Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Overførsel af driftsbevillinger fra Tønder Kommunes regnskab Ansøgning til Turismepuljen - Klosterforum 8 4 Anlægsprojekter afsluttet over 2 mio. kr Frigivelse af anlægsmidler til renovering af tag på Hal 2, Tønder Sport- og Fritidscenter 11 6 Frigivelse af anlægsmidler Vandløbsindss 12 7 Ekstraordinært tilskud i 2013 til Kunstnerhuset i Skærbæk Fritidscenter 14 8 Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andels Boligforening, afdeling Den kommunale science-stregi Projektforslag for solvarmeanlæg m.m., Løgumkloster Fjernvarme Griskørsel for skolesøgende unge med kollektiv trafik Forslag til kommuneplantillæg nr , Industri Syd, lokalplan nr område til tekniske anlæg til varme og energiproduktion, Energi Syd samt Miljørapport april

3 Refer 13 Lakolk Camping - fremtidens campingplads Lakolk Butikscenter - overdragelse af butik samt ændring af varekoncept. 32 Lukkede dagsordenspunkter 15 Salg af areal Køb af ejendomme april

4 Refer 1. Overførsel af driftsbevillinger fra S Sagsfremstilling Der er udfærdiget en opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger. Opgørelsen er drøftet på direktionsmødet den 14. og 21. marts 2013 samt i de respektive fagudvalg efterfølgende. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget regler for overførsel og vedtog i december 2011 Rammer for aftalestyring for Tønder Kommune. Opgørelsen af de uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger er sket i overensstemmelse hermed. De samlede opgjorte overførsler ser således ud: Det samlede restbudget er på 49,3 mio. kr. I forhold til opgørelsen ønskes overført 43,1 mio. kr., heraf 4,0 mio. kr. fra drift til anlæg. Der overføres 29,6 mio. kr. til service og 9,5 mio. kr. fra indkomstoverførsler til en pulje til midtvejsregulering m.v. i I forhold til det korrigerede budget udgør de foreslåede overførsler 1,7 %. Af det samlede restbudget er der således 6 mio. kr. som ikke overføres. Direktionens forslag er, institutionernes opsparede midler på 22 mio. kr. overføres fuldt ud. Heraf overføres dog 2,5 mio. kr. til anlægsprojekter, fordelt med 1,5 mio. kr. til IT samt 2,5 mio. kr. på skole og dagpasningsområdet. For de øvrige områder under fagcheferne indebærer forslaget en omfordeling, således områder med forholdsvis store opsparinger bidrager til områder med særlige budgetmæssige udfordringer. Det er også fra fagchefområderne de 6 mio. kr., som ikke overføres, stammer. På området for indkomstoverførsler er indstillingen, restmidler overføres til en samlet pulje under Økonomiudvalget. Puljen anvendes til midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet og eventuelt andre områder udenfor service (ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering, refusion særligt dyre enkeltsager). Bilag Samlet oversigt over overførsler april

5 Refer Direktionen indstiller, der overføres 29,596 mio. kr. i positive overførsler til brug i 2013 (service) afs pulje på 15 mio. kr. til brug af overførte midler nulstilles der overføres 9,530 mio. kr. til pulje under Økonomiudvalget (overførselsudgifter) 6,0 mio. kr. af det restkorrigerede budget ikke overføres Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 3: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

6 Refer 2. Tønder Kommunes regnskab S Sagsfremstilling Tønder Kommunes regnskab for 2012 er nu udarbejdet og det udviser et solidt regnskabsresult, som på stort set alle områder ligger tæt på forventningerne i det oprindelige budget. På den ordinære drift er der et overskud på 40,8 mio. kr. mod forventet 31,7 mio. kr. Overskuddets størrelse skal ses i lyset af, Tønder Kommune ekstraordinært har betalt en regning fra sten på 63,2 mio. kr. for efterregulering af sk i Kommunen har med et forbrug på serviceudgifter på knap mio. kr. også formået holde sig inden for servicerammen med en margen på 13 mio. kr. Samlet set er der anvendt godt 41 mio. kr. af kassebeholdningen mod forventet 35 mio. kr. i budgettet. Det må vurderes tilfredsstillende specielt i et år, hvor der udelukkende er afdraget på den lange gæld (27 mio. kr.) og ikke optaget nye lån. Så alt i alt et regnskab, der afspejler fastholdt fokus på økonomisk disciplin og som understøtter kommunens økonomiske politik. Hovedtallene i regnskabsresultet for 2012 er følgende: Mio.kr. Indtægter ,2 Drifts- og renteudgifter 2.268,4 Result af ordinær drift -40,8 Anlæg og jordforsyning 67,2 Result sktefinansieret i alt 26,4 Forsyningsvirksomhed 1,6 Result i alt 28,0 Nettolåneafdrag 26,8 Finansforskydninger og kursregulering -13,4 Formindskelse af kassebeholdning 41,4 - overskud/kasseforøgelse/merforbrug + underskud/kasseforbrug/mindreforbrug Lovgrundlag Styrelsesloven: Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision Bilag Tønder Kommune regnskab april

7 Refer Direktionen indstiller, regnskabet fremsendes til politisk behandling med den forudsætning, overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2012 til 2013 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 4: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

8 Refer 3. Ansøgning til Turismepuljen - Klosterforum Ø Sagsfremstilling Klosterforum har den 1. februar 2013 indsendt projektansøgning til Kulturstyrelsen med titlen: The First Europeans. The Living Heritage of the Cisterciens in Løgumkloster, Denmark and Pelplin, Poland. Med sin projektansøgning søger Klosterforum om tildeling af Det europæiske Kulturarvsmærke, der har til formål styrke kulturarvens værdi og synlighed, samt øge kulturarvens rolle i en økonomisk og bæredygtig udvikling af de europæiske regioner. Ansøgningen bedømmes af en jury under Europakommissionen, og afgørelsen kan forventes ultimo Selvom ansøgningen nu er afleveret, er der stadig arbejdsopgaver, der skal udføres: - Formidling af projektet - Opfølgningsarbejde sammen med Kulturstyrelsen - Produktion af kort film (tre min.) om projektet (Region Syddanmark) - Vedligeholdelse og udvikling det fortste samarbejde med Polen, samt ét eller to besøg i Pelplin. Til dette fortste arbejde fra 1. februar frem til august ansøger Klosterforum om en projektbevilling på i alt kr. Økonomi Klosterforums arbejde har indtil 1. februar været understøttet af Tønder Kommune både med faglig bistand og en bevilling på kr. Teologisk pædagogisk Center har indtil 1. februar vederlagsfrit stillet kontor, bibliotekar og administrion til rådighed. Klosterforum ansøger om en projektbevilling på i alt kr. Beløbet svarer til 1/6 årsværk samt administrions- og rejseudgifter. Den politiske styregruppe har behandlet sagen og indstiller, projektansøgningen imødekommes. Bilag Ansøgning om midler til forts understøtte Klosterforums forslag til EU.docx Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, projektansøgningen imødekommes. 25. april

9 Refer Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

10 Refer 4. Anlægsprojekter afsluttet over 2 mio. kr S Sagsfremstilling I henhold til reglerne skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskaberne har ikke været forelagt de respektive udvalg Bilag Anlægsprojekter 2012 afsluttede brutto over 2 mio.kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, anlægsregnskaberne godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 7: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

11 Refer 5. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af tag på Hal 2, Tønder Sport- og Fritidscenter P Sagsfremstilling Den 19. marts 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny ramme for det samlede projekt til renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter samt bygning af hal 4. Rammen udgør 20,7 mio. kr mio. kr. til hal 4. I november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen bl.a., der igangsættes en samlet plan for renovering af hal 2 og 3 samtidig med udbygningen med hal 4. Da taget på hal 2 er utæt, er der behov for en snarlig udskiftning af dette. Dette arbejde anbefales igangs snarest, og vil således udgå af den samlede plan for renovering og udbygning. Økonomi Team Ejendomme estimerer, udskiftning af taget på hal 2 vil udgøre 1,7 mio. kr. Bilag Renovering af tag på hal 2, Tønder Sport- og Fritidscenter Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr., beløbet finansieres af den afste ramme på 20,7 mio. kr. til renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 8: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

12 Refer 6. Frigivelse af anlægsmidler Vandløbsindss S Sagsfremstilling Der er i budget 2013 afs rådighedsbeløb til igangsætte og styre gennemførelse af vandløbsindsser, som følger af Stens vandplaner. Vandplanerne er, på grund af retlige forhold, p.t. kendt ugyldige. Det gør den i forvejen forsinkede planproces yderligere vanskelig realisere indenfor fristen. Tidsrammen for den kommunale indss forventes ikke tilsvarende udvidet. Forvaltningen forventer, Sten snarest, efter en ny supplerende høring, vedtager det nødvendige plangrundlag for den videre kommunale indss. Indssen forventes ikke afvige væsentligt fra de hidtidige planforslag. Forvaltningen forventer ligeledes, Sten inden længe vedtager en bekendtgørelse, som på det nuværende grundlag gør det muligt søge tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering. Det er nødvendigt, forvaltningen går i gang med det indledende arbejde for være rustet til varetage opgaverne i den pressede tidsplan, og derfor søges rådighedsbeløbet for 2013 frigivet. Midlerne vil blive brugt til såvel bemanding som køb af eksterne ydelser. Forvaltningen vil bl.a. gennemføre undersøgelser i de vandløb, hvor Stens dagrundlag er forældet eller mangelfuldt, for efterprøve om der allerede er målopfyldelse. På den måde sikres, der kun gennemføres indsser i de vandløb, hvor det er nødvendigt. Lovgrundlag Miljømålsloven Økonomi Der er afs et rådighedsbeløb på kr. i budget 2013 til løse opgaver i forbindelse med vandløbsindsser Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr. til igangsætte og styre gennemførelse af vandløbsindsser, som følger af Stens vandplanlægning, det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 9: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt 25. april

13 Refer Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

14 Refer 7. Ekstraordinært tilskud i 2013 til Kunstnerhuset i Skærbæk Fritidscenter S Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i 2013 afs et ekstraordinært engangstilskud til foreningen Skærbæk Fritidscenter/Kunstnerhuset med det formål styrke driften af Kunstnerhuset. Forudsætningen for tilskuddet er, bestyrelsen fremlægger en plan for en fremadrettet styrkelse af driften af Kunstnerhuset. Baggrunden for denne beslutning var, Kunstnerhuset i tidligere år har haft store underskud på driften: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Bestyrelsen for Foreningen Skærbæk Fritidscenter har nu fremsendt deres plan for, hvordan de vil styrke driften af Kunstnerhuset. Udgangspunktet for planen er, det oprindelige koncept for Kunstnerhuset fastholdes for efterleve bindingen over for Lokale- og Anlægsfonden, som gælder frem til Den betyder, der skal være kunstneriske aktiviteter i huset. Planen er opdelt i initiiver, der skal virke på kortere og længere sigt. Flere initiiver vil blive s i værk i løbet af 2013 og forventes virke fra og med Der er blandt andet tale om: 1. Nedbringelse af lønudgiften med kr. pr. år. 2. Danne en støtteforening/vennekreds for få mere frivilligt arbejde ind i Kunstnerhuset. 3. Arbejde målrettet på øge udlejning af elier og bevægelsesrummet i perioder uden udstillinger i Kunstnerhuset - både til kunstneriske aktiviteter og til andre aktiviteter. Som eksempel på ny kunstnerisk aktivitet kan nævnes, den årlige udstilling, som Foreningen Kunst og Kunsthåndværk langs Vadehavet afholder, for første gang bliver holdt i Kunstnerhuset i Økonomi Forventningerne til regnskabet fremover er følgende: 2013: - 0 kr. ved tilførelse af engangstilskud på kr. 2014: kr. 25. april

15 Refer 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. 2018: kr. 2019: kr. Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, den fremsendte plan tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 3: Udvalget tager den indsendte plan til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der frigives et engangstilskud på kr. til Kunstnerhuset i Skærbæk Fritidscenter. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 10: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

16 Refer 8. Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andels Boligforening, afdeling G Sagsfremstilling Toftlund Andels Boligforening ansøger om godkendelse til konvertering af lån i afdeling 15, Jægerskoven, optaget i Kommune Kredit i år 2001 med en løbetid på 30 år. Konverteringen afvikles d. 28. juni Konverteringen gennemføres jf. reglerne i Konverteringsbekendtgørelsens pgf. 5. På lånet som ønskes konverteret er afgivet 100% kommunegaranti. Låneda 4% kontantlån oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. (28. juni 2013) kursværdi kr., nominel rente 5,75% og årlig ydelse kr., udløb 30. juni 2031 ønskes konverteret til Aftalelån kr., fast rente 2,69%, årlig ydelse kr., udløb 30. juni Aftalelånet med fast rente er principielt ikke konverterbar. Indfrielse helt eller delvis før 30. juni 2031 vil være mod betaling af kompensionsrente. Konverteringen er ikke forbundet med omkostninger. Årlig besparelse på ydelsen kr. ønskes anvendt til forbedring af økonomien i afdelingen. Lovgrundlag Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. Låneprovenuet må højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger (pgf. 5, stk. 1). Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån (kan afrundes til hele år) (pgf. 5, stk. 2). Det nye lån skal tilbydes på sådanne vilkår, bruttoydelsen incl. bidrag bliver lavere end på det indfriede lån (pgf. 5, stk. 8). Økonomi Tønder Kommunes garantiforpligtelse forbliver uændret. Bilag anmodning fra TAB om konvertering af lån 25. april

17 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender konvertering af lånet Økonomiudvalget vedstår kommunegarantien indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

18 Refer 9. Den kommunale science-stregi A Sagsfremstilling Tønder Kommune er en del af projekt "Science Region Syddanmark" som følge af, borgmestrene i Region Syddanmark på Kommunekontaktudvalgets møde den 29. april 2011 drøftede, hvordan kommunerne i Region Syddanmark i fællesskab kan arbejde for skabe en region, hvor uddannelse og erhvervsudvikling går hånd i hånd. Som et helt centralt element i deltagelse i projekt "Science Region Syddanmark" er udarbejdelse og vedtagelse af en kommunal science-stregi med fokus på arbejdet med science på 0-18 års området. Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2012, Børn og Skoleforvaltningen anste en medarbejder med nurfaglige kompetencer til udarbejdelse og implementering af den kommunale science-stregi. Udkastet til Tønder kommunes science-stregi er bygget op om: En vision: Børn og unge fra Tønder Kommune møder verden med en forståelse af, science er en del af dagligdagen 3 mål: der iværksættes tiltag, der synliggør og kvalificerer overgangene inden for det nurfaglige område for 0-18 årige alle børn får indsigt i nur, teknik og sundhed gennem dagtilbud, skole, uformelle læringsmiljøer og erhversliv flere unge vælger ungdomsuddannelse inden for de nurfaglige områder - herunder nur, teknik og sundhed 3 indssområder, som er helt centrale i nå målene: de professionelles samarbejde uformelle læringsmiljøer og science det lokale erhvervsliv som rollemodel Grundtanken i science-stregien er, der skal skabes bevidsthed om, science er en del af hverdagen. Derfor er der især fokus på, verdenen uden for dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse åbnes og er med til synliggøre, i hvor høj grad science er en del af det daglige liv. En lang række interessenter har bidraget til indholdet i Tønder Kommunes science-stregi: Samarbejdsforum for uddannelse, Tønder Gymnasium, EUC-Syd Tønder, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, alle prøveførende fri- og grundskoler i kommunen, VUC- Sønderjylland Tønder, Tønder Forsyning, kommunens erhvervsafdeling, Museum Sønderjylland Højer Mølle og Museum Skærbæk, Tønder Kommunes Biblioteker, Vadehavets Formidlerforum og Sekretariet for Nionalpark Vadehavet. At så mange har bidraget til indholdet i stregien er en styrke, fordi virkeliggørelse af stregien er afhængig af, de mange parter arbejder sammen og ser potentialet i kommunens science-stregi. Den endelige science-stregi træder i kraft den 1. august april

19 Refer Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, 5. februar 2013, pkt. 4: udkastet til science-stregien sendes til høring hos relevante parter herunder Handicaprådet og Ungerådet frem til den 15. marts 2013, og science-stregien efter fornyet behandling i april videresendes til Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Sagen genoptaget Den kommunale science-stregi har været i høring i perioden 6. februar til 15. marts. Der er generel opbakning til indholdet i science-stregien. Flere høringssvar peger på elementer, der adminstrivt skal tages højde for i forbindelse med implementering af science-stregien fx: nævnes usikkerhed og udfordringer i forbindelse med etablering af netværk på tværs af dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser, opmærksomhed på mulige behov for faglig opkvalificering og kurser på tværs af institutionerne, samarbejde med det lokale erhvervsliv om udvikling af undervisningsforløb sikkerhed for, elever med særlige behov får samme muligheder som andre børn samarbejde med de uformelle læringsmiljøer om udarbejdelse af idéhæfte med besøgsmuligheder transport i forbindelse med besøg på f.eks. virksomheder og uformelle læringsmiljøer Som en del af høringssvaret udtrykker nogle daginstitutioner et ønske om indføre intranet i daginstitutionerner. Der er igangs udviklingsarbejder med brug af intranet på dagtilbudsområdet. Bilag med oversigt over og resume af fremsendte høringssvar - 2 sider. Bilag med samtlige høringssvar - 15 sider Bilag med science-stregi er uændret i forhold til den version, der har været i høring. Bilag science stregi - manus Oversigt over og resume af høringssvar til Science-stregien1 høringssvar science-stregi.pdf 25. april

20 Refer Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, science-stregien godkendes og indstillingen videresendes til Kommualbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 9. april 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

21 Refer 10. Projektforslag for solvarmeanlæg m.m., Løgumkloster Fjernvarme P Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag fra Løgumkloster Fjernvarme A.M.B.A. Projektforslaget fremgår af bilag 1 og omhandler: - nedlukning og udflytning af kedelcentralen på Garvergade 8 (i bymidten), som medfører afvikling af 2 nurgaskedler og 1 oliekedel med en samlet kapacitet på 16,8 MW - indflytning og udbygning af kedelcentralen på Søndermarksvej 3 (i industrikvarter) som medfører etablering af: - et nyt solvarmeanlæg på ialt m² solfangere - et nyt dam-varmelager på m³ - en ny akkumuleringstank på m³ - en ny absorptionsvarmepumpe på 3 MW(hedtvand) - en ny nurgaskedel på 10 MW (erstter gl. kapacitet på Garvergade 8) - LT-vekslere på eksisterende nurgasmotorer på Søndermarksvej 3 - forbindelsesledninger mellem solvarmeanlægget og værket, forbindelsesledninger mellem dam-varmelageret og værket samt interne forbindelsesledninger på værket. Solfangeranlægget og damvarmelageret placeres på et areal (landbrugsjord) øst for Dravedvej og syd for Stionsvej. De øvrige anlæg etableres ved værket hvor der ønskes opført ialt ca m² nye bygninger til rumme de tekniske anlæg. Projektarealernes beliggenhed og overordnede disponering fremgår projektforslagets bilag F. Der er pt. igangs proces med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, samt VVMscreening for hele projektet. Projektforslaget er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsens 3, kap. 3, 4 og 5. Efter gennemgang af projektforslaget, herunder de samfundsøkonomiske beregninger og følsomhedsanalyser skal forvaltningen fastslå, projektforslaget IKKE kan opnå tilfredsstillende positiv samfundsøkonomi, men derimod udviser et samfundsøkonomisk underskud på 56 mio. kr., hvorfor kommunens godkendelse af projektforslaget kræver en dispension fra Energistyrelsen i.h.t. Projektbekendtgørelsens 28. Projektforslaget belyser endvidere de selskabsøkonomiske forhold, som viser der ved en investering på 151 mio kr. er en driftsbesparelse på 9,54 mio kr/år, svarende til en simpel tilbagebetalingstid på 14,3 år, i forhold til solvarmeanlæggets forventede levetid på 30 år. Med en gennemsnitlig kapitalomkostning på 8,06 mio kr/år (ved 3% rentess) medfører dette en gennemsnitlig nettobesparelse på 1,48 mio kr/år, som kan viderekanaliseres til forbrugerne i form af reducerede varmepriser. 25. april

22 Refer Projektet belyser ikke brugerøkonomi og dette vurderes i det konkrete tilfælde ikke være afgørende for godkendelse af projektet. Bortset fra nødvendigheden for en dispension fra Energistyrelsen i.h.t. Projektbekendtgørelsens 28, vurderes projektforslaget iøvrigt være i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsens formål og bestemmelser. Udkast til ansøgning om dispension fremgår af bilag 2. Det er således forvaltningens indstilling, Kommunalbestyrelsen beslutter, Energistyrelsen søges om dispension, således Tønder Kommune kan behandle og godkende projektet, og Kommunalbestyrelsen beslutter, projektforslaget sideløbende udsendes i 4 ugers underretning og partshøring, samt sagen genoptages efter underretning, partshøring og når Energistyrelsens dispension foreligger, således endelig godkendelse sker samtidig med behandling af ansøgningen om kommunegaranti. Lovgrundlag Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen Økonomi Der er søgt om kommunegaranti på 155 mio kr. Indhentning af teknisk risikovurdering til behandling af ansøgning om kommunegaranti igangsættes ved 2 selvstændige eksterne rådgivere, jf retningslinie for kommunegarantier over 50 mio. kr. Bilag 30 sider - Revideret projektforslag med bilag, Løgumkloster Fjernvarme, Søndermarksvej 3, 6240 Løgumkloster udkast til dispensionsansøgning, Søndermarksvej 3, 6240 Løgumkloster Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, projektet godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 14: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 16: Økonomiudvalget indstiller: der ansøges om dispension i Energistyrelsen, projektforslaget sideløbende sendes i høring. Beslutning Indstillingen godkendt 25. april

23 Refer Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

24 Refer 11. Griskørsel for skolesøgende unge med kollektiv trafik Ø Sagsfremstilling Med baggrund i Budgetforliget for 2013 omkring griskørsel for skolesøgende har Sydtrafik fremsendt not, der beskriver mulige løsninger og økonomi for gris kørsel for skolesøgende elever under 18 år, der omfter befordring med åben kollektiv trafik med tog og bus i hele Tønder Kommune. Sydtrafik anbefaler, såfremt Tønder Kommune ønsker arbejde videre med gris kørsel for unge skolesøgende under 18 år, der arbejdes videre med følgende løsninger: Rejsekort til elever i grundskolen, med afregning pr. kørt tur til klippekortstakst. Ungdomskort til elever til og med 17 år på ungdomsuddannelse, hvor eleven kan søge om få refunderet egenbetalingen hos kommunen. Der er derudover vurderet på, om gris kørsel vil udløse behov for dubleringskørsel på ruter og afgange med i forvejen høje passagertal. Vurdering af udgifter og indtægter (årlig udgift i 2013-priser) Grundskoleelever: Udgift til rejsehjemmel vurderes til 6,8 mio. kr. (5,5 9,3 mio. kr. ved ændrede forudsætninger vedr. rejselængde). Tilbageførsel til Tønder Kommune i indtægtsdeling vurderes ud fra antal køreplantimer være 4,0 mio. kr. (5,4 mio. kr. ved køb af rejsehjemmel for 9,3 mio. kr.). Udstedelse af kort det første år udgør 0,3 mio. kr. og efterfølgende år kr. Dertil kommer administrionsgebyr til Sydtrafik. Ordningen er beregnet ud fra elever. Ungdomsuddannelseselever under 18 år: Dublering: Økonomi Opsummering Udgift til rejsehjemmel vurderes til 2,6 mio. kr. Tilbageførsel i indtægtsdeling vurderes være 1,0 mio. kr. Ordningen er beregnet ud fra 650 elever. Årlig udgift forventes som minimum være 1,2-1,3 mio kr. Fri- og privskolernes eventuelle ophør af lukkede kørsel er udeladt af analysen. Grundskoleelever 2,9 mio. kr. Udgift til rejsehjemmel (skolekort) Tilbageførsel i indtægtsfordeling til TK 6,8 mio. kr. -4,0 mio. kr. (Region 1,8 mio. kr. - Arriva 1,0 mio. kr.) Udstedelse af kort administrion 0,1 mio. kr. Ungdomsuddannelseselever under 18 år 1,6 mio. kr. Udgift til rejsehjemmel 2,6 mio. kr. 25. april

25 Refer Tilbageførsel i indtægtsdeling -1,0 mio. kr. (Region 0,5 mio. kr. - Arriva 1,1 mio. kr.) Dubleringkørsel 1,2 mio. kr. 3 dubleringsbusser 1,2 mio. kr. Merudgift for Kommunen i alt 5,7 mio. kr. Der er i budgettet for 2013 afs 0,7 mio kr. og i 2014, 15 og 16 afs 1,5 mio. kr. til "gris kørsel". Bilag Not og økonomi for gris skolekørsel i Tønder Kommune_revideret pdf Behovet for dubleringskørsel i forbindelse med indførelse af gris busk Ny beregning april 2013 v2 Not og økonomi for gris skolekørsel i Tønder Kommune Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, indførelse af "gris kørsel" ikke kan realiseres i 2013, da den samlede merudgift overstiger driftsbudgettet, evt. indførelse af ordningen for kommende år medtages til budgetlægningen for 2014 og overslagsårene, det i budget 2013 afste beløb på 0,7 mio kr. til "gris kørsel" tilbageføres til kassen, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2013, pkt. 4: Bo Jessen og Svend F. Sørensen følger forvaltningens indstilling. Frede Jensen stillede forslag om gris kørsel indenfor kommunegrænsen for 0-10 klasse - undtaget tog og X-Bus, fra med evaluering den Behovet for dublleringkørsel overvåges/vurderes i perioden. Ligeledes ønsker Frede Jensen Borgmesteren tager direkte kontakt til Arriva. Marit Jessen Rüdiger støtter forslaget. Henrik J. Møller afventer stillingtagen. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 17: Not af og fra Sydtrafik og Teknik- og Miljø om økonomien i en ren busløsning (uden tog og X-bus) blev forelagt i mødet. V følger indstillingen fra Bo Jessen og Svend F. Sørensen. 25. april

26 Refer A og C indstiller forslaget stillet af Frede Jensen og Marit Jessen Rüdiger om gris kørsel inden for kommunegrænsen for klasse undtaget tog og X-bus fra 1/ med evaluering den 1/ Behovet for dubleringskørsel overvåges/vurderes i perioden. A og C foreslår samtidigt en hurtig afklaring af prisen for indsættelse af de to dubleringsbusser. Søren Ebbesen Skov var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Ændringsforslag om griskørsel som indstillet af A og C på Økonomiudvalgets møde bortfaldt efter afstemning med stemmerne 11 for (A, C, S) og 17 imod (V,O,F). Forslaget som indstillet af V på Økonomiudvalgets møde er herefter vedtaget. Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling Not til sagen blev omdelt under mødet. 25. april

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. februar 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mehlsen, Preben Linnet

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. februar 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mehlsen, Preben Linnet Refer Refer Mødedo: 28. februar 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen, Preben Linnet 28. februar 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00.

Referat. Mødedato: 8. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00. Mødedo: 8. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 13:00 Fraværende: 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt. Ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A Blad nr.281 Ekstraordinær generalforsamling Tid og sted Stoholm Fjernvarme A.M.B.A Dag: Onsdag d. 29.01.2014 Kl: 19.00, Stoholm Kultur og

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere