Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 40

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bofællesskabet Vangedevej Vangedevej 13, Bofællesskabet Vangedevej 3600 Frederikssund Tlf.: Hjemmeside: Vangedevej frederikssund.dk ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) 30 til 50 år (udviklingshæmning, angst, depression) Pladser i alt: 8 til år () Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Christina Thorholm (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Tilbuddet Vangedevej er et botilbud med 8 boliger oprettet efter almenboliglovgivningens 105 og borgerne er visiteret til ydelser efter SEL 85. Tilbuddets målgruppe er borgere med udviklingshæmning, samt borgere med Side 2 af 40

3 *Samlet vurdering: udviklingshæmning med psykiatriske overbygning uden behov for døgndækning. Aldersgruppen er år. Socialtilsynet vurderer ved uanmeldt tilsyn oktober 2015, at tilbuddet Vangedevej siden tilsyn i 2014 har arbejdet med dokumentationen som en rød tråd for indsatsen for borgeren. Indsatsen fordrer endnu en del opmærksomhed før systematik herfor er etableret, som sikring for dokumentationen af metodeanvendelse og opfølgning og læring af, hvilken indsats som fører til resultat. Socialtilsynet konkluderer, at borgerne trives på Vangedevej, der er et godt pædagogisk fundament i form af en praksis der tager udgangspunkt i borgernes liv. Teorien bag de pædagogiske tilgange og metoder Vangedevej relevant har valgt, kan prioriteres så praksis på den måde kan udvikles mere. Socialtilsynet konkluderer, at Vangedevej har fokus på vigtige elementer angående borgernes liv såsom selvstændighed, netværk og familie, ligeledes er emner som motion og sund kost på dagsorden i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at leder er kompetent og arbejder med fokus på de organisationsændringer, der skal ske i Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 40

4 Socialtilsynet har efter dialog med lederen, medarbejdere og borgere samt på baggrund ad observationer og dokumentanalyse, fundet nedenstående opmærksomhedspunkter: Tilbuddet kan med fordel udarbejde konkrete skriftlige mål for, hvordan borgernes mål kan understøtte dagbeskæftigelsen. Dokumentation kan systematiseres for øget læring og forbedre af indsatsen. Tilbuddets daglige drift kan styrkes med systematisk opfølgning på opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Side 4 af 40

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Handleplaner Referat af personalemøder 21/10 og 23/ Dagbogsnotater for september måned 2015 Dagsorden for personalemøder Tilbudsportal Frokost med deltagelse af 2 medarbejdere og 2 borgere. Leder Henriette Fals uddannet pædagog Medarbejder, uddannet pædagogisk assisten, ansat 1/7 2015, har tidligere været tilknyttet tilbuddet Medarbejder, uddannet pædagog, ansat 1/ Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 40

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Vangedevej 13, Bofællesskabet Vangedevej, 3600 Frederikssund Christina Thorholm Rene Lykke Jensen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Særligt fokus på tema 1, 2 og 3 med kriterie 3 og 5, tema 4 og 6 Tilbagemelding til ledelse: Opfølgning på tilsyn bør være mere systematisk med plan for opfølgning på indsatser. Tilbuddet bør skrive konkrete mål for beskæftigelse eller uddannelse, som der følges op på. Metodeforståelse kan styrkes, så medarbejderne i højere grad kan sætte ord på praksis Dokumentation af praksis kan styrkes, så der fremadrettet arbejdes med datosat opfølgning hvor der indtil nu har været årlig opfølgninger pba notater. Målopsættelse så borgerne i højere grad er bevidste om egne mål. Jeg har endnu ikke se skriftlig materiale fra tilbuddet Side 6 af 40

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 40

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at borgerne skal være tilknyttet beskæftigelse, som giver mening for den enkelte borger og derigennem være med til at stimulere borgernes udvikling. På samme måde er tilbuddet opmærksom på, hvorvidt borgeren trives i beskæftigelsestilbuddet og er i de tilfælde borgerne ikke trives med til at undersøge andre alternativer. Tilbuddet kan med fordel udarbejde konkrete skriftlige mål for, hvordan borgernes mål kan understøtte dagbeskæftigelsen. Endvidere er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder med dagtilbuddet for at sikre borgernes trivsel og udvikling. Socialtilsynet vurdere at, Vangedevej hovedsageligt arbejder med understøttelse af borgernes beskæftigelse i en mundtligt kultur. Leder og medarbejdere er bevidste om behovet for skriftlighed herfor, men det er ikke helt slået igennem endnu. Side 8 af 40

9 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet på mange områder støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. Medarbejderne er opmærksomme på borgernes trivsel, og har ydermere fokus på, at det enkelte beskæftigelsestilbud skal opleves som meningsfuldt for borgerne. Medarbejderne deltager aktivt i at finde beskæftigelsestilbud, eller praktikker, som imødekommer borgernes behov. Leder fortæller, at flere borgere har meget relevant beskæftigelse som skovarbejdere. Tilbuddet arbejder ikke konsekvent med skriftlige og konkrete mål for borgernes beskæftigelse, men det ses i status over handleplansarbejdet, at tilbuddet har fulgt op på indsatser om beskæftigelse og har et overordnet fokus på trivsel og mening for den enkelte borger. Dette bliver løbende mundtligt evalueret og fulgt op på. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at medarbejder informerer om, at der ikke er fokus på at opsætte mål i handleplaner. Medarbejderne forklarer, at nogle borgere får støtte til at kommer af sted til vækning og lign. for at hjælpe dem med at komme af sted til beskæftigelses tilbud, men det er ikke skriftliggjorte mål. Af fremsendt handleplan er der i den ene opsat mål for beskæftigelse. Af handleplanens statusdel ses tydeligt, at der følges op på indsatser vedr. beskæftigelse. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, 5 (i meget høj grad Det vægtes, at borgerne udtrykker stolthed og glæde når de fortæller om deres beskæftigelse til socialtilsynet. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at leder og medarbejderne fortæller, at alle borgere er i beskæftigelse. En borger er i skånejob, syv Side 9 af 40

10 beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse borgere er i beskyttet beskæftigelse. Ved tilsyn i 2014 fortæller en pårørende, at vedkommendes voksne barn tidligere har haft højt fravær på sit arbejde. Tilbuddet har arbejdet aktivt med borgeren hvilket har reduceret borgerens fravær. Hvis borger ikke møder op, er det en reel fare for at beskæftigelses tilbuddet bliver taget fra vedkommende, hvilket beskrives af pårørende som uhensigtsmæssig, da borger er glad for sin beskæftigelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at borgerne indgår i sociale relationer og derigennem får mulighed for at leve et selvstændig liv. Borgerne deltager aktivt i sociale aktiviteter og fællesskaber, som er målrettet borgergruppen og har et højt aktivitetsniveau. Borgerne bliver eksempelvis hjulpet i selvstændigt at benytte kollektive transportmidler, for at kunne benytte disse tilbud. Socialtilsynet vurderer videre, at der i borgernes handleplan er sat mål for borgernes selvstændighed og relationer, men at borgerne ikke er bevidste om egne mål, hvilket gør at de i lavere grad kan samarbejde om denne udvikling. Socialtilsynet får fortalt flere eksempler, som vidner om et faglig fokus på temaet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet følger op på indsatsen på personalemøder og i en årlig status, men at der ikke Borgerne kan bevidstgøres om egne mål, for i højere grad at kunne samarbejde bevidst om egne handlemuligheder. Tilbuddet kan med fordel systematisere arbejdet med borgernes selvstændighed og relationer og derigennem sikre, at der følges kontinuerligt op skriftligt. Side 10 af 40

11 bliver arbejdet systematisk med dokumentation af metodeanvendelse. På den ugentlige hjemmedag hjælpes borgerne med de daglige opgaver som rengøring m.m., og medarbejderne anvender en mundtlig praksis for at følge op på, hvad og hvordan arbejdet med at udvikle borgernes færdigheder forløber. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan gøre målarbejdet og handlestrategierne herfor, mere konkrete. Socialtilsynet kan konstatere, at der arbejdes med at bruge SMART-modellen. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad understøttes i kontakt med de pårørende og netværk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet beretter om relevant tiltag som i høj grad understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i det daglig arbejde, men har ikke en systematisk dokumentations praksis, som sikrer opfølgning. Tilbuddet har i handleplanen fokus på relevante udviklings punkter for borgerne, i forhold til sociale kompetencer og selvstændighed., som der følges op på. Borgerne socialtilsynet talte med var i lav grad bevidst om egne mål, et fokus socialtilsynet vurderer har betydning for borgernes mulighed for bevidste at arbejde med egen udvikling. Socialtilsynets vurderer, at tilbuddets begyndende arbejde med at benytte søgeord i det daglige dokumentations redskab EKJ, vil kunne medføre et øget fokus på temaet for de borgere, som har det skrevet ind som mål i Side 11 af 40

12 handleplanen. Det vægtes, at medarbejderne forklarer, at metoden "SMART mål" benyttes som skabelon for målformuleringerne, samt at medarbejderne er enige i socialtilsynets kommentarer angående at metode delen for målene kan tilføres mere faglighed, såsom hvordan borgerne motiveres for handlinger i henhold til målene. De fleste borgere har ipad, der understøtter selvstændigheden herunder har der været læring til borgerne angående brugen af NemID. Borgerne er aktive i handicap idræts forening og der fremkommer enkelte eksempler på, at borgere er tilknyttet andre foreninger. Socialtilsynet bedømmer, at dette til en vis grad fremmer borgernes selvstændighed og relationer, ligesom der er stort fokus på socialt samspil i tilbuddet. Borgerne støttes til at deltage i aktiviteter i det øvrige lokalsamfundet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes relation til de pårørende. Side 12 af 40

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at de to borgere socialtilsynet interviewer på tilsynsdagen forklarer om den støtte de får til et mere selvstændigt liv såsom støtte til at gøre rent, hæve penge og selv tage bussen fra stationen til dagbeskæftigelse. Det vægtes at medarbejderne forklarer, at målformuleringer for borgernes liv laves i samarbejde med borgerne. En medarbejder fremviser elektronisk mål for en borger, som er lavet fornyligt. Et mål omhandler "rent tøj og bad" et andet "situationsfornemmelse for indledning af dialog". Medarbejderne forklarer, at der generelt er mål for alle borgerne, der dækker emnerne selvstændighed og sociale kompetencer. Medarbejderne forklarer, at de sidste år fulgte op på målene årligt, men at de fremover vil gøre det oftere og ud fra datoer tilknyttet det enkelte mål. Det vægtes, at borgerne i interviewet ikke umiddelbart kan huske deres mål, dette kan måske spejles i uvant situation for borgerne og en af borgerne taler også om elementer fra nogle af de mål vedkommende for nylig har været inddraget i udformningen af, i forbindelse med handleplans møde. Medarbejderne giver udtryk for, at de er lidt overrasket over at borgerne ikke kunne huske målene bedre. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad Dokumentanalyse viser endvidere, at der ikke er skrevet dokumentation for borgers inddragelse i begge tilsendte planer. Det fremgår af status for handleplanen, at der følges op på indsatser, hvilket også fremgår af personalemødereferater. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at borgerne forklarer, at de har venner og blandt andet skal den ene borger på skitur med Frederikssund kommunes handicap idrætsforening team 2010, den anden borger skal f.eks. til Special Olympics i Helsingør. Side 13 af 40

14 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Ved socialtilsynet observerede tilsynskonsulenterne en fællesfrokost, et fællesskab som dagligt giver borgerne samværsmulighed morgen, middag og aften. Derudover arrangeres fællesture for tilbuddet i weekender. Følgende vægtes fra tilsynet i 2014: Medarbejderne fortæller, at de besøger hinanden og får også besøg af venner udenfor tilbuddet. Dette bekræftes af borgerne, som fortæller at de har venner som bor udenfor tilbuddet. Videre fortæller borgerne, at de har en årlig juletur i tivoli, samt at de skal på ferie til Norge. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne forklarer, at de ser meget til deres familie og værdsætter kontakten. Den ene borger fortæller opstemt om nært forestående fødselsdag, som også fejres med familien. Følgende vægtes fra tilsynet 2014: Socialtilsynet taler med to pårørende, som begge fortæller de oplever, at følge sig velkomne i tilbuddet. Ydermere præciserer begge, at de bliver velinformeret om relevante forhold i tilbuddet og at ledelsen eksempelvis ringer og informerer den enkelte, hvis der er medarbejdere som er væk i længere perioder. Medarbejderne fortæller, at de støtter borgerne i relation til de pårørende, i det omfang borgerne ønsker dette. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Socialtilsynet vurderer, at Vangedevej i deres pædagogisk praksis har gode elementer fra faglige tilgange relevant Tilbuddet kan med fordel øge fokus på, hvordan de fremadrettet skal arbejde med dokumentation, for at Side 14 af 40

15 resultater for målgruppen. Den teoretiske viden kan reflekteres så praksis og teori kan supplere og korrigere hinanden og højne den faglig udvikling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er blevet mere bevidste om dokumentationen som en rød tråd for borgernes udvikling, men i praksis kan dokumentationen styrkes for at der er etableret en systematik, der sikrer dokumentation med fokus på opfølgning af metodeangivelse samt egen læring af erfaringerne m.v.. sikre fokus på egen læring og forbedring af indsatsen sker systematisk. Tilbuddet kan med fordel bevidstgøre medarbejderes pædagogiske handlinger ved hjælp af teori, så der kan bygges videre på den pædagogiske praksis. Videre vurderer socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel ved at motivere til motionstilbud, fællesskaber i botilbuddet og eksempelvis ved at der overordnet er fokus på sund kost. Følgende fremgår fra tilsynet i 2014: Socialtilsynet vurderer, at referencerammen, som beskrives som neuropædagogik og en anerkendende tilgang, med motiverende og jeg-støttende samtaler, er relevant for målgruppen. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet i høj grad sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger omkring eget liv, Side 15 af 40

16 dette gælder både på individ - og kollektivt niveau. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fokus på magtanvendelser og overgreb er medvirkende til, at dette på nuværende tidspunkt ikke forekommer i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at observationen viser pædagogiske handlinger, der kan forstås i relation til neuropædagogik og struktureret pædagogik. F.eks. forberedes borgerne på hvad der skal ske om lidt (lægge skinner ud), og medarbejderne taler ikke unødigt sammen, som kan forstyrre borgerne og virke som "støj". Elementer fra relations pædagogik og anerkendelse observeredes ligeledes, især det at knytte an til en borgers erkendelse. Dokumentation i EKJ sker ikke systematisk som opfølgning på indsatsen, så der er en rød tråd fra opsatte mål i handleplan til dokumentation af indsatser, tilgange og metodeanvendelse i dagborgsnotater til brug for egen læring. Der er en opfølgning på personalemøder men refleksion af metodeanvendelse ses ikke klart. Endvidere noterer socialtilsynet sig, at der i tilsendte dagbogsnotater for en borger går 20 dage mellem dagbogsnotater, for begge borgere der er tilsendt for, har 2 notater i september måned Cirka 3 uger før tilsynsbesøget er udviklingspunkter fra tilsynet 2014 hængt op ved medarbejder pc en, med navnangivelse af medarbejdere: Der er tovholdere på de enkelte punkter, men uden systematik for opfølgning. Fra tilsynet i 2014 fremgår det at, socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en bred målgruppebeskrivelse. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at målgruppen fremstår som upræcis. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 16 af 40

17 Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen er lagt, at socialtilsynet i dialog med medarbejderne kan spore en god praksisviden, men der kan tilføres mere teoretisk indsigt i de valgte tilgange og metoder så yderligere pædagogiske handlinger kan skabes. Endvidere havde medarbejderne udfordring ved at respondere på dele af nedenstående observation angående, hvorfor deres handlinger var som de var. Det vægtes, at socialtilsynet på tilsynsdagen observerede medarbejdere og borgere spise frokost sammen. Her var flere gode eksempler fra medarbejderne kommunikation angående, hvordan de fik inddraget borger i samtalen, der havde brug for støtte. En borger udtrykte, at Kvickly havde rykket rundt på varerene, medarbejder svarede, at det godt nok var en stor omrokering, angiveligt for at møde borger i evt. udfordring med at finde varer. Der var en god og hyggelig stemning og borgerne nød den humor, der var en del af seancen. Medarbejderne talte ikke indbyrdes unødvendigt sammen. Ligeledes forberedes borgerne på at der snart kommer besøg af en it-mand. Efter frokosten forklarer en af medarbejderne borgerne, at de nu bliver overladt til sig selv, da medarbejderne skal tale med socialtilsynet, medarbejderen tjekker af med borgerne, om de har forstået det sagte. Til grund for bedømmelsen ligger leders information om, at der arbejdes med relevante metoder og der er fokus på at medarbejder får mere viden om metoder til at håndterer psykiatriproblemstillinger. Det vægtes, at medarbejderne informerer, om at de bliver klædt på til bedre at kunne håndtere borgeres overbygning i psykiatrisk retning bl.a. via udredninger. Til grund for bedømmelsen ligger, at handleplanerne er anerkendende men i højere grad beskrivende på borgernes funktionsniveau, mere end beskrivelse af metode til at understøtte borgerens udvikling. Indikator 03.b: Tilbuddet 3 (i middel Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen er lagt, at leder Side 17 af 40

18 dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen grad informerer om, at indtil nu laves årlig opfølgninger, men at der fremadrettet arbejdes med opfølgninger med kortere intervaller. Leder har fulgt op på, at tilbuddet i højere grad burger SMARTE mål og der er fokus på at uddanne medarbejderne så de får styrket viden om, hvordan de skal dokumentere. Leder ser, at medarbejderne er fokuseret på at beskrive specifikke og målbare mål og vurderer at det har været vigtigt at fastholde personalemøder for at sikre opfølgning. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad Til grund for bedømmelsen ligger, at i dokumentationen ses, at der på personalemøder følges op på indsatser, uden at det er tydeligt, hvilke metoder der anvendes. I notater fra EKJ følges ikke op på indsatsen. I handleplans dokumentationen ses eksempler på metodeanvendelse til brug for læring i tilbuddet. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen er lagt, at leder og medarbejdere informerer om, at der opsættes mål med udgangspunkt i mål fra de visiterende kommuner og at der dokumenteret resultater i forhold til opfyldelse af disse mål. Følgende vægtes fra tilsyn 2014: I samtale med de pårørende fremgår det, at borgerne har udviklet sig efter indflytning på tilbuddet, men de pårørende er ikke bevidst om, denne udvikling er i henhold til de mål som bliver opstillet for borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilsyn 2014: Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. På det kollektive niveau, sikrer tilbuddet borgerne formel indflydelse ved, at der ugentlig arrangeres beboermøde, hvor den enkelte borger har mulighed for, at optage emner de oplever som relevante. Ud fra de oplysninger Side 18 af 40

19 socialtisynet modtager i samtale med blandt andre borgerne, er det vores bedømmelse, at forumet benyttes og ses som relevant for borgerne. På det individuelle niveau, er det socialtilsynets bedømmelse at borgerne er meget tydelige omkring, hvad de selv har indflydelse på, og pointerer i samtale med socialtisynet, hvilke forhold de selv bestemmer over. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger 4 (i høj grad 4 (i høj grad Tilsyn 2014: I tilbuddet værdigrundlag beskrives, at borgerne betragtes som myndig handlende og ansvarlige personer. Værdier som ordentlighed, ansvar og tryghed er bærende elementer for relationen med borgerne. Tilbuddet ønsker at fremstå troværdige og at det de gør og siger, er det der sker. Leder tilkendegiver, at borgerne er inddraget i alt der vedrøre borgeren selv - og i de tilfælde hvor borgeren ikke er stand til det inddrages pårørende. På tilbudsportalen fremhæves der, at tilbuddet betragter borgerne som myndigt handlende og ansvarlige personer, hvorfor de vægter en åben kommunikation og et højt informations niveau. I samtale med borgerne fortæller de, at der ugentlig afholdes beboermøder, hvor de får mulighed for at tage op relevante temaer. En borger beskriver, hvordan vedkommende eksempelvis har haft et punkt vedr. køkkenet, hvor det blev opfordret til, at alle huskede at tørre af bordpladen af. Borgerne fortæller videre, at de går til medarbejderne hvis de har punkter til møde. Disse skrives ned i en beboermødemappe, hvor der er et billede af hver borger, og punktet noteres udenfor billede af den borger, der ønsker at tage det op. Direkte adspurgt viser beboerne socialtilsynet hvor mappen ligger. Medarbejderne fortæller, at de støtter borgerne i at fremlægge sine punkter og kan også tage punktet op for borgeren, hvis de selv synes det er for svært. På selve møde er det også en spørgerunde, hvor hver enkelt borger får mulighed for, at byde ind. Tilsyn 2014: Medarbejderne fortæller, at borgerne eksempelvis har indflydelse på, hvilke mad der laves. Borgerne Side 19 af 40

20 vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov har i fællesskab ansvar for at planlægge menu, samt lave mad de dage de har hjemmedag. Medarbejderne fortæller videre, at beboerne har besluttet, at de får refunderet madbeløbet, hvis de er væk en uge. En borger har taget op, at dette bør droppes, så det er lagt op til beboermøde. Udover dette, beskrives det at borgerne har stor indflydelse, blandt andet fordi det ikke er et døgn tilbud. En beboer fortæller, at vedkommende kun må sove sammen med sin kæreste i weekender og helligdage. Direkte adspurgt er borger tilfreds med ordningen, da det ellers forstyrrer døgnrytmen og borger gerne vil passe sit arbejde. En anden borger fortæller, at vedkommende skal købe nyt tøj til den forestående skitur. Direkte adspurgt fortæller borger, at det er noget der udføres selvstændig af borger. Der bruges visualiseringer for at de borgere, der ikke kan læse, mødes overensstemmelse med deres behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet har fokus på, at motivere borgerne til brug af motionstilbud og sund mad, men at de samtidig sørger for at inddrage borgerne i disse beslutninger og arbejder på, at indarbejde en kultur som bygger på sundt kosthold. Socialtilsynet vurderer, at borgernes generelle trivsel kan have været udfordret lidt i form af medarbejdergennemstrømning, som grundet naturlige omstændigheder har været høj. Fra tilsynet 2014 fremgår: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes mentale sundhed, ved at indgå i tæt kontakt med eksempelvis psykiater, for de borgere som måtte have behov for det. Side 20 af 40

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne i samtale med socialtilsynet giver udtryk for at trives i høj grad i tilbuddet blandt andet med udsagn som "jeg vil bo her altid". Det vægtes, at socialtilsynets observationer jf. indikator 3.a. vidnede om samspil, der kan tolkes som værdifulde relationer for borgerne. Ligeledes vægtes, at der af naturlige årsager har været en del medarbejderudskiftning, der har afledte konsekvenser som tab af viden/relationer for borgerne samt overgangsfase, hvor tilførte medarbejdere skal vende sig til rutinerne så strukturen opretholdes for borgerne. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad Tilbuddet afholder husmøder, hvor borgerne bestemmer madplanen samt eks. gardiner til fællesarealer. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger følgende fra tilsynet i 2014: Leder fortæller, at for de borgere der har fysiske og psykiske udfordringer, som tilbuddet ikke har kompetence til at varetage, indhentes rette ekspertise. Besøg til læge m.m. ledsages altid af en medarbejder. Derudover bliver borgerne opfordret til rutinemæssig helbredsundersøgelse hos egen læge og leder understreger, at tilbuddet generelt er opmærksomme på borgernes sundhedstilstand. Medarbejderne fortæller, at det er fast årlig lægetjek for alle borger. Dette er systematiseret i kalender. Medarbejderne fortæller, at de fleste borgere selv administrere sin daglige medicin, og dette Side 21 af 40

22 registreres i EKJ for en uge ad gangen. Medarbejderne eftertjekker de borgere, som selv doserer medicin. En af de borgere socialtilsynet taler med fortæller, at vedkommende selv tager sin medicin. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad Videre informerer medarbejderne om, at de borgere som får psykofarmaka, går til psykiater hver tredie måned. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at der er mange fællesskabsskabende tilbud som reducere borgernes ensomhed og styrker den mentale sundhed og at borgerne har tilbud om motionstilbud i foreningen En borger deltager i special Olympic. Yderligere ligger data fra tilsynet i 2014 til grund: Medarbejderne beskriver, at de har fokus på både motion og sund mad. En medarbejder har været på madkursus vedrørende "hjernemad", og arbejder på at implementere principper herfra i kosten. Borgerne vælger retter ud fra opskriftsbøger, og medarbejderne arbejder på at motivere borgerne til at vælge ude fra sunde bøger. Medarbejderne er opmærksomme på, at der også skal være plads til at imødekomme borgernes ønsker til kost. Det er medarbejdernes oplevelse, at borgerne har udvidet sin horisont i henhold til kost. Medarbejderne fortæller videre om en borger, som ønsker at gå til ridning, men ikke kan grund af vægt. Det er nu skrevet ind som et mål i borgers handleplan at borgeren vill tabe sig. Social tilsynet observerer, at en borger har en træningscykel i lejligheden og får ydermere fremvist vedkommendes almindelige cykel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet Tilsyn 2014: Side 22 af 40

23 forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets pædagogiske indsats forebygger magtanvendelser. TIlbuddet har tidligere haft enkelte magtanvendelser og medarbejderne informerer om, at de er bekendt med procedurer om indberetning. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad Tilsyn 2014: Socialtilsynet kan konstaterer, at der ikke er indberettet magtanvendelser i 2014, hvilket leder bekræfter, da de ingen har haft. Leder tilkendegiver, at alle medarbejder har kendskab til procedure og retningslinjer vedrørende magtanvendelse og der i organisationen er en MAXI- plan hvor alle skemaer, procedure og retningslinjer kan findes. Leder understreger, at det er vigtigt at de er observante på magtbegrebet og at det hele tiden er present for medarbejderne. Der drøftes løbende magtbegrebet og hertil fortæller leder at medarbejderne er tydelige i samspillet med borgerne og har relevant viden omkring konfliktnedtrapning. Leder giver flere eksempler herpå. Medarbejderne beskrives af leder som nysgerrige og undersøgendende til emnet. Leder fortæller, at der er udarbejdet husregler på tilbuddet og de præsenteres for borgerne når de flytter ind. Der bliver sat koneskeventer op for de borgere der ikke overholder reglerne. Indikator 06.b: Tilbuddet 4 (i høj grad Tilsyn 2014: Medarbejderne informerer om, at de ikke har magtanvendelser. Medarbejderne fortæller, at de tidligere har været udfordret af en borger som havde behov for tydelige retningslinjer, blandt andet for at forhindre brug af magt. I 2012 var der en stor personaleudskiftning, da det var medarbejdere der ikke overholdt de aftaler der blev lavet. En pædagogiske indsats for en aktuelle borger, er at have kontakt med personale daglig. Dette kan foregå verbalt eller på SMS. Dette har medført, at borger ikke længere har de samme vredesudbrud. Tilbuddet har arbejdet frem mod, at borger nu har en dag pr. uge, uden medarbejder kontakt. Side 23 af 40

24 dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Leder fortæller at der ikke forkommer trusler og vold i hverdagen på tilbuddet og dette begrundes i den pædagogiske indsats. Leder oplyser, at der er en ambulanceplan for alle medarbejderne, men ikke for borgerne. Leder giver udtryk for, at de har den information på borgerne der vil være relevant i tilfælde af vold eller overgreb. Leder fortæller at alle medarbejder har ikonet til patient database på deres computer så alle utilsigtede hændelser indberettes. Da tilbuddet ikke har magtanvendelser, blev der ikke spurgt indtil temaet. Jf. indikator 6a, beretter tilbuddet om, at de har arbejdet kvalificeret med tiltag for at forhindre magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilsyn 2014: Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad er med til at forebygge overgreb. Der forekommer, ude fra de oplysninger socialtilsynet har modtaget, ikke overgreb i tilbuddet. Bedømmelsen har lagt vægt på, at borgerne beskriver det som trygt at bo i tilbuddet, og at de har en bevidsthed om, at eventuelle vredesudbrud skal finde sted i lejligheden. Tilbuddets borgerne er aktive udenfor tilbuddets rammer, hvilket medfører, at borgerne skal støttes i at kunne færdes sikkert i lokalmiljøet. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fokus på dette. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad Tilsyn 2014: Medarbejderne fortæller, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. I samtale med borgerne, fortæller de, at der tidligere har været en borger som blev vred, men det sker ikke længere. Videre fortæller den ene borger, at når vedkommende bliver vred, er det bedst at gå ind i egen lejlighed. Side 24 af 40

25 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad Tilsyn 2014: Medarbejderne fortæller, at der er tre borgere som har været udsat for overgreb for mange år siden, dette skete udenfor tilbuddets rammer. Medarbejderne beskriver, at de forsøger at huske borgerne på altid at have mobiltelefon med, hvis det er til aktiviteter i byen. Medarbejderne mener, at borgerne fortæller det til medarbejderne, hvis de har oplevet noget de synes er ubehageligt. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Tilbuddet har ikke nedskrevet retningslinjer for, hvad det skal gøres ved eventuelle overfald eller overgreb. Det er ikke ambulance plan for borgerne. Her forklarer medarbejderne, at de bruger sin sunde fornuft. Ved dødsfald, er det ambulanceplan for både borger og medarbejder. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Socialtilsynet vurderer, at leder varetager tilbuddets drift kompetent med sin faglige uddannelse. Tilbuddet kan med fordel udarbejde med handleplan for opfølgning på socialtilsynet. Leder har et strategisk fokus på organisationen og de organisationsændringer, der skal ske i Leder skaber med sit engagement og sin kommunikation tryghed og engagement i forandringerne i organisationen. Leder medinddrager medarbejderne i den daglige drift, hvilket socialtilsynet vurderer giver stor tilfredshed og trivsel til gavn for arbejdet med borgerne. Socialtilsynet vurderer, at lederen har fokus på strategiske ledelse og i lavere grad har fulgt systematisk op på de opmærksomhedspunkter, der var fra Side 25 af 40

26 socialtilsynet i 2014 til gavn for den faglige udvikling af tilbuddet. Der ydes supervision til medarbejderne. Endvidere er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en høj personalegennemstrømning, som er begrundet i naturlige årsager, og socialtilsynet vurderer, at sygefraværet er lavt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsyn 2014: Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har en faglig kompetent leder. I bedømmelse er det lagt vægt på, at lederen både har erfaring indenfor fagområde og udviser ledelsemæssige kompetencer. Hun beskrives som synlig både ovenfor medarbejdere og pårørende, samt som imødkommende ovenfor medarbejderne. Socialtilsynet bedømmer videre, at tilbuddet sikres faglig udvikling og supervision, hvilket er med til at kvalificere indsatsen. Side 26 af 40

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad Tilsyn 2014: Leder er uddannet sygeplejeske, socialpædagog og har diplom i ledelse m.m. Leder tilkendegiver at hun har gode ledelsesværktøjer og fortæller at hun er et positivt menneske der gerne står forrest i relation til opgaver. Leder oplever, at medarbejderne trives med den stor tillid og selvstændighed hun giver dem. Leder anerkender medarbejderne for at være fleksible og nysgerrige på nye udfordringer. Leder tilkendegiver, at det er vigtigt at hun er tydelig og viser sin begejstring for udvikling og viderebringer denne glæde til medarbejderne, så medarbejderne også finder glæde ved at arbejde med processen. Leder oplever at medarbejderne vokser med de udfordringer hun giver dem. Leder fortæller, at hun har den højeste score i kommune når det gælder medarbejder tilfredshed. Socialtilsynet henviser til APV, hvor kun 50 % er udtrykker glæde for samarbejdet, hertil svare leder, at det handler om samarbejdet mellem 85 støtter og bofællesskaberne. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med leder og beskriver hende som åben, imødekommende og synlig. Ydermere er det medarbejdernes erfaring, at ledelsen er lydhør ovenfor ønske om kompetenceudvikling. Lederen oplyser, at hun har været tilknyttet området i 35 år. Hun har været ansat som leder på tilbuddet siden Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for 3 (i middel grad Lederen har på nuværende tidspunkt ikke sikret, at medarbejderne benytter dokumentationssystemer som giver mulighed for at måle på de resultater der opnås i henhold til de mål der sættes sammen med borgerne. Tilsyn 2014: Lederen beskriver, at medarbejderne får tilbudt ekstern supervision efter behov. Ud over dette, afholdes der årlig et to - dages seminar, hvor medarbejderne har indflydelse på det Side 27 af 40

28 sparring for ledelse og medarbejdere aktuelle tema. Der inddrages eksterne faglig kompetence til disse dage. Medarbejderne beskriver, at de har fast ekstern supervision hver ottende uge. Medarbejderne fortæller videre, at der er møder hver onsdag. Hver anden onsdag mødes tilbuddet alene og hver anden onsdag mødes de med kommunens øvrige tilbud. Det beskrives, at dette fungerer godt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet daglige drift varetages kompetent og at der i 2015, har været et stor strategisk fokus med planlægning af omorganisering af tilbuddene i organisationen. En om organisering medarbejderne føler sig relativt trygge ved, på baggrund af leders kommunikation. Socialtilsynet vurderer, at leder i lavere grad har fulgt op på opmærksomhedspunkter fra socialtilsyn i 2014, som led i at udvikle tilbuddet. Medarbejderne informerer om, at de umiddelbart før tilsynet har lavet en liste, hvor arbejdsopgaver vedrørende opfølgning, som er blevet fordelt mellem medarbejderne, uden at der er en systematisk for, hvordan og hvornår det skal ske. Ligeledes vægtes, at der af naturlige årsager har været en del medarbejderudskiftning, der har betydet tab af viden/relationer for borgerne. Socialtilsynet bedømmer, at sygefraværet er under gennemsnittet. Side 28 af 40

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 3 (i middel grad 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at leder vurderer, at borgerne i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til engagerede faguddannede medarbejdere. Tilbuddet er ikke medarbejderdækket sen aften, nat og lørdag, men det er heller ikke behovet, oplyser leder og medarbejder. Leder fortæller at tilbuddet benytter faste vikarer, som dækker ind ved eksempelvis ferie og sygdom. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen er lagt, at en medarbejder er startet på uddannelse og en medarbejder er på barsel. I barselsorloven er ansat vikar, som er kendt i tilbud. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at på tilbudsportalen fremgår det at sygefraværet er 6,5 dage, hvilket er væsentligt under gennemsnittet for sammenlignelige tilbud * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Tilsyn 2014: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, via uddannelse og erfaring, som er nødvendige i henhold til tilbuddets målgruppe. Hvis tilbuddet ikke har den fornødne kompetence, er det socialtilsynets vurdering, at lederen har fokus på, at Tilbuddet kan med fordel sikre, at der udarbejdes skriftlige pædagogiske retningsliner. Tilbuddet kan med fordel arbejde frem mod, at det pædagogiske arbejde i større grad dokumenteres skriftlig og i mindre grad baseres på mundtlig overlevering. Side 29 af 40

30 tilbuddet tilegner sig relevante kompetencer. Socialtilsynet vurderer videre, at medarbejderne forholder sig refleksive til egen rolle og er bevidste om, at den enkelte borger skal mødes ud fra borgerens behov. Socialtilsynet vurderer at medarbejderne besidder relevante kompetencer i henhold til det direkte borgerrelaterede arbejde, men har ikke på samme måde fokus på, hvordan arbejdes skal dokumenteres. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilsyn 2014: Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere er reflekteret omkring egne kompetencer og hvilke metoder der skal udvikles i forhold til. Medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer i henhold til at støtte og hjælp borgerne i dagligdagen, men har ikke på samme måde relevante kompetencer og viden om, hvordan arbejdet skal dokumenteres. Medarbejderne fremstår som reflekterende ovenfor sin egen rolle og fremviser stor viden og interesser for, hvordan den enkelte borger skal mødes. Denne viden er ikke nødvendigvis dokumenteret. Side 30 af 40

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad Tilsyn 2014: Socialtilsynet er i samtale med medarbejderne opmærksomme på, at de fremstår som vidende og tydelig omkring nogle af tilbuddets metoder. Endvidere er de bevidst om, hvilket områder der kan udvikles og nævner selv, at de med fordel kan blive skarpere på at benytte EKJ i henhold til borgernes mål og dokumentation generelt. Medarbejderne oplever, at deres forskellige kompetencer benyttes, og til en vis grad mener de, at kompetencerne også benyttes på tværs at kommunens tilbud. Eksempelvis er det en seksuel vejleder i kommunen, som tilbuddet benytter til faglig sparring. De oplever sig som en del af en større organisation og kan også benytte de andre teams viden efter behov. I trivselsundersøgelsen fra 2013, er det et overvejende flertal af medarbejderne der svarer, at de oplever at det er fokus på, at deres kompetencerne bliver udnyttet bedst muligt. Medarbejderne fremhæver, at ledelsen er lydhøre ovenfor ønsker om kompetenceudvikling. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad I ansøgningsskemaet står det oplyst, at to af medarbejderne har en neuropædagogisk uddannelse, hvilket medarbejderne beskriver benyttes implicit i arbejde. De fremhæver selv, at denne viden kan bruges mere eksplicit, så det tydelig fremgår, hvornår der ligger neuropædagogisk viden til grund for den pædagogiske praksis. Medarbejderne fortæller videre, at der er flyttet yngre borgere ind i tilbuddet, hvilket det er opmærksomhed på. Tilsyn 2014: Socialtilsynet observerer i løbet af besøget, at borgerne bliver mødt af kompetente medarbejdere, som, i den tid vi var på besøg, var opmærksomme på, både at støtte borgerne, men samtidig give plads til, at de eksempelvis kunne vise socialtilsynet de fysiske rammer. Side 31 af 40

32 Tema Gns. bedømmelse Borgerne fortæller, at de får den hjælp de har behov for, og at medarbejderne taler pænt og ordentlig til dem. De pårørende udtrykker stor tilfredshed med medarbejderne, og beskriver dem som dygtige. Medarbejderne fortæller, at de har fokus på at der eksempelvis kan forekommer magt i sproget. Både mellem medarbejder- borger og borger- borger. Udover dette, informere de om, at der løbende bliver diskuteret, hvilke gråzoner der kan være i de forskellige relationer. Medarbejderne beskriver flere konkrete cases, hvor der fremgår, hvordan medarbejdernes kompetencer kommer i spil i samspillet med borgerne. Eksempelvis beskrives et eksempel, hvor en borger skulle til øjenlæge men ikke ønskede at dryppe øjne. Medarbejderne trak sig fra situationen, og refleksionen var, at de så hellere måtte tage flere gange derude, for at borgeren skulle vende sig til det, inden det eventuelt lykkedes at dryppe øjnene. Videre beskrives et eksempel, hvor en medarbejder langsomt havde vendet borgeren til at få dryppet sin øjne, ved at købe saltvandsdråber og startet med at dryppe borgerens hånd. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt og giver mulighed for kvalitet i tilbuddet med trivsel og udvikling for borgerne, og faglig udvikling til medarbejderne og mulighed for investeringer. Tilbuddets økonomi er gennemsigtigt. Side 32 af 40

33 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet økonomi er bæredygtigt ud fra den vurdering af budget Leder informerede ved tilsynet i 2014 om, at der er efterspørgsel efter tidssvarende boliger og medarbejder og leder udtrykker, at der skabes de forbedringer, der er behov for. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 4 (i høj grad Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale tilbud, hvori der afgives særskilt erklæring vedrørende tilbud som er omfattet af lov om socialtilsyn. Da der således ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoring 1. Indikatoren bedømmes i høj gad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at i budget 2016 er sammenhæng mellem omsætning og dækningsgrad. Til grund lægges yderligere at ved tilsyn i 2014 blev der af leder informeret om, at der er stor efterspørgsel efter tilbuddet, da behovet for botilbud til unge er stigende og Frederikssund kommune ønsker at egne borgere bor i egne tilbud. LEV ejer bofælleskabet og fortager de investeringer, der er behov for i bygningen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet, og budgettet imødekommer borgernes behov for støtte og udvikling på baggrund af det fremsendte budgetmateriale og dialog med leder og medarbejder. Side 33 af 40

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere