Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling."

Transkript

1 Årsberetning

2 FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring, behandlingspsykiatrien og den regionale udvikling. Herudover har regionen ansvaret for levering af højt specialiserede social- og specialundervisningstilbud til kommunerne. Det har været et ganske omfattende arbejde at etablere den nye region. I det forgangne år er der udarbejdet en række sundhedsplaner, som skal lægge sporene for udviklingen af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Regionsrådet har allerede besluttet en række delplaner og strategier, herunder fastlæggelse af det akutte beredskab i regionen, overordnede mål og rammer for udvikling af psykiatrien og organiseringen af den palliative indsats. Der er udarbejdet en række planforslag, herunder forslag til fordeling af funktioner og specialer på regionens hospitaler, som Regionsrådet skal tage endelig stilling til i løbet af 28. Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Gennem den Regionale Udviklingsplan, Sundhedsplaner og Rammeaftaler på det sociale område har regionen fået etableret et tæt og godt samarbejde med kommunerne. Det at starte en ny stor organisation indebærer en meget stor opgave med at sikre en effektiv administration og styring. Afvikling af de gamle amter og delingsaftalerne, etablering af et nyt ledelses- og styringsgrundlag, økonomisystem, kasse- og regnskabsregulativer, økonomistyring og -rapportering, enstrenget it-struktur og meget, meget andet er en kæmpe udfordring. For at minimere usikkerheden i driftsorganisationen, har det været vigtigt, at opretholde princippet om business as usual i driftsorganisationen. Den økonomiske styring af sundhedsområdet er meget vanskelig. Vi befinder os i et krydsfelt mellem traditionel ramme- og udgiftsstyring kombineret med en styring, der fokuserer på efterspørgsel og understøttelse af meraktivitet. Et stort pres på efterspørgslen efter sundhedsområdets ydelser, ny dyr medicin og nye behandlinger, som ligger væsentlig ud over forudsætningerne i de årlige økonomiaftaler, udgør en stor trussel mod regionens økonomi. Regionens styringsmuligheder er først og fremmest rettet mod at styre enhedsomkostningerne og produktiviteten. Det har i været nødvendigt, at gennemføre omfattende besparelser på 3 mio. kr. Dette til trods er der fortsat en væsentlig ubalance i regionens økonomi. En løsning af Region Midtjyllands problemer drøftes med Danske Regioner. Der er i opnået rigtig gode driftsresultater. På det somatiske område er aktiviteten øget med 6,1 %, hvilket er et godt stykke over økonomiaftalen med regeringen på 4,9 %. De sociale tilbud har generelt haft en væsentlig overbelægning. Under Regional Udvikling er der taget en lang række initiativer, som underbygger Region Midtjyllands rolle som dynamo i den regionale udvikling i midtjylland. Denne beretning beskriver de overordnede politiske visioner og servicemål, den økonomiske og administrative styring samt præsenterer regionens regnskabsresultat for. Bent Hansen Regionsrådsformand 1 Forord

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REVISIONSPÅTEGNING 4 2 LEDELSESBERETNING Præsentation af regionen Politiske visioner og servicemål Den økonomiske styring Den administrative styring Hovedtal for Regnskab og udvalgte nøgletal Hovedtal for Regnskab Udvalgte nøgletal 12 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis 14 4 DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance 2 Note 1 Fælles formål og administration 2 Note 2 Renter 2 Note 3 Driftsomkostninger 21 Note 4 Grunde og bygninger 22 Note 5 Tekniske anlæg og maskiner 22 Note 6 Inventar herunder it-udstyr 23 Note 7 Materielle anlæg under udførelse 23 Note 8 Egenkapital Omregningstabel 24 5 REGNSKABSOVERSIGT Regnskab på bevillingsniveau Oversigt over uforbrugte overførte bevillinger Anlægsregnskaber Eventualrettigheder og -forpligtelser, herunder garantier Personaleoversigt 31 3 Indholdsfortegnelse

5 1. REVISIONSPÅTEGNING Til regionsrådet for Region Midtjylland Vi har revideret årsregnskabet for Region Midtjylland for perioden 1. januar 31. december omfattende ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgø relse, balance, pen gestrømsopgørelse, noter og regnskabsoversigt. Årsregnskabet er aflagt i henhold til Lov om re gioner samt Velfærdsmi nisteriets budget- og regnskabsbestemmelser for regioner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om regioner og Velfærdsministeriets budget- og regnskabs bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udar bejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabs mæssige skøn, som er rimelige efter om stændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af års regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillin ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i henhold til revisionsregulativet for Region Midtjylland samt danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse standarder kræver at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde rin gen af risikoen for væ sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyl des besvigelser eller fejl. Ved risi kovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er rele vante for regionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at ud- forme revisionshandlinger, der er pas sende efter omstændig hederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regn skabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillin ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon klusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af regionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse for regioner. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Region Midtjyllands årsregnskab for har vi fo retaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hen syn ved forvaltningen af Region Midtjylland. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn Revisionspåtegning

6 Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i regionens revisionsregulativ har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om regionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er vareta get på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Århus, den 15. august 28 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Claus Hammer-Pedersen statsaut. revisor 5 1. Revisionspåtegning

7 2. LEDELSESBERETNING 2.1 Præsentation af regionen Region Midtjylland blev dannet den 1. januar ved sammenlægning af den nordlige del af Vejle Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt og to tredjedel af Viborg Amt. Geografisk er Region Midtjylland den største region, og med 1,2 mio. indbyggere den næststørste. Regionen skal drive og udvikle sundhedsvæsnet og være med til at tilbyde den bedste og nyeste behandling. Det drejer sig om somatiske hospitaler, behandlingspsykiatri, praktiserende læger, sygesikring og præhospital indsats. Herudover er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse. På social- og specialundervisningsområdet har regionen en leverandørpligt overfor kommunerne på en række specialiserede tilbud. Endelig skal regionen fungere som dynamo for den regionale udvikling indenfor et varieret opgavefelt, herunder erhvervsudvikling, initiativer inden for uddannelse og kultur, kollektiv trafik og myndighedsopgaver indenfor miljøområdet. På alle områder løses opgaverne i tæt samarbejde med kommunerne Politiske visioner og servicemål Ved etableringen af Region Midtjylland den 1. januar var det et væsentligt præmis, at regionen skulle komme godt fra start, og der blev lagt stor vægt på hensynet til sikker drift i opstartsfasen. I budgettet for blev der formuleret en politisk vision for Region Midtjyllands tre sektorområder: Sundhed, Psykiatri og Social og Regional Udvikling. Visionen på sundhedsområdet har adskillige elementer, der bl.a. handler om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af hospitaler og sektorer og at skabe sammenhængende patientforløb i forhold til både praksissektoren og kommunerne. Visionen omhandler ligeledes sikring af en høj faglig kvalitet, en høj professionel standard, forskning og udvikling. Visionen på psykiatri- og socialområdet er ligeledes flerdelt. Overordnet er visionen at borgerne skal opleve sammenhæng i tilbuddene, og at ydelserne er fleksible. Der skal være fokus på de enkelte brugere og patienter, således at tilbuddene tilpasses den enkeltes behov, samtidig med at borgernes egne ressourcer og mestringsevne udvikles. Visionen omhandler ligeledes at der leveres kvalitetssikrede ydelser af et højt fagligt indhold med fleksible og effektive løsninger. Indsatsen skal være vidensbaseret og innovativ og der skal sikres et tillidsfuldt og troværdigt samarbejde med kommunerne. Visionerne på Sundhedsområdet og Psykiatri- og Socialområdet er udmøntet i en række konkrete servicemål for områderne. Disse må skal være med til at give patienter og brugere samme høje service, uanset hvor i Region Midtjylland de bor. Gennem etablering af servicemål og synlig opfølgning herpå, ønskes der tydelighed i serviceniveauet i forhold til ventetider og tidsfrister mv. Åbenhed om overholdelsen af ventetider og øvrige tidsfrister skal desuden sikre, at borgerne har tillid til kvaliteten i regionens ydelser. Der følges op på servicemålene i regnskabsbemærkningerne. På området for Regional Udvikling handler det om at få det bedste ud af de gode forudsætninger, der er i regionen og være en dynamo for den regionale udvikling og vækst i regionen. Det er samlet i den overordnede vision: I 23 er Region Midtjylland en international vækstregion i et sammenhængende Danmark. Denne vision er udmøntet i en række strategier, der er med til at konkretisere hvilke aktiviteter, som Regionsrådet vil understøtte med henblik på at opfylde visionen. 2.3 Den økonomiske styring Udgifter og indtægter ved at drive og udvikle de regionale servicetilbud skal holdes adskilt i tre kasser. De tre finansieringskredsløb er: Sundhed, Social- og Specialundervisning og Regional Ud Ledelsesberetning

8 vikling. Der kan ikke prioriteres på tværs af de tre kredsløb. Regionerne kan ikke opkræve skat, men finansieres alene af bloktilskud og aktivitetsafhængige bidrag fra staten og af grundbidrag og aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne. Den økonomiske styring i Region Midtjylland har været baseret på et overordnet princip om totalrammestyring. Totalrammestyring indebærer, at bevillingshaveren har frihed til at disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til, at de materielle forudsætninger i budgettet er opfyldt. Princippet skal understøtte decentral beslutningskompetence. Denne form for rammestyring er imidlertid sat under pres på sundhedsområdet. Regionernes overordnede økonomi fastlægges i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen for er indgået den 1. juni 26. I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 28 den 1. juni er regionernes økonomiske grundlag reguleret med i alt 2,2 mia. kr., således at regionerne under ét har mulighed for at finansiere det aktivitets- og serviceniveau, som regionerne har overtaget fra de tidligere amter. Det økonomiske grundlag for regionerne blev yderligere reguleret via aftale om gennemførelse af målsætningen om akut behandling og klar besked til kræftpatienter. Det er altså først medio, at regionens økonomiske vilkår har været endelig fastlagt, hvilket reducerer regionens muligheder for at tilpasse økonomien. I økonomiaftalerne fokuseres der på ramme- og udgiftsstyring i mere traditionel forstand, samtidig med at der fokuseres på efterspørgsel og understøttelse af meraktivitet. De nuværende regler om udvidet frit valg og udformningen af den aktivitetsafhængige puljestyring giver regionen begrænsede muligheder for at prioritere aktiviteten inden for den tildelte økonomiske ramme. Styringsmulighederne er derfor først og fremmest rettet mod at styre enhedsomkostningerne og produktiviteten for den produktion, der ydes på regionens egne sundhedstilbud. Tilrettelæggelsen af takststyringsmodellen er et væsentlig styringsinstrument. Den nuværende takststyringsmodel på sundhedsområdet afregner meraktivitet med 5 % af DRG-værdien/DAGSværdien for kirurgiske og ambulante medicinske patienter. Der afregnes ikke for meraktivitet for indlagte medicinske patienter. Takststyringsmodellen er strammet op i efteråret, som et element i en spareplan på 3 mio. kr. i. På det sociale område er der ikke den samme problemstilling, idet kommunerne fuldt ud finansierer merudgifter ved meraktivitet via taksterne. Til gengæld bærer regionen den fulde risiko ved mindreaktivitet. Det har været en væsentlig forudsætning for budget, at opretholde princippet om business as usual i driftsorganisationen. Varetagelsen af opgaver fortsættes uændret med mindre der eksplicit træffes en anden beslutning. Regionens økonomiske forhold afrapporteres løbende. Der er i udarbejdet 3 kvartalsvise økonomi- og aktivitetsrapporter og 3 mindre økonomirapporter. Der er vedtaget et kasse- og regnskabsregulativ, der med tilhørende bilag fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den økonomiske forvaltning i Region Midtjylland. Der er i lagt en del ressourcer i udvikling af et ledelsesinformationssystem InfoRM. InfoRM skal understøtte ledelses- og styringsgrundlaget, således at det er muligt at følge op på alle relevante beslutningsparametre, der beskriver ressourcer, organisation, ydelser og effekt. Det er muligt at følge op på alle beslutningsparametre på alle ledelsesniveauer. Systemet er centralt i økonomistyringen og i dialogen mellem ledelsesniveauer. 2.4 Den administrative styring Region Midtjylland har i vedtaget sit Ledelses- og Styringsgrundlag. Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder de overordnede principper for styring og ledelse i regionen, herunder regionens mission, vision, strategier og værdier, og er det fælles fundament for driften og den videre udvikling af regionen. Visionen er, at Region Midtjylland vil: skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for alle forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor, i offentligheden og skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst Ledelsesberetning

9 Ledelses- og styringsgrundlaget lægger desuden nogle strategispor for, hvordan denne vision skal opnås. Strategisporene omhandler bl.a. kvalitet og effektivitet, måling og synliggørelse af effekt, innovation og udvikling, attraktive arbejdspladser, samarbejde internt såvel som med eksterne parter og at være dagsordensfastsættende. Region Midtjyllands Servicestrategi redegør for, hvilke områder regionen vil have fokus på i de kommende års arbejde med kvalitets- og effektivitetsudviklingen i regionens opgavevaretagelse, og hvilke initiativer der vil blive taget. Strategien har til formål at skabe klarhed over regionens mål og om hvilke veje man vil anvende for at nå disse mål. Det konkrete målarbejde sker i de koncernstrategier og sektorplaner der udarbejdes i regionen (sammen med relevante samarbejdsparter). Som nydannet region har der i været stort fokus på og lagt megen tid og ressourcer i at få udarbejdet planer for områdernes udvikling og samordning. Disse planer understøtter og operationaliserer Region Midtjyllands overordnede vision inden for de respektive områder. Faktaboksen på næste side oplister Region Midtjyllands mange igangsatte initiativer i. Som eksempel indeholder såvel hospitals- og akutplanen på sundhedsområdet og psykiatriplanen tiltag, der skal være med til at sikre, at patienter og borgere får en hurtig behandling, støtte og omsorg på et højt niveau i hele regionen. Planerne indeholder endvidere en udredning og revurdering af organiseringen i lyset af sammenlægningen af 4 amter til én region med henblik på tiltag, der kan være med til at videreudvikle effektive og fagligt stærke tilbud/ydelser. Igangsatte plan- og strategiarbejder Område Plan og strategiarbejder Delplaner Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Sundhedsplan Sundhedsaftaler med kommuner Kvalitetsstrategi Kronikerstrategi Strategi for patientsikkerhed Forskningsstrategi Psykiatriplan Kvalitetsstrategi Pårørendepolitik Strategi for psykiatrisk forskning Sundhedsaftaler med kommuner Rammeaftale på socialområdet Regional udviklingsplan Samarbejdsaftale med Midttrafik Akutplan Hospitalsplan Palliativ plan Kræftplan Praksisplaner Sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan International strategi Uddannelsesstrategi Kulturstrategi Erhvervsudviklingsstrategi Strategi på jordforureningsområdet 8 2. Ledelsesberetning

10 2.5. Hovedtal for Regnskab og udvalgte nøgletal Hovedtal for Regnskab I nedenstående tabel 1 vises hovedtallene for de 3 aktivitetsområder i Region Midtjylland. I tilknytning hertil gives der på de næste sider nogle overordnede bemærkninger til de økonomiske hovedtal for. Tabel 2.1. Hovedtal 1) for de 3 aktivitetsområder i Region Midtjylland Mio. kr. B (1) KB* (2) R (3) Afv. I (4)=(3)-(2) Dec. ovf. (5) Afv. II (6)=(4)-(5) Sundhed (udgiftsbaseret) Drift - somatik Drift - behandlingspsyk. Andel fælles adm./renter Anlæg Finansiering Låneoptag Renter og afdrag leasing , ,5 473,3 579, ,4-244,4 148, , ,6 582,7 899, , -312, 148, , ,6 446, 575, ,7-245,3 141,9 293,8-24, -136,7-324,7 63,3 66,7-6,2 432,2-5,2, -85,4,,, -138,4-18,8-136,7-239,3 63,3 66,7-6,2 I alt hovedkonto 1 51,9 415, 347,1-67,9 341,6-49,5 Social og Specialrådgivning (omkostningsbaseret) Driftsomkostninger Andel fælles adm./renter Driftsindtægter Kommunebetalinger Anlægsomk. Finansiering 1.225,4 5,9-43, ,6, -5, 1.271,5 74,3-49, ,2, -5, 1.319,7 48,4-112,2-1.29,8 2,1-5, 48,2-25,9-62,4-2,6 2,1,,,,,,, 48,2-25,9-62,4-2,6 2,1, I alt hovedkonto 2 3,4 2,9-37,8-4,7, -4,7 Regional Udvikling (omkostningsbaseret) Drift Andel fælles adm./renter Finansiering 425,5 6,5-431,2 433,8 6,6-432, 314,2 4,2-432, -119,7-2,4, -1,2,, -118,5-2,4, I alt hovedkonto 3,7 8,4-113,6-122,1-1,2-12,9 Total 56, 426,4 195,7-23,6 34,4-571, += merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgifter/merindtægter 1) Forklaring til kolonnerne i tabellen: B = det vedtagne budget. KB* = det korrigerede budget ekskl. de tillægsbevillinger for /overførsler til 28 som blev givet på baggrund af de skønnede resultat for og som blev behandlet af regionsrådet den 12. december. R = regnskabsresultatet for. Afvigelse I = regnskabsresultatet for - det korrigerede budget ekskl. de tillægsbevillinger for / overførsler til 28 som blev givet på baggrund af de skønnede resultat for. December overførslen = de tillægsbevillinger for /automatiske overførsler til 28 som regionsrådet vedtog den 12. december. Afvigelse II = regnskabsresultatet for - det korrigerede budget inkl. tillægsbevillinger for /overførsler til 28 som blev givet på baggrund af de skønnede resultat for Ledelsesberetning

11 Finansieringskredsløbet for Sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien Drift, somatikken På somatikken har der i været et stort økonomisk pres. På baggrund af Økonomirapporten for december er der givet en tillægsbevilling til imødegåelse heraf på 432 mio. kr. til somatikken. De 432 mio. kr. blev samtidig overført som en negativ tillægsbevilling til 28 på samme møde. (December-overførselssagen) På driften udviser Sundhedsområdet, somatikken et merforbrug på i alt 293,4 mio. kr. før overførselssagen (Afvigelse I). Men hvis der tages højde for de tillægsbevillinger der er givet i forbindelse med overførselssagen er der på driften et mindreforbrug på 138,8 mio. kr. (Afvigelse II) Der er afvigelse mellem det samlede korrigerede budget og regnskabsresultatet for på i alt,8 %. De største mindreudgifter findes på hospitalerne under ét (ekskl. Friklinikken i Brædstrup), idet der her er tale om en mindreudgift på 12,6 mio. kr. Herudover er der mindreudgifter på Fællesudgifter, patienttransport og præhospitale tiltag (5,4 mio. kr.) og respiratorbehandling i eget hjem (33,1 mio. kr.). Hovedparten af mindreudgifterne relaterer sig til betalings-forskydninger mv. her i regionens første leveår. Regnskabsresultatet ledsages da også af indstillinger om budgetoverflytninger fra til 28 jf. overførselssagen. De største merudgifter findes på Fællesudgifter, takststyringspuljen (135,7 mio. kr.) og udgifter/indtægter ved behandling over regionsgrænser og på privathospitaler (36,2 mio. kr.). Ved vurderingen af regnskabsresultatet blev der på Regionsrådets afsluttende møde i, den 12. december, meddelt følgende egentlige tillægsbevillinger: Økonomiske ubalancer på hospitalerne Udgifter til kommunal dækningsafgift på hospitalerne Øget behandling af borgere: Heraf takststyringspulje Heraf samhandel med andre regioner m.v. Genoptræning under indlæggelse/specia li seret genoptræning (manglende indtægter) Primær Sundhed, medicin I mio. kr. 79,5 21,7 1, 11, 6, 61, Somatisk område i alt 432,2 Regnskabsresultatet kan dermed også udtrykkes på den måde, at der efter hensyntagen til betalingsforskydninger mv. alene har været behov for at afholde udgifter på 293,4 mio. kr. ud af de anførte 432,2 mio. kr. i. På driften har aktiviteten på sundhedsområdet i været meget høj. Hospitalerne i regionen har haft en meraktivitet i DRG-værdi i svarende til en vækst på 6,1 % imod det i økonomiaftalen 28 forudsatte 4,9 % for egne borgere med bopæl i Region Midtjylland. Aktivitetsniveauet har betydet øgede udgifter på hospitalerne til det udvidede frie sygehusvalg og til udviklingen i samhandlen mellem regioner. Dette er på trods af, at Regionsrådet som følge af den økonomiske situation traf beslutning om at opstramme taksstyringsmodel 28 med virkning fra 1. september. Dette skete dels ved at foretage en yderligere afgrænsning af, hvilken aktivitet der indgår og dels ved at ændre afregningsprocenterne fra 55 % til 5 %. Hospitalerne har således i en takstfinansieret meraktivitet på 289,8 mio. kr. (DRG-værdi) udover basislinjen. Det har udløst en udbetaling på 171,8 mio. kr. til hospitalerne. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført 81,7 mio. kr Ledelsesberetning

12 Sundhedsområdet, behandlingspsykiatrien På det behandlingspsykiatriske område blev der på baggrund af de økonomiske vurderinger i Økonomirapporten fra december vedtaget en tillægsbevilling på i alt -5,2 mio. kr. som følge af vakancer og ønske om at overføre visse uddannelsesmidler med modvarende positive tillægsbevillinger i 28. Hvis der ses bort fra denne bevilling i udviser området et mindreforbrug på 24, mio. kr. (Afvigelse I), som følge af forskellige mindre og merudgifter i de enkelte distrikter. Hvis derimod, der tages højde for den nævnte tillægsbevilling udviser området et mindreforbrug i forhold til det skønnede på 18,8 mio. kr. (Afvigelse II). Der er afvigelse mellem det samlede korrigerede budget og afvigelse II på i alt 1,6 %. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført 2,3 mio. kr. Andel af fælles formål og administration og renter Der er et mindreforbrug på andel af Fælles formål og administration og renter på i alt 136,7 mio. kr. Posten indeholder såvel drift og anlæg vedr. fælles formål og administration svarende til et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. og renteudgifter og indtægter svarende til primært en merindtægt på 44,9 mio. kr. Hovedforklaringen på afvigelsen skyldes primært mindreudgifter på it-området, hvor det har vist sig, at der har været væsentligt færre udgifter end oprindeligt skønnet. Udgifterne til etablering af den nødvendige infrastruktur har således været væsentligt billigere. Herudover har der været mindreudgifter som følge af vakancer. Endvidere har der været regnskabsmæssige merrenteindtægter, idet der ved budget-lægningen var usikkerhed om konteringspraksis, formue forhold og delingen af amterne. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført 39,5 mio. kr. Anlæg På anlæg var det vurderingen i økonomirapporten i december, at der ville være mindreudgifter på rådighedsbeløb svarende til -85,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i byggeriet. Der blev således givet en negativ tillægsbevilling på i alt -85,4 mio. kr. Hvis der ses bort fra denne tillægsbevilling i udviser området nu et mindreforbrug af rådighedsbeløb på i alt -324,7 mio. kr. (Afvigelse I). Hvis der derimod tages højde for bevillingen udviser området et mindreforbrug af rådighedsbeløb på -239,3 mio. kr. i forhold til det skønnede, jf. Afvigelse II. Årsagen til ændringen i forhold til det skønnede mindreforbrug af rådighedsbeløb er primært forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført 317, mio. kr. Finansiering Der udvises en samlet mindreindtægt på 63,3 mio. kr. På det kommunale aktivitetsafhængige bidrag er der et underskud i forhold til det korrigerede budget på 73,7 mio. kr. Det er meget overraskende, at der er en mindreindtægt i forhold til det i budgettet forudsatte, idet aktiviteten jo har været større end forudsat. Det skal hertil bemærkes, at den sidste korrektion af den kommunale medfinansiering på ekstra 15,5 mio. kr. i indtægter vedr. først kan indgå i regnskab 28. Der er tale om et problem af landskarakter. Låneoptag Der er et mindre låneoptag end forudsat på i alt 66,7 mio. kr., blandt andet som følge af, at der ikke blev givet lånedispensation til det fulde ansøgte beløb vedr. engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Herudover er der lån som der først er givet lånedispensation til efter 31. marts 28, hvorved de ikke kan indgå i regnskab. Renter og afdrag på leasing I regnskabsresultatet på somatikkens område indgår udgifter til renter og afdrag på leasingforpligtigelser på 141,9 mio. kr., som ikke indgår i sundhedsområdets styringsgrundlag. Budgettet har været budgetteret på de finansielle poster, men det har dog efterfølgende vist sig, at udgiften har skullet afholdes på driften. Der er mindreudgifter på renter og afdrag til leasingforpligtigelser i forhold til det korrigerede budget på -6,2 mio. kr. Finansieringskredsløbet for Social og Specialundervisning På social- og specialundervisningsområdet hvor regionen har en leverandørforpligtigelse overfor kommunerne, har der samlet set været et omkostningsbaseret overskud indenfor området på 4, Ledelsesberetning

13 mio. kr., som følge af en væsentlig bedre belægning end forudsat i budgettet. I henhold til de gældende regler indregnes underskud eller overskud i Budget 29 ved takstkalkulationen. Det bemærkes dog, at kommunerne og regionen i Rammeaftalen har aftalt, at et årligt over eller underskud på +/- 5% ikke efterreguleres i taksten to år efter, idet det antages, at over eller underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel driftsvaretagelse. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28, og i henhold til de gældende regler på området foreslås overført (udgiftsbaseret) i alt 97,5 mio. kr., hvoraf 33,8 mio. kr. vedrører driften. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling Drift Der er i opstartsåret iværksat mange forskellige initiativer på området for Regional Udvikling. Det være sig forskellige initiativer indstillet fra Vækstforum til Regionsrådet på områder som Uddannelse og Kompetence, Innovation, Iværksætteri og tværgående initiativer i øvrigt. Herudover har der været arbejdet med at få skabt et økonomisk grundlag på området for kollektiv trafik. På baggrund af de økonomiske vurderinger i Økonomirapporten af december blev der på Regionsrådets møde den 12. december vedtaget bevillinger til imødegåelse af ubalancer på området på i alt -1,2 mio. kr. med modsvarende Figur 1. Driftsudgifter/omkostninger negativ tillægsbevilling i 28. Hvis der ses bort fra denne bevilling i udviser området et mindreforbrug på driften på -119,7 mio. kr. Hvis der i stedet tages højde for den negative tillægsbevilling udviser driften et mindreforbrug i forhold til det skønnede på -118,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at flere af initiativerne først er kommet rigtig i gang i løbet af efteråret. Andel af fælles formål og administration og renter Der er et mindre merforbrug på andel af fælles formål og administration og renter på -2,4 mio. kr. Hovedforklaringen er et mindreforbrug vedr. renter på -2,5 mio. kr., som kan tilskrives den interne forrentning af driftskapitalen. Driftskapitalen udgør forskellen mellem udbetalingen af bloktilskuddet og afholdte udgifter. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført,2 mio. kr. Finansiering Finansieringen i har været som forudsat i Budget Udvalgte nøgletal Nedenstående figur og tabel viser det samlede budget inklusiv tillægsbevillinger og regnskabsresultat opdelt på hovedformål Opr. budget Tillægsbevillinger Regnskab Mio. kr Hospitaler mv Primær Sundhed Behandlingspsykiatri Social og Specialundervisning Regional Udvikling Fælles formål og administration Bem.: I tillægsbevillingerne i den ovenstående figur er eksklusiv de tillægsbevillinger Regionsrådet vedtog den 12. december. Hospitaler, primær sundhed og behandlingspsykiatri er opgjort efter de udgiftsbaserede principper. De øvrige områder er opgjort efter de omkostningsbaserede principper Ledelsesberetning

14 Herunder er der yderligere udvalgte nøgletal for vedr. aktivitet og antallet af ansatte i regionen: Aktiviteten på det somatiske sundhedsområde har været: Antal regionshospitaler Antal udskrevne borgere Antal ambulante besøg Produceret DRG-værdi på egne hospitaler (mio. kr.) Aktivitetsstigning fra 26 til (26 = indeks 1) Produktion på egne hospitaler: Egne borgere Borgere fra andre regioner Produktion egne borgere: Egne borgere Behandlet i andre regioner Behandlet på privathospitaler Økonomiaftalens forudsætninger 16,1 95, 16,1 96,5 18, 14,9 Aktiviteten under behandlingspsykiatrien har været: Antal psykiatriske hospitaler/afdelinger Antal personer i kontakt med psykiatrien Antal ambulante besøg Antal indlæggelser i gennemsnit Aktiviteten på social- og specialundervisningsområdet har været: Antal institutioner Antal døgnpladser Belægningsprocent Antal dagpladser Belægningsprocent , ,6 Antal ansatte (årsværk): Det somatiske sundhedsvæsen Behandlingspsykiatrien Social og Specialundervisning Regional Udvikling Fælles administration Ledelsesberetning

15 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3.1 Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives og defineres de principper der er lagt til grund for den anvendte regnskabspraksis ved udarbejdelsen af Regnskab for Region Midtjylland. Udarbejdelsen af Regnskab for Region Midtjylland sker i henhold til de krav Velfærdsministeriet stiller til regnskabsaflæggelsen og i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemet for regioner. Region Midtjylland har for Regnskab foretaget regnskabsaflæggelse ved at producere et udgiftsbaseret og et omkostningsbaseret regnskab. Det udgiftsbaserede regnskab begrænser sig til de lovfastsatte oversigter, bemærkninger og specifikationer med fokus på at skabe et samlet overblik. Det omkostningsbaserede regnskab aflægges så resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, kapital- og anlægsposter for det pågældende regnskabsår. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er ifølge Velfærdsministeriet omfattede af registreringen, og er derfor registreret på samme måde som regionens egne ejendomme. Det udgiftsbaserede regnskab Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, kapital- og anlægsposter defineret i forhold til Velfærdsministeriets autoriserede kontoplan. Posterne i regnskabsoversigten er opgjort i forhold til aktivitetsområderne og bevillingsniveauet i budgetoversigten for Budget. Den udgiftsbaserede opgørelse indeholder alene finansielle transaktioner baseret på indtægter og udgifter der kan henføres til det pågældende regnskabsår (transaktionsprincippet). Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Eventualforpligtelser og pensionsforpligtelser optages ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse. Leasingaftaler der ikke er effektueret i form af dokumenteret påkrav eller betalingstilsagn optages heller ikke. Det omkostningsbaserede regnskab Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, kapital- og anlægsposter defineret i forhold til Velfærdsministeriets autoriserede kontoplan. Resultatopgørelsen indeholder regnskabsårets indtægter og omkostninger f.eks. udgifter, afskrivninger på bygninger og driftsmidler, og hensættelser til pension m.v. I det omkostningsbaserede regnskab indregnes og måles aktiver og passiver på status og afskrives over relevant levetid. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Materielle anlægsaktiver Aktiver med en anskaffelsespris over 1. kr. og en levetid på over ét år optages og aktiveres. Aktiver med en anskaffelsespris på under 1. kr. straksafskrives og udgiftsføres i regnskabsåret. Aktiver afskrives lineært over levetiden ned til en evt. scrapværdi, dog afskrives der ikke på grunde. Hvis et anlægsaktiv efterfølgende vurderes til at være væsentligt forringet i forhold til den værdi den er registreret med i aktivmodulet foretages nedskrivning. Der skal dog være tale om en varig forringelse af værdien. Forbedringer aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over aktivets nye levetid. Igangværende materielle anlægsaktiver er målt og indregnet til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver. Når projektet er færdiggjort, overføres den samlede værdi til anlægskartoteket og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet. Leasede aktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Region Midtjylland har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) er registreret i balancen. Leasingkontrakterne er indregnet til kostprisen jævnfør regelsæt fastlagt af Velfærdsministeriet. Det er endvidere sikret, at indirekte omkostninger og ibrugtagningsudgifter mv. (f.eks. projekteringsudgifter) er tillagt anskaffelsesprisen. Immaterielle anlægsaktiver Afskrivningsgrundlaget for immaterielle anlægsaktiver fastsættes ved aktiveringstidspunktet til kostprisen. I enkelte tilfælde vil der eksistere en scrapværdi for aktivet, som fratrækkes anskaffelses- eller kostprisen. Scrapværdien for immaterielle aktiver vil dog oftest være nul, hvormed afskrivningsgrundlaget fastsættes som den Anvendt regnskabspraksis

16 historiske kostpris. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. For immaterielle anlægsaktiver anvendes maksimalt en afskrivningsperiode på 1 år. Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for teknologisk forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelse af levetiden er større, jo længere levetiden antages at være. Omsætningsaktiver Region Midtjylland aktiverer varebeholdninger når den samlede kostpris er over 5. kr. Værdien er opgjort på balancetidspunktet efter FIFO princippet ( First In - First Out, efter FIFOprincippet anses lageret for at bestå af de senest indkøbte varer). Grunde og bygninger til videresalg skal måles til kostprisen tillagt eventuelle omkostninger. Op- og nedskrivninger Som udgangspunkt foretages der ikke opskrivninger af aktiver. Nedskrivninger foretages kun i det tilfælde, hvor aktivet vurderes til varigt at være væsentligt forringet i forhold til registreringen. tilgængelig. Har den interne rente ikke været tilgængelig, er der anvendt Region Midtjyllands lånerente. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse er indregnet i balancen som en gældsforpligtelse, mens leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i den fremtidige resultatopgørelse. Det skal bemærkes, at finansielt leasede aktiver er afskrevet i overensstemmelse med levetiden på den pågældende type af aktiv og ikke efter leasingperiodens længde. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser herunder hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender og andre typer af forpligtigelser indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtelser anføres i regnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser. For garantier mv. hvor det forventes, at der kan opstå tabsrisici tilføjes der bemærkninger om dette i tilknytning til forpligtelsen. Tilgodehavender Kortfristede og langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af eventuelle tabsrisici under de respektive regnskabsposter hertil. Hensættelser Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssig afdækkede, vedrørende tjenestemands ansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensættelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen beregnes aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om afgangsalder, dødelighed m.v. Finansielle gældsforpligtigelser Kortfristet gæld til pengeinstitutter er modregnet i regnskabsposten likvide beholdninger. Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter, optages under balanceposten langfristet gæld med restgælden på balancetidspunktet. Leasing Minimumsleasingydelserne svarer som hovedregel til de fremtidige leasingydelser som Region Midtjylland er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf er der anvendt den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne har været Anvendt regnskabspraksis

17 4. DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB Regionernes økonomi er opdelt i tre aktivitetsområder: Sundhed, Social- og Special-undervisning og Regional Udvikling. Hertil kommer Fælles formål og administrationsområdet. På Social- og Specialundervisningsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål og administrationsområdet skal der anvendes omkostningsbaserede principper, mens der for Sundhed benyttes udgiftsbaserede principper (se Anvendt regnskabspraksis for en beskrivelse af de to principper). Det er Velfærdsministeriet, som i lovgivning og bekendtgørelser opstiller krav til på hvilke områder der skal benyttes udgiftsbaserede principper og hvor der skal anvendes omkostningsbaserede principper. Velfærdsministeriet opstiller ligeledes forskellige formkrav til regnskabsaflæggelsen, bl.a. at der skal udarbejdes en resultatopgørelse opstillet efter de omkostningsbaserede principper for alle aktivitetsområder og således også på Sundhedsområdet, hvor der ellers ikke benyttes omkostningsbaserede principper. Denne sammensætning af de udgifts- og omkostningsbaserede principper vanskeliggør en sammenligning af tabeller i årsberetningen og regnskabsbemærkningerne. Tabel 4.1 Resultatopgørelse omkostningsbaseret regnskab - = driftsunderskud, + = driftsoverskud Resultatopgørelse omkostningsbaseret regnskab i 1. kr. Sundhed Social og specialundervisning Note R KB Note R KB Driftsindtægter Takstbetalinger Øvrige driftsindtægter Driftsindtægter i alt Driftsomkostninger Personaleomkostninger Materiale- og aktivitetsomkostninger Af- og nedskrivninger Andre driftsomkostninger Fælles formål og administration Renter Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansieringsindtægter Finansieringsindtægter Bloktilskud fra staten Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne Aktivitetsbestemte tilskud fra staten Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne Objektive finansieringsbidrag Finansieringsindtægter i alt Driftsresultat Det omkostningsbaserede regnskab

18 Det skal indledningsvist bemærkes, at fortegnsnotationen i dette afsnit er omvendt i forhold til de principper, som regionen har anvendt i sine opstillinger. Dette skyldes, at formkravene først var kendt meget sent efter regionen havde fastlagt sine tabelopstillinger m.v. Administrationen vil fremadrettet se nærmere herpå. 4.1 Resultatopgørelse Årsregnskabet skal indeholde en resultatopgørelse. Formålet med resultatopgørelsen er, at vise hvordan regnskabsårets resultat er fremkommet. Bem. 1: Driftsresultatet er opgjort før låneoptagelse og med tillæg for intern forrentning. Bem. 2: Det bemærkes under Social- og specialundervisning, at driftsresultat under det Korrigerede budget (KB ) giver 166,3 mio. kr. Baggrunden er en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen, hvor der, som det skal under de omkostningsbaserede områder, ikke er foretaget den tekniske tilbageførsel på anlæg af anskaffelsesudgiften på investeringer. Hvis dette gøres vil driftsresultatet (dranst 1) i stedet være kr. på Social- og Specialundervisningsområdet. Resultatopgørelse omkostningsbaseret regnskab i 1. kr. Regional Udvikling Region Midtjylland i alt Note R KB Note R KB Driftsindtægter Takstbetalinger Øvrige driftsindtægter Driftsindtægter i alt Driftsomkostninger Personaleomkostninger Materiale- og aktivitetsomkostninger Af- og nedskrivninger Andre driftsomkostninger Fælles formål og administration Renter Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansieringsindtægter Finansieringsindtægter Bloktilskud fra staten Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne Aktivitetsbestemte tilskud fra staten Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne Objektive finansieringsbidrag Finansieringsindtægter i alt Driftsresultat Det omkostningsbaserede regnskab

19 4.2 Balance Formålet med balancen er at vise regionens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret. Aktiver og passiver, der ikke henføres til aktivitetsområderne: Sundhed, Social og Specialundervisning Tabel 4.2 Balancen og Regional Udvikling, indgår i regionens samlede balance. Med de foreskrevne regler fra Velfærdsministeriet til balancen, vises således at balancen kun delvis opdeles på aktivitetsområder. Opdelingen har endnu kun informativ betydning ved bl.a. at vise hvorledes aktivitetsområdernes særskilte økonomi indgår i regionens samlede balance. Aktiver 1. kr. Note Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt 31/12 Åbningsbalance 1/1 Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar - herunder IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. Staten Aktiver tilhørende fonds og legater Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende hovedkonto 2 og 3 Sociale opgaver Regional udvikling Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg Tilgodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Likvide aktiver Aktiver i alt Passiver 1. kr. Note Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt 31/12 Åbningsbalance 1/1 Egenkapital Driftsresultater overført til 28 Hensatte forpligtelser Passiver tilhørende fonds og legater Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. Staten Langfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Passiver i alt Det omkostningsbaserede regnskab

20 4.3 Pengestrømsopgørelse Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise regnskabsårets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteterne. Pengestrømsopgørelsen viser således likviditetsvirkningen af regionens regnskab. Tabel 4.3 Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen 1. kr. Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt R Driftsresultat Likviditetsreguleringer til driftsresultat: + afskrivninger intern forrentning /- regulering af varebeholdninger +/- regulering af feriepenge +/- regulering af pensionshensættelse /- øvrige periodiseringer Likviditetsvirkning fra drift Likviditetsreguleringer fra investeringer: - køb anlægsaktiver igangværende arbejder salg af anlægsaktiver Likviditetsvirkning af investeringer Likviditetsvirkning fra drift og investering Øvrige likviditetsforskydninger: +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender /- forskydninger i kortfristede gældsforpl optagelse af eksterne lån afdrag på eksterne lån forrentning af interne lån +/- øvrige finansielle poster /- statsligt likviditetstilskud Øvrige likviditetsvirkning Årets samlede likviditetsvirkning likvid beholdning primo Likvid beholdning ultimo = driftsunderskud/likviditetsforbrug, + = driftsoverskud/likviditetsforøgelse Bem.: I alt kolonnen er med undtagelse af driftsresultatet ikke lig summen af de tre kolonner med hovedkonto 1-3 (de tre områder), idet eksempelvis afskrivninger også foretages på hovedkonto 4, og efterfølgende overføres via øvrige periodiseringer. Hovedkonto 4 skal i henhold til Velfærdsministeriet ikke indgå i denne autoriserede tabel Det omkostningsbaserede regnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere