BE14-2 J. nr /74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet."

Transkript

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT BE14-2 J. nr /74444 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 28. maj 2014 kl Sted Deltagere CTR Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan Hedlund Jonas Bjørn Jensen Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR Referent Afbud CTR s revision deltog i mødet til og med pkt. 2 med følgende personer: Per Timmermann, PwC Keld Østerdal, Deloitte Jens Sejer Pedersen, Deloitte Charlotte Kruse, CTR Morten Kabell Rasmus Jarlov Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet. Ruben Kidde bød velkommen til CTR s revision, der deltog i mødet til og med pkt. 2. Ruben Kidde konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig også vedr. dagsordenens punkter 3, 4, 5 og 6, der kræver kvalificeret flertal. Ruben Kidde oplyste endvidere, at pkt. 4 og 5 tages efter pkt. 2, da Henrik Zimino skal forlade mødet kl Henrik Zimino forlod mødet efter pkt. 8.

2 GODKENDELSE AF REFERAT BESLUTNING Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 27. marts 2014 forelå til underskrift. 2. BERETNING OG REGNSKAB BESLUTNING Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet. Materialet omfatter Regnskab for 2013 Revisionsprotokollat Ledelseserklæring Driftsberetning Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. maj. Inga Thorup Madsen oplyste, at der i første kvartal sidste år viste sig at være større omkostninger til varmekøb end forventet. Det medførte et revideret budget og en prisstigning midt i året pga. den varslede forsyningssikkerhedsafgift. Forsyningssikkerhedsafgiften kom imidlertid ikke som forventet, og driften gik bedre, men det derved opnåede overskud dækker alligevel ikke det underskud, der er taget med fra Det akkumulerede underskud er nu reduceret til knap 90 mio. kr. Jonas Bjørn Jensen spurgte, om lån med renteswap kan udgøre en unødig risiko for CTR ligesom for andelsboliger. Direktionen og revisionen tilkendegav, at det er usandsynligt, at CTR får brug for at indfri lån inden udløb, hvilket har været problemet for nogle andelsselskaber. Swap-aftalen er den billigste måde at sikre en fast rente på, og denne forsikring er relativt billig under de nuværende rentevilkår. Risikoen kan derfor anses for teoretisk i CTR s tilfælde. Jonas Bjørn Jensen henviste til side 7, 1. afsnit og spurgte til hvilke pengeinstitutter, CTR kan samarbejde med, hvortil Inga Thorup Madsen oplyste, at bestyrelsen har vedtaget en finansiel styringspolitik, der fastlægger retningslinjer for dette. Styringspolitikken bliver forelagt til revision på bestyrelsesmødet i december i år.

3 772 Jonas Bjørn Jensen ønskede oplyst, hvad nettabet er relativt, og om et nettab på 82 TJ er bekymrende. Jan Elleriis oplyste, at et nettab på 82 TJ er et lille og teknisk set helt naturligt varmetab fra rørene. Det kan ikke undgås, at en lille andel af varmen forsvinder undervejs i systemet. CTR s tab er meget lille, da vores rør forholdsmæssigt er meget store. Jonas Bjørn Jensen spurgte endelig, om ændringerne i CO 2 -kvoteordningen får betydning for varmeprisen. Inga Thorup Madsen oplyste, at kvoteprisen i øjeblikket er ret lav, og at det godt kan have en indvirkning, hvis prisen stiger. Men da vi samtidig nedbringer mængden af fossilt brændsel, er det svært at skønne om virkningen, og desuden påvirkes konkurrerende varme baseret på fossile brændsler meget mere end CTR s varme, der har en stor ikke-fossil andel. Eva Nielsen spurgte dels til årsagen til, at Energitilsynet er så lang tid om at komme med tilbagemeldinger, og dels til om der kan spares på reservekapaciteten, der er designet til at dække behovet ved en udetemperatur på -12 grader. Inga Thorup Madsen oplyste, at Energitilsynet har en ophobet sagsmængde, som de ekspederer i rækkefølge efter ansøgningstidspunkt. Jan Elleriis oplyste, at CTR s teknikerudvalg hvert år vurderer reservekapaciteten. Selvom der sjældent er -12 grader i gennemsnit over en time, betyder andre forhold, at dette kriterium skønnes fornuftigt. Susan Hedlund spurgte revisionen, om der er noget særligt, bestyrelsen skal være opmærksomme på, og hvordan samarbejdet med direktionen foregår. Keld Østerdal oplyste, at der i protokollatet er nævnt forhold, der har været drøftet, og at revisionen har haft et glimrende samarbejde over året med direktionen. Jens Sejer Pedersen tilføjede, at der afholdes et formøde forud for revisionsaflæggelsen, og at kommunikationsformen og åbenheden er stor og med god dialog. Per Timmermann tilsluttede sig, at samarbejdet har været rigtig godt, og nævnte i øvrigt, at revisionen i år har anbefalet en ændring vedr. placeringen af den negative værdi af renteswap, hvilket giver en mere retvisende opgørelse af kapitalforhold ift. varmeforsyningsloven.

4 773 Ruben Kidde konstaterede, at bestyrelsen godkendte regnskabet, og regnskab og revisionserklæring blev underskrevet. Per Timmermann takkede for revisionsperioden i CTR, og revisionen forlod mødet. 3. OPTAGELSE AF LÅN, 2. BEHANDLING BESLUTNING Bestyrelsen besluttede at udskyde 2. behandlingen af låneoptagelsen til bestyrelsesmødet d. 1. oktober Materialet omfatter en revideret indstilling. Kontaktudvalget har tiltrådt den oprindelige indstilling d. 15. maj. Efter Kontaktudvalgets møde har CTR revurderet tidspunktet for låneoptagelsen og eftersendt en indstilling om at udskyde 2. behandlingen til oktober-mødet. Ruben Kidde oplyste, at der er udsendt et revideret bilag 3, da en væsentlig forbedret økonomi i CTR har bevirket, at der ikke er behov for at optage lån lige nu af hensyn til likviditeten. Det anbefales derfor, at 2.- behandling udskydes til oktober. Ruben Kidde nævnte desuden en fejl i det tidligere fremsendte: Låneoptagelsen gælder alene investeringer i 2014 og ikke, som der stod, også i Jonas Bjørn Jensen ønskede oplyst, hvilken bank CTR optager lånet i. Inga Thorup Madsen oplyste, at der med de nuværende rentevilkår optages obligationsbaserede lån med variabel rente i Kommunekredit efter forespørgsel også i andre banker. Renteswap til fast rente udbydes, og er hidtil vundet af Nordea og Danske Bank. Ruben Kidde konstaterede, at bestyrelsen følger indstillingen. 4. FORTROLIGT

5 MÅNEDSBASERET CTR-PULJEPRIS, 1. BEHANDLING BESLUTNING Bestyrelsen godkendte en ændring af CTR s puljepris fra at være en forhåndsudmeldt års-pris til at blive 12 forhåndsudmeldte månedspriser fra og med Materialet omfatter: Indstilling Redegørelse Det forventes, at der fremover vil blive interesse for at levere overskudsvarme til kommunernes distributionsnet, og købsprisen vil være bestemt ud fra den pris, som distributionsselskabet alternativt kunne købe til fra CTR. Om sommeren er denne årsgennemsnitlige pris høj i forhold til den pris, CTR køber varmen til fra producenterne, mens den om vinteren er relativt lav. For at skabe et prissignal, der svarer til produktionsomkostningen på det givne tidspunkt, foreslås det at diffentiere puljeprisen pr. måned. En afledt konsekvens er, at CTR s likviditet forbedres mens de kommunale selskabers forringes tilsvarende. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. maj. Inga Thorup Madsen oplyste, at der lægges op til, at vi ændrer den måde, som puljeprisen opkræves på. Det er fortsat en fast pris, der udmeldes på forhånd for hele året, men i stedet for én gennemsnitlig pris udmeldes nu 12 forskellige månedspriser. Kontaktudvalget har drøftet, om det var en god ide at lave månedspriser. Udvalget og de kommunale varmedistributionsselskaber har tilsluttet sig forslaget. Ruben Kidde konkluderede, at bestyrelsen ved 1. behandling tiltrådte indstillingen. 6. PÅBEGYNDELSE AF EKSPROPRIATION AF AREALET HVORPÅ VEKSLERSTATIONEN MØW ER PLACERET, 1. BEHANDLING BESLUTNING Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling, at CTR s indleder en ekspropriation af arealet, hvorpå Mørkhøj vekslerstation er placeret. CTR har en vekslerstation placeret på arealerne hørende til den tidligere TV-by i Gladsaxe. Centralens placering er dækket af en tinglyst lejekontrakt, som imidlertid udløber 1/ CTR har ved advokat forsøgt at indlede dialog med den nye ejer af arealerne om forlængelse

6 775 af kontrakten, men grundet konkurs har dette ikke været muligt. Efter anbefaling fra advokaten ønsker CTR at sikre sine rettigheder til arealerne via en ekspropriation. Gladsaxe kommune, som også har ledninger i området, er indstillet på dette også for egne ledninger. Ifølge varmeforsyningsloven skal beslutning om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen. Det forventes at omkostningerne til ekspropriationen vil udgøre op til 500 t. kr. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen d. 15. maj, idet det undersøges, hvorvidt ekspropriationen mere hensigtsmæssigt sker efter planloven frem for efter varmeforsyningsloven. Ruben Kidde oplyste, at bestyrelsen bliver bedt om at sige ja til en ekspropriation, som skal sikre en vekslerstation i Gladsaxe med de tilknyttede ledninger og konkluderede, at bestyrelsen ved denne 1. behandling tiltrådte indstillingen. 7. ORIENTERING OM AFTALER BESLUTNING Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Materialet omfatter en orientering om stade i diverse forhandlingsforløb. CTR s kontaktudvalg har på sit møde d. 15. maj taget orienteringen til efterretning. Der var ingen spørgsmål til orienteringen, og Ruben Kidde konkluderede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. ORIENTERING FRA CTR S DIREKTION BESLUTNING Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Vedr. VPH3 høres Morten Kabell, om han vil tage del i at aflevere resultatet til offentligheden efter præsentation på bestyrelsesmødet i oktober. Materialet omfatter en skriftlig orientering om: Kendelse fra Taksationskommissionen vedr. ledningsomlægning Østerport Station Overdragelse af CTR s varmeaftale med Lynetteselskabet Ledningsomlægning i Gentofte Havariet på CTR s anlæg VPH3-arbejdet Effektivisering af fjernvarmesektoren CTR s kontaktudvalg har på sit møde d. 15. maj taget orienteringen til

7 776 efterretning. Inga Thorup Madsen oplyste, at arbejdet med VPH3 er i fuld gang. Der er nedsat et Kommuneforum, hvor kommunale medarbejdere deltager. Et perspektivscenarie 2050 er udarbejdet. Fremherskende er at biomassekraftvarme fortsat er en fornuftig fremtidsløsning i det store bysamfund, og derfor er et væsentligt tema p.t. at sikre bæredygtigheden. Bestyrelsen orienteres nærmere til oktober, og derefter offentliggøres VPH3 resultaterne. Bestyrelsens involvering heri drøftedes, og der var tilslutning til, at Morten Kabell høres, om han vil tage del i at aflevere den til offentligheden. Vedr. udbygning af de regionale fjernvarmenet arbejdes der særskilt på at vurdere, om det er fornuftigt at sammenkoble fjernvarmenet på regionalt niveau. Det er tanken, at dette arbejde kan bidrage også til Region Hovedstadens projekt Energi på tværs. Inga Thorup Madsen orienterede endvidere om de energipolitiske emner pt.: Hvis forsyningssikkerhedsafgiften bortfalder, kan det betyde en besparelse på ca. 18 kr. på CTR-prisen svarende til ca kr. årligt for forbrugerne. I forbindelse med regeringens vækststrategi pågår der et tværministerielt arbejde, der skal belyse mulighederne for at effektivisere fjernvarmesektoren. Dansk Fjernvarme tager positivt del i dette arbejde, men frygter generelt en forhastet beslutning med tung regulering á la vandsektor og liberaliseringstiltag, der kan fordyre varmeprisen for forbrugerne. Dansk Fjernvarme overvejer derfor en kampagne, der kan forklare hvor fantastisk fjernvarme i DK er billig, tilfredse medarbejdere, 60 % af befolkningen som tilfredse kunder og en meget stor eksportsucces. Jonas Bjørn Jensen opfordrede til, at der bliver fokuseret på en evt. risiko for at miste arbejdspladser, hvis der ønskes politikerfokus tilfredse medarbejdere er ikke afgørende.

8 FORTROLIGT MATERIALE KONKLUSION Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres: Drøftelser i pkt. 2 og pkt. 8 vedr. kendelse fra Taksationskommissionen og bilag 4 og 4.1, som parterne i aftaleteksten har accepteret holdes fortroligt. Ruben Kidde oplyste, at bestyrelsen på hvert møde tager stilling til, om der er materiale, som af fortrolighedshensyn ikke skal lægges ud på hjemmesiden, hvilket ellers sker for bestyrelsesmaterialet aht. åbenhed i forvaltningen. I det foreliggende er der peget på, at indstilling og bilag til punkt 4 holdes fortrolige. Derudover anbefales det, at drøftelserne i pkt. 2 og pkt. 8 vedr. kendelse fra Taksationskommissionen ikke offentliggøres. Der var ingen bemærkninger til punktet, og bestyrelsen tiltrådte anbefalingen. 10. EVENTUELT KONKLUSION Jonas Bjørn Jensen opfordrede igen til at bestyrelsens møder afholdes om eftermiddagen uden for almindelig arbejdstid. Lisbeth Winther nævnte, at det ofte er diskuteret. Problemet er, at der også afholdes mange andre møder eftermiddag og aften, og derfor er morgenmøderne at foretrække. Flere i den øvrige bestyrelse ønskede ikke aftenmøder, da det kolliderer med kommunale møder og familieliv. Inga Thorup Madsen oplyste, at administrationen kommer med et oplæg efter aftale med formanden, og at punktet er på dagsordenen på næste møde. 11. NÆSTE MØDE KONKLUSION Næste ordinære møde er fastlagt til d. 1. oktober 2014 kl hos CTR.

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-12-2014 BE14-4 J. nr. 200204/77254 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 3. december 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere