Odense Friskole. Fagplan for Tysk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Friskole. Fagplan for Tysk"

Transkript

1 Odense Friskole Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Slutmål og centrale kundskabs- og færdighedsområder Sprog udvikles i et menneskeligt fællesskab og er således udtryk for et lands eller en gruppes kultur. Undervisningen i tysk skal give eleverne mulighed for at kunne bruge tysk som kommunikationsmiddel i mellemeuropæiske og internationale sammenhænge. Sproget er et redskab, som både kan give dem del i værdifulde kundskaber og oplevelser samt muligheder for at udveksle tanker, holdninger, følelser osv. Derved bidrager tilegnelsen af sproget til elevernes personlige udvikling. Når eleverne møder tysk i skolen, har de fra undervisningen i dansk og engelsk viden og erfaringer om sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. Endvidere møder de fleste elever i deres dagligdag uden for skolen fremmedsprog i et stadigt stigende omfang. Undervisningen i tysk må bygge på disse forudsætninger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er angivelser af undervisningens indhold, og de skal anvendes som pejlemærker både ved planlægningen og ved evalueringen af undervisningsforløb. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Eleverne skal bruge tysk til mange forskellige formål. De skal derfor arbejde med: - At forstå talt tysk af forskellige typer og reagere på det på en måde, der er relevant for situationen. - At udtrykke sig hensigtsmæssigt både i samtaler og i sammenhængende mundtlige fremstillinger.

2 - Fremlægge et forberedt emne og redegøre for, kommentere og udtrykke synspunkter. - At forstå og bearbejde forskellige typer af tekster ud fra forskellige formål, herunder billed-, film-, fjernsyns- og videotekster. - At læse tekster, som kan opfylde behov for blandt andet information, spænding og oplevelser. At udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. - Redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i forbindelse med centrale og nære emner på baggrund af forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige erfaringer. - Udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om centrale og nære emner. Sprogets brug bestemmes af en række forhold som hensigt, situation, afsender og modtager. Eleverne skal derfor arbejde med: - Udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt. - Det tyske sprogs opbygning og funktion, herunder ordforråd, udtale og grammatik. - Sprogets forskellige virkemidler, herunder den betydning det har at udtrykke sig præcist, varieret og sammenhængende. - Anvende ofte forekomne faste vendinger og kulturbundne udtryk. - Anvende relevante lytte- og læsestrategier. - Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse. - Anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. Eleverne skal udvikle deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig tysk. De skal derfor arbejde med: - Vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk. - Udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog. - Vælge strategier, der understøtter forståelsen af sproget og fremmer sprogproduktionen. - Udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet. - Anvende grammatiske oversigter, ordbøger og andre opslagsværker. - Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning i forbindelse med netværk. - Vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk. - Vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser. - Udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet. Eleverne skal opleve, at de igennem sprog får indblik i kultur. De skal derfor arbejde med: - Anvende grundlæggende viden om levevilkår, dagligliv, værdiforestillinger, normer, geografi og historie i tysksprogede lande. - Drage sammenligninger mellem den tysksprogede kultur og egen kultur. - At orientere sig om omverdenen gennem brug af tysk også som internationalt kommunikationsmiddel og derved udvikle deres forståelse af andres kulturelle forudsætninger og måder at leve på.

3 - Tysk i tværfaglige sammenhænge, fx i tema- og projektarbejde. Slutmål for faget tysk efter 10. klassetrin : - At forstå talt tysk af forskellige typer og reagere på det på en måde, der er relevant for situationen. - At udtrykke sig hensigtsmæssigt både i samtaler og i sammenhængende mundtlige fremstillinger. - At forstå og bearbejde forskellige typer af tekster ud fra forskellige formål, herunder billed-, film-, fjernsyns- og videotekster. - At læse tekster, som kan opfylde behov for blandt andet information, spænding og oplevelser. At udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. - Redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i forbindelse med centrale og nære emner på baggrund af forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige erfaringer. - Udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om centrale og nære emner. Sprogets brug bestemmes af en række forhold som hensigt, situation, afsender og modtager. Eleverne skal derfor arbejde med: - Udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt. - Det tyske sprogs opbygning og funktion, herunder ordforråd, udtale og grammatik. - Sprogets forskellige virkemidler, herunder den betydning det har at udtrykke sig præcist, varieret og sammenhængende. - Anvende ofte forekomne faste vendinger og kulturbundne udtryk. - Anvende relevante lytte- og læsestrategier. - Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse. - Anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. Eleverne skal udvikle deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig tysk. De skal derfor arbejde med: - Vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk. - Udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog. - Vælge strategier, der understøtter forståelsen af sproget og fremmer sprogproduktionen. - Udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet. - Anvende grammatiske oversigter, ordbøger og andre opslagsværker. - Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning i forbindelse med netværk. - Vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk. - Vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser. - Udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet

4 Eleverne skal opleve, at de igennem sprog får indblik i kultur. De skal derfor arbejde med: - Anvende grundlæggende viden om levevilkår, dagligliv, værdiforestillinger, normer, geografi og historie i tysksprogede lande. - Drage sammenligninger mellem den tysksprogede kultur og egen kultur. - At orientere sig om omverdenen gennem brug af tysk også som internationalt kommunikationsmiddel og derved udvikle deres forståelse af andres kulturelle forudsætninger og måder at leve på. - Anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysktalende i og udenfor skolen. - Tysk i tværfaglige sammenhænge, fx i tema- og projektarbejde. Læseplan Tysk klasse Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens progression i tre forløb. Tyskundervisningen skal dog betragtes som et samlet hele fra 6. til 9./10. klasse uden mærkbare overgange mellem forløbene. Undervisningen skal over en periode omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Disse skal ses i en tæt, indbyrdes sammenhæng og bør integreres i de enkelte undervisningsforløb. 3 Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og erfaring med hensyn til at lære, til sprog og dets brug, til begreber, til forståelse af deres omverden samt til brug af edb. Eleverne opbygger igennem hele undervisningsforløbet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forståelse af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Der skiftes således mellem forskellige organisations-former (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af aktiviteternes art. De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk. Praktisk-musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension. 1. forløb: 6. klasse Eleverne skal arbejde med emneområder, der er konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, samtidig med at de appellerer til deres fantasi. - Lyttefærdighed, blandt andet gennem brug af lyd- og billedmedier i et let forståeligt sprog om nære og genkendelige emner. - Talefærdighed med særlig vægt på spørge- og svarteknikker. - Sproget i situationer, hvor sprog og handling (herunder gestik og mimik) knyttes sammen, fx i sange, dramatiseringer, interviews, kommunikations- og rollespil.

5 - Elementær skrivefærdighed, fx i form af gloseindlæring og korte sætninger. - At læse korte og sprogligt enkle tekster inden for skønlitteratur og sagprosa, ofte med støtte i billeder og lyd. - Små fremlæggelser, hvor elever f.eks. kan præsentere sig selv, deres familie o.s.v., evt. ved hjælp af it og andre medier. Elevernes sproglige iagttagelser er udgangspunkt for sammenligninger mellem dansk og tysk sprog og sprogbrug. Den kommunikative situation er bestemmende for ordvalg og grammatik, og derfor er grammatikken underordnet sprogbrugen. Eleverne arbejder med: - Sprogets brug i forskellige situationer. - Et aktivt ordforråd i konkrete situationer. - Ordklasser og deres funktion i forhold til hinanden, bl.a. med henblik på brug af ordbog. - Sætningens grundstruktur. - Grundlæggende bøjningsformer. Eleverne udvikler deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker ved, at de: - Benytter tysk mest muligt. - Forsøger at gøre sig forståelige, selvom deres sproglige formåen ikke slår til. - Arbejder med at gætte kvalificeret. - Anvender lytte- og læsestrategier afpasset efter formålet. - Inddrager deres erfaringer med forskellige lyd og billedmedier. - Øver sig i at anvende ordbøger og andre hjælpemidler. - Brug af sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen, fx gennem kommunikationsspil og lege. Eleverne arbejder med udgangspunkt i den viden, de forestillinger og de erfaringer, de har om Tyskland og andre tysktalende lande. - Hovedvægten ligger på det nære miljø, herunder dagligliv og levevilkår. - Sammenligninger mellem tysk kultur og elevernes egen kultur indgår i undervisningen. 2. forløb: 7. klasse Eleverne skal arbejde med emneområder, der er konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, samtidig med at de appellerer til deres fantasi - Lyttefærdighed, blandt andet gennem brug af lyd- og billedmedier i et let forståeligt sprog om nære og genkendelige emner. - Talefærdighed med særlig vægt på spørge- og svarteknikker. - Sproget i situationer, hvor sprog og handling (herunder gestik og mimik) knyttes sammen, fx i

6 sange, dramatiseringer, interviews, kommunikations- og rollespil. - Elementær skrivefærdighed, fx i form af billedtekster, digte, enkle breve, beskrivelser og meddelelser. - At læse korte og sprogligt enkle tekster inden for skønlitteratur og sagprosa, ofte med støtte i lyd- og billedmedier. - Små fremlæggelser, hvor elever f.eks. kan præsentere sig selv, deres familie o.s.v., evt. ved hjælp af it og andre medier. Elevernes sproglige iagttagelser er udgangspunkt for sammenligninger mellem dansk og tysk sprog og sprogbrug. Den kommunikative situation er bestemmende for ordvalg og grammatik, og derfor er grammatikken underordnet sprogbrugen. Eleverne arbejder med: - Sprogets brug i forskellige situationer. - Et aktivt ordforråd i konkrete situationer. - Ordklasser og deres funktion i forhold til hinanden, bl.a. med henblik på brug af ordbog. - Sætningens grundstruktur. - Grundlæggende bøjningsformer. Eleverne udvikler deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker ved, at de: - Benytter tysk mest muligt. - Udnytter mulighederne for at bruge tysk uden for skolen. - Forsøger at gøre sig forståelige, selvom deres sproglige formåen ikke slår til. - Arbejder med at gætte kvalificeret. - Anvender lytte- og læsestrategier afpasset efter formålet. - Inddrager deres erfaringer med lyd- og billedmedier. - Øver sig i at anvende ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler. - Brug af sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen, fx gennem kommunikationsspil og lege. Eleverne arbejder med udgangspunkt i den viden, de forestillinger og de erfaringer, de har om Tyskland og andre tysktalende lande. - Hovedvægten ligger på det nære miljø, herunder dagligliv og levevilkår. Sammenligninger mellem tysk kultur og elevernes egen kultur indgår i undervisningen. - Der inddrages tekst- og billedmaterialer, herunder billedmedier, der afspejler mangfoldigheden i de tysktalende landes kulturer. - Opbygning af grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande. 3. forløb: Klasse Eleverne arbejder med emneområder og aktiviteter, som bør tilgodese en større modenhed i elevgruppen. Samtidig arbejder de med en høj grad af selvstændighed og fordybelse

7 Eleverne arbejder med sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for tysk kultur. Indholdetbør omfatte en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter. - Lyttefærdighed ved hjælp af forskellige typer lyttetekster. - Mundtlig udtryksfærdighed, hvor de udtrykker egne følelser og meninger og reagerer på andres, kommenterer og argumenterer, spørger om og videregiver informationer om dagligdags forhold. - At uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, fx illustrationer, billedmedier og andre elektroniske medier. - At læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa. - Skriveaktiviteter, der mere og mere fokuserer på et forståeligt og sammen hængende sprog, hvor indhold og stil søges afpasset efter modtager og formål - Forskellige præsentationsformer, fx plancher, redegørelser, dramatiseringer samt brug af forskellige lyd- og billedmedier. Eleverne arbejder med sproglig opmærksomhed, således at de bliver i stand til at forstå, hvordan brugen af tysk skifter alt efter hensigt, situation og emne. - Elementære forskelle på tale- og skriftsprog. - Karakteristiske træk ved forskellige teksttyper. - Teknikker til at organisere ordforråd, fx opstille ordfelter, synonymer og modsætningspar. - Faste udtryk og vendinger. - Sprogbrugsregler, elementer af sætningslæren og grundlæggende bøjningsformer, der er vigtige for de kommunikative færdigheder. Eleverne udvider deres aktive ordforråd i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kræver. Arbejdet med sprogiagttagelse og grammatik integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling. Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de bygger på deres erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog. - Strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, fx omskrivning ved hjælp af andre ord. - Lytte- og læsestrategier, afpasset efter formålet. - Brugen af tysk i forbindelse med lyd- og billedmedier. - It og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation og informationssøgning. - Skriveprocessen og dens faser. - Ordbøger, grammatiske oversigter og andre mulige hjælpemidler. Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande.

8 Sammenligninger med danske forhold indgår i dette arbejde. Emneområderne kan fx være: Aktuelle problemstillinger, natur- og miljøforhold, skoleliv, fritidsliv, arbejdsliv, brug af medier og kulturelle erfaringer, herunder elementer af tysksproget ungdomskultur. I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige samfunds- og kulturforhold. Der arbejdes med skønlitteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. Eleverne bør have mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af tysk er en reel nødvendighed, fx gennem skolekontakt, , studieture, udvekslingsrejser eller møde med udlændinge i og uden for skolen. Eleverne søger information, fx gennem brug af medier, opslagsbøger, leksika. 4. forløb: 10. klasse Eleverne arbejder med emneområder og aktiviteter, som bør tilgodese en større modenhed i elevgruppen. Samtidig arbejder de med en høj grad af selvstændighed og fordybelse. Sproget som et aktivt kommunikationsmiddel er i centrum Eleverne skal have mulighed for at møde et udbud af aldersvarende tekster, emner og aktiviteter Forskellige medier inddrages i såvel receptive som produktive forløb. - Lyttefærdighed gennem mødet med tysk brugt som modersmål i forskellige varianter. - Mundtlig udtryksfærdighed, fx gennem referater, anmeldelser og fremlæggelser samt deltagelse i samtaler og diskussioner. - At læse og bearbejde forskellige typer af tekster, såsom nyhedstekster, reklamer, noveller, digte og sangtekster. - Selvstændig brug af forskelligartede informationskilder, lyd- og billedmedier, aviser, tidsskrifter og leksika. - At skrive længere sammenhængende tekster, fx redegørelser, fortællinger, breve, læserbreve og ansøgninger, hvori indhold og stil søges afpasset efter læser og formål. - Formidling af budskaber ved hjælp af forskellige præsentationsformer, fx plancher, redegørelser, dramatiseringer, samt lyd- og billedmedier - Deltagelse i samtale og diskussioner. Eleverne udvikler deres sproglige bevidsthed for at kunne benytte sproget relevant i forhold til situationen, fx i overensstemmelse med gængse sociale omgangsformer i tysktalende lande. Eleverne videreudvikler deres evne til at benytte sproget i forhold til situation, hensigt og emne samtidig med deres interkulturelle kompetence.

9 - Karakteristiske træk ved forskellige teksttyper, fx breve samt berettende, beskrivende og argumenterende tekster. - Et centralt, aktivt ordforråd i forbindelse med emner og situationer, der indgår i undervisningen. - Sprogbrugsregler, elementer af sætningslæren og regler for ordstilling og bøjningsformer, der er vigtige for de kommunikative færdigheder. Arbejdet med sprogiagttagelse og grammatik integreres så vidt muligt såvel i tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling. Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de bygger på deres erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog. - Strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, fx omskrivning ved hjælp af andre ord. - Læseprocessen og læsestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning. - Brugen af tysk i forbindelse med lyd- og billedmedier. - Skriveprocessen og dens faser. - Ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler. - It og medier muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation og informationssøgning Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indgår i dette arbejde. - Emneområderne kan fx være: Aktuelle problemstillinger, elementer af tysksproget ungdomskultur, uddannelse og erhverv, miljøspørgsmål, minoriteter og menneskerettigheder. I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige samfunds- og kulturforhold. - Der arbejdes med skøn og faglitteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Eleverne bør have mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af tysk er en reel nødvendighed, fx gennem skolekontakt, , studieture, udvekslingsrejser eller møde med udlændinge i og uden for skolen. - Eleverne søger information, fx gennem avislæsning, brug af opslagsbøger, leksika og lyd- og billedmedier.

10 Delmål efter 6. Klassetrin lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, f.eks. interesser, fritid, venner, familie og skolen forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om de ovenstående genkendelige emner. læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om nære og genkendelige emner. gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid, skole og interesser i et enkelt sprog. gengive hovedindholdet af en kort, let tekst i et enkelt sprog, fx ved hjælp af lærerstyrede spørgsmål. Skrive ord, udtryk samt lette sætninger inden for nære og genkendelige emner. udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner. anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger, f.eks. høfligheds- og omgangsformer anvende relevante lytte og samtalestrategier i forbindelse med besvarelse af spørgsmål til nære og genkendelige emner. anvende relevante læsestrategier i forbindelse enkle tekster. kende til ordstilling og ordklasser anvende de vigtigste verber i præsens. (sein, haben og werden) kende til substantivernes køn. Stave enkle ord og udtryk. lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning. anvende enkle forarbejdede kommunikationsstrategier, f.eks. bede om hjælp til at udtrykke

11 sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation. turde udtrykke sig på tysk. uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, f.eks. nettekster og tv-programmer. anvende ordbøger, både i bogform og elektronisk. anvende grundlæggende geografisk viden om Tyskland.. Delmål efter 7. klassetrin lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, f.eks. interesser, fritid, venner, familie og skolen forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om de ovenstående genkendelige emner. læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om nære og genkendelige emner. gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid, skole og interesser i et enkelt sprog. gengive hovedindholdet af en kort, let tekst i et enkelt sprog. præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog. skrive ord, udtryk og lette tekster inden for nære og genkendelige emner. udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner. anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger, f.eks. høfligheds- og omgangsformer anvende relevante lytte og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og

12 redegørelser. anvende relevante læsestrategier i forbindelse enkle tekster og i arbejdet med elektroniske medier. kende til ordstilling og ordklasser anvende de vigtigste verber i præsens kunne substantivernes køn og flertal i nominativ og akkusativ kende til modalverberne. kunne genkende og anvende grundled, udsagnsled, omsagnsled til grundled og genstandsled i sætningsanalyse og oversættelsesøvelser. Stave enkle ord og udtryk lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning. anvende enkle kommunikationsstrategier, f.eks. bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation. turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen. anvende computeren til informationssøgning og kommunikation. uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, f.eks. nettekster og tv-programmer. vælge praktisk- musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer. kende til skriveprocessens faser. anvende ordbøger, både i bogform og elektronisk. lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning. anvende enkle kommunikationsstrategier, f.eks. bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation. turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen. anvende computeren til informationssøgning og kommunikation. uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, f.eks. nettekster og tv-programmer. vælge praktisk- musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer. kende til skriveprocessens faser. anvende ordbøger, både i bogform og elektronisk

13 Delmål efter 9. klasse forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om nære og centrale emner fra dagligdagen lytte efter og forstå detaljer i talt tysk, som de forekommer i forskellige teksttyper inden for nære og centrale emner fra dagligdagen læse og forstå hovedindhold og detaljer i forskellige teksttyper, fx prosa, nyhedstekster, reklamer og sangtekster spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer inden for nære og centrale emner fra dagligdagen redegøre i et enkelt sprog inden for nære og centrale emner præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. udtrykke sig med en klar og forståelig udtale og intonation anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning anvende kommunikationsstrategier i samtaler, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger anvende viden om sprogets opbygning, især ordklasser, verbernes former og kongruens, ordstilling og enkle konnektorer anvende retskrivning, så kommunikationen lykkes.

14 være bevidste om ligheder mellem tysk og andre sprog være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer være bevidste om læsestrategier, herunder skimming og skanning være bevidste om kommunikationsstrategier, herunder brug af andre ord og vendinger turde bruge sproget uden at være sikker på, at det er sprogligt korrekt udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved hjælp af internettet anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster, herunder også internettekster m.m. vælge praktisk-musiske udtryksformer i forbindelse med en fremlæggelse anvende viden om skriveprocessens faser anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt anvende geografisk og historisk almenviden om tysktalende lande anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kulturer og kunst i tysksprogede lande anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysktalende i og uden for skolen foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Indhold Formål for faget fransk

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget tysk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2008 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ODENSE FRISKOLE Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges, så eleverne

Læs mere

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagplan for tysk Fagformål Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at forstå og udtrykke sig på tysk både mundtligt og skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Eleverne skal samtidig

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Kompetencemål for engelskfaget

Kompetencemål for engelskfaget Kompetencemål for engelskfaget Kompetencemål efter 9. klasse: (se kompetencemål for overskolen under pædagogik) Undervisningen giver eleverne mulighed for at: tale et engelsk, der nærmer sig det flydende

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Årsplan for engelsk 8.x SJ

Årsplan for engelsk 8.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Årsplan for 9.x Tysk

Årsplan for 9.x Tysk Årsplan for 9.x 2011-12 Tysk Måned Temaer Materialer Bemærkninger August Hvor andet ikke er anført er 33-35 teksterne i Du bist dran 3 Ferien/Reisen Umfrage der Woche: Mein bester Urlaub, side 8+9 September

Læs mere

Årsplan for 9.x Tysk

Årsplan for 9.x Tysk Årsplan for 9.x 2012-13 Tysk Måned Temaer Materialer Bemærkninger August Hvor andet ikke er anført er 33-35 teksterne i Du bist dran 3 Ferien/Reisen Umfrage der Woche: Mein bester Urlaub, side 8+9 September

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag

Opdateret maj Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag Indhold Indledning 3 Trinforløb 7./8./9. klasse 4 Kommunikation 4 Kultur og samfund 5 Indledning Faget almindelige indvandrersprog som valgfag

Læs mere

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Årsplan for Tysk i 4.5. klasse.

Årsplan for Tysk i 4.5. klasse. Uge Emne 33 34 35 36 37 38 39 Præsentation, Farver tal. Sein haben. Spørgeordene wo,wie wer. Der, die das. Familie krop Tallene fra 1 100. Samme grammatik som forrige emne Frugt grønsager Udsagnsord i

Læs mere

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. 13. juni 2013 Læreplan for faget engelsk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret:

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget tysk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 Tværgående temaer It og medier 7 Innovation

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Læseplan for faget tysk

Læseplan for faget tysk Læseplan for faget tysk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 5.-7. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 8.- 9. klassetrin 7 Mundtlig kommunikation

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Engelsk

It i Fælles mål 2009 - Engelsk It i Fælles mål 2009 - Engelsk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for valgfaget spansk

Opdateret maj Læseplan for valgfaget spansk Læseplan for valgfaget spansk Indhold Indledning 3 Trinforløb 7./8./9. klasse 4 Kommunikation 4 Kultur og samfund 6 Spansk som flerårigt forløb 6 Indledning Faget spansk som valgfag er etårigt i Folkeskolen

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne

Læs mere

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Trinmålene efter 9. klasse Fælles Mål 2009 Klassen arbejder hen mod trinmålene efter 9. klasse. Alle mål skal betragtes ud fra, at eleverne er undervejs i forhold til

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Fælles Mål 2009 Modersmålsundervisning Faghæfte 46 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 48 2009 Fælles Mål 2009 Modersmåls- undervisning Faghæfte 46 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 48

Læs mere

Engelsk. Formål og perspektiv. Emneområder

Engelsk. Formål og perspektiv. Emneområder Engelsk Formål og perspektiv Engelsk er et verdenssprog som eleverne beskæftiger sig med såvel i skolen som i fritiden, og som de har erfaringer med meget tidligt i forbindelse med anvendelse af internettet.

Læs mere

Årsplan. Mundtlig kommunikation. Eleven kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik.

Årsplan. Mundtlig kommunikation. Eleven kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik. Årsplan Materialer: Grundbog: Du bist dran-fang an Emner:Das bin ich, Schule, Der Stadtbummel, Tierwelt, Freunde für das Leben, Blick auf Deutschland Diverse kopiark. Arbejdsbog: Pirana, Gut gemacht. Klasse:

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Tysk 8. klasse Tema: Reisen Opstart: august 2013 Indhold: at opleve verden Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning. En del af det, at kunne begå

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Fransk

Undervisningsplan. Fag : Fransk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Fransk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

DANSK. Formål for faget Dansk.

DANSK. Formål for faget Dansk. DANSK Formål for faget Dansk. Formålet med undervisningen i dansk er at skabe lyst til, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som skal styrke barnets identitet i livets mange fællesskaber

Læs mere

Læseplan for valgfaget tysk

Læseplan for valgfaget tysk Læseplan for valgfaget tysk Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 8 Indledning Faget tysk som valgfag udbydes i Folkeskolen

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Engelsk. 5. 10. klassetrin. hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Engelsk. 5. 10. klassetrin. hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Engelsk 5. 10. klassetrin hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere