Referat fra møde i Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Tina Tving Stauning (A) Side 1 af 56

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 74 Orientering om likviditet 2010 Sag nr. 75 Årsregnskab 2009 Sag nr. 76 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område Sag nr. 77 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 Sag nr. 78 Opgørelse af over- underskud fra 2009 til Økonomiudvalgets eget driftsområde Sag nr. 79 Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2009 til 2010 Sag nr. 80 Sag nr. 81 Budget Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - Økonomiudvalgets eget område Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - samlede overførselssag Sag nr. 82 Afskrivninger regnskab 2009 Sag nr. 83 Sag nr. 84 Sag nr. 85 Sag nr. 86 Sag nr. 87 Sag nr. 88 Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Solhøjvej, bygherre Frederikssund Kommune Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, indretning af 1. sal Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Vejleby Bylaug mødeog opholdsplads m.m. Nuanceret områdeklassificering af Frederikssund Kommune jf. jordforureningslovens 50a, regulativ for områdeklassificeringen Tillægsregulativ til husholdningsaffaldsregulativ for afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Værebro Indsatsplanområde Sag nr. 89 Erhvervsaffaldsgebyrer 2010 Sag nr. 90 Klimakommune 2010 Sag nr. 91 Sag nr. 92 Lokalplan nr. 035 for Amsterdamhusene 1, Frederikssund - endelig vedtagelse Venskabsbysamarbejde i Frederikssund Kommune Side 2 af 56

3 Sag nr. 93 Aftale vedrørende anvisning af ældreboliger, Klostergården Sag nr. 94 Bevillingsansøgning vedr. ombygningen af Marbækskolen Sag nr. 95 Sag nr. 96 Sag nr. 97 Bevillingsansøgning for skolestrukturprojektet, Falkenborgskolen Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Marienlystskolen Meddelelser Side 3 af 56

4 Sag nr. 74 Orientering om likviditet 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 46, stk. 2. Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med april måned Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2008 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for marts måned en beholdning på 175,2 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra maj måned 2009 til og med april måned 2010) var 170,9 mio. kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at: 1. opgørelsen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: Likviditetskurve til og med april 2010 Side 4 af 56

5 Sag nr. 75 Årsregnskab 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kap. V. Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremlagde i marts 2010 et foreløbigt regnskab for 2009, som Økonomiudvalget og Byrådet tog til efterretning. Nu foreligger det endelige regnskab for 2009, som fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. På nuværende tidspunkt foreligger regnskabet, i lighed med orienteringen om det foreløbige regnskab, som udgiftsbaseret resultatopgørelse og finansierings-oversigt, der er vedlagt som bilag. Yderligere oversigter er under udarbejdelse, og vil tilgå Økonomiudvalget inden sagens behandling. Behandlingen af regnskabet skal foregå således, at Byrådet, inden den 1. juni, oversender regnskabet til revision. Herefter skal revisionen, inden 15. august, afgive beretning, således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned. I forhold til det foreløbige regnskab, som blev fremlagt til orientering i marts, er der kun sket mindre ændringer. Nedenfor gennemgås de væsentligste poster og afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget: Skatter, tilskud og udligning. Indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2.281,7 mio. kr., hvilket meget præcist svarer til det korrigerede budget. Mindreindtægten udgør 3,4 mio. kr., som kan henføres til ejendomsskatter og dækningsafgift. Skattefinansierede driftsudgifter. De skattefinansierede driftsudgifter inkl. renter udgør 2.258,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.331,2 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 73,2 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførte overskud fra 2008 på 51,3 mio. kr., hvorfor et væsentligt mindreforbrug også har været forventet. Der henvises i den forbindelse til sagen vedr. opgørelse af over- og underskud fra 2009, hvori det samlede nettooverskud til overførsel fra 2009 til 2010 er opgjort til 52,3 mio. kr., og hvor overførslerne på de enkelte områder fremgår. Særligt vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger bemærkes, at af det tilsyneladende mindreforbrug på 18,8 mio. kr. stammer ca. 15 mio. kr. fra puljen til bygningsvedligeholdelse, som senere skal godt- Side 5 af 56

6 gøres konti, hvor de faktiske udgifter er afholdt. Hermed nedbringes mindreforbruget, og der sker en tilsvarende forbedring af resultatet på de øvrige hovedkonti. Omkring fællesudgifter og administration, hvor der er et mindreforbrug på 24,1 mio. kr., bemærkes, at kun ca. halvdelen af overskuddet på administration foreslås overført til efterfølgende år, mens det resterende overskud tilgår kommunekassen. Renteudgifter m.v. udgør 13,8 mio. kr. mod et forventet niveau på 24,0 mio. kr., altså et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Kombinationen af et meget lavt renteniveau og en bedre kassebeholdning end forventet medfører besparelser i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., og hertil kommer en ubudgetteret indtægt fra salget af KMD på 4,0 mio. kr. Resultat af ordinær drift. Det samlede resultat af ordinær driftsvirksomhed er et overskud på 23,7 mio. kr. mod et forventet underskud på 46,1 mio. kr., i alt en afvigelse på 69,8 mio. kr. Igen bør man være opmærksom på, at de overskud, der foreslås overført til 2010 er medregnet i denne afvigelse, og såfremt der foretages overførsel på 52,3 mio. kr. som foreslået, reduceres det mindreforbrug, der reelt tilføres kassebeholdningen til 17,5 mio. kr. Skattefinansierede anlæg. De samlede skattefinansierede anlægsudgifter udgør 207,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 196,8 mio. kr. Overskridelsen skyldes, at kommunen, pga. problemer med digital tinglysning, endnu ikke har modtaget nettoprovenuet på ca. 26 mio. kr. fra salg af Heimdalsvej og køb af Smedetoften. Dette medfører samtidig et stort merforbrug på kontoen for administration, hvor indtægten fra Heimdalsvej er budgetteret og et mindreforbrug under byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, hvor udgiften til køb af Smedetoften skal afholdes. Når overskuddet på denne konto alligevel ikke er større skyldes det manglende indtægter fra salg af grunde og ejendomme. Resultat af det skattefinansierede område. Det samlede resultat af det skattefinansierede område er et underskud på 184,3 mio. kr. mod budgetteret 242,9 mio. kr. Det store underskud skal ses i sammenhæng med bl.a. de store udgifter til etablering af nyt plejecenter og arealerhvervelser i St. Rørbæk, som lånefinansieres længere nede i resultatopgørelsen. Balanceforskydninger Der er i 2009 optaget lån på 120,9 mio. kr. og betalt afdrag på 34,2 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører uudnyttet låneramme for 2008 (16,4 mio. kr.), arealerhvervelser i St. Rørbæk (103,4 mio. kr.) og restfinansiering af Nordhøj (1,1 mio. kr.). I det korrigerede budget var der forventet låneoptagelse på 205,5 mio. kr. Mindrelåneoptagelsen på 84,6 Side 6 af 56

7 mio. kr. skyldes i stor grad, at udgifterne vedr. ældreboliger, Pedersholm, budgetmæssigt er forudsat lånefinansieret, mens de i regnskabet er finansieret på byggekredit under finansforskydninger. Dette medfører, at der flyttes ca. 50 mio. kr. fra låneoptagelse til øvrige finansforskydninger. Hertil kommer, at der er uudnyttet låneramme på 20,5 mio. kr., som først indgår i regnskab Samlet udviser regnskabet et forbrug af likvide aktiver på 89,0 mio. kr. mod budgetteret 151,3 mio. kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ikke yderligere bemærkninger. Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler: 1. At årsregnskabet for 2009 oversendes til revision. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Anbefales. Regnskab udgiftsbaseret driftsregnskab Side 7 af 56

8 Sag nr. 76 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse 40. Sagsfremstilling: Budget og Analyse har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område. Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til tillægsbevillinger for -3,509 mio. kr., hvoraf mio. kr. modsvares af udgifter på andre udvalg. Overførsler mellem øvrige udvalg 1,329 mio. kr. består af: -1,5 mio. kr. i ekstraindtægter i forbindelse med kommunens varetagelse af rollen som bygherre på Pedershave. Modsvares af en udgift under ældreområdet. 4,475 mio. kr. i forbedret indkøbsaftale på hjælpemidler og på virkarområdet på ældreområdet. -0,132 mio kr. afsluttede forhandlinger på funktionstillæg til tillidsrepræsentanter. -0,738 mio. kr. nedskrives lønpuljer med, og beløbet overføres til klubområdet, da gennemsnitslønningerne er højere end budgetlagt på området. -0,775 mio. kr. er modtaget i tilskud til "Frokost i daginstitutioner" beløbet overføres til daginstitutionsområdet. Den egentlige tillægsbevilling på -4,838 mio. kr. består af: -0,800 mio. kr. for så vidt angår nedjustering af budgettet til driftssikring af boligbyggeri på baggrund af tidligere års forbrug. -1,692 mio. kr. nedskrives forsikringsbudgettet med på baggrund af aktuarrapport fra Willis. -3,996 mio. kr. i overheads samt pensionsudgifter i forbindelse med overtagelse af institutionerne Højagergård og Ejegod, og regulering af overheads indtægterne fra tidligere overtagne institutioner. 2,345 mio. kr. i administrative reguleringer som følge af nedgang i indtægterne vedrørende byggetilladelser, tilretning af kommunikationsområdet og revision i forhold til forbruget, nedskrivning af huslejeindtægten på Rådhuset, samt yderligere normering i Social Service som følge af den stigende arbejdsløshed samt nye opgaver. -1,592 mio. kr. vedrørende pulje til kompensation ved prisfrem- Side 8 af 56

9 skrivning udlignes, da udgiften er medtaget under de øvrige fagudvalg. 2,733 mio. kr. i merudgifter på renter og afdrag på lån i forbindelse med overtagelse af Ejegod, Lunden/Gnisten, yderligere lån til kvalitetsfondsmidler samt handicapbiler. 0,540 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skatteforhøjelse i kommunen. -2,376 mio. kr. i tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 har resulteret i tillægsbevillinger for netto kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Budget- og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at: 1. Omplaceringer til andre udvalg på kr. godkendes 2. Egentlige tillægsbevillinger på kr. godkendes Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Noter til budgetopfølgning 31. marts drift forbrugsrapport 0-6 Noter til budgetopfølgning 31. marts hovedkonto Forbrugsrapport - hovedkonto 7-8 Side 9 af 56

10 Sag nr. 77 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse, 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 på driftsområderne. Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomiudvalgets budgetopfølgning for eget område behandles på et særskilt punkt på dette møde. Tillægsbevillinger på driftsområdet mellem udvalgene: Af nedenstående tabel fremgår omplaceringer mellem udvalgene, som samlet set giver 0. Hele kr. Budget 2010 Budgetvirkning i Udvalg Økonomiudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget I alt 0 0 Som følge af bedre indkøbsaftaler ved brug af eksterne vikarer samt på hjælpemidler overføres en besparelse fra Økonomiudvalget 4,475 mio. kr. til ældreområdet. Der overføres en indtægt på 1,5 mio. kr. til Økonomiudvalgets område i forbindelse med kommunens rolle som bygherre på Pedershave, og udgiften afholdes af Social-, Ældre, og Sundhedsudvalget. Side 10 af 56

11 Fra lønpuljer under Økonomiudvalgets område flyttes 0,738 mio. kr. til Opvækst og Uddannelsesudvalget til finansiering af merudgifter på klubområdet, da de faktiske gennemsnitslønninger er højere end budgetlagt. Lønforhandlinger vedrørende funktionstillæg til tillidsrepræsentanter er færdigbehandlet, og der overføres 0,132 mio. kr. fra lønpuljer til områderne. Dagtilbudsområdet tilføres 0,775 mio. kr. fra Økonomiudvalget som har modtaget beløbet over tilskud og udligning til "Tilskud til frokost i daginstitutioner". Endvidere flyttes budget 0,182 mio. kr. vedrørende Rosariet i Gerlev fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget. Egentlige tillægsbevillinger Egentlige tillægsbevillinger resulterer samlet set i merudgifter på 0,825 mio. kr. i 2010 og på 7,227 mio. kr. Nedenfor gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg: Hele kr. Budget 2010 Budgetvirkning i Udvalg Økonomiudvalget Driftssikring af boligbyggeri Nedskrivning af forsikringsbudget Overheads Yderligere normering Administrative reguleringer Udligning af pulje Renter og afdrag på lån Modregning af skatteforhøjelse Tilskud til ældreplejen Opvækst- og Uddannelsesudvalget Teknisk korrektion på de takstfinansierede institutioner Merudgifter på familieområdet Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Til retning af refusionsindtægter Færre indtægter på de takstfinansierede 261 institutioner Færre udgifter til førtidspensi Side 11 af 56

12 oner AKU- Center Ejegod og AKU Center Højagergård Teknisk korrektion på de 834 takstfinansierede institutioner Beskæftigelsesudevalget Revalidering ( ikke refusionsberettiget) Stigning i revalidender, netto Seniorjob-ordningen Mentorordning Løntilskud Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Pulje til hovedvedligeholdelse Manglende prisfremskrivning Byfornyelse 66 Plan- og Udviklingsudvalget 0 0 Busdrift 210 Udviklingspulje -210 I alt Økonomiudvalget -0,800 mio. kr. for så vidt angår nedjustering af budgettet til driftssikring af boligbyggeri på baggrund af tidligere års forbrug. -1,692 mio. kr. nedskrives forsikringsbudgettet med på baggrund af aktuarrapport fra Willis. -3,996 mio. kr. i overheads samt pensionsudgifter i forbindelse med overtagelse af institutionerne Højagergård og Ejegod, og regulering af overheads indtægterne fra tidligere overtagne institutioner. 2,345 mio. kr. i administrative reguleringer som følge af nedgang i indtægterne vedrørende byggetilladelser, tilretning af kommunikationsområdet og revision i forhold til forbruget, nedskrivning af huslejeindtægten på Rådhuset, samt yderligere normering i Social Service som følge af den stigende arbejdsløshed samt nye opgaver. -1,592 mio. kr. vedrørende pulje til kompensation ved prisfremskrivning udlignes, da udgiften er medtaget under de øvrige fagudvalg. 2,733 mio. kr. i merudgifter på renter og afdrag på lån i forbindelse med overtagelse af Ejegod, Lunden/Gnisten, yderligere lån til kvalitetsfondsmidler samt handicapbiler. 0,540 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skatteforhøjelse i kommunen. -2,376 mio. kr. i tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Side 12 af 56

13 Opvækst- og Uddannelsesudvalget en teknisk korrektion af budgettet på 1,237 mio. kr. som følge af reducerede indtægter på de takstfinansierede institutioner for så vidt angår afskrivninger, forrentninger og tjenestemandspensioner bl.a. pga. et lavere renteniveau end budgetlagt. 3,0 mio. kr. vedrørende merudgifter på familieområdet, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører aflastninger og 2,0 mio. kr. merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (inkl. 50 % refusion). Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget -0,261 mio. kr. i 2010 vedrørende tilretning af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. En forventning om flere dyre borgere end budgetlagt betyder en øget refusionsindtægt. 0,261 mio. kr. i 2010 som følge af færre takstindtægter på de takstfinansierede institutioner. En teknisk korrektion bl.a. pga. lavere renteniveau og heraf reguleringer på forrentning og afskrivninger. -3,705 mio. kr. i vedrørende færre udgifter til førtidspensioner. I 2009 har der været en nettoafgang på 34 personer, som modtager førtidspension. Budgettet tilrettes tilkendelsesniveauet for 2009 samt forventningerne til ,017 mio. kr. vedrørende AKU-Center Ejegod og AKU-center Højagergaard, som Frederikssund Kommune har overtaget i Driftsbudgettet er tilrettet med i alt 30,238 mio. kr. og indtægtsbudgetterne med 33,255 mio. kr. Forskellen på udgifter og indtægter skyldes bl.a. de forpligtelser, som kommunen samtidig overtager bl.a. i form af udgifter til tjenestemandspensioner, bygninger etc. Beskæftigelsesudvalget 4,5 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til revalidering, som ikke er refusionsberettiget. Udgiften vedrører køb af kursusforløb til sygedagpengemodtagere med behov for afklaring af arbejdsevnen og udgifter til kurser, uddannelser og materialer m.v. til revalindender. Nettoudgift på 1,2 mio. kr. (65% refusion) som følge af en stigning i antallet af revalidender. I 2009 var der en stigning på 15 personer og i januar 2010 har der været en stigning på 18 personer. 0,14 mio. kr. vedrørende seniorjob-ordningen. 0,144 mio. kr., som er en nettoopskrivning af budgettet til mentorordning. Side 13 af 56

14 Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget 0,759 mio. kr. tilføres puljen for hovedvedligeholdelse i forbindelse med overtagelsen af institutionerne Højagergård og Ejegod. 0,06 mio. kr. vedrørende manglende prisfremskrivning på kontrakter indgået med LK-Gruppen. 0,066 mio. kr. vedrørende afholdte udgifter i forbindelse med en række sager om skimmelsvamp i private boliger. Fra staten er opnået 50% i refusion af udgifterne. Plan- og Udviklingsudvalget 0,21 mio. kr. vedrørende manglende budget til busdrift i 2010, som primært skyldes ændringer af linier. -0,21 mio. kr. fra udvalgets udviklingspulje anvendes til at dække merudgifter på busdriften. Bevilling: Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto kr. for 2010 og for kr. i Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning. Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at 1. tillægsbevilling på ialt kr. i 2010, kr. i godkendes. Side 14 af 56

15 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Side 15 af 56

16 Sag nr. 78 Opgørelse af over- underskud fra 2009 til Økonomiudvalgets eget driftsområde Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, 40. Sagsfremstilling: Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres. Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el. lign. For Økonomiudvalget søges 14,623 mio. kr., overført fra 2009 til 2010 svarende til 5% af korrigeret budget. Heraf er 1,683 mio. kr. indefrosset 1/3 - del fra ,4 mio.kr. omhandler budgetlagt garantiforpligtelse vedrørende Boligselskabet Krabbelodden, som forventes at komme til udbetaling i Endvidere er 2,153 mio. kr. uforbrugte trepartsmidler afsat i forbindelse med overenskomstaftalerne dels til kompetenceudvikling og dels til seniorpolitiske initiativer. 1,3 mio. kr. vedrører mindreforbrug på IKT-området. Resterende 8 mio. kr. er mindreudgifter vedrørende administrationen (overførsler fra 2008 på 13,7 mio. kr.) Bevilling: Tillægsbevilling til budget 2010 på 14,623 mio. kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Byråd anbefales, at: 1. Overskud på 14,623 mio. kr. overføres til 2010, heraf er 1,683 mio. kr. indefrosset overskud fra Side 16 af 56

17 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Side 17 af 56

18 Sag nr. 79 Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2009 til 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, 40. Sagsfremstilling: Overførsel af driftsresultater fra 2009 til 2010 har været til behandling i samtlige fagudvalg. Overførsler af driftsresultater på Økonomiudvalgets område behandles på samme møde, som samtlige overførsler. Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres. Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el. lign. Det umiddelbare resultat er et overskud på 71,999 mio. kr. Gennemgangen af områderne har medvirket til en reduktion af overskuddet med 29,524 mio. kr. Hertil kommer indefrosset overskud 1/3- del fra 2007 på 9,807 mio. kr., hvorved de samlede overførsler kan opgøres til 52,282 mio. kr., svarende til 3 % af det korrigerede budget. Bevilling: Tillægsbevilling til budget 2010 på 52,282 mio. kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget Budgetchefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefales, at: 1. Overskud på 52,282 mio. kr. overføres til 2010, heraf er 9,807 mio. kr. indefrosset overskud fra For så vidt angår Økonomiudvalgets overførsler behandles disse på samme møde. Tidligere beslutninger: Side 18 af 56

19 Beslutninger: Anbefales. Bilag: Notat Overførsler 2009 til overførsler fra 2009 til 2010 Side 19 af 56

20 Sag nr. 80 Budget Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - Økonomiudvalgets eget område Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2009 til 2010 og hvilke der er afsluttet i Af gennemgangen følger, at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for kr. og indtægtsbudgetter for kr. til I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg. Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter på det skattefinansierede område fordelt på udvalg (kr.) Korr. vedt. Forbrug Restkorrigeret Overførsel Budget 2009 pr årsbudget til Samlet - udgiftsbudgetter U Samlet - indtægtsbudgeter I UØkonomiudvalg I Opvækst- og Uddannelsesudvalget U I Kultur-, Fritid- og U Idrætsudvalget I Social-, Ældre- og U Sundhedsudvalget I Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget U I Side 20 af 56

21 For en opgørelse af overførsler fra 2009 til 2010 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1. Bevilling: Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter under Økonomiudvalget, finansieret af kassebeholdningen. Udgiftsbudgetter: kr. Indtægtsbudgetter: kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Budget- og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at: 1. godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 under Økonomiudvalgets område, tillægsbevilges i 2010, finansieret af kassebeholdningen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Bilag 1 Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 Side 21 af 56

22 Sag nr. 81 Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - samlede overførselssag Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommuners styrelse, 40 Sagsfremstilling: Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2009 til 2010 og hvilke der er afsluttet i Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 har nu været i behandling i samtlige relevante udvalg. Overførsel af anlægsbudgetter på Økonomiudvalgets område behandles på samme møde, som samtlige overførsler af anlægsbudgetter. Af gennemgangen af anlægsprojekterne følger, at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for kr. og indtægtsbudgetter for kr. til I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg. Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter på det skattefinansierede område fordelt på udvalg (kr.) Korr. vedt. Forbrug Restkorrigeret Overførsel Budget 2009 pr årsbudget til Samlet - udgiftsbudgetter U Samlet - indtægtsbudgetter I U Økonomiudvalg I Opvækst- og U Uddannelsesudvalget I Kultur-, Fritid- og U Idrætsudvalget I Side 22 af 56

23 Social-, Ældre- U og Sundhedsudvalget I Teknik-, Miljø- U og Erhvervsudvalget I For en opgørelse af overførsler fra 2009 til 2010 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1. Bevilling: Der søges om tillægsbevilling af overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010, finansieret af kassebeholdningen. Udgiftsbudgetter: kr. Indtægtsbudgetter: kr. Samtidig søges om meddelelse af anlægsbevilling for kr. til idrætsfaciliteter, finansieret af de indstillede overførsler af Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr ). Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Budget- og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at: 1. godkende, at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010, tillægsbevilges i 2010, finansieret af kassebeholdningen. 2. meddele anlægsbevilling for kr. til idrætsfaciliteter, finansieret af de indstillede overførsler af Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr ). Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Bilag 1 Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 Side 23 af 56

24 Sag nr. 82 Afskrivninger regnskab 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 45 og Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune bilag 9.4 Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender en samlet opgørelse på ,26 kr. over diverse beløb der bør afskrives. Dette skyldes for nogle af posterne manglende mulighed for udredning i forbindelse med kommunesammenlægningen for andre fejlagtig optagelse af indtægter bl.a. vedr. KommuneForsikring og Egnsmuseet Færgegården. Endvidere skal der tilbageføres et beløb på ,00 kr. vedr. dagpengerefusion som tidligere er afskrevet. Det samlede beløb på ,26 kr. er beskrevet i bilag vedlagt dagsordenen. Det kan oplyses, at alle posterne er bogført inden afslutningen af regnskabet for Poster til afskrivning over kr. skal politisk godkendes. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi og Udvikling har ingen bemærkninger Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at: 1. afskrive det samlede beløb på ,26 kr. 2. tidligere afskrevet beløb på kr. tilbageføres. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Anbefales. Afskrivninger 2009 over kr. Side 24 af 56

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. maj 2011 kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Morten Skovgaard (C)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere