Nødlidende medkontrahenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nødlidende medkontrahenter"

Transkript

1 Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst

2 Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende 2. Rekonstruktion og andre kreditorordninger 3. Konkurssituation 4. Tvangsauktioner 5. Hovedprincipper og afslutning

3 Case: Konkursramt entreprenør Entreprenøren er ved at anlægge en vej, men går konkurs Kommunen er bygherre Alt går i stå Maskiner og byggematerialer befinder sig på byggepladsen Kurator svarer ikke eller giver henholdende svar Hvad gør bygherren?

4 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende. Man sondrer typisk mellem: 1.1 Vedvarende kontraktsforhold f.eks. IT-kontrakter, hjemmeservicekontrakter, OPP-kontrakter, entreprisekontrakter og leje og forpagtning af fast ejendom. 1.2 Enkeltstående kontraktsforhold f.eks. køb af kunst, sponsorat, køb af fast ejendom mv. Typisk vil medkontrahentens misligholdelse bestå i, at han ikke leverer den realydelse til kommunen som er aftalt, enten fordi ydelsen ikke leveres i rette tid eller er mangelfuld, eller slet ikke leveres.

5 1.3 Misligholdelsesbeføjelser. Foreligger der en misligholdelse, har kommunen forskellige misligholdelsesbeføjelser, afhængig af misligholdelsens karakter, det være sig krav på erstatning, forholdsmæssigt afslag og/eller ret til at ophæve aftalen. I visse kontrakter er det fastsat, at kommunen kun kan påberåbe sig en misligholdelsesbeføjelse, hvis kommunen forinden har afgivet et påkrav til medkontrahenten om at rette for sig inden en vis kortere frist. Inden kommunen påberåber sig en misligholdelse, skal man derfor starte med at læse kontrakten for at se, om kontrakten indeholder nogen bestemmelser om misligholdelse. Hvis den ikke gør det, er det Dansk Rets almindelige regler om misligholdelse der gælder, herunder eventuelle udfyldende regler indenfor det pågældende retsområde.

6 1.4. Påkrav og reklamation Hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse af kontrakten, vil det typisk berettige kommunen til at ophæve kontrakten med omgående virkning. Det kan f.eks. være, at medkontrahenten har meddelt, at han har lukket sin forretning og ikke er i stand til fremtidigt at opfylde sine forpligtelser. Det kan også være, at misligholdelsen er så grov, at kommunen under ingen omstændigheder vil fortsætte med den pågældende medkontrahent. Hvis det er mere usikkert, om der foreligger en væsentlig misligholdelse, kan man nøjes med at afgive et påkrav, hvor man påtaler forsinkelsen, og anmoder medkontrahenten om at rette for sig inden en vis kortere og rimelig frist, f.eks. 10 eller 14 dage med tilkendegivelse om, at hvis det ikke er sket, betragtes det som en væsentlig misligholdelse, der vil berettige kommunen til uden yderligere varsel at ophæve kontrakten eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning m.v.

7 Hvis der foreligger en klar misligholdelse, bør kommunen endvidere sørge for, at kommunen ikke fortsætter med at betale til den pågældende medkontrahent, hvis han ikke ser ud til at kunne opfylde sine forpligtelser i fremtiden. Endvidere er det i misligholdelsessituationen vigtigt at være opmærksom på, om der er stillet depositum eller garanti eller anden sikkerhed for medkontrahentens forpligtelser. I så fald har man mulighed for at fyldestgøre sig i disse sikkerheder og dermed begrænse sit tab.

8 2. Rekonstruktion og andre kreditorordninger Pludselig kan kommunen modtage meddelelse om, at dens medkontrahent er blevet omfattet af en kreditorordning, som han påstår afskærer kommunen fra at påberåbe sig sædvanlige misligholdelsesbeføjelser. Dette er typisk ikke rigtigt, idet kommunen som hovedregel vil beholde sine misligholdelsesbeføjelser, også overfor en medkontrahent, der er under en kreditorordning. Modif.: Rekonstruktion og konkurs.

9 2.1 Frivillige kreditorordninger Disse beror på frivillighed og beskytter ikke mod kommunens misligholdelsesbeføjelser. Ved f.eks. stille betalingsstandsning og frivillige akkorder. Ordningerne er ikke lovregulerede. 2.2 Tvangsopløsning Selskabslovens 225 omhandler ApS og A/S er. Tvangsopløsning er typisk et forstadie til konkurs og absolut et krisetegn. Årsag til tvangsopløsning er typisk manglende ledelse, revisor eller ingen årsrapport. Tvangsopløsninger registreres i Erhvervsstyrelsen, SEL 227.

10 2.3 Rekonstruktion Reglerne om rekonstruktion findes i konkurslovens 12-15b. Reglerne afløser tidligere bestemmelser om betalingsstandsning. Ikrafttræden 1/

11 2.3.1 Hovedprincipperne er følgende: Hvis insolvens, indgiv begæring om rekonstruktionsbehandling til Skifteretten, der beskikker en rekonstruktør og en regnskabskyndig. Regler om rekonstruktionsplan, møder og afstemning. Rekonstruktøren skal råde sammen med skyldneren, Ret til at indtræde i gensidigt bebyrdende kontrakter, Ret til at indtræde i kontrakter, der er hævet 4 uger før rekonstruktionen, KL12 o. Pligt til at svare uden ugrundet ophold,

12 Skyldneren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel, se konkurslovens under KL 12 o, stk. 4 og 12 t. Rekonstruktionen ender altid med en tvangsakkord eller en konkurs. Rekonstruktionen ender ofte med, at virksomheden overdrages til en ny ejer og det gamle selskab går herefter konkurs. Rekonstruktioner forekommer ikke særligt ofte, fordi de omkostningsmæssigt er ret tunge. Hvis man kommer ud for en medkontrahent under rekonstruktion, skal man sørge for at aftaler bliver tiltrådt af rekonstruktøren, der typisk er advokat.

13 3. Konkurssituation Konkursen er det ultimative sammenbrud for medkontrahenten. 3.1 Konkursen kan enten være udløst af en egen konkursbegæring eller af en kreditorbegæring. Skifteretten beskikker en kurator, der træder i direktionens og bestyrelsens sted. Regler om konkurs findes i konkursloven. Hvordan optimerer man som kommune sin situation og dermed sin retsstilling overfor konkursboet? Svar: Ved at kende sine egne og konkursboets rettigheder og ved at gøre sig klart, hvad det er for et resultat, man gerne vil opnå og ved realistisk at bedømme kurators muligheder for at opfylde dem.

14 3.2.1 Kurators særlige beføjelser Ret til indtræden Ret til at konkursregulere Eventuel ret til at overdrage sine rettigheder til tredjemand Kommunens rettigheder Krav på vide, om kurator vil indtræde Ret til at fastholde en ophævelse, der er sket før dekretet Ret til at kræve kontrakten opfyldt, hvis kurator indtræder

15 3.3 Hvordan tænker kurator Kommerciel synsvinkel Som hovedregel ingen eller begrænsede økonomiske midler Kurator vil ikke løbe nogen risiko Ikke indtræde i kontrakt, medmindre det er en klar fordel for konkursboet eller i øvrigt ubetænkeligt. Typisk vil kurator være mest interesseret i enten slet ikke at indtræde, eller hvis han indtræder så samtidig overdrage kontrakten til en ny entreprenør.

16 3.4 Hvad skal kommunen typisk gøre. Herefter er vi fremme ved mit eksempel fra indledningen. Bygherren forlanger, at boet inden 5 hverdage meddeler, om det vil indtræde i entreprisekontrakten, AB 92 42, stk. 2. Hvis boet indtræder, er det typisk for samtidig hermed at overdrage kontrakten til en ny entreprenør. På de hidtidige vilkår er kommunen forpligtet til at acceptere dette. Hvis boet meddeler, at det ikke vil indtræde, eller ikke svarer inden 5 dage, kan bygherren ophæve entrepriseaftalen. Samtidig med ophævelsen skal bygherren indkalde til en stadeforretning, AB 92, 44, stk. 2.

17 Man kan bede Voldgiftsretten om straks at udpege en skønsmand til at forestå stadeopgørelsen, AB Bygherren kan anmode om at få fastsat værdien af det udførte arbejde. Sikring af byggepladsen etablering af vagtordning og lignende tiltag, for at beskytte mod tyveri, se AB 10, stk. 3, om ejendomsretten til effekterne på pladsen, Ret til at benytte den konkursramte entreprenørs materialer og materiel, der befinder sig på pladsen mod betaling af sædvanligt vederlag, AB stk. 5. Tredjemands materiel er ikke omfattet af bestemmelsen. Forholdet til garantistiller, AB 92, 6, stk. 7 og 46.

18 Bygherrens tabsbegrænsningspligt Bygherren må sætte en ny entreprenør på opgaven. Offentlig bygherre nyt udbud? Bygherrens tabsopgørelse.

19 3.5 Andre Kontrakter IT-kontrakter Forpagtningskontrakter Fast ejendom udlejning Lejers konkurs, Udlejers konkurs, Erhvervslejelovens Hjemmeservicefirma Stop løbende betalinger

20 3.6 Konkursbehandling i øvrigt Foretag anmeldelse af krav overfor kurator Frist for anmeldelse på 4 uger er ikke præklusiv, KL 128. Ret til at korrigere anmeldelse efterfølgende Kuratorvalg. Indtræden eller ikke indtræden i verserende retssager Kurators realisation af aktiver og prøvelse af krav Boregnskab, dividende og afslutning Spørgsmål til konkurssituation

21 4. Tvangsauktion 4.1. Disposition Fortrinsstillede krav, der indgår i størstebeløbet på en tvangsauktion (fx ejendomsskatter). Lån ydet af en kommune efter ejendomsskattelåneloven. Værdiløse ejendomme - mulighed for bud ind i størstebeløbet på tvangsauktion.

22 4.2. Tvangsauktionsvilkårenes 6 - størstebeløbet Fortrinsberettigede krav Under auktionen oplyses arten og størrelsen af de omkostninger, som køberen skal betale ud over auktionsbudet - størstebeløbet. I størstebeløbet indgår fortrinsstillede krav, som hviler på ejendommen før pantehæftelser, samt udgifter til auktionens afholdelse. Rekvirenten skal indhente oplysninger om fortrinsstillede krav bl.a. hos kommunen. Hos kommunen indhentes oplysningerne om fortrinsstillede krav pr. auktionsdato typisk i forbindelse med indhentelse af kommunalt ejendomsoplysningsskema. Vigtigt at medtage samtlige fortrinsstillede krav. Kommunen kan være afskåret fra at kræve betaling af fortrinsstillede krav, hvis disse fejlagtigt ikke fremgår af kommunens opgørelse.

23 Kommunale fortrinsstillede krav eksempler Ejendomsskatter Renovationsafgifter og gebyr til rottebekæmpelse Forskudsvis afholdte udgifter til skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn Byggetilladelsesgebyrer Forsømmelige udlejere: El, vand og varme Miljøbeskyttelse af veje og stier (fx snerydning og glatførebekæmpelse) Bemærk at fortrinsstilling for vandafgifter m.v. er bortfaldet pr. 1/ UfR H. Ikke fortrinsret for vandforsyningsbidrag og spildevandsbidrag, men for renovationsbidrag. Almindelig enfamiliesejendom. Se SKATs vejledning G.A af 24/ om ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

24 Bortfald af fortrinsstilling for kommunale krav Som udgangspunkt bortfalder fortrinsstillingen 2 år fra forfaldstidspunktet. Fortrinsstillingen bevares: Hvis fordringen senest 3 måneder efter fristens udløb er beordret fogeden til inddrivelse og herefter fulgt op med tvangsauktionsanmodning, eller hvis skyldneren inden 2 år og 3 måneder efter forfaldstidspunktet er taget under skiftebehandling. Se Amtstueforordningen af 8. juli 1840

25 4.3. Ejendomsskattelåneloven Hvor kommunen i henhold til ejendomsskattelåneloven har ydet lån til betaling af ejendomsskatter, skal der tinglyses skadesløs- eller ejerpantebrev med pant i ejendommen til sikkerhed for lånet (krav, at der er panteret inden for den senest ansatte ejendomsværdi). Idet låneordningen er udformet således, at ejendomsskatterne bliver betalt ved, at kommunen i stedet får et lånetilgodehavende, bevares kommunens fortrinsret for de betalte ejendomsskatter ikke. Lånebeløbene har således alene den sikkerhed, som det tinglyste skadesløsbrev eller ejerpantebrev giver efter sin plads i prioritetsordenen. Der er således ikke fortrinsret for ejendomsskatter i de tilfælde, hvor kommunen har ydet lån til betaling i henhold til ejendomsskattelåneloven. Se Viborg Rets dom af 16. dec om lån til ejendomsskatter.

26 4.4. Værdiløse ejendomme Hvis der ikke fremkommer almindeligt bud på en tvangsauktion, er der mulighed for at byde ind i størstebeløbet (der således ikke skal betales ved siden af budsummen). Forudsætning, at berettigede, der har krav, der indgår i størstebeløbet, er indkaldt til tvangsauktionen. Mulighed for at rense værdiløse ejendomme for gæld. Kan eventuelt overtages af kommunen. I prioritetsordenen for størstebeløbet er kommunale fortrinsberettigede krav (fx ejendomsskatter) efterstillet rekvirentomkostninger og brandforsikringspræmie. Eksempler, hvor kommunen har overtaget sådanne ejendomme.

27 5. Hovedprincipper og afslutning Der er stor risiko for, at kommunen, ligesom andre kreditorer kommer til at tabe penge, hvis medkontrahenten går konkurs. Det gælder om at begrænse tabet og begrænse skaden. Det gælder om hurtigst muligt at få afklaret, om konkursboet vil indtræde i kontrakten, og ellers må kommunen få sat en ny konktraktspart ind til afløsning af den misligholdende medkontrahent. Giv sagen fuld opmærksomhed, følg op, stop alle automatiske betalinger, så kommunen ikke betaler for en ydelse, man ikke får noget for. Vær aktiv og søg kontakt til medkontrahenten/konkursboet. Hvis sagen virker uoverskuelig, søg advokatbistand.

28 Kontakt Bjørn Wittrup Partner København Rekonstruktion T M E Signe Hastrup Holst Advokat København Fast Ejendom & Entreprise T M E

29 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Sådan handler du på tvangsauktion

Sådan handler du på tvangsauktion R178 G210 R116 G178 PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE PLUS knap PLUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold Sådan handler du på tvangsauktion

Læs mere