSODGVHUNORDNNHUPY'HWHUI UVWLQGHQIRUGHVLGVWH nu DW GHU Sn JHQHUDOIRUVDPOLQJHUQH HU EOHYHW DIVDW SHQJH WLO YHGOLJHKROGHOVH L

3 *UXQGHMHUIRUHQLQJHQ 9L KDU YHMIRQGHQ KYRUWLO YL EHWDOHU NU SU nu VDPW RYHUVNXG IUD VQHU\GQLQJ /HJHSODGVIRQGHQ VRP YDU HQ PLGOHUWLGLJ LQGEHWDOLQJ HU VWRSSHWSUVHSWHPEHU RJYDUSnNU LNYDUWDOHW$QWHQQHIRQGHQGHUEOHY YHGWDJHWSnVLGVWHnUVJHQHUDOIRUVDPOLQJSnNULNYDUWDOHW'HUPHGHUYLEDJXG PHG LQGEHWDOLQJHU WLO GH VWRUH UHQRYHULQJVRSJDYHU VRP YHQWHU Sn SSODGVHUQH NORDNNHU RJ RPUnGHUQH, EHVW\UHOVHQ RSOHYHU YL HQ XWnOPRGLJKHG L IRUKROG WLO UHQRYHULQJVRSJDYHUQHRJGHUWLONDQNXQVLJHVDWRSJDYHUQHEOLYHUO VWLWDNWPHGDW YL InU UnG WLO RSJDYHUQH GHVY UUH LNNH L SULRULWHUHW U NNHI OJH PHQ DOW HIWHU KYRU EHKRYHWHUVW UVW På den baggrund valgte bestyrelsen, efter generalforsamlingen 2003, at udarbejde investeringsplan Fra fortid til fremtid, og samtidig speede processen op i forhold til, at indhente nødvendige prisoverslag. Samtidig med at millionerne rullede i de 4 projekter, var der ingen tvivl om, at såfremt projekterne skulle lånefinansieres, var det et krav fra långiver og en nødvendighed med en vedtægtsændring, således det kom til at fremgå klart af vedtægterne, at der var solidarisk hæftelse i foreningen. Rationel tænkning i bestyrelsen betød også, at planen blev fremlagt som en rammeplan, således vi kunne stå stærkere i en økonomisk forhandling med såvel långivere som kommende leverandører. En renoveringsopgave, der bliver vedtaget på baggrund af et fremlagt tilbud fra leverandør, levner ingen chancer for efterfølgende forhandlinger. Men bestyrelsen overså tre væsentlige elementer i processen. Intentionerne var ikke godt nok beskrevet, og planen kom formentlig som en bombe for mange. Bestyrelsen forsøgte at dæmme op for dette element ved, at afholde et informationsmøde før generalforsamlingerne. Der er i Grundejerforeningen en gammel kultur og der hersker en smule mistro til bestyrelsens måde, at varetage foreningens tarv, hvilket selvfølgelig ikke blev gjort mindre af bestyrelsens organisatoriske fodfejl i generalforsamlingsindkaldelserne. At den tidsmæssige horisont var for kort til, at medlemmerne kunne nå, at fordøje planen. Vedtægterne blev i løbet af foråret kritisk gennemgået, således de kunne blive moderniseret, når processen med vedtægtsændringer skulle igangsættes i forhold til den solidariske hæftelse. I den proces benyttede vi PL til juridisk vejledning og nye formuleringer. PL gennemgik såvel foreningens vedtægter, som forslag til vedtægter for carportlauget. Vejledningen, som vi modtog fra PL, var på ingen måde optimal, og flere andre jurister har direkte underkendt nogle af PL s formuleringsforslag i vedtægterne. Vedtægtsændringerne faldt, som bekendt, med et brag den 14. juni på en ekstraordinær generalforsamling, og tog investeringsplanen med sig i faldet. Når optagelse af lån til renoveringsopgaverne ikke er mulig, har bestyrelsen to andre muligheder. Vi kan tinglyse pantstiftende tillægsdeklaration afsnit 14, stk. 4 i deklarationen, eller vi kan optimere opsparingsprocessen. Den nuværende bestyrelse vil end ikke overveje den pantstiftende tillægsdeklaration, så længe der er andre muligheder. I stedet vil bestyrelsen, til næste års generalforsamling, stille forslag om et højere bidrag til Grundejerforenings opsparing. Forslaget til 2005 vil blive bygget op over restlevetid, hvilket gør, at vi i 2005 formentlig må benytte midler til rådgivning og eksperthjælp.

4 )RUVLNULQJHURJSDUFHOKXVHMHUQHVODQGVRUJDQLVDWLRQ3/ En omfattende forsikringspakke var hovedårsagen til, at bestyrelsen på generalforsamlingen i 2003 anbefalede, at Grundejerforeningen blev meldt ind i PL. Udover forsikringspakken ville et medlemskab af PL ligeledes sikre informationer til bestyrelsesmedlemmerne, medlemsblad til alle i Grundejerforeningen, og mulighed for juridisk vejledning. Kigger man på de sidste 3 ting, har medlemskabet været en stor skuffelse. Informationerne til bestyrelsesmedlemmerne er udeblevet, og ligeledes er der kommet færre medlemsblade Mit hus end lovet i indmeldelsespapirerne. Den juridiske vejledning har været mangelfuld, og venstrehåndsarbejde fra PL s side, og trods flere henvendelser om PL s deltagelse som dirigent på vore generalforsamlinger, kom der intet konkret svar fra sekretariatet. Det var bestyrelsens klare opfattelse, at det ville være nødvendigt med en ekstern dirigent på den ekstraordinære generalforsamling, og jeg kontaktede efterfølgende et advokatfirma i Hillerød, der har samarbejdsaftale med PL. Her blev det aftalt, at en advokatfuldmægtig skulle være dirigent på generalforsamlingen den 14. juni, og med møde den 11. juni om det praktiske forløb. Desværre blev vi brændt godt og grundigt af, idet mødet fredag eftermiddag afsluttede med, at jeg blev oplyst, at aftalen om dirigentposten var aflyst, idet vedkommende havde truffet anden aftale. Derfor måtte bestyrelsen i al hast finde en advokat, der var villig til, at bruge weekenden til at sætte sig ind i deklaration, vedtægter, vedtægtsændringer og forslag. Dette blev en meget dyr affære, og med en dirigent, der ikke var den mest kompetente mødeleder. Vi har ikke fået den servicering i PL, som vi måtte forvente af en interesseorganisation, og bestyrelsen var allerede i august indstillet på, at der skulle fremsættes forslag om udmeldelse af PL. Bestyrelsen bakker derfor op om forslaget om udmeldelse. Vedtages forslaget, vil det få effekt fra 1. januar 2006, idet udmeldelseskritierne er 6 måneder til en 31. december. Forsikringsmæssigt er vi godt dækket ind med følgende forsikringer: /RYSOLJWLJDUEHMGVVNDGHIRUVLNULQJ Her er Grundejerforeningen overforsikret, idet vi har en arbejdsskadeforsikring igennem PL, Codan, samt FDA 1 i forhold til folkevalgte medlemmer. 5HWVKM OSVIRUVLNULQJ.DXWLRQVIRUVLNULQJ (UKYHUYVDQVYDUVIRUVLNULQJ %HVW\UHOVHVRJOHGHOVHVDQVYDUVIRUVLNULQJ 5nGJLYHUDQVYDU (MHQGRPVIRUVLNULQJ±JDUDJH Dækket gennem Codan / V UH±NDVNRIRUVLNULQJSnDQWHQQH Dækket gennem Codan Prismæssigt koster forsikringer ca. kr ,- om året inkl. medlemskab af PL, hvilket er en forudsætning for forsikringerne. I skrivende stund er der forhandlinger i 1 Forende Danske Antenneforeninger

5 gang med Codan, og et samlet behov over vores forsikringsbehov, vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 2PUnGHW Et af emnerne, der igennem årene har optaget sindene, har været storskraldsordningen. Der har været store problemer og konflikter med Vest-forbrændingen om manglende oprydning på P-pladserne, men efter at vi påbegyndte afspærring af P-pladser, har ordningen faktisk fungeret. Det er ikke en optimal ordning, men dog en bedre ordning end blot en stor bunke affald. Det er også vores fornemmelse, at beboerne generelt er blevet bedre til at sortere storskaldsaffaldet, men der er stadigvæk beboere, der ikke gider, at gøre sig den ulejlighed, at undersøge, hvad der må sættes ud til storskrald. Vi oplever stadig, at der sættes maling, byggeaffald og haveaffald ud til storskrald, på trods af husstandsomdelt folder og oplysninger i hvert nummer af Beboer-Info. Ligeledes er parkeringsproblemerne til at overse. Det største problem er stadig, at P- forbuddet på Søndertoften ikke overholdes, hvilket kan give nogle farlige situationer omkring plantekasserne. Her skal den sædvanlige opfordring lyde, at parkere på den P- plads, der naturlig hører til huset øst beboere på østvendte P-pladser og vest beboere på de vestvendte P-pladser, og aldrig på selve Søndertoften. Legepladsdagene mangler og savnes. Det kan ses på legepladserne, at vi ikke længere mødes 2 gange årligt til renovering og rensning af legepladserne. Det er mit håb, at der vil komme nogle tilkendegivelser om positiv deltagelse i disse dage, således de kan blive genoptaget. De manglende legepladsdage kan også direkte aflæses i regnskabet med kr ,-, idet vi i år har udskiftet sandet i alle sandkasser. En opgave, der normalt blev udført på legepladsdagene. På generalforsamlingen kommer der forslag om nye legepladser på område 6 og 1. På område 6 er rutschebanen fjernet på grund af råddent træ, og der går ikke længe inden resten ligeledes må fjernes. Område 1 har i flere år nu manglet en legeplads, da økonomien ikke har været til stede. Område 1, skal ifølge legepladsplanen, indrettes til de større børn, således de har et samlingssted. På område 7 (ved garagen) vil der i efteråret blive lagt sidste hånd på beplantning, og dermed kan denne legeplads betragtes som færdig, ligesom bænkene er blevet færdige. Områdeudvalget udpegede sidste år en del træer, der skulle fældes, og næste skridt i områdevedligeholdelsen er en kraftig beskæring af alle rønnebærtræerne på Søndertoften. $QWHQQH Bestyrelsen har besluttede, at indmelde grundejerforeningen i FDA, der er en interesseorganisation for antenneforeninger. Medlemskab koster kun kr ,- pr. år, og med medlemskabet kan vi dækket de kompetencer ind, der ikke er til stede i bestyrelsen. FDA varetager interesserne for antenneanlæggene, og følger på tæt hold udviklingen indenfor hele området. BBC og MTV skiftede i løbet af året plads på fordelingsanlægget, idet vores modtagerudstyr på MTV ikke længere kunne afkode signalerne. En ny dekoder vil blive nødvendig, men Jan løste problemet ved at skifte dekoderne mellem BBC og MTV. Inden da var MTV ikke at finde i en lang periode på anlægget. Fællesnettet har ligeledes igen i år været præget af små udfald og støj på diverse kanaler.

6 NRQRPL Regnskabet for 2003/2004 udviser på bundlinien et underskud på kr ,-. Kassereren vil på generalforsamlingen give en forklaring på underskuddet. Økonomisk har vi i 2004 oplevet, at vi måtte sende et af medlemmerne til inkasso på grund af restancer. Endelig skal lyde en tak til bestyrelsen og udvalgsmedlemmer for at have stået distancen i året, og tak til Jan for hans store arbejde i bestyrelsen og i særdeleshed på antennefronten. Tak for samarbejdet og de gode initiativer fra Beboer-Info, og tak for de mange små positive signaler, som bestyrelsen oplever i hverdagen 8. oktober 2004 Morten Birch Christensen Formand Grundejerforeningen Søndervang

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere