Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011"

Transkript

1 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Anlægsoverførsler fra 2010 til ØU - Lånefinansiering af udgifter afholdt i ØU - Frigivelse af anlægspulje til IT-investeringer ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb BU - Anlægspulje til specialtilbud JA - Pulje til ekstra virksomhedsrettet indsats - med høringssvar KF - Kram Kamelen KF - Stordrift af hallerne, budgetbesparelse SSÆ - Samlet ledelse af plejecentrene TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse i TM - Igangsættelse af energibesparelsestiltag i TM - Godkendelse af Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej...39

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 11/3 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt til hørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Svar til Ny Tolstrup - Svar på seks spørgsmål fra Ny Tolstrup.doc 2. Svar på spørgsmål fra Peder Poulsen til KB den Beslutning den : Lisa Fogt, Kirke Sonnerup stillede følgende spørgsmål på s møde den 31. januar 2011, som skulle besvares skriftligt: I forbindelse med at Firkløverskolen er flyttet ind på Kirke Sonnerup Skole kan jeg ikke se, at der er taget hånd om anlægsudgifter? Skriftlig svar: I forbindelse med Firkløverskolens etablering 1. august 2010 på Kirke Sonnerup Skole i de lokaler, der før rummede Kirke Sonnerup Skoles SFO "Hjørnet" har der været et anlægsprojekt. På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2011 er der redegjort for

4 Side 2 status vedrørende dette anlægsprojekt. Der er ikke taget stilling til eventuelle yderligere omkostninger, hvis Firkløverskolen udvides og kommer til at gøre brug af flere lokaler på Kirke Sonnerup Skole. Der er fremsendt 2 skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsesmødet. Disse er besvaret skriftligt og uddeles på mødet. Svar på spørgsmål til den 28. februar 2011 fra Peder Poulsen vedrørende samlet ledelse af plejecentrene i Lejre Kommune. Spørgsmål 1: At sagen er kommet så langt, er sket ved at man nærmest "smugler" den ind gennem budgetbehandlingen, hvor detaillerede kommentarer drukner: Svar: Budgetvedtagelsen følger budgetcyklus. Forslaget vedrørende samlet ledelse (som en del af sparekataloget) har været tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og har været sendt ud i formel høring. Sparekataloget blev behandlet på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde 31. maj Behandlet den 15. juni 2010 Økonomiudvalget, hvor det blev besluttet at fremsende det til budgetseminar. Fremlagt den 21. juni 2010 på budgetseminar. Behandlet den august 2010 på Budgetværksted. Det blev besluttet at sende forslaget til 1. behandling i Økonomiudvalget og i. Kommunalbestyrelse: 16. september 2010: 1. behandling. Høring for institutioner, råd og nævn og borgere: Høringsperioden er fra den 17. september 2010 til den 1. oktober 2010 Følgende har indgivet høringssvar: LU (Lokaludvalg) på de tre plejecentre; Bruger- og Pårørenderåd på de tre plejecentre og Ældrerådet. Vedtaget af Kommunalbestyrelse 14. oktober Høringssvar fra de høringsberettigede parter er tilgængelige på www:lejre.dk Spørgsmål 2: Hvad mener borgmesteren om at kommunens renommé bringes i miskredit ved at stemple den som en dårlig arbejdsgiver, der ikke viger tilbage for, i en avis, at få en journalist til at assistere med at afskedige sine ældrecenterledere på et tidspunkt forud den endelige vedtagelse?" Svar: Som konsekvens af at sagen om etablering af at fælles ledelse på plejecentrene i Lejre Kommune er blevet behandlet i en åben dagsorden, er der offentlig adgang til sagens akter. Det står derfor pressen frit for at bruge oplysningerne. Og det er ikke kommunen der har oplyst navne, men en konklusion journalisten har draget. Leif Nielsen gav en sammenfattende redegørelse for forløbet fra beslutningen i budget 2011 til SSÆ s behandling i februar 2011 af ændret ledelse af de 3 ældrecentre. Peder Poulsen stillede yderligere 2 spørgsmål: 1.

5 Side 3 Kan tage pkt. 12 af dagsordenen og give sagen en ordentlig behandling, så alle med kendskab til ældrecentre, især Ældrerådet og Bruger- & Pårørenderådene kan arbejde med, så der i stedet for revolution bliver tale om evolution? 2. Hvad mener borgmesteren om, at kommunens renommé bringes i miskredit ved at stemple den som en dårlig arbejdsgiver, der ikke viger tilbage for, i en avis, at få en journalist til at assistere med at afskedige sine ældrecenterledere på et tidspunkt forud for den endelige vedtagelse? Mette Touborg: Svar 1. Dette kan først behandles under godkendelse af dagsorden, idet et medlem af kan fremsætte ønske om at et punkt udgår af dagsorden. 2. Det ønsker jeg ikke at svare på - idet spørgsmålet er behandlet under Leif Nielsens redegørelse. På vegne af Borgergruppen i Ny Tolstrup og omegn, Morten Bonde og Sofie Leyssac. 1. Hvad gør Lejre kommune aktivt for at sikre sikker skolevej for børn med bopæl i Ny Tolstrup og omegn? Som situationen er nu kan vores børn ikke færdes sikkert på cykel på hele strækningen fra Lindeskovvej til rundkørslen i Særløse, og på grund af den seneste bus omlægning er de således afskåret fra på egen hånd at komme til og fra Hvalsø skole, Allerslev skole, samt skolerne i Osted. 2. Er det rimeligt at der i praksis er indført brugerbetaling for Ny Tolstrup egnens borgere i forbindelse med kommunale serviceydelser, der er gratis for andre borgere i kommunen? Efter den seneste busomlægning er mulighederne for at benytte offentlig transport til Hvalsø og Lejre så utilstrækkelige, at folk uden egen bil er nødsaget til at bruge den relativt dyre Flextrafik ordning for at komme til lægen, på apoteket, biblioteket, ungdomsskole, aftenskole m.m.? 3. Har Lejre kommune planer om at skærpe kravene til Movia s definition af forbindelse mellem busser og tog? Efter den seneste busomlægning skal man tage bussen fra Ny Tolstrup til Osted, hvor man så skal vente i 45 minutter på at komme videre med bus til Hvalsø - uden mulighed for at komme i læ. Det er ikke rimeligt at kommunens ældre og børn skal vente i 45 minutter stående i blæst og regn langs en trafikkeret hovedvej. Vi forestiller os at der anlægges bus-skure ved særligt udvalgte knudepunkter i kommunen, og at der sættes en rimelig grænse for hvor længe man skal vente i forbindelse med busskift. Borgerne i Ny Tolstrup og omegn har heller ikke meget glæde af at togene afgår hver halve time, når man alligevel kun kan komme til og fra stationerne med en bus en gang i timen. 4. Hvordan kan Lejre kommune acceptere at eneste faste busforbindelse fra Ny Tolstrup området i praksis betyder at vores primære handelsby i fremtiden bliver Viby eller Roskilde? Borgerne i Ny Tolstrup og omegn har historisk set hørt til Hvalsø både med hensyn til kommunale ydelser og med hensyn til handel. Med den seneste busomlægning har man frataget folk muligheden for at benytte offentlig transport til at komme til

6 Side 4 butikkerne i Hvalsø, hvilket i praksis betyder at borgerne i Ny Tolstrup og omegn herunder også de 550 beboere på Avnstrup asylcenter nu flytter denne omsætning ud af kommunen. Dette er ikke hensigtsmæssigt for de handlende i Lejre kommune. 5. Hvad er planen for anvendelsen af de kr som Lejre kommune har afsat til at informere kommunens borgere om den offentlige trafik? Vi ser et stort behov for bedre information omkring de eksisterende løsninger - specielt rettet mod kommunens yngste og ældste borgere. Ligeledes er der behov for information specielt for beboerne på Avnstrup asylcenter, hvor hovedparten ikke forstår dansk. 6. Hvordan vil Lejre kommune sikre sig at der i fremtiden undgås situationer, som den vi oplever i Ny Tolstrup og omegn i øjeblikket? Busdriften er omlagt på en måde, der skaber store problemer for både beboere og folk der arbejder i området, men disse problemer kan (ifølge Martin Stokholm) tidligst løses til december, hvor en ny køreplan træder i kraft. I praksis betyder det at vi står uden brugbar offentlig transport i et helt år. Vi kunne ønske os større gennemsigtighed i både planlægningsproces og indsigelsesfrister i forbindelse med omlægninger i den offentlige trafik. Der blev omdelt skriftligt svar på spørgsmålene. Martin Stokholm gav en sammenfattende redegørelse for de 6 spørgsmål, herunder at evaluering af den kollektive trafikplan bliver drøftet på udvalgsmødet den 9. marts Morten Bonde - Kan vi bestille telebus i vores område? Martin Stokholm - Ja der kan bestilles telebus fra Ny Tolstrup til Hvalsø. Jane Laursen - Går I i dialog med Movia Martin Stokholm - Ja, vi er i fortsat dialog med Movia Hans Jensen stillede 1 spørgsmål: Vil socialudvalgsformanden tage en direkte kontakt til de frivillig, Bøgebakkens Venner. Mette Touborg: Svar Det betragtes som en opfordring og ikke et spørgsmål. Tove Foxmann, medlem af Allerslev skolebestyrelse, og repræsenterer i dag på vegne af bestyrelserne for Hvalsø, Kirke Hyllinge og Allerslev skoler: Mere end halvdelen af kommunens børn går på disse tre skoler - vi repræsenterer således mere end halvdelen af kommunens forældre og elever. Og vi er meget glade for skoleplan 2011; tak for den. Vi er meget enige i skoleplanens beskrivelse af den aktuelle situation i Lejres skolevæsen: Der er med de nuværende økonomiske rammer for Lejres folkeskole ikke penge til skoleudvikling, nødvendig renovering, tidssvarende it til alle elever, øget inklusion af elever med særlige behov og efteruddannelse af lærere og pædagoger med mindre skolestrukturen tilpasses, så den i højere grad, end det nu er tilfældet, tilgodeser alle kommunens elever. Med skoleplanen kan vi få en bedre folkeskole for de samme penge. Det kan blive til stor glæde for alle kommunens børn. Derfor er vi meget interesserede i at høre, hvordan udvalget for Børn og Ungdom ser for sig, at der kan sikres tilstrækkelige ressourcer til Lejres skolevæsen i de kommende år, hvis de strukturelle forudsætninger herfor ikke bliver gennemført nu? Asta Rasmussen:

7 Side 5 Svar Det er ikke en aktuel plan B - der skal findes andre muligheder for lærerne uddannelse og inklusion. Det vil være en meget stor plan - som jeg ikke kan redegøre for på nuværende tidspunkt.

8 Side 6 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/4 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Der optræder 2 punkt 5 - dette afklares når sagerne behandles. Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

9 Side 7 3. KB - Orientering Sagsnr.: 11/5 Resumé: Advokat Niels Krüger har fremsendt brev af 26. januar 2011, hvori det fremgår, at der ikke er en endelig afklaring på arven, da der er indgået klage til Skifteretten om udbetaling af arven. Klagen er begrundet i at arven er udbetalt til plejecentret i strid med testamentets bestemmelser om at den skulle være indbetalt til det eksisterende legat, der herigennem skulle yde støtte til beboerne på Bøgebakken. Brevet er vedlagt. Arven er sat i bero indtil der foreligger en afgørelse i sagen. Der vedlægges svarbrev til Karin Zwisler, på spørgsmål stillede på s møde den 31. januar Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: - Post/Orientering: a) Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde nr. 11 i Zealand Business Connection b) Referat - KKR møde den 9. februar 2011 c) Referat - Møde i Vækstforum den 10. februar 2011 d) Referat - Møde i KKU den 9. februar Dokumenter - Udligning: a) Pressemeddelelse - kampgejst hos 39 kommuner for en udligningsreform b) Referat af mødet den 27. januar 2011 blandt de 39 borgmestre i samarbejdet omkring den sociale udligning Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Brev fra advokat Niels Krüger vedr. arven efter Ruth Frandsen.pdf 2. Svar på spørgsmål fra Karin Zwisler til kommunalbestyrelsesmøde den 31. januar 2011.DOC Beslutning den : Til orientering. Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

10 Side 8

11 Side 9 4. ØU - Anlægsoverførsler fra 2010 til 2011 Sagsnr.: 11/2443 Resumé: har givet principiel tilsagn til at uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg kan overføres med mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Denne sag indeholder forslag til overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb samt den tilknyttede låneadgang m.v. fra regnskabsår 2010 til budget I alt foreslås overført uforbrugt rådighedsbeløb på 67,2 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. endnu ikke er frigivet. Yderligere foreslås overførsel af låneadgang og kvalitetsfondsmidler på i alt 54,0 mio. kr. Sagsfremstilling: Uafsluttede anlæg ved udgangen af 2010 udgør for størstepartens vedkommende anlæg som vedrører projekter omkring bygninger, veje og tilsvarende tekniske anlæg. En lille del vedrører andre typer projekter, f.eks. investeringer i teknologi/it. I forhold til den seneste anlægsoversigt, som blev udarbejdet i forbindelse med Forventet Regnskab , er der primært sket ændringer på følgende områder: Ældre og handicappede: Foreslået overførsel 33,4 mio. kr. mod tidligere forventet 4,9 mio. kr. Vejvedligeholdelse: Foreslået overførsel 11,9 mio. kr. mod tidligere forventet 1,0 mio. kr. Folkeskoler: Foreslået overførsel 6,0 mio. kr. mod tidligere forventet 3,6 mio. kr. I budget 2010 var i alt afsat 7,9 mio. kr. i indtægt for salg af kommunens ejendomme. Der er i årets løb solgt ejendomme, men disse indtægter er indgået på en anden funktion. Der er endvidere ikke søgt anlægsbevilling til disse salgsindtægter. Ved anlægsbevillingsansøgning hertil vil den budgetlagte post delvist blive overført til det anlægsprojekt hvor indtægten er ført, hvorefter anlægsregnskab vil kunne udarbejdes efter gældende regler. Dette vil ske i Ud over overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, søges samtidig om overførsel af låneadgang for projekter som i 2010 var forudsat lånefinansieret. Samtidig søges om overførsel af en del af det i 2010 modtagne kvalitetsfondstilskud, idet der blandt de forslåede overførsler er projekter, der var forudsat delvis finansieret af kvalitetsfondsmidler. Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 67,2 mio. kr. fra 2010 til 2011 skal finansieres af kassebeholdningen. Overføres den foreslåede låneadgang samt

12 Side 10 kvalitetsfondsmidler på i alt 54,4 mio. kr. tilføres dette kassebeholdningen. Der vil således ske et nettokassetræk på 13,2 mio. kr., der alt andet lige modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2010, hvilket vil indgå i sag om regnskab 2010, som forelægges til politisk behandling i april Det skal bemærkes, at en del af den foreslåede låneadgang, 10,7 mio. kr., er opnået ved meddelt dispensation i 2010 på 15 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet er tilskrevet med henblik på tilladelse til at overføre låneadgangen. Svaret fra ministeriet foreligge endnu ikke. Den øvrige låneadgang er til ældreboliger og energibesparende foranstaltninger. Disse områder har automatisk låneadgang. Overføres de forslåede projekter, der kan finansieres 50 pct. af kvalitetsfondsmidler, vil der samtidig kunne overføres 7,5 mio. kr. af de i 2010 modtagne kvalitetsfondsmidler. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 67,2 mio. kr. til budget Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, 2. at der gives tillægsbevilling til lånoptagelse og kvalitetsfondsmidler på i alt 54,0 mio. kr. til budget Beløbet tilgår kassebeholdningen. Bilag: 1. Anlægsoverførsler fra 2010 til Overførsel af låneadgang m.v. fra 2010 til 2011 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

13 Side ØU - Lånefinansiering af udgifter afholdt i 2010 Sagsnr.: 11/2971 Resumé: Ifølge styrelseslovens 41 skal beslutning om optagelse af lån træffes af. Endvidere skal lånevilkårene godkendes. Der er afholdt udgifter i 2010, der berettiger til optagelse af lån på 23,914 mio. kr. Der er efter Økonomiudvalgets behandling af punktet udarbejdet 2 bilag, som vedlægges. har den 22. november 2010 godkendt lånepolitikken for Lejre kommune. Ifølge denne skal låne optages som et 25 årigt lån med fast rente i DDK eller EURO. Lånet skal være hjemtaget inden 31.marts Sagsfremstilling: Der er afholdt følgende udgifter i 2010 der berettiger til optagelse af lån: Lån til betaling af ejendomsskat: kr. Energiforbedrende foranstaltninger: kr. Vedr. overførsel af dispensation fra 2009 til 2010: kr. Dispensation af 28. august 2009 fra lånepuljen målrettet skoleinvesteringer. 48,6 % af udgift er låneberettiget dog maks: kr. Dispensation af 21. januar 2010 vedr. den særlige lånepulje til investeringer i øvrige områder, herunder veje: kr. Samlet kan hjemtages lån for kr. Dispensationen af 21. januar 2010 er på 15 mio.kr. Indenrigs- og sundhedsministeriet er ansøgt om overførsel af den resterende lånedispensation på 10,7 mio. kr. til Der ligger på nuværende tidspunkt ikke et svar. I budget 2010 er forudsat 100% finansiering af udlån til ejendomsskatter. Der var budgetsat 4,0 mio. kr. Det faktiske udlån, der er lovpligtig, har været 7,55 mio. kr. Kommunen har mulighed for at vælge forskellige lånevilkår og afdragsprofiler. Den maksimale afdragsperiode er 25 år. Den af kommunalbestyrelsen vedtagne lånepolitik angiver, at lånet skal optages i DDK eller EURO med fast rente og en afdragsperiode på 25 år. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit på lån. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Udgifterne er afholdt i 2010, låneprovenuet vil blive indtægtsført i 2010 regnskabet. Der er i budget 2011 afsat ydelser til nye lån vedr. udgifterne i 2010 på 22,8 mio. kr. Nogle af de lån optages senere i Der er ikke afsat budget til afdrag og renter for

14 Side 12 lån optaget efter dispensationen af 21. januar I forventet regnskab vil forholdet blive taget med, bl.a. skal besparelser af energiinvesteringerne vurderes nærmere. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der hjemtages et lån på kr. i DDK og med fast rente. Bilag: 1. Oversigt over lånetilbud 2. Revideret lånepolitik forslag (1) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

15 Side ØU - Frigivelse af anlægspulje til IT-investeringer Sagsnr.: 09/5278 Resumé: har på investeringsoversigten budget 2011 afsat 1 mio. kr. til IT investeringer. Anlægsbevillingen skal understøtte en yderligere digitalisering af dels den interne administration, dels den digitale service for borgerne i form af flere selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside. Digitaliseringsforum ansøger om frigivelse af anlægsbevillingen IT-investeringer. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. september 2010 at bakke op omkring den af KL udarbejdede Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, der var sendt i høring i alle kommuner. Med sin opbakning har udtrykt ønske om, at Lejre Kommune benytter IT til udvikling af den kommunale opgavevaretagelse, og at organisationen proaktivt deltager i realiseringen af strategien. Yderligere to vedtagne strategier - IT-strategien (2008) og Kanalstrategien (2010) - danner sammen med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi et solidt grundlag for digitaliseringsprocessen i Lejre Kommune. Der er i 2011 afsat to anlægsbevillinger til anskaffelse af IT: 1 mio kr. til IT-investeringer og 3 mio. kr. til digitalisering. Digitaliseringsforum anbefaler frigivelse af anlægsbevillingen til IT-investeringer til følgende indsatsområder: Videreførelse af det landsdækkende projekt e2012. edag3 blev iværksat d. 1. november 2010 med delprojektet nemlogin, hvor de borgerrettede selvbetjeningsløsninger med behov for sikker identifikation tog den den nye digitale signatur NemID i anvendelse Integration af nationale selvbetjeningsløsninger i Borger.dk NemSMS, hvor remindere og anden kort information fremsendes til borgerne via SMS-løsning. Løsningen skal implementeres i foråret 2011 Investering i værktøjet IntraNote som nyt Intranetsystem I 2012 forventes alle kommuner at have nemlogin, nemsms og DokumentBoks i fuld drift. Kanalstrategien vil udmunde behov for IT-investeringer, hvis formål er at opnå besparelser på længere sigt. IT-investeringerne kan f.eks. være digitalisering af kommunale serviceydelser eller udvikling af integration mellem selvbetjeningsløsninger og fagsystemer. Ligeså skal der investeres i de prioriterede kanaler. Den fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Strategien skal sikre fælles fokus og indsats på, hvordan anvendelse af teknologi skal bidrage til at skabe større effektivisering og udvikling af den offentlige service. Med anskaffelse af værktøjet Intranote som nyt intranetsystem (medarbejder, leder- og projektportal) skabes mulighed for en mere målrettet kommunikation og mere effektive kommunikations- og videndelingsprocesser. Intranote giver herudover fleksible og brugerstyrede muligheder for, at medarbejdere og ledere selv kan bidrage til at publicere og dele relevant viden. Ved at foretage investeringerne nu, kan Intranote bidrage til at

16 Side 14 imødekomme behovet for styrket intern kommunikation og videndeling, som aktualiseres af de påtænkte organisationsændringer. Digitaliseringsforum vil senere fremsende en ny sag om frigivelse af anlægsbevillingen til digitalisering på 3 mio. kr. Forinden vil Digitaliseringsforum udarbejde retningslinjer for anvendelsen for at sikre, at strategiernes pejlemærker og indsatsområder følges. Administrationens vurdering: Det vurderes, at den foreslåede anvendelse af anlægsbevillingen understøtter KLs strategiske mål for kommunernes fælles digitaliseringsindsats, nemlig at skabe økonomisk råderum for kommunerne gennem effektivisering, og at udvikle den kommunale service, så kommunerne forsat fremstår som en attraktiv kommunal sektor for borgere, virksomheder og medarbejdere. Ligeledes understøtter den foreslåede anvendelse udmøntningen af Lejre Kommunes kanalstrategi og IT-strategi. Det er Digitaliseringsforums intention at synliggøre effektiviseringsgevinsterne ved digitaliseringsindsatsen ved at gennemføre en udredning af nu-situationen for digitaliseringsindsatsen, samt ved opstilling af målbare mål i forbindelse med evaluering af den gennemførte digitaliseringsindsats. Økonomi og finansiering: Investeringerne i digitalisering foreslås finansieret af den på investeringsoversigten budget 2011 afsatte pulje til IT-investeringer på kr. 1 mio. kr. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til IT-investeringer, 2. at anlægsbevillingen finansieres af den på investeringsoversigten budget 2011 afsatte pulje til ITinvesteringer på 1 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

17 Side ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb Sagsnr.: 11/3016 Resumé: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 er afsat 195 mio. kr. til tilbagekøb af 4 skoler med tilhørende institutioner. Rådighedsbeløb skal frigives for at handlen kan berigtiges. Der ansøges om frigivelse 192,075 mio. kr. Sagsfremstilling: vedtog den 27. september 2010, at bygningerne tilbagekøbes i 2011, under forudsætning af at midlerne er til stede. Den 28. september 2010 meddelte kommunens Danske Finans A/S, at kommunen pr. 1. april 2011 ville overtage bygningerne igen. Der er i budget 2011 afsat 195 mio. kr. til købet incl. omkostninger. Beløbet er finansieret af opsparet midler. Danske Finans A/S forventer en købesum på ca. 190,350 mio. kr. Den endelige købssum kan variere ca kr. Der forventes omkostninger til stempel o.l. på ca. 1,5 mio. kr. En advokat vil beregne sig ca kr. i salær for at gennemgå købsaftalen og skrive skødet. Administrationen vurderer, at handlen kan gennemføres med egne ressourcer. Udover selve købet vil der forventelig være en udgift til indfrielse af renteswap. Den udgift bliver afholdt som en renteudgift og er derfor ikke indeholdt i det beløb, der skal frigives. Der ansøges frigivet 192,075 mio. kr. I beløbet er indregnet udgift til en advokat, som ville kunne antages, hvis der opstår juridiske komplikationer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at rådighedsbeløbet på 192,075 mio. kr. frigives. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) Beslutning den :

18 Side 16 Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

19 Side BU - Anlægspulje til specialtilbud Sagsnr.: 09/21271 Resumé: På investeringsoversigten var i budget 2010 afsat 7 mio. kr. til etablering af specialtilbud for sårbare børn og unge. Puljen på investeringsoversigten var møntet på etablering og udvidelse af kommunens undervisningstilbud i folkeskolen. Dette blev i praksis til oprettelsen af Firkløverskolen. Det var en forudsætning, at de nye specialtilbud skulle være klar til ibrugtagning ved skoleårets start 1. august Sagsfremstilling: Den samlede pulje på 7 mio. kr. blev disponeret af den 25. maj 2010, og frigav samtidig en anlægsbevilling på i alt 5.4 mio. kr. til forskellige delprojekter. Det er nu konstateret, at anlægsprojektet har et forventet forbrug på kr. Dette merforbrug i forhold til den frigivne anlægsbevilling på kr. Der er i de vedlagte bilag nærmere redegjort baggrunden for overskridelserne af budgettet samt for projektstyringen. Det kan konstateres, at der i projektet ikke er fulgt de fastlagte regler for styring af anlægsprojekter idet - der er igangsat aktiviteter ud over den afsatte anlægsbevilling, - der er igangsat aktiviteter, som ikke var forudsat, da godkendte anlægsprojektet, - der er ikke afholdt møder i styregruppe efter projektet er godkendt af, hvorfor der ikke foreligger beslutninger om prioritering af de uforudsete forhold og nye ønsker, - der foreligger ikke skriftlige aftalesedler, hvorfor der for alle tillægsarbejder og aftaler om ydelser ud over hovedentreprenørens oprindelige tilbud er indgået mundtligt aftaler at henholdsvis intern og ekstern byggerådgiver, samt andre involveret i projektet, - den eksterne rådgiver har forudsat, at hele bevillingen samt den afsatte sum til uforudsete udgifter kunne anvendes til håndværkerudgifter og rådgivning, og samtidig har den interne byggerådgiver og andre i projektet disponeret indenfor samme bevilling. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at: - Der er sket ledelsessvigt, idet projektet ikke har været organiseret og styret som forventet. - Der er medarbejdere, der har overtrådt deres beføjelser eller som ikke har fulgt retningslinjer for projektstyringen - Kommunikationen med den eksterne rådgiver har været uklar, - Der har ikke været klare aftaler om økonomistyring. Direktionen har taget skridt til at iværksætte nødvendige ansættelsesretlige skridt, der følger af den utilstrækkelige ledelse og styring af sagen. Direktionen vil øjeblikkeligt tage initiativ til at der udarbejdes de nødvendige retningslinjer for styring af anlægsprojekter, der snarest forelægges til politisk godkendelse, og disse vil blive implementeret i forbindelse med igangværende og nye anlægsprojekter.

20 Side 18 Økonomi og finansiering: Anlægsprojektet har et forventet merforbrug på i alt kr. Dette kan delvist dækkes af det afsatte beløb på kr., som var forudsat anvendt til uforudsete udgifter. Der har i projektet været en række tekniske udfordringer, herunder (her skal nævnes eksempler vægge, installationer af dårlig kvalitet m.v.) som berettiger til at der gives en anlægsbevilling på dette beløb. Der vil der ud over være behov for en tillægsbevilling på kr. til dækning af de øvrige udgifter vedr. det gennemførte projekt. Disse kan finansieres af det resterende rådighedsbeløb på kr. Dette betyder, at arbejdet med at forberede projekt for PPR og I-klasser på Osted skole skal stoppes, og der skal tages stilling til om der i budget 2012 er behov for at afsætte et nyt rådighedsbeløb til dette formål. Det betyder, at der i alt anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til dækning af merforbruget, og at denne tillægsbevilling finansieres af det resterende rådighedsbeløb på kr. vedr. etablering af specialtilbud til sårbare børn og unge - samt kr. finansieret ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet vedr. pulje til ekstraordinær vedligeholdelse. Som konsekvens af ovenstående er projekterne for PPR og Osted Skoles I-klasser ikke gennemført. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb på kr. vedr. etablering af specialtilbud til sårbare børn og unge - samt kr. finansieret ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet vedr. pulje til ekstraordinær vedligeholdelse, 2. at de ikke gennemførte projekter på Osted Skole og i PPR revurderes i forhold til de aktuelle og fremtidige behov. Eventuelle anlægsprojekter vedrørende disse projekter forelægges i forbindelse med budget 2012, 3. at der udtales kritik af styringen, 4. at det tages til efterretning at Direktionen har foretaget de nødvendige ansættelsesretslige skridt, der er en konsekvens af utilstrækkelig styring og ledelse af projektet, 5. at reviderede retningslinjer for styring af anlægsprojekter snarest forelægges til politisk godkendelse. Bilag: 1. Anlæg af specialtilbud 2. Notat vedr. byggeprocessen på Firkløverskolerne 3. Kommissorium for styring af anlægspulje til etablering af specialtilbud for sårbare børn og unge i Procedure for byggesager Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den :

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere