Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015"

Transkript

1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015

2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato 29. april 2015 Fics brevid:

3 1. Samlet konklusion for hele budgettet Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 129,2 mio. kr. Dette er et netto merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 6,8 mio. kr. Merforbrug på det skattefinansierede driftsområde består af: En mindreindtægt på skat og tilskud/udligning på 0,5 mio. kr. Et merforbrug på serviceudgifterne på 5,5 mio. kr. Et merforbrug på overførselsudgifter på 9,9 mio. kr. En merindtægt på ikke-serviceudgifter på 3,0 mio. kr. En merindtægt/mindreforbrug på renteudgifter på 6,1 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 105,3 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2014 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 109,0 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område, der samlet viser en forbedring på 15,6 mio. kr. vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 106,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr. 1)Ved budgetvedtagelsen er det i ændring af likvide aktiver forudsat, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Finansiering Forventet merforbrug på serviceudgifter finansieres af rammeoverførsler fra 2014, dog er de forventede merudgifter på voksenhandicap området ikke finansieret. Merforbrug på overførselsudgifter vedrører merudgifter som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter den del af området, som er omfattet af budgetgarantien, og det forventes derfor, at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter, at økonomiaftalen er indgået. På anlæg finansieres forventet merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra 2014.

4 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det indgår i vurderingen, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen til håndtering af overførsler. Mindreforbrug på elever i administrationen på 10,0 mio. kr., som skyldes et for højt afsat budget. Der afholdes inden for budgettet de planlagte udgifter i forbindelse med uddannelse af det antal elever, som Roskilde Kommune har fastsat. Mindreforbrug på erhvervssygdomsforsikringer på 1,4 mio. kr. Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. andel af driftsaftale med INSP, der afholdes på serviceudgiftsrammen, men finansieres af rammen for overførselsudgifter jf. sag på Byrådets møde d. 17. december Merforbrug udlignes af et tilsvarende mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter. Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. som skyldes, at der ved en fejl var indregnet moms vedr. ambulanceområdet i rådhusbidrag fra beredskabet. Jf. sag på Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015 fremlægges en særskilt vurdering af Roskilde Brandvæsens samlede økonomi i bilag. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via indsatser for nedbringelse af sygefravær, fokus på kerneopgaver og mere effektive arbejdsgange, produktivitetsgevinster på IT, reduktion af beredskab som følge af Økonomiaftalen for 2015 samt en række tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

5 Merforbruget består af: Merforbrug på 2,1 mio. kr. grundet flerårige projekter, hvor overførte beløb fra 2014 forventes anvendt i Det drejer sig bl.a. om Bandakademiet, Breddeidrætskommune og Kulturskolen. Merforbrug på 1,0 mio.kr vedr. kompensationstilskud fra 2014 til diverse foreninger, der udbetales i Merforbrug er finansieret af rammeoverførsler fra Mindreforbrug på 1,5 mio.kr. grundet lavere tilskud til Jyllingehallen pga. branden sidste sommer og det heraf lavere aktivitetsniveau. Mindreforbrug på 0,7 mio.kr. på biblioteker svarende til det aftalte afdrag i henhold til gældsafviklingsaftale. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via mindreudgifter til idrætsskoler som følge af folkeskolereformen samt en række tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgiftsrammen et merforbrug på 9,6 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter på 6,4 mio. kr. på voksenhandicapområdet som følge af øget antal borgere både på psykiatri- og handicapområdet med behov for støtte. Der har over de sidste fire år været en stigning i antal borgere, som modtager støtte efter 85 i Serviceloven på over 30 %. Herudover er der medudgifter primært til BPA-ordninger, ældre udviklingshæmmede og udgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. Merudgifter til integration på 0,2 mio. kr. svarende til rammeoverførsler fra Teknisk merforbrug på 3,0 mio. kr. på serviceudgiftsrammen, som skyldes, at dele af udvalgets produktivitetsstigninger er fundet på rammen for overførselsudgifter og derfor vil fremgå som merforbrug (mindreindtægt) på serviceudgiftsrammen. Merforbrug udlignes af et tilsvarende mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via en forventet besparelse på sygedagpenge i forbindelse med udvidelse af Fønix, en øget indsats overfor kontanthjælpsmodtagere, lavere udgifter på voksen handicapområdet herunder bl.a. botilbud, hjemmevejledning og indkøb jf. Mantec undersøgelse samt tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på specialskoler på 4,0 mio. kr. som skyldes, at der er opsparet til og disponeres med en række engangsinvesteringer på området herunder renovering af ventilation på Nordgårdsskolen. Afvigelsen finansieres af rammeoverførsler fra På udvalgets område ses desuden et pres på udgifter som følge af det stigende antal flygtningebørn kommunen modtager. Det betyder bl.a., at der vil skulle oprettes ekstra modtageklasser til det stigende antal flygtningebørn i skolealderen. Udviklingen følges nøje i forhold til de økonomiske konsekvenser.

6 Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via diverse faldende driftsudgifter som fx el. og digital post, lavere priser ved udbud samt omlægning af indsatser til øgede forebyggende foranstaltninger. Plan- og Teknikudvalget På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på vejvæsen, natur og grønne områder på 3,4 mio. kr. svarende til rammeoverførsler fra Merforbrug på busdrift på 2,0 mio. kr. Merforbruget består af en ekstraordinær merudgift på 4,3 mio. kr. vedr. en voldgiftssag, hvor der for nyligt er faldet dom, samt en mindreudgift på 2,3 mio. kr., der skyldes at de årlige udgifter til Movia har været faldende pga. faldende dieselpriser og et stigende antal passagerer, siden indførelsen af den nye busplan Merforbrug på 2,0 mio. kr. finansieres af rammeoverførsler fra Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via en besparelse på ny driftsaftale vedr. vejbelysning, befordring samt tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget består af: Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse svarende til rammeoverførsel for Der forventes et merforbrug på miljø på 3,5 mio. kr. vedr. flerårige projekter fra 2014, der forventes gennemført i Merforbrug finansieres af rammeoverførsler fra Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 forventes udmøntet på kommunens bygningsvedligeholdelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 0,8 mio. kr. på hospice. Det er de praktiserende læger der henviser til hospice. Den besluttede Produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via diverse faldende driftsudgifter som fx el. og digital post, lavere priser ved udbud samt omlægning af indsatser til øgede forebyggende foranstaltninger.

7 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes på rammen for overførselsudgifter et merforbrug på 9,9 mio. kr. Merforbrug består af: Merforbrug på 11,5 mio. kr. på integration. Merforbruget skyldes merudgifter til beskæftigelsesindsats, danskuddannelse og ydelser som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter kun den del af området, som er omfattet af budgetgarantien. Det forventes derfor at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter økonomiaftalen er indgået. Der er herudover merudgifter til boligplacering af flygtninge (p.t. opgjort til 4,6 mio. kr.) og merudgifter til administration m.v., der finansieres af merindtægter på grundtilskud (5,2 mio. kr.) og andre ekstraordinære indtægter fra Staten som følge af den store tilgang af flygtninge. Merforbrug på 2,7 mio. kr. på projekter fra 2014, der forventes gennemført i Merforbrug finansieres af rammeoverførsler fra Merforbrug på 1,7 mio. kr. på sygedagpenge og ressourceforløb. Der er væsentlig færre, der er overgået fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb (ressourceforløb), end der var forudsætningen i beregningsgrundlaget ved lovvedtagelsen. Der er væsentlig flere, som får forlænget deres sygedagpenge, også ud over de 52 uger hvor vi mister refusionen, end der var forudsat ved lovvedtagelsen og dermed i budgetlægningen. Merudgiften tilsvares dog delvist af mindreudgifter under ressourceforløb, hvor der er væsentligt færre på jobafklaringsforløb end forudsat i budgettet. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. grundet færre personer på seniorjob end forudsat. Der er i øjeblikket ikke tilgang til ordningen, da personer som mister deres dagpenge fortsat kan få arbejdsmarkedsydelse. Først fra 2016 forventes der igen tilgang. Mindreforbrug på BOMI på 0,3 mio. kr. svarende til det aftalte afdrag i henhold til gældsafviklingsaftale. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af Fønix. Mindreforbruget indgår i udmøntning af produktivitet på serviceudgiftsrammen. Mindreforbrug 2,0 mio.kr. på kontanthjælp som følge af ændret indsats på Pulsen. Mindreforbruget indgår i udmøntningen af produktivitet på serviceudgiftsrammen. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. andel af driftsaftale med INSP, der afholdes på serviceudgiftsrammen, men finansieres af rammen for overførselsudgifter jf. sag på Byrådets møde d. 17. december Mindreforbrug udlignes af et tilsvarende merforbrug på serviceudgiftsrammen.

8 På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen for overførselsudgifter. Øvrige ikke-serviceudgifter På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget består af: Merindtægter på 3,0 mio. kr. på refusioner for særligt dyre enkeltsager. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen for overførselsudgifter. Brugerfinansieret område På det brugerfinansierede område forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på renovation. Mindreforbruget skyldes, at der styres efter at samle midler til en planlagt investering i nye beholdere ved de enkelte husstande jf. Affalds- og Ressourceplanen for , der pt. er i høring frem til 15. maj.

9 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg Det vedtagne budget på anlæg udgør 166,8 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2014 til 2015 og tillægsbevillinger for i alt 252,3 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 419 mio. kr. i Budgetopfølgningen er baseret på konkrete betalingsplaner for de enkelte projekter på anlæg og byggemodning, men tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for alm. anlæg og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 70 %, i forhold til budgettet incl. tillægsbevillinger og overførsel. Dette vil medføre, at der samlet for anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og køb- og salg af ejendomme) forventes et nettoregnskabsresultat i 2015 på 272,1 mio. kr. Overførslerne fra 2015 til 2016 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive 135,8 mio. kr. netto. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg

10 Anlæg på udvalgsniveau Budgetopfølgningen på den enkelte udvalg er baseret på de konkrete betalingsplaner. Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 0,8 mio. kr. vedr. Musicon 2015, genopretning af bygninger. Overførsel til 2016 på -0,6 mio. kr. i indtægter vedr. Grusgravning, indtægter Kultur- og Idrætsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 63,2 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 18,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 12 mio. kr. vedr. Kildegårdsområdet Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Jyllinge hallen, svømmehal Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Plads til idrætten diverse anlæg Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Fjordbad Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Roskildebadet, Vandmekka

11 En faktisk mindreindtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende Rådmandshaven kunstgræsbaner. Det fulde tilskud er modtaget, men der var ikke taget højde for moms i bevillingen. Det betyder, at det reelle tilskud er lavere end forventet. Beskæftigelse- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 1,1 mio. kr. svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 27,8 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Den største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Udvidelse af Trekronerskolen Plan- og Teknikudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 162,6 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 5,6 mio. kr. vedr. Tjæreby, ny vej syd Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Østre Ringvej/Navervej, ny vej Overførsel til 2016 på 2,8 mio. kr. vedr. Bymidten, Cykelstier i Støden Overførsel til 2016 på 0,5 mio. kr. vedr. Bymidten, Kulturstrøget Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats bysamfund Overførsel til 2016 på 1,1 mio. kr. vedr. Cykelstier i Jernbanegade Overførsel til 2016 på 1,3 mio. kr. vedr. Cyklistplan 2015 Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. vedr. Grøn blå strategi 2015 Overførsel til 2016 på 0,5 mio. kr. vedr. M11, konkurrenceprogram til stibro Overførsel til 2016 på netto 0,7 mio. kr. i indtægter vedr. Ombygning af Allehelgensgade Overførsel til 2016 på 1,4 mio. kr. vedr. Viby station, adgangs forhold Overførsel til 2016 på 2,3 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Trafikløsning Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Åben Arena - bygninger Overførsel til 2016 på 4 mio. kr. vedr. Energirenovering af vejbelysning Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. vedr. Puljeprojekter medfinansiering Overførsel til 2016 på 0,2 mio. kr. vedr. Hedebostien Klima- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 17,7 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 37,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Afvigelsen skyldes: Overførsel til 2016 på 37,4 mio. kr. vedr. Klima- og Stormflodssikring Sundhed- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 1,0 mio. kr. svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler.

12 Byggemodning Figur 7: Byggemodning Der forventes et regnskabsresultat på 71,8 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til budgettet incl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 1,6 mio. kr. vedr. Skousbo-arealet Overførsel til 2016 på 0,9 mio. kr. vedr. Trekroner, B1 Lysallé vest Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner, B25 Overførsel til 2016 på 2 mio. kr. vedr. Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme Overførsel til 2016 på 2 mio. kr. vedr. Musicon, håndtering af forurening 2015 Overførsel til 2016 på 1,6 mio. kr. vedr. Musicon, forsyningsanlæg 2015 Overførsel til 2016 på 0,9 mio. kr. vedr. Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier 2015 Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner B21, Etape 3 Overførsel til 2016 på 1,1 mio. kr. vedr. Byggemodning Kristiansmindeparken Overførsel til 2016 på 0,4 mio. kr. vedr. Sortebrødre Plads, ærkæologisk forundersøgelse Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg

13 Der forventes et regnskabsresultat på netto 39,5 mio. kr. i indtægter. Dette er en merindtægt på 13,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Merindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. salget af 36 parcelhusgrunde, Trekroner B27 Merindtægt på 1,9 mio. kr. i indtægter vedr. Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. i udgifter vedr. Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde Merindtægt på netto 10,7 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på i alt 50 mio. kr. (Køb- og salgspuljen). Merindtægten skyldes forventede salg af parcelhusgrunde på Hyrdehøj og salg af storparcel i Trekroner. Det forventes samlet at indbringe 30 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der 19,3 mio. kr., der ikke er frigivet.

14 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 4.902,5 mio. kr., hvilket er en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 22,6 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift på 7,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreudgiften består af: Samlet merindtægt vedr. forrentning af hhv. kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender og den likvide kassebeholdning på 1,3 mio. kr. Mindreudgift til renter på kortfristet gæld vedr. tilbagebetaling af ejendomsskat på 0,6 mio. kr., da der er sket et fald i afgørelser fra SKAT Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. garantiprovision fra Roskilde Forsyning Mindreudgift på swap-aftaler på 5,3 mio. kr.

15 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. På lånoptagelse forventes merindtægter på 15,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægt består af: Lånoptagelse til energiinvesteringer på 11,1 mio.kr. mere end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes, at en del af de energiinvesteringer, der var planlagt gennemført i 2014, ikke blev gennemført, og nu forventes gennemført i På skatterne forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægt består af: Mindreindtægt på grundskyld og dækningsafgift på 1,9 mio. kr. grundet kendelser fra SKAT. Merindtægt vedr. kommunal andel af skat på dødsboer på 1,4 mio. kr. På tilskud og udligning forventes ingen afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. På finansforskydninger forventes et mindreudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreudgift består af: Mindreudgift til grundkapitalunderskud i Landbyggefonden 1,4 mio. kr. Merudgift til pensionisters lån til betaling af ejendomsskat på 0,7 mio. kr.

16 5. Finansiering Der forventes i 2015 et samlet merforbrug på 106,5 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2014 på drift og anlæg, resterer et samlet mindreforbrug på 219,0 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i mio. kr. Finansiering af merforbrug på drift På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes der, efter omplaceringer og tillægsbevillinger, ved årets udgang at være et merforbrug på driften på 21,5 mio. kr. Af merforbruget vedrører 11,5 mio. kr. merudgifter som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter den del af området, som er omfattet af budgetgarantien, og det forventes derfor, at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter økonomiaftalen er indgået. 6,5 mio. kr. vedrører merforbrug på BOMI, der er overført fra 2014 og hvor der er indgået en aftale om gældsafvikling. Det resterende merforbrug vedrører merudgifter til voksenhandicapområdet. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Efter tillægsbevillinger og overførsler fra 2014 forventes ikke merforbrug på anlæg. Det brugerfinansierede område Der forventes mindreforbrug på det brugerfinansierede område.

17 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget et skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2015 er opgjort til 224,5 mio. kr. I det vedtagne budget for 2015 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 59,9 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt 420,5 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra samt rammeoverførsel for drift. Den administrative opsamling ved denne budgetopfølgning viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 320,8 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2015 kan herefter opgøres til 65,0 mio. kr. Likvid beholdning primo ,5 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,9 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,5 Administrativ opsamling/skøn 320,8 Kassebeholdning ultimo ,0 (Opgjort i mio. kr. / -=udgift / +=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2015, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2015, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 425 og 475 mio. kr.

18 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Socialudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere Figur 2: Sygedagpengemodtagere

19 Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Figur 4: Voksen handicap og førtidspension **Antal aktive sager på opgørelsestidspunktet

20 Skole- og Børneudvalget Figur 5: Dagtilbud, SFO er og klubber Sundheds- og Omsorgsudvalget Figur 6: Plejehjem, hjælpemidler og træning

21 Figur 7: Familie og børn *Antal beregnede helårspladser

22 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget -=udgifter +=indtægter Forventet regnskab -=udgifter +=indtægter Afvigelse fra oprindeligt budget -=mer-forbrug +=mindreforbrug Driftsindtægter 4.926, ,9-0,5 Skat og tilskud/udligning 4.926, ,9-0,5 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,7-6,3 Serviceudgifter , ,0-5,5 Overførselsudgifter -850,4-860,3-9,9 Ikke-serviceudgifter -256,9-253,9 3,0 Renter -16,6-10,5 6,1 Resultat af ordinær driftvirksomhed* 136,0 129,2-6,8 Anlægsudgifter -174,8-239,8-65,0 Byggemodning -42,0-71,8-29,8 Ejendomssalg- og køb 50,0 39,5-10,5 Anlæg i alt -166,8-272,1-105,3 Resultat af det skattefinansierede område -30,7-142,9-112,1 Optagne lån 41,0 52,1 11,1 Afdrag på lån (langfristet gæld) -76,9-75,7 1,2 Øvrige finansforskydninger 5,9 6,7 0,7 Samlet balance på det skattefinansierede område -60,7-159,8-99,1 Effekt af det brugerfinansierede område 0,7 3,3 2,6 Ændring af likvide aktiver -59,9-156,5-96,5 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 10,0 0,0-10,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -49,9-156,5-106,5

23 Bilag 3 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. marts 2015 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Drift Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Kasseeffekt ABC-analyse af Roskilde Brandvæsen - rådhusbidrag Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi (AD - Se dranst 3) Rammeoverførsel fra 2014 til Støtte til Made by Kids fra puljen til større arrangementer Stormene i januar Køb af Landbrugsejendommen Poppelgårdsvej 22 (AD udgifter) 2 Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Anlæg Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi (AD - Se dranst 1-2) Trafikplan for Jyllinge Roskilde Havn, nedlæggelse af P-Plads, overførsel fra Overførsel af rådighedsbeløb Anlægsbevilling til ventilation på Gadstrup Skole Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Byggemodning Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel af rådighedsbeløb Anlægsbevilling - Musicon Byggemodning Forureningsundersøgelse af grund med henblik på salg Tillægsbevillinger - Byggemodning Ejendomssalg og køb Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Ny Østergade arealet (udgifter) Overførsel af rådighedsbeløb, ejendomssalg Overførsel af rådighedsbeløb, ejendomskøb Køb af Landbrugsejendommen Poppelgårdsvej Køb af ejendommen Toftebakken Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb Anlægsregnskaber Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Tillægsbevillinger - anlægsregnskaber 0

24 Lån, deponering mv. Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Låneramme Overførsel Lån til energiinvestering Overførsel Indskud i Landsbyggefonden Tillægsbevillinger - lån deponering mv Total for alle tillægsbevillinger

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere