Referat fra møde i Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Tina Tving Stauning (A) Side 1 af 56

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 74 Orientering om likviditet 2010 Sag nr. 75 Årsregnskab 2009 Sag nr. 76 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område Sag nr. 77 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 Sag nr. 78 Opgørelse af over- underskud fra 2009 til Økonomiudvalgets eget driftsområde Sag nr. 79 Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2009 til 2010 Sag nr. 80 Sag nr. 81 Budget Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - Økonomiudvalgets eget område Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - samlede overførselssag Sag nr. 82 Afskrivninger regnskab 2009 Sag nr. 83 Sag nr. 84 Sag nr. 85 Sag nr. 86 Sag nr. 87 Sag nr. 88 Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Solhøjvej, bygherre Frederikssund Kommune Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, indretning af 1. sal Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Vejleby Bylaug mødeog opholdsplads m.m. Nuanceret områdeklassificering af Frederikssund Kommune jf. jordforureningslovens 50a, regulativ for områdeklassificeringen Tillægsregulativ til husholdningsaffaldsregulativ for afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Værebro Indsatsplanområde Sag nr. 89 Erhvervsaffaldsgebyrer 2010 Sag nr. 90 Klimakommune 2010 Sag nr. 91 Sag nr. 92 Lokalplan nr. 035 for Amsterdamhusene 1, Frederikssund - endelig vedtagelse Venskabsbysamarbejde i Frederikssund Kommune Side 2 af 56

3 Sag nr. 93 Aftale vedrørende anvisning af ældreboliger, Klostergården Sag nr. 94 Bevillingsansøgning vedr. ombygningen af Marbækskolen Sag nr. 95 Sag nr. 96 Sag nr. 97 Bevillingsansøgning for skolestrukturprojektet, Falkenborgskolen Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Marienlystskolen Meddelelser Side 3 af 56

4 Sag nr. 74 Orientering om likviditet 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 46, stk. 2. Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med april måned Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2008 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for marts måned en beholdning på 175,2 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra maj måned 2009 til og med april måned 2010) var 170,9 mio. kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at: 1. opgørelsen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: Likviditetskurve til og med april 2010 Side 4 af 56

5 Sag nr. 75 Årsregnskab 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kap. V. Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremlagde i marts 2010 et foreløbigt regnskab for 2009, som Økonomiudvalget og Byrådet tog til efterretning. Nu foreligger det endelige regnskab for 2009, som fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. På nuværende tidspunkt foreligger regnskabet, i lighed med orienteringen om det foreløbige regnskab, som udgiftsbaseret resultatopgørelse og finansierings-oversigt, der er vedlagt som bilag. Yderligere oversigter er under udarbejdelse, og vil tilgå Økonomiudvalget inden sagens behandling. Behandlingen af regnskabet skal foregå således, at Byrådet, inden den 1. juni, oversender regnskabet til revision. Herefter skal revisionen, inden 15. august, afgive beretning, således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned. I forhold til det foreløbige regnskab, som blev fremlagt til orientering i marts, er der kun sket mindre ændringer. Nedenfor gennemgås de væsentligste poster og afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget: Skatter, tilskud og udligning. Indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2.281,7 mio. kr., hvilket meget præcist svarer til det korrigerede budget. Mindreindtægten udgør 3,4 mio. kr., som kan henføres til ejendomsskatter og dækningsafgift. Skattefinansierede driftsudgifter. De skattefinansierede driftsudgifter inkl. renter udgør 2.258,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.331,2 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 73,2 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførte overskud fra 2008 på 51,3 mio. kr., hvorfor et væsentligt mindreforbrug også har været forventet. Der henvises i den forbindelse til sagen vedr. opgørelse af over- og underskud fra 2009, hvori det samlede nettooverskud til overførsel fra 2009 til 2010 er opgjort til 52,3 mio. kr., og hvor overførslerne på de enkelte områder fremgår. Særligt vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger bemærkes, at af det tilsyneladende mindreforbrug på 18,8 mio. kr. stammer ca. 15 mio. kr. fra puljen til bygningsvedligeholdelse, som senere skal godt- Side 5 af 56

6 gøres konti, hvor de faktiske udgifter er afholdt. Hermed nedbringes mindreforbruget, og der sker en tilsvarende forbedring af resultatet på de øvrige hovedkonti. Omkring fællesudgifter og administration, hvor der er et mindreforbrug på 24,1 mio. kr., bemærkes, at kun ca. halvdelen af overskuddet på administration foreslås overført til efterfølgende år, mens det resterende overskud tilgår kommunekassen. Renteudgifter m.v. udgør 13,8 mio. kr. mod et forventet niveau på 24,0 mio. kr., altså et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Kombinationen af et meget lavt renteniveau og en bedre kassebeholdning end forventet medfører besparelser i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., og hertil kommer en ubudgetteret indtægt fra salget af KMD på 4,0 mio. kr. Resultat af ordinær drift. Det samlede resultat af ordinær driftsvirksomhed er et overskud på 23,7 mio. kr. mod et forventet underskud på 46,1 mio. kr., i alt en afvigelse på 69,8 mio. kr. Igen bør man være opmærksom på, at de overskud, der foreslås overført til 2010 er medregnet i denne afvigelse, og såfremt der foretages overførsel på 52,3 mio. kr. som foreslået, reduceres det mindreforbrug, der reelt tilføres kassebeholdningen til 17,5 mio. kr. Skattefinansierede anlæg. De samlede skattefinansierede anlægsudgifter udgør 207,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 196,8 mio. kr. Overskridelsen skyldes, at kommunen, pga. problemer med digital tinglysning, endnu ikke har modtaget nettoprovenuet på ca. 26 mio. kr. fra salg af Heimdalsvej og køb af Smedetoften. Dette medfører samtidig et stort merforbrug på kontoen for administration, hvor indtægten fra Heimdalsvej er budgetteret og et mindreforbrug under byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, hvor udgiften til køb af Smedetoften skal afholdes. Når overskuddet på denne konto alligevel ikke er større skyldes det manglende indtægter fra salg af grunde og ejendomme. Resultat af det skattefinansierede område. Det samlede resultat af det skattefinansierede område er et underskud på 184,3 mio. kr. mod budgetteret 242,9 mio. kr. Det store underskud skal ses i sammenhæng med bl.a. de store udgifter til etablering af nyt plejecenter og arealerhvervelser i St. Rørbæk, som lånefinansieres længere nede i resultatopgørelsen. Balanceforskydninger Der er i 2009 optaget lån på 120,9 mio. kr. og betalt afdrag på 34,2 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører uudnyttet låneramme for 2008 (16,4 mio. kr.), arealerhvervelser i St. Rørbæk (103,4 mio. kr.) og restfinansiering af Nordhøj (1,1 mio. kr.). I det korrigerede budget var der forventet låneoptagelse på 205,5 mio. kr. Mindrelåneoptagelsen på 84,6 Side 6 af 56

7 mio. kr. skyldes i stor grad, at udgifterne vedr. ældreboliger, Pedersholm, budgetmæssigt er forudsat lånefinansieret, mens de i regnskabet er finansieret på byggekredit under finansforskydninger. Dette medfører, at der flyttes ca. 50 mio. kr. fra låneoptagelse til øvrige finansforskydninger. Hertil kommer, at der er uudnyttet låneramme på 20,5 mio. kr., som først indgår i regnskab Samlet udviser regnskabet et forbrug af likvide aktiver på 89,0 mio. kr. mod budgetteret 151,3 mio. kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ikke yderligere bemærkninger. Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler: 1. At årsregnskabet for 2009 oversendes til revision. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Anbefales. Regnskab udgiftsbaseret driftsregnskab Side 7 af 56

8 Sag nr. 76 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse 40. Sagsfremstilling: Budget og Analyse har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område. Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til tillægsbevillinger for -3,509 mio. kr., hvoraf mio. kr. modsvares af udgifter på andre udvalg. Overførsler mellem øvrige udvalg 1,329 mio. kr. består af: -1,5 mio. kr. i ekstraindtægter i forbindelse med kommunens varetagelse af rollen som bygherre på Pedershave. Modsvares af en udgift under ældreområdet. 4,475 mio. kr. i forbedret indkøbsaftale på hjælpemidler og på virkarområdet på ældreområdet. -0,132 mio kr. afsluttede forhandlinger på funktionstillæg til tillidsrepræsentanter. -0,738 mio. kr. nedskrives lønpuljer med, og beløbet overføres til klubområdet, da gennemsnitslønningerne er højere end budgetlagt på området. -0,775 mio. kr. er modtaget i tilskud til "Frokost i daginstitutioner" beløbet overføres til daginstitutionsområdet. Den egentlige tillægsbevilling på -4,838 mio. kr. består af: -0,800 mio. kr. for så vidt angår nedjustering af budgettet til driftssikring af boligbyggeri på baggrund af tidligere års forbrug. -1,692 mio. kr. nedskrives forsikringsbudgettet med på baggrund af aktuarrapport fra Willis. -3,996 mio. kr. i overheads samt pensionsudgifter i forbindelse med overtagelse af institutionerne Højagergård og Ejegod, og regulering af overheads indtægterne fra tidligere overtagne institutioner. 2,345 mio. kr. i administrative reguleringer som følge af nedgang i indtægterne vedrørende byggetilladelser, tilretning af kommunikationsområdet og revision i forhold til forbruget, nedskrivning af huslejeindtægten på Rådhuset, samt yderligere normering i Social Service som følge af den stigende arbejdsløshed samt nye opgaver. -1,592 mio. kr. vedrørende pulje til kompensation ved prisfrem- Side 8 af 56

9 skrivning udlignes, da udgiften er medtaget under de øvrige fagudvalg. 2,733 mio. kr. i merudgifter på renter og afdrag på lån i forbindelse med overtagelse af Ejegod, Lunden/Gnisten, yderligere lån til kvalitetsfondsmidler samt handicapbiler. 0,540 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skatteforhøjelse i kommunen. -2,376 mio. kr. i tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 har resulteret i tillægsbevillinger for netto kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Budget- og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at: 1. Omplaceringer til andre udvalg på kr. godkendes 2. Egentlige tillægsbevillinger på kr. godkendes Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Noter til budgetopfølgning 31. marts drift forbrugsrapport 0-6 Noter til budgetopfølgning 31. marts hovedkonto Forbrugsrapport - hovedkonto 7-8 Side 9 af 56

10 Sag nr. 77 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse, 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 på driftsområderne. Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomiudvalgets budgetopfølgning for eget område behandles på et særskilt punkt på dette møde. Tillægsbevillinger på driftsområdet mellem udvalgene: Af nedenstående tabel fremgår omplaceringer mellem udvalgene, som samlet set giver 0. Hele kr. Budget 2010 Budgetvirkning i Udvalg Økonomiudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget I alt 0 0 Som følge af bedre indkøbsaftaler ved brug af eksterne vikarer samt på hjælpemidler overføres en besparelse fra Økonomiudvalget 4,475 mio. kr. til ældreområdet. Der overføres en indtægt på 1,5 mio. kr. til Økonomiudvalgets område i forbindelse med kommunens rolle som bygherre på Pedershave, og udgiften afholdes af Social-, Ældre, og Sundhedsudvalget. Side 10 af 56

11 Fra lønpuljer under Økonomiudvalgets område flyttes 0,738 mio. kr. til Opvækst og Uddannelsesudvalget til finansiering af merudgifter på klubområdet, da de faktiske gennemsnitslønninger er højere end budgetlagt. Lønforhandlinger vedrørende funktionstillæg til tillidsrepræsentanter er færdigbehandlet, og der overføres 0,132 mio. kr. fra lønpuljer til områderne. Dagtilbudsområdet tilføres 0,775 mio. kr. fra Økonomiudvalget som har modtaget beløbet over tilskud og udligning til "Tilskud til frokost i daginstitutioner". Endvidere flyttes budget 0,182 mio. kr. vedrørende Rosariet i Gerlev fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget. Egentlige tillægsbevillinger Egentlige tillægsbevillinger resulterer samlet set i merudgifter på 0,825 mio. kr. i 2010 og på 7,227 mio. kr. Nedenfor gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg: Hele kr. Budget 2010 Budgetvirkning i Udvalg Økonomiudvalget Driftssikring af boligbyggeri Nedskrivning af forsikringsbudget Overheads Yderligere normering Administrative reguleringer Udligning af pulje Renter og afdrag på lån Modregning af skatteforhøjelse Tilskud til ældreplejen Opvækst- og Uddannelsesudvalget Teknisk korrektion på de takstfinansierede institutioner Merudgifter på familieområdet Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Til retning af refusionsindtægter Færre indtægter på de takstfinansierede 261 institutioner Færre udgifter til førtidspensi Side 11 af 56

12 oner AKU- Center Ejegod og AKU Center Højagergård Teknisk korrektion på de 834 takstfinansierede institutioner Beskæftigelsesudevalget Revalidering ( ikke refusionsberettiget) Stigning i revalidender, netto Seniorjob-ordningen Mentorordning Løntilskud Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Pulje til hovedvedligeholdelse Manglende prisfremskrivning Byfornyelse 66 Plan- og Udviklingsudvalget 0 0 Busdrift 210 Udviklingspulje -210 I alt Økonomiudvalget -0,800 mio. kr. for så vidt angår nedjustering af budgettet til driftssikring af boligbyggeri på baggrund af tidligere års forbrug. -1,692 mio. kr. nedskrives forsikringsbudgettet med på baggrund af aktuarrapport fra Willis. -3,996 mio. kr. i overheads samt pensionsudgifter i forbindelse med overtagelse af institutionerne Højagergård og Ejegod, og regulering af overheads indtægterne fra tidligere overtagne institutioner. 2,345 mio. kr. i administrative reguleringer som følge af nedgang i indtægterne vedrørende byggetilladelser, tilretning af kommunikationsområdet og revision i forhold til forbruget, nedskrivning af huslejeindtægten på Rådhuset, samt yderligere normering i Social Service som følge af den stigende arbejdsløshed samt nye opgaver. -1,592 mio. kr. vedrørende pulje til kompensation ved prisfremskrivning udlignes, da udgiften er medtaget under de øvrige fagudvalg. 2,733 mio. kr. i merudgifter på renter og afdrag på lån i forbindelse med overtagelse af Ejegod, Lunden/Gnisten, yderligere lån til kvalitetsfondsmidler samt handicapbiler. 0,540 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skatteforhøjelse i kommunen. -2,376 mio. kr. i tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Side 12 af 56

13 Opvækst- og Uddannelsesudvalget en teknisk korrektion af budgettet på 1,237 mio. kr. som følge af reducerede indtægter på de takstfinansierede institutioner for så vidt angår afskrivninger, forrentninger og tjenestemandspensioner bl.a. pga. et lavere renteniveau end budgetlagt. 3,0 mio. kr. vedrørende merudgifter på familieområdet, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører aflastninger og 2,0 mio. kr. merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (inkl. 50 % refusion). Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget -0,261 mio. kr. i 2010 vedrørende tilretning af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. En forventning om flere dyre borgere end budgetlagt betyder en øget refusionsindtægt. 0,261 mio. kr. i 2010 som følge af færre takstindtægter på de takstfinansierede institutioner. En teknisk korrektion bl.a. pga. lavere renteniveau og heraf reguleringer på forrentning og afskrivninger. -3,705 mio. kr. i vedrørende færre udgifter til førtidspensioner. I 2009 har der været en nettoafgang på 34 personer, som modtager førtidspension. Budgettet tilrettes tilkendelsesniveauet for 2009 samt forventningerne til ,017 mio. kr. vedrørende AKU-Center Ejegod og AKU-center Højagergaard, som Frederikssund Kommune har overtaget i Driftsbudgettet er tilrettet med i alt 30,238 mio. kr. og indtægtsbudgetterne med 33,255 mio. kr. Forskellen på udgifter og indtægter skyldes bl.a. de forpligtelser, som kommunen samtidig overtager bl.a. i form af udgifter til tjenestemandspensioner, bygninger etc. Beskæftigelsesudvalget 4,5 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til revalidering, som ikke er refusionsberettiget. Udgiften vedrører køb af kursusforløb til sygedagpengemodtagere med behov for afklaring af arbejdsevnen og udgifter til kurser, uddannelser og materialer m.v. til revalindender. Nettoudgift på 1,2 mio. kr. (65% refusion) som følge af en stigning i antallet af revalidender. I 2009 var der en stigning på 15 personer og i januar 2010 har der været en stigning på 18 personer. 0,14 mio. kr. vedrørende seniorjob-ordningen. 0,144 mio. kr., som er en nettoopskrivning af budgettet til mentorordning. Side 13 af 56

14 Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget 0,759 mio. kr. tilføres puljen for hovedvedligeholdelse i forbindelse med overtagelsen af institutionerne Højagergård og Ejegod. 0,06 mio. kr. vedrørende manglende prisfremskrivning på kontrakter indgået med LK-Gruppen. 0,066 mio. kr. vedrørende afholdte udgifter i forbindelse med en række sager om skimmelsvamp i private boliger. Fra staten er opnået 50% i refusion af udgifterne. Plan- og Udviklingsudvalget 0,21 mio. kr. vedrørende manglende budget til busdrift i 2010, som primært skyldes ændringer af linier. -0,21 mio. kr. fra udvalgets udviklingspulje anvendes til at dække merudgifter på busdriften. Bevilling: Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto kr. for 2010 og for kr. i Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning. Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at 1. tillægsbevilling på ialt kr. i 2010, kr. i godkendes. Side 14 af 56

15 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Side 15 af 56

16 Sag nr. 78 Opgørelse af over- underskud fra 2009 til Økonomiudvalgets eget driftsområde Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, 40. Sagsfremstilling: Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres. Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el. lign. For Økonomiudvalget søges 14,623 mio. kr., overført fra 2009 til 2010 svarende til 5% af korrigeret budget. Heraf er 1,683 mio. kr. indefrosset 1/3 - del fra ,4 mio.kr. omhandler budgetlagt garantiforpligtelse vedrørende Boligselskabet Krabbelodden, som forventes at komme til udbetaling i Endvidere er 2,153 mio. kr. uforbrugte trepartsmidler afsat i forbindelse med overenskomstaftalerne dels til kompetenceudvikling og dels til seniorpolitiske initiativer. 1,3 mio. kr. vedrører mindreforbrug på IKT-området. Resterende 8 mio. kr. er mindreudgifter vedrørende administrationen (overførsler fra 2008 på 13,7 mio. kr.) Bevilling: Tillægsbevilling til budget 2010 på 14,623 mio. kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Byråd anbefales, at: 1. Overskud på 14,623 mio. kr. overføres til 2010, heraf er 1,683 mio. kr. indefrosset overskud fra Side 16 af 56

17 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Side 17 af 56

18 Sag nr. 79 Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2009 til 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, 40. Sagsfremstilling: Overførsel af driftsresultater fra 2009 til 2010 har været til behandling i samtlige fagudvalg. Overførsler af driftsresultater på Økonomiudvalgets område behandles på samme møde, som samtlige overførsler. Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres. Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el. lign. Det umiddelbare resultat er et overskud på 71,999 mio. kr. Gennemgangen af områderne har medvirket til en reduktion af overskuddet med 29,524 mio. kr. Hertil kommer indefrosset overskud 1/3- del fra 2007 på 9,807 mio. kr., hvorved de samlede overførsler kan opgøres til 52,282 mio. kr., svarende til 3 % af det korrigerede budget. Bevilling: Tillægsbevilling til budget 2010 på 52,282 mio. kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget Budgetchefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefales, at: 1. Overskud på 52,282 mio. kr. overføres til 2010, heraf er 9,807 mio. kr. indefrosset overskud fra For så vidt angår Økonomiudvalgets overførsler behandles disse på samme møde. Tidligere beslutninger: Side 18 af 56

19 Beslutninger: Anbefales. Bilag: Notat Overførsler 2009 til overførsler fra 2009 til 2010 Side 19 af 56

20 Sag nr. 80 Budget Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - Økonomiudvalgets eget område Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2009 til 2010 og hvilke der er afsluttet i Af gennemgangen følger, at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for kr. og indtægtsbudgetter for kr. til I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg. Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter på det skattefinansierede område fordelt på udvalg (kr.) Korr. vedt. Forbrug Restkorrigeret Overførsel Budget 2009 pr årsbudget til Samlet - udgiftsbudgetter U Samlet - indtægtsbudgeter I UØkonomiudvalg I Opvækst- og Uddannelsesudvalget U I Kultur-, Fritid- og U Idrætsudvalget I Social-, Ældre- og U Sundhedsudvalget I Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget U I Side 20 af 56

21 For en opgørelse af overførsler fra 2009 til 2010 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1. Bevilling: Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter under Økonomiudvalget, finansieret af kassebeholdningen. Udgiftsbudgetter: kr. Indtægtsbudgetter: kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Budget- og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at: 1. godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 under Økonomiudvalgets område, tillægsbevilges i 2010, finansieret af kassebeholdningen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Bilag 1 Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 Side 21 af 56

22 Sag nr. 81 Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - samlede overførselssag Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommuners styrelse, 40 Sagsfremstilling: Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2009 til 2010 og hvilke der er afsluttet i Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 har nu været i behandling i samtlige relevante udvalg. Overførsel af anlægsbudgetter på Økonomiudvalgets område behandles på samme møde, som samtlige overførsler af anlægsbudgetter. Af gennemgangen af anlægsprojekterne følger, at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for kr. og indtægtsbudgetter for kr. til I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg. Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter på det skattefinansierede område fordelt på udvalg (kr.) Korr. vedt. Forbrug Restkorrigeret Overførsel Budget 2009 pr årsbudget til Samlet - udgiftsbudgetter U Samlet - indtægtsbudgetter I U Økonomiudvalg I Opvækst- og U Uddannelsesudvalget I Kultur-, Fritid- og U Idrætsudvalget I Side 22 af 56

23 Social-, Ældre- U og Sundhedsudvalget I Teknik-, Miljø- U og Erhvervsudvalget I For en opgørelse af overførsler fra 2009 til 2010 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1. Bevilling: Der søges om tillægsbevilling af overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010, finansieret af kassebeholdningen. Udgiftsbudgetter: kr. Indtægtsbudgetter: kr. Samtidig søges om meddelelse af anlægsbevilling for kr. til idrætsfaciliteter, finansieret af de indstillede overførsler af Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr ). Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Budget- og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at: 1. godkende, at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010, tillægsbevilges i 2010, finansieret af kassebeholdningen. 2. meddele anlægsbevilling for kr. til idrætsfaciliteter, finansieret af de indstillede overførsler af Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr ). Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Bilag 1 Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 Side 23 af 56

24 Sag nr. 82 Afskrivninger regnskab 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 45 og Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune bilag 9.4 Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender en samlet opgørelse på ,26 kr. over diverse beløb der bør afskrives. Dette skyldes for nogle af posterne manglende mulighed for udredning i forbindelse med kommunesammenlægningen for andre fejlagtig optagelse af indtægter bl.a. vedr. KommuneForsikring og Egnsmuseet Færgegården. Endvidere skal der tilbageføres et beløb på ,00 kr. vedr. dagpengerefusion som tidligere er afskrevet. Det samlede beløb på ,26 kr. er beskrevet i bilag vedlagt dagsordenen. Det kan oplyses, at alle posterne er bogført inden afslutningen af regnskabet for Poster til afskrivning over kr. skal politisk godkendes. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi og Udvikling har ingen bemærkninger Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at: 1. afskrive det samlede beløb på ,26 kr. 2. tidligere afskrevet beløb på kr. tilbageføres. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Anbefales. Afskrivninger 2009 over kr. Side 24 af 56

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 26. maj 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Hanne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Referat fra møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Referat fra møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Mandag den 03. maj 2010 Kl. 14.00 i Sct. Michael, Slangerup Mødedeltagere: Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 04. maj 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 28. november 2011 kl. 09.00 i F 1, Frederikssund Mødet slut kl. 12.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere