Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Fraværende: Sag nr.: Emne: Åben del Rygepolitik på kommunale arbejdspladser og institutioner Forslag fra SIS vedr. disponering af anlægssum på 1 mill. kr Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Energibesparende foranstaltninger oprettelse af pulje Formålet med puljen Energiregistreringer Optagelse og tilbagebetaling af lån Eksempler på energibesparende foranstaltninger der kan ydes lån til Tilskud til vandkunst i Glyngøre Evaluering af Skive Festuge Information om Kulturpuljen Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober anlæg Sparbank Arena Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober - drift Kultur og Borgervice Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober - øvrige anlæg idræt Forslag til restaurationsplan for kommunerne i Midt-og Vestjyllands Politikreds Orienteringssag - december åbel del Lukket del Lukket sag: Forlængelse af forpagtningsaftale - Skive Theater Bilagsliste... 1

2 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Åben del 1. Rygepolitik på kommunale arbejdspladser og institutioner J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget anmoder Skive Bibliotek om at udarbejde forslag til en skriftlig rygepolitik under iagttagelse af lov om røgfrie miljøer udvalget opfordrer de selvejende haller om at lave en skriftlig rygepolitik under iagttagelse af lov om røgfrie miljøer foreninger der er hjemhørende i kommunale lokaler omfattes af kommunens generelle rygepolitik de øvrige områder under Kultur og Borgerservice indarbejdes i den generelle rygepolitk for rådhusene Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Sagen oversendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandledepåsitmødeden2.oktober politikkerforrygningpåkommunalearbejdspladseroginstitutioner ogbeslutedepåmødet,atsagensendestiludtalelseide stående udvalg med anmodning om, at de foranlediger udarbejdet forslag til rygepolitikker for deres områder med henblik på, at byrådet vedtager en samlet rygepolitik, der indeholder samtlige delpolitikker Sagsfremstilling i økonomiudvalget var som følger: Den 15.august 2007 trådte lov om røgfrie miljøer, kaldet rygeloven, i kraft. Formålet med loven er at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning, og at udbrede røgfrie miljøer. Loven finder bl.a. anvendelse på arbejdspladser, institutioner for børn og unge, uddannelses - institutioner og indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang.

3 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Efter loven er det ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, dog kan det besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Det kan også besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Det er ikke tilladt at ryge på skolers og daginstitutioners områder eller på udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. På døgninstitutioner og opholdssteder er det alene tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser. I dagplejen er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet, når der passes børn, og lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet. Hvis et arbejdslokale anvendes til bolig, er det tilladt at ryge i lokalet uden for den eksterne arbejdskrafts arbejdstid. På plejehjem og lign. kan den enkelte beboer selv beslutte, om der må ryges i den pågældendes bolig, men det kan pålægges beboere ikke at ryge i boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der. I private hjem, hvor der modtages offentlige serviceydelser, kan det som en forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen. Efter loven skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen samt oplysning om konsekvenserne ved overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. En arbejdsgiver, der tillader rygning indendørs i strid med rygeloven, straffes med bøde, ligesom arbejdsgiveren straffes med bøde, hvis der ikke udarbejdes en rygepolitik, der overholder lovens minimumsbestemmelser. Arbejdsmiljøloven ligger over rygeloven, hvilket man bør være opmærksom på ved udarbejdelse af rygepolitik. Arbejdsministeren har udtalt, at Arbejdstilsynet ved besøg på en virksomhed fører tilsyn med, at rygeloven overholdes, herunder om der er en rygepolitik. Hoved-Med har i sit møde den 25. september 2007 drøfte rygepolitik. Det blev i den forbindelse nævnt, at direktionen anbefaler, at der udarbejdes forslag til rygepolitik, hvorefter rygerne tilgodeses ved, at det er tilladt at ryge på kommunale ejendomme, dog som hovedregel ikke indendørs. Det blev nævnt i mødet, at der er en særlig problematik på f.eks. dagcentre, hvor brugerne ikke er særligt mobile, og derfor ikke selv kan gå udendørs for at ryge. Hoved- Med anbefaler, at fælles-med og fagudvalg bliver hørt, forinden der fastlægges rygepolitikker.

4 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forslag fra SIS vedr. disponering af anlægssum på 1 mill. kr. J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget ud fra indstilling fra SIS fordeler an- lægsmidlerne på 1 mill. kr. for 2008 Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Ønsket under pkt. B 1 sendes til undersøgelse i forvaltningen, der kommer med et oplæg til løsning. Udvalget besluttede at ønskerne under pkt. C godkendes med et samlet beløb på maks kr. dog med undtagelse af parkeringsplads ved Næstildgaard sportsrideklub, Udvalget besluttede at der til Hem Skytteforening afsættes op til kr. mod at der også afsættes beløb fra By- og Landsbyudvalget og LAG, og projektet gennemføres i sin helhed. SAGSFREMSTILLING På udvalgsmødet den 9. oktober behandlede udvalget et punkt vedr. strategi for anlæg I den forbindelse var der en gennemgang af Skive Idræts Samvirkes ( SIS ) rolle som idrættens talerør over for det politiske system. Den prioriterede liste fra SIS over anlægsønsker til 2008 var vedlagt, og på baggrund af denne og forvaltningens oplæg besluttede udvalget, at bede SIS om at komme med et forslag til disponering af de afsatte anlægsmidler på 1 mill. kr. til Forslag der ikke medførte afledte driftsudgifter. SIS har på sit bestyrelsesmøde ultimo november gennemgået ønskerne og kommer med følgende forslag til budget 2008: Skive Idrætssamvirke er blevet anmodet om at komme med en anbefaling for anvendelsen af det afsatte beløb på 1 mio. kr. Forudsætningen med kun 1 mio. kr., og at der ikke må udløses yderligere driftstilskud, gør naturligvis at de fleste større anlægsønsker ikke kan løftes. Vi anbefaler derfor følgende (se bilag fra juni vedr. anlægsprioritering, bilag vedlagt): Punkt B1 - SALLINGSUND SPORTSDYKKERKLUB

5 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN prioritet: Klubhus med opholdsrum på ca. 50 m2 + Garage/Værksted på ca. 50 m2 Ny placering på/ved Skive havn (klubben bor nu i Durup men er opsagt pr. 1/8-2008) Detteproblem skalløsesførst.derskalprimærtsøgesenløsning,såforeningen kan være i eksisterende lokaler ved Skive Havn, gerne i samarbejde med andre foreninger i området. Er dette ikke muligt p.t., må der findes så billig en løsning som muligt. Punkt C - 14 anlægsønsker - uprioriteret D isse 14 anlæ gsønsker anbefaler vigennem førta le inden for en sam letram m e på max kr. Det vil være et meget godt signal at sende til foreningerne i hele kommunen, at det kan lade sig gøre at komme igennem med ansøgninger. Og at et bredt udsnit af foreninger bliver tilgodeset. Der er primært tale om en blanding af kommunale og foreningsejede lokaler/anlæg. De to ansøgninger vedr. rideklubber er måske problematiske, da der er tale om private anlæg. Her skal det afgøres om ejeren/udlejeren kan udføre anlægget og efterfølgende få dækning via foreningerneslokaletilskud. De resterende anlægsmidler anbefales anvendt på Punkt B2, B3, B4, B5 i prioriteret rækkefølge. Bemærk Anlægsønske A2, A3 og B6 er allerede på budget 2007/2008. Så nogle af de større projekter er også løftet. Når vi ikke anbefaler A1 (SKIVE IDRÆTS KLUB - 1.prioritet: Baneudvidelse,3-4 bag gl. Metalic på Jægervej) klaret i denne omgang, hænger det jo sammen med at denne 1. prioritet formentlig ikke kan løses p.t. Bilag: Anlægsønsker fra idrætsforeningerne i Skive Kommune (902625)

6 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget anbefaler at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller puljen sættes til 2 mill. kr. årligt der finansieres ved låneoptagelse forudsætningerne i afsnit 4.3 skal være opfyldt og ordningen administreres af teknisk forvaltning Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme godkendte på sit møde den 15. november en nytildelingsmodeltildeselvejendehaler,ogbeslutedepåsammemødeatafsnit4idet tidligere udsendte oplæg vedr. energibesparende foranstaltninger, skulle behandles på et særskilt møde. Det samlede oplæg til en ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller, indeholder også et afsnit om energibesparende foranstaltninger. Skive Kommune har i en årrække arbejdet med energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger, og arbejdsgruppen synes det vil være oplagt at videreføre dette på de selvejende haller. En af fordelene ved investering i energibesparende foranstaltninger er, at der er automatisk låneadgang så kommunen ikke skal bruge anlægsramme eller deponere når der optages lån til dette formål. En anden er at Skive Kommune kan fortsætte arbejdet med at nedbringe CO2 udslippet og gøre sig kendt som en grøn kommune. Afsnit 4 vedr. energibesparende foranstaltninger fremgå af nedenstående tekst: 4. Energibesparende foranstaltninger oprettelse af pulje Det foreslås, at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger. Puljen for energibesparende foranstaltninger (benævnes her fra som EBF-puljen) foreslås at være på 2 mio. kr. årligt.

7 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN I tilfælde af godkendelse af puljen til energibesparende foranstaltninger vil der blive taget initiativ til en temadag hvor hallerne informeres om en måler, der kan energiregistrere, muligheder inden for energibesparende foranstaltninger samt regler for lån og afdrag jf. EBF-puljen. 4.1 Formålet med puljen Formålet med EBF-puljen er, at hallerne kan søge om tilskud til oprettelse af energibespare n- de foranstaltningerne. Skive Kommune arbejder generelt på at CO2 belastningen reduceres, og puljen kan være med til at give incitament og økonomisk fundament til dette arbejde flere steder. Puljen skal over en årrække være udgiftsneutral for Skive Kommune men give en gevinst til hallerne. Ansøgningen skal gå igennem Teknisk Forvaltning, og ansøgningsfristen vil ligge to gange årligt, således administrationen belastes mindst muligt. 4.2 Energiregistreringer Det foreslås, at hver hal får installeret mindst en måler, der kan energiregistrere. Disse energiregistrerende målere viser blandt andet el-, vand, olie- og fjernvarmeforbruget døgnet rundt. Energiregistreringen vil fremtidigt kunne vise besparelser på eventuelle opsatte energibesparende foranstaltninger. Måleren koster cirka kr. og vil kunne blive finansieret via et lån i den energibesparende pulje. Energiselskaberne og Naturgas MidtNord m.fl. vil i første omgang blive spurgt om muligheden for at de skifter deres målere ud således de kr. pr. måler spares. Driftsudgiften pr. måler er 500 kr. pr. punkt om året, og driftsudgiften afholdes af hallen selv. 4.3 Optagelse og tilbagebetaling af lån Anmodning om optagelse af lån Det foreslås, at hallerne kan søge lån af puljen: når der forelægger et projekt, der beskriver aktiviteten når det er rentable besparelser og når levetiden for besparelserne er længere end lånets faktiske tilbagebetalingstid. Eksempler: En hal ansøger om finansiering af udskiftning af gas-kedel og anden teknik i hallen. Den beregnede tilbagebetalingstid er 25 år, men den forventede levetid på kedel og teknik er 15 år. I dette tilfælde gives der afslag på ansøgning om lån. En hal ansøger om lån til investering i vedvarende energisystemer f.eks. solvarme. Levetiden vil i dette tilfælde være anslået til ca. 25 år og tilbagebetalingstiden er den samme. Ansøgningen godkendes idet tilbagebetalingen som nytte-perioden som minimum ventes at være lig tilbagebetalingsperioden. Desuden viste ansøgningen, at der ved overgang til solvarme bliver taget hensyn til miljø og CO2 belastning. Tilbagebetaling af lån Hvert år tilbagebetaler institutionen et beløb svarende til 75% af den beregnede og påviste be-

8 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN sparelse, hvilket går til afdrag på lånet. Praktisk eksempel: En hal køber et stort solvarmeanlæg til ,-, der forventes at have en minimum levetid på 20 år. Hvert år sparer hallen i energiforbrug men da hallen kun skal betale 75% af besparelsen tilbage som afdrag på lån, har hallen en årlig ydelse på kr. Lånets tilbagebetalingstid bliver således 14 år (13,3 år), og de sidste 6 år af solvarmeanlæggets forventede levetid har hallen som udgangspunkt de kr. i ren besparelse. Samlet nettogevinst for hallen = 14 x x = ,- kr. på driften over 20 år. EBF-Puljen har pengene tilbage efter 14 år 4.4 Eksempler på energibesparende foranstaltninger der kan ydes lån til Solvarme Solceller Konvertering af olie til fjernvarme eller naturgas Oliefyring til træpiller. Gammelt naturgasfyr til kondenserende gasfyr Gammelt oliefyr til kondenserende oliefyr Isolering af klimaskærm Udskiftning af ruder i klimaskærm Udskiftning af automatik Udskiftning af belysningsanlæg Udskiftning af gammelt ventilationsprincipper til nye Udskiftning af pumper Varmepumper til affugtning og varmegenvinding til svømmebade / svømmehaller Varmepumper Jordvarmeanlæg Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at der afsættes en pulje på 2 mill. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller, at finansieringen foretages ved låneoptagelse og endeligt at ordningen administreres af teknisk forvaltning

9 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Tilskud til vandkunst i Glyngøre J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller der bevilges et tilskud til vandkunst i Glyngøre på kr. beløbet finansieres af kulturpuljen Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Udvalget besluttede at give tilskud på kr. til vandkunst i Glyngøre mod at projektet gennemføres i sin helhed. Direktør Erland A. Nielsen forlod mødet under behandling af punktet. SAGSFREMSTILLING Lederen af Sallingsund og Omegns Museum har ved ansøgning indgået den 27. juli 2007 søgt om tilskud til etablering af en vandkunst på torvet i Glyngøre. Af ansøgningen fremgår, at der er opnået tilsagn fra Morsø og Durup Sparekassers fonde på kr. Der er vedlagt et budget for vandkunsten som viser en forventet udgift på kr. Udgiften fordeler sig som følger: Opbygning af vandkunst i beton Støbning af vandbassin Teknik til springvand VVS, elektriker, rør m.v Kunstnerhonorar I alt kr kr.

10 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Museet ser sit kompetenceområde som knyttet til vand bl.a. i form af fiskeriet og færgedriften. Dette er årsagen til at museumslederen er gået ind i dette arbejde, idet en vandkunst på torvet vil falde i naturligt i tråd med museets kerneområde, samt vil være en naturlig del af bybilledet i Glyngøre. I arrangementsplanen for museet er der sat fokus på flere udstillinger og arrangementer med vand som omdrejningstemaet. Bl.a. den store særudstilling om færgedriften, som pågår pt., der udover er der i 2008 planer om en udstillingkaldet Watervision hvorderertaleom en krydsbestøvning mellem kunst og videnskab i form af en installation man kan gå ind i. Forvaltningen indstiller at udvalget bevilger et tilskud på kr. finansieret af Kulturpuljen. Begrundelsen herfor er at der er tale om et tiltag, som ud over at være med til at løfte lokalområdet, kan være med til at give en forbedret oplevelse for de mange turister, som årligt besøger Glyngøre. Tilskuddet gives på betingelse af, at projektet realiseres i sit fulde omfang, som beskrevet i ansøgningen og det vedlagte budget. Kulturpuljen bestod oprindeligt af 3 mill. kr. I øjeblikket er der herfra bevilget følgende beløb: Bienale for global skulptur kr. Bykunst Outdoor billedkunstnerisk projekt Skulptur Resen Sognehus I alt kr.

11 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Evaluering af Skive Festuge 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller Skive Festuge nedlægges og at de afsatte midler i stedet anvendes til et nyt koncept SommeriSkive,hvorarangementerneafviklestorsdage/fredage/lørdageover2-3 måneder i sommerperioden konceptet SommeriSkive tagerudgangspunktidetsammeformålogdesammepræmisser som Skive Festuge der nedsættes et aktivitetsudvalg bestående af medlemmerne af den nuværende styregruppe for festugen Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. SAGSFREMSTILLING Skive Festuge blev første gang afviklet i 2004 og har således nu været gennemført i 4 år. Formålet med festugen har været at tilbyde egnens borgere mere kultur ved gennem en uge at give en hel række kulturtilbud og derigennem vise, hvad Skive kan byde på. Udgangspunktet har været primært at skabe mere liv i midtbyen og finansieringen af ugen er således også finansieret af puljen hertil. Festugen har de første 3 år været afviklet i uge 37 og således været placeret mellem de to storeårligebegivenheder Skiveløbet og Lim fjorden rundt.derharsåledesreeltvæ retgennemført festuge-arrangementer i 10 dage. Efter evalueringen af festugen 2006 besluttede udvalget efter indstilling fra styregruppen bag Skive Festuge, at festugen fremover skulle fremrykkes til i uge 35 og afholdes over 4 dage. Endvidere skulle arrangementerne koncentreres omkring midtbyen, dog således at både byens 2 centrale torve, gågaderne, Skive anlæg og havnen medtænkes. Formålet blev samtidig præciseret til skabeoplevelserforskive-egnens borgere indenfor musik og teater, kunst og litteratursam tsportog fritid. Baggrunden for ændringerne var blandt andet ønsket om at skabe mere festugestemning og mere liv i byen ved at koncentrere arrangementerne, bedre muligheder for at afholde udendørsarrangementer og lave udeservering samt øget effekt på handlen og dermed handelslivets tilskyndelse til at medvirke. Evalueringen af dette års festuge er nu afsluttet. I forbindelse hermed har det fra styregruppen bag festugen været drøftet, hvorvidt festugen skulle fortsætte efter samme koncept fremover. Styregruppens medlemmer gav udtryk for, at festugens arrangementer som helhed var afviklet

12 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN tilfredsstillende. Det var dog holdningen generelt, at reduktionen til 4 dage og placeringen i uge 35 ikke havde haft den ønskede effekt i form af mere festugestemning, bedre vejr med deraf bedre mulighed for udendørsarrangementer og udeservering, mere liv i byen - og flere arrangementer. Specielt har interessen fra foreninger o.l. manglet markant, hvorfor styregruppens repræsentanter og kommunen alene har måttet stå for arrangementerne. Styregruppen fremhævede endvidere, at erfaringen viste, at budgettet for festugen langt fra var stort nok til at gennemføre en festuge med den ønskede effekt specielt under hensyn til det manglende engagement fra foreninger o.l. Med udgangspunkt i ovennævnte anbefaler styregruppen derfor, at Skive Festuge nedlægges og at de afsatte midleristedetanvendestiletnytkoncept Som m eriskive,hvora rangementerne afvikles torsdage/fredage/lørdage over 2-3 måneder i sommerperioden. Konceptet SommeriSkive tagerudgangspunktidetsammeformålogdesammepræmiser som Skive Festuge, herunder skabe oplevelser for Skive-egnens borgere indenfor musik og teater, kunst og litteratur samt sport og fritid skabe mere liv i midtbyen ved at koncentreres arrangementerne omkring midtbyen, idet både byens 2 centrale torve, gågaderne, Skive anlæg og havnen medtænkes. Det er hensigten, at der nedsættes et aktivitetsudvalg, der udarbejder en plan for arrangementer i den konkrete periode og gennem en fordeling på medlemmerne sikrer, at der afvikles arrangementer på de planlagte tidspunkter. Ansøgninger fra foreninger o.l. indgår naturligvis heri. Kommunen varetager den overordnede koordinering og markedsføring og indgår endvidere som arrangør på nogle af projekterne. Herudover fungerer kommunen som sparringspartner for de øvrige arrangører og håndterer en række praktiske forhold, men kan herudover ikke stille ressourcer til rådighed til at varetage praktiske opgaver. Det forudsættes, at den nuværende styregruppe for festugen fortsætter som aktivitetsudvalg med uændret sammensætning. Styregruppen består af repræsentanter fra samt Skive Jazzklub Skive og Omegns Teaterkreds Skive Theater Kulturcenter Limfjord Skive Kunstmuseum Skive Musikskole KULT en Restauratørforeningen Skive City Kulturkonsulenten Kultur og markedsføringschefen. Det er endviderehensigten,at SommeriSkive i lighed med Skive Festuge - markedsføres markant løbende over sommeren. Det forventes, at der kan indgås en fornuftig aftale herom

13 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN med Skive Folkeblad i form af helsidesannoncer/indstik i Midt på Ugen. Herudover vil SommeriSkive ligesom SkiveFestuge fåsinegenhjemmeside. Det forventes, at samtlige arrangementer i midtbyen i den nævnte periode uanset at de ikke erfinansieretafmidlernetil SommeriSkive - medtages i markedsføringsmaterialet og at der vil være bred interesse herfor hos de øvrige arrangører. Her tænkes blandt andet på anlægskoncerterne, Dansens Dag, udstillinger på museet, Stjerne-cykelløbet, sejlture med Molise Moland, arrangementer i Skive Theater, Kulturcenter Limfjord o.l. En samlet profilering af arrangementerne vil medvirke til at synliggøre, hvor meget der foregår i Skive i sommerperioden. Det overvejes endvidere om det vil være hensigtsmæssigt at lade en del af materialet oversætte til tysk og engelsk af hensyn til turisterne. Deterstyregruppensopfatelse,atkonceptet SommeriSkive ilangtstøreudstrækningvil tilgodese ønsket om mere liv i midtbyen og markere Skive som et sted med et aktivt kulturliv - forhold, der er af stor betydning for kommunens visioner og strategier for at tiltrække og fastholde borgere. Ved at brede arrangementerne ud over en længere periode, vil der være flere muligheder for atlavesåvelsmåsom storearangementer,daderikkeskal kæmpes om enenkeltfredageller lørdag. Tidspunktet er også ideelt for både udendørsarrangementer og udeservering, ligesom formen også i høj grad tilgodeser handelslivets ønsker, hvilket forventes at medføre en højere grad af medvirken fra deres side. Tilsvarende er gældende i forhold til foreninger o.l., da de vil kunne bruge foråret til at forberede eventuelle arrangementer og ikke som nu, hvor sæsonen først netop er gået i gang på tidspunktet for afviklingen af festugen. Bilag: referat fra mødet den (956348)

14 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Information om Kulturpuljen J.nr.: Sagsid.: Initialer: ANET Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget godkender de planlagte informationsaktiviteter, herunder annonceudkastet. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. SAGSFREMSTILLING Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme drøftede på møde den den fremtidige anvendelse af Kulturpuljen, herunder om der skulle igangsættes en proces med henblik på at søge at fremme forslag til initiativer og eventuelle markedsføringstiltag til synliggørelse af puljen. Udvalget besluttede, at et udkast til annonce om puljens eksistens og mulighed for at søge om puljen skulle fremlægges på næste møde. Forvaltningen har herefter med udgangspunkt i kommissoriet for puljen udarbejdet vedlagte forslag til annonce, der forventes indrykket i Skive Folkeblad førstkommende lørdag og i Midt på Ugen førstkommende onsdag. Der er i omtalen af puljen taget udgangspunkt i startkapitalen på de 3 mio. kr. og ikke her beskrevet, at der allerede er bevilget tilskud til 3 projekter. Annoncen vil blive suppleret med informationer på kommunens hjemmeside om puljen, formål, kommissorium og kontaktoplysninger samt en løbende status over bevilgede tilskud. Afhængig af antallet af ansøgninger til puljen, overvejes det herudover løbende at indrykke mindre teaser -annoncer om puljen for at gøre opmærksom på eksistensen heraf. Bilag: Annonce - Kulturpuljen - PDF (968396)

15 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober anlæg Sparbank Arena J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller udvalget fremsender regnskabsopfølgningen pr vedr. anlæg Sparbank Arena til økonomiudvalget og anbefaler at overskud momskonto kr tillægges kassen og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet nedsættes tilsvarende Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Ved en gennemgang af anlægskontoen for Sparbank Arena viser det sig, at der ikke er taget hensyn til delmoms på området. Dette betyder at der bliver et overskud på kr som forvaltningen indstiller lægges i kassen. Samtidig indstiller forvaltningen, at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet nedskrives tilsvarende.

16 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober - drift Kultur og Borgervice J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING udvalget godkender en udgifts tillægsbevilling på en række områder indenfor idræt på i alt kr der finansieres af en mindreudgift på begravelseshjælp på kr Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Udvalget godkendte forvaltningens oplæg med den tilføjelse, at beløbet til renovation Skive Søsportshavn indarbejdes i budgettet for 2009, idet der ikke har været budgetmæssig dækning for den indgåede kontrakt. SAGSFREMSTILLING Ved gennemgangen af regnskabsrapporten pr. 31. oktober 2007 er forvaltningen blevet opmærksom på en række områder hvor det korrigerede udgiftsbudget ikke kan overholdes samt et par område hvor der forventes en mindreudgift eller en merindtægt i forhold til det korrigerede budget. Det drejer sig om følgende: Leasing Skive Stadion hvor leasingydelsen endnu engang skal tilpasses grundet den stigende rente kr Forpagtningsaftale Skive Sejlklub hvor budgettet tilrettes til de faktiske forhold kr Renovation Skive Søsportshavn er en ny udgift som følge af kontrakt med Skive Søsportshavn kr Skøjtebane der vedrører et overført underskud fra 2006 på kr Begravelseshjælp hvor der er en mindreudgift som følge af større formuer i dødsboer kr Da udgiftstillægsbevillingerne kan finansieres indenfor udvalgets eget område ligger kompetencen i udvalget og forvaltningen indstiller derfor, at udvalget godkender ovenstående udgiftstillægsbevillinger samt at de finansieres af en mindreudgift og merindtægt på udvalgets område.

17 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober - øvrige anlæg idræt J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller Udvalget fremsender regnskabsopfølgningen pr. 31. oktober vedr. øvrige anlæg idrætsområdet til økonomiudvalget og anbefaler en udgifts tillægsbevilling på kr Tillægsbevillingen finansieres af kassen Udvalget anbefaler at der i samme forbindelse gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr Udvalget fremsender forvaltningens skøn over overførsler drift og anlæg fra 2007 til 2008 på henholdsvis drift kr og anlæg alt kr Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har gennemgået regnskabsrapporten og resultatet er et underskud på anlæg på kr der fordeler sig således: Et overført underskud fra 2006 (anlæg) vedr. boldbaner i Højslev med kr Renovering af tag (anlæg) Sallingsund FC bevilget i 2006 af Sallingsund Kommune men ikke overført til Skive Kommune 2007 kr Kloaktilslutning klubhus BMX bane i Tøndering (anlæg), del af aftale med Sallingsund Kommune i 2006, beløbet ej overført til Skive Kommune kr Genetablering af ødelagt nedkørsel i.f.m. anlæg af boldbaner i Ørslevkloster (anlæg) i 2006 kr Forvaltningen indstiller at udvalget fremsender ovenstående med anbefaling af, at der gives en udgifts tillægsbevilling finansieret af kassen med i alt kr og at der samtidig gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på samme størrelse. Samtidig har forvaltningen lavet et skøn over overførslerne fra 2007 til 2008 på henholdsvis drift og anlæg. Forvaltningen indstiller at dette skøn oversendes til økonomiudvalget

18 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Forslag til restaurationsplan for kommunerne i Midt-og Vestjyllands Politikreds J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at det anbefales, at restaurationsplanen godkendes med følgende tilføjelse til punkt 4-13 om lejlighedstilladelser at der ved fester på ungdomsuddannelsesinstitutioner skal søges lejlighedstilladelse til den konkrete fest, idet det forudsættes, at skolen alene har en marketenderibevilling. Bevillingsnævn den Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet bevillingsnævnet anbefaler stramninger omkring betingelser vedrørende priser, dobbel-up og udskænkninger til priser, der ikke indebærer en rimelig avance for varer samt at Skive Kommunes betingelser om lukketider indarbejdes. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen, Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling anbefales. SAGSFREMSTILLING Midt- og Vestjyllands Politi har fremsendt et forslag til restaurationsplan for kommunerne i politikredsen. Forud herfor havde politiet indbudt administrative medarbejdere, herunder fra Skive Kommune, til en gennemgang og drøftelse af planen. Skive Byråd vedtog den 17. december 2003 en restaurationsplan for Skive Kommune. Indholdet i denne plan er i væsentligt omfang indeholdt i forslaget til ny plan, dog er der afvigelser omkring betingelser for tilladelse til udvidet åbningstid, og den nye plan indeholder også et afsnit omkring spilleautomater og sanktionsmuligheder. Restaurationsplanenindeholderengennemgangaf lovom hotel- og restaurationsvirksomhed,ogoplyserherunderom betingelserneforatfåalkoholbevilinger,udvidedeåbningstider og sanktionsmuligheder. Bevillingsnævnet - og ved klagesager Byrådet - skal fortsat tage konkret stilling til meddelelse af alkoholbevillinger og tilladelser til udvidede åbningstider, men i planen kan en potentiel ansøger læse om politikken på området. Forslaget til plan har været sendt til forvaltningerne, og der er bemærkninger omkring salg af

19 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN alkohol de steder, hvor der hovedsageligt færdes unge mennesker. En enkelt af ungdomsuddannelsesinstitutionerne har alkoholbevilling, de øvrige har alene tilladelse til at sælge øl til elever og ansatte (marketenderibevilling). Ved elevfester bliver der solgt alkohol til elever og deres gæster, og det er forvaltningens opfattelse, at der i sådanne tilfælde skal foreligge en lejlighedstilladelse til den konkrete fest til udskænkning af alkohol.

20 UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN Orienteringssag - december åbel del J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag KOMPETENCE Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme INDSTILLING/BESLUTNING Til orientering Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Gert R. Jepsen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Gæsteliste januar: SIS Forslag til nye mødedatoer i februar og marts evt. sammenlægning af disse to møder. SAGSFREMSTILLING A. Gæsteliste B. Regneark rådighedsbeløb C. Skive og Omegns Teaterkreds orientering v/peter Svendsen D. Nyt mødetidspunkt til udvalgsmøde i marts p.g.a. studietur Bilag: Bruttoliste over gæster i 2007 (752110) Rådighedsbeløb regneark (761907)

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Kl. 15.00 Information til politikerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere