Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015"

Transkript

1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015

2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato 29. april 2015 Fics brevid:

3 1. Samlet konklusion for hele budgettet Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 129,2 mio. kr. Dette er et netto merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 6,8 mio. kr. Merforbrug på det skattefinansierede driftsområde består af: En mindreindtægt på skat og tilskud/udligning på 0,5 mio. kr. Et merforbrug på serviceudgifterne på 5,5 mio. kr. Et merforbrug på overførselsudgifter på 9,9 mio. kr. En merindtægt på ikke-serviceudgifter på 3,0 mio. kr. En merindtægt/mindreforbrug på renteudgifter på 6,1 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 105,3 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2014 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 109,0 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område, der samlet viser en forbedring på 15,6 mio. kr. vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 106,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr. 1)Ved budgetvedtagelsen er det i ændring af likvide aktiver forudsat, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Finansiering Forventet merforbrug på serviceudgifter finansieres af rammeoverførsler fra 2014, dog er de forventede merudgifter på voksenhandicap området ikke finansieret. Merforbrug på overførselsudgifter vedrører merudgifter som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter den del af området, som er omfattet af budgetgarantien, og det forventes derfor, at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter, at økonomiaftalen er indgået. På anlæg finansieres forventet merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra 2014.

4 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det indgår i vurderingen, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen til håndtering af overførsler. Mindreforbrug på elever i administrationen på 10,0 mio. kr., som skyldes et for højt afsat budget. Der afholdes inden for budgettet de planlagte udgifter i forbindelse med uddannelse af det antal elever, som Roskilde Kommune har fastsat. Mindreforbrug på erhvervssygdomsforsikringer på 1,4 mio. kr. Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. andel af driftsaftale med INSP, der afholdes på serviceudgiftsrammen, men finansieres af rammen for overførselsudgifter jf. sag på Byrådets møde d. 17. december Merforbrug udlignes af et tilsvarende mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter. Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. som skyldes, at der ved en fejl var indregnet moms vedr. ambulanceområdet i rådhusbidrag fra beredskabet. Jf. sag på Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015 fremlægges en særskilt vurdering af Roskilde Brandvæsens samlede økonomi i bilag. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via indsatser for nedbringelse af sygefravær, fokus på kerneopgaver og mere effektive arbejdsgange, produktivitetsgevinster på IT, reduktion af beredskab som følge af Økonomiaftalen for 2015 samt en række tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

5 Merforbruget består af: Merforbrug på 2,1 mio. kr. grundet flerårige projekter, hvor overførte beløb fra 2014 forventes anvendt i Det drejer sig bl.a. om Bandakademiet, Breddeidrætskommune og Kulturskolen. Merforbrug på 1,0 mio.kr vedr. kompensationstilskud fra 2014 til diverse foreninger, der udbetales i Merforbrug er finansieret af rammeoverførsler fra Mindreforbrug på 1,5 mio.kr. grundet lavere tilskud til Jyllingehallen pga. branden sidste sommer og det heraf lavere aktivitetsniveau. Mindreforbrug på 0,7 mio.kr. på biblioteker svarende til det aftalte afdrag i henhold til gældsafviklingsaftale. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via mindreudgifter til idrætsskoler som følge af folkeskolereformen samt en række tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgiftsrammen et merforbrug på 9,6 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter på 6,4 mio. kr. på voksenhandicapområdet som følge af øget antal borgere både på psykiatri- og handicapområdet med behov for støtte. Der har over de sidste fire år været en stigning i antal borgere, som modtager støtte efter 85 i Serviceloven på over 30 %. Herudover er der medudgifter primært til BPA-ordninger, ældre udviklingshæmmede og udgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. Merudgifter til integration på 0,2 mio. kr. svarende til rammeoverførsler fra Teknisk merforbrug på 3,0 mio. kr. på serviceudgiftsrammen, som skyldes, at dele af udvalgets produktivitetsstigninger er fundet på rammen for overførselsudgifter og derfor vil fremgå som merforbrug (mindreindtægt) på serviceudgiftsrammen. Merforbrug udlignes af et tilsvarende mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter. Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via en forventet besparelse på sygedagpenge i forbindelse med udvidelse af Fønix, en øget indsats overfor kontanthjælpsmodtagere, lavere udgifter på voksen handicapområdet herunder bl.a. botilbud, hjemmevejledning og indkøb jf. Mantec undersøgelse samt tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på specialskoler på 4,0 mio. kr. som skyldes, at der er opsparet til og disponeres med en række engangsinvesteringer på området herunder renovering af ventilation på Nordgårdsskolen. Afvigelsen finansieres af rammeoverførsler fra På udvalgets område ses desuden et pres på udgifter som følge af det stigende antal flygtningebørn kommunen modtager. Det betyder bl.a., at der vil skulle oprettes ekstra modtageklasser til det stigende antal flygtningebørn i skolealderen. Udviklingen følges nøje i forhold til de økonomiske konsekvenser.

6 Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via diverse faldende driftsudgifter som fx el. og digital post, lavere priser ved udbud samt omlægning af indsatser til øgede forebyggende foranstaltninger. Plan- og Teknikudvalget På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på vejvæsen, natur og grønne områder på 3,4 mio. kr. svarende til rammeoverførsler fra Merforbrug på busdrift på 2,0 mio. kr. Merforbruget består af en ekstraordinær merudgift på 4,3 mio. kr. vedr. en voldgiftssag, hvor der for nyligt er faldet dom, samt en mindreudgift på 2,3 mio. kr., der skyldes at de årlige udgifter til Movia har været faldende pga. faldende dieselpriser og et stigende antal passagerer, siden indførelsen af den nye busplan Merforbrug på 2,0 mio. kr. finansieres af rammeoverførsler fra Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via en besparelse på ny driftsaftale vedr. vejbelysning, befordring samt tværgående produktivitetsgevinster som billigere el og telefoni. Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget består af: Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse svarende til rammeoverførsel for Der forventes et merforbrug på miljø på 3,5 mio. kr. vedr. flerårige projekter fra 2014, der forventes gennemført i Merforbrug finansieres af rammeoverførsler fra Den besluttede produktivitetsstigning for 2015 forventes udmøntet på kommunens bygningsvedligeholdelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 0,8 mio. kr. på hospice. Det er de praktiserende læger der henviser til hospice. Den besluttede Produktivitetsstigning for 2015 er udmøntet via diverse faldende driftsudgifter som fx el. og digital post, lavere priser ved udbud samt omlægning af indsatser til øgede forebyggende foranstaltninger.

7 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes på rammen for overførselsudgifter et merforbrug på 9,9 mio. kr. Merforbrug består af: Merforbrug på 11,5 mio. kr. på integration. Merforbruget skyldes merudgifter til beskæftigelsesindsats, danskuddannelse og ydelser som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter kun den del af området, som er omfattet af budgetgarantien. Det forventes derfor at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter økonomiaftalen er indgået. Der er herudover merudgifter til boligplacering af flygtninge (p.t. opgjort til 4,6 mio. kr.) og merudgifter til administration m.v., der finansieres af merindtægter på grundtilskud (5,2 mio. kr.) og andre ekstraordinære indtægter fra Staten som følge af den store tilgang af flygtninge. Merforbrug på 2,7 mio. kr. på projekter fra 2014, der forventes gennemført i Merforbrug finansieres af rammeoverførsler fra Merforbrug på 1,7 mio. kr. på sygedagpenge og ressourceforløb. Der er væsentlig færre, der er overgået fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb (ressourceforløb), end der var forudsætningen i beregningsgrundlaget ved lovvedtagelsen. Der er væsentlig flere, som får forlænget deres sygedagpenge, også ud over de 52 uger hvor vi mister refusionen, end der var forudsat ved lovvedtagelsen og dermed i budgetlægningen. Merudgiften tilsvares dog delvist af mindreudgifter under ressourceforløb, hvor der er væsentligt færre på jobafklaringsforløb end forudsat i budgettet. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. grundet færre personer på seniorjob end forudsat. Der er i øjeblikket ikke tilgang til ordningen, da personer som mister deres dagpenge fortsat kan få arbejdsmarkedsydelse. Først fra 2016 forventes der igen tilgang. Mindreforbrug på BOMI på 0,3 mio. kr. svarende til det aftalte afdrag i henhold til gældsafviklingsaftale. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af Fønix. Mindreforbruget indgår i udmøntning af produktivitet på serviceudgiftsrammen. Mindreforbrug 2,0 mio.kr. på kontanthjælp som følge af ændret indsats på Pulsen. Mindreforbruget indgår i udmøntningen af produktivitet på serviceudgiftsrammen. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. andel af driftsaftale med INSP, der afholdes på serviceudgiftsrammen, men finansieres af rammen for overførselsudgifter jf. sag på Byrådets møde d. 17. december Mindreforbrug udlignes af et tilsvarende merforbrug på serviceudgiftsrammen.

8 På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen for overførselsudgifter. Øvrige ikke-serviceudgifter På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget består af: Merindtægter på 3,0 mio. kr. på refusioner for særligt dyre enkeltsager. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen for overførselsudgifter. Brugerfinansieret område På det brugerfinansierede område forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på renovation. Mindreforbruget skyldes, at der styres efter at samle midler til en planlagt investering i nye beholdere ved de enkelte husstande jf. Affalds- og Ressourceplanen for , der pt. er i høring frem til 15. maj.

9 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg Det vedtagne budget på anlæg udgør 166,8 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2014 til 2015 og tillægsbevillinger for i alt 252,3 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 419 mio. kr. i Budgetopfølgningen er baseret på konkrete betalingsplaner for de enkelte projekter på anlæg og byggemodning, men tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for alm. anlæg og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 70 %, i forhold til budgettet incl. tillægsbevillinger og overførsel. Dette vil medføre, at der samlet for anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og køb- og salg af ejendomme) forventes et nettoregnskabsresultat i 2015 på 272,1 mio. kr. Overførslerne fra 2015 til 2016 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive 135,8 mio. kr. netto. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg

10 Anlæg på udvalgsniveau Budgetopfølgningen på den enkelte udvalg er baseret på de konkrete betalingsplaner. Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 0,8 mio. kr. vedr. Musicon 2015, genopretning af bygninger. Overførsel til 2016 på -0,6 mio. kr. i indtægter vedr. Grusgravning, indtægter Kultur- og Idrætsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 63,2 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 18,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 12 mio. kr. vedr. Kildegårdsområdet Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Jyllinge hallen, svømmehal Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Plads til idrætten diverse anlæg Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Fjordbad Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Roskildebadet, Vandmekka

11 En faktisk mindreindtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende Rådmandshaven kunstgræsbaner. Det fulde tilskud er modtaget, men der var ikke taget højde for moms i bevillingen. Det betyder, at det reelle tilskud er lavere end forventet. Beskæftigelse- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 1,1 mio. kr. svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 27,8 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Den største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Udvidelse af Trekronerskolen Plan- og Teknikudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 162,6 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 5,6 mio. kr. vedr. Tjæreby, ny vej syd Overførsel til 2016 på 2,5 mio. kr. vedr. Østre Ringvej/Navervej, ny vej Overførsel til 2016 på 2,8 mio. kr. vedr. Bymidten, Cykelstier i Støden Overførsel til 2016 på 0,5 mio. kr. vedr. Bymidten, Kulturstrøget Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats bysamfund Overførsel til 2016 på 1,1 mio. kr. vedr. Cykelstier i Jernbanegade Overførsel til 2016 på 1,3 mio. kr. vedr. Cyklistplan 2015 Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. vedr. Grøn blå strategi 2015 Overførsel til 2016 på 0,5 mio. kr. vedr. M11, konkurrenceprogram til stibro Overførsel til 2016 på netto 0,7 mio. kr. i indtægter vedr. Ombygning af Allehelgensgade Overførsel til 2016 på 1,4 mio. kr. vedr. Viby station, adgangs forhold Overførsel til 2016 på 2,3 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Trafikløsning Overførsel til 2016 på 1 mio. kr. vedr. Åben Arena - bygninger Overførsel til 2016 på 4 mio. kr. vedr. Energirenovering af vejbelysning Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. vedr. Puljeprojekter medfinansiering Overførsel til 2016 på 0,2 mio. kr. vedr. Hedebostien Klima- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 17,7 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 37,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Afvigelsen skyldes: Overførsel til 2016 på 37,4 mio. kr. vedr. Klima- og Stormflodssikring Sundhed- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 1,0 mio. kr. svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler.

12 Byggemodning Figur 7: Byggemodning Der forventes et regnskabsresultat på 71,8 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til budgettet incl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2016 på 1,6 mio. kr. vedr. Skousbo-arealet Overførsel til 2016 på 0,9 mio. kr. vedr. Trekroner, B1 Lysallé vest Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner, B25 Overførsel til 2016 på 2 mio. kr. vedr. Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme Overførsel til 2016 på 2 mio. kr. vedr. Musicon, håndtering af forurening 2015 Overførsel til 2016 på 1,6 mio. kr. vedr. Musicon, forsyningsanlæg 2015 Overførsel til 2016 på 0,9 mio. kr. vedr. Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier 2015 Overførsel til 2016 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner B21, Etape 3 Overførsel til 2016 på 1,1 mio. kr. vedr. Byggemodning Kristiansmindeparken Overførsel til 2016 på 0,4 mio. kr. vedr. Sortebrødre Plads, ærkæologisk forundersøgelse Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg

13 Der forventes et regnskabsresultat på netto 39,5 mio. kr. i indtægter. Dette er en merindtægt på 13,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. De største afvigelser skyldes: Merindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. salget af 36 parcelhusgrunde, Trekroner B27 Merindtægt på 1,9 mio. kr. i indtægter vedr. Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde Overførsel til 2016 på 0,3 mio. kr. i udgifter vedr. Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde Merindtægt på netto 10,7 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på i alt 50 mio. kr. (Køb- og salgspuljen). Merindtægten skyldes forventede salg af parcelhusgrunde på Hyrdehøj og salg af storparcel i Trekroner. Det forventes samlet at indbringe 30 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der 19,3 mio. kr., der ikke er frigivet.

14 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 4.902,5 mio. kr., hvilket er en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 22,6 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift på 7,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreudgiften består af: Samlet merindtægt vedr. forrentning af hhv. kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender og den likvide kassebeholdning på 1,3 mio. kr. Mindreudgift til renter på kortfristet gæld vedr. tilbagebetaling af ejendomsskat på 0,6 mio. kr., da der er sket et fald i afgørelser fra SKAT Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. garantiprovision fra Roskilde Forsyning Mindreudgift på swap-aftaler på 5,3 mio. kr.

15 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. På lånoptagelse forventes merindtægter på 15,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægt består af: Lånoptagelse til energiinvesteringer på 11,1 mio.kr. mere end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes, at en del af de energiinvesteringer, der var planlagt gennemført i 2014, ikke blev gennemført, og nu forventes gennemført i På skatterne forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægt består af: Mindreindtægt på grundskyld og dækningsafgift på 1,9 mio. kr. grundet kendelser fra SKAT. Merindtægt vedr. kommunal andel af skat på dødsboer på 1,4 mio. kr. På tilskud og udligning forventes ingen afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. På finansforskydninger forventes et mindreudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreudgift består af: Mindreudgift til grundkapitalunderskud i Landbyggefonden 1,4 mio. kr. Merudgift til pensionisters lån til betaling af ejendomsskat på 0,7 mio. kr.

16 5. Finansiering Der forventes i 2015 et samlet merforbrug på 106,5 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2014 på drift og anlæg, resterer et samlet mindreforbrug på 219,0 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i mio. kr. Finansiering af merforbrug på drift På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes der, efter omplaceringer og tillægsbevillinger, ved årets udgang at være et merforbrug på driften på 21,5 mio. kr. Af merforbruget vedrører 11,5 mio. kr. merudgifter som følge af den ekstraordinære tilgang af flygtninge til kommunerne. Afvigelsen omfatter den del af området, som er omfattet af budgetgarantien, og det forventes derfor, at denne merudgift helt eller delvist vil blive dækket ved midtvejsreguleringen. Dette vil dog først kunne konstateres efter økonomiaftalen er indgået. 6,5 mio. kr. vedrører merforbrug på BOMI, der er overført fra 2014 og hvor der er indgået en aftale om gældsafvikling. Det resterende merforbrug vedrører merudgifter til voksenhandicapområdet. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Efter tillægsbevillinger og overførsler fra 2014 forventes ikke merforbrug på anlæg. Det brugerfinansierede område Der forventes mindreforbrug på det brugerfinansierede område.

17 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget et skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2015 er opgjort til 224,5 mio. kr. I det vedtagne budget for 2015 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 59,9 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt 420,5 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra samt rammeoverførsel for drift. Den administrative opsamling ved denne budgetopfølgning viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 320,8 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2015 kan herefter opgøres til 65,0 mio. kr. Likvid beholdning primo ,5 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,9 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,5 Administrativ opsamling/skøn 320,8 Kassebeholdning ultimo ,0 (Opgjort i mio. kr. / -=udgift / +=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2015, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2015, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 425 og 475 mio. kr.

18 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Socialudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere Figur 2: Sygedagpengemodtagere

19 Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Figur 4: Voksen handicap og førtidspension **Antal aktive sager på opgørelsestidspunktet

20 Skole- og Børneudvalget Figur 5: Dagtilbud, SFO er og klubber Sundheds- og Omsorgsudvalget Figur 6: Plejehjem, hjælpemidler og træning

21 Figur 7: Familie og børn *Antal beregnede helårspladser

22 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget -=udgifter +=indtægter Forventet regnskab -=udgifter +=indtægter Afvigelse fra oprindeligt budget -=mer-forbrug +=mindreforbrug Driftsindtægter 4.926, ,9-0,5 Skat og tilskud/udligning 4.926, ,9-0,5 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,7-6,3 Serviceudgifter , ,0-5,5 Overførselsudgifter -850,4-860,3-9,9 Ikke-serviceudgifter -256,9-253,9 3,0 Renter -16,6-10,5 6,1 Resultat af ordinær driftvirksomhed* 136,0 129,2-6,8 Anlægsudgifter -174,8-239,8-65,0 Byggemodning -42,0-71,8-29,8 Ejendomssalg- og køb 50,0 39,5-10,5 Anlæg i alt -166,8-272,1-105,3 Resultat af det skattefinansierede område -30,7-142,9-112,1 Optagne lån 41,0 52,1 11,1 Afdrag på lån (langfristet gæld) -76,9-75,7 1,2 Øvrige finansforskydninger 5,9 6,7 0,7 Samlet balance på det skattefinansierede område -60,7-159,8-99,1 Effekt af det brugerfinansierede område 0,7 3,3 2,6 Ændring af likvide aktiver -59,9-156,5-96,5 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 10,0 0,0-10,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -49,9-156,5-106,5

23 Bilag 3 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. marts 2015 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Drift Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Kasseeffekt ABC-analyse af Roskilde Brandvæsen - rådhusbidrag Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi (AD - Se dranst 3) Rammeoverførsel fra 2014 til Støtte til Made by Kids fra puljen til større arrangementer Stormene i januar Køb af Landbrugsejendommen Poppelgårdsvej 22 (AD udgifter) 2 Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Anlæg Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi (AD - Se dranst 1-2) Trafikplan for Jyllinge Roskilde Havn, nedlæggelse af P-Plads, overførsel fra Overførsel af rådighedsbeløb Anlægsbevilling til ventilation på Gadstrup Skole Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Byggemodning Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel af rådighedsbeløb Anlægsbevilling - Musicon Byggemodning Forureningsundersøgelse af grund med henblik på salg Tillægsbevillinger - Byggemodning Ejendomssalg og køb Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Ny Østergade arealet (udgifter) Overførsel af rådighedsbeløb, ejendomssalg Overførsel af rådighedsbeløb, ejendomskøb Køb af Landbrugsejendommen Poppelgårdsvej Køb af ejendommen Toftebakken Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb Anlægsregnskaber Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Tillægsbevillinger - anlægsregnskaber 0

24 Lån, deponering mv. Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Låneramme Overførsel Lån til energiinvestering Overførsel Indskud i Landsbyggefonden Tillægsbevillinger - lån deponering mv Total for alle tillægsbevillinger

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. marts 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. marts 2010 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. marts 2010 Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere