Dagsorden Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Økonomiudvalget"

Transkript

1 Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve Anne Møllegaard Mortensen Torben Smith Jørgen Tyllesen Fraværende: Afbud:

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 22 Godkendelse af dagsorden 4 23 Faaborg Museums gæld til Faaborg Kommune 4 24 Ringe Kommune - Budgetrevision pr. 30. september udvalgets område 6 25 Godkendelse af tillægsbevilling for gl. Ryslinge Kommune 7 26 Anlægstilskud til afvikling af Rolfhallens gæld til Årslev kommune 9 27 Regnskabsafslutning for Forslag til revisionsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune Central pulje Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning Analyse af plejecenterstrukturen og kostforplejningen Testamenterede midler til Ældrecentret Steensvang Godkendelse af priskrav 2007 til leverandører af personlig og praktisk hjælp Organisationsændring vedr. fagsekretariat kultur- og fritid Forslag om midlertidig anvendelse af en del af de eksterne udviklingsmidler til løsning af opgaver i udviklingsenheden under fagsekretariatet for Plan, Natur og Udvikling Ansøgning om permanent opnormering af Den interne skole, Småskolen ved Nakkebølle Fjord Etablering af børnehus på Ahornvænget Ombygning af børne- og ungeteamets lokaler på Guldhøj 23 Side 2

3 39 Orientering om børneulykkesforsikring Organisationsform for Sydfyns Udviklings-samarbejde Ændring af vedtægt for Tarup-Davinde I/S Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning af erhvervsområde Lundsmarken, etape 1, Årslev Frigivelse af anlægsmidler til spildevandsforsyning af privat byggemodning i Ferritslev Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning og vejanlæg for erhvervsområde ved Fasanvej i Ferritslev Vedtagelse af nyt erhvervsaffaldsregulativ Godkendelse af vedtægter for Faaborg Kulturhistoriske Museer Godkendelse af vedtægter for Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst samt udpegning af 1 medlem til bestyrelsen Indgåelse af samarbejdsaftale vedrørende Ungdommens Uddannelses-Vejledning Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Reglement for spørgetid ved ordinære møder i Kommunalbestyrelsen Rejse- og befordringsgodtgørelse Orientering fra formanden 37 Side 3

4 Godkendelse af dagsorden Faaborg Museums gæld til Faaborg Kommune Faaborg Museum, v. formanden, Karsten R. Jakobsen, har henvendt sig til Faaborg Kommune med brev af vedr. museets gæld. Med henvendelsen beder museets formand om, at Faaborg Kommune stiller sig positiv overfor at eftergive den gæld på kr. som Faaborg Museum har oparbejdet i perioden Spørgsmålet vedr. gældens afvikling er blevet aktualiseret af den forestående nye kommunedannelse og museet har derfor ønsket, at kunne få afviklet denne gældspost inden I henvendelsen begrundes den økonomiske situation dels med, at der efter museets udbygning ikke var tilstrækkelige midler til drift af det forøgede areal og dels med, at man ikke har været i stand til at afdrage på gælden indenfor de følgende års virksomhed, da museets indtægter ikke har været tilstrækkelige til at betale afdrag. kontorets bemærkninger: kontoret bemærker, at Faaborg Museums stående gæld til Faaborg Kommune udgør kr. Museet fik i forbindelse med indførelse af den nye museumslov i år 2000 forhøjet sit tilskud væsentligt, men det kan konstateres, at det alligevel ikke har været muligt for museet at afdrage på den stående gæld i de seneste år, hvor især indtægterne har været mindre end forventet. kontoret anbefaler, at Faaborg Kommune indfrier gælden på kr., så denne gæld ikke medtages i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune. Der henvises i øvrigt til, at Faaborg kulturhistoriske Museum fik en lignende indfrielse af deres gæld som udgjorde kr. Indfrielsen af Kulturhistorisk Museums gæld blev godkendt af Faaborg Byråd den 11. august Side 4

5 Kulturafdelingens indstilling: Det må forventes, at Faaborg Museum ikke vil kunne indfri sin gæld indenfor en overskuelig årrække, da museets økonomiske råderum er begrænset. På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt at få gælden eftergivet i 2006, således at museet kan få denne gældspost afviklet inden overgangen til Faaborg-Midtfyn Kommune. Såfremt Erhvervs - og Kulturudvalget indstiller ansøgningen til godkendelse skal sagen behandles i såvel økonomiudvalg og byråd i Faaborg Kommune samt efterfølgende i Sammenlægningsudvalget. En godkendelse af sagen medfører et forbrug af kassebeholdningen på kr. Faaborg Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalgs møde, den 20. november 2006, Punkt 75: Ove K. Pedersen erklærede sig inhabil. Udvalget anbefaler, at gælden indfries. Finn Juncker tog forbehold, idet han fandt, at det er for sent at bede om eftergivelse af gælden i forhold til, at gælden opstod i perioden Desuden fandt Finn Juncker, at den nye kommune skal tage sig af gælden så tæt på kommunesammenlægningen. Faaborg Kommunes udvalgs møde, den 27. november 2006, Punkt 240: Britta Duelund, Ove K. Pedersen og Alfred Andersen erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Det kan ikke anbefales, at gælden indfries. Søren Snedker deler Finn Junckers synspunkter. Grete Justesen er af den opfattelse, at det bør være Faaborg-Midtfyn Kommune, der skal tage stilling. Faaborg Kommunes Byråds møde, den 14. december 2006, Punkt 190: Borgmesteren, Ove K. Pedersen og Alfred Andersen erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Merete Hjorth Pedersen, som var indkaldt som stedfortræder for Alfred Andersen, og Kaja Knudsen, som var indkaldt som stedfortræder for Ove K. Pedersen, deltog i sagens behandling. Der var afbud fra Johnny Weber, som var indkaldt som stedfortræder for borgmesteren. Det vedtoges at anbefale over for Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelse at gælden eftergives som ansøgt. staben anbefaler gældseftergivelsen i forbindelse med regnskabsafslutning 2006 for gl. Faaborg Kommune. Indstilling Direktionen anbefaler godkendt. Side 5

6 Ringe Kommune - Budgetrevision pr. 30. september udvalgets område Der er foretaget budgetrevision på konti indenfor økonomiudvalgets område pr. 30. september Der er følgende bemærkninger: Drift: Pulje til langtidssygdom: Der er tale om sygdom og barsel på plejehjem, skoler og skolefritidsordninger samt børnehaver. Der har i alt været et forbrug på 1,7 mio. kr., hvor der er budgetlagt med 1,2 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt tale om et merforbrug på kr. Det forventes, at forbruget i 4. kvartal vil være forholdsvis mindre end i de første 3, da der er omplaceret for 4. kvartal i de tilfælde, hvor det nu er kendt at forløbet strækker sig ind i 4. kvartal. Pension til afgåede tjenestemænd: På byrådsmødet den 24. oktober 2006 blev der godkendt afsked med 2 tjenestemænd. For 2006 kan udgiften holdes inden for nuværende budget, men i 2007 vil der være en merudgift til pension på kr. Der er modtaget oplysning om opkrævning af tjenestemandspension for tidligere ansatte, som er overgået til SKAT og efterfølgende gået på pension. Som følge af delingsforholdet mellem kommunen og SKAT vil der være udgifter på i alt kr. til pension i 2007 samt overslagsårene. Anlæg: Beløb på kr. til IT-anskaffelser er ikke søgt frigivet. Lån: Der er budgetlagt med lånefinansiering på 2,0 mio. kr. til harmonisering og konvertering af IT-systemer. Lånet med en løbetid på 5 år vil blive hjemtaget i november Tilsagn foreligger fra Indenrigsministeriet. Hertil kommer, at der er budgetlagt med lånefinansiering af engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen på i alt 1,3 mio. kr., herunder kr. til ITanskaffelser. Da der ikke har været afholdt engangsugifter af den art i Ringe Kommunes regi, kan der ikke ske låneoptagelse. Renter og afdrag: Der er ingen bemærkninger. Finansiering: kr. Tilbagebetaling af moms i forbindelse med afslutning af udstykningsfore-tagender: I Ringe Kommunes regnskab for 2005 indgår en forpligtelse på kr. til afregning af anlægsmoms, når udstykningerne er afsluttet. Der er afsluttet mange anlægsregnskaber i 2006 og som følge deraf skal der tillbagebetales i alt kr. til Indenrigsministeriet i indeværende år. Side 6

7 Indstilling: Konst. kommunaldirektør indstiller, at de beskrevne forhold på vedrørende drift, anlæg og lån indgår som en del af regnskabsafslutningen for at sagen videresendes til Sammenlægningsudvalget med hensyn til udgifter til pensioner på i alt kr. i 2007 til at der gives en tillægsbevilling på kr. vedrørende tilbagebetaling af moms på udstykningsforetagender. Finansiering: Udgiften på kr. finansieres af kassebeholdningen Ringe Kommunes udvalg 13. november 2006, pkt. 192: Anbefales. Ringe Kommunes Kommunalbestyrelse 21. november 2006, pkt. 155: Godkendt. staben anbefaler, at sagen tages til orientering. Budgetrevisionen vil indgå i det af gl. Ringe Kommune aflagte regnskab for Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning Godkendelse af tillægsbevilling for gl. Ryslinge Kommune Ryslinge Kommunalbestyrelse har på mødet den 11. december 2006 meddelt nedenstående tillægsbevillinger. Side 7

8 Parker, idrætsanlæg og miljøforanstaltninger kr Materialegård, veje og trafik kr Vintervedligeholdelse kr I alt Udvalget for Teknik og Miljø kr Kontanthjælp og aktivering kr Revalidering kr Førtidspension og pers. tillæg kr Kontanthjælp, passive ydelser kr Sygedagpenge kr Boligstøtte kr Arbejdsmarkedsforanstaltninger kr I alt Socialudvalget kr Revalidering - løntilskud til fleks- og skånejob kr I alt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kr Ryslinge Kommunalbestyrelse anmoder om godkendelse af de meddelte tillægsbevillinger. staben anbefaler, at sagen tages til orientering. Budgetrevisionen vil indgå i det af gl. Ryslinge Kommune aflagte regnskab for Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til orientering. Side 8

9 Anlægstilskud til afvikling af Rolfhallens gæld til Årslev kommune Årslev Kommune har i 1982 meddelt Rolf-Hallen et lån stort kr Beløbet blev anvendt til bl.a. indfrielse af kreditforeningslån. Jf. bestemmelserne i gældsbrevet, kan kommunalbestyrelsen, såfremt hallens regnskab udviser et resultat, der medfører, at hallen ikke kan betale sin terminsforpligtigelse, forøge tilgodehavendet med den ikke betalte terminsforpligtitigelse. Regnskaberne fra Rolf-Hallen har i alle årene vist et resultat, der har betydet, at hallen ikke har kunnet betale sine terminer. Kommunalbestyrelsen har i alle årene besluttet at eftergive terminsydelserne. Det betyder, at restgælden på lånet stadig er optaget i kommunens status med kr For at få kommunes status skal angive et mere retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, bør det overvejes, at meddele et anlægstilskud til indfrielse af restgælden. Ved at meddele et anlægstilskud på kr , kan kommunen hjemtage 85% moms af tilskuddet, således at kommunens nettoudgift bliver kr taget af udvalget i Årslev den : Indstilles, at der meddeles et anlægstilskud (tillægsbevilling) til indfrielse af lånet på kr Der skal i Rolf Hallens vedtægter sikres, at hallen ikke fremover kan optage lån uden kommunalbestyrelsens godkendelse. taget af Kommunalbestyrelsen i Årslev den : Godkendt. staben anbefaler, at sagen tages til orientering. Budgetrevisionen vil indgå i det af gl. Årslev Kommune aflagte regnskab for Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til orientering. Side 9

10 Regnskabsafslutning for 2006 Jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger, skal kommunalbestyrelsen inden den 1. juni 2007 afgive årsregnskaberne for sammenlægningsudvalget og for de kommuner der indgår i en sammenlægning til revisionen. staben har ved planlægningen af regnskabsaflæggelsen taget afsæt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav således at udvalget den 10. maj 2007 kan aflægge regnskaberne til Kommunalbestyrelsens behandling den 14. maj 2007, hvorefter regnskaberne kan afgives til revisionen. Indholdet i regnskaberne/årsberetningen skal som minimum opfylde Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav, bl.a. med diverse autoriserede bilag. Der vil ikke til årsberetningen for 2006 blive udarbejdet sektorbeskrivelser og nøgletalssammenstillinger. Årsberetningen 2006 vil herefter typisk blive på sider mod sædvanligvis sider. Bilag? Regnskabsafslutning for 2006 staben indstiller, at tidsplan og disposition godkendes Forslag til revisionsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune Resumé Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 23/ at antage Kommunernes Revision til varetagelse af revisionsopgaven fra 1. januar 2007 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Side 10

11 Kommunernes Revision har efter beslutningen udarbejdet forslag til et revisionsregulativ, der nærmere beskriver revisionsopgaven, herunder rettigheder og pligter i forbindelse med varetagelse af opgaven. Bilag? revisionsregulativ2007 Lovregler for området: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006). staben indstiller, at udkast til revisionsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune godkendes P Central pulje Ved indgåelse af budgettet for 2007 ( ) blev der etableret en central pulje på 7,6 mio. kr. årligt, til brug for en fortsat organisatorisk og ledelsesmæssig omstilling og optimering med det primære formål, at sikre en fortsat udvikling, effektivisering og rationalisering. Puljen skal i overskrifter anvendes til følgende formål:? Optimeringsprojekter? Arbejdsmiljø/sundhedsfremmende foranstaltninger? Kompetenceudvikling for prioriterede områder? Uforudsete udfordringer? Besættelse af enkelte indefrosne stillinger på nøgleområder Side 11

12 Der skal satses målrettet på tiltag, der kan sikre en smidig og effektiv styring inden for alle væsentlige områder; i særdeleshed de meget udgiftstunge og samtidig vanskeligt styrbare områder. Der vedlægges notat om Direktionens udviklingspulje, hvor der tages udgangspunkt i, at puljen indgår i Direktionens aftale. Notatet indeholder endvidere prioriteringsforslag i forhold til de forskellige formål samt projektstyringsskema. Bilag: Central pulje projektbeskrivelse. Direktionen indstiller, Direktionen anbefaler, at oplægget indarbejdes i direktionens aftale for Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning. Resumé I forlængelse af den vedtagne budgetramme har en nedsat arbejdsgruppe indenfor træningsområdet udarbejdet en kvalitetsstandard, som angiver det serviceniveau, som institutionen kan tilbyde i forhold til såvel genoptræning som i forhold til den vedligeholdende træning, jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140. Fra januar 2007 vil Faaborg-Midtfyn Kommune modtage årligt omkring 600 genoptræningsplaner, jf. Sundhedslovens 140 fra Region Syddanmark som skal iværksættes sammen med de genoptræningsopgaver, som kommunen havde i forvejen, jf. Servicelovens 86 stk. 1 på de 4 genoptræningssteder Nørrevænget, Gislev, Prices Have, Faaborg, Tingager, Ringe og Åløkkeparken, Broby. Disse nye opgaver har fordret en ny organisering på træningsområdet ligeledes også i forhold til den vedligeholdende træning, jf. Servicelovens 86 stk. 2, som vil foregå på næsten alle plejecentre i varieret omfang som fysisk træning og aktivitetsgrupper både halvdags- og heldags tilbud. Side 12

13 Genoptræningsområdet er fremlagt som orientering for Sammenlægningsudvalget den 30. november 2006 og til orientering for Socialudvalget den 6. december Ledende terapeut vil være til stede under fremlæggelsen af standarderne. I øvrigt gøres udvalget/slu opmærksom på, at træningsområdet har et anlægsønske om 6 (7) biler til terapeuterne. Et anlægsønske som endnu ikke er behandlet endnu. Opmærksomheden henledes, idet området har problemer med sin mobilitet og sin opgaveløsning i en kommune af Faaborg-Midtfyn Kommunes størrelse, hvis terapeuterne ikke kan bevæge sig fra opgave til opgave både i forhold til de forskellige hold, som kører men også i forhold til den individuelle træning i folks hjem. Kvalitetsstandarderne for såvel genoptræning som vedligeholdelsestræning vedhæftes som bilag til dagsordenen og fremlægges til drøftelse med henblik på godkendelse i SLU. Indstilling Sundhedschefen indstiller de vedhæftede kvalitetsstandarder for genoptræning og for vedligeholdelsestræning til drøftelse og indstilling til godkendelse. Ældrerådets indstilling vil foreligge til mødet. Handicaprådet har ved en formandsbeslutning taget de udarbejdede kvalitetsstandarder til efterretning. Handicaprådet afholder møde den 16. jan. - Sundhedsudvalg 14. december 2006, pkt. 32: Sammenlægningsældrerådets høringssvar af blev udleveret på mødet. Ledende terapeut, Elsebeth Elsted, orienterede omkring kvalitetsstandarderne. Sammenlægningsældrerådets høringssvar blev taget til efterretning. Sundhedsudvalget anbefaler kvalitetsstandarderne godkendt. staben har ingen bemærkning til kvalitetsstandarderne og gør opmærksom på, at sagen ang. biler til terapeuter er behandlet af Sundhedsudvalget den og at den fremsendes særskilt. Side 13

14 Analyse af plejecenterstrukturen og kostforplejningen I forbindelse med budgetforliget for 2007, fremgår det af budgetaftalen af 30. september 2006, at der skal foretages en analyse af plejecenterstrukturen og kostforplejningen. Fagsekretariatet har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet vedlagte projektbeskrivelser for analyser af plejecenterstrukturen og kostforplejningen. Projektbeskrivelse - kostforplejning Projektbeskrivelse - plejecenterstruktur Der gøres særskilt opmærksom på, at det af projektbeskrivelsen vedrørende plejecenterstrukturen fremgår, at der ikke vil blive gennemført en plejetyngdemåling. Projektbeskrivelserne er den 8. januar 2007 godkendt af direktionen. Den anslåede udgift til gennemførelse af projektet ligger på et sted mellem og kr. Ældrechefen indstiller projektbeskrivelserne til socialudvalgets drøftelse. Bilag? Projektbeskrivelse - kostforplejning? Projektbeskrivelse - plejecenterstruktur - Socialudvalg 17. januar 2007, pkt. 4: Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen. Et flertal, bestående af Herdis Hanghøi, Søren Kristensen, Torben Smith og Jørgen Tyllesen indstiller projektforslaget til godkendelse. Et mindretal, Anne Møllegaard Mortensen og Niels Peter Ellegaard, ønsker at fastholde budgetaftalen, herunder plejetyngdeundersøgelsen. Et flertal, Torben Smith, Jørgen Tyllesen, Anne Møllegaard Mortensen og Niels Peter Ellegaard, indstiller at analysen finansieres af direktionens udviklingspulje. Et mindretal, Herdis Hanghøi og Søren Kristensen, indstiller at projektet finansieres som foreslået i projektforslaget. staben bemærker, at det fremgår af bemærkningerne til budget 2007 (s.43 og 44), at der foranstaltes en gennemgående analyse af hele plejecenter- og demensområdet, herunder en vurdering af: Side 14

15 Den valgte organisering og den til rådighed værende kapacitet indenfor de respektive områder. De enkelte plejecentres ressourceforbrug i forhold til plejetyngden. Det fremgår endvidere, at det er forudsat, at udgifterne til analysen bliver afholdt indenfor områder, som analysen skal omfatte. Det er således forudsat, at udgifterne til analyserne dækkes af budgettet til plejecentre og kostforplejning Testamenterede midler til Ældrecentret Steensvang Testamenterede midler til Ældrecentret Steensvang. En tidligere, nu afdød beboer i Ældrecentret Steensvang har i sit testamente indsat centret som arving: "Når jeg afgår ved døden er det mit ønske, at Steensvang Plejehjem, Assensvej 445, Faldsled, skal arve alt, hvad jeg efterlader mig af kontanter, værdipapirer og eventuel fast ejendom." Arvebeholdningen vil udgøre ca. 1 mil. kr. Boafgiften vil udgøre 36,25 % eller ca kr. Skattecenter Bornholm har meddelt, at boet kan boafgiftsfritages, såfremt der foreligger en erklæring fra de bevilgende myndigheder om, at modtagelsen af arven ikke vil reducere driftstilskuddet til institutionen. Af den årsag bedes Social- og Sundhedsudvalget afgøre, om udvalget kan anbefale, at Faaborg Kommune tilkendegiver, at driftstilskuddet til Steensvang ikke reduceres som følge af arven. Side 15

16 Faaborg Kommunes Social- og sundhedsudvalget, møde 14. november 2006 Punkt 118: Godkendt. Faaborg Kommunes udvalg, møde 27. november 2006 Punkt 241: Anbefales. Faaborg Kommunes Byrådsmøde, 14. december 2006 Punkt 191: Godkendt. Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelse får sagen til orientering. Det anbefales, at Faaborg-Midtfyn Kommune ligeledes tilkendegiver, at driftstilskuddet til Stensvang ikke reduceres, som følge af arven Godkendelse af priskrav 2007 til leverandører af personlig og praktisk hjælp Resumé Kommunalbestyrelsen skal iflg. bekendtgørelse 903 af 31. august 2004 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører mindst 1 gang årligt fastsætte og offentliggøre priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Priskrav opgøres på baggrund af timepris for henholdsvis personlig og praktisk hjælp i hjemmet, dog fastsættes priskrav for ydelser, der produceres uden for hjemmet pr. ydelse (bl.a. mad). Priserne er baseret på det vedtagne budget Priserne for 2007 er beregnet til følgende: Side 16

17 Personlig og praktisk hjælp i hjemmet 319 kr. pr. time for praktisk hjælp 319 kr. pr. time for personlig pleje 398 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvemme tider Den enkelte timepris er en samlet pris for alle 4 plejedistrikter. Når priserne for praktisk hjælp og personlig pleje er ens, skyldes det, at personalet leverer begge typer ydelse. Der er således ikke personalegrupper, som leverer enten del ene eller anden ydelse. Mad (almindelig portionsstørrelse) 52 kr. pr. portion med levering 42 kr. pr. portion uden levering Bilag: Notat om forudsætninger for fritvalgstakster 2007 For hjemmeplejen er godkendt 9 leverandører, som på det foreliggende grundlag anslås til på årsbasis at levere ca timer (praktisk hjælp). Det svarer med ovenstående timetakst til ca kr. årligt. Der er afsat kr. i budget 2007, svarende til timer årligt. Til den kommende budgetopføl gning vil der på baggrund af et mere aktuelt datagrundlag blive foretaget en fornyet vurdering af de forventede leverede ydelser fra såvel private som egne leverandører. Herefter kan det vurderes om den forventede merudgift til private leverandører kan dækkes af midlerne til egne leverandører. På kostområdet har ingen private leverandører søgt om at blive godkendt. Der er af den grund ikke afsat midler til betaling til private leverandører i budget Indstilling staben indstiller ovenstående priser til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Side 17

18 Organisationsændring vedr. fagsekretariat Kultur- og fritid I forbindelse med den indgåede fratrædelsesaftale med med Fagchef Lone Thaarup har direktionen overvejet, hvorvidt Kultur- og Fritid skal opretholdes som et selvstændigt fagsekretariat eller der kunne være fordele i en sammenlægning med et andet fagsekretariat. Direktionen finder sammenfattende? at der er behov for en styrkelse af kultur- og fritidsområderne ved nyansættelse af 2 kompetente og selvstændige faglige konsulenter,? at Kultur- og Fritidsområder ikke bør adskilles fra hinanden,? at der vil være væsentlige fordele ved at placere de nye konsulenter sammen med kommunens øvrige udviklingskonsulenter i et stærkt tværfagligt miljø,? at en sammenlægning af fagsekretariaterne for Kultur- og Fritid samt Plan, Natur og Udvikling fagligt set og i øvrigt økonomisk neutralt vil muliggøre ovenstående,? at modellen samlet set vil indebære en styrkelse af Kultur- og Fritidsområdet. I vedlagte notat er der nærmere redegjort for ovenstående betragtninger. Sammenlægning af fagsekretariaterne Kultur- og Fritid og Plan, Natur og Udvikling staben bemærker, at organisationsændringen i 2007 budgetmæssigt vil være udgiftsneutralt, mens den i budget 2008 og efterfølgende år vil medføre en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. Besparelsen vil indgå som en del af den samlede budgetmæssige besparelse på administrationen. Indstilling Direktionen indstiller:? Fagsekretariaterne for Kultur- og Fritid samt Plan, Natur og Udvikling læggges sammen under Fagchef Christian Tønnesen? At der oprettes 2 stillinger som h.h.v. Kulturkonsulent og Fritidskonsulent? At de i alt 4 faste administrative medarbejdere indenfor Kultur og Fritid fysisk indplaceres på Rådhuset i Ringe. Side 18

19 Forslag om midlertidig anvendelse af en del af de eksterne udviklingsmidler til løsning af opgaver i udviklingsenheden under fagsekretariatet for Plan, Natur og Udvikling Udviklingsenheden i Ringe under fagsekretariatet for Plan, Natur og Udvikling er fra start af bemandet med 3 medarbejdere. Disse 3 har i efteråret 2006 været en del af fortroppen for dannelsen af den nye kommune. På baggrund af igangsatte aktiviteter og den vægt, der er lagt på fremme af udviklingstiltag i kommunen de kommende år, må det konstateres, at der med den aktuelle bemanding er dårlig balance mellem ressourcer og opgaver. I vedlagte notat er lavet en oversigt over de forestående opgaver, med forslag til hvordan opgaver kan tilpasses ressourcerne. Notatet behøves ikke detailstuderes, idet hovedtrækkene vil blive gennemgået på mødet. Opgaver og ressourcer i den nuværende udviklingsenhed i Ringe Konklusionen er imidlertid, at såfremt vi ikke skal opgive eller udskyde væsentlige opgaver, vil det fordre, at enheden i hvert fald i en periode tilføres et ekstra årsværk, samt at der i 2007 kan indkøbes konsulenthjælp til arbejdet med udformning af en erhvervsstrategi/-politik. I 2007 er det især udarbejdelse af div. strategier/politikker, der belaster. Disse er på flere områder forudsætninger for at kunne søge medfinansiering til udvikling fra eksterne parter. De følgende år vil det især være opgaver med opfølgning og igangsætning af diverse konkrete udviklingstilag. Såfremt området ikke styrkes som foreslået, vurderes det bl.a. at øge risikoen for, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke får en rimelig andel i de regionale/eu udviklingsmidler, som kan søges de kommende år. udvalget vil snarest få forelagt en særskilt sag om udarbejdelse af en erhvervsstrategi/politik, men forud herfor er der er behov for en principiel accept af, at der opereres med indkøb af konsulentbistand i den angivne størrelsesorden, jf. nedenfor. Under den eksterne udviklingspulje på i alt 10,2 mio. kr. står p.t. stadig ca. 1,4 mio. kr. som udisponerede i 2007 og fremover. Det foreslås at en del af disse midler anvendes på at løse problemerne. staben bemærker, at der er budgetmæssig dækning til fagsekretariatets forslag. Side 19

20 Indstilling På denne baggrund indstiller direktionen,? at der åbnes mulighed for over en 3-årig periode at finansiere en ekstra medarbejder i udviklingsenheden under Plan, Natur og Udvikling,? at der kan indkøbes konsulenthjælp for i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelse af en erhvervsstrategi- /politik i Ansøgning om permanent opnormering af Den interne skole, Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjord fremsender ansøgning af 27. oktober 2006 om permanent opnormering til i alt 25 for elever i alderen fra år, samt tilladelse til at optage elever både fra Den maritime Småskole samt eksterne dagelever på "Den interne skole på Småskolen ved Nakkebølle Fjord". Som bilag til ansøgningen vedlægges kopi af brev fra Fyns Amts af 20. juni 2006, hvoraf det fremgår, at Amtet har godkendt "Den Maritime Småskole i Nakkebølle" med bemærkning om, at forudsætningerne i godkendelse af 30. juni 2004 fortsat er gældende. (Fyns Amt gav den 30. juni 2004 tilladelse til med visse forudsætninger - at etablere et socialpædagogisk skibsprojekt med 10 pladser til unge i alderen fra 16 18/22 år i døgnophold på skibet Hans Christian Andersen. Dette skib blev imidlertid solgt og Amtet har godkendt, at et andet skib tilknyttes skibsprojektet i stedet for.) I overenskomsten mellem Den interne skole, Småskolen ved Nakkebølle Fjord og Faaborg Kommune er den interne skole godkendt til 12 elever. I et efterfølgende tillæg til overenskomsten har Faaborg Kommune - efter ansøgning den 20. september 2004 godkendt at Den interne skole må tilbyde undervisning til undervisningspligtige eksterne elever fra skibsprojektet på op til 4 ledige pladser. Side 20

21 Koordinator for folkeskoleområdet anbefaler ansøgningen. kontoret udtaler, at antallet af elever i den interne skole stiger fra 12 til 25 elever. Prisen pr. elev i den interne skole udgør kr. pr. måned i Prisen vil fortsætte uændret pr. elev. Såfremt eleverne kommer fra andre kommuner, vil prisen være udgiftsneutral. Hvis man derimod visiterer flere af kommunens egne elever til den interne skole, vil kommunens udgifter hertil stige. Sagen skal afslutningsvis godkendes af Sammenlægningsudvalget, idet det er en ændring af den oprindelige overenskomst, som får virkning også efter 1. januar Juridisk kontor har ingen bemærkninger. En udtalelse fra BUR vil foreligge på mødet. Faaborg Kommunes Børne- og Undervisningsudvalgs møde, den 20. november 2006, Punkt 91: Børne- og Unge rådgivningen har ingen bemærkninger. Udvalget anbefaler som indstillet. Palle Andersen var fraværende. Faaborg Kommunes udvalgs møde, den 27. november 2006, Punkt 243: Anbefales, som indstillet, overfor byrådet og sammenlægningsudvalget Faaborg Kommunes Byråds møde, den 14. december 2006, Punkt 194: Anbefales som indstillet over for Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelse. staben har ingen bemærkninger. Indstilling Direktionen anbefaler godkendt. Side 21

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere