Victoria Properties 3. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Victoria Properties 3. juni 2009"

Transkript

1 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative muligheder for dem, der kan købe op. Victoria Properties er i en relativ god position til at udnytte situationen, hvorfor vi initierer analysedækning med en langsigtet Køb-anbefaling, og Netral på kort sigt. Investeringscase På kort sigt vil risikoen for nedskrivninger på ejendomsporteføljen være den dominerende faktor for investeringscasen som følge af de fortsat stigende afkastkrav og tysk recession. På længere sigt er der dog mulighed for en væsentlig indtægts- og værdigenerering fra bl.a. fund & asset management samt fra opkøb af nødlidende ejendomsporteføljer. Disse muligheder er dog endnu ikke tilstrækkeligt konkrete til at blive prisfastsat af markedet, men ventes at kunne blive det på 12-måneders sigt. ANBEFALING Kort sigt Neutral Langt sigt Køb Kursforventning 0-6 md. DKK 170 Kursforventning 6-12 md. DKK 190 Aktiekurs, DKK 158 BØRS Liste Nasdaq/OMX, Danmark Sektor Finans KURSUDVIKLING 12 måneder Det tyske ejendomsmarked Vi anser det tyske ejendomsmarked for et af de ejendomsmarkeder, der har den største resistens over for store fald i priserne. Priserne falder dog også her, men af Victoria Properties tre investeringsområder: Frankfurt, Hamborg og Berlin, forventer vi de største prisfald i Berlin, hvor den udenlandske investorinteresse var størst, og hvor Victoria Properties først købte op. Den generelle holdning til netop de byer, som Victoria Properties har investeret i, er dog at markedsmulighederne er væsentligt bedre og risiciene lavere end i Europa generelt j-08 j-08 a-08 s-08 o-08 n-08 d-08 j-09 f-09 m-09 a-09 m-09 Victoria Properties C20 relativ DKK 3 md. 6 md. 12 md. Høj Lav udvikling -5% 19% -42% C20 33% 18% -35% Relativ lav risiko Ejendomssektoren er blevet synonym med risiko og særligt finansieringsrisiko. Med en samlet finansieringsaftale med FIH og et kapitaltilsagn fra kerneaktionærerne på DKK 150 mio. anser vi den finansielle risiko for relativ lav i Victoria Properties. Derimod er risikoen for en negativ værdiregulering af ejendommene til markedsværdi tilstede. Dog har vi ikke store nedskrivninger i sigte, og slet ikke nogen, der kan true selskabets eksistens. Markedsværdi (DKK mio.) 360 Antal aktier (mio.) 2,277 Reuters kode VIPRO.CO Bloomberg kode VIPRO:DC NASDAQ/OMX Shortname VIPRO Indre værdi Ejendomsselskaber handles p.t. med rabat til den indre værdi pga. risiko for ejendomsnedskrivninger og likviditetsrisici. Med pres på ejendomspriserne, kan en præmie til indre værdi retfærdiggøres ved andre indtægter end lejeindtægter, eller en stærk finansiel position. For Victoria Properties anser vi en værdiansættelse til indre værdi for fair. Kursforventninger Vi forventer, at risiko vil være den væsentligste faktor for den kortsigtede prisfastsættelse. Vi estimerer dog kun med muligheden for en nedskrivning af ejendommene med ca. EUR 3 mio. svarende til DKK 10 pr. aktie og en aktiekurs i niveauet DKK 170. Victoria Properties er nok det stærkeste danske ejendomsselskab på det tyske marked, hvilket det kan udnytte til opkøb. Derfor forventer vi, at aktien på længere sigt vil blive prisfast med en præmie til indre værdi. Næste regnskab: 2. kvartal 19. aug Selskabets forventninger til 2009 Selskabet forventer et neutralt resultat før skat og værdireguleringer og således et forbedret resultat i forhold til 2008 som følge af øgede lejeindtægter, reduceret rente, lavere administrationsomkostninger samt et neutralt cash flow fra driftsaktiviteterne. PRAETORIAN RESEARCH Vodroffsvej 61, 1. tv. DK-1900 Frederiksberg Tlf.: Mail: 1/19

2 Investeringscasen Neutral på kort sigt Køb på langt Nervøst aktiemarked ser efter risiko for nedskrivninger Kort sigt Vi initierer analysedækning af Victoria Properties med en neutralanbefaling og en kursforventning på DKK 170 på kort sigt og en langsigtet Købsanbefaling med en kursforventning på 12 måneder i niveauet DKK 190. Aktiemarkedet agerer fortsat nervøst over for ejendomsaktier pga. risikoen for væsentlige nedskrivninger på ejendommene. Den kortsigtede anbefaling og kursforventning er derfor primært baseret på, at vi forventer en mindre nedskrivning i niveauet EUR 3 mio. på ejendomsporteføljen som følge af fortsat faldende markedspriser på tyske ejendomme. Herved vil selskabets egenkapital blive reduceret med DKK 10 pr. aktie. svarende til en indre værdi i niveauet DKK 170 pr. aktie. Indre værdi er udgangspunktet fratrukket alene risikoen for nedskrivning af ejendomsværdierne Med en løbende værdiansættelse af ejendomsporteføljen er udgangspunktet at Victoria Properties skal handle til den indre værdi pr. aktie p.t. ca. DKK 179. Denne pris skal tillægges den forventede værdiopskrivning eller fratrækkes forventede værdinedskrivninger på ejendommene, påvirkninger fra driften og selskabets finansielle situation. Med en 70% udnyttet finansieringsramme fra FIH på EUR 107 mio., påbegyndelse af afdrag på lån tidligst i december 2010 og kapitaludvidelse senest 1. oktober 2010 garanteret af kerneinvestorerne med DKK 150 mio. er den finansielle risiko relativ lav. Med en forventet neutral nettodrift, forventer vi derfor, at Victoria Properties på kort sigt vil blive prisfastsat med udgangspunkt i den indre værdi fratrukket en risikopræmie baseret på den forventede nedskrivning af ejendomsværdierne. Med en forventning om en neutral drift, anser vi også risikoen for nedskrivning på ejendommene som den eneste faktor, der på kort sigt vil medføre, at aktien vil blive handlet med rabat til den bogførte indre værdi. Langt sigt Den langsigtede investeringscase i Victoria Properties består af fire faktorer: Inflationsudviklingen Den generelle prisudvikling for tyske ejendomme Opportunistiske opkøb Nye forretningsområder Inden for de næste måneder forventer vi, at det alene vil være faktorerne opportunistiske opkøb og nye forretningsområder, der vil have en kurspåvirkende effekt, mens de andre faktorer danner basis for den mere langsigtede investeringscase, som ejendomsinvesteringer typisk er baseret på. Kurs DKK 190 på måneders sigt Inflationssikret kursudvikling Forventning om god prisudvikling på tyske ejendomme Særligt mulighederne for opportunistiske opkøb i det eksisterende marked anser vi for at kunne sænke risikopræmien for aktien, således at den vil kunne blive handlet med en mindre rabat i forhold til indre værdi eller eventuelt med en præmie til den indre værdi. Vi forventer derfor en aktiekurs i niveauet DKK 190 på måneders sigt. I lighed med andre ejendomsselskaber opnår Victoria Properties en løbende regulering af lejen (primært erhvervslejen) baseret på prisudviklingen (inflationen). Over tid vil lejeindtægten som minimum øges med inflationstakten, hvormed også værdien af ejendommene vil være inflationssikret og skabe basis for langsigtede kursstigninger for aktien. Det tyske ejendomsmarked havde en kort periode med stor transaktionsvolumen og stigende priser især i forhold til f.eks. de øvrige europæiske ejendomsmarkeder, hvor priserne nåede langt højere niveauer. Der er derfor en generel forventning om, at prisudviklingen på det tyske ejendomsmarked, og særligt i de største byer, på 2/19

3 langt sigt vil være højere end i de andre europæiske lande. Lav rente i frit fald, men den lange stiger Ejendomspriserne er normalt korreleret med renteudviklingen, således at et lavt renteniveau vil medføre stigende priser (faldende afkastkrav). Den korte rente er faldet markant siden ultimo 2008, men da den endnu ikke har medført en lavere lang rente eller lempet kreditgivning hos bankerne har det ikke medført højere ejendomspriser. Skulle den lange rente falde samtidig med, at kreditgivningen til ejendomssektoren normaliseres, vil der være et væsentligt prisstigningspotentiale i ejendomssektoren. Den 30-årige EURIBOR swap rente er dog de sidste 6 måneder steget med ca. 60 basispoint fra 3,47% til 4,08%, hvilket ikke indikere en fladere rentekurve på kort sigt. EURIBOR 3 renten i perioden (%) Kilde: Deutsche Bundesbank I en position til at udnytte nødlidende ejendomme Opstart af fond & asset management vil kunne hæve prisfastsættelsen Victoria Properties er i en position, hvor man kan udnytte mulighederne i markedet for ejendomsporteføljer, der er nødlidende pga. en anstrengt likviditetssituation. Der er således p.t. muligheder for at erhverve fuldt finansierede ejendomme på gunstige lånevilkår samt mulighed for betaling med udstedelse af nye aktier. Vi forventer, at Victoria Properties inden for de næste seks til tolv måneder erhverver ejendomme uden kontant betaling. Fund & asset management er et forretningsområde, som Victoria Properties endnu ikke er påbegyndt. Deltagelse i ejendomsfonde som medinvestor samt opnåelse af et fast honorar fra administration af fondene indeholder et meget interessant afkast- og indtjeningspotentiale. Der er mulighed for, at forretningsområdet kan opstartes inden for de næste 12 måneder, og dermed også mulighed for en højere prisfastsættelse af aktien. 3/19

4 Prisfastsættelse Kort sigt Victoria Properties' ejendomsportefølje er bogført til den af selskabet estimerede markedsværdi. Da Victoria Properties ikke på nuværende tidspunkt har andre aktiviteter end ejendomsporteføljen, er udgangspunktet for en værdiansættelse den bogførte værdi af ejendommene og en kurs/indre værdi på 1. Indre værdi DKK 179 pr. aktie Porteføljen er bogført til EUR 246 mio. inklusive opskrivning af ejendomme til markedsværdi på i alt EUR 26 mio. Baseret herpå er egenkapitalen i Victoria Properties EUR 53,4 mio. (DKK 398 mio.) svarende til en værdi pr. aktie på DKK 179. Den indre værdi af selskabet skal korrigeres for de kortsigtede risici og værdistigningspotentiale for at nå frem til den kortsigtede prisfastsættelse af aktien. På nuværende tidspunkt forventer aktiemarkedet generelt ikke, at der sker positive værdireguleringer af ejendomsselskabernes ejendomsaktiver. Som det ses af nedenstående tabel, handles ejendomsselskaber med tyske ejendomme således i niveauet kurs/indre værdi på 0,35 1,04. 0,9 K/I for Victoria Properties 0,7 K/I for per group Indre værdi som udgangspunkt Ringe finansiel risiko Risiko for nedskrivninger Værdiansat til et afkast på 5,0% K/I for peer group (EUR mio.) K/I Markedsværdi Egenkapital Victoria Properties A/S 0, Tower Group A/S 0, Investea German High Street II A/S 0, Jeudan A/S 1, POLIS Immobilien AG 0, Deutsche Wohnen AG 1, Gennemsnit ex Victoria Properties 0, Kilde: Capital IQ og Praetorian Research Som det største danske børsnoterede selskab har vi medtaget Jeudan i peer group. Da dette selskab handles til en K/I på 1,05 bliver peer group gennemsnitligt handlet til 70% af indre værdi. Da Victoria Properties kun forventes at opnå et nulresultat eksklusive værdireguleringer, anser vi indre værdi for at være udgangspunktet for en kortsigtet prisfastsættelse. Vi anser Victoria Properties' finansielle situation for at være uden større risici og dermed uden indflydelse på værdiansættelsen. Nettoresultatet for 2009 eksklusive værdireguleringer ventes i niveauet EUR 0, alle lån er optaget hos FIH, og første afdrag på gælden skal først erlægges 31. december Dertil har hovedaktionærerne stillet garanti på DKK 150 mio. for en udvidelse af aktiekapitalen inden 1. oktober Vi ser dog en risiko for, at der vil kunne ske en mindre, negativ værdiregulering af selskabets ejendomsportefølje, og dermed en negativ regulering af den indre værdi, selvom Victoria Properties selv forventer stabile ejendomspriser i resten af Værdiansættelsen af ejendommene er gennemsnitligt foretaget med et netto afkastkrav på 5,0% (4,9% i 2007). Dette niveau anser vi, trods den aktuelle markedssituation, generelt for værende fair, da en væsentlig del af porteføljen er erhvervet på et tidspunkt, efter at priskurven havde toppet. 4/19

5 Værdiansættelse af Victoria Properties' ejendomme Afkastprocent Andel af portefølje Gns. Afkastkrav 6,0% - 6,5% 0,9% 6,0% 5,5% - 6,0% 43,5% 5,5% 5,0% - 5.5% 25,5% 5,2% 4,5% - 5.0% 10,7% 4,6% 4,0% - 4,5% 19,4% 4,0% Total 100% 5,0% Kilde: Victoria Properties Ejendomme i Berlin mest udsatte for nedskrivninger Estimeret nedskrivning på kun EUR 3 mio. Rabat til indre værdi kan forsvinde DKK 160 på længere sigt De ejendomme, vi anser for mest udsatte for værdinedskrivninger, er de ejendomme selskabet erhvervede i 2006 og primo Nogle af disse ejendomme er placeret i sekundære områder i Berlin og flere er små og dermed mindre attraktive for større investorer. Dertil er netop disse ejendomme købt på et tidspunkt, hvor priserne var på deres højeste. Vi har estimeret at værdien af denne del af ejendomsporteføljen udgør i niveauet EUR 15 mio. Dertil har vi skønnet, at der vil kunne ske en nedskrivning af værdierne på disse ejendomme på ca. 20%, hvilket vil resultere i en nedskrivning af ejendommene med EUR 3 mio. svarende til ca. DKK 10 pr. aktie og en indre værdi pr. aktie på DKK 170. Langt sigt Såfremt Victoria Properties erhverver nødlidende ejendomme på fuldt finansierede vilkår eller med aktier, og enten direkte eller gennem oprettelsen af en ejendomsfond, forventer vi, at risikopræmien sænkes, således at aktien i stedet vil handles med en præmie til indre værdi. Baseret herpå og forventningen om en nedskrivning af ejendomsværdierne til en indre værdi i niveauet DKK 170 pr. aktie, forventer vi en prisfastsættelse af aktien i niveauet DKK 190 på længere sigt og før fortegningsemissionen til kurs DKK /19

6 Victoria Properties Tyske ejendomme Portefølje på m 2 Afkast på 5% Markant vækst Victoria Properties er et ejendomsselskab etableret i 2006 med fokus på det tyske ejendomsmarked. Forretningsområderne består af: Investering i udlejningsejendomme Etablering, administration og deltagelse i ejendomsfonde (Fund og Asset Management) Investering i udlejningsejendomme Selskabets primære aktivitet og p.t. eneste aktivitet er investering i tyske udlejningsejendomme. Porteføljen af tyske ejendomme består p.t. af 47 ejendomme/ejendomskomplekser på i alt ca m 2, som p.t. har en værdi på EUR 246 mio. (DKK 1,85 mia.) svarende til EUR pr. m 2 (DKK pr. m 2 ). Lejeindtægten var i 2008 EUR 9,5 mio. svarende til, at porteføljen genererede et driftsafkast på 5%. Selskabet er vokset markant siden starten i 2006, og 2007 er det år, hvor selskabet hidtil har foretaget de største samlede investeringer. I 2009 er der hidtil ikke foretaget køb af ejendomme. Værdi af ejendomsportefølje (EUR mo.) Dagsværdi 1. jan. Tilgang Værdiregulering Professionelt alternativ til direkte investering Portefølje på DKK 10 mia. inden for 5 år. Muligt nu at øge porteføljen med fuldt finansierede ejendomme "Køb og hold" strategi Målsætning & Strategi Victoria Properties er etableret med den målsætning at være et professionelt alternativ til direkte investering i det tyske ejendomsmarked. Dette indbefatter, at ejendomsporteføljen skal have en positiv drift, at man gennem aktivt ejerskab opnår en værditilvækst på både kort og langt sigt, samt ved at investere i forskellige byområder og i forskellige ejendomstyper opnår en diversifikation af risikoen og således ultimativt et højt risikovægtet afkast. Det er selskabets målsætning inden for ca. 5 år at skabe en ejendomsportefølje i niveauet DKK 10 mia. svarende til en portefølje, der er ca. 5 gange større end den nuværende, der har en bogført værdi på DKK 1,85 mia. Med en portefølje i niveauet DKK 10 mia. kan Victoria Properties udnytte stodriftsfordele, herunder effektiv administration, større markedstilstedeværelse samt gennem større diversifikation mindske den markedsbestemte risiko. En forøgelse af porteføljen med ca. DKK 8 mia. vil, såfremt den skal købes på normale vilkår, kræve nyemission af aktier for i alt ca. DKK 2 mia. hvilket ikke i det nuværende aktiemarked er realistisk. Det er dog rimeligt at forvente, at Victoria Properties gennem erhvervelse af fuldt finansierede ejendomsporteføljer eller ejendomsporteføljer, hvor restfinansieringen kan erlægges med aktier, kan øge porteføljeværdien. Strategi Victoria Properties' overordnede strategi er en "køb og hold" strategi, der indebærer, at ejendommene ikke erhverves med videresalg for øje, men derimod er et langsigtet aktiv for selskabet. + optimering Selvom køb og hold strategien skal sikre, at selskabet opnår en porteføljestørrelse, der effektiviserer driften, er selskabet i nogen grad også opportunistisk investor. 6/19

7 Victoria Properties PRAETORIAN RESEARCH 3. juni 2009 Det indgår derfor i strategien at optimere porteføljen, således at der kan ske salg af ejendomme, der f.eks. på grund af deres størrelse eller placering ikke (længere) passer ind i porteføljen, en, eller ejendomme, hvor der kan opnås en pris over den, ejendommen forventes at få inden for en kort årrække. Højt risikovægtet afkast Strategien for opkøb af ejendomme er fastlagt med det formål at opnå et højt risikovægtet afkast/en stor investeringssikkerhed (lav risiko for tomgang i lejemålene), og omfatter bl.a. følgende elementer: Geografisk fokus & beliggenhed Type & størrelse Udviklingspotentiale Investering kun i de største byer Geografisk fokus & beliggenhed Det er strategien alene at investere i ejendomme beliggende i de seks største byområder i det vestlige Tyskland (Hamborg, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf og Köln/Bonn) samt Berlin, da genudlejningsrisikoen i disse byområder anses for mindre samt, fordi disse byområder pga. af de demografiske og økonomiske forventninger ventes at have langsigtede, positive leje- og værdistigninger. På nuværende tidspunkt er der alene investeret i og omkring Berlin, Hamborg og Frankfurt, der er henholdsvis den største (3,3 mio. indbyggere), næststørste (1,7 mio. indbyggere) og femte største by (0,6 mio. indbyggere) i Tyskland. Fordeling af udlejningsareal Fordeling af udlejningsareal (m 2 ) 31% 43% % Berlin & Postdam Hamborg Frankfurt & Wiesbaden God beliggenhed i byerne Nogle ejendomme med sekundær placering Boliger, butikker og kontorer i niveauet EUR 8-25 mio. At ejendommene har gode beliggenheder i byerne er også centralt for investeringsbeslutningen. Disse kriterier skyldes en forventning om, at velbeliggende ejendomme i højere grad opnår leje- og prisstigninger i et opadgående marked samt er mindre sårbare over for faldende leje, tomgang og værditab under lavkonjunkturer. God beliggenhed er ikke ensbetydende med, at der alene investeres i byernes centrum, men at der også investeres i ejendomme med god beliggenhed i forstæderne. Strategien om gode placeringer i byerne er blevet mere central, end da Victoria Properties foretog de første opkøb. Således har en del af de ejendomme, der særligt i 2006 blev indkøbt i Berlin en mere sekundær placering. Type & størrelse Ejendommene, Victoria Properties investerer i, benyttes til boligformål, butikker, samt kontor og har en købspris i niveauet EUR 8-25 mio. Det valgte prisniveau på ejendommene skyldes, at efterspørgslen for dette segment er lavere end for både billigere og dyrere ejendomme, hvormed der er bedre muligheder for at købe til en relativ lav pris. Således investerer de store institutionelle investorer typisk i dyrere/større ejendomme, mens de lokale tyske investorer, typisk er aktive i ejendomssegmentet under EUR 8 mio. 7/19

8 Fordeling af ejendomstyperne i porteføljen på byområder 100% 80% 60% 40% 20% 0% Berlin & Potsdam Hamborg Frankfurt & Wiesbaden bolig erhverv Kilde: Praetorian Research Relativt færre omkostninger ved større ejendomme 3-4% tomgang EUR 30,5 mio. i garanterede lejeindtægter de næste 5 år Udviklingspotentiale kontra nyt og sikkert Øget fokus på nye ejendomme Basale krav til langsigtet investeringscase En yderligere grund til at have en minimumspris i niveauet EUR 8 mio. er omkostningsreduktioner i forbindelse med administrationen af ejendommene. Der er typisk højere administrationsudgifter på små ejendomme end på store, da disse oftere har få og store lejere. Dertil kommer omkostninger til værdiansættelse af ejendommene m.v. Ved at koncentrere sig om større ejendomme kan omkostningerne således sænkes. Velbeliggende bolig- og butiksejendomme har generelt en lavere tomgangsrisiko (genudlejningsrisiko) end f.eks. produktions- og logistikejendomme. Dertil er lejekontrakterne på kontor- og butikslokaler typisk af længere varighed, hvorved risikoen for, at lejemålene er uden lejere er begrænset. Tomgangsprocenten (andelen af ikke-udlejede lejemål) var efter 1. kvartal 2009 på 4% (3% ultimo 2008) og de garanterede lejeindtægter (via lejekontrakternes opsigelsesvarsler) var EUR 30,5 mio. over de kommende 5 år (svarende til ca. 45% af årets lejeindtægter) og EUR 37,9 mio. for lejekontrakter, der løber over 5 år. Ejendomme med potentiale samt nyopførte ejendomme Victoria Properties investerer både i helt nye fuldt udlejede ejendomme/ ejendomsprojekter og i ældre - ejendomme med udviklingspotentiale. Fordelen ved de førstnævnte er en sikker lejeindtægt og lave vedligeholdelsesomkostninger, mens fordelen ved de sidstnævnte ejendomme er muligheden for at øge værdien af dem gennem aktiv administration, såsom at hæve lejen og/eller øge/renovere det udlejede areal. Det er vores opfattelse, at Victoria Properties i stigende omfang ønsker at erhverve nye ejendomme, hvormed udviklingspotentialet typisk er begrænset. For disse ejendomme er det derfor en høj udlejningsgrad og optimering af lejen, der skaber øgede ejendomsværdier. Drift og finansiering Afgørende for en langsigtet investeringscase i Victoria Properties er, at der skabes nettooverskud/positivt cash flow fra driften, således at fortsat drift kan ske uden tilførsel af yderligere kapital. Dertil er det nødvendigt, at der haves langvarige kreditaftaler med finansieringsinstituter. Mod positiv drift Victoria Properties forretningsgrundlag er baseret på en positiv ejendomsdrift/cash flow, således at lejeindtægterne mindst svarer til de samlede omkostninger til driften af ejendommene inklusive omkostningerne fra finansiering. I de første to hele driftsår (2007 og 2008) opnåedes et resultat før skat og eksklusive værdiregulering af ejendomme og rentesikringsaftaler i niveauet EUR -2 mio. For 2009 forventer selskabet at nå et nulresultat eksklusive værdireguleringer. Høje administrationsudgifter En relativ stor omkostningspost er selskabets administrative udgifter, der udgjorde henholdsvis 52,5% og 21,7% af omsætningen i 2007 og Selskabet har fokus på at sænke omkostningerne og har i 2008 foretaget reduktion af organisationen med fuld effekt i Dertil vil administrationsudgifterne blive forholdsvis lavere i 8/19

9 Victoria Properties PRAETORIAN RESEARCH 3. juni 2009 takt med, at ejendomsporteføljen øges og lejeindtægterne dermed stiger. Lejeregulering Victoria Properties' løbende indtægter er alene baseret på lejeindtægter, hvorfor omsætningsvækst alene er baseret på, at lejen hæves. Muligheden for at hæve lejen er afhængig af dels typen af lejemål, dels af markedskræfterne. Regulering er erhvervslejemål Erhvervslejemål indeholder som hovedregel en indeksregulering af lejen, således at den stiger i takt med inflationen/udviklingen i forbrugerpriserne. I modsætning til i Danmark, hvor lejereguleringen sker årligt, sker reguleringen i Tyskland ofte først, når der er sket en stigning i prisindekset på 10 point (ca. 10%). Lejere med stor forhandlingskraft, såsom store detailhandelskæder, har dertil ofte en regulering af lejen, der er helt ned til kun 60% af stigningen i indekset. Ofte er reguleringen dog på 90% af indeksstigningen. Lejeindtægt på byer Lejeindtægt på type Frankfur t; 43% Berlin; 37% Andet; 6% Boliger; 33% Hambor g; 20% Erhverv; 61% Kilde: Victoria Properties Cirka 60% Victoria Properties' lejeindtægter stammer fra erhvervsleje, hvorfor vi estimerer, at ca. 60% af lejeindtægterne er indeksregulerede og dermed over tid følger inflationsudviklingen. Efter relativ høj inflation i 2007 og 2008 er prisudviklingen faldet markant i indeværende år til et niveau under 1% på årsbasis. Således forventer vi ikke, at erhvervslejeindtægterne i år øges nævneværdigt med udgangspunkt i prisudviklingen. Udvikling i forbrugerprisindekset i Tyskland (år/år %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: Deutsche Bundesbank Begrænsninger i mulighederne for at hæve lejen for boliger Lav risiko, men få likvider til opkøb Lejen af boliglejemål er lovreguleret. Således er der begrænsninger for, hvor meget lejen må hæves og hvilke forhold, der retfærdiggør en lejeforhøjelse, herunder f.eks. ved renovering. Ved genudlejning af boliglejemål er der dog ikke nogen begrænsninger i lejefastsættelsen, hvorved lejen bliver fastsat af udbud og efterspørgsel. Generelt forventer vi derfor, at lejeindtægterne fra boliger over tid også som minimum vil følge inflationen. Finansiering I forbindelse med finanskrisen og bankernes likviditetsvanskeligheder, er særligt ejendomsselskabernes finansielle situation blevet altafgørende for deres eksistens- muligheder. Med låneaftaler fra 2008, første afdrag på gælden i december 2010, rentesikringsaftaler samt emissionsgaranti fra kerneaktionærerne på DKK 150 9/19

10 mio., anser vi likviditetsrisikoen for relativ lav i selskabet. Dog er likviditetssituationen p.t. en hæmsko for større akkvisitive tiltag. Gæld på EUR 188 mio. og ejendomme for EUR 246 mio. FIH er hovedbank Første afdrag i 2010 og refinansiering i 2017 Senest 1/ ophører finansieringsrammen Sammenhæng mellem ramme og kapitaludvidelse Rentesikringer 40% sikret i 30 år giver realiserede kursgevinster Begrundet, konservativ udnyttelse af finansieringsrammen Rentemarginalaftale udløber 1. juli 2009 Fundingsituationen Victoria Properties har optaget gæld for EUR 188 mio. til investering i ejendomme, der er indkøbt til en samlet købspris på EUR 220 mio., og som har en antaget markedsværdi (bogført værdi) pr. 31. marts 2008 på EUR 246 mio., svarende til en belåning af ejendommene på 76%. Hele Victoria Properties' eksterne finansiering er optaget hos FIH og består dels af en endelig finansiering på EUR 127 mio. og en investeringsramme på EUR 107 mio. (DKK 800 mio.), herunder en bridge finansiering på EUR 32,3 mio. (DKK 240 mio.). Den endelige finansiering på EUR 127 mio. er opdelt i henholdsvis et 10-årigt stående lån på 60% af lånebeløbet, der genforhandles/refinansieres 1. januar 2017 og et 30-årigt serielån på 40% af lånebeløbet med første afdrag 31. december Investeringsrammen på EUR 107 mio. blev indgået i 2008, løber indtil 1. oktober 2010, og er udnyttet med EUR 72,5 mio. Det er aftalt, at lånerammen senest 1. oktober 2010 ændres til en endelig finansiering, der for 60% vedkommende er et 10-årigt stående lån, der genforhandles/refinansieres 1. januar 2017 og for de resterende 40% vedkommende er et 30-årigt serielån med første afdrag 31. december Ophør/ændring af investeringsrammen senest 1. oktober 2010 er forbundet med kerneaktionærernes garanti for en kapitaludvidelse senest samme dato. Garantien er på DKK 150 mio. og udstedelsen er fastsat til kurs 100. Udnyttelse af investeringsrammen med EUR 72,5 mio. medfører, at der ved dens konvertering til endelig finansiering på 70% af ejendommenes værdi, vil kræves ca. DKK 150 mio. i egenkapital til de resterende 30%. Ved ikke at trække mere end de foretagne EUR 72,5 mio., har Victoria Properties ved finansieringsrammens konvertering ikke behov for restfinansiering, selvom kapitaludvidelsen ikke skulle indbringe mere end DKK 150 mio. Rentesituationen Stort set hele Victoria Properties' låneportefølje består som udgangspunkt af variabelt forrentede lån med en rentebinding på 3 måneder (EURIBOR 3 og CIBOR 3). Renterne på lånene er dog lagt fast via rentesikringsaftaler (rente swaps). Således er 1/3 af lånene sikret med mere end 10-årige rentesikring, 1/3 sikret med 2-5 årige rentekontrakter og 1/3 sikret på korte/cancelerbare kontrakter. 40% af Victoria Properties lån svarende til ca. EUR 70 mio. er således rentesikret i 30 år, hvilket er opnået til en gennemsnitlig effektiv rente på (kun) 4,66% inklusive rentemarginal. Stigningen de sidste seks måneder på 30-årige rente swaps medfører, at vi forventer, at der netto vil blive bogført urealiserede værdireguleringer af swap-aftalerne i Den samlede rentebetaling består foruden af den variable og sikrede rente af en variabel rentemarginal til banken/fih. I forbindelse med finanskrisen har der været store udsving i rentemarginalerne. Victoria Properties indgår rentemarginalaftaler med 12-måneders løbetid. Den eksisterende aftale udløber 1. juli 2009, hvorefter der er en risiko for, at den samlede rente stiger, da Moody's i marts 2009 sænkede kreditvurdering af FIH fra A2 til Baa3, hvilket medfører, at FIH's finansieringsomkostninger stiger. Fund og Asset Management Foruden opbygning og drift af et ejendomsselskab, er det er en del af Victoria Properties' forretningsgrundlag at etablere og administrere ejendomsfonde. Dette forretningssegment er dog endnu ikke etableret, og på grund af de eksisterende, globale forhold på ejendomsmarkederne, forventer selskabet ikke at etablere 10/19

11 fonde på kort sigt. Ejendomme for op til DKK 2,25 mia. pr. fond Management honorar i niveauet 0,5-0,7% af aktiverne Forretningskonceptet for Fund og Asset Management består generelt i, at Victoria Properties sammen med institutionelle investorer etablerer fonde med en egenkapital i niveauet DKK 0,5-1 mia. der med en gearing på 60% kan investere i tyske ejendomme for ca. DKK 1,25 2,25 mia. Victoria Properties skal selv investere ca. DKK 100 mio. pr. fond for at få del i værditilvæksten. Dertil skal selskabet som manager oppebære en løbende indtægt fra fonden i dens 10-årige levetid. Arbejdet som manager består i at etablere fondene, indkøbe ejendomme, administrere og udvikle ejendommene samt endeligt at sælge ejendommene. Som manager opnås typisk et fast honorar, der beregnes som en fast procentdel (niveauet 0,5-0,7%) af ejendommenes værdi. Den årlige indtægt fra administration af en fond vil derfor kunne ligge i niveauet DKK 6-15 mio. og således på niveau med Victoria Properties' nuværende lejeindtægter En alternativ mulighed for at etablere og administrere ejendomsfonde er at etablere dem på basis af nødlidende ejendomsporteføljer, der erhverves fuldt finansieret. Herved vil Victoria Properties kunne deltage i fondene som investor uden eller med et begrænset kapitalindskud samt som manager oppebære et administrationshonorar. En sådan opstart af forretningsområdet ser vi mulig inden for en relativ kort tidshorisont. 11/19

12 Det tyske ejendomsmarked Værdien af Victoria Properties' ejendomsportefølje er primært afhængig af markedsværdierne og således de økonomiske konjunkturer, som ejendomssektoren følger. Mere specifikt er værdiudviklingen afhængig af udviklingen i de byer, hvor Victoria Properties allerede har investeret. Selvom udviklingen i disse byer umiddelbart har fulgt det samlede tyske marked, er der i markedet en forventning om, at investeringspotentialet i disse byer er bedre end i mange andre europæiske byer. Boomet startede sent 10-dobling af transaktionsvolumen Boomet Det tyske investerings-ejendomsmarked tog først fart omkring 2004 og således længe efter at ejendomsmarkederne i Europa og det meste af verden havde oplevet et historisk boom. Den tyske genforening havde siden 1991 presset den tyske økonomi med stor arbejdsløshed til følge. Dertil havde mange ejendomsinvestorer oplevet store tab ved at investere i særligt Berlin og øvrige større østtyske byer i troen på, at genforeningen og Berlin som ny hovedstad ville få priserne til at stige. I 2004 begyndte særligt udenlandske investorer at investere i den tyske ejendomssektor, hvilket medførte mere end en fordobling af transaktionsvolumen for kommercielle ejendomme. Transaktionsvolumen voksede de næste år og i 2007 var volumenen på EUR 55 mia. og således 10 gange højere end volumenen i perioden før Transaktionsvolumen, Tyskland (EUR mia.) kvt. 1. kvt Kilde: Jones Lang LaSalle og Deutsche Bank Research Store prisstigninger Den større efterspørgsel på tyske investeringsejendomme medførte prisstigninger, på især detailejendomme i Tyskland og boligejendomme i Berlin. Derefter fulgte prisstigninger på logistikejendomme og kontorer. Som det ses af nedenstående graf, var der tale om væsentlige fald i afkastkravene (leje/købspris) i perioden Dog oplevedes endnu lavere afkast i andre og mere ophedede, europæiske ejendomsmarkeder. 12/19

13 Afkast kommercielle ejendomme, Tyskland ,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Shoppingcentre Kontorer Retail parks Kilde: Jones Lang LaSalle Stærkt faldende arbejdsløshed bidrager til efterspørgsel Ejendomsmarkedet er yderst konjunkturfølsomt, og der er derfor en stor korrelation mellem arbejdsløsheden og priserne på ejendomme. En kraftigt faldende arbejdsløshed i perioden 2005 til 2008 fra niveauet 12% til 7,6% var derfor en medvirkende årsag til/understøttelse af den store interesse for tyske ejendomme. Arbejdsløshed i Tyskland (%) Kilde: Deutsche Bundesbank Tyskland ramt Stærkt faldende volumen BNP i historisk fald Vendingen Fastfrysning af de globale, finansielle markeder i slutningen af 2008, gik ikke det tyske ejendomsmarked ramt forbi. I lighed med stort set alle ejendomsmarkeder faldt transaktionsvolumen markant efter 1. kvartal 2008 for i 1. kvartal 2009 at være ned på niveauet før Den stærkt faldende efterspørgsel, der i 1. kvartal 2009 var på 22% af volumen i 1. kvartal 2008, har medført stigende afkast inden for alle ejendomskategorier, hvilket formentlig også kan tilskrives, at der har været tvangsrealisationer i perioden. At der også er økonomiske realiteter bag udviklingen i den tyske ejendomssektor ses af den hastigt stigende arbejdsløshed siden ultimo 2008 og et historisk fald i BNP fra primo /19

14 Tysk BNP (indekseret, 2000=100) Kilde: Deutsche Bundesbank Berlin, Hamborg og Frankfurt i samme udvikling men blandt de mest investorombejlede byer modsat København Lav volumen Victoria Properties' markeder Victoria Properties' ejendomsportefølje er beliggende i og omkring Berlin, Hamborg og Frankfurt, der alle er blandt de seks hovedbyer i Tyskland. Disse ejendomsmarkeder har også oplevet den samme udvikling som det tyske marked generelt såvel under boomet som efter. I europæisk sammenhæng har disse byer dog en stærk position hos ejendomsinvestorerne, der anser dem som nogle af de markeder med både det største potentiale og den laveste risiko. Således rangerer Hamborg som den europæiske by med det næststørste potentiale (efter München) mens Berlin og Frankfurt deler en niende plads ud af 27 byer i en undersøgelse foretaget af Urban Land Institute og PriceWaterhouseCoopers, publiceret i Emerging Trends in Real Estate Europe På risikosiden rangerer Hamborg på en tredjeplads over byer med den laveste risiko, Berlin på en tiende og Frankfurt på en femtendeplads i samme undersøgelse. Til sammenligning ligger København på en 22. plads hvad angår markedsmulighederne og på en 16. plads hvad angår risiko. Fremtidsudsigterne for Victoria Properties' eksisterende tre ejendomsmarkeder er derfor forholdsvis positive. Som det ses af nedenstående tabel, faldt transaktionsvolumen alligevel i 1. kvartal 2009 med 84% i Berlin i forhold til 1. kvartal 2008, mens faldet i Frankfurt "kun" var på 44% i samme periode, og således under det tyske gennemsnit på 78%. Transaktionsvolumen (EUR mia.) 1. kvt kvt. 09 Ændring Berlin % Hamborg % Frankfurt % Kilde: Jones Lang LaSalle Lavere priser Shoppingcentre er faldet mest i pris i perioden med 19% i hovedbyerne, mens detailejendomme på hovedstrøgene hidtil har holdt stand med et prisfald på kun 2%. Afkast i 1A lokationer i de seks hovedbyer (%) 1. kvt kvt kvt kvt kvt. 09 Ændring å/å (%) Kontor 4,77 4,90 5,16 5,41 5,41 13% Shopping centre 4,85 5,25 5,50 5,75 5,75 19% Detail hovedstrøg 4,20 4,23 4,24 4,27 4,27 2% Kilde: Jones Lang LaSalle Prisstatistik måske ikke retvisende Den lave transaktionsvolumen og mere eller mindre tvangslignende salg, kan dog have påvirket prisstatistikkerne, således at de ikke er retvisende for det 14/19

15 nuværende "normale" marked. Stigende arbejdsløshed men Berlin mindre mærket Arbejdsløsheden er også steget i Berlin, Hamborg og Frankfurt siden 2008, og er fortsat med at stige i Dog er arbejdsløsheden i Berlin ikke steget så meget i år som i de andre byer. Dette tilskriver vi, at Berlin ikke har tung industri samt, at Berlins genvundne status som hovedstad fortsætter med at øge tilflytningen af virksomheder. Udvikling i arbejdsløsheden i 2009 for Berlin, Hamborg og Frankfurt 2009 jan feb mar apr Berlin, Syd 13,7% 13,9% 13,8% 13,9% Berlin. Nord 13,3% 13,4% 13,4% 13,5% Berlin. Mitte 15,2% 15,6% 15,8% - Hamborg 8,5% 8,7% 8,8% 9,0% Frankfurt 6,6% 6,6% 6,8% 6,9% Kilde: Bundesagentur für Arbeit 15/19

16 Omsætnings- og indtjeningsestimater Nulresultat i 2009 Nedskrivninger vil reducere resultatet og værdireguleringer vil øge resultatet! Leje- og værdistigninger på 2% årligt Resultatvækst i sigte Høje administrationsomkostninger Ikke medtaget i estimaterne Vi forventer i lighed med selskabet, at lejeindtægterne i 2009 vil ligge i niveauet EUR 13,5 mio. og at resultatet før skat eksklusive værdireguleringer på ejendomme og rente swaps vil være i niveauet EUR 0. Vi forventer dog at selskabet i år vil nedskrive ejendomsværdierne med ca. EUR 3 mio., hvorved vi eksklusive værdireguleringer på rente swaps estimerer et resultat før skat på ca. EUR -3 mio. Urealiserede rente swaps udgjorde i 1. kvartal 2009 EUR 0,3 mio. Baseret på et eksisterende, højere renteniveau for den 30-årige rente end i april, og en fortsat høj rente i resten af 2009, anslår vi værdireguleringen af finansielle instrumenter til ca. EUR 5 mio. i indeværende år, og et resultat før skat i niveauet EUR 2 mio. Vi estimerer med en generel, langsigtet stigning i lejeindtægterne i niveauet 2% baseret på indeksreguleringer i erhvervskontrakterne, generelle lejestigninger i boliglejemålene, aktiv administration samt en konstant tomgang i niveauet 3-4%. Således estimerer vi også med en regulering af ejendomsværdierne med 2% årligt fra For 2010 estimerer vi med en leje- og værdistigning på 1%. Vi estimerer yderligere, at Victoria Properties opnår stigende, positivt resultat baseret på den eksisterende portefølje, primært fra lavere administrationsomkostninger og sekundært fra lidt lavere driftsomkostninger. En større ejendomsportefølje vil dog kunne sænke de relative omkostninger yderligere og dermed øge resultatet. Victoria Properties har nogle relativt høje administrationsomkostninger, der dels skyldes opstart af virksomheden og opbygningen af en portefølje, dels at porteføljen endnu ikke har en størrelse, så man kan udnytte stordriftsfordelene. I 2007 og 2008 udgjorde administrationsomkostningerne således henholdsvis 52,5% og 21,7% af lejeindtægterne. Med udsigt til lavere takt i opbygningen af porteføljen, har selskabet reduceret omkostningsniveauet, hvorfor vi estimerer med administrationsomkostninger i niveauet 14% i år. Vi har ikke i vores estimater medtaget den planlagte kapitaludvidelse, der forventes i 3. kvartal 2010, da størrelsen endnu er ukendt. På grund af den store usikkerhed, har vi ligeledes ikke estimeret med, at Victoria Properties foretager yderligere opkøb eller starter forretningsområdet fund & asset management op. 16/19

17 NØGLETAL Kursrelaterede e 2010e 2011e P/S 16,3 4,8 3,6 3,5 3,5 P/E (markedsværdi/nettoresultat) neg. neg neg 6 neg 236,7 K/I (markedsværdi/egenkapital) 1,6 0,9 0,9 0,9 0,8 EV/Omsætning 1,6 0,9 0,9 0,8 0,8 EV/EBITDA 39,2 25,2 17,3 16,9 16,6 EV/EBIT 12,1 15,9 38,6 21,1 17,0 Afkastrelaterede Afkastgrad 1 (%) 14,9 6,8 2,2 4,2 5,2 ROE (%) -4,3-2,8-0,7 0,1 0,4 ROIC (%) 11,7 7,0 1,0 3,0 3,8 Udbytteafkast (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balancerelaterede Egenkapitalandel (%) 30% 21% 21% 22% 23% Gearing (%) 218% 346% 332% 320% 300% Aktierelaterede Nettoresultat pr. aktie (EPS) 5,5-1,6 0,7 0,8 1,7 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enterprise value (EV) (EUR mio.) Markedsværdi Antal aktier (mio.) Aktiekurs EUR (ultimo året / aktuelt) 39,3 22,1 21,2 21,2 21,2 Aktiekurs DKK REGNSKABSTAL OG ESTIMATER Resultat EUR e 2010e 2011e Nettoomsætning Regulering til markedsværdi EBITDA EBITDA-margin -235% 325% 158% 45% 80% 97% EBIT EBIT-margin/overskudsgrad (%) -235% 311% 150% 40% 75% 93% Netto finansposter Resultat før skat Resultat efter skat Resultatgrad (%) 933% 230% -34% 12% 13% 28% Balance EUR e 2010e 2011e Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvid beholdning Aktiver i alt Egenkapital Minoriteter Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet rentebærende gæld Leverandørgæld Anden gæld Passiver i alt /19

18 Victoria Properties PRAETORIAN RESEARCH 3. juni 2009 INVESTERINGSCASE Den langsigtede investeringscasese i Victoria Properties er som i andre ejendomsselskaber, at der skabes et relativt højt risikovægtet afkast fra en inflationsreguleret lejeindtægt og værdistigning. Den særlige investeringscase i Victoria Properties er selskabets fokus på det tyske marked for udlejningsejendomme. På kort sigt forventes det tyske marked at blive mindre berørt af faldende ejendomspriser samtidig med, at Victoria Properties står i en relativ gunstig position til at udnytte mulighederne, der opstår hos finansielt pressede investorer på det tyske marked. Vi forventer dog, at der i 2009 vil ske en mindre nedskrivninger på ejendommene. Etablering af fund & asset management samt deltagelse i ejendomsfonde indeholder interessante indtjeningsmuligheder, hvis forretningsområderne etableres. Med en samlet finansiering hos FIH, der først skal påbegyndes afdraget pr. 31. december 2010 og en garanteret aktieemission senest 1. oktober 2010, er den finansielle risiko relativ lav. MULIGHEDER OG RISICI PÅ KORT SIGT Negativ værdiregulering af ejendomsporteføljen Forværring af den tyske økonomi og ejendomsaf nødlidende sektoren Opportunistiske erhvervelser ejendomsporteføljer MULIGHEDER OG RISICI PÅ LANGT SIGT Etablering af og deltagelse i ejendomsfonde samt opstart af fund & asset management Kapitaludvidelse senest 1. oktober 2010 hvoraf DKK 150 mio. er garanteret Værdigenerering af opportunistiske erhvervelser Stigende ejendomspriser i Tyskland generelt og i Berlin, Hamborg og Frankfurt specifikt. PRISFASTSÆTTELSE Den kortsigtede prisfastsættelse af aktien er baseret på en rabat til den bogførte værdi pga. risikoen for nedskrivning af ejendomsværdierne. Vi anser en rabat pr. aktie på DKK 10 for fair. På længere sigt vil der kunne materialiseres værdier for opportunistiske opløb af nødlidende ejendomsporteføljer og asset management. Kortsigtet kursværdi pr. aktie, DKK måneders kursværdi pr. aktie, DKK VIRKSOMHEDSBESKRIVELSEELSE Victoria Properties er et ejendomsselskab med fokus på det tyske marked for udlejningsejendomme, herunder bolig-, kontor- og detailejendomme. Selskabet koncentrere sig om investering i og omkring de seks største vestlige byområder, samt Berlin og har siden starten i 2006 foretaget investeringer i Berlin/Potsdam, Hamborg og Frankfurt/Wiesbaden. Selskabets strategi er at være kerneinvestor med en "køb og hold" strategi, dog med mulighed for opportunistisk køb og salg af ejendomme. Der er ikke hidtil blevet frasolgt ejendomme, og ejendomsporteføljen har en bogført værdi på ca. EUR 246 mio. Victoria Properties forretningskonceptt omfatter også asset management af ejendomsfonde samt etablering og deltagelse i ejendomsfonde. Dette forretningsområde er endnu ikke påbegyndt. Værdi af portefølje (EUR mio.) Omsætningsfordeling Andet; 6% Boliger; 33% Dagsværdi 1. jan. Tilgang 2008 Værdiregulering Erhverv; 61% Kilde: Praetorian Research Kilde: Victoria Properties 18/19

19 ANBEFALINGSSTRUKTUR Kurs- og anbefalingsstrukturen er baseret på den forventede absolutte udvikling i aktiekursen på henholdsvis 6 måneders og 12 måneders sigt. Anbefalingsstrukturen er som følger: Anbefaling Forventet kursperformance Køb > 10% Neutral -10% - +10% Salg < -10% DISCLAIMER Forholdsregler mod interessekonflikter: Praetorian Research følger regler og anbefalinger fra Den Danske Børsmæglerforening og Den Danske Finansanalytikerforening til imødegåelse af interessekonflikter m.v. Det er således ikke tilladt analytikere i Preatorian Research at investere i selskaber, som Praetorian Research analyserer. Advarsel: Dette notat er ikke og skal ikke opfattes som en fuldstændig analyse af noget selskab, branche eller værdipapir. Notatet er baseret på informationer, der er gennemgået omhyggeligt, men Praetorian Research garanterer ikke for materialets fuldkommenhed og påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af notatets informationer og vurderinger. Vurderinger kan ændres uden varsel. Notatet er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir. Research provider: Selskabet, som dette notat vedrører, har indgået en research provider aftale med Praetorian Research, der indebærer, at Praetorian Research modtager et honorar fra selskabet for at udføre aktieanalyse af det. Selskabet har ingen indflydelse på de konklusioner og anbefalinger, som Praetorian Research udtrykker i sin analyse af selskabet. 19/19

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

F.E. Bording 21. maj 2009

F.E. Bording 21. maj 2009 Et rødt kvartal F.E. Bordings 1. kvartal 2009 var som ventet en forlængelse af 4. kvartal, med negativ påvirkning fra markeder i recession. Et omsætnings fald på 8,4% (år/år) og et fald i EBIT fra DKK

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

F.E. Bording 4. juni 2015

F.E. Bording 4. juni 2015 j- j- a- s- o- n- d- j- f- m- a- m- j- j- PRAETORIAN RESEARCH Ingen pardon Selvom Bordings forventning til resultatudviklingen i år er på 25%, og selvom denne forventning blev opretholdt i forbindelse

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

Gyldendal 25. august 2014

Gyldendal 25. august 2014 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 j-14 f-14 m-14 a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2014 Status quo Med en lille omsætningsnedgang på 1,8% i forhold til første halvår 2013, og

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

F.E. Bording 1. december 2009

F.E. Bording 1. december 2009 Langsigtet potentiale ikke nok Trods et fortsat stigende fald i omsætningen i år, opnåede Bording et positivt resultat for 3. kvartal, hvilket i nogen grad supporterer den langsigtede forventning om højere

Læs mere

NunaMinerals 12. april 2010

NunaMinerals 12. april 2010 a-09 m-09 j-09 j-09 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 m-10 a-10 m-10 Anledning: Selskabsmeddelelse Mulig private placement NunaMinerals har annonceret, at de er i færd med at undersøge mulighederne for

Læs mere

F.E. Bording 27. marts 2015

F.E. Bording 27. marts 2015 m-14 a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 j-15 f-15 m-15 a-15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Årsrapport 214 Resultatvækst på 21% - bliver øget i år Som ventet landede Bording med en væsentlig forbedring

Læs mere

F.E. Bording 31. august 2015

F.E. Bording 31. august 2015 a- s- o- n- d- j- f- m- a- m- j- j- a- s- PRAETORIAN RESEARCH Tabt er tabt Bording har i rapporten for 2. kvartal erkendt, at den tabte omsætning i 1. kvartal ikke bliver hentet i år og sænker omsætningsmålet

Læs mere

NunaMinerals 21. juni 2011

NunaMinerals 21. juni 2011 j-10 j-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 f-11 m-11 a-11 m-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Nuna på vej til Canada NunaMinerals har ved en rettet emission opnået et bruttoprovenu på DKK 19,5

Læs mere

F.E. Bording 7. juni 2012

F.E. Bording 7. juni 2012 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 2012 Styrket i svagt marked Efter 1. kvartal fastholder Bording som ventet resultatforventningerne

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

NunaMinerals 3. marts 2011

NunaMinerals 3. marts 2011 m-10 a-10 m-10 j-10 j-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Jernpotentiale flopper Efterforskningen i Thule omkring muligheden for en jern-ressource

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

F.E. Bording 25. november 2015

F.E. Bording 25. november 2015 n- d- j- f- m- a- m- j- j- a- s- o- n- d- PRAETORIAN RESEARCH F.E. Bording 25. november 20 Væksten væk Med yderligere faldende omsætning i tredje kvartal sænker Bording nu både forventningerne til omsætningen

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Gyldendal 29. februar 2016 november 2015 Anledning: Årsregnskab 2015

Gyldendal 29. februar 2016 november 2015 Anledning: Årsregnskab 2015 2/25/15 3/13/15 3/31/15 4/16/15 5/04/15 5/20/15 6/05/15 6/23/15 7/09/15 7/27/15 8/12/15 8/28/15 9/15/15 10/01/15 10/19/15 11/04/15 11/20/15 12/08/15 12/24/15 1/11/16 1/27/16 2/12/16 PRAETORIAN RESEARCH

Læs mere

F.E. Bording 27. november 2012

F.E. Bording 27. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal 2012 Svagt kvartal: Kursen holdes Bordings 3. kvartal var som ventet blottet for organisk

Læs mere

Gyldendal 2. september 2015

Gyldendal 2. september 2015 8/29/14 9/19/14 10/10/14 10/31/14 11/21/14 12/12/14 1/02/15 1/23/15 2/13/15 3/06/15 3/27/15 4/17/15 5/08/15 5/29/15 6/19/15 7/10/15 7/31/15 8/21/15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2015 Stort udbytte

Læs mere

F.E. Bording 17. marts 2010

F.E. Bording 17. marts 2010 m-09 m-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 m-10 a-10 I krisens tegn Trods Bordings egen forventning om et overskud endte resultatet for 2009 med et underskud på DKK 6 mio. Den økonomiske krise har således

Læs mere

Victoria Properties Investorpræsentation

Victoria Properties Investorpræsentation Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011 Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

Læs mere

Gyldendal 16. marts 2015

Gyldendal 16. marts 2015 f-14 m-14 a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 j-15 f-15 m-15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Årsrapport En defensiv investering Gyldendal har fået styr på omkostningerne og har derfor i 2014 kunnet

Læs mere

NunaMinerals 19. september 2013

NunaMinerals 19. september 2013 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Et væsentligt skridt I kølvandet på meddelelsen i august, hvor NunaMinerals påviste

Læs mere

F.E. Bording 25. november 2014

F.E. Bording 25. november 2014 n/ d/ j/ f/ m/ a/ m/ j/ j/ a/ s/ o/ n/ d/ PRAETORIAN RESEARCH F.E. Bording 25. november 2 Anledning: 3. kvartal 2 Ingen opjustering i denne omgang Vi så en stor mulighed for, at Bording opjusterede resultatforventningerne

Læs mere

F.E. Bording. Rekorder viser vejen frem. 27. april 2016 KURSFORVENTNINGER INVESTERINGSCASEN KURSTRIGGERS. KURSUDVIKLING 12 måneder VIRKSOMHEDSPROFIL

F.E. Bording. Rekorder viser vejen frem. 27. april 2016 KURSFORVENTNINGER INVESTERINGSCASEN KURSTRIGGERS. KURSUDVIKLING 12 måneder VIRKSOMHEDSPROFIL Anledning: Selskabsmeddelelser 0% 0% Rekorder viser vejen frem 20 var i rekordernes tegn for og med fokus på det lange træk, er der begrundet tro på, at selskabet fremadrettet vil fortsætte den mangeårige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR

Læs mere

NunaMinerals 10. november 2010

NunaMinerals 10. november 2010 n-09 d-09 f-10 m-10 a-10 m-10 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Stort guldfund NunaMinerals har i sin søgen efter kilden til placer guldforekomsterne i Sydgrønland

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Gyldendal 19. december 2011

Gyldendal 19. december 2011 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 PRAETORIAN RESEARCH 2012: Endnu et stille år Med et nyhedsfattigt snart ovre, og ringe udsigter til væsentlige begivenheder i, forventer

Læs mere

Gyldendal 1. september 2011

Gyldendal 1. september 2011 a-10 s-10 o-10 n-10 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2011 Skuffende ellers intet nyt! Gyldendals rapport for 1. halvår 2011 var resultatmæssigt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Gyldendal 16. november 2012

Gyldendal 16. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal meddelelse 2012 Reddet af soft porn! Gyldendal fastholder forventningerne til årets resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier Årsregnskabsmeddelelse 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 640 mio. mod DKK 631 mio. i 2013. God aktivitet omkring indgåelse af nye lejekontrakter, der i 2014 svarede til en årsleje på DKK 103 mio. mod DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. kvartal (Perioden 1. januar til 31. marts ) Victoria Properties godt rustet til Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR -0,3 mio.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

NunaMinerals 24. oktober 2013

NunaMinerals 24. oktober 2013 s-12 o-12 n-12 d-12 f-13 m-13 a-13 m-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Positiv udvikling gavner NunaMinerals Det grønlandske waiting game er måske ved at finde sin afslutning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011 Generalforsamling Scandinavian Properties A/S 29. april 2011 1 Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Blue Vision fortsætter sideløbende forhandlingerne med den potentielle investor, med hvem der er indgået hensigtserklæring.

Blue Vision fortsætter sideløbende forhandlingerne med den potentielle investor, med hvem der er indgået hensigtserklæring. Blue Vision (BV) sum of the parts analyse Blue Vision eneste aktivitet består af et ejerskab af 79,3 % af selskabet Portinho S.A. Portinho S.A. aktivitet er at eje og udvikle et grundstykke på 31.123 m2

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere