Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Overførsel af driftsbevillinger fra Tønder Kommunes regnskab Ansøgning til Turismepuljen - Klosterforum 8 4 Anlægsprojekter afsluttet over 2 mio. kr Frigivelse af anlægsmidler til renovering af tag på Hal 2, Tønder Sport- og Fritidscenter 11 6 Frigivelse af anlægsmidler Vandløbsindss 12 7 Ekstraordinært tilskud i 2013 til Kunstnerhuset i Skærbæk Fritidscenter 14 8 Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andels Boligforening, afdeling Den kommunale science-stregi Projektforslag for solvarmeanlæg m.m., Løgumkloster Fjernvarme Griskørsel for skolesøgende unge med kollektiv trafik Forslag til kommuneplantillæg nr , Industri Syd, lokalplan nr område til tekniske anlæg til varme og energiproduktion, Energi Syd samt Miljørapport april

3 Refer 13 Lakolk Camping - fremtidens campingplads Lakolk Butikscenter - overdragelse af butik samt ændring af varekoncept. 32 Lukkede dagsordenspunkter 15 Salg af areal Køb af ejendomme april

4 Refer 1. Overførsel af driftsbevillinger fra S Sagsfremstilling Der er udfærdiget en opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger. Opgørelsen er drøftet på direktionsmødet den 14. og 21. marts 2013 samt i de respektive fagudvalg efterfølgende. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget regler for overførsel og vedtog i december 2011 Rammer for aftalestyring for Tønder Kommune. Opgørelsen af de uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger er sket i overensstemmelse hermed. De samlede opgjorte overførsler ser således ud: Det samlede restbudget er på 49,3 mio. kr. I forhold til opgørelsen ønskes overført 43,1 mio. kr., heraf 4,0 mio. kr. fra drift til anlæg. Der overføres 29,6 mio. kr. til service og 9,5 mio. kr. fra indkomstoverførsler til en pulje til midtvejsregulering m.v. i I forhold til det korrigerede budget udgør de foreslåede overførsler 1,7 %. Af det samlede restbudget er der således 6 mio. kr. som ikke overføres. Direktionens forslag er, institutionernes opsparede midler på 22 mio. kr. overføres fuldt ud. Heraf overføres dog 2,5 mio. kr. til anlægsprojekter, fordelt med 1,5 mio. kr. til IT samt 2,5 mio. kr. på skole og dagpasningsområdet. For de øvrige områder under fagcheferne indebærer forslaget en omfordeling, således områder med forholdsvis store opsparinger bidrager til områder med særlige budgetmæssige udfordringer. Det er også fra fagchefområderne de 6 mio. kr., som ikke overføres, stammer. På området for indkomstoverførsler er indstillingen, restmidler overføres til en samlet pulje under Økonomiudvalget. Puljen anvendes til midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet og eventuelt andre områder udenfor service (ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering, refusion særligt dyre enkeltsager). Bilag Samlet oversigt over overførsler april

5 Refer Direktionen indstiller, der overføres 29,596 mio. kr. i positive overførsler til brug i 2013 (service) afs pulje på 15 mio. kr. til brug af overførte midler nulstilles der overføres 9,530 mio. kr. til pulje under Økonomiudvalget (overførselsudgifter) 6,0 mio. kr. af det restkorrigerede budget ikke overføres Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 3: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

6 Refer 2. Tønder Kommunes regnskab S Sagsfremstilling Tønder Kommunes regnskab for 2012 er nu udarbejdet og det udviser et solidt regnskabsresult, som på stort set alle områder ligger tæt på forventningerne i det oprindelige budget. På den ordinære drift er der et overskud på 40,8 mio. kr. mod forventet 31,7 mio. kr. Overskuddets størrelse skal ses i lyset af, Tønder Kommune ekstraordinært har betalt en regning fra sten på 63,2 mio. kr. for efterregulering af sk i Kommunen har med et forbrug på serviceudgifter på knap mio. kr. også formået holde sig inden for servicerammen med en margen på 13 mio. kr. Samlet set er der anvendt godt 41 mio. kr. af kassebeholdningen mod forventet 35 mio. kr. i budgettet. Det må vurderes tilfredsstillende specielt i et år, hvor der udelukkende er afdraget på den lange gæld (27 mio. kr.) og ikke optaget nye lån. Så alt i alt et regnskab, der afspejler fastholdt fokus på økonomisk disciplin og som understøtter kommunens økonomiske politik. Hovedtallene i regnskabsresultet for 2012 er følgende: Mio.kr. Indtægter ,2 Drifts- og renteudgifter 2.268,4 Result af ordinær drift -40,8 Anlæg og jordforsyning 67,2 Result sktefinansieret i alt 26,4 Forsyningsvirksomhed 1,6 Result i alt 28,0 Nettolåneafdrag 26,8 Finansforskydninger og kursregulering -13,4 Formindskelse af kassebeholdning 41,4 - overskud/kasseforøgelse/merforbrug + underskud/kasseforbrug/mindreforbrug Lovgrundlag Styrelsesloven: Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision Bilag Tønder Kommune regnskab april

7 Refer Direktionen indstiller, regnskabet fremsendes til politisk behandling med den forudsætning, overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2012 til 2013 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 4: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

8 Refer 3. Ansøgning til Turismepuljen - Klosterforum Ø Sagsfremstilling Klosterforum har den 1. februar 2013 indsendt projektansøgning til Kulturstyrelsen med titlen: The First Europeans. The Living Heritage of the Cisterciens in Løgumkloster, Denmark and Pelplin, Poland. Med sin projektansøgning søger Klosterforum om tildeling af Det europæiske Kulturarvsmærke, der har til formål styrke kulturarvens værdi og synlighed, samt øge kulturarvens rolle i en økonomisk og bæredygtig udvikling af de europæiske regioner. Ansøgningen bedømmes af en jury under Europakommissionen, og afgørelsen kan forventes ultimo Selvom ansøgningen nu er afleveret, er der stadig arbejdsopgaver, der skal udføres: - Formidling af projektet - Opfølgningsarbejde sammen med Kulturstyrelsen - Produktion af kort film (tre min.) om projektet (Region Syddanmark) - Vedligeholdelse og udvikling det fortste samarbejde med Polen, samt ét eller to besøg i Pelplin. Til dette fortste arbejde fra 1. februar frem til august ansøger Klosterforum om en projektbevilling på i alt kr. Økonomi Klosterforums arbejde har indtil 1. februar været understøttet af Tønder Kommune både med faglig bistand og en bevilling på kr. Teologisk pædagogisk Center har indtil 1. februar vederlagsfrit stillet kontor, bibliotekar og administrion til rådighed. Klosterforum ansøger om en projektbevilling på i alt kr. Beløbet svarer til 1/6 årsværk samt administrions- og rejseudgifter. Den politiske styregruppe har behandlet sagen og indstiller, projektansøgningen imødekommes. Bilag Ansøgning om midler til forts understøtte Klosterforums forslag til EU.docx Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, projektansøgningen imødekommes. 25. april

9 Refer Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

10 Refer 4. Anlægsprojekter afsluttet over 2 mio. kr S Sagsfremstilling I henhold til reglerne skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskaberne har ikke været forelagt de respektive udvalg Bilag Anlægsprojekter 2012 afsluttede brutto over 2 mio.kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, anlægsregnskaberne godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 7: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

11 Refer 5. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af tag på Hal 2, Tønder Sport- og Fritidscenter P Sagsfremstilling Den 19. marts 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny ramme for det samlede projekt til renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter samt bygning af hal 4. Rammen udgør 20,7 mio. kr mio. kr. til hal 4. I november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen bl.a., der igangsættes en samlet plan for renovering af hal 2 og 3 samtidig med udbygningen med hal 4. Da taget på hal 2 er utæt, er der behov for en snarlig udskiftning af dette. Dette arbejde anbefales igangs snarest, og vil således udgå af den samlede plan for renovering og udbygning. Økonomi Team Ejendomme estimerer, udskiftning af taget på hal 2 vil udgøre 1,7 mio. kr. Bilag Renovering af tag på hal 2, Tønder Sport- og Fritidscenter Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr., beløbet finansieres af den afste ramme på 20,7 mio. kr. til renovering af Tønder Sport- og Fritidscenter, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 8: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

12 Refer 6. Frigivelse af anlægsmidler Vandløbsindss S Sagsfremstilling Der er i budget 2013 afs rådighedsbeløb til igangsætte og styre gennemførelse af vandløbsindsser, som følger af Stens vandplaner. Vandplanerne er, på grund af retlige forhold, p.t. kendt ugyldige. Det gør den i forvejen forsinkede planproces yderligere vanskelig realisere indenfor fristen. Tidsrammen for den kommunale indss forventes ikke tilsvarende udvidet. Forvaltningen forventer, Sten snarest, efter en ny supplerende høring, vedtager det nødvendige plangrundlag for den videre kommunale indss. Indssen forventes ikke afvige væsentligt fra de hidtidige planforslag. Forvaltningen forventer ligeledes, Sten inden længe vedtager en bekendtgørelse, som på det nuværende grundlag gør det muligt søge tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering. Det er nødvendigt, forvaltningen går i gang med det indledende arbejde for være rustet til varetage opgaverne i den pressede tidsplan, og derfor søges rådighedsbeløbet for 2013 frigivet. Midlerne vil blive brugt til såvel bemanding som køb af eksterne ydelser. Forvaltningen vil bl.a. gennemføre undersøgelser i de vandløb, hvor Stens dagrundlag er forældet eller mangelfuldt, for efterprøve om der allerede er målopfyldelse. På den måde sikres, der kun gennemføres indsser i de vandløb, hvor det er nødvendigt. Lovgrundlag Miljømålsloven Økonomi Der er afs et rådighedsbeløb på kr. i budget 2013 til løse opgaver i forbindelse med vandløbsindsser Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr. til igangsætte og styre gennemførelse af vandløbsindsser, som følger af Stens vandplanlægning, det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 9: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt 25. april

13 Refer Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

14 Refer 7. Ekstraordinært tilskud i 2013 til Kunstnerhuset i Skærbæk Fritidscenter S Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i 2013 afs et ekstraordinært engangstilskud til foreningen Skærbæk Fritidscenter/Kunstnerhuset med det formål styrke driften af Kunstnerhuset. Forudsætningen for tilskuddet er, bestyrelsen fremlægger en plan for en fremadrettet styrkelse af driften af Kunstnerhuset. Baggrunden for denne beslutning var, Kunstnerhuset i tidligere år har haft store underskud på driften: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Bestyrelsen for Foreningen Skærbæk Fritidscenter har nu fremsendt deres plan for, hvordan de vil styrke driften af Kunstnerhuset. Udgangspunktet for planen er, det oprindelige koncept for Kunstnerhuset fastholdes for efterleve bindingen over for Lokale- og Anlægsfonden, som gælder frem til Den betyder, der skal være kunstneriske aktiviteter i huset. Planen er opdelt i initiiver, der skal virke på kortere og længere sigt. Flere initiiver vil blive s i værk i løbet af 2013 og forventes virke fra og med Der er blandt andet tale om: 1. Nedbringelse af lønudgiften med kr. pr. år. 2. Danne en støtteforening/vennekreds for få mere frivilligt arbejde ind i Kunstnerhuset. 3. Arbejde målrettet på øge udlejning af elier og bevægelsesrummet i perioder uden udstillinger i Kunstnerhuset - både til kunstneriske aktiviteter og til andre aktiviteter. Som eksempel på ny kunstnerisk aktivitet kan nævnes, den årlige udstilling, som Foreningen Kunst og Kunsthåndværk langs Vadehavet afholder, for første gang bliver holdt i Kunstnerhuset i Økonomi Forventningerne til regnskabet fremover er følgende: 2013: - 0 kr. ved tilførelse af engangstilskud på kr. 2014: kr. 25. april

15 Refer 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. 2018: kr. 2019: kr. Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, den fremsendte plan tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 3: Udvalget tager den indsendte plan til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der frigives et engangstilskud på kr. til Kunstnerhuset i Skærbæk Fritidscenter. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 10: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

16 Refer 8. Ansøgning om godkendelse af konvertering af lån i Toftlund Andels Boligforening, afdeling G Sagsfremstilling Toftlund Andels Boligforening ansøger om godkendelse til konvertering af lån i afdeling 15, Jægerskoven, optaget i Kommune Kredit i år 2001 med en løbetid på 30 år. Konverteringen afvikles d. 28. juni Konverteringen gennemføres jf. reglerne i Konverteringsbekendtgørelsens pgf. 5. På lånet som ønskes konverteret er afgivet 100% kommunegaranti. Låneda 4% kontantlån oprindelig hovedstol kr. nedbragt til kr. (28. juni 2013) kursværdi kr., nominel rente 5,75% og årlig ydelse kr., udløb 30. juni 2031 ønskes konverteret til Aftalelån kr., fast rente 2,69%, årlig ydelse kr., udløb 30. juni Aftalelånet med fast rente er principielt ikke konverterbar. Indfrielse helt eller delvis før 30. juni 2031 vil være mod betaling af kompensionsrente. Konverteringen er ikke forbundet med omkostninger. Årlig besparelse på ydelsen kr. ønskes anvendt til forbedring af økonomien i afdelingen. Lovgrundlag Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. Låneprovenuet må højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger (pgf. 5, stk. 1). Det nye lån skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån (kan afrundes til hele år) (pgf. 5, stk. 2). Det nye lån skal tilbydes på sådanne vilkår, bruttoydelsen incl. bidrag bliver lavere end på det indfriede lån (pgf. 5, stk. 8). Økonomi Tønder Kommunes garantiforpligtelse forbliver uændret. Bilag anmodning fra TAB om konvertering af lån 25. april

17 Refer Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget godkender konvertering af lånet Økonomiudvalget vedstår kommunegarantien indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

18 Refer 9. Den kommunale science-stregi A Sagsfremstilling Tønder Kommune er en del af projekt "Science Region Syddanmark" som følge af, borgmestrene i Region Syddanmark på Kommunekontaktudvalgets møde den 29. april 2011 drøftede, hvordan kommunerne i Region Syddanmark i fællesskab kan arbejde for skabe en region, hvor uddannelse og erhvervsudvikling går hånd i hånd. Som et helt centralt element i deltagelse i projekt "Science Region Syddanmark" er udarbejdelse og vedtagelse af en kommunal science-stregi med fokus på arbejdet med science på 0-18 års området. Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2012, Børn og Skoleforvaltningen anste en medarbejder med nurfaglige kompetencer til udarbejdelse og implementering af den kommunale science-stregi. Udkastet til Tønder kommunes science-stregi er bygget op om: En vision: Børn og unge fra Tønder Kommune møder verden med en forståelse af, science er en del af dagligdagen 3 mål: der iværksættes tiltag, der synliggør og kvalificerer overgangene inden for det nurfaglige område for 0-18 årige alle børn får indsigt i nur, teknik og sundhed gennem dagtilbud, skole, uformelle læringsmiljøer og erhversliv flere unge vælger ungdomsuddannelse inden for de nurfaglige områder - herunder nur, teknik og sundhed 3 indssområder, som er helt centrale i nå målene: de professionelles samarbejde uformelle læringsmiljøer og science det lokale erhvervsliv som rollemodel Grundtanken i science-stregien er, der skal skabes bevidsthed om, science er en del af hverdagen. Derfor er der især fokus på, verdenen uden for dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse åbnes og er med til synliggøre, i hvor høj grad science er en del af det daglige liv. En lang række interessenter har bidraget til indholdet i Tønder Kommunes science-stregi: Samarbejdsforum for uddannelse, Tønder Gymnasium, EUC-Syd Tønder, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, alle prøveførende fri- og grundskoler i kommunen, VUC- Sønderjylland Tønder, Tønder Forsyning, kommunens erhvervsafdeling, Museum Sønderjylland Højer Mølle og Museum Skærbæk, Tønder Kommunes Biblioteker, Vadehavets Formidlerforum og Sekretariet for Nionalpark Vadehavet. At så mange har bidraget til indholdet i stregien er en styrke, fordi virkeliggørelse af stregien er afhængig af, de mange parter arbejder sammen og ser potentialet i kommunens science-stregi. Den endelige science-stregi træder i kraft den 1. august april

19 Refer Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, 5. februar 2013, pkt. 4: udkastet til science-stregien sendes til høring hos relevante parter herunder Handicaprådet og Ungerådet frem til den 15. marts 2013, og science-stregien efter fornyet behandling i april videresendes til Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 5. februar 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i mødet. Sagen genoptaget Den kommunale science-stregi har været i høring i perioden 6. februar til 15. marts. Der er generel opbakning til indholdet i science-stregien. Flere høringssvar peger på elementer, der adminstrivt skal tages højde for i forbindelse med implementering af science-stregien fx: nævnes usikkerhed og udfordringer i forbindelse med etablering af netværk på tværs af dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser, opmærksomhed på mulige behov for faglig opkvalificering og kurser på tværs af institutionerne, samarbejde med det lokale erhvervsliv om udvikling af undervisningsforløb sikkerhed for, elever med særlige behov får samme muligheder som andre børn samarbejde med de uformelle læringsmiljøer om udarbejdelse af idéhæfte med besøgsmuligheder transport i forbindelse med besøg på f.eks. virksomheder og uformelle læringsmiljøer Som en del af høringssvaret udtrykker nogle daginstitutioner et ønske om indføre intranet i daginstitutionerner. Der er igangs udviklingsarbejder med brug af intranet på dagtilbudsområdet. Bilag med oversigt over og resume af fremsendte høringssvar - 2 sider. Bilag med samtlige høringssvar - 15 sider Bilag med science-stregi er uændret i forhold til den version, der har været i høring. Bilag science stregi - manus Oversigt over og resume af høringssvar til Science-stregien1 høringssvar science-stregi.pdf 25. april

20 Refer Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, science-stregien godkendes og indstillingen videresendes til Kommualbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 9. april 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Christina Htens deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

21 Refer 10. Projektforslag for solvarmeanlæg m.m., Løgumkloster Fjernvarme P Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag fra Løgumkloster Fjernvarme A.M.B.A. Projektforslaget fremgår af bilag 1 og omhandler: - nedlukning og udflytning af kedelcentralen på Garvergade 8 (i bymidten), som medfører afvikling af 2 nurgaskedler og 1 oliekedel med en samlet kapacitet på 16,8 MW - indflytning og udbygning af kedelcentralen på Søndermarksvej 3 (i industrikvarter) som medfører etablering af: - et nyt solvarmeanlæg på ialt m² solfangere - et nyt dam-varmelager på m³ - en ny akkumuleringstank på m³ - en ny absorptionsvarmepumpe på 3 MW(hedtvand) - en ny nurgaskedel på 10 MW (erstter gl. kapacitet på Garvergade 8) - LT-vekslere på eksisterende nurgasmotorer på Søndermarksvej 3 - forbindelsesledninger mellem solvarmeanlægget og værket, forbindelsesledninger mellem dam-varmelageret og værket samt interne forbindelsesledninger på værket. Solfangeranlægget og damvarmelageret placeres på et areal (landbrugsjord) øst for Dravedvej og syd for Stionsvej. De øvrige anlæg etableres ved værket hvor der ønskes opført ialt ca m² nye bygninger til rumme de tekniske anlæg. Projektarealernes beliggenhed og overordnede disponering fremgår projektforslagets bilag F. Der er pt. igangs proces med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, samt VVMscreening for hele projektet. Projektforslaget er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsens 3, kap. 3, 4 og 5. Efter gennemgang af projektforslaget, herunder de samfundsøkonomiske beregninger og følsomhedsanalyser skal forvaltningen fastslå, projektforslaget IKKE kan opnå tilfredsstillende positiv samfundsøkonomi, men derimod udviser et samfundsøkonomisk underskud på 56 mio. kr., hvorfor kommunens godkendelse af projektforslaget kræver en dispension fra Energistyrelsen i.h.t. Projektbekendtgørelsens 28. Projektforslaget belyser endvidere de selskabsøkonomiske forhold, som viser der ved en investering på 151 mio kr. er en driftsbesparelse på 9,54 mio kr/år, svarende til en simpel tilbagebetalingstid på 14,3 år, i forhold til solvarmeanlæggets forventede levetid på 30 år. Med en gennemsnitlig kapitalomkostning på 8,06 mio kr/år (ved 3% rentess) medfører dette en gennemsnitlig nettobesparelse på 1,48 mio kr/år, som kan viderekanaliseres til forbrugerne i form af reducerede varmepriser. 25. april

22 Refer Projektet belyser ikke brugerøkonomi og dette vurderes i det konkrete tilfælde ikke være afgørende for godkendelse af projektet. Bortset fra nødvendigheden for en dispension fra Energistyrelsen i.h.t. Projektbekendtgørelsens 28, vurderes projektforslaget iøvrigt være i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsens formål og bestemmelser. Udkast til ansøgning om dispension fremgår af bilag 2. Det er således forvaltningens indstilling, Kommunalbestyrelsen beslutter, Energistyrelsen søges om dispension, således Tønder Kommune kan behandle og godkende projektet, og Kommunalbestyrelsen beslutter, projektforslaget sideløbende udsendes i 4 ugers underretning og partshøring, samt sagen genoptages efter underretning, partshøring og når Energistyrelsens dispension foreligger, således endelig godkendelse sker samtidig med behandling af ansøgningen om kommunegaranti. Lovgrundlag Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen Økonomi Der er søgt om kommunegaranti på 155 mio kr. Indhentning af teknisk risikovurdering til behandling af ansøgning om kommunegaranti igangsættes ved 2 selvstændige eksterne rådgivere, jf retningslinie for kommunegarantier over 50 mio. kr. Bilag 30 sider - Revideret projektforslag med bilag, Løgumkloster Fjernvarme, Søndermarksvej 3, 6240 Løgumkloster udkast til dispensionsansøgning, Søndermarksvej 3, 6240 Løgumkloster Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, projektet godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 14: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 16: Økonomiudvalget indstiller: der ansøges om dispension i Energistyrelsen, projektforslaget sideløbende sendes i høring. Beslutning Indstillingen godkendt 25. april

23 Refer Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling 25. april

24 Refer 11. Griskørsel for skolesøgende unge med kollektiv trafik Ø Sagsfremstilling Med baggrund i Budgetforliget for 2013 omkring griskørsel for skolesøgende har Sydtrafik fremsendt not, der beskriver mulige løsninger og økonomi for gris kørsel for skolesøgende elever under 18 år, der omfter befordring med åben kollektiv trafik med tog og bus i hele Tønder Kommune. Sydtrafik anbefaler, såfremt Tønder Kommune ønsker arbejde videre med gris kørsel for unge skolesøgende under 18 år, der arbejdes videre med følgende løsninger: Rejsekort til elever i grundskolen, med afregning pr. kørt tur til klippekortstakst. Ungdomskort til elever til og med 17 år på ungdomsuddannelse, hvor eleven kan søge om få refunderet egenbetalingen hos kommunen. Der er derudover vurderet på, om gris kørsel vil udløse behov for dubleringskørsel på ruter og afgange med i forvejen høje passagertal. Vurdering af udgifter og indtægter (årlig udgift i 2013-priser) Grundskoleelever: Udgift til rejsehjemmel vurderes til 6,8 mio. kr. (5,5 9,3 mio. kr. ved ændrede forudsætninger vedr. rejselængde). Tilbageførsel til Tønder Kommune i indtægtsdeling vurderes ud fra antal køreplantimer være 4,0 mio. kr. (5,4 mio. kr. ved køb af rejsehjemmel for 9,3 mio. kr.). Udstedelse af kort det første år udgør 0,3 mio. kr. og efterfølgende år kr. Dertil kommer administrionsgebyr til Sydtrafik. Ordningen er beregnet ud fra elever. Ungdomsuddannelseselever under 18 år: Dublering: Økonomi Opsummering Udgift til rejsehjemmel vurderes til 2,6 mio. kr. Tilbageførsel i indtægtsdeling vurderes være 1,0 mio. kr. Ordningen er beregnet ud fra 650 elever. Årlig udgift forventes som minimum være 1,2-1,3 mio kr. Fri- og privskolernes eventuelle ophør af lukkede kørsel er udeladt af analysen. Grundskoleelever 2,9 mio. kr. Udgift til rejsehjemmel (skolekort) Tilbageførsel i indtægtsfordeling til TK 6,8 mio. kr. -4,0 mio. kr. (Region 1,8 mio. kr. - Arriva 1,0 mio. kr.) Udstedelse af kort administrion 0,1 mio. kr. Ungdomsuddannelseselever under 18 år 1,6 mio. kr. Udgift til rejsehjemmel 2,6 mio. kr. 25. april

25 Refer Tilbageførsel i indtægtsdeling -1,0 mio. kr. (Region 0,5 mio. kr. - Arriva 1,1 mio. kr.) Dubleringkørsel 1,2 mio. kr. 3 dubleringsbusser 1,2 mio. kr. Merudgift for Kommunen i alt 5,7 mio. kr. Der er i budgettet for 2013 afs 0,7 mio kr. og i 2014, 15 og 16 afs 1,5 mio. kr. til "gris kørsel". Bilag Not og økonomi for gris skolekørsel i Tønder Kommune_revideret pdf Behovet for dubleringskørsel i forbindelse med indførelse af gris busk Ny beregning april 2013 v2 Not og økonomi for gris skolekørsel i Tønder Kommune Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, indførelse af "gris kørsel" ikke kan realiseres i 2013, da den samlede merudgift overstiger driftsbudgettet, evt. indførelse af ordningen for kommende år medtages til budgetlægningen for 2014 og overslagsårene, det i budget 2013 afste beløb på 0,7 mio kr. til "gris kørsel" tilbageføres til kassen, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2013, pkt. 4: Bo Jessen og Svend F. Sørensen følger forvaltningens indstilling. Frede Jensen stillede forslag om gris kørsel indenfor kommunegrænsen for 0-10 klasse - undtaget tog og X-Bus, fra med evaluering den Behovet for dublleringkørsel overvåges/vurderes i perioden. Ligeledes ønsker Frede Jensen Borgmesteren tager direkte kontakt til Arriva. Marit Jessen Rüdiger støtter forslaget. Henrik J. Møller afventer stillingtagen. Økonomiudvalget, 18. april 2013, pkt. 17: Not af og fra Sydtrafik og Teknik- og Miljø om økonomien i en ren busløsning (uden tog og X-bus) blev forelagt i mødet. V følger indstillingen fra Bo Jessen og Svend F. Sørensen. 25. april

26 Refer A og C indstiller forslaget stillet af Frede Jensen og Marit Jessen Rüdiger om gris kørsel inden for kommunegrænsen for klasse undtaget tog og X-bus fra 1/ med evaluering den 1/ Behovet for dubleringskørsel overvåges/vurderes i perioden. A og C foreslår samtidigt en hurtig afklaring af prisen for indsættelse af de to dubleringsbusser. Søren Ebbesen Skov var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. Beslutning Ændringsforslag om griskørsel som indstillet af A og C på Økonomiudvalgets møde bortfaldt efter afstemning med stemmerne 11 for (A, C, S) og 17 imod (V,O,F). Forslaget som indstillet af V på Økonomiudvalgets møde er herefter vedtaget. Birthe Frikke, Christina Htens og Eike Albrechtsen deltog ikke i sagens behandling Not til sagen blev omdelt under mødet. 25. april

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere