Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling."

Transkript

1 Årsberetning

2 FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring, behandlingspsykiatrien og den regionale udvikling. Herudover har regionen ansvaret for levering af højt specialiserede social- og specialundervisningstilbud til kommunerne. Det har været et ganske omfattende arbejde at etablere den nye region. I det forgangne år er der udarbejdet en række sundhedsplaner, som skal lægge sporene for udviklingen af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Regionsrådet har allerede besluttet en række delplaner og strategier, herunder fastlæggelse af det akutte beredskab i regionen, overordnede mål og rammer for udvikling af psykiatrien og organiseringen af den palliative indsats. Der er udarbejdet en række planforslag, herunder forslag til fordeling af funktioner og specialer på regionens hospitaler, som Regionsrådet skal tage endelig stilling til i løbet af 28. Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Gennem den Regionale Udviklingsplan, Sundhedsplaner og Rammeaftaler på det sociale område har regionen fået etableret et tæt og godt samarbejde med kommunerne. Det at starte en ny stor organisation indebærer en meget stor opgave med at sikre en effektiv administration og styring. Afvikling af de gamle amter og delingsaftalerne, etablering af et nyt ledelses- og styringsgrundlag, økonomisystem, kasse- og regnskabsregulativer, økonomistyring og -rapportering, enstrenget it-struktur og meget, meget andet er en kæmpe udfordring. For at minimere usikkerheden i driftsorganisationen, har det været vigtigt, at opretholde princippet om business as usual i driftsorganisationen. Den økonomiske styring af sundhedsområdet er meget vanskelig. Vi befinder os i et krydsfelt mellem traditionel ramme- og udgiftsstyring kombineret med en styring, der fokuserer på efterspørgsel og understøttelse af meraktivitet. Et stort pres på efterspørgslen efter sundhedsområdets ydelser, ny dyr medicin og nye behandlinger, som ligger væsentlig ud over forudsætningerne i de årlige økonomiaftaler, udgør en stor trussel mod regionens økonomi. Regionens styringsmuligheder er først og fremmest rettet mod at styre enhedsomkostningerne og produktiviteten. Det har i været nødvendigt, at gennemføre omfattende besparelser på 3 mio. kr. Dette til trods er der fortsat en væsentlig ubalance i regionens økonomi. En løsning af Region Midtjyllands problemer drøftes med Danske Regioner. Der er i opnået rigtig gode driftsresultater. På det somatiske område er aktiviteten øget med 6,1 %, hvilket er et godt stykke over økonomiaftalen med regeringen på 4,9 %. De sociale tilbud har generelt haft en væsentlig overbelægning. Under Regional Udvikling er der taget en lang række initiativer, som underbygger Region Midtjyllands rolle som dynamo i den regionale udvikling i midtjylland. Denne beretning beskriver de overordnede politiske visioner og servicemål, den økonomiske og administrative styring samt præsenterer regionens regnskabsresultat for. Bent Hansen Regionsrådsformand 1 Forord

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REVISIONSPÅTEGNING 4 2 LEDELSESBERETNING Præsentation af regionen Politiske visioner og servicemål Den økonomiske styring Den administrative styring Hovedtal for Regnskab og udvalgte nøgletal Hovedtal for Regnskab Udvalgte nøgletal 12 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis 14 4 DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance 2 Note 1 Fælles formål og administration 2 Note 2 Renter 2 Note 3 Driftsomkostninger 21 Note 4 Grunde og bygninger 22 Note 5 Tekniske anlæg og maskiner 22 Note 6 Inventar herunder it-udstyr 23 Note 7 Materielle anlæg under udførelse 23 Note 8 Egenkapital Omregningstabel 24 5 REGNSKABSOVERSIGT Regnskab på bevillingsniveau Oversigt over uforbrugte overførte bevillinger Anlægsregnskaber Eventualrettigheder og -forpligtelser, herunder garantier Personaleoversigt 31 3 Indholdsfortegnelse

5 1. REVISIONSPÅTEGNING Til regionsrådet for Region Midtjylland Vi har revideret årsregnskabet for Region Midtjylland for perioden 1. januar 31. december omfattende ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgø relse, balance, pen gestrømsopgørelse, noter og regnskabsoversigt. Årsregnskabet er aflagt i henhold til Lov om re gioner samt Velfærdsmi nisteriets budget- og regnskabsbestemmelser for regioner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om regioner og Velfærdsministeriets budget- og regnskabs bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udar bejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabs mæssige skøn, som er rimelige efter om stændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af års regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillin ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i henhold til revisionsregulativet for Region Midtjylland samt danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse standarder kræver at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde rin gen af risikoen for væ sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyl des besvigelser eller fejl. Ved risi kovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er rele vante for regionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at ud- forme revisionshandlinger, der er pas sende efter omstændig hederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regn skabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillin ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon klusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af regionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse for regioner. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Region Midtjyllands årsregnskab for har vi fo retaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hen syn ved forvaltningen af Region Midtjylland. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn Revisionspåtegning

6 Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i regionens revisionsregulativ har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om regionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er vareta get på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Århus, den 15. august 28 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Claus Hammer-Pedersen statsaut. revisor 5 1. Revisionspåtegning

7 2. LEDELSESBERETNING 2.1 Præsentation af regionen Region Midtjylland blev dannet den 1. januar ved sammenlægning af den nordlige del af Vejle Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt og to tredjedel af Viborg Amt. Geografisk er Region Midtjylland den største region, og med 1,2 mio. indbyggere den næststørste. Regionen skal drive og udvikle sundhedsvæsnet og være med til at tilbyde den bedste og nyeste behandling. Det drejer sig om somatiske hospitaler, behandlingspsykiatri, praktiserende læger, sygesikring og præhospital indsats. Herudover er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse. På social- og specialundervisningsområdet har regionen en leverandørpligt overfor kommunerne på en række specialiserede tilbud. Endelig skal regionen fungere som dynamo for den regionale udvikling indenfor et varieret opgavefelt, herunder erhvervsudvikling, initiativer inden for uddannelse og kultur, kollektiv trafik og myndighedsopgaver indenfor miljøområdet. På alle områder løses opgaverne i tæt samarbejde med kommunerne Politiske visioner og servicemål Ved etableringen af Region Midtjylland den 1. januar var det et væsentligt præmis, at regionen skulle komme godt fra start, og der blev lagt stor vægt på hensynet til sikker drift i opstartsfasen. I budgettet for blev der formuleret en politisk vision for Region Midtjyllands tre sektorområder: Sundhed, Psykiatri og Social og Regional Udvikling. Visionen på sundhedsområdet har adskillige elementer, der bl.a. handler om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af hospitaler og sektorer og at skabe sammenhængende patientforløb i forhold til både praksissektoren og kommunerne. Visionen omhandler ligeledes sikring af en høj faglig kvalitet, en høj professionel standard, forskning og udvikling. Visionen på psykiatri- og socialområdet er ligeledes flerdelt. Overordnet er visionen at borgerne skal opleve sammenhæng i tilbuddene, og at ydelserne er fleksible. Der skal være fokus på de enkelte brugere og patienter, således at tilbuddene tilpasses den enkeltes behov, samtidig med at borgernes egne ressourcer og mestringsevne udvikles. Visionen omhandler ligeledes at der leveres kvalitetssikrede ydelser af et højt fagligt indhold med fleksible og effektive løsninger. Indsatsen skal være vidensbaseret og innovativ og der skal sikres et tillidsfuldt og troværdigt samarbejde med kommunerne. Visionerne på Sundhedsområdet og Psykiatri- og Socialområdet er udmøntet i en række konkrete servicemål for områderne. Disse må skal være med til at give patienter og brugere samme høje service, uanset hvor i Region Midtjylland de bor. Gennem etablering af servicemål og synlig opfølgning herpå, ønskes der tydelighed i serviceniveauet i forhold til ventetider og tidsfrister mv. Åbenhed om overholdelsen af ventetider og øvrige tidsfrister skal desuden sikre, at borgerne har tillid til kvaliteten i regionens ydelser. Der følges op på servicemålene i regnskabsbemærkningerne. På området for Regional Udvikling handler det om at få det bedste ud af de gode forudsætninger, der er i regionen og være en dynamo for den regionale udvikling og vækst i regionen. Det er samlet i den overordnede vision: I 23 er Region Midtjylland en international vækstregion i et sammenhængende Danmark. Denne vision er udmøntet i en række strategier, der er med til at konkretisere hvilke aktiviteter, som Regionsrådet vil understøtte med henblik på at opfylde visionen. 2.3 Den økonomiske styring Udgifter og indtægter ved at drive og udvikle de regionale servicetilbud skal holdes adskilt i tre kasser. De tre finansieringskredsløb er: Sundhed, Social- og Specialundervisning og Regional Ud Ledelsesberetning

8 vikling. Der kan ikke prioriteres på tværs af de tre kredsløb. Regionerne kan ikke opkræve skat, men finansieres alene af bloktilskud og aktivitetsafhængige bidrag fra staten og af grundbidrag og aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne. Den økonomiske styring i Region Midtjylland har været baseret på et overordnet princip om totalrammestyring. Totalrammestyring indebærer, at bevillingshaveren har frihed til at disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til, at de materielle forudsætninger i budgettet er opfyldt. Princippet skal understøtte decentral beslutningskompetence. Denne form for rammestyring er imidlertid sat under pres på sundhedsområdet. Regionernes overordnede økonomi fastlægges i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen for er indgået den 1. juni 26. I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 28 den 1. juni er regionernes økonomiske grundlag reguleret med i alt 2,2 mia. kr., således at regionerne under ét har mulighed for at finansiere det aktivitets- og serviceniveau, som regionerne har overtaget fra de tidligere amter. Det økonomiske grundlag for regionerne blev yderligere reguleret via aftale om gennemførelse af målsætningen om akut behandling og klar besked til kræftpatienter. Det er altså først medio, at regionens økonomiske vilkår har været endelig fastlagt, hvilket reducerer regionens muligheder for at tilpasse økonomien. I økonomiaftalerne fokuseres der på ramme- og udgiftsstyring i mere traditionel forstand, samtidig med at der fokuseres på efterspørgsel og understøttelse af meraktivitet. De nuværende regler om udvidet frit valg og udformningen af den aktivitetsafhængige puljestyring giver regionen begrænsede muligheder for at prioritere aktiviteten inden for den tildelte økonomiske ramme. Styringsmulighederne er derfor først og fremmest rettet mod at styre enhedsomkostningerne og produktiviteten for den produktion, der ydes på regionens egne sundhedstilbud. Tilrettelæggelsen af takststyringsmodellen er et væsentlig styringsinstrument. Den nuværende takststyringsmodel på sundhedsområdet afregner meraktivitet med 5 % af DRG-værdien/DAGSværdien for kirurgiske og ambulante medicinske patienter. Der afregnes ikke for meraktivitet for indlagte medicinske patienter. Takststyringsmodellen er strammet op i efteråret, som et element i en spareplan på 3 mio. kr. i. På det sociale område er der ikke den samme problemstilling, idet kommunerne fuldt ud finansierer merudgifter ved meraktivitet via taksterne. Til gengæld bærer regionen den fulde risiko ved mindreaktivitet. Det har været en væsentlig forudsætning for budget, at opretholde princippet om business as usual i driftsorganisationen. Varetagelsen af opgaver fortsættes uændret med mindre der eksplicit træffes en anden beslutning. Regionens økonomiske forhold afrapporteres løbende. Der er i udarbejdet 3 kvartalsvise økonomi- og aktivitetsrapporter og 3 mindre økonomirapporter. Der er vedtaget et kasse- og regnskabsregulativ, der med tilhørende bilag fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den økonomiske forvaltning i Region Midtjylland. Der er i lagt en del ressourcer i udvikling af et ledelsesinformationssystem InfoRM. InfoRM skal understøtte ledelses- og styringsgrundlaget, således at det er muligt at følge op på alle relevante beslutningsparametre, der beskriver ressourcer, organisation, ydelser og effekt. Det er muligt at følge op på alle beslutningsparametre på alle ledelsesniveauer. Systemet er centralt i økonomistyringen og i dialogen mellem ledelsesniveauer. 2.4 Den administrative styring Region Midtjylland har i vedtaget sit Ledelses- og Styringsgrundlag. Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder de overordnede principper for styring og ledelse i regionen, herunder regionens mission, vision, strategier og værdier, og er det fælles fundament for driften og den videre udvikling af regionen. Visionen er, at Region Midtjylland vil: skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for alle forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor, i offentligheden og skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst Ledelsesberetning

9 Ledelses- og styringsgrundlaget lægger desuden nogle strategispor for, hvordan denne vision skal opnås. Strategisporene omhandler bl.a. kvalitet og effektivitet, måling og synliggørelse af effekt, innovation og udvikling, attraktive arbejdspladser, samarbejde internt såvel som med eksterne parter og at være dagsordensfastsættende. Region Midtjyllands Servicestrategi redegør for, hvilke områder regionen vil have fokus på i de kommende års arbejde med kvalitets- og effektivitetsudviklingen i regionens opgavevaretagelse, og hvilke initiativer der vil blive taget. Strategien har til formål at skabe klarhed over regionens mål og om hvilke veje man vil anvende for at nå disse mål. Det konkrete målarbejde sker i de koncernstrategier og sektorplaner der udarbejdes i regionen (sammen med relevante samarbejdsparter). Som nydannet region har der i været stort fokus på og lagt megen tid og ressourcer i at få udarbejdet planer for områdernes udvikling og samordning. Disse planer understøtter og operationaliserer Region Midtjyllands overordnede vision inden for de respektive områder. Faktaboksen på næste side oplister Region Midtjyllands mange igangsatte initiativer i. Som eksempel indeholder såvel hospitals- og akutplanen på sundhedsområdet og psykiatriplanen tiltag, der skal være med til at sikre, at patienter og borgere får en hurtig behandling, støtte og omsorg på et højt niveau i hele regionen. Planerne indeholder endvidere en udredning og revurdering af organiseringen i lyset af sammenlægningen af 4 amter til én region med henblik på tiltag, der kan være med til at videreudvikle effektive og fagligt stærke tilbud/ydelser. Igangsatte plan- og strategiarbejder Område Plan og strategiarbejder Delplaner Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Sundhedsplan Sundhedsaftaler med kommuner Kvalitetsstrategi Kronikerstrategi Strategi for patientsikkerhed Forskningsstrategi Psykiatriplan Kvalitetsstrategi Pårørendepolitik Strategi for psykiatrisk forskning Sundhedsaftaler med kommuner Rammeaftale på socialområdet Regional udviklingsplan Samarbejdsaftale med Midttrafik Akutplan Hospitalsplan Palliativ plan Kræftplan Praksisplaner Sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan International strategi Uddannelsesstrategi Kulturstrategi Erhvervsudviklingsstrategi Strategi på jordforureningsområdet 8 2. Ledelsesberetning

10 2.5. Hovedtal for Regnskab og udvalgte nøgletal Hovedtal for Regnskab I nedenstående tabel 1 vises hovedtallene for de 3 aktivitetsområder i Region Midtjylland. I tilknytning hertil gives der på de næste sider nogle overordnede bemærkninger til de økonomiske hovedtal for. Tabel 2.1. Hovedtal 1) for de 3 aktivitetsområder i Region Midtjylland Mio. kr. B (1) KB* (2) R (3) Afv. I (4)=(3)-(2) Dec. ovf. (5) Afv. II (6)=(4)-(5) Sundhed (udgiftsbaseret) Drift - somatik Drift - behandlingspsyk. Andel fælles adm./renter Anlæg Finansiering Låneoptag Renter og afdrag leasing , ,5 473,3 579, ,4-244,4 148, , ,6 582,7 899, , -312, 148, , ,6 446, 575, ,7-245,3 141,9 293,8-24, -136,7-324,7 63,3 66,7-6,2 432,2-5,2, -85,4,,, -138,4-18,8-136,7-239,3 63,3 66,7-6,2 I alt hovedkonto 1 51,9 415, 347,1-67,9 341,6-49,5 Social og Specialrådgivning (omkostningsbaseret) Driftsomkostninger Andel fælles adm./renter Driftsindtægter Kommunebetalinger Anlægsomk. Finansiering 1.225,4 5,9-43, ,6, -5, 1.271,5 74,3-49, ,2, -5, 1.319,7 48,4-112,2-1.29,8 2,1-5, 48,2-25,9-62,4-2,6 2,1,,,,,,, 48,2-25,9-62,4-2,6 2,1, I alt hovedkonto 2 3,4 2,9-37,8-4,7, -4,7 Regional Udvikling (omkostningsbaseret) Drift Andel fælles adm./renter Finansiering 425,5 6,5-431,2 433,8 6,6-432, 314,2 4,2-432, -119,7-2,4, -1,2,, -118,5-2,4, I alt hovedkonto 3,7 8,4-113,6-122,1-1,2-12,9 Total 56, 426,4 195,7-23,6 34,4-571, += merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgifter/merindtægter 1) Forklaring til kolonnerne i tabellen: B = det vedtagne budget. KB* = det korrigerede budget ekskl. de tillægsbevillinger for /overførsler til 28 som blev givet på baggrund af de skønnede resultat for og som blev behandlet af regionsrådet den 12. december. R = regnskabsresultatet for. Afvigelse I = regnskabsresultatet for - det korrigerede budget ekskl. de tillægsbevillinger for / overførsler til 28 som blev givet på baggrund af de skønnede resultat for. December overførslen = de tillægsbevillinger for /automatiske overførsler til 28 som regionsrådet vedtog den 12. december. Afvigelse II = regnskabsresultatet for - det korrigerede budget inkl. tillægsbevillinger for /overførsler til 28 som blev givet på baggrund af de skønnede resultat for Ledelsesberetning

11 Finansieringskredsløbet for Sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien Drift, somatikken På somatikken har der i været et stort økonomisk pres. På baggrund af Økonomirapporten for december er der givet en tillægsbevilling til imødegåelse heraf på 432 mio. kr. til somatikken. De 432 mio. kr. blev samtidig overført som en negativ tillægsbevilling til 28 på samme møde. (December-overførselssagen) På driften udviser Sundhedsområdet, somatikken et merforbrug på i alt 293,4 mio. kr. før overførselssagen (Afvigelse I). Men hvis der tages højde for de tillægsbevillinger der er givet i forbindelse med overførselssagen er der på driften et mindreforbrug på 138,8 mio. kr. (Afvigelse II) Der er afvigelse mellem det samlede korrigerede budget og regnskabsresultatet for på i alt,8 %. De største mindreudgifter findes på hospitalerne under ét (ekskl. Friklinikken i Brædstrup), idet der her er tale om en mindreudgift på 12,6 mio. kr. Herudover er der mindreudgifter på Fællesudgifter, patienttransport og præhospitale tiltag (5,4 mio. kr.) og respiratorbehandling i eget hjem (33,1 mio. kr.). Hovedparten af mindreudgifterne relaterer sig til betalings-forskydninger mv. her i regionens første leveår. Regnskabsresultatet ledsages da også af indstillinger om budgetoverflytninger fra til 28 jf. overførselssagen. De største merudgifter findes på Fællesudgifter, takststyringspuljen (135,7 mio. kr.) og udgifter/indtægter ved behandling over regionsgrænser og på privathospitaler (36,2 mio. kr.). Ved vurderingen af regnskabsresultatet blev der på Regionsrådets afsluttende møde i, den 12. december, meddelt følgende egentlige tillægsbevillinger: Økonomiske ubalancer på hospitalerne Udgifter til kommunal dækningsafgift på hospitalerne Øget behandling af borgere: Heraf takststyringspulje Heraf samhandel med andre regioner m.v. Genoptræning under indlæggelse/specia li seret genoptræning (manglende indtægter) Primær Sundhed, medicin I mio. kr. 79,5 21,7 1, 11, 6, 61, Somatisk område i alt 432,2 Regnskabsresultatet kan dermed også udtrykkes på den måde, at der efter hensyntagen til betalingsforskydninger mv. alene har været behov for at afholde udgifter på 293,4 mio. kr. ud af de anførte 432,2 mio. kr. i. På driften har aktiviteten på sundhedsområdet i været meget høj. Hospitalerne i regionen har haft en meraktivitet i DRG-værdi i svarende til en vækst på 6,1 % imod det i økonomiaftalen 28 forudsatte 4,9 % for egne borgere med bopæl i Region Midtjylland. Aktivitetsniveauet har betydet øgede udgifter på hospitalerne til det udvidede frie sygehusvalg og til udviklingen i samhandlen mellem regioner. Dette er på trods af, at Regionsrådet som følge af den økonomiske situation traf beslutning om at opstramme taksstyringsmodel 28 med virkning fra 1. september. Dette skete dels ved at foretage en yderligere afgrænsning af, hvilken aktivitet der indgår og dels ved at ændre afregningsprocenterne fra 55 % til 5 %. Hospitalerne har således i en takstfinansieret meraktivitet på 289,8 mio. kr. (DRG-værdi) udover basislinjen. Det har udløst en udbetaling på 171,8 mio. kr. til hospitalerne. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført 81,7 mio. kr Ledelsesberetning

12 Sundhedsområdet, behandlingspsykiatrien På det behandlingspsykiatriske område blev der på baggrund af de økonomiske vurderinger i Økonomirapporten fra december vedtaget en tillægsbevilling på i alt -5,2 mio. kr. som følge af vakancer og ønske om at overføre visse uddannelsesmidler med modvarende positive tillægsbevillinger i 28. Hvis der ses bort fra denne bevilling i udviser området et mindreforbrug på 24, mio. kr. (Afvigelse I), som følge af forskellige mindre og merudgifter i de enkelte distrikter. Hvis derimod, der tages højde for den nævnte tillægsbevilling udviser området et mindreforbrug i forhold til det skønnede på 18,8 mio. kr. (Afvigelse II). Der er afvigelse mellem det samlede korrigerede budget og afvigelse II på i alt 1,6 %. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført 2,3 mio. kr. Andel af fælles formål og administration og renter Der er et mindreforbrug på andel af Fælles formål og administration og renter på i alt 136,7 mio. kr. Posten indeholder såvel drift og anlæg vedr. fælles formål og administration svarende til et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. og renteudgifter og indtægter svarende til primært en merindtægt på 44,9 mio. kr. Hovedforklaringen på afvigelsen skyldes primært mindreudgifter på it-området, hvor det har vist sig, at der har været væsentligt færre udgifter end oprindeligt skønnet. Udgifterne til etablering af den nødvendige infrastruktur har således været væsentligt billigere. Herudover har der været mindreudgifter som følge af vakancer. Endvidere har der været regnskabsmæssige merrenteindtægter, idet der ved budget-lægningen var usikkerhed om konteringspraksis, formue forhold og delingen af amterne. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført 39,5 mio. kr. Anlæg På anlæg var det vurderingen i økonomirapporten i december, at der ville være mindreudgifter på rådighedsbeløb svarende til -85,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i byggeriet. Der blev således givet en negativ tillægsbevilling på i alt -85,4 mio. kr. Hvis der ses bort fra denne tillægsbevilling i udviser området nu et mindreforbrug af rådighedsbeløb på i alt -324,7 mio. kr. (Afvigelse I). Hvis der derimod tages højde for bevillingen udviser området et mindreforbrug af rådighedsbeløb på -239,3 mio. kr. i forhold til det skønnede, jf. Afvigelse II. Årsagen til ændringen i forhold til det skønnede mindreforbrug af rådighedsbeløb er primært forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført 317, mio. kr. Finansiering Der udvises en samlet mindreindtægt på 63,3 mio. kr. På det kommunale aktivitetsafhængige bidrag er der et underskud i forhold til det korrigerede budget på 73,7 mio. kr. Det er meget overraskende, at der er en mindreindtægt i forhold til det i budgettet forudsatte, idet aktiviteten jo har været større end forudsat. Det skal hertil bemærkes, at den sidste korrektion af den kommunale medfinansiering på ekstra 15,5 mio. kr. i indtægter vedr. først kan indgå i regnskab 28. Der er tale om et problem af landskarakter. Låneoptag Der er et mindre låneoptag end forudsat på i alt 66,7 mio. kr., blandt andet som følge af, at der ikke blev givet lånedispensation til det fulde ansøgte beløb vedr. engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Herudover er der lån som der først er givet lånedispensation til efter 31. marts 28, hvorved de ikke kan indgå i regnskab. Renter og afdrag på leasing I regnskabsresultatet på somatikkens område indgår udgifter til renter og afdrag på leasingforpligtigelser på 141,9 mio. kr., som ikke indgår i sundhedsområdets styringsgrundlag. Budgettet har været budgetteret på de finansielle poster, men det har dog efterfølgende vist sig, at udgiften har skullet afholdes på driften. Der er mindreudgifter på renter og afdrag til leasingforpligtigelser i forhold til det korrigerede budget på -6,2 mio. kr. Finansieringskredsløbet for Social og Specialundervisning På social- og specialundervisningsområdet hvor regionen har en leverandørforpligtigelse overfor kommunerne, har der samlet set været et omkostningsbaseret overskud indenfor området på 4, Ledelsesberetning

13 mio. kr., som følge af en væsentlig bedre belægning end forudsat i budgettet. I henhold til de gældende regler indregnes underskud eller overskud i Budget 29 ved takstkalkulationen. Det bemærkes dog, at kommunerne og regionen i Rammeaftalen har aftalt, at et årligt over eller underskud på +/- 5% ikke efterreguleres i taksten to år efter, idet det antages, at over eller underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel driftsvaretagelse. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28, og i henhold til de gældende regler på området foreslås overført (udgiftsbaseret) i alt 97,5 mio. kr., hvoraf 33,8 mio. kr. vedrører driften. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling Drift Der er i opstartsåret iværksat mange forskellige initiativer på området for Regional Udvikling. Det være sig forskellige initiativer indstillet fra Vækstforum til Regionsrådet på områder som Uddannelse og Kompetence, Innovation, Iværksætteri og tværgående initiativer i øvrigt. Herudover har der været arbejdet med at få skabt et økonomisk grundlag på området for kollektiv trafik. På baggrund af de økonomiske vurderinger i Økonomirapporten af december blev der på Regionsrådets møde den 12. december vedtaget bevillinger til imødegåelse af ubalancer på området på i alt -1,2 mio. kr. med modsvarende Figur 1. Driftsudgifter/omkostninger negativ tillægsbevilling i 28. Hvis der ses bort fra denne bevilling i udviser området et mindreforbrug på driften på -119,7 mio. kr. Hvis der i stedet tages højde for den negative tillægsbevilling udviser driften et mindreforbrug i forhold til det skønnede på -118,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at flere af initiativerne først er kommet rigtig i gang i løbet af efteråret. Andel af fælles formål og administration og renter Der er et mindre merforbrug på andel af fælles formål og administration og renter på -2,4 mio. kr. Hovedforklaringen er et mindreforbrug vedr. renter på -2,5 mio. kr., som kan tilskrives den interne forrentning af driftskapitalen. Driftskapitalen udgør forskellen mellem udbetalingen af bloktilskuddet og afholdte udgifter. Jf. sagen om budgetoverførsel til 28 foreslås overført,2 mio. kr. Finansiering Finansieringen i har været som forudsat i Budget Udvalgte nøgletal Nedenstående figur og tabel viser det samlede budget inklusiv tillægsbevillinger og regnskabsresultat opdelt på hovedformål Opr. budget Tillægsbevillinger Regnskab Mio. kr Hospitaler mv Primær Sundhed Behandlingspsykiatri Social og Specialundervisning Regional Udvikling Fælles formål og administration Bem.: I tillægsbevillingerne i den ovenstående figur er eksklusiv de tillægsbevillinger Regionsrådet vedtog den 12. december. Hospitaler, primær sundhed og behandlingspsykiatri er opgjort efter de udgiftsbaserede principper. De øvrige områder er opgjort efter de omkostningsbaserede principper Ledelsesberetning

14 Herunder er der yderligere udvalgte nøgletal for vedr. aktivitet og antallet af ansatte i regionen: Aktiviteten på det somatiske sundhedsområde har været: Antal regionshospitaler Antal udskrevne borgere Antal ambulante besøg Produceret DRG-værdi på egne hospitaler (mio. kr.) Aktivitetsstigning fra 26 til (26 = indeks 1) Produktion på egne hospitaler: Egne borgere Borgere fra andre regioner Produktion egne borgere: Egne borgere Behandlet i andre regioner Behandlet på privathospitaler Økonomiaftalens forudsætninger 16,1 95, 16,1 96,5 18, 14,9 Aktiviteten under behandlingspsykiatrien har været: Antal psykiatriske hospitaler/afdelinger Antal personer i kontakt med psykiatrien Antal ambulante besøg Antal indlæggelser i gennemsnit Aktiviteten på social- og specialundervisningsområdet har været: Antal institutioner Antal døgnpladser Belægningsprocent Antal dagpladser Belægningsprocent , ,6 Antal ansatte (årsværk): Det somatiske sundhedsvæsen Behandlingspsykiatrien Social og Specialundervisning Regional Udvikling Fælles administration Ledelsesberetning

15 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3.1 Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives og defineres de principper der er lagt til grund for den anvendte regnskabspraksis ved udarbejdelsen af Regnskab for Region Midtjylland. Udarbejdelsen af Regnskab for Region Midtjylland sker i henhold til de krav Velfærdsministeriet stiller til regnskabsaflæggelsen og i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemet for regioner. Region Midtjylland har for Regnskab foretaget regnskabsaflæggelse ved at producere et udgiftsbaseret og et omkostningsbaseret regnskab. Det udgiftsbaserede regnskab begrænser sig til de lovfastsatte oversigter, bemærkninger og specifikationer med fokus på at skabe et samlet overblik. Det omkostningsbaserede regnskab aflægges så resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, kapital- og anlægsposter for det pågældende regnskabsår. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er ifølge Velfærdsministeriet omfattede af registreringen, og er derfor registreret på samme måde som regionens egne ejendomme. Det udgiftsbaserede regnskab Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, kapital- og anlægsposter defineret i forhold til Velfærdsministeriets autoriserede kontoplan. Posterne i regnskabsoversigten er opgjort i forhold til aktivitetsområderne og bevillingsniveauet i budgetoversigten for Budget. Den udgiftsbaserede opgørelse indeholder alene finansielle transaktioner baseret på indtægter og udgifter der kan henføres til det pågældende regnskabsår (transaktionsprincippet). Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Eventualforpligtelser og pensionsforpligtelser optages ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse. Leasingaftaler der ikke er effektueret i form af dokumenteret påkrav eller betalingstilsagn optages heller ikke. Det omkostningsbaserede regnskab Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, kapital- og anlægsposter defineret i forhold til Velfærdsministeriets autoriserede kontoplan. Resultatopgørelsen indeholder regnskabsårets indtægter og omkostninger f.eks. udgifter, afskrivninger på bygninger og driftsmidler, og hensættelser til pension m.v. I det omkostningsbaserede regnskab indregnes og måles aktiver og passiver på status og afskrives over relevant levetid. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Materielle anlægsaktiver Aktiver med en anskaffelsespris over 1. kr. og en levetid på over ét år optages og aktiveres. Aktiver med en anskaffelsespris på under 1. kr. straksafskrives og udgiftsføres i regnskabsåret. Aktiver afskrives lineært over levetiden ned til en evt. scrapværdi, dog afskrives der ikke på grunde. Hvis et anlægsaktiv efterfølgende vurderes til at være væsentligt forringet i forhold til den værdi den er registreret med i aktivmodulet foretages nedskrivning. Der skal dog være tale om en varig forringelse af værdien. Forbedringer aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over aktivets nye levetid. Igangværende materielle anlægsaktiver er målt og indregnet til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver. Når projektet er færdiggjort, overføres den samlede værdi til anlægskartoteket og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet. Leasede aktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Region Midtjylland har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) er registreret i balancen. Leasingkontrakterne er indregnet til kostprisen jævnfør regelsæt fastlagt af Velfærdsministeriet. Det er endvidere sikret, at indirekte omkostninger og ibrugtagningsudgifter mv. (f.eks. projekteringsudgifter) er tillagt anskaffelsesprisen. Immaterielle anlægsaktiver Afskrivningsgrundlaget for immaterielle anlægsaktiver fastsættes ved aktiveringstidspunktet til kostprisen. I enkelte tilfælde vil der eksistere en scrapværdi for aktivet, som fratrækkes anskaffelses- eller kostprisen. Scrapværdien for immaterielle aktiver vil dog oftest være nul, hvormed afskrivningsgrundlaget fastsættes som den Anvendt regnskabspraksis

16 historiske kostpris. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. For immaterielle anlægsaktiver anvendes maksimalt en afskrivningsperiode på 1 år. Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for teknologisk forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelse af levetiden er større, jo længere levetiden antages at være. Omsætningsaktiver Region Midtjylland aktiverer varebeholdninger når den samlede kostpris er over 5. kr. Værdien er opgjort på balancetidspunktet efter FIFO princippet ( First In - First Out, efter FIFOprincippet anses lageret for at bestå af de senest indkøbte varer). Grunde og bygninger til videresalg skal måles til kostprisen tillagt eventuelle omkostninger. Op- og nedskrivninger Som udgangspunkt foretages der ikke opskrivninger af aktiver. Nedskrivninger foretages kun i det tilfælde, hvor aktivet vurderes til varigt at være væsentligt forringet i forhold til registreringen. tilgængelig. Har den interne rente ikke været tilgængelig, er der anvendt Region Midtjyllands lånerente. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse er indregnet i balancen som en gældsforpligtelse, mens leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i den fremtidige resultatopgørelse. Det skal bemærkes, at finansielt leasede aktiver er afskrevet i overensstemmelse med levetiden på den pågældende type af aktiv og ikke efter leasingperiodens længde. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser herunder hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender og andre typer af forpligtigelser indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtelser anføres i regnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser. For garantier mv. hvor det forventes, at der kan opstå tabsrisici tilføjes der bemærkninger om dette i tilknytning til forpligtelsen. Tilgodehavender Kortfristede og langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af eventuelle tabsrisici under de respektive regnskabsposter hertil. Hensættelser Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssig afdækkede, vedrørende tjenestemands ansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensættelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen beregnes aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om afgangsalder, dødelighed m.v. Finansielle gældsforpligtigelser Kortfristet gæld til pengeinstitutter er modregnet i regnskabsposten likvide beholdninger. Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter, optages under balanceposten langfristet gæld med restgælden på balancetidspunktet. Leasing Minimumsleasingydelserne svarer som hovedregel til de fremtidige leasingydelser som Region Midtjylland er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf er der anvendt den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne har været Anvendt regnskabspraksis

17 4. DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB Regionernes økonomi er opdelt i tre aktivitetsområder: Sundhed, Social- og Special-undervisning og Regional Udvikling. Hertil kommer Fælles formål og administrationsområdet. På Social- og Specialundervisningsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål og administrationsområdet skal der anvendes omkostningsbaserede principper, mens der for Sundhed benyttes udgiftsbaserede principper (se Anvendt regnskabspraksis for en beskrivelse af de to principper). Det er Velfærdsministeriet, som i lovgivning og bekendtgørelser opstiller krav til på hvilke områder der skal benyttes udgiftsbaserede principper og hvor der skal anvendes omkostningsbaserede principper. Velfærdsministeriet opstiller ligeledes forskellige formkrav til regnskabsaflæggelsen, bl.a. at der skal udarbejdes en resultatopgørelse opstillet efter de omkostningsbaserede principper for alle aktivitetsområder og således også på Sundhedsområdet, hvor der ellers ikke benyttes omkostningsbaserede principper. Denne sammensætning af de udgifts- og omkostningsbaserede principper vanskeliggør en sammenligning af tabeller i årsberetningen og regnskabsbemærkningerne. Tabel 4.1 Resultatopgørelse omkostningsbaseret regnskab - = driftsunderskud, + = driftsoverskud Resultatopgørelse omkostningsbaseret regnskab i 1. kr. Sundhed Social og specialundervisning Note R KB Note R KB Driftsindtægter Takstbetalinger Øvrige driftsindtægter Driftsindtægter i alt Driftsomkostninger Personaleomkostninger Materiale- og aktivitetsomkostninger Af- og nedskrivninger Andre driftsomkostninger Fælles formål og administration Renter Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansieringsindtægter Finansieringsindtægter Bloktilskud fra staten Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne Aktivitetsbestemte tilskud fra staten Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne Objektive finansieringsbidrag Finansieringsindtægter i alt Driftsresultat Det omkostningsbaserede regnskab

18 Det skal indledningsvist bemærkes, at fortegnsnotationen i dette afsnit er omvendt i forhold til de principper, som regionen har anvendt i sine opstillinger. Dette skyldes, at formkravene først var kendt meget sent efter regionen havde fastlagt sine tabelopstillinger m.v. Administrationen vil fremadrettet se nærmere herpå. 4.1 Resultatopgørelse Årsregnskabet skal indeholde en resultatopgørelse. Formålet med resultatopgørelsen er, at vise hvordan regnskabsårets resultat er fremkommet. Bem. 1: Driftsresultatet er opgjort før låneoptagelse og med tillæg for intern forrentning. Bem. 2: Det bemærkes under Social- og specialundervisning, at driftsresultat under det Korrigerede budget (KB ) giver 166,3 mio. kr. Baggrunden er en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen, hvor der, som det skal under de omkostningsbaserede områder, ikke er foretaget den tekniske tilbageførsel på anlæg af anskaffelsesudgiften på investeringer. Hvis dette gøres vil driftsresultatet (dranst 1) i stedet være kr. på Social- og Specialundervisningsområdet. Resultatopgørelse omkostningsbaseret regnskab i 1. kr. Regional Udvikling Region Midtjylland i alt Note R KB Note R KB Driftsindtægter Takstbetalinger Øvrige driftsindtægter Driftsindtægter i alt Driftsomkostninger Personaleomkostninger Materiale- og aktivitetsomkostninger Af- og nedskrivninger Andre driftsomkostninger Fælles formål og administration Renter Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansieringsindtægter Finansieringsindtægter Bloktilskud fra staten Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne Aktivitetsbestemte tilskud fra staten Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne Objektive finansieringsbidrag Finansieringsindtægter i alt Driftsresultat Det omkostningsbaserede regnskab

19 4.2 Balance Formålet med balancen er at vise regionens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret. Aktiver og passiver, der ikke henføres til aktivitetsområderne: Sundhed, Social og Specialundervisning Tabel 4.2 Balancen og Regional Udvikling, indgår i regionens samlede balance. Med de foreskrevne regler fra Velfærdsministeriet til balancen, vises således at balancen kun delvis opdeles på aktivitetsområder. Opdelingen har endnu kun informativ betydning ved bl.a. at vise hvorledes aktivitetsområdernes særskilte økonomi indgår i regionens samlede balance. Aktiver 1. kr. Note Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt 31/12 Åbningsbalance 1/1 Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar - herunder IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. Staten Aktiver tilhørende fonds og legater Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende hovedkonto 2 og 3 Sociale opgaver Regional udvikling Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg Tilgodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Likvide aktiver Aktiver i alt Passiver 1. kr. Note Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt 31/12 Åbningsbalance 1/1 Egenkapital Driftsresultater overført til 28 Hensatte forpligtelser Passiver tilhørende fonds og legater Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. Staten Langfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Passiver i alt Det omkostningsbaserede regnskab

20 4.3 Pengestrømsopgørelse Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise regnskabsårets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteterne. Pengestrømsopgørelsen viser således likviditetsvirkningen af regionens regnskab. Tabel 4.3 Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen 1. kr. Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt R Driftsresultat Likviditetsreguleringer til driftsresultat: + afskrivninger intern forrentning /- regulering af varebeholdninger +/- regulering af feriepenge +/- regulering af pensionshensættelse /- øvrige periodiseringer Likviditetsvirkning fra drift Likviditetsreguleringer fra investeringer: - køb anlægsaktiver igangværende arbejder salg af anlægsaktiver Likviditetsvirkning af investeringer Likviditetsvirkning fra drift og investering Øvrige likviditetsforskydninger: +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender /- forskydninger i kortfristede gældsforpl optagelse af eksterne lån afdrag på eksterne lån forrentning af interne lån +/- øvrige finansielle poster /- statsligt likviditetstilskud Øvrige likviditetsvirkning Årets samlede likviditetsvirkning likvid beholdning primo Likvid beholdning ultimo = driftsunderskud/likviditetsforbrug, + = driftsoverskud/likviditetsforøgelse Bem.: I alt kolonnen er med undtagelse af driftsresultatet ikke lig summen af de tre kolonner med hovedkonto 1-3 (de tre områder), idet eksempelvis afskrivninger også foretages på hovedkonto 4, og efterfølgende overføres via øvrige periodiseringer. Hovedkonto 4 skal i henhold til Velfærdsministeriet ikke indgå i denne autoriserede tabel Det omkostningsbaserede regnskab

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjyllands regnskab Bilag. til Forretningsudvalgets møde 13. maj Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Region Midtjyllands regnskab Bilag. til Forretningsudvalgets møde 13. maj Punkt nr. 5 Region Midtjylland Region Midtjyllands regnskab 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 5 Årsberetning 2007 Årsberetning 2007 1. Forord 1.1 PRÆSENTATION AF REGIONEN 2. Revisionspåtegning

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere