Dagsorden Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Økonomiudvalget"

Transkript

1 Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve Anne Møllegaard Mortensen Torben Smith Jørgen Tyllesen Fraværende: Afbud:

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 22 Godkendelse af dagsorden 4 23 Faaborg Museums gæld til Faaborg Kommune 4 24 Ringe Kommune - Budgetrevision pr. 30. september udvalgets område 6 25 Godkendelse af tillægsbevilling for gl. Ryslinge Kommune 7 26 Anlægstilskud til afvikling af Rolfhallens gæld til Årslev kommune 9 27 Regnskabsafslutning for Forslag til revisionsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune Central pulje Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning Analyse af plejecenterstrukturen og kostforplejningen Testamenterede midler til Ældrecentret Steensvang Godkendelse af priskrav 2007 til leverandører af personlig og praktisk hjælp Organisationsændring vedr. fagsekretariat kultur- og fritid Forslag om midlertidig anvendelse af en del af de eksterne udviklingsmidler til løsning af opgaver i udviklingsenheden under fagsekretariatet for Plan, Natur og Udvikling Ansøgning om permanent opnormering af Den interne skole, Småskolen ved Nakkebølle Fjord Etablering af børnehus på Ahornvænget Ombygning af børne- og ungeteamets lokaler på Guldhøj 23 Side 2

3 39 Orientering om børneulykkesforsikring Organisationsform for Sydfyns Udviklings-samarbejde Ændring af vedtægt for Tarup-Davinde I/S Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning af erhvervsområde Lundsmarken, etape 1, Årslev Frigivelse af anlægsmidler til spildevandsforsyning af privat byggemodning i Ferritslev Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning og vejanlæg for erhvervsområde ved Fasanvej i Ferritslev Vedtagelse af nyt erhvervsaffaldsregulativ Godkendelse af vedtægter for Faaborg Kulturhistoriske Museer Godkendelse af vedtægter for Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst samt udpegning af 1 medlem til bestyrelsen Indgåelse af samarbejdsaftale vedrørende Ungdommens Uddannelses-Vejledning Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Reglement for spørgetid ved ordinære møder i Kommunalbestyrelsen Rejse- og befordringsgodtgørelse Orientering fra formanden 37 Side 3

4 Godkendelse af dagsorden Faaborg Museums gæld til Faaborg Kommune Faaborg Museum, v. formanden, Karsten R. Jakobsen, har henvendt sig til Faaborg Kommune med brev af vedr. museets gæld. Med henvendelsen beder museets formand om, at Faaborg Kommune stiller sig positiv overfor at eftergive den gæld på kr. som Faaborg Museum har oparbejdet i perioden Spørgsmålet vedr. gældens afvikling er blevet aktualiseret af den forestående nye kommunedannelse og museet har derfor ønsket, at kunne få afviklet denne gældspost inden I henvendelsen begrundes den økonomiske situation dels med, at der efter museets udbygning ikke var tilstrækkelige midler til drift af det forøgede areal og dels med, at man ikke har været i stand til at afdrage på gælden indenfor de følgende års virksomhed, da museets indtægter ikke har været tilstrækkelige til at betale afdrag. kontorets bemærkninger: kontoret bemærker, at Faaborg Museums stående gæld til Faaborg Kommune udgør kr. Museet fik i forbindelse med indførelse af den nye museumslov i år 2000 forhøjet sit tilskud væsentligt, men det kan konstateres, at det alligevel ikke har været muligt for museet at afdrage på den stående gæld i de seneste år, hvor især indtægterne har været mindre end forventet. kontoret anbefaler, at Faaborg Kommune indfrier gælden på kr., så denne gæld ikke medtages i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune. Der henvises i øvrigt til, at Faaborg kulturhistoriske Museum fik en lignende indfrielse af deres gæld som udgjorde kr. Indfrielsen af Kulturhistorisk Museums gæld blev godkendt af Faaborg Byråd den 11. august Side 4

5 Kulturafdelingens indstilling: Det må forventes, at Faaborg Museum ikke vil kunne indfri sin gæld indenfor en overskuelig årrække, da museets økonomiske råderum er begrænset. På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt at få gælden eftergivet i 2006, således at museet kan få denne gældspost afviklet inden overgangen til Faaborg-Midtfyn Kommune. Såfremt Erhvervs - og Kulturudvalget indstiller ansøgningen til godkendelse skal sagen behandles i såvel økonomiudvalg og byråd i Faaborg Kommune samt efterfølgende i Sammenlægningsudvalget. En godkendelse af sagen medfører et forbrug af kassebeholdningen på kr. Faaborg Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalgs møde, den 20. november 2006, Punkt 75: Ove K. Pedersen erklærede sig inhabil. Udvalget anbefaler, at gælden indfries. Finn Juncker tog forbehold, idet han fandt, at det er for sent at bede om eftergivelse af gælden i forhold til, at gælden opstod i perioden Desuden fandt Finn Juncker, at den nye kommune skal tage sig af gælden så tæt på kommunesammenlægningen. Faaborg Kommunes udvalgs møde, den 27. november 2006, Punkt 240: Britta Duelund, Ove K. Pedersen og Alfred Andersen erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Det kan ikke anbefales, at gælden indfries. Søren Snedker deler Finn Junckers synspunkter. Grete Justesen er af den opfattelse, at det bør være Faaborg-Midtfyn Kommune, der skal tage stilling. Faaborg Kommunes Byråds møde, den 14. december 2006, Punkt 190: Borgmesteren, Ove K. Pedersen og Alfred Andersen erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Merete Hjorth Pedersen, som var indkaldt som stedfortræder for Alfred Andersen, og Kaja Knudsen, som var indkaldt som stedfortræder for Ove K. Pedersen, deltog i sagens behandling. Der var afbud fra Johnny Weber, som var indkaldt som stedfortræder for borgmesteren. Det vedtoges at anbefale over for Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelse at gælden eftergives som ansøgt. staben anbefaler gældseftergivelsen i forbindelse med regnskabsafslutning 2006 for gl. Faaborg Kommune. Indstilling Direktionen anbefaler godkendt. Side 5

6 Ringe Kommune - Budgetrevision pr. 30. september udvalgets område Der er foretaget budgetrevision på konti indenfor økonomiudvalgets område pr. 30. september Der er følgende bemærkninger: Drift: Pulje til langtidssygdom: Der er tale om sygdom og barsel på plejehjem, skoler og skolefritidsordninger samt børnehaver. Der har i alt været et forbrug på 1,7 mio. kr., hvor der er budgetlagt med 1,2 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt tale om et merforbrug på kr. Det forventes, at forbruget i 4. kvartal vil være forholdsvis mindre end i de første 3, da der er omplaceret for 4. kvartal i de tilfælde, hvor det nu er kendt at forløbet strækker sig ind i 4. kvartal. Pension til afgåede tjenestemænd: På byrådsmødet den 24. oktober 2006 blev der godkendt afsked med 2 tjenestemænd. For 2006 kan udgiften holdes inden for nuværende budget, men i 2007 vil der være en merudgift til pension på kr. Der er modtaget oplysning om opkrævning af tjenestemandspension for tidligere ansatte, som er overgået til SKAT og efterfølgende gået på pension. Som følge af delingsforholdet mellem kommunen og SKAT vil der være udgifter på i alt kr. til pension i 2007 samt overslagsårene. Anlæg: Beløb på kr. til IT-anskaffelser er ikke søgt frigivet. Lån: Der er budgetlagt med lånefinansiering på 2,0 mio. kr. til harmonisering og konvertering af IT-systemer. Lånet med en løbetid på 5 år vil blive hjemtaget i november Tilsagn foreligger fra Indenrigsministeriet. Hertil kommer, at der er budgetlagt med lånefinansiering af engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen på i alt 1,3 mio. kr., herunder kr. til ITanskaffelser. Da der ikke har været afholdt engangsugifter af den art i Ringe Kommunes regi, kan der ikke ske låneoptagelse. Renter og afdrag: Der er ingen bemærkninger. Finansiering: kr. Tilbagebetaling af moms i forbindelse med afslutning af udstykningsfore-tagender: I Ringe Kommunes regnskab for 2005 indgår en forpligtelse på kr. til afregning af anlægsmoms, når udstykningerne er afsluttet. Der er afsluttet mange anlægsregnskaber i 2006 og som følge deraf skal der tillbagebetales i alt kr. til Indenrigsministeriet i indeværende år. Side 6

7 Indstilling: Konst. kommunaldirektør indstiller, at de beskrevne forhold på vedrørende drift, anlæg og lån indgår som en del af regnskabsafslutningen for at sagen videresendes til Sammenlægningsudvalget med hensyn til udgifter til pensioner på i alt kr. i 2007 til at der gives en tillægsbevilling på kr. vedrørende tilbagebetaling af moms på udstykningsforetagender. Finansiering: Udgiften på kr. finansieres af kassebeholdningen Ringe Kommunes udvalg 13. november 2006, pkt. 192: Anbefales. Ringe Kommunes Kommunalbestyrelse 21. november 2006, pkt. 155: Godkendt. staben anbefaler, at sagen tages til orientering. Budgetrevisionen vil indgå i det af gl. Ringe Kommune aflagte regnskab for Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning Godkendelse af tillægsbevilling for gl. Ryslinge Kommune Ryslinge Kommunalbestyrelse har på mødet den 11. december 2006 meddelt nedenstående tillægsbevillinger. Side 7

8 Parker, idrætsanlæg og miljøforanstaltninger kr Materialegård, veje og trafik kr Vintervedligeholdelse kr I alt Udvalget for Teknik og Miljø kr Kontanthjælp og aktivering kr Revalidering kr Førtidspension og pers. tillæg kr Kontanthjælp, passive ydelser kr Sygedagpenge kr Boligstøtte kr Arbejdsmarkedsforanstaltninger kr I alt Socialudvalget kr Revalidering - løntilskud til fleks- og skånejob kr I alt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kr Ryslinge Kommunalbestyrelse anmoder om godkendelse af de meddelte tillægsbevillinger. staben anbefaler, at sagen tages til orientering. Budgetrevisionen vil indgå i det af gl. Ryslinge Kommune aflagte regnskab for Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til orientering. Side 8

9 Anlægstilskud til afvikling af Rolfhallens gæld til Årslev kommune Årslev Kommune har i 1982 meddelt Rolf-Hallen et lån stort kr Beløbet blev anvendt til bl.a. indfrielse af kreditforeningslån. Jf. bestemmelserne i gældsbrevet, kan kommunalbestyrelsen, såfremt hallens regnskab udviser et resultat, der medfører, at hallen ikke kan betale sin terminsforpligtigelse, forøge tilgodehavendet med den ikke betalte terminsforpligtitigelse. Regnskaberne fra Rolf-Hallen har i alle årene vist et resultat, der har betydet, at hallen ikke har kunnet betale sine terminer. Kommunalbestyrelsen har i alle årene besluttet at eftergive terminsydelserne. Det betyder, at restgælden på lånet stadig er optaget i kommunens status med kr For at få kommunes status skal angive et mere retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, bør det overvejes, at meddele et anlægstilskud til indfrielse af restgælden. Ved at meddele et anlægstilskud på kr , kan kommunen hjemtage 85% moms af tilskuddet, således at kommunens nettoudgift bliver kr taget af udvalget i Årslev den : Indstilles, at der meddeles et anlægstilskud (tillægsbevilling) til indfrielse af lånet på kr Der skal i Rolf Hallens vedtægter sikres, at hallen ikke fremover kan optage lån uden kommunalbestyrelsens godkendelse. taget af Kommunalbestyrelsen i Årslev den : Godkendt. staben anbefaler, at sagen tages til orientering. Budgetrevisionen vil indgå i det af gl. Årslev Kommune aflagte regnskab for Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til orientering. Side 9

10 Regnskabsafslutning for 2006 Jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger, skal kommunalbestyrelsen inden den 1. juni 2007 afgive årsregnskaberne for sammenlægningsudvalget og for de kommuner der indgår i en sammenlægning til revisionen. staben har ved planlægningen af regnskabsaflæggelsen taget afsæt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav således at udvalget den 10. maj 2007 kan aflægge regnskaberne til Kommunalbestyrelsens behandling den 14. maj 2007, hvorefter regnskaberne kan afgives til revisionen. Indholdet i regnskaberne/årsberetningen skal som minimum opfylde Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav, bl.a. med diverse autoriserede bilag. Der vil ikke til årsberetningen for 2006 blive udarbejdet sektorbeskrivelser og nøgletalssammenstillinger. Årsberetningen 2006 vil herefter typisk blive på sider mod sædvanligvis sider. Bilag? Regnskabsafslutning for 2006 staben indstiller, at tidsplan og disposition godkendes Forslag til revisionsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune Resumé Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 23/ at antage Kommunernes Revision til varetagelse af revisionsopgaven fra 1. januar 2007 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Side 10

11 Kommunernes Revision har efter beslutningen udarbejdet forslag til et revisionsregulativ, der nærmere beskriver revisionsopgaven, herunder rettigheder og pligter i forbindelse med varetagelse af opgaven. Bilag? revisionsregulativ2007 Lovregler for området: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006). staben indstiller, at udkast til revisionsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune godkendes P Central pulje Ved indgåelse af budgettet for 2007 ( ) blev der etableret en central pulje på 7,6 mio. kr. årligt, til brug for en fortsat organisatorisk og ledelsesmæssig omstilling og optimering med det primære formål, at sikre en fortsat udvikling, effektivisering og rationalisering. Puljen skal i overskrifter anvendes til følgende formål:? Optimeringsprojekter? Arbejdsmiljø/sundhedsfremmende foranstaltninger? Kompetenceudvikling for prioriterede områder? Uforudsete udfordringer? Besættelse af enkelte indefrosne stillinger på nøgleområder Side 11

12 Der skal satses målrettet på tiltag, der kan sikre en smidig og effektiv styring inden for alle væsentlige områder; i særdeleshed de meget udgiftstunge og samtidig vanskeligt styrbare områder. Der vedlægges notat om Direktionens udviklingspulje, hvor der tages udgangspunkt i, at puljen indgår i Direktionens aftale. Notatet indeholder endvidere prioriteringsforslag i forhold til de forskellige formål samt projektstyringsskema. Bilag: Central pulje projektbeskrivelse. Direktionen indstiller, Direktionen anbefaler, at oplægget indarbejdes i direktionens aftale for Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning. Resumé I forlængelse af den vedtagne budgetramme har en nedsat arbejdsgruppe indenfor træningsområdet udarbejdet en kvalitetsstandard, som angiver det serviceniveau, som institutionen kan tilbyde i forhold til såvel genoptræning som i forhold til den vedligeholdende træning, jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140. Fra januar 2007 vil Faaborg-Midtfyn Kommune modtage årligt omkring 600 genoptræningsplaner, jf. Sundhedslovens 140 fra Region Syddanmark som skal iværksættes sammen med de genoptræningsopgaver, som kommunen havde i forvejen, jf. Servicelovens 86 stk. 1 på de 4 genoptræningssteder Nørrevænget, Gislev, Prices Have, Faaborg, Tingager, Ringe og Åløkkeparken, Broby. Disse nye opgaver har fordret en ny organisering på træningsområdet ligeledes også i forhold til den vedligeholdende træning, jf. Servicelovens 86 stk. 2, som vil foregå på næsten alle plejecentre i varieret omfang som fysisk træning og aktivitetsgrupper både halvdags- og heldags tilbud. Side 12

13 Genoptræningsområdet er fremlagt som orientering for Sammenlægningsudvalget den 30. november 2006 og til orientering for Socialudvalget den 6. december Ledende terapeut vil være til stede under fremlæggelsen af standarderne. I øvrigt gøres udvalget/slu opmærksom på, at træningsområdet har et anlægsønske om 6 (7) biler til terapeuterne. Et anlægsønske som endnu ikke er behandlet endnu. Opmærksomheden henledes, idet området har problemer med sin mobilitet og sin opgaveløsning i en kommune af Faaborg-Midtfyn Kommunes størrelse, hvis terapeuterne ikke kan bevæge sig fra opgave til opgave både i forhold til de forskellige hold, som kører men også i forhold til den individuelle træning i folks hjem. Kvalitetsstandarderne for såvel genoptræning som vedligeholdelsestræning vedhæftes som bilag til dagsordenen og fremlægges til drøftelse med henblik på godkendelse i SLU. Indstilling Sundhedschefen indstiller de vedhæftede kvalitetsstandarder for genoptræning og for vedligeholdelsestræning til drøftelse og indstilling til godkendelse. Ældrerådets indstilling vil foreligge til mødet. Handicaprådet har ved en formandsbeslutning taget de udarbejdede kvalitetsstandarder til efterretning. Handicaprådet afholder møde den 16. jan. - Sundhedsudvalg 14. december 2006, pkt. 32: Sammenlægningsældrerådets høringssvar af blev udleveret på mødet. Ledende terapeut, Elsebeth Elsted, orienterede omkring kvalitetsstandarderne. Sammenlægningsældrerådets høringssvar blev taget til efterretning. Sundhedsudvalget anbefaler kvalitetsstandarderne godkendt. staben har ingen bemærkning til kvalitetsstandarderne og gør opmærksom på, at sagen ang. biler til terapeuter er behandlet af Sundhedsudvalget den og at den fremsendes særskilt. Side 13

14 Analyse af plejecenterstrukturen og kostforplejningen I forbindelse med budgetforliget for 2007, fremgår det af budgetaftalen af 30. september 2006, at der skal foretages en analyse af plejecenterstrukturen og kostforplejningen. Fagsekretariatet har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet vedlagte projektbeskrivelser for analyser af plejecenterstrukturen og kostforplejningen. Projektbeskrivelse - kostforplejning Projektbeskrivelse - plejecenterstruktur Der gøres særskilt opmærksom på, at det af projektbeskrivelsen vedrørende plejecenterstrukturen fremgår, at der ikke vil blive gennemført en plejetyngdemåling. Projektbeskrivelserne er den 8. januar 2007 godkendt af direktionen. Den anslåede udgift til gennemførelse af projektet ligger på et sted mellem og kr. Ældrechefen indstiller projektbeskrivelserne til socialudvalgets drøftelse. Bilag? Projektbeskrivelse - kostforplejning? Projektbeskrivelse - plejecenterstruktur - Socialudvalg 17. januar 2007, pkt. 4: Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen. Et flertal, bestående af Herdis Hanghøi, Søren Kristensen, Torben Smith og Jørgen Tyllesen indstiller projektforslaget til godkendelse. Et mindretal, Anne Møllegaard Mortensen og Niels Peter Ellegaard, ønsker at fastholde budgetaftalen, herunder plejetyngdeundersøgelsen. Et flertal, Torben Smith, Jørgen Tyllesen, Anne Møllegaard Mortensen og Niels Peter Ellegaard, indstiller at analysen finansieres af direktionens udviklingspulje. Et mindretal, Herdis Hanghøi og Søren Kristensen, indstiller at projektet finansieres som foreslået i projektforslaget. staben bemærker, at det fremgår af bemærkningerne til budget 2007 (s.43 og 44), at der foranstaltes en gennemgående analyse af hele plejecenter- og demensområdet, herunder en vurdering af: Side 14

15 Den valgte organisering og den til rådighed værende kapacitet indenfor de respektive områder. De enkelte plejecentres ressourceforbrug i forhold til plejetyngden. Det fremgår endvidere, at det er forudsat, at udgifterne til analysen bliver afholdt indenfor områder, som analysen skal omfatte. Det er således forudsat, at udgifterne til analyserne dækkes af budgettet til plejecentre og kostforplejning Testamenterede midler til Ældrecentret Steensvang Testamenterede midler til Ældrecentret Steensvang. En tidligere, nu afdød beboer i Ældrecentret Steensvang har i sit testamente indsat centret som arving: "Når jeg afgår ved døden er det mit ønske, at Steensvang Plejehjem, Assensvej 445, Faldsled, skal arve alt, hvad jeg efterlader mig af kontanter, værdipapirer og eventuel fast ejendom." Arvebeholdningen vil udgøre ca. 1 mil. kr. Boafgiften vil udgøre 36,25 % eller ca kr. Skattecenter Bornholm har meddelt, at boet kan boafgiftsfritages, såfremt der foreligger en erklæring fra de bevilgende myndigheder om, at modtagelsen af arven ikke vil reducere driftstilskuddet til institutionen. Af den årsag bedes Social- og Sundhedsudvalget afgøre, om udvalget kan anbefale, at Faaborg Kommune tilkendegiver, at driftstilskuddet til Steensvang ikke reduceres som følge af arven. Side 15

16 Faaborg Kommunes Social- og sundhedsudvalget, møde 14. november 2006 Punkt 118: Godkendt. Faaborg Kommunes udvalg, møde 27. november 2006 Punkt 241: Anbefales. Faaborg Kommunes Byrådsmøde, 14. december 2006 Punkt 191: Godkendt. Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelse får sagen til orientering. Det anbefales, at Faaborg-Midtfyn Kommune ligeledes tilkendegiver, at driftstilskuddet til Stensvang ikke reduceres, som følge af arven Godkendelse af priskrav 2007 til leverandører af personlig og praktisk hjælp Resumé Kommunalbestyrelsen skal iflg. bekendtgørelse 903 af 31. august 2004 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører mindst 1 gang årligt fastsætte og offentliggøre priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Priskrav opgøres på baggrund af timepris for henholdsvis personlig og praktisk hjælp i hjemmet, dog fastsættes priskrav for ydelser, der produceres uden for hjemmet pr. ydelse (bl.a. mad). Priserne er baseret på det vedtagne budget Priserne for 2007 er beregnet til følgende: Side 16

17 Personlig og praktisk hjælp i hjemmet 319 kr. pr. time for praktisk hjælp 319 kr. pr. time for personlig pleje 398 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvemme tider Den enkelte timepris er en samlet pris for alle 4 plejedistrikter. Når priserne for praktisk hjælp og personlig pleje er ens, skyldes det, at personalet leverer begge typer ydelse. Der er således ikke personalegrupper, som leverer enten del ene eller anden ydelse. Mad (almindelig portionsstørrelse) 52 kr. pr. portion med levering 42 kr. pr. portion uden levering Bilag: Notat om forudsætninger for fritvalgstakster 2007 For hjemmeplejen er godkendt 9 leverandører, som på det foreliggende grundlag anslås til på årsbasis at levere ca timer (praktisk hjælp). Det svarer med ovenstående timetakst til ca kr. årligt. Der er afsat kr. i budget 2007, svarende til timer årligt. Til den kommende budgetopføl gning vil der på baggrund af et mere aktuelt datagrundlag blive foretaget en fornyet vurdering af de forventede leverede ydelser fra såvel private som egne leverandører. Herefter kan det vurderes om den forventede merudgift til private leverandører kan dækkes af midlerne til egne leverandører. På kostområdet har ingen private leverandører søgt om at blive godkendt. Der er af den grund ikke afsat midler til betaling til private leverandører i budget Indstilling staben indstiller ovenstående priser til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Side 17

18 Organisationsændring vedr. fagsekretariat Kultur- og fritid I forbindelse med den indgåede fratrædelsesaftale med med Fagchef Lone Thaarup har direktionen overvejet, hvorvidt Kultur- og Fritid skal opretholdes som et selvstændigt fagsekretariat eller der kunne være fordele i en sammenlægning med et andet fagsekretariat. Direktionen finder sammenfattende? at der er behov for en styrkelse af kultur- og fritidsområderne ved nyansættelse af 2 kompetente og selvstændige faglige konsulenter,? at Kultur- og Fritidsområder ikke bør adskilles fra hinanden,? at der vil være væsentlige fordele ved at placere de nye konsulenter sammen med kommunens øvrige udviklingskonsulenter i et stærkt tværfagligt miljø,? at en sammenlægning af fagsekretariaterne for Kultur- og Fritid samt Plan, Natur og Udvikling fagligt set og i øvrigt økonomisk neutralt vil muliggøre ovenstående,? at modellen samlet set vil indebære en styrkelse af Kultur- og Fritidsområdet. I vedlagte notat er der nærmere redegjort for ovenstående betragtninger. Sammenlægning af fagsekretariaterne Kultur- og Fritid og Plan, Natur og Udvikling staben bemærker, at organisationsændringen i 2007 budgetmæssigt vil være udgiftsneutralt, mens den i budget 2008 og efterfølgende år vil medføre en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. Besparelsen vil indgå som en del af den samlede budgetmæssige besparelse på administrationen. Indstilling Direktionen indstiller:? Fagsekretariaterne for Kultur- og Fritid samt Plan, Natur og Udvikling læggges sammen under Fagchef Christian Tønnesen? At der oprettes 2 stillinger som h.h.v. Kulturkonsulent og Fritidskonsulent? At de i alt 4 faste administrative medarbejdere indenfor Kultur og Fritid fysisk indplaceres på Rådhuset i Ringe. Side 18

19 Forslag om midlertidig anvendelse af en del af de eksterne udviklingsmidler til løsning af opgaver i udviklingsenheden under fagsekretariatet for Plan, Natur og Udvikling Udviklingsenheden i Ringe under fagsekretariatet for Plan, Natur og Udvikling er fra start af bemandet med 3 medarbejdere. Disse 3 har i efteråret 2006 været en del af fortroppen for dannelsen af den nye kommune. På baggrund af igangsatte aktiviteter og den vægt, der er lagt på fremme af udviklingstiltag i kommunen de kommende år, må det konstateres, at der med den aktuelle bemanding er dårlig balance mellem ressourcer og opgaver. I vedlagte notat er lavet en oversigt over de forestående opgaver, med forslag til hvordan opgaver kan tilpasses ressourcerne. Notatet behøves ikke detailstuderes, idet hovedtrækkene vil blive gennemgået på mødet. Opgaver og ressourcer i den nuværende udviklingsenhed i Ringe Konklusionen er imidlertid, at såfremt vi ikke skal opgive eller udskyde væsentlige opgaver, vil det fordre, at enheden i hvert fald i en periode tilføres et ekstra årsværk, samt at der i 2007 kan indkøbes konsulenthjælp til arbejdet med udformning af en erhvervsstrategi/-politik. I 2007 er det især udarbejdelse af div. strategier/politikker, der belaster. Disse er på flere områder forudsætninger for at kunne søge medfinansiering til udvikling fra eksterne parter. De følgende år vil det især være opgaver med opfølgning og igangsætning af diverse konkrete udviklingstilag. Såfremt området ikke styrkes som foreslået, vurderes det bl.a. at øge risikoen for, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke får en rimelig andel i de regionale/eu udviklingsmidler, som kan søges de kommende år. udvalget vil snarest få forelagt en særskilt sag om udarbejdelse af en erhvervsstrategi/politik, men forud herfor er der er behov for en principiel accept af, at der opereres med indkøb af konsulentbistand i den angivne størrelsesorden, jf. nedenfor. Under den eksterne udviklingspulje på i alt 10,2 mio. kr. står p.t. stadig ca. 1,4 mio. kr. som udisponerede i 2007 og fremover. Det foreslås at en del af disse midler anvendes på at løse problemerne. staben bemærker, at der er budgetmæssig dækning til fagsekretariatets forslag. Side 19

20 Indstilling På denne baggrund indstiller direktionen,? at der åbnes mulighed for over en 3-årig periode at finansiere en ekstra medarbejder i udviklingsenheden under Plan, Natur og Udvikling,? at der kan indkøbes konsulenthjælp for i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelse af en erhvervsstrategi- /politik i Ansøgning om permanent opnormering af Den interne skole, Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjord fremsender ansøgning af 27. oktober 2006 om permanent opnormering til i alt 25 for elever i alderen fra år, samt tilladelse til at optage elever både fra Den maritime Småskole samt eksterne dagelever på "Den interne skole på Småskolen ved Nakkebølle Fjord". Som bilag til ansøgningen vedlægges kopi af brev fra Fyns Amts af 20. juni 2006, hvoraf det fremgår, at Amtet har godkendt "Den Maritime Småskole i Nakkebølle" med bemærkning om, at forudsætningerne i godkendelse af 30. juni 2004 fortsat er gældende. (Fyns Amt gav den 30. juni 2004 tilladelse til med visse forudsætninger - at etablere et socialpædagogisk skibsprojekt med 10 pladser til unge i alderen fra 16 18/22 år i døgnophold på skibet Hans Christian Andersen. Dette skib blev imidlertid solgt og Amtet har godkendt, at et andet skib tilknyttes skibsprojektet i stedet for.) I overenskomsten mellem Den interne skole, Småskolen ved Nakkebølle Fjord og Faaborg Kommune er den interne skole godkendt til 12 elever. I et efterfølgende tillæg til overenskomsten har Faaborg Kommune - efter ansøgning den 20. september 2004 godkendt at Den interne skole må tilbyde undervisning til undervisningspligtige eksterne elever fra skibsprojektet på op til 4 ledige pladser. Side 20

21 Koordinator for folkeskoleområdet anbefaler ansøgningen. kontoret udtaler, at antallet af elever i den interne skole stiger fra 12 til 25 elever. Prisen pr. elev i den interne skole udgør kr. pr. måned i Prisen vil fortsætte uændret pr. elev. Såfremt eleverne kommer fra andre kommuner, vil prisen være udgiftsneutral. Hvis man derimod visiterer flere af kommunens egne elever til den interne skole, vil kommunens udgifter hertil stige. Sagen skal afslutningsvis godkendes af Sammenlægningsudvalget, idet det er en ændring af den oprindelige overenskomst, som får virkning også efter 1. januar Juridisk kontor har ingen bemærkninger. En udtalelse fra BUR vil foreligge på mødet. Faaborg Kommunes Børne- og Undervisningsudvalgs møde, den 20. november 2006, Punkt 91: Børne- og Unge rådgivningen har ingen bemærkninger. Udvalget anbefaler som indstillet. Palle Andersen var fraværende. Faaborg Kommunes udvalgs møde, den 27. november 2006, Punkt 243: Anbefales, som indstillet, overfor byrådet og sammenlægningsudvalget Faaborg Kommunes Byråds møde, den 14. december 2006, Punkt 194: Anbefales som indstillet over for Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelse. staben har ingen bemærkninger. Indstilling Direktionen anbefaler godkendt. Side 21

DagsordenBeslutni. ngsprotokol. Økonomiudvalget. Indkaldelse. Mødedato: 5. februar 2007. Tidspunkt: 14:00. Mødenr.: Mødelokale 11, Ringe.

DagsordenBeslutni. ngsprotokol. Økonomiudvalget. Indkaldelse. Mødedato: 5. februar 2007. Tidspunkt: 14:00. Mødenr.: Mødelokale 11, Ringe. ngsprotokol DagsordenBeslutni Økonomiudvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4675 Fax. uucentersydfyn@svendborg.dk www.uu-centersydfyn.dk Samarbejdsaftale mellem Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner om Ungdommens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 26. august 2015 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere