Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015"

Transkript

1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015

2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato 29. april 2015 Fics brevid:

3 1. Samlet konklusion for hele budgettet Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 129,2 mio. kr. Dette er et netto merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 6,8 mio. kr. Merforbrug på det skattefinansierede driftsområde består af: En mindreindtægt på skat og tilskud/udligning på 0,5 mio. kr. Et merforbrug på serviceudgifterne på 5,5 mio. kr. Et merforbrug på overførselsudgifter på 9,9 mio. kr. En merindtægt på ikke-serviceudgifter på 3,0 mio. kr. En merindtægt/mindreforbrug på renteudgifter på 6,1 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 105,3 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2014 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 109,0 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område, der samlet viser en forbedring på 15,6 mio. kr. vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 106,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr. 1)Ved budgetvedtagelsen er det i ændring af likvide aktiver forudsat, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Finansiering Forventet merforbrug på serviceudgifter finansieres af rammeoverførsler fra 2014, dog er de forventede merudgifter på voksenhandicap området ikke finansieret. Merforbrug på overførselsudgifter vedrører merudgifter som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter den del af området, som er omfattet af budgetgarantien, og det forventes derfor, at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter, at økonomiaftalen er indgået. På anlæg finansieres forventet merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra 2014.

4 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det indgår i vurderingen, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen til håndtering af overførsler. Mindreforbrug på elever i administrationen på 10,0 mio. kr., som skyldes et for højt afsat budget. Der afholdes inden for budgettet de planlagte udgifter i forbindelse med uddannelse af det antal elever, som Roskilde Kommune har fastsat. Mindreforbrug på erhvervssygdomsforsikringer på 1,4 mio. kr. Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. andel af driftsaftale med INSP, der afholdes på serviceudgiftsrammen, men finansieres af rammen for overførselsudgifter jf. sag på Byrådets møde d. 17. december Merforbrug udlignes af et tilsvarende mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter. Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. som skyldes, at der ved en fejl var indregnet moms vedr. ambulanceområdet i rådhusbidrag fra beredskabet. Jf. sag på Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015 fremlægges en særskilt vurdering af Roskilde Brandvæsens samlede økonomi i bilag. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via indsatser for nedbringelse af sygefravær, fokus på kerneopgaver og mere effektive arbejdsgange, produktivitetsgevinster på IT, reduktion af beredskab som følge af Økonomiaftalen for 2015 samt en række tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

5 Merforbruget består af: Merforbrug på 2,1 mio. kr. grundet flerårige projekter, hvor overførte beløb fra 2014 forventes anvendt i Det drejer sig bl.a. om Bandakademiet, Breddeidrætskommune og Kulturskolen. Merforbrug på 1,0 mio.kr vedr. kompensationstilskud fra 2014 til diverse foreninger, der udbetales i Merforbrug er finansieret af rammeoverførsler fra Mindreforbrug på 1,5 mio.kr. grundet lavere tilskud til Jyllingehallen pga. branden sidste sommer og det heraf lavere aktivitetsniveau. Mindreforbrug på 0,7 mio.kr. på biblioteker svarende til det aftalte afdrag i henhold til gældsafviklingsaftale. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via mindreudgifter til idrætsskoler som følge af folkeskolereformen samt en række tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgiftsrammen et merforbrug på 9,6 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter på 6,4 mio. kr. på voksenhandicapområdet som følge af øget antal borgere både på psykiatri- og handicapområdet med behov for støtte. Der har over de sidste fire år været en stigning i antal borgere, som modtager støtte efter 85 i Serviceloven på over 30 %. Herudover er der medudgifter primært til BPA-ordninger, ældre udviklingshæmmede og udgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. Merudgifter til integration på 0,2 mio. kr. svarende til rammeoverførsler fra Teknisk merforbrug på 3,0 mio. kr. på serviceudgiftsrammen, som skyldes, at dele af udvalgets produktivitetsstigninger er fundet på rammen for overførselsudgifter og derfor vil fremgå som merforbrug (mindreindtægt) på serviceudgiftsrammen. Merforbrug udlignes af et tilsvarende mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via en forventet besparelse på sygedagpenge i forbindelse med udvidelse af Fønix, en øget indsats overfor kontanthjælpsmodtagere, lavere udgifter på voksen handicapområdet herunder bl.a. botilbud, hjemmevejledning og indkøb jf. Mantec undersøgelse samt tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på specialskoler på 4,0 mio. kr. som skyldes, at der er opsparet til og disponeres med en række engangsinvesteringer på området herunder renovering af ventilation på Nordgårdsskolen. Afvigelsen finansieres af rammeoverførsler fra På udvalgets område ses desuden et pres på udgifter som følge af det stigende antal flygtningebørn kommunen modtager. Det betyder bl.a., at der vil skulle oprettes ekstra modtageklasser til det stigende antal flygtningebørn i skolealderen. Udviklingen følges nøje i forhold til de økonomiske konsekvenser.

6 Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via diverse faldende driftsudgifter som fx el. og digital post, lavere priser ved udbud samt omlægning af indsatser til øgede forebyggende foranstaltninger. Plan- og Teknikudvalget På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på vejvæsen, natur og grønne områder på 3,4 mio. kr. svarende til rammeoverførsler fra Merforbrug på busdrift på 2,0 mio. kr. Merforbruget består af en ekstraordinær merudgift på 4,3 mio. kr. vedr. en voldgiftssag, hvor der for nyligt er faldet dom, samt en mindreudgift på 2,3 mio. kr., der skyldes at de årlige udgifter til Movia har været faldende pga. faldende dieselpriser og et stigende antal passagerer, siden indførelsen af den nye busplan Merforbrug på 2,0 mio. kr. finansieres af rammeoverførsler fra Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via en besparelse på ny driftsaftale vedr. vejbelysning, befordring samt tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget består af: Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse svarende til rammeoverførsel for Der forventes et merforbrug på miljø på 3,5 mio. kr. vedr. flerårige projekter fra 2014, der forventes gennemført i Merforbrug finansieres af rammeoverførsler fra Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 forventes udmøntet på kommunens bygningsvedligeholdelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 0,8 mio. kr. på hospice. Det er de praktiserende læger der henviser til hospice. Den besluttede Produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via diverse faldende driftsudgifter som fx el. og digital post, lavere priser ved udbud samt omlægning af indsatser til øgede forebyggende foranstaltninger.

7 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes på rammen for overførselsudgifter et merforbrug på 9,9 mio. kr. Merforbrug består af: Merforbrug på 11,5 mio. kr. på integration. Merforbruget skyldes merudgifter til beskæftigelsesindsats, danskuddannelse og ydelser som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter kun den del af området, som er omfattet af budgetgarantien. Det forventes derfor at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter økonomiaftalen er indgået. Der er herudover merudgifter til boligplacering af flygtninge (p.t. opgjort til 4,6 mio. kr.) og merudgifter til administration m.v., der finansieres af merindtægter på grundtilskud (5,2 mio. kr.) og andre ekstraordinære indtægter fra Staten som følge af den store tilgang af flygtninge. Merforbrug på 2,7 mio. kr. på projekter fra 2014, der forventes gennemført i Merforbrug finansieres af rammeoverførsler fra Merforbrug på 1,7 mio. kr. på sygedagpenge og ressourceforløb. Der er væsentlig færre, der er overgået fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb (ressourceforløb), end der var forudsætningen i beregningsgrundlaget ved lovvedtagelsen. Der er væsentlig flere, som får forlænget deres sygedagpenge, også ud over de 52 uger hvor vi mister refusionen, end der var forudsat ved lovvedtagelsen og dermed i budgetlægningen. Merudgiften tilsvares dog delvist af mindreudgifter under ressourceforløb, hvor der er væsentligt færre på jobafklaringsforløb end forudsat i budgettet. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. grundet færre personer på seniorjob end forudsat. Der er i øjeblikket ikke tilgang til ordningen, da personer som mister deres dagpenge fortsat kan få arbejdsmarkedsydelse. Først fra 2016 forventes der igen tilgang. Mindreforbrug på BOMI på 0,3 mio. kr. svarende til det aftalte afdrag i henhold til gældsafviklingsaftale. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af Fønix. Mindreforbruget indgår i udmøntning af produktivitet på serviceudgiftsrammen. Mindreforbrug 2,0 mio.kr. på kontanthjælp som følge af ændret indsats på Pulsen. Mindreforbruget indgår i udmøntningen af produktivitet på serviceudgiftsrammen. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. andel af driftsaftale med INSP, der afholdes på serviceudgiftsrammen, men finansieres af rammen for overførselsudgifter jf. sag på Byrådets møde d. 17. december Mindreforbrug udlignes af et tilsvarende merforbrug på serviceudgiftsrammen.

8 På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen for overførselsudgifter. Øvrige ikke-serviceudgifter På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget består af: Merindtægter på 3,0 mio. kr. på refusioner for særligt dyre enkeltsager. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen for overførselsudgifter. Brugerfinansieret område På det brugerfinansierede område forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på renovation. Mindreforbruget skyldes, at der styres efter at samle midler til en planlagt investering i nye beholdere ved de enkelte husstande jf. Affalds- og Ressourceplanen for , der pt. er i høring frem til 15. maj.

9 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg Det vedtagne budget på anlæg udgør 166,8 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2014 til 2015 og tillægsbevillinger for i alt 252,3 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 419 mio. kr. i Budgetopfølgningen er baseret på konkrete betalingsplaner for de enkelte projekter på anlæg og byggemodning, men tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for alm. anlæg og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 70 %, i forhold til budgettet incl. tillægsbevillinger og overførsel. Dette vil medføre, at der samlet for anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og køb- og salg af ejendomme) forventes et nettoregnskabsresultat i 2015 på 272,1 mio. kr. Overførslerne fra 2015 til 2016 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive 135,8 mio. kr. netto. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg

10 Anlæg på udvalgsniveau Budgetopfølgningen på den enkelte udvalg er baseret på de konkrete betalingsplaner. Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 0,8 mio. kr. vedr. Musicon 2015, genopretning af bygninger. Overførsel til 2016 på -0,6 mio. kr. i indtægter vedr. Grusgravning, indtægter Kultur- og Idrætsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 63,2 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 18,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 12 mio. kr. vedr. Kildegårdsområdet Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Jyllinge hallen, svømmehal Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Plads til idrætten diverse anlæg Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Fjordbad Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Roskildebadet, Vandmekka

11 En faktisk mindreindtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende Rådmandshaven kunstgræsbaner. Det fulde tilskud er modtaget, men der var ikke taget højde for moms i bevillingen. Det betyder, at det reelle tilskud er lavere end forventet. Beskæftigelse- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 1,1 mio. kr. svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 27,8 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Den største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Udvidelse af Trekronerskolen Plan- og Teknikudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 162,6 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 5,6 mio. kr. vedr. Tjæreby, ny vej syd Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Østre Ringvej/Navervej, ny vej Overførsel til 2016 på 2,8 mio. kr. vedr. Bymidten, Cykelstier i Støden Overførsel til 2016 på 0,5 mio. kr. vedr. Bymidten, Kulturstrøget Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats bysamfund Overførsel til 2016 på 1,1 mio. kr. vedr. Cykelstier i Jernbanegade Overførsel til 2016 på 1,3 mio. kr. vedr. Cyklistplan 2015 Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. vedr. Grøn blå strategi 2015 Overførsel til 2016 på 0,5 mio. kr. vedr. M11, konkurrenceprogram til stibro Overførsel til 2016 på netto 0,7 mio. kr. i indtægter vedr. Ombygning af Allehelgensgade Overførsel til 2016 på 1,4 mio. kr. vedr. Viby station, adgangs forhold Overførsel til 2016 på 2,3 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Trafikløsning Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Åben Arena - bygninger Overførsel til 2016 på 4 mio. kr. vedr. Energirenovering af vejbelysning Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. vedr. Puljeprojekter medfinansiering Overførsel til 2016 på 0,2 mio. kr. vedr. Hedebostien Klima- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 17,7 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 37,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Afvigelsen skyldes: Overførsel til 2016 på 37,4 mio. kr. vedr. Klima- og Stormflodssikring Sundhed- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 1,0 mio. kr. svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler.

12 Byggemodning Figur 7: Byggemodning Der forventes et regnskabsresultat på 71,8 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til budgettet incl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 1,6 mio. kr. vedr. Skousbo-arealet Overførsel til 2016 på 0,9 mio. kr. vedr. Trekroner, B1 Lysallé vest Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner, B25 Overførsel til 2016 på 2 mio. kr. vedr. Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme Overførsel til 2016 på 2 mio. kr. vedr. Musicon, håndtering af forurening 2015 Overførsel til 2016 på 1,6 mio. kr. vedr. Musicon, forsyningsanlæg 2015 Overførsel til 2016 på 0,9 mio. kr. vedr. Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier 2015 Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner B21, Etape 3 Overførsel til 2016 på 1,1 mio. kr. vedr. Byggemodning Kristiansmindeparken Overførsel til 2016 på 0,4 mio. kr. vedr. Sortebrødre Plads, ærkæologisk forundersøgelse Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg

13 Der forventes et regnskabsresultat på netto 39,5 mio. kr. i indtægter. Dette er en merindtægt på 13,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Merindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. salget af 36 parcelhusgrunde, Trekroner B27 Merindtægt på 1,9 mio. kr. i indtægter vedr. Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. i udgifter vedr. Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde Merindtægt på netto 10,7 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på i alt 50 mio. kr. (Køb- og salgspuljen). Merindtægten skyldes forventede salg af parcelhusgrunde på Hyrdehøj og salg af storparcel i Trekroner. Det forventes samlet at indbringe 30 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der 19,3 mio. kr., der ikke er frigivet.

14 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 4.902,5 mio. kr., hvilket er en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 22,6 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift på 7,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreudgiften består af: Samlet merindtægt vedr. forrentning af hhv. kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender og den likvide kassebeholdning på 1,3 mio. kr. Mindreudgift til renter på kortfristet gæld vedr. tilbagebetaling af ejendomsskat på 0,6 mio. kr., da der er sket et fald i afgørelser fra SKAT Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. garantiprovision fra Roskilde Forsyning Mindreudgift på swap-aftaler på 5,3 mio. kr.

15 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. På lånoptagelse forventes merindtægter på 15,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægt består af: Lånoptagelse til energiinvesteringer på 11,1 mio.kr. mere end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes, at en del af de energiinvesteringer, der var planlagt gennemført i 2014, ikke blev gennemført, og nu forventes gennemført i På skatterne forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægt består af: Mindreindtægt på grundskyld og dækningsafgift på 1,9 mio. kr. grundet kendelser fra SKAT. Merindtægt vedr. kommunal andel af skat på dødsboer på 1,4 mio. kr. På tilskud og udligning forventes ingen afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. På finansforskydninger forventes et mindreudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreudgift består af: Mindreudgift til grundkapitalunderskud i Landbyggefonden 1,4 mio. kr. Merudgift til pensionisters lån til betaling af ejendomsskat på 0,7 mio. kr.

16 5. Finansiering Der forventes i 2015 et samlet merforbrug på 106,5 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2014 på drift og anlæg, resterer et samlet mindreforbrug på 219,0 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i mio. kr. Finansiering af merforbrug på drift På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes der, efter omplaceringer og tillægsbevillinger, ved årets udgang at være et merforbrug på driften på 21,5 mio. kr. Af merforbruget vedrører 11,5 mio. kr. merudgifter som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter den del af området, som er omfattet af budgetgarantien, og det forventes derfor, at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter økonomiaftalen er indgået. 6,5 mio. kr. vedrører merforbrug på BOMI, der er overført fra 2014 og hvor der er indgået en aftale om gældsafvikling. Det resterende merforbrug vedrører merudgifter til voksenhandicapområdet. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Efter tillægsbevillinger og overførsler fra 2014 forventes ikke merforbrug på anlæg. Det brugerfinansierede område Der forventes mindreforbrug på det brugerfinansierede område.

17 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget et skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2015 er opgjort til 224,5 mio. kr. I det vedtagne budget for 2015 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 59,9 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt 420,5 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra samt rammeoverførsel for drift. Den administrative opsamling ved denne budgetopfølgning viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 320,8 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2015 kan herefter opgøres til 65,0 mio. kr. Likvid beholdning primo ,5 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,9 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,5 Administrativ opsamling/skøn 320,8 Kassebeholdning ultimo ,0 (Opgjort i mio. kr. / -=udgift / +=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2015, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2015, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 425 og 475 mio. kr.

18 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Socialudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere Figur 2: Sygedagpengemodtagere

19 Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Figur 4: Voksen handicap og førtidspension **Antal aktive sager på opgørelsestidspunktet

20 Skole- og Børneudvalget Figur 5: Dagtilbud, SFO er og klubber Sundheds- og Omsorgsudvalget Figur 6: Plejehjem, hjælpemidler og træning

21 Figur 7: Familie og børn *Antal beregnede helårspladser

22 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget -=udgifter +=indtægter Forventet regnskab -=udgifter +=indtægter Afvigelse fra oprindeligt budget -=mer-forbrug +=mindreforbrug Driftsindtægter 4.926, ,9-0,5 Skat og tilskud/udligning 4.926, ,9-0,5 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,7-6,3 Serviceudgifter , ,0-5,5 Overførselsudgifter -850,4-860,3-9,9 Ikke-serviceudgifter -256,9-253,9 3,0 Renter -16,6-10,5 6,1 Resultat af ordinær driftvirksomhed* 136,0 129,2-6,8 Anlægsudgifter -174,8-239,8-65,0 Byggemodning -42,0-71,8-29,8 Ejendomssalg- og køb 50,0 39,5-10,5 Anlæg i alt -166,8-272,1-105,3 Resultat af det skattefinansierede område -30,7-142,9-112,1 Optagne lån 41,0 52,1 11,1 Afdrag på lån (langfristet gæld) -76,9-75,7 1,2 Øvrige finansforskydninger 5,9 6,7 0,7 Samlet balance på det skattefinansierede område -60,7-159,8-99,1 Effekt af det brugerfinansierede område 0,7 3,3 2,6 Ændring af likvide aktiver -59,9-156,5-96,5 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 10,0 0,0-10,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -49,9-156,5-106,5

23 Bilag 3 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. marts 2015 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Drift Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Kasseeffekt ABC-analyse af Roskilde Brandvæsen - rådhusbidrag Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi (AD - Se dranst 3) Rammeoverførsel fra 2014 til Støtte til Made by Kids fra puljen til større arrangementer Stormene i januar Køb af Landbrugsejendommen Poppelgårdsvej 22 (AD udgifter) 2 Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Anlæg Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi (AD - Se dranst 1-2) Trafikplan for Jyllinge Roskilde Havn, nedlæggelse af P-Plads, overførsel fra Overførsel af rådighedsbeløb Anlægsbevilling til ventilation på Gadstrup Skole Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Byggemodning Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel af rådighedsbeløb Anlægsbevilling - Musicon Byggemodning Forureningsundersøgelse af grund med henblik på salg Tillægsbevillinger - Byggemodning Ejendomssalg og køb Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Ny Østergade arealet (udgifter) Overførsel af rådighedsbeløb, ejendomssalg Overførsel af rådighedsbeløb, ejendomskøb Køb af Landbrugsejendommen Poppelgårdsvej Køb af ejendommen Toftebakken Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb Anlægsregnskaber Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Tillægsbevillinger - anlægsregnskaber 0

24 Lån, deponering mv. Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Låneramme Overførsel Lån til energiinvestering Overførsel Indskud i Landsbyggefonden Tillægsbevillinger - lån deponering mv Total for alle tillægsbevillinger

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere