virksomhedsobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "virksomhedsobligationer"

Transkript

1 Epletrær, Æbletræ, Av Michael Af Michael Ancher, Ancher, en av en Skagenmalerne. af Skagensmalerne. Bildet Billedet tillhører tilhører Skagens Skagen Museum Museum (beskåret). (detalje). SKAGEN SKAGEN Credit Credit plukker Plukker de de bedste beste virksomhedsobligationer eplene fra den globale frukthagen fra den globale frugthave Kunsten bruke sunn fornuft Kunsten å at bruke anvende sunn sund fornuft fornuft

2 Det bedste fra begge verdener SKAGEN Credit er en unik obligationsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med bedst muligt afkastpotentiale i det globale marked. Fonden bygger på vores velprøvede investeringsfilosofi kombineret med SKAGENs erfaring fra obligationsmarkedet og forståelse for globale selskaber. Målet er at levere bedst muligt risikojusteret afkast. I SKAGEN tilbyder vi et begrænset antal fonde af høj kvalitet; det vil sige fonde, som vi selv vil investere i. Vi følger aldrig mode og trends, men tilbyder kun nøje udvalgte fonde, som vore kunder kan bruge til at opbygge en veldiversificeret investeringsportefølje. SKAGEN Credit følger de samme investeringsprincipper som vores øvrige fonde. Fonden er aktivt forvaltet og investerer i undervurderede, underanalyserede og upopulære virksomhedsobligationer over hele verden. Gennem kompetence og erfaring fra vores aktiefonde identificerer vi muligheder, som andre kan have gået glip af. I tillæg benytter porteføljeforvalterne sine egne analyser og erfaringer fra obligationsmarkederne for at udvælge de bedste obligationer uafhængig af kreditkvalitet, branche og land. Afkastet vil hovedsageligt komme fra obligationer udstedt af selskaber, som udvikler sig gunstig i kurs, eller obligationer som har et høj, stabilt og løbende afkast i forhold til risikoprofil. Porteføljen vil blive diversificeret efter land, branche og varighed, for at sikre det bedst mulige risikojusterede afkast. Fondens eksponering mod ændringer i renteniveauet vil være begrænset og vil blive nøje overvåget. Fonden er også fuldt ud sikret i euro, sådan at danske investorer bliver udsat for en relativ lav valutarisiko. Udvider SKAGENs velafprøvede investeringsfilosofi til globale virksomhedsobligationer Drager nytte af SKAGENs vellykkede aktiefonde for at finde gode selskaber over hele verden Omfattende analyser for at finde undervurderede, underanalyserede og upopulære obligationer med bedst muligt risikojusteret afkast Diversificeret portefølje som udnytter hele investeringsuniverset, uafhængig af branche, kreditkvalitet eller land

3 Juledag 1900, Af Michael Ancher, en af Skagensmalerne. Billedet tilhører Skagen Museum (detalje/collage).

4 På tværs af brancher, land og kreditkvalitet SKAGEN Credit opererer i et bredt og globalt investeringsunivers. Fonden er fleksibel og kan variere investeringerne, kreditkvaliteten og varighedsprofilen, uafhængig af markedscyklus. Fonden søger også værdi på tværs af brancher og land. Målet er at give investorerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Kærnen i porteføljen er bygget på positioner i selskaber med god likviditet. For at sikre et godt forhold mellem potentielt afkast og likviditet vil det i tillæg være nogle obligationer med dårligere likviditet, men som giver en højere rente. Værdipapirerne er købt med tanke på langsigtethed. Når det er sagt, overvåges hver position kontinuerligt. Hvis vi ser, at der opstår ændringer i vores investeringshypotese, eller vi finder obligationer med bedre risiko- eller afkastningsprofil, kan værdipapiret blive solgt tidligere en oprindelig tænkt. Det globale marked for kreditobligationer har haft en betydelig vækst, og i 2013 blev der tegnet selskabsobligationer for over milliarder amerikanske dollar¹. Markedet fortsætter med at udvide sig, drevet af en reduktion i bankenes udlån på udbudssiden, og enklere og billigere lån fra investorer på efterspørgselssiden. Dette skaber stadig større muligheder for investorer. Du finder mere information på 1) Kilde: Bloomberg, SKAGEN.

5 Praktisk information Målsætningen for SKAGEN Credit er at være fuldt investeret. Forvalterne vil ikke tage lånefinansiering i brug eller have negative positioner i porteføljen. Derivater benyttes for at reducere risikoen. Praktisk informasjon Investorer bør have minimum to års investeringshorisont for at tage del i langsigtig indtægts- og prisvækst, samtidig som den kortsigtigede Målsettingen prisvolatilitet for SKAGEN Credit er moderat. å være fullt ut investert, og fondet vil kun ha kontanter for klienters finansieringsbehov. SKAGEN Credit har et fast årligt forvaltningshonorar på 0,8 Forvalterne vil ikke ta i bruk lånefinansiering eller inneha negative procent. Gebyret beregnes dagligt og belastes kvartalsvis. Der er posisjoner i porteføljen. Derivater benyttes for å redusere risiko. ingen gebyrer for at købe eller sælge andele i fonden. Investorer bør ha minimum to års investeringshorisont for å ta del Fondens skattepligtige indtægt udskilles årligt fra fonden og uddeles til andelsejerne i form af nye andele. Kursen på fondsandelene i langsiktig inntekts- og prisvekst, samtidig som den kortsiktige prisvolatiliteten er moderat. bliver nedjusteret lige meget som værdien af den skattepligtige indtægt SKAGEN per Credit andel. har Investorer kun et fast som årlig investerer forvaltningshonorar gennem en på dansk 0,8 bank, prosent. som Gebyret benytter beregnes VP Securities daglig vil og modtage belastes udbytte kvartalsvis. kontant. Det er ingen gebyrer for å kjøpe eller selge andeler i fondet. Fondets skattepliktige inntekt skilles årlig ut av fondet og utdeles til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert like mye som verdien av den skattepliktige inntekten per andel. Investoren i fonden kan købe eller sælge andele på alle norske børsdage. Cut-off for bestillinger i fondene er kl. 15:00. Danske investorer har også mulighed i for at købe og sælge andele direkte på NASDAQOMX i København i Børsens åbningstid. Finanstilsynets risikomærkning: Gul Investorene i fondet kan kjøpe eller selge andeler på alle norske SKAGEN Credit er lagerbeskattet børsdager. Cut-off for bestillinger i fondene er kl. 15:00. SKAGEN Credit Lav risiko Høj risiko Lavt afkast Højt afkast Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN Credit NOK er et valutasikret fond i norske kroner som investerer fondets midler i det globale fondet SKAGEN Credit.

6 SKAGEN Credit Porteføljeforvaltere SKAGEN Credits porteføljeforvaltere drager drar nytte nytte av af sin ekspertise fra fra obligationsmarkedet, rentemarkedet, samt samt forvalterne af forvalterne i SKAGENs i aksjefonds SKAGENs aktiefondes mangeårige mangeårige erfaringer med erfaringer vellykkede med aksjeutvalg. vellykkede aktievalg. De har lang De og har utfyllende lang og komplementær erfaring som spenner erfaring fra som rentefondsforvaltning, spænder fra obligationsforvaltning, selskapsanalyse, selskabsanalyse, risikostyring og trading. risikostyring og handel. TOMAS NORDBØ MIDDELTHON OLA SJÖSTRAND Tomas Nordbø Middelthon har arbejdet jobbet i i SKAGEN siden 2010, både som risk manager og og senere som som porteføljeforvalter i SKAGENs i SKAGENs pen pengemarkedsfond. Tidligere Tidligere har Tomas jobbet arbejdet Tomas i i financial services i Statoil med å at implementere globale risikohåndteringsverktøy. risikosystemer. Tomas er Tomas civil er siviløkonom/ og MBA i MBA finans i finans og er autoriseret og autorisert finansanalytiker. finansanalytiker. Han har stærke Han har analytiske sterke analytiske egenskaber egenskaper og baggrund og bakgrunn fra finansiel fra risikohånd finansiell risikohåndtering. Kombinationen Kombinasjonen af risikoanalyse av risikoanalyse og finansteknisk og finansteknisk ekspertise vil ekspertise være værdifulde vil være bidrag verdifulle indenfor bidrag selskabsanalyse innen selskapsanalyse og porteføljekonstruktion. og porteføljekonstruksjon. Ola Sjöstrand har jobbet arbejdet i SKAGEN i SKAGEN siden siden 2006 som 2006 porteføljeforvalter som porteføljeforvalter på rentesiden. på obligationssiden. Han har blant Han annet har lansert blandt andet og er lanceret ansvarlig og for er ansvarlig rentefondet for SKAGEN obligationsfondet Krona. Han SKAGEN har også Krona. hatt ansvaret Han har for også SKAGEN haft ansvaret Høyrente for og SKAGEN Høyrente Høyrente institusjon. og Hans Høyrente sterke institution. analytiske Hans evner stærke investeringserfaring analytiske evner og med investeringserfaring SKAGENs investeringsfilosofi med SKAGENs gjør investe Ola og ringsfilosofi i god stand gør til å Ola finne i stand gode til investeringer at finde gode for investeringer fondet. Han til har fondet. god Han historikk har god med historik å levere og solid har risikojustert leveret solid avkastning risikojusteret under afkast skiftende under skiftende markedsforhold. markedsforhold. Ola har Ola en har BSc en i Business BSc i Business Administration og og Economics.

7 Byg din portefølje med SKAGEN Vi tilbyder kun nogle få fonde, som er enkle at forstå. Vores fonde er naturlige byggestene i en god og veldiversificeret portefølje, og SKAGEN Credit udvider investeringsuniverset i SKAGEN og passer fint som byggesten til din portefølje. Tag kontakt med vores rådgivere for at finde den løsning, som passer dine mål. SKAGEN Kon-Tiki Vækstmarkedsaktier SKAGEN Tellus Globale statsobligationer SKAGEN Global Globale aktier SKAGEN Vekst Nordiske og globale aktier SKAGEN Credit Globale virksomhedsobligationer SKAGEN m2 Globale ejendomsaktier Kontakt os Kundeservice er åben fra mandag til fredag mellem klokken 9 og 17. Send os en til eller ring til os på telefon Du er hjertelig velkommen til at besøge vores kontor på Kgs. Nytorv 4 i København. Du finder mere information på

8 Et Unik unikt fond fond Et Global globalt fond selskapsobligasjonsfond med fokus mod virksomhedsobligationer, dekker hele som universet dækker hele for selskapsobligasjoner, universet både Investment for virksomhedsobligationer, grade og High Yield. både Investment grade og High Yield. Investerer i i undervurderede, undervurderte, underanalyserede underanalyserte og upopulære virksomhedsobligationer. selskapsobligasjoner. Et fond som passer for for investorer med med en en investeringshorisont på to på år, to og år som som søger søker en høyere avkastning enn et højere det som afkast er end tilgjengelig det, som fra er tilgængelig et pengemarkedsfond i pengemarkedsfond eller bankkonto. eller på en bankkonto. Selskapsobligasjoner Virksomhedsobligationer er er en en mellomting mellemting mellom mellem det at å have penger i i banken og at å være i aktiemarkedet. aksjemarkedet. Du får deltager i i udviklingen utviklingen i virksomhederne, i selskapene samtidig som med du at får du en får løpende løbende rente. rente. Forvaltet gennem gjennom en en velprøvet velprøvd og og robust robust investeringsproces investeringsprosess og filosofi. og filosofi. Lav renterisiko. og Ingen valutarisiko. valutarisiko. Et fleksibelt mandat som som proaktivt reagerer reagerer på risiko- på risiko- og afkastningsmuligheder og avkastningsmuligheter i skiftende i skiftende markeder. markeder. Kunsten å at bruke anvende sunn sund fornuft fornuft

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfondene.dk

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfondene.dk MARKEDSRAPPORT BANEBRYDENDE INNOVATION HVIS PRISEN ER RIGTIG NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfondene.dk LEDER Bedre tider i økonomien og aktiemarkederne I januar slog vi dørene op til s Nytårskonference.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Fremgang sammen med vækstmarkederne

Fremgang sammen med vækstmarkederne Årsrapport 2010 Fremgang sammen med vækstmarkederne Pessimisterne tog fejl. Med vækstmarkederne i førersædet blev den globale vækst i 2010 solide fem procent. Investorerne i aktiefonde kunne glæde sig

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Forvalter dropper de defensive aktier

Forvalter dropper de defensive aktier MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning

Læs mere

Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller.

Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller. Markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfondene.dk Hold fokus Den bedste måde at håndtere risiko på er at holde hovedet koldt. > 12 Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Introduktion til SKAGEN Fondene

Introduktion til SKAGEN Fondene Investormøde IDA huset 3. april 2013 Introduktion til SKAGEN Fondene Formuerådgivere Jonas Rasmussen og Henrik Rasmussen Agenda Kort om SKAGEN Status på fondene Bliv en bedre investor Pause Porteføljeteori

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING PRIVAT INVESTERING 2 UDGAVE NOVEMBER 2005 Hvordan finder jeg den rigtige pensionsopsparing? Vær hudløs ærlig over for dig selv, når du skal vælge pensionsopsparing. Lever du usundt, må du forvente at få

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

markedsrapport Hjulene ruller igen Topkarakter Stærke følelser Gammeldags bank Møder i hele landet Ny porteføljeforvalter købte aktier som dreng

markedsrapport Hjulene ruller igen Topkarakter Stærke følelser Gammeldags bank Møder i hele landet Ny porteføljeforvalter købte aktier som dreng markedsrapport N U M M E R 4 A U G U S T 2 0 0 9 S K A G E N F O N D E N E. D K 4 Topkarakter Ratingbureauet Standard & Poor s giver alle SKAGENs aktiefonde AAA 6 Stærke følelser SKAGEN Fondene i Danmark

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere