Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Fraværende: Sag nr.: Emne: Åben del Rygepolitik på kommunale arbejdspladser og institutioner Forslag fra SIS vedr. disponering af anlægssum på 1 mill. kr Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Energibesparende foranstaltninger oprettelse af pulje Formålet med puljen Energiregistreringer Optagelse og tilbagebetaling af lån Eksempler på energibesparende foranstaltninger der kan ydes lån til Tilskud til vandkunst i Glyngøre Evaluering af Skive Festuge Information om Kulturpuljen Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober anlæg Sparbank Arena Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober - drift Kultur og Borgervice Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober - øvrige anlæg idræt Forslag til restaurationsplan for kommunerne i Midt-og Vestjyllands Politikreds Orienteringssag - december åbel del Lukket del Lukket sag: Forlængelse af forpagtningsaftale - Skive Theater Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Åben del 1. Rygepolitik på kommunale arbejdspladser og institutioner J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget anmoder Skive Bibliotek om at udarbejde forslag til en skriftlig rygepolitik under iagttagelse af lov om røgfrie miljøer udvalget opfordrer de selvejende haller om at lave en skriftlig rygepolitik under iagttagelse af lov om røgfrie miljøer foreninger der er hjemhørende i kommunale lokaler omfattes af kommunens generelle rygepolitik de øvrige områder under Kultur og Borgerservice indarbejdes i den generelle rygepolitk for rådhusene Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Sagen oversendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandledepåsitmødeden2.oktober politikkerforrygningpåkommunalearbejdspladseroginstitutioner ogbeslutedepåmødet,atsagensendestiludtalelseide stående udvalg med anmodning om, at de foranlediger udarbejdet forslag til rygepolitikker for deres områder med henblik på, at byrådet vedtager en samlet rygepolitik, der indeholder samtlige delpolitikker Sagsfremstilling i økonomiudvalget var som følger: Den 15.august 2007 trådte lov om røgfrie miljøer, kaldet rygeloven, i kraft. Formålet med loven er at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning, og at udbrede røgfrie miljøer. Loven finder bl.a. anvendelse på arbejdspladser, institutioner for børn og unge, uddannelses - institutioner og indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang.

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Efter loven er det ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, dog kan det besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Det kan også besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Det er ikke tilladt at ryge på skolers og daginstitutioners områder eller på udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. På døgninstitutioner og opholdssteder er det alene tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser. I dagplejen er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet, når der passes børn, og lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet. Hvis et arbejdslokale anvendes til bolig, er det tilladt at ryge i lokalet uden for den eksterne arbejdskrafts arbejdstid. På plejehjem og lign. kan den enkelte beboer selv beslutte, om der må ryges i den pågældendes bolig, men det kan pålægges beboere ikke at ryge i boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der. I private hjem, hvor der modtages offentlige serviceydelser, kan det som en forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen. Efter loven skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen samt oplysning om konsekvenserne ved overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. En arbejdsgiver, der tillader rygning indendørs i strid med rygeloven, straffes med bøde, ligesom arbejdsgiveren straffes med bøde, hvis der ikke udarbejdes en rygepolitik, der overholder lovens minimumsbestemmelser. Arbejdsmiljøloven ligger over rygeloven, hvilket man bør være opmærksom på ved udarbejdelse af rygepolitik. Arbejdsministeren har udtalt, at Arbejdstilsynet ved besøg på en virksomhed fører tilsyn med, at rygeloven overholdes, herunder om der er en rygepolitik. Hoved-Med har i sit møde den 25. september 2007 drøfte rygepolitik. Det blev i den forbindelse nævnt, at direktionen anbefaler, at der udarbejdes forslag til rygepolitik, hvorefter rygerne tilgodeses ved, at det er tilladt at ryge på kommunale ejendomme, dog som hovedregel ikke indendørs. Det blev nævnt i mødet, at der er en særlig problematik på f.eks. dagcentre, hvor brugerne ikke er særligt mobile, og derfor ikke selv kan gå udendørs for at ryge. Hoved- Med anbefaler, at fælles-med og fagudvalg bliver hørt, forinden der fastlægges rygepolitikker.

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forslag fra SIS vedr. disponering af anlægssum på 1 mill. kr. J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget ud fra indstilling fra SIS fordeler an- lægsmidlerne på 1 mill. kr. for 2008 Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Ønsket under pkt. B 1 sendes til undersøgelse i forvaltningen, der kommer med et oplæg til løsning. Udvalget besluttede at ønskerne under pkt. C godkendes med et samlet beløb på maks kr. dog med undtagelse af parkeringsplads ved Næstildgaard sportsrideklub, Udvalget besluttede at der til Hem Skytteforening afsættes op til kr. mod at der også afsættes beløb fra By- og Landsbyudvalget og LAG, og projektet gennemføres i sin helhed. SAGSFREMSTILLING På udvalgsmødet den 9. oktober behandlede udvalget et punkt vedr. strategi for anlæg I den forbindelse var der en gennemgang af Skive Idræts Samvirkes ( SIS ) rolle som idrættens talerør over for det politiske system. Den prioriterede liste fra SIS over anlægsønsker til 2008 var vedlagt, og på baggrund af denne og forvaltningens oplæg besluttede udvalget, at bede SIS om at komme med et forslag til disponering af de afsatte anlægsmidler på 1 mill. kr. til Forslag der ikke medførte afledte driftsudgifter. SIS har på sit bestyrelsesmøde ultimo november gennemgået ønskerne og kommer med følgende forslag til budget 2008: Skive Idrætssamvirke er blevet anmodet om at komme med en anbefaling for anvendelsen af det afsatte beløb på 1 mio. kr. Forudsætningen med kun 1 mio. kr., og at der ikke må udløses yderligere driftstilskud, gør naturligvis at de fleste større anlægsønsker ikke kan løftes. Vi anbefaler derfor følgende (se bilag fra juni vedr. anlægsprioritering, bilag vedlagt): Punkt B1 - SALLINGSUND SPORTSDYKKERKLUB

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN prioritet: Klubhus med opholdsrum på ca. 50 m2 + Garage/Værksted på ca. 50 m2 Ny placering på/ved Skive havn (klubben bor nu i Durup men er opsagt pr. 1/8-2008) Detteproblem skalløsesførst.derskalprimærtsøgesenløsning,såforeningen kan være i eksisterende lokaler ved Skive Havn, gerne i samarbejde med andre foreninger i området. Er dette ikke muligt p.t., må der findes så billig en løsning som muligt. Punkt C - 14 anlægsønsker - uprioriteret D isse 14 anlæ gsønsker anbefaler vigennem førta le inden for en sam letram m e på max kr. Det vil være et meget godt signal at sende til foreningerne i hele kommunen, at det kan lade sig gøre at komme igennem med ansøgninger. Og at et bredt udsnit af foreninger bliver tilgodeset. Der er primært tale om en blanding af kommunale og foreningsejede lokaler/anlæg. De to ansøgninger vedr. rideklubber er måske problematiske, da der er tale om private anlæg. Her skal det afgøres om ejeren/udlejeren kan udføre anlægget og efterfølgende få dækning via foreningerneslokaletilskud. De resterende anlægsmidler anbefales anvendt på Punkt B2, B3, B4, B5 i prioriteret rækkefølge. Bemærk Anlægsønske A2, A3 og B6 er allerede på budget 2007/2008. Så nogle af de større projekter er også løftet. Når vi ikke anbefaler A1 (SKIVE IDRÆTS KLUB - 1.prioritet: Baneudvidelse,3-4 bag gl. Metalic på Jægervej) klaret i denne omgang, hænger det jo sammen med at denne 1. prioritet formentlig ikke kan løses p.t. Bilag: Anlægsønsker fra idrætsforeningerne i Skive Kommune (902625)

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget anbefaler at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller puljen sættes til 2 mill. kr. årligt der finansieres ved låneoptagelse forudsætningerne i afsnit 4.3 skal være opfyldt og ordningen administreres af teknisk forvaltning Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme godkendte på sit møde den 15. november en nytildelingsmodeltildeselvejendehaler,ogbeslutedepåsammemødeatafsnit4idet tidligere udsendte oplæg vedr. energibesparende foranstaltninger, skulle behandles på et særskilt møde. Det samlede oplæg til en ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller, indeholder også et afsnit om energibesparende foranstaltninger. Skive Kommune har i en årrække arbejdet med energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger, og arbejdsgruppen synes det vil være oplagt at videreføre dette på de selvejende haller. En af fordelene ved investering i energibesparende foranstaltninger er, at der er automatisk låneadgang så kommunen ikke skal bruge anlægsramme eller deponere når der optages lån til dette formål. En anden er at Skive Kommune kan fortsætte arbejdet med at nedbringe CO2 udslippet og gøre sig kendt som en grøn kommune. Afsnit 4 vedr. energibesparende foranstaltninger fremgå af nedenstående tekst: 4. Energibesparende foranstaltninger oprettelse af pulje Det foreslås, at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger. Puljen for energibesparende foranstaltninger (benævnes her fra som EBF-puljen) foreslås at være på 2 mio. kr. årligt.

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN I tilfælde af godkendelse af puljen til energibesparende foranstaltninger vil der blive taget initiativ til en temadag hvor hallerne informeres om en måler, der kan energiregistrere, muligheder inden for energibesparende foranstaltninger samt regler for lån og afdrag jf. EBF-puljen. 4.1 Formålet med puljen Formålet med EBF-puljen er, at hallerne kan søge om tilskud til oprettelse af energibespare n- de foranstaltningerne. Skive Kommune arbejder generelt på at CO2 belastningen reduceres, og puljen kan være med til at give incitament og økonomisk fundament til dette arbejde flere steder. Puljen skal over en årrække være udgiftsneutral for Skive Kommune men give en gevinst til hallerne. Ansøgningen skal gå igennem Teknisk Forvaltning, og ansøgningsfristen vil ligge to gange årligt, således administrationen belastes mindst muligt. 4.2 Energiregistreringer Det foreslås, at hver hal får installeret mindst en måler, der kan energiregistrere. Disse energiregistrerende målere viser blandt andet el-, vand, olie- og fjernvarmeforbruget døgnet rundt. Energiregistreringen vil fremtidigt kunne vise besparelser på eventuelle opsatte energibesparende foranstaltninger. Måleren koster cirka kr. og vil kunne blive finansieret via et lån i den energibesparende pulje. Energiselskaberne og Naturgas MidtNord m.fl. vil i første omgang blive spurgt om muligheden for at de skifter deres målere ud således de kr. pr. måler spares. Driftsudgiften pr. måler er 500 kr. pr. punkt om året, og driftsudgiften afholdes af hallen selv. 4.3 Optagelse og tilbagebetaling af lån Anmodning om optagelse af lån Det foreslås, at hallerne kan søge lån af puljen: når der forelægger et projekt, der beskriver aktiviteten når det er rentable besparelser og når levetiden for besparelserne er længere end lånets faktiske tilbagebetalingstid. Eksempler: En hal ansøger om finansiering af udskiftning af gas-kedel og anden teknik i hallen. Den beregnede tilbagebetalingstid er 25 år, men den forventede levetid på kedel og teknik er 15 år. I dette tilfælde gives der afslag på ansøgning om lån. En hal ansøger om lån til investering i vedvarende energisystemer f.eks. solvarme. Levetiden vil i dette tilfælde være anslået til ca. 25 år og tilbagebetalingstiden er den samme. Ansøgningen godkendes idet tilbagebetalingen som nytte-perioden som minimum ventes at være lig tilbagebetalingsperioden. Desuden viste ansøgningen, at der ved overgang til solvarme bliver taget hensyn til miljø og CO2 belastning. Tilbagebetaling af lån Hvert år tilbagebetaler institutionen et beløb svarende til 75% af den beregnede og påviste be-

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN sparelse, hvilket går til afdrag på lånet. Praktisk eksempel: En hal køber et stort solvarmeanlæg til ,-, der forventes at have en minimum levetid på 20 år. Hvert år sparer hallen i energiforbrug men da hallen kun skal betale 75% af besparelsen tilbage som afdrag på lån, har hallen en årlig ydelse på kr. Lånets tilbagebetalingstid bliver således 14 år (13,3 år), og de sidste 6 år af solvarmeanlæggets forventede levetid har hallen som udgangspunkt de kr. i ren besparelse. Samlet nettogevinst for hallen = 14 x x = ,- kr. på driften over 20 år. EBF-Puljen har pengene tilbage efter 14 år 4.4 Eksempler på energibesparende foranstaltninger der kan ydes lån til Solvarme Solceller Konvertering af olie til fjernvarme eller naturgas Oliefyring til træpiller. Gammelt naturgasfyr til kondenserende gasfyr Gammelt oliefyr til kondenserende oliefyr Isolering af klimaskærm Udskiftning af ruder i klimaskærm Udskiftning af automatik Udskiftning af belysningsanlæg Udskiftning af gammelt ventilationsprincipper til nye Udskiftning af pumper Varmepumper til affugtning og varmegenvinding til svømmebade / svømmehaller Varmepumper Jordvarmeanlæg Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at der afsættes en pulje på 2 mill. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller, at finansieringen foretages ved låneoptagelse og endeligt at ordningen administreres af teknisk forvaltning

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Tilskud til vandkunst i Glyngøre J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller der bevilges et tilskud til vandkunst i Glyngøre på kr. beløbet finansieres af kulturpuljen Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Udvalget besluttede at give tilskud på kr. til vandkunst i Glyngøre mod at projektet gennemføres i sin helhed. Direktør Erland A. Nielsen forlod mødet under behandling af punktet. SAGSFREMSTILLING Lederen af Sallingsund og Omegns Museum har ved ansøgning indgået den 27. juli 2007 søgt om tilskud til etablering af en vandkunst på torvet i Glyngøre. Af ansøgningen fremgår, at der er opnået tilsagn fra Morsø og Durup Sparekassers fonde på kr. Der er vedlagt et budget for vandkunsten som viser en forventet udgift på kr. Udgiften fordeler sig som følger: Opbygning af vandkunst i beton Støbning af vandbassin Teknik til springvand VVS, elektriker, rør m.v Kunstnerhonorar I alt kr kr.

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Museet ser sit kompetenceområde som knyttet til vand bl.a. i form af fiskeriet og færgedriften. Dette er årsagen til at museumslederen er gået ind i dette arbejde, idet en vandkunst på torvet vil falde i naturligt i tråd med museets kerneområde, samt vil være en naturlig del af bybilledet i Glyngøre. I arrangementsplanen for museet er der sat fokus på flere udstillinger og arrangementer med vand som omdrejningstemaet. Bl.a. den store særudstilling om færgedriften, som pågår pt., der udover er der i 2008 planer om en udstillingkaldet Watervision hvorderertaleom en krydsbestøvning mellem kunst og videnskab i form af en installation man kan gå ind i. Forvaltningen indstiller at udvalget bevilger et tilskud på kr. finansieret af Kulturpuljen. Begrundelsen herfor er at der er tale om et tiltag, som ud over at være med til at løfte lokalområdet, kan være med til at give en forbedret oplevelse for de mange turister, som årligt besøger Glyngøre. Tilskuddet gives på betingelse af, at projektet realiseres i sit fulde omfang, som beskrevet i ansøgningen og det vedlagte budget. Kulturpuljen bestod oprindeligt af 3 mill. kr. I øjeblikket er der herfra bevilget følgende beløb: Bienale for global skulptur kr. Bykunst Outdoor billedkunstnerisk projekt Skulptur Resen Sognehus I alt kr.

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Evaluering af Skive Festuge 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller Skive Festuge nedlægges og at de afsatte midler i stedet anvendes til et nyt koncept SommeriSkive,hvorarangementerneafviklestorsdage/fredage/lørdageover2-3 måneder i sommerperioden konceptet SommeriSkive tagerudgangspunktidetsammeformålogdesammepræmisser som Skive Festuge der nedsættes et aktivitetsudvalg bestående af medlemmerne af den nuværende styregruppe for festugen Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. SAGSFREMSTILLING Skive Festuge blev første gang afviklet i 2004 og har således nu været gennemført i 4 år. Formålet med festugen har været at tilbyde egnens borgere mere kultur ved gennem en uge at give en hel række kulturtilbud og derigennem vise, hvad Skive kan byde på. Udgangspunktet har været primært at skabe mere liv i midtbyen og finansieringen af ugen er således også finansieret af puljen hertil. Festugen har de første 3 år været afviklet i uge 37 og således været placeret mellem de to storeårligebegivenheder Skiveløbet og Lim fjorden rundt.derharsåledesreeltvæ retgennemført festuge-arrangementer i 10 dage. Efter evalueringen af festugen 2006 besluttede udvalget efter indstilling fra styregruppen bag Skive Festuge, at festugen fremover skulle fremrykkes til i uge 35 og afholdes over 4 dage. Endvidere skulle arrangementerne koncentreres omkring midtbyen, dog således at både byens 2 centrale torve, gågaderne, Skive anlæg og havnen medtænkes. Formålet blev samtidig præciseret til skabeoplevelserforskive-egnens borgere indenfor musik og teater, kunst og litteratursam tsportog fritid. Baggrunden for ændringerne var blandt andet ønsket om at skabe mere festugestemning og mere liv i byen ved at koncentrere arrangementerne, bedre muligheder for at afholde udendørsarrangementer og lave udeservering samt øget effekt på handlen og dermed handelslivets tilskyndelse til at medvirke. Evalueringen af dette års festuge er nu afsluttet. I forbindelse hermed har det fra styregruppen bag festugen været drøftet, hvorvidt festugen skulle fortsætte efter samme koncept fremover. Styregruppens medlemmer gav udtryk for, at festugens arrangementer som helhed var afviklet

12 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN tilfredsstillende. Det var dog holdningen generelt, at reduktionen til 4 dage og placeringen i uge 35 ikke havde haft den ønskede effekt i form af mere festugestemning, bedre vejr med deraf bedre mulighed for udendørsarrangementer og udeservering, mere liv i byen - og flere arrangementer. Specielt har interessen fra foreninger o.l. manglet markant, hvorfor styregruppens repræsentanter og kommunen alene har måttet stå for arrangementerne. Styregruppen fremhævede endvidere, at erfaringen viste, at budgettet for festugen langt fra var stort nok til at gennemføre en festuge med den ønskede effekt specielt under hensyn til det manglende engagement fra foreninger o.l. Med udgangspunkt i ovennævnte anbefaler styregruppen derfor, at Skive Festuge nedlægges og at de afsatte midleristedetanvendestiletnytkoncept Som m eriskive,hvora rangementerne afvikles torsdage/fredage/lørdage over 2-3 måneder i sommerperioden. Konceptet SommeriSkive tagerudgangspunktidetsammeformålogdesammepræmiser som Skive Festuge, herunder skabe oplevelser for Skive-egnens borgere indenfor musik og teater, kunst og litteratur samt sport og fritid skabe mere liv i midtbyen ved at koncentreres arrangementerne omkring midtbyen, idet både byens 2 centrale torve, gågaderne, Skive anlæg og havnen medtænkes. Det er hensigten, at der nedsættes et aktivitetsudvalg, der udarbejder en plan for arrangementer i den konkrete periode og gennem en fordeling på medlemmerne sikrer, at der afvikles arrangementer på de planlagte tidspunkter. Ansøgninger fra foreninger o.l. indgår naturligvis heri. Kommunen varetager den overordnede koordinering og markedsføring og indgår endvidere som arrangør på nogle af projekterne. Herudover fungerer kommunen som sparringspartner for de øvrige arrangører og håndterer en række praktiske forhold, men kan herudover ikke stille ressourcer til rådighed til at varetage praktiske opgaver. Det forudsættes, at den nuværende styregruppe for festugen fortsætter som aktivitetsudvalg med uændret sammensætning. Styregruppen består af repræsentanter fra samt Skive Jazzklub Skive og Omegns Teaterkreds Skive Theater Kulturcenter Limfjord Skive Kunstmuseum Skive Musikskole KULT en Restauratørforeningen Skive City Kulturkonsulenten Kultur og markedsføringschefen. Det er endviderehensigten,at SommeriSkive i lighed med Skive Festuge - markedsføres markant løbende over sommeren. Det forventes, at der kan indgås en fornuftig aftale herom

13 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN med Skive Folkeblad i form af helsidesannoncer/indstik i Midt på Ugen. Herudover vil SommeriSkive ligesom SkiveFestuge fåsinegenhjemmeside. Det forventes, at samtlige arrangementer i midtbyen i den nævnte periode uanset at de ikke erfinansieretafmidlernetil SommeriSkive - medtages i markedsføringsmaterialet og at der vil være bred interesse herfor hos de øvrige arrangører. Her tænkes blandt andet på anlægskoncerterne, Dansens Dag, udstillinger på museet, Stjerne-cykelløbet, sejlture med Molise Moland, arrangementer i Skive Theater, Kulturcenter Limfjord o.l. En samlet profilering af arrangementerne vil medvirke til at synliggøre, hvor meget der foregår i Skive i sommerperioden. Det overvejes endvidere om det vil være hensigtsmæssigt at lade en del af materialet oversætte til tysk og engelsk af hensyn til turisterne. Deterstyregruppensopfatelse,atkonceptet SommeriSkive ilangtstøreudstrækningvil tilgodese ønsket om mere liv i midtbyen og markere Skive som et sted med et aktivt kulturliv - forhold, der er af stor betydning for kommunens visioner og strategier for at tiltrække og fastholde borgere. Ved at brede arrangementerne ud over en længere periode, vil der være flere muligheder for atlavesåvelsmåsom storearangementer,daderikkeskal kæmpes om enenkeltfredageller lørdag. Tidspunktet er også ideelt for både udendørsarrangementer og udeservering, ligesom formen også i høj grad tilgodeser handelslivets ønsker, hvilket forventes at medføre en højere grad af medvirken fra deres side. Tilsvarende er gældende i forhold til foreninger o.l., da de vil kunne bruge foråret til at forberede eventuelle arrangementer og ikke som nu, hvor sæsonen først netop er gået i gang på tidspunktet for afviklingen af festugen. Bilag: referat fra mødet den (956348)

14 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Information om Kulturpuljen J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget godkender de planlagte informationsaktiviteter, herunder annonceudkastet. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. SAGSFREMSTILLING Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme drøftede på møde den den fremtidige anvendelse af Kulturpuljen, herunder om der skulle igangsættes en proces med henblik på at søge at fremme forslag til initiativer og eventuelle markedsføringstiltag til synliggørelse af puljen. Udvalget besluttede, at et udkast til annonce om puljens eksistens og mulighed for at søge om puljen skulle fremlægges på næste møde. Forvaltningen har herefter med udgangspunkt i kommissoriet for puljen udarbejdet vedlagte forslag til annonce, der forventes indrykket i Skive Folkeblad førstkommende lørdag og i Midt på Ugen førstkommende onsdag. Der er i omtalen af puljen taget udgangspunkt i startkapitalen på de 3 mio. kr. og ikke her beskrevet, at der allerede er bevilget tilskud til 3 projekter. Annoncen vil blive suppleret med informationer på kommunens hjemmeside om puljen, formål, kommissorium og kontaktoplysninger samt en løbende status over bevilgede tilskud. Afhængig af antallet af ansøgninger til puljen, overvejes det herudover løbende at indrykke mindre teaser -annoncer om puljen for at gøre opmærksom på eksistensen heraf. Bilag: Annonce - Kulturpuljen - PDF (968396)

15 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober anlæg Sparbank Arena J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget fremsender regnskabsopfølgningen pr vedr. anlæg Sparbank Arena til økonomiudvalget og anbefaler at overskud momskonto kr tillægges kassen og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet nedsættes tilsvarende Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Ved en gennemgang af anlægskontoen for Sparbank Arena viser det sig, at der ikke er taget hensyn til delmoms på området. Dette betyder at der bliver et overskud på kr som forvaltningen indstiller lægges i kassen. Samtidig indstiller forvaltningen, at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet nedskrives tilsvarende.

16 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober - drift Kultur og Borgervice J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING udvalget godkender en udgifts tillægsbevilling på en række områder indenfor idræt på i alt kr der finansieres af en mindreudgift på begravelseshjælp på kr Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Udvalget godkendte forvaltningens oplæg med den tilføjelse, at beløbet til renovation Skive Søsportshavn indarbejdes i budgettet for 2009, idet der ikke har været budgetmæssig dækning for den indgåede kontrakt. SAGSFREMSTILLING Ved gennemgangen af regnskabsrapporten pr. 31. oktober 2007 er forvaltningen blevet opmærksom på en række områder hvor det korrigerede udgiftsbudget ikke kan overholdes samt et par område hvor der forventes en mindreudgift eller en merindtægt i forhold til det korrigerede budget. Det drejer sig om følgende: Leasing Skive Stadion hvor leasingydelsen endnu engang skal tilpasses grundet den stigende rente kr Forpagtningsaftale Skive Sejlklub hvor budgettet tilrettes til de faktiske forhold kr Renovation Skive Søsportshavn er en ny udgift som følge af kontrakt med Skive Søsportshavn kr Skøjtebane der vedrører et overført underskud fra 2006 på kr Begravelseshjælp hvor der er en mindreudgift som følge af større formuer i dødsboer kr Da udgiftstillægsbevillingerne kan finansieres indenfor udvalgets eget område ligger kompetencen i udvalget og forvaltningen indstiller derfor, at udvalget godkender ovenstående udgiftstillægsbevillinger samt at de finansieres af en mindreudgift og merindtægt på udvalgets område.

17 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober - øvrige anlæg idræt J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller Udvalget fremsender regnskabsopfølgningen pr. 31. oktober vedr. øvrige anlæg idrætsområdet til økonomiudvalget og anbefaler en udgifts tillægsbevilling på kr Tillægsbevillingen finansieres af kassen Udvalget anbefaler at der i samme forbindelse gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr Udvalget fremsender forvaltningens skøn over overførsler drift og anlæg fra 2007 til 2008 på henholdsvis drift kr og anlæg alt kr Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har gennemgået regnskabsrapporten og resultatet er et underskud på anlæg på kr der fordeler sig således: Et overført underskud fra 2006 (anlæg) vedr. boldbaner i Højslev med kr Renovering af tag (anlæg) Sallingsund FC bevilget i 2006 af Sallingsund Kommune men ikke overført til Skive Kommune 2007 kr Kloaktilslutning klubhus BMX bane i Tøndering (anlæg), del af aftale med Sallingsund Kommune i 2006, beløbet ej overført til Skive Kommune kr Genetablering af ødelagt nedkørsel i.f.m. anlæg af boldbaner i Ørslevkloster (anlæg) i 2006 kr Forvaltningen indstiller at udvalget fremsender ovenstående med anbefaling af, at der gives en udgifts tillægsbevilling finansieret af kassen med i alt kr og at der samtidig gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på samme størrelse. Samtidig har forvaltningen lavet et skøn over overførslerne fra 2007 til 2008 på henholdsvis drift og anlæg. Forvaltningen indstiller at dette skøn oversendes til økonomiudvalget

18 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forslag til restaurationsplan for kommunerne i Midt-og Vestjyllands Politikreds J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at det anbefales, at restaurationsplanen godkendes med følgende tilføjelse til punkt 4-13 om lejlighedstilladelser at der ved fester på ungdomsuddannelsesinstitutioner skal søges lejlighedstilladelse til den konkrete fest, idet det forudsættes, at skolen alene har en marketenderibevilling. Bevillingsnævn den Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet bevillingsnævnet anbefaler stramninger omkring betingelser vedrørende priser, dobbel-up og udskænkninger til priser, der ikke indebærer en rimelig avance for varer samt at Skive Kommunes betingelser om lukketider indarbejdes. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen, Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Midt- og Vestjyllands Politi har fremsendt et forslag til restaurationsplan for kommunerne i politikredsen. Forud herfor havde politiet indbudt administrative medarbejdere, herunder fra Skive Kommune, til en gennemgang og drøftelse af planen. Skive Byråd vedtog den 17. december 2003 en restaurationsplan for Skive Kommune. Indholdet i denne plan er i væsentligt omfang indeholdt i forslaget til ny plan, dog er der afvigelser omkring betingelser for tilladelse til udvidet åbningstid, og den nye plan indeholder også et afsnit omkring spilleautomater og sanktionsmuligheder. Restaurationsplanenindeholderengennemgangaf lovom hotel- og restaurationsvirksomhed,ogoplyserherunderom betingelserneforatfåalkoholbevilinger,udvidedeåbningstider og sanktionsmuligheder. Bevillingsnævnet - og ved klagesager Byrådet - skal fortsat tage konkret stilling til meddelelse af alkoholbevillinger og tilladelser til udvidede åbningstider, men i planen kan en potentiel ansøger læse om politikken på området. Forslaget til plan har været sendt til forvaltningerne, og der er bemærkninger omkring salg af

19 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN alkohol de steder, hvor der hovedsageligt færdes unge mennesker. En enkelt af ungdomsuddannelsesinstitutionerne har alkoholbevilling, de øvrige har alene tilladelse til at sælge øl til elever og ansatte (marketenderibevilling). Ved elevfester bliver der solgt alkohol til elever og deres gæster, og det er forvaltningens opfattelse, at der i sådanne tilfælde skal foreligge en lejlighedstilladelse til den konkrete fest til udskænkning af alkohol.

20 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Orienteringssag - december åbel del J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Til orientering Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Gæsteliste januar: SIS Forslag til nye mødedatoer i februar og marts evt. sammenlægning af disse to møder. SAGSFREMSTILLING A. Gæsteliste B. Regneark rådighedsbeløb C. Skive og Omegns Teaterkreds orientering v/peter Svendsen D. Nyt mødetidspunkt til udvalgsmøde i marts p.g.a. studietur Bilag: Bruttoliste over gæster i 2007 (752110) Rådighedsbeløb regneark (761907)

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere