Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge"

Transkript

1 Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en skrivelse af 6. februar 2015, orienteret kommunerne om rammer og muligheder for boligplacering af nye flygtninge. Ministeriet indleder med at pointere, at kommunerne har pligt til at anvise en permanent bolig snarest muligt efter overtagelse af integrationsansvaret for den enkelte flygtning. Dette sker i henhold til Integrationslovens 12 stk.1. Anvisning af permanent bolig sker efter en konkret vurdering af den enkelte flygtnings behov. Konkrete anvisninger til boliger eller manglende anvisninger kan påklages til ankestyrelsen, hvilket kommunen skal vejlede flygtningens om efter Integrationslovens 53stk.2. I ankestyrelsens praksis, tages i vurderingen højde for det integrationsmæssige sigte, og ligeledes kan karakteren og kvaliteten af allerede tilvejebragt midlertidig indkvartering indgå i vurderingen. Kun pligt til anvisning af første permanente bolig: Kommunen har kun pligt til at anvise den første permanente bolig til flygtninge. Kommunen har ikke pligt til at anvise bolig igen, hvis den enkelte flygtnings boligbehov ændrer sig, fx pga. familiesammenføring eller arbejde andetsteds. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skal anvise bolig i sådanne situationer, afgøres efter de almindelige principper og regler for løsning af kommunale boligsociale opgaver. Kommunen skal ikke finde en ny bolig, hvis en flygtning ikke ønsker at bo i en anvist bolig. Der skal i det tilfælde alene gives klagevejledning ift. Ankestyrelsen. De enkelte flygtninge skal selv tage ansvar for at finde egnet bolig til evt. efterfølgende familiesammenføring. De steder, hvor de enkelte flygtninge vil have mulighed for at skaffe sig en bolig, vil være i almennyttige boliger. Dette kan give en uhensigtsmæssig beboersammensætning og i sidste ende ghettodannelser. Aktuelt boligplaceres mange enlige i delte ældreboliger samt delte lejligheder hos private udlejere, hvor der ikke kan bo 4-5 mennesker. Et eksempel på en udfordring, hvis kommunen ikke agerer ved familiesammenføring kan være følgende: Enlig afrikansk mand, boligplaceret i en halv ældrebolig, i en delelejlighed i en bymidte eller i en landsby, får familiesammenført hustru og 4 børn. Larm og uro som følge af 4 børn, endvidere større risiko for dannelse af fugt og skimmelsvamp.

2 Krav til anvisning af permanente boliger: Pligten til at anvise permanent bolig kan ikke opfyldes ved anvisning af tidsbegrænset lejemål, og ej heller ved anvisning af bolig beliggende i et ghetto-område. Den permanente bolig skal være godkendt efter byggelovgivning samt planlovgivning. Den permanente bolig må gerne være i form af et værelse eller en delelejlighed, så længe ovennævnte krav er opfyldte. Ministeriets opfattelse er endvidere, at kommunen bør vurdere, at flygtningen har økonomi til at betale huslejen, og at flygtningen får selvstændig lejekontrakt, og således ikke sættes i aftaleretlligt eller økonomisk afhængighedsforhold til andre personer. Krav til anvisning af midlertidige bolig?: Hvis en kommune ikke har en ledig permanent bolig at anvise, skal der, efter Integrationslovens 12 stk.6 anvises et midlertidigt opholdssted, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig. Retten til at få anvist en permanent bolig bortfalder ikke, selvom kommunen i et konkret tilfælde ikke har haft mulighed for at anvise permanent bolig indenfor den 3 årige introduktionsperiode. Ministeriet skriver, at der ikke er et fastsat krav til, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret. Det vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt kommunen har levet op til sin forpligtigelse i forhold til boligplacering af den enkelte flygtning. Bygge- og planlovgivning skal være overholdt, ligesom sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold mm. Efter bekendtgørelsen om betaling for midlertidige indkvarteringer, er der grænser for, hvor meget flygtninge eller andre, der har ophold i kommunens midlertidige indkvarteringer. De fastsatte maksimumsbeløb er inkl. Forbrug og er følgende: - Enlige med og uden børn kr. - Par uden børn kr. - Par med et, to eller tre børn kr. - Par med fire eller flere børn kr. Kommunen er altid udlejer ved midlertidige boligplaceringer. Midlertidige indkvarteringer giver gode vilkår, for at den enkelte flygtning kan flytte efter et muligt job.

3 de enkelte flygtninge bliver ikke vant til at forholde sig til, hvor meget vand, varme, el de bruger. Der er øget administration for kommunen i form af aflæsning og afregning af forbrug. Ekstra arbejde for pladsanvisning, skoler, institutioner, fritidsklubber/foreninger, hvis familier med børn skal flytte efter den første boligplacering til kommunen. Ligeledes vil det for børnene betyde et nyt opbrud og nye relations dannelser. Kommunen som udlejer: Efter Integrationslovens 13 stk.1 kan kommunen købe, indrette eller leje ejendomme i kommunen for at udleje til flygtningene for at sikre en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder. Det er nødvendigt at benytte muligheden for at leje og genudleje, for at Hedensted Kommune kan anvise nok boliger til enlige, idet mange udlejere ikke ønsker at udleje på værelsesbasis. Kommunen får kontrol med, hvor de enkelte flygtninge bosættes, og der kan dermed tages hensyn til både alders-, køn- og nationalitetssammensætning i de enkelte boligområder, således at ghettodannelse kan forebygges. Der er administration forbundet med det, når kommunen er udlejer i form af indflytningssyn, udflytningssyn, udarbejdelse af lejekontrakter, aflæsning af forbrug mv. Anvisningsret: Efter Almenboliglovens 59stk.1 er der mulighed for, at kommunen kan forlange, at de almennyttige boligorganisationer i kommunen skal stille op til hver 4. ledige bolig til rådighed for kommunens løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Efter Almenboliglovens 59stk.2 har kommunen mulighed for at aftale sig frem til en højere anvisningsprocent, helt op til 100%. Kommunen kan træffe beslutning om at anvende regler for anvisning af boliger i den private udlejningssektor efter lejelovens 53e, boligreguleringslovens 63a, således at ejere af ejendomme, der er finansieret med indekslån, og realrenteafgiftspligtige ejere af ejendomme, der er opført og udlejet af ejeren, og taget i brug efter 1. januar 1989, skal bidrage til løsning af boligsociale opgaver. Da skal ejeren stille indtil hver 10. ledige lejlighed til rådighed. Kommunen kan efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer 64 stk.3, bestemme at ejere af private udlejningsejendomme, som har modtaget støtte til bygningsfornyelse, indtil 5 år efter modtagelsen af støtten skal stille indtil hver 4. ledige lejlighed til rådighed for løsning af boligsociale opgaver. Kommunen kan, efter lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber 7c, indgå aftale med privat andelsboligforening om anvisningsret til boliger i foreningen. Der er tale om en frivillig aftale, hvor kommunen tilbydes at kunne erhverve boliger, der skal overdrages, til videresalg eller

4 udlejning. I det tilfælde, indtræder kommunen som andelshaver med samme rettigheder og pligter som andre andelshavere. Det vil med anvisningsretten være muligt at bidrage til sikring af en jævn fordeling af boligplaceringer af flygtninge imellem kommunens byer og boligområder. Det vil således være muligt, helt konkret for Hedensted Kommune, at boligplacere flere flygtninge i Hedensted by, hvor der aktuelt ikke er boligplaceret lige så mange flygtninge, procentvis, som i f.eks. Juelsminde, Hornsyld, Tørring og Uldum. Det anbefales, at der i anvisningsretten tages højde for, at der er borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt danske borgere med sociale udfordringer, som selv søger og træffer beslutning om at flytte ind i almennyttige boliger og større private udlejningsejendomme, hvorved anvisningsretten kan være i risiko for at skabe uhensigtsmæssigheder i beboersammensætningen. Det anbefales at lave individuelle aftaler og hele tiden samarbejde med de enkelte udlejere, private som almennyttige, for at forebygge ghettodannelser samt uhensigtsmæssige beboersammensætning i de konkrete boligområder. Opstilling af fleksible modulbyggerier som midlertidig indkvartering: Det er en mulighed at købe opstilling af fleksible modulbyggerier på steder, hvor tilslutning af vand og gas er forberedt. Modulerne kan fjernes, når behovet ikke længere er eksisterende. Et eksempel(se bilag) er en familiebolig eller delebolig til 2 enlige på i alt 66 m2 til en lejepris på 6.900kr pr. måned + forbrug. Følgepris for opstilling, montage og demontage er som overslag kr. ekskl. Moms, forsikring, stikledninger, tilslutning, inventar, myndighedsansøgning, slutrengøring. Der er tale om en midlertidig løsning grundet godkendelser. Det vil gøre det muligt at benytte evt. tomme byggegrunde for opstilling af byggeriet, i f.eks. Hedensted, hvor det indtil videre er svært at skaffe almindelige lejeboliger. Der ses ikke at være statsrefusion for følgepris udover almindelig vedligehold ved udflytning. Huslejen i eksemplet er dyrt. Jf. tidligere nævnte takster for betaling for midlertidige opholdssteder vil der hver måned være et underskud for kommunen i ren leje, dertil kommer forbrug. Indflyttes 2 enlige i boligen til 6.900kr. Samlet pr. måned + forbrug, vil der være underskud på 2.656kr. pr. måned+forbrug. Sættes ægtepar med 4 børn ind på de 66m2 er underskuddet 2.308k. pr. måned + forbrug. Ønskes der videre arbejde med denne model må derfor indhentes et antal tilbud, og det er tvivlsomt om det kan blive økonomisk neutralt for kommunen. Fordelen ved at boligplacere i modulbyggeri skal således findes ved f.eks. opnåelse af beskæftigelse eller ved at fokusere på elementer udover de økonomiske, så som jævn geografisk fordeling eller ved akut mangel på almindelige boliger.

5 Krav til anvisning af deleboliger: Det er legalt at anvise flygtninge deleboliger som både midlertidige og permanente boliger. Ministeriet skriver, at kommunen først og fremmest må vurdere, om der er tale om en person, som er egnet til at indgå i et så tæt fællesskab, som et bofællesskab er, især hvis der er tale om personer med traumer og psykiske lidelser. Endvidere bør tages hensyn til køn, alder mv. Delebolig i den almene sektor som permanent boligplacering: Der skal være udarbejdet selvstændig lejekontrakt til hver lejer. Det er muligt at oprette kollektive bofællesskaber i almene boliger. Der skal dog være mindst 5 værelser + et ekstra værelse som fællesrum. Ministeriet skriver, at regeringen agter at fremsætte et lovforslag til ændring af bofællesskabsreglerne, således at ovennævnte almene kollektive familieboligbofællesskaber fremover skal kunne bestå af mindst 3 værelser(plus et ekstra værelse) Der lægges også op til, at kommunen skal kunne dispensere fra kravet om et ekstra værelse, hvis der er indrettet køkken-alrum som fællesrum. Delebolig i den private sektor som permanent boligplacering: Der skal være selvstændig lejekontrakt til hver lejer. Der skal endvidere sikres en vis standard og der henvises til reglerne for de almene boliger som vejledning. Der skal være adgang til køkken og bad og som udgangspunkt et ekstra værelse. Således kan 3 enlige boligplaceres i en 4 vær. Lejlighed i den private sektor. Midlertidig indkvartering af flere flygtninge i delebolig: Midlertidigt kan der boligplaceres flere flygtninge i en lejlighed, uden at ovenstående krav fra permanent boligplacering i delebolig er opfyldt. Dog er det ministeriets opfattelse, at der ikke kan se samlet indkvartering af flere personer i samme rum, med mindre der er tale om et par eller forældre med mindreårige børn, og rummet er tilstrækkeligt stort. Kommunen skal i sådanne tilfælde samtidig arbejde på at finde permanent bolig til de enkelte flygtninge snarest muligt efter Integrationslovens 12 stk.6.

6 Almene boliger kan ommærkes: Ungdoms-, familie- og ældreboliger kan ommærkes fra én boligtype til en anden boligtype efter almenboliglovens 3-5. Dette kræver en aftale imellem kommunen og boligorganisationen. Hvis der kun er tale om midlertidige udlejningsvanskeligheder, hvor den berettigede personkreds ikke aftager de mærkede boliger, f.eks. for ældreboliger. Her kan i stedet besluttes at udleje til andre boligsøgende efter almenboliglovens 54 stk.1. Privat indkvartering: Kommunen har mulighed for at benytte sig af privat indkvartering hos private borgere. Det er brugt et par gange i de seneste år, hvor der allerede i asylfasen, før ankomsten til Hedensted Kommune, har været relation imellem den enkelte flygtning og en dansk familie. Den enkelte flygtning betaler i det tilfælde husleje for et værelse hos familien. Kommunen kan yde boligindskud til flygtninge med hel eller delvis statsrefusion: Der er 100% statsrefusion på kommunernes udgifter til pligtlån. Efter boligstøttelovens kapitel 11 skal kommunen som hovedregel give flygtninge et pligtlån til betaling af indskud mv. til en bolig, hvis husstandens indkomst ligger under en bestemt grænse. Enlige kontanthjælpsmodtagere vil normalt opfylde betingelserne. Pligtlånet kan ydes både til lejligheder og værelser. Normalt kan kommuner kun give pligtlån til indskud i almene boliger, men for flygtninge er låneadgangen udvidet så det også omfatter privat udlejningsbyggeri. Beløbsgrænserne til vurdering af behov for lån er ens for flygtninge og ikke-flygtninge. 50% refusion på kommunernes udgifter til frivillige lån. Udover pligtlån kan kommunen yde frivillige lån til flygtninge, selvom husstandens indkomst overstiger beløbsgrænsen for pligtlån. Et par på kontanthjælp over 30 år med eller uden børn vil typisk ikke opfylde betingelserne for pligtlån, medmindre de har mindst 4 børn, men de vil typisk ikke have mulighed for selv at betale indskudslån. Banker låner ifølge erfaringerne ikke nyankommne flygtninge penge til indskudslån. Staten refunderer da halvdelen af udgiften.

7 Boligstøtte: Efter Integrationslovens 12stk.1 kan kommunen ikke nægte udbetaling af fuld boligstøtte, hvis lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten. 100% statsrefusion for kommunens udgifter til lejetab og istandsættelse ved fraflytning: Kommunen aftaler med udlejere at have råderet over et antal boliger til nyankommne flygtninge. Kommunen skal betale husleje fra tidspunktet, hvor boligen står til rådighed og til den bliver udlejet. Dette efter Boligstøttelovens 71 samt almenboliglovens 59stk.1. Kommunen skal også garantere overfor udlejer, at istandsættelsesudgifterne bliver betalt, når en flygtning flytter ud. Staten refunderer kommunens udgifter til tabt leje før og efter flygtningens indflytning samt til fraflytningsudgifter efter Boligstøttelovens 75stk.1 nr.3-4 og almenboliglovens 62 stk.3. Dette gælder både private og almennyttige boliger samt boliger som kommunen har erhvervet og lejer ud. Bestemmelsen gælder ikke enkelte værelser i lejligheder, som kommunen har delt op i flere lejemål. Der er ikke refusion for tab af lejeindtægt, såfremt den enkelte flygtning ikke betaler sin husleje.

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode.

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode. Notat Dato Skrevet af Journal nr. 7. juni 2015 Tina Jørgensen/Flemming Olsen Baggrundsnotat mange nye flygtninge skaber stor efterspørgsel på boliger. Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere