Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden"

Transkript

1 Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Ziegler (C), Nadeem Farooq (B), Svend- Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A) Nadeem Farooq (B)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side budgetprognose

3 1. 2. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/22702 Sagsfremstilling Økonomiudvalget 1. behandlede budgetoplæg Budgetbalancen for 2012 udviste ved 1. behandlingen et underskud på 109,8 mio. kr. Nedenfor ses 2. budgetprognose for budget Prognosen er udarbejdet for henholdsvis budgetbalancen (balance I) og serviceudgiftsrammen (balance II). Derudover er der udarbejdet en revideret anlægsoversigt til budget Tabel 1. Budgetbalance I Mio. kr. BF2012 BF2013 BF2014 BF2015 A. Driftsvirksomhed 3.120, , , ,8 B. Anlægsvirksomhed 243,1 114,8 94,9 90,0 C. Renter (netto) 14,0 12,4 10,9 10,9 D. Balanceforskydninger 13,0 13,0 13,0 13,0 E. Afdrag på kommunens lån 50,2 50,5 50,7 50,7 UDGIFTER i alt 3.441, , , ,4 F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver) , , , ,3 LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LI- KVIDITETSOVERSKUD (-) 106,1 134,9 99,8 131,1 1.A. Budgetbalancen (balance I) Budgetbalancen udviser her i 2. prognose et underskud på 106,1 mio. kr. Der er dermed sket en lille forbedring af balancen på netto 3,7 mio. kr. i forhold til 1. budgetprognose. Ændringerne er nærmere beskrevet nedenfor, jf. afsnit 2 forudsætninger for balanceopgørelsen. 1.B. Serviceudgiftsrammen (balance II) Tabel 2. Serviceudgiftsrammen (balance II) Mio. kr. (12-pl) 2012 (kr.) Teknisk serviceramme 2012, inkl. tekniske korr. og LC (12-PL) Indarbejdede serviceudgifter i 1. budgetprognose Afvigelse 6,3 2

4 Den udmeldte serviceramme er fastlagt til mio. kr. De budgetterede serviceudgifter er i budgetoplæg mio. kr., hvilket er 6,3 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme fra KL. Sanktionslovgivningen, der omhandler kommunernes overholdelse af det vedtagne budget, måles netop i forhold til serviceudgifterne. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder den udmeldte serviceramme, udløses sanktionen. 1.C. Anlægssiden Tabel 3 viser de enkelte anlægsprojekter, som er medtaget i 2. budgetprognose Anlægsoversigten er revideret i forhold til 1. prognose, idet skolestrukturen (61 mio. kr.) og etablering af et nyt plejecenter (55 mio. kr.) indgår fuldt ud. Tabel 3. Revideret anlægsoversigt 2011 BF2012 (t.kr.) BF2013 (t.kr.) BF2014 (t.kr.) BF2015 (t.kr.) 26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje) Kvalitetsfond Plejecentre ESCO-projekt Trafik og grønne områder Høje-Taastrup Kommune modtager i 2012 et tilskud fra den statslige kvalitetsfond på 17,2 mio. kr. Tilskuddet er indregnet i budgetoplæggets tal for indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Modtagelsen af tilskuddet fra kvalitetsfonden kræver, at kommunen medfinansierer 50 % af udgifterne til de anlægsprojekter, der modtager tilskud fra kvalitetsfonden. Kommunens samlede anlægsniveau på kvalitetsfondsområderne skal således mindst udgøre det dobbelte af det statslige tilskud fra kvalitetsfonden. Omfanget af projekter i investeringsoversigten for 2012, der er omfattet af regeringens kvalitetsfond, udgør 108,3 mio. kr. Dette giver mulighed for at kommunen kan modtage det fulde tilskud i Af anlægsudgifterne i 2012 på 243,2 mio. kr. er 93 mio. kr. finansieret via lån, og 72,2 mio. kr. via forbrug af kommunekasse. 1.D. Likviditet Høje-Taastrup Kommune har pr en gennemsnitlig likviditet, dvs. målt over de seneste 365 dage, på 68,2 mio. kr. Fra dette beløb skal reelt fratrækkes den gæld, Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet (34,4 mio. kr. ultimo 2010, der tilbagebetales med 5 mio. kr. årligt). Budgetoplæg indeholder et forbrug af kommunekassen på 72,2 mio. kr. i 2012 som følge af den politiske beslutning om opsparing til ny skolestruktur. Halvårsregnskabet viser imidlertid, at der i 2011 ikke sker den forventede kasseopbygning. Det er derfor aktuelt ikke muligt at anvende 72,2 mio. kr. Et forbrug fra kommunekassen forudsætter derfor tilsvarende opsparing. 2. Forudsætninger for balanceopgørelsen 3

5 2.A. Følgende ændringer er indarbejdet på udgiftssiden: P/L-fremskrivning til 2011-priser Ingen ændringer Tekniske korrektioner Siden 1. budgetprognose er der indarbejdet følgende væsentlige tekniske korrektioner, udover politiske beslutninger i august måned: Teknisk korrektion Beløb ( mio. kr.) Nye skøn i forhold til antal førtidspensionister -4,6 Nye udgifts- og indtægtsskøn i forhold til dagrenovation Skolestruktur Lukning af Rønnevangsskolen Nye skøn i forhold til antal børn i daginstitutioner Nye skøn i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Nyt skøn i forhold til antallet der er berettiget til et seniorjob ved bortfald af retten sil dagpenge -1,1-3,4-3,8 3,0 2,3 I alt -7,6 I forhold til nyt plejecenter er der fra 2013 indregnet drifts- og etableringsomkostninger. Da sagen ikke på nuværende tidspunkt er politisk afgjort, har administrationen valgt indarbejdelse af det billigste forslag med 64 pladser, hvor lukning af Kløverhuset indgår. Vedtagne blokke Ingen Anlægsudgifter Anlægsoversigten er ændret i forhold til oversigten i 1. budgetprognose, idet følgende projekter besluttet af Byrådet den nu er indarbejdet: Finansiering 1. Anlægsstop - Udskudte anlægsprojekter på 25 mio. kr. fra 2011 til 2012 er indarbejdet, jf. Byrådets beslutning fra augustmøderækken. Udskydelsen medfører på kort sigt en styrkelse af kommunekassen i Anlægsbudget til nyt plejecenter, hvor der indgår 65 ældreboliger (55 mio. kr. i 2012 og 10 mio. kr. i 2013) 3. Kvalitetsudvikling i forbindelse med ny skolestruktur er indarbejdet i årene (30 mio. kr., fordelt med heraf 16,5 mio. kr. som anlæg) 4. Anlægsprojekter i forbindelse med ny skolestruktur (34 mio. kr. i 2012 og 53 mio. kr. i 2013) 5. Impulsen (1,5 mio. kr.) 6. Kultur- og uddannelseshus (8,5 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr.) 7. Ekstra jordsalg i tilknytning til skolestruktur (-3,5 mio. kr. i 2013) 4

6 Høje-Taastrup Kommune har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået tilsagn om 9,996 mio. kr. i 19 tilskud (jf. Lov om Kommunaludligning mv.) i Tilskuddet er et engangstilskud, som i budgetoplæg indgår til brug for kasseopbygning. 2.B Opgørelsen hviler på en række forventninger Høje-Taastrup Kommune har i de seneste år haft problemer i forhold til overholdelse af budgettet på det specialiserede socialområde. Der kan være en risiko for et merforbrug på op til 20 mio. kr. i Budget 2012 er reduceret med 25 mio. kr. i forhold til budget 2011, j.v.f. den politiske vedtagne genopretningsplan. Der er iværksat en genopretningsplan på såvel børne- som voksenområdet, og en række initiativer er allerede gennemført. Der er indarbejdet en udgiftspost på 30 mio. kr. til brug for: Overførsel (20 mio. kr.), tidligere års overførsler har været væsentlig højere. Særlig overførsler ved puljer giver en usikkerhed. Evt. merudgifter på det specialiserede socialområde, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet (10 mio. kr.) I forhold til dækningsafgifter er der i 2. budgetprognose indregnet en usikkerhed som følge af, at flere virksomheder har klaget over deres ejendomsvurdering. For at minimere risikoen for faldende indtægter, er der i budget 2012 kun indregnet dækningsafgifter svarende til 95 pct. af vurderingen. Af driftsbudgettet på 3,1 mia. kr. bliver ca. 50 pct. af beregnet på baggrund af forskellige budgetmodeller. Budgetmodellerne er udarbejdet og besluttet i Høje-Taastrup Kommune, men de indeholder en række parametre givet udefra. Den generelle økonomiske situation indeholder en risiko, i forhold til de parametre der er givet udefra. Et eksempel herpå er Finansministeriets vurdering af udviklingen i arbejdsløshed. Udover at have betydning for arbejdsmarkedsområdet, påvirker denne vurdering også udgifterne til bl.a. boligstøtte, økonomiske fripladser m.v. servicerammeudgifterne for 2012, hvis kommunerne overskrider de budgetterede servicerammeudgifter, reduceres det betinget bloktilskud. Den økonomiske sanktion af kommunerne under ét kan maksimalt udgøre 3 mia. kr., dvs. ca. 25,9 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. Sanktionen vil - hvis den realiseres - blive fordelt med 40 pct., der betales kollektivt, og 60 pct. som fordeles proportionalt mellem de kommuner, der har medvirket til overskridelsen. Den seneste prognose fra KL viser, at kommunerne samlet set forventer at overholde deres budgetter og dermed Økonomiaftalen for Det er dog KL s erfaring, at prognoser foretaget på denne tid af året er forbundet med særdeles stor usikkerhed. Det vil derfor være forbundet med stor økonomisk risiko at forvente, at kommunen får udbetalt hele det betingende bloktilskud. På baggrund af KL s udmeldinger er der i 2. budgetprognose indarbejdet, at Høje-Taastrup Kommune får udbetalt halvdelen af det betingede bloktilskud svarende til 12,9 mio. kr. I 1. budgetprognose var forventningen, at kommunen ikke ville få udbetalt noget af det betingede bloktilskud. Økonomi Jf. sagsfremstilling ovenfor. Retsgrundlag Styrelsesloven. 5

7 Politik/Plan Den langsigtede økonomiske politik (LØP) Information En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse. Høring Den 14. september 2011, dagen efter Byrådets 1. behandling af budget , vil høringsmateriale blive udsendt til de høringsberettigede parter. Vurdering 2. budgetprognose viser et underskud på 106,1 mio. kr. i I dette beløb indgår et forbrug af kommunekassen på 72,2 mio. kr. samt optagelse af nye lån for 106 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes aktuelle økonomiske situation nødvendiggør en kasseopbygning over de kommende år på mio. kr., hvorfor det er nødvendigt med et væsentligt årligt driftsoverskud. Dette er nødvendigt såfremt den gennemsnitlige kassebeholdning skal bruges på de niveau er politisk er besluttet i LØP. Kravene til kommunernes budget er, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag. Tilvejebringelse af balance i budget kan ske på følgende muligheder: A. Tilpasning af driftsudgifterne, således at der skabes et overskud fra driften der både kan finansiere investeringer der ligger i anlægsprogrammet, samt behovet for kasseopbygning. B. Tilpasning af anlægsprogrammet, sål der skabes balance i forhold det overskud der er tilvejebragt på driften. Det skal bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune har et historisk højt anlægsbudget på 243,1 mio. kr. i 2012, som hovedsageligt finansieres ved lån (106 mio. kr. både drift og anlæg) og forbrug af kommunekassen (72,2 mio. kr.). Indbudgettering af ekstraordinære jordsalgsindtægter er også en mulighed til at dække anlægsudgifter og sikre kasseopbygning men det betragtes generelt som en mere usikker indtægtsform. C. En kombination af A og B. D. Skatteforhøjelse - En skattestigning vil imidlertid medfører en overskridelse af skattestoppet. Høje-Taastrup Kommune vil blive underlagt sanktioner fra staten, hvis skatten sættes op. Sanktionen indebærer, at Høje-Taastrup Kommune det første år skal aflevere 75 pct. af provenuet af skattestigningen til staten, og det andet år skal aflevere 50 pct. af provenuet. Det er derfor meget begrænset hvor mange penge Høje-Taastrup Kommune vil kunne opnå ved en skattestigning i Historisk viser sammenhængen mellem indtægter og fasteudgifter, at Høje-Taastrup Kommune har råd til anlægsinvesteringsniveau på 50 mio. kr.. Yderligere investeringer kræver således ekstraordinære indtægter ved salg ejendom eller anden ekstraordinær indtægt, såsom selskabsskatteudligning fra Københavns Kommune. 6

8 Andre relevante dokumenter 1. budgetprognose Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Økonomiudvalget tager 2. budgetprognose til efterretning budgetprognose suppleret med 2. budgetprognose danner grundlag for budgettet til Byrådets 1. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Nadeem Farooq Sag 1 Oversendes til Byrådets videre budgetforhandling med følgende bemærkning: Vedrørende fremtidig drift af plejecentret vælges den dyreste løsning som budgetforudsætning. Beløbet korrigeres såfremt der vælges en billigere løsning ved budgetgodkendelsen. Bilag: 1 Åben Budget Anlægsoversigt /11 2 Åben Budget Budgetbalancen (balance I) /11 7

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere