Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier."

Transkript

1 Kvartalsrapporten Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier. Markederne s. 1 Fortsat gode udsigter for de globale aktier. 3. k v a r ta l 2 5 3K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

2 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46, 21 København Ø Telefon , telefax Redaktion: Adm. direktør Carsten Koch (ansv.) Afdelingsdirektør Torben Groth Hansen Komm.konsulent Marlene Bach Layout: Lotte Skov Christiansen Grafisk produktion: Denne tryksag er fremstillet under særlige miljøhensyn og trykt med planteoliefarver. Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. ISO 141 miljøcertificeret og EMAS-godkendt. Direktion: Administrerende direktør Carsten Koch Vicedirektør Finn Kjærgård Underdirektør Jørgen Pagh Depotbank; Danske Bank Foreningens bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat Niels Oluf Kyed, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Walther Paulsen Adm. direktør Agnete Raaschou-Nielsen Direktør Elvar Vinum Revision: KPMG C.Jespersen samt Grant Thornton ISSN Ny t f ra Danske Invest 6 Akt ier kan nedbr inge r isikoen To nye afdelinger kombinerer akt iernes af kast- muligheder med obligat ionernes stabilitet 9 Obligat ionsfesten er ved at ebbe ud Investor skal indst ille sig på lavere af kast af danske obligat ioner 1 M a r k e d e r n e Fortsat udsig t t il global vækst 1 6 M a r k e d e r n e i t a l 18 Afdelingerne på t værs 2 2 Fa k t a s i d e r n e : E t r ø n t g e n b i l l e d e a f a f d e l i n g e r n e 23 Faktasider om afdelingerne (i alfabet isk orden) K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

3 Kvartalsrapporten er en kvartårlig rapport med aktuelle og detaljerede oplysninger om de to foreningers afdelinger samt udviklingen på investeringsmarkederne i det forgangne kvartal. Kvartalsrapporten sendes til alle, der abonnerer på den. Kontakt Danske Invest eller Danske Bank, hvis du vil abonnere på rapporten, som er gratis. Danske Invest udgiver desuden medlemsbladet Investor, som udkommer to gange årligt. Danske Invest-beviser er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Medlemmerne opnår risikospredning, lave omkostninger, markedsbestemte afkast og professionel pleje af opsparingen. Danske Invest-beviserne kan altid købes og sælges til en kurs tæt på den regnskabsmæssige værdi. Danske Invest-foreningerne er ejet af medlemmerne, som også får hele fortjenesten enten i form af udbytter eller kursstigninger. Danske Investgruppen forvaltede 3.9. over 11 mia. kr. for flere end 2. medlemmer. Danske Invest er GIPS-verificeret. Afkastet af og afkastudsvingene på Danske Investbeviserne beregnes ud fra afdelingernes regnskabsmæssige indre værdier. Beregningsteknisk antages, at evt. udbytter geninvesteres i afdelingen. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Alle afkast gøres op på grundlag af ureviderede indre værdier ultimo månederne senest pr Redaktionen er afsluttet den Danske Invest har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet af Kvartalsrapporten er korrekt og retvisende. Danske Invest påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for rapportens nøjagtighed og fuldkommenhed. Danske Invest påtager sig desuden ikke noget ansvar for evt. tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne rapport. N y t f r a D a n s k e I n v e s t Pæne afkast til»nye«aktier Endnu engang gav afdelingerne med aktier fra de nye markeder foreningens højeste afkast. Således blev det i 3. kvartal til et afkast på 35 pct. i afdeling Østeuropa efterfulgt af Latinamerika og Nye Markeder med afkast på mere end 2 pct. Også Japan, der er et af de markeder, vi tror mest på i de kommende måneder, viste tænder. Afdeling Japan nåede et afkast på 17 pct. Beskæftigelse og lønninger vokser i Japan. Derfor er japanerne så småt begyndt at bruge penge igen. Foto: Scanpix. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5 3

4 Højere afkastmuligheder med lavere risiko Danske Invest har lanceret to nye afdelinger, der begge indeholder både obligationer og aktier. I afdelingerne Mix og Mix med Sikring kombinerer vi obligationernes stabilitet med aktiernes potentielt højere afkast i et og samme investeringsbevis. I afdeling Mix med Sikring, der investerer ud fra en mere forsigtig filosofi, lægges der samtidig en bund under opsparingen. Læs mere om de nye afdelinger på side 8. De to afdelinger har i tegningsperioden fra den 26. september til den 14. oktober solgt for over 3 mia. kr. To nye afdelinger samler det bedste fra to verdener, nemlig aktiernes afkastmuligheder med stabiliteten fra obligationerne. Euro-obligationer udvider sit investeringsunivers Euro-obligationer skifter navn til Europæiske Obligationer og får samtidig udvidet sine beføjelser. Afdelingen er ikke længere bundet til udelukkende at investere i euro-obligationer, men kan investere i både stats- og virksomhedsobligationer udstedt i andre valutaer end euro op mod 1 pct. af den samlede formue kan således nu placeres i dollar. KFX er blevet til OMX KFX-indekset er forsvundet ud af dagbladenes erhvervssektioner og spalterne med børsresumeer. I oktober skiftede indekset over de 2 største danske aktier nemlig navn til OMXC2. Navneskiftet sker som led i en harmonisering af handelspladserne i København, Stockholm, Helsingfors og i Baltikum, der nu har hver sit OMX-indeks. Ifølge selskabet bag de respektive fondsbørser øger det fælles navn de internationale investorers kendskab til nordiske og baltiske aktier. 4 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

5 Japan hejser f laget Det japanske aktiemarked er endelig ved at slippe ud af en mere end 1 år lang krise. Det vurderer Mads N. S. Pedersen, chefanalytiker i Danske Capital, der er hovedrådgiver for Danske Invest. Produktiviteten er skudt i vejret, eksporten er i fremgang og en række nye reformer har ryddet op i den kriseramte banksektor, så Solens Rige nu er gearet til et længerevarende opsving. Du kan se et interview med Mads N. S. Pedersen og andre videoklip på Acontoudbytter udbetalt i oktober Afdelingerne Dannebrog, Korte Danske og Lange Danske udbetalte acontoudbytter 4. oktober for 1. halvår 6. Dannebrog udbetalte 1,5 pct, Korte Danske 1, pct. og Lange, pct. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5 5

6 A f R I K K E V I L S E N Aktier kan nedbringe risikoen En portion aktier kan holde risikoen nede og øge afkastmulighederne i en portefølje af obligationer. Budskabet vender umiddelbart op og ned på manges forestilling om en solid investering. Men med det nuværende lave renteniveau bør investor ikke kun investere i obligationer. Mads N. S. Pedersen er chefanalytiker i Danske Capital, som rådgiver Danske Invest om investeringerne i mange af afdelingerne. Han er bl.a. en del af det team, som løbende vurderer, hvordan investeringerne skal sammensættes i Danske Invests nye afdelinger, som både investerer i obligationer og aktier. Køb obligationer og du er sikret et stabilt afkast af dine investeringer. Sådan har et godt råd til investorer lydt i mange år. Og i mange år har det været et rigtigt godt råd. For afkastet af obligationer har i de seneste mange år været rigtig godt, og det betyder også, at obligationerne vejer tungt i mange danskeres investeringer. I Danske Invest udgør obligationer ca. 7 pct. af den samlede formue. Meget tyder dog på, at dette råd ikke er helt så godt længere. Men obligationerne er ikke blevet mere risikable fra den ene dag til den anden.»investor skal være på vagt efter de seneste års faldende renter. Når renten falder, stiger kursen på obligationer. Uanset om man forventer, at renten stiger eller falder på kort sigt, så må vi konstatere, at vi er nået et punkt, hvor renten er så lav, at vi ikke kan forvente, at renten fremover vil falde med samme hastighed eller i samme størrelsesorden som de seneste tyve år, «siger Mads N. S. Pedersen. Aktier og obligationer følges sjældent ad Ifølge Mads N. S. Pedersen bør investor derfor hellere se i retning af aktierne.»historien fortæller os, at aktier og obligationer ofte bevæger sig forskelligt i forhold til hinanden. Nogle år giver obligationer store positive afkast, mens aktiemarkederne falder og omvendt. Det betyder, at risikoen kan mindskes, når de to typer papirer blandes.«høj Forventet afkast Lav Lav B) 1 aktier A) 1 obligationer Forventet risiko Høj Figuren viser, at man som langsigtet investor kan forvente større afkast af sin investering med en stigende aktieandel. Hvert punkt på kurven viser en fordeling mellem obligationer og aktier. Når man bevæger sig på kurven fra punktet A) med 1 pct. obligationer op mod punktet B) med 1 pct. aktier, øger man aktieandelen i den samlede opsparing og reducerer obligationsandelen. De første aktiekøb mindsker risikoen på den samlede investering. Men fortsætter man med at tanke op med aktier, begynder beholdningens samlede risiko igen at stige. Figuren er baseret på vores forventninger om, at aktier på langt sigt giver et lidt større afkast end obligationer. 6 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

7 Figuren nederst til venstre viser, hvordan markederne for henholdsvis aktier og obligationer er steget og faldet de seneste 13 år. Er det ét år gået godt for aktierne, har det ofte været et mindre godt år for obligationerne. I 1 og, hvor det var surt at være aktieinvestor, gav obligationerne gode afkast. Der er en god forklaring på, at de to typer værdipapirer ofte bevæger sig forskelligt i forhold til hinanden. Når der i en længere periode har været godt gang i økonomien, er det almindeligt, at inflationen stiger. For et typisk aktieselskab vil det, de køber og sælger, blive dyrere. Selskabets indtjening vil således følge inflationen, og målt i reel værdi vil selskabet være lige så meget værd efter en stigning i inflationen som før.»sådan går det desværre ikke for obligationerne. De fleste obligationer på det danske marked giver for tiden en fast rente. Stiger inflationen, vil investorerne forlange en højere rente og det får kurserne på obligationer til at falde. Hvis investor kun har obligationer i sin portefølje, kan han komme ud for, at de falder i kurs, og at hans samlede opsparing falder i værdi,«forklarer Mads N. S. Pedersen. Hvis investor i stedet havde investeret en del af formuen i aktier, ville en stigning i aktierne kunne kompensere for det tab, der var på obligationerne. Med andre ord: Når man kombinerer de to typer værdipapirer, fås en bedre balance mellem tab og gevinster i porteføljen. Aktier øger det forventede afkast En anden fordel er, at en portion aktier øger muligheden for et bedre afkast.»tager investor en del af formuen fra obligationer og kommer i aktier, kan han, set over en længere periode, for disse midler forvente at få et bedre afkast end fra obligationerne,«siger Mads N. S. Pedersen Figuren nederst til højre viser sammenhængen. Den bygger på en række erfaringer om sammenhængene mellem afkastet på de to typer værdipapirer. Pct. 5 Obligationer Aktier aktierne og obligationerne tidligere har bevæget sig forskelligt. Nogle år har aktier givet det bedste afkast. Andre år har obligationerne taget førertrøjen. Ofte er obligationerne steget, når aktierne er faldet. Og kun sjældent er både obligationer og aktier faldet samtidig. Figuren viser de historiske tal og er ingen garanti for, hvordan værdipapirmarkederne udvikler sig i forhold til hinanden i fremtiden. Kilde: Danske Capital.»Obligationer«er 1 pct. danske obligationer.»aktier«er 75 pct. udenlandske og 25 pct. danske aktier. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5 7

8 »I figuren har vi også indregnet, hvordan vi forventer, at aktier og obligationer vil udvikle sig relativt til hinanden. Derefter har vi ud fra vores forventninger til markederne beregnet den forventede risiko og det forventede afkast mellem forskellige kombinationer af aktier og obligationer.«beregningerne viser, at enhver andel af aktier fra nul til pct. af formuen, vil forøge det forventede afkast og formindske den forventede risiko.»hvis man øger sin aktieandel udover de pct. øges det forventede afkast fortsat, men risiko bliver nu ligeledes større. Risikoen er dog fortsat på et acceptabelt niveau, så den langsigtede investor, der vil betegne sin risiko som middel, kan sagtens have en aktieandel, der ligger omkring de 4 pct.,«forklarer Mads N. S. Pedersen og tilføjer:»for at få en stabil udvikling i sine investeringer er det især vigtig at se på den overordnede vægtning af henholdsvis aktier og obligationer i stedet for at fokusere på de enkelte investeringer i porteføljen.«to nye afdelinger med både obligationer og aktier: Mix og Mix med Sikring I afdeling Mix og Mix med Sikring fordeler vi investeringerne ud fra vores forventninger til markederne. Har vi positive forventninger til bestemte aktiemarkeder, lægger vi en større andel af formuen her. Og venter vi kursfald på aktiemarkederne, anbringer vi en større andel i obligationer. Nedenfor er vist en oversigt over de to afdelingers karakteristika: MIX MIX MED SIKRING Investeringsstil Afdelingen er aktivt styret Afdelingen er aktivt styret. De enkelte aktier udvælges dog på basis af en indeksbaseret strategi Investeringsområde Afdelingen investerer globalt i aktier Afdelingen investerer globalt i aktier og og obligationer og vil normalt også obligationer hovedsageligt på de traditionelle investere i værdipapirer fra Fjernøsten, markeder i Europa, USA og Japan. Latinamerika og Østeuropa. Mindste obligationsandel 4 pct. af formuen 5 pct. af formuen Risiko Middel Lav I afdeling Mix med Sikring tilrettelægges investeringerne på en lidt anden måde, idet vi følger forskellige sikringsstrategier. Formålet med disse strategier er, at afdelingen giver et afkast, der er højere end afkastet af danske obligationer, og at afdelingens investeringer mindst har opnået en vis minimumsværdi, kaldet sikringsværdien, den 22. oktober 212 altså om syv år. Sikringen betyder også, at vi forventer, at afdelingen svinger mindre i værdi undervejs end afdeling Mix. 8 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

9 Obligationsfesten er ved at ebbe ud Chef porteføljemanager Kåre Hahn Michelsen fra Danske Capital kommenterer her, hvad vi kan forvente os af de danske obligationer i den kommende tid.»obligationer har i de seneste år været en fantastisk investering. Og set i lyset af, at obligationer har en lav risiko har de årlige afkast været imponerende. I perioder faktisk bedre end aktier,«siger Kåre Hahn Michelsen. Spørgsmålet er, om dette kan fortsætte. For at give et svar, skal man se nærmere på, hvordan et obligationsafkast er sammensat. Lidt forenklet består afkastet af obligationer af den effektive rente på obligationerne og en ændring i denne rente, der udløser en kursgevinst eller et kurstab.»ser vi på de senere års afkast, består obligationsafkastene af et markant højere renteniveau end det, vi har i dag og kursgevinster, der er udløst af den faldende rente. Og ser vi fremad, opnår investor en markant lavere rente og skal derfor have kursgevinster, der er væsentlige højere for at holde samme afkastniveau. Disse kursgevinster kan kun udløses af et rentefald, der er endnu større end det, vi har set de seneste år.«skal afkastet i f.eks. afdeling Dannebrog og afdeling Korte Danske gentage de seneste fem års afkast, kræver det et stort fald i renteniveauet. For afdeling Dannebrog skal renteniveauet falde 1 procentpoint, og obligationerne i Korte Danske skal falde hele 1,4 procentpoint.»renteniveauet skal altså reelt nærme sig nul, før de danske obligationsafdelinger kan gentage de senere års afkast. Vi kan dog ikke udelukke, at der kommer et endnu lavere renteniveau de kommende år.«renteniveauet kan holdes nede af høje oliepriser, uløste strukturproblemer i Tyskland og fortsat konkurrence fra lande med lave lønomkostninger. Alt sammen forhold, som kan holde europæisk vækst på et lavt niveau og i sidste ende tvinge den europæiske nationalbank til at sænke den pengepolitiske rente. Det vil holde en hånd over obligationsrenterne, men med meget stor sandsynlighed ikke frembringe afkast på niveau med de senere års.»investor skal indstille sig på markant lavere afkast og også en stigende sandsynlighed for negative afkast. Stiger renteniveauet,7 procentpoint giver Dannebrog et negativt afkast det kommende år, og stiger det 1, procentpoint giver Korte Danske også negativt afkast. Selv om vi venter stigende renter, vil de dog næppe være på så højt et niveau. Vi forventer således positive afkast, men langt lavere end dem, vi har set de seneste fem år,«siger Kåre Hahn Michelsen. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5 9

10 M a r k e d e r n e Positivt kvartal med negativ slutning Den globale økonomi havde det godt hen over sommeren. Positive signaler fra USA, Japan og Kina holdt væksten oppe. Der blev dog rusket godt op i dette billede, da orkanen Katrina hærgede det sydlige USA. På kort sigt har orkanerne medført usikkerhed, især omkring de amerikanske nøgletal f.eks. påvirkede de store stigninger i benzinprisen forbrugertilliden markant. De amerikanske forbrugere mærker følgerne af orkanen Katrina på pengepungen, da prisen på benzin i USA steg kraftigt efter orkanens hærgen. Foto: Imageclub. Vi vurderer dog, at den underliggende tendens i amerikansk økonomi fortsat er intakt. Det underbygges bl.a. af et stærkt amerikansk arbejdsmarked, stigende investeringer, og at de amerikanske forbrugere fortsat bruger mange penge. Derfor venter vi fortsat vækst i den amerikanske og den globale økonomi. Trods den øgede usikkerhed i kølvandet på Katrina hævede den amerikanske centralbank den ledende rente med,5 procentpoint til 3,75 pct. den. september. Økonomierne: Aftagende vækst i 26 Japans økonomi er inde i en meget positiv periode. Premierminister Koizumi blev genvalgt ved en overvældende sejr i september og har således opbakning til at forsætte sine reformer. Virksomhederne fortsætter med at restrukturere sig og skaber flere job, mens indtjeningen vokser solidt. De mange nye job har sat gang i forbruget og skaber optimisme. Japan nyder også godt af den store efterspørgsel fra især Kina og USA. Europa: Fortsat svag vækst Den svage økonomiske vækst kan ikke slippe sit tag i Europa. Netop som forholdene for fremstillingsindustrien var blevet bedre i løbet af sommeren, steg olieprisen kraftigt. Det, som lignede en frisk start for en ny regering i Tyskland, endte i stedet i en valggyser uden en klar vinder. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvad der kommer af politiske reformer. 1 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

11 Vi forventer dog, at virksomhederne vil fortsætte med at restrukturere til gavn for både tysk og europæisk økonomi. Der er fortsat store regionale forskelle mellem Eurolandene f.eks. stiger det franske privatforbrug, og den spanske økonomi styrkes af stor indenlandsk efterspørgsel. Trods de høje oliepriser er der ikke stigende inflation i Euroland. Økonomierne på de nye markeder nød godt af den robuste vækst i verdensøkonomien. Den økonomiske fremgang er især støttet af stigende verdenshandel, høje priser på råvarer samt relativ politisk stabilitet i flere af landene. Alt dette styrker både udviklingen i aktier og obligationer. Vi forventer fortsat solid global vækst ført an af Kina og USA. Kinas økonomi vokser omkring 9-1 pct. om året, men vi forventer, at denne vækst vil aftage bl.a. på grund af rentestigninger i USA. Vores vurderinger er, at væksten vil aftage i løbet af 6, hvis USA fortsætter med at hæve renten i nuværende tempo. Derfor forventer vi en ledende amerikansk rente omkring de 4 pct. ved udgangen af 5, og at K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

12 stramningerne vil fortsætte i første halvår af 6. Til gengæld mener vi ikke, at Den Europæiske Centralbank vil skrue på renteknappen, før vi er et godt stykke inde i 6. I Japan forventer vi ikke ændringer i pengepolitikken før i andet halvår af 6. Obligationerne: Forskellig udvikling i globale renter I begyndelsen af 3. kvartal steg de lange globale renter som følge af forbedrede udsigter for den globale økonomi. De mest markante stigninger var i Japan og USA. Men som konsekvens af orkanen Katrina faldt renterne i USA i august og september. De faldt dog ikke tilbage til niveauerne fra juli. Renterne steg igen i midten af september på grund af valget i Japan og gode forventninger til inflationen i USA. De japanske renter steg markant som følge af den solide økonomiske udvikling. Men også det klare valgresultat påvirkede renten opad. Den ske ti-årige rente er steget,31 procent- japanstorpoint til 1,49 pct. Den japanske rente havde således også den største stigning blandt de økonomier. Europæiske renter fortsat under pres De tyske renter kom under pres, da den politiske situation i Tyskland var uklar efter valget. Men renterne presses også fortsat af den svage økonomiske vækst. Ved slutningen af kvartalet var renten på en ti-årig statsobligation dog uændret. De danske renter fulgte traditionen tro de tyske tæt og er ligeledes næsten uændret. Price/Earning angiver købsprisen for en krones overskud i et aktieselskab. Altså indtjeningen sat i forhold til kursværdien af den samlede aktiekapital. Tallet varierer følgelig med kursudviklingen og selskabernes indtjening jo højere tal, desto»dyrere«er aktierne. Højrenteprodukter: Stabil udvikling Markedet for obligationer udstedt i amerikanske dollar af højrentelande udviklede sig stabilt i 3. kvartal. Samlet nyder landene godt af høj økonomisk vækst, forbedrede betalingsbalancer og faldende statsgæld. Især Rusland nyder godt af de høje energipriser og en solid vækst. Dette giver basis for en fortsat gradvis forbedring af landenes kreditværdighed. Desuden er højrenteobligationerne stadig billige i forhold til tilsvarende Price/Earning (MSCI-indeks) Ultimo 24 USA 16,9 17,3 Japan 19,9, Europa 15,6 15,7 Emerging Markets 8, 11, Danmark 14,5 13,4 1 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

13 virksomhedsobligationer. Forskellen er nu betydeligt mindre, end den var i begyndelsen af året. Endelig har højrentelandene benyttet det positive marked i begyndelsen af året til at dække det meste af deres finansieringsbehov i. Derfor forventer vi, at der udstedes færre nye obligationer i den resterende del af året. Aktierne: Fortsatte stigninger globale stigninger Stigningerne på de globale aktiemarkeder fortsatte ind i 3. kvartal og blev kun midlertidig afbrudt af de stærkt stigende oliepriser i midten af august. Også orkanen Katrina skabte kortvarig uro på aktiemarkederne, men aktieerne begyndte hurtigt at stige igen. Vi forventer fortsat, at aktierne vil klare sig bedre end obligationer bl.a. på grund af fortsat fremgang i den globale økonomi og vækst i virksomhedernes indtjening. Derfor anbefaler vi også at overvægte aktier frem for obligationer. Vores forventninger til aktier er positive. Derfor bør investor overvægte aktierne til fordel for obligationer. Foto: Imageclub. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

14 USA: Aktierne påvirket af rentestigninger De amerikanske aktier har gjort det dårligere end resten af verden i. En af årsagerne er, at den amerikanske centralbank flere gange har sat den ledende rente op. Desuden er de amerikanske aktier generelt dyrere end de europæiske og japanske. I 3. kvartal trak især telesektoren de amerikanske aktier ned. Til gengæld steg it-sektoren 6 pct. De amerikanske aktier steg i alt 4,1 pct. i 3. kvartal. De europæiske markeder steg 8,3 pct. i 3. kvartal. Stigningerne var bredt funderet, men var dog primært anført af materialesektoren, der steg 16 pct. I materialesektoren finder man bl.a. selskaber inden for kemi, metaludvinding samt træ- og papirproducenter. Europa var hårdt påvirket af de stigende oliepriser i august og aktierne faldt således 3,2 pct., inden markedet igen vendte. Materialesektoren steg pænt i Europa i 3. kvartal. Bl.a. papirindustrien indgår i denne sektor. Foto: Imageclub. Japan: Store aktiestigninger Ved begyndelsen af 3. kvartal var de japanske stort set på samme niveau som ved begyndelsen af. Men en række positive nøgletal fra den japanske økonomi og en solid valgsejr til premierminister Koizumi fik sat kul under aktierne. Det japanske aktiemarked steg knap 2 pct. i 3. kvartal. De danske aktier fortsatte deres fremgang i 3. kvartal. TDC-aktien steg ikke mindre end 27 pct., da der på ny kom spekulationer om omkøb af selskabet. Stigningerne i markedet var dog bredt funderet, og i alt steg markedet over 9 pct. 14 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

15 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

16 M a r k e d e r n e i t a l Udviklingen på valutamarkederne,, Amerikanske dollar,6 13,1 Japanske yen 1,7,3 Euro,1,3 Engelske pund,8 4, Svenske kroner 1,6,8 Norske kroner,8 5, Skemaet viser valutaudviklingen over for danske kroner. Udviklingen på det danske obligationsmarked Rente, Rente, Kort rente (3 måneders CIBOR),, 5-årig rente (4 Stat 1),6,7 1-årig rente (4 Stat 15) 3,1 3,1 3-årig rente (4 Realkredit 35) 4, 4, Lange indeksobl. (½ Realkr. 5) 1,6 1,4 Skemaet viser afkastene for udvalgte danske obligationer. Udviklingen på obligationsmarkederne Land Renteniveau i, ultimo Afkast i. kvt. Danmark 3,1 3,1,3 5,8 USA 3,9 4,3,6 15,6 Japan 1, 1,5 3,,8 Tyskland 3,1 3,1,5 5,9 Sverige 3, 3, 1,3 3,3 England 4, 4,3,4 9,8 Globalt,7 7,8 Euro-obligationer,6 6, Emerging markets* 3, 8, Erhvervsobligationer inv. grade*,7 4,6 Erhvervsobligationer spec. grade*,9 1,6 Skemaet viser renteudviklingen for 1-årige statsobligationer. Afkastet er målt i danske kroner ud fra udviklingen på statsobligationer med løbetid over 1 år. *Hedget til danske kroner. 16 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

17 Udviklingen på det danske aktiemarked,, OMXC afkastindekset 8,3 33,8 OMXCCAPPI afkastindekset 9,5 35,4 OMXC afkastindekset inkl. udbytte 7,7 31, KFMX afkastindekset 9,8 43,5 Udviklingen på aktiemarkederne,, USA 4,1 16,3 Japan 19,9 6,9 Tyskland 1,3 19, England 6,8 1, Sverige 11,5 1,8 Norge 16, 47,1 Europa 8,3 1,4 Fjernøsten ekskl. Japan 9,5 3,3 Hele verden 7,6, Latinamerika 3,9 64, Emerging Markets 18,6 41,4 Østeuropa 38,4 68,4 Alle indeks er opgjort inkl. udbytter. Udviklingen er beregnet i danske kroner. Udviklingen i de forskellige aktiesektorer, globalt,, Energi 18,6 56, Materialer 14,6 4,7 Industri 7,9 18,9 Forbrugsgoder 4,3 11, Konsumentvarer 5,7 18,7 Sundhedspleje 4,3 1,3 Finans 6,7 17, Informationsteknologi 6,8 13,3 Telekommunikation 3,7 7,3 Forsyning 7,3 3,3 Total 7,6, Udviklingen er beregnet i danske kroner. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

18 A f d e l i n g e r n e p å t v æ r s Nye aktiemarkeder stjal billedet Det blev til positive afkast over hele linjen i 3. kvartal. Men obligationsafkastene særligt i de danske obligationsafdelinger var ret beskedne. Aktiemarkederne viste sig fra deres gode side. Især afdelinger, som investerer på de nye aktiemarkeder, løb stærkt. Det højeste afkast blev leveret af afdeling Østeuropa, som steg mere end 35 pct. Afdeling Latinamerika og Nye Markeder fulgte pænt med og steg henholdsvis 23,5 pct. og 21,4 pct. Latinamerika stiger med olien Afdelinger som investerer på de såkaldt nye markeder har en højere risiko end afdelinger med aktier fra Danmark eller Europa. Men i årets første ni måneder er investorerne blevet rigeligt belønnet for at løbe den ekstra risiko.»vi har i de seneste år mærket en stigende interesse fra udenlandske investorer, og den er ikke blevet mindre i år. Der er stor efterspørgsel efter nye markeder generelt. Risikoappetitten er øget,«siger Mark Butler fra Aberdeen Asset Management, der rådgiver Danske Invest om investeringerne i Latinamerika og i Nye Markeder. I løbet af er de to afdelinger steget henholdsvis 53 og 48 pct. Afdeling Latinamerika domineres af Brasilien og Mexico, der til sammen udgør ca. 9 pct. af investeringerne. Det brasilianske olieselskab Petrobras, som nyder godt af de rekordhøje oliepriser, er en af afdelingens største enkeltinvesteringer. Også den brasilianske jernmalmudvinder CVRD, der ligeledes vejer tungt i afdeling Latinamerika, har gavn af udsigten til fortsat høje priser på jernmalm, der i stor stil efterspørges af de kinesiske stålproducenter. Østeuropa har taget teten Også afdeling Østeuropa nød godt af de stigende oliepriser og investorernes mod på lidt højere risiko. 18 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

19 »De nye aktiemarkeder har generelt klaret sig bedre end USA og Vesteuropa. Det skyldes, at investorerne er blevet mere risikovillige. Væksten i Østeuropa er generelt noget højere, renterne er faldende, og den indenlandske efterspørgsel vokser,«siger Ole Gotthardt, chefporteføljeforvalter i Danske Capital, som har ansvaret for investeringerne i Østeuropa. I 5 har afdeling Østeuropa givet et afkast på 66 pct. Det er især selskaber med interesser i olie- og energisektoren, der har bidraget til afkastet. Ole Gotthardt peger på, at Danske Capital trods det flotte afkast stadig har høje forventninger til udviklingen i Østeuropa. Stigende renter kan dog dæmpe interessen lidt, påpeger Ole Gotthardt. Mælk gør godt også i afdeling Kina Afdeling Kina investerer også på de nye aktiemarkeder, og i 3. kvartal steg afdelingen lidt over 7 pct. Især investeringerne i Taiwans teknologisektor gav pote. Og det samme gjorde afdelingens investeringer i det kinesiske mejeri China Mengniu Dairy, som steg, da det blev offentliggjort, at selskabet vil danne et joint venture med Arla Foods. Det nye joint venture skal blandt andet udvikle mælkepulver. Det lysner for afdeling Japan I de seneste 1-15 år er det gået op og ned for den japanske økonomi. Gang på gang har eksperterne bedyret, at der var bedre tider i vente for de japanske aktier for igen at måtte sande, at det japanske aktiemarked alligevel skuffede. Men nu skulle det være ganske vist. Afdeling Japan er i år steget ca. 3 pct. og alene i 3. kvartal er afdelingen rykket over 17 pct. Og der skulle være mere i vente.»vi tror virkelig på et stabilt opsving nu, fordi de sidste to år har vist rigtig gode takter. Både beskæftigelse og lønninger vokser. Japanske virksomheder har i mange år levet med faldende priser og har derfor været tvunget til at begrænse omkostningerne for at forøge indtjeningen. Det er blandt andet denne slankekur, der bærer frugt nu, og der er potentiale for at indtjeningen stiger yderligere,«forklarer Mads Pedersen, som er chefanalytiker hos Danske Invests hovedrådgiver Danske Capital. Sløjt kvartal for afdeling Sundhed Afdeling Sundhed sluttede 3. kvartal med en stigning på 3,7 pct. Generelt klarede sundhedsaktierne sig dårligere end de globale aktiemarkeder. Det skyldes først og fremmest, at de amerikanske medicinalaktier faldt ca. 5 pct., og det trak hele sektoren ned. De amerikanske selskaber er hårdt ramt af patentudløb hårdere end de europæiske selskaber. Hele sektoren blev også negativt påvirket af en retssag mod amerikanske Merck, der blev dømt til at betale en kæmpeerstatning. Merck fylder knap 3 procent af afdeling Sundhed. Afdelingens resultat blev påvirket positivt af Nobel Biocare og Staumann, som steg henholdsvis 9 og 17 pct. Afdeling Afkast, Bioteknologi 11,9 Danmark 8,4 Dannebrog,7 Euro Stocks 5 8,1 Europa 8,6 Europaindeks 8,9 Europæiske Obligationer,5 Fjernøsten 14, Højrente 1,3 HøjrenteLande 4,3 Indeksobligationer 1,1 International, IT-infrastruktur 7,3 Japan 17,3 Kina 7,3 Korte Danske,3 Lange Danske,9 Latinamerika 3,5 Nye Markeder 1,4 Pens. Korte Obligationer,5 Pens. Lange Obligationer,7 Pension Ml.lange Obl.,7 Pension (PAL) Danmark 8,4 Pension (PAL) Eur. Valutasikret 9, Pension (PAL) Ultralange Eur. Obl. 1, Pension (PAL) USA Valutasikret 2,8 Pension (PAL) Verden 7,8 Stabil,8 StockPicking 1,4 Sundhed 3,7 Teknologi 3,8 USA 3,4 Value 9, Verden 7,7 Verdensindeks 7,4 Østeuropa 35,6 Skemaet viser afdelingernes afkast i 3. kvartal målt ud fra indre værdi. Evt. udbytter er regnet med. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

20 Danmark: De store opjusterede Afdeling Danmark steg 8,4 pct. i 3. kvartal og fortsatte dermed den positive udvikling fra 2. kvartal. De større selskaber som A.P. Møller - Mærsk, Novo Nordisk og Danske Bank øgede alle forventningerne til årsresultatet. Og disse selskaber nød generelt godt af en solid dansk økonomi og en høj dollar. Sidstnævnte har især betydning for medicinalselskaberne og rederierne. Blandt andet vores investeringer i Jyske Bank, Potagua FLS og SAS påvirkede afkastet positivt. Afdelingen havde til gengæld ingen investeringer i Vestas, der fortsatte sin kraftige kursstigning i 3. kvartal.»vi er fortsat optimistiske med hensyn til det danske aktiemarked, da vi forventer, at selskabernes indtjening stiger pænt i løbet af 26. Også i den resterende del af tror vi på, at det danske aktiemarked vil udvikle sig positivt,«siger chefporteføljemanager Hans Kjær, Danske Capital. Danske obligationer: Indeksobligationer klarede sig bedst Afdeling Indeksobligationer steg 1,1 pct. i 3. kvartal og var dermed den danske obligationsafdeling, der klarede sig bedst. Danske realkreditobligationer gav over en bred kam pæne afkast i kvartalet. Vores danske obligationsafdelinger som f.eks. Dannebrog, Korte Danske og Lange Danske havde ved indgangen til kvartalet en overvægt af realkreditobligationer altså flere realkreditobligationer end det benchmark, vi holder afdelingernes investeringer op imod. Denne overvægt trak afkastene i positiv retning. Særligt efterspurgt var de gamle 5 pct. og 6 pct. realkreditobligationer, og det var også disse, der gav det højeste afkast. Billedet er venligst udlånt af Vestas Wind Systems A/S Vi fastholder indtil videre overvægten af realkreditobligationer samt den forsigtige investeringsstrategi med en renterisiko, der ligger en anelse under benchmark. 2 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

Kvartalsrapporten. Mere sikkerhed i International s. 8 Vi ændrer strategien i afdeling International for at opnå mere stabile afkast.

Kvartalsrapporten. Mere sikkerhed i International s. 8 Vi ændrer strategien i afdeling International for at opnå mere stabile afkast. Kvartalsrapporten Mere sikkerhed i International s. 8 Vi ændrer strategien i afdeling International for at opnå mere stabile afkast. Big is beautiful s. 12 Måske er det nu, du skal købe Euro Stocks 5 og

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Kvartalsrapporten. Tyskland er nøglen til europæisk. Markederne s. 16. Solid fremgang i den globale økonomi. Tyskerne tror på fremtiden

Kvartalsrapporten. Tyskland er nøglen til europæisk. Markederne s. 16. Solid fremgang i den globale økonomi. Tyskerne tror på fremtiden Kvartalsrapporten Tyskland er nøglen til europæisk vækst s. 12 Tyskerne tror på fremtiden Markederne s. 16 Solid fremgang i den globale økonomi 1. kvartal 26 1Kvartalsrapporten nr. 1/26 69 Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kvartalsrapporten. Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8. Flexinvest Fri s. 10. Professionel investeringspleje uden at røre en finger

Kvartalsrapporten. Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8. Flexinvest Fri s. 10. Professionel investeringspleje uden at røre en finger K V A R T A L S R A P P O R T E N Kvartalsrapporten Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8 Læs mere om Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende Flexinvest Fri s. 10 Professionel investeringspleje

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Kvartalsrapporten. Her tror vi på vækst i 2006 Se verdenskortet s. 12. Markederne s. 16 Vi er fortsat positive på aktier. 4. k v a r ta l 2 0 0 5

Kvartalsrapporten. Her tror vi på vækst i 2006 Se verdenskortet s. 12. Markederne s. 16 Vi er fortsat positive på aktier. 4. k v a r ta l 2 0 0 5 Kvartalsrapporten Her tror vi på vækst i 26 Se verdenskortet s. 12 Markederne s. 16 Vi er fortsat positive på aktier 4. k v a r ta l 2 5 4K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 / 2 5 73 Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Kvartalsrapporten. Afdeling Europa hvæsser kniven s. 8. Nye rådgivere i afdeling Japan s. 13. Læs om den ny strategi

Kvartalsrapporten. Afdeling Europa hvæsser kniven s. 8. Nye rådgivere i afdeling Japan s. 13. Læs om den ny strategi K V A R T A L S R A P P O R T E N Kvartalsrapporten Afdeling Europa hvæsser kniven s. 8 Læs om den ny strategi Nye rådgivere i afdeling Japan s. 13 Opsvinget er kommet til Solens Rige 3. k v a r ta l 2

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark 80 Dannebrog 83 Euro Stocks 50 86 Europa 89 Europaindeks 92 Europæiske Obligationer

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Fold f lappen ud og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten. Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Danske Invest 2 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen BG Invest Investeringsforeningen BG Invest CVR-nr. 76 13 73 15 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.bginvest.dk bginvest@bginvest.dk

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere