Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier."

Transkript

1 Kvartalsrapporten Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier. Markederne s. 1 Fortsat gode udsigter for de globale aktier. 3. k v a r ta l 2 5 3K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

2 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46, 21 København Ø Telefon , telefax Redaktion: Adm. direktør Carsten Koch (ansv.) Afdelingsdirektør Torben Groth Hansen Komm.konsulent Marlene Bach Layout: Lotte Skov Christiansen Grafisk produktion: Denne tryksag er fremstillet under særlige miljøhensyn og trykt med planteoliefarver. Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. ISO 141 miljøcertificeret og EMAS-godkendt. Direktion: Administrerende direktør Carsten Koch Vicedirektør Finn Kjærgård Underdirektør Jørgen Pagh Depotbank; Danske Bank Foreningens bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat Niels Oluf Kyed, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Walther Paulsen Adm. direktør Agnete Raaschou-Nielsen Direktør Elvar Vinum Revision: KPMG C.Jespersen samt Grant Thornton ISSN Ny t f ra Danske Invest 6 Akt ier kan nedbr inge r isikoen To nye afdelinger kombinerer akt iernes af kast- muligheder med obligat ionernes stabilitet 9 Obligat ionsfesten er ved at ebbe ud Investor skal indst ille sig på lavere af kast af danske obligat ioner 1 M a r k e d e r n e Fortsat udsig t t il global vækst 1 6 M a r k e d e r n e i t a l 18 Afdelingerne på t værs 2 2 Fa k t a s i d e r n e : E t r ø n t g e n b i l l e d e a f a f d e l i n g e r n e 23 Faktasider om afdelingerne (i alfabet isk orden) K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

3 Kvartalsrapporten er en kvartårlig rapport med aktuelle og detaljerede oplysninger om de to foreningers afdelinger samt udviklingen på investeringsmarkederne i det forgangne kvartal. Kvartalsrapporten sendes til alle, der abonnerer på den. Kontakt Danske Invest eller Danske Bank, hvis du vil abonnere på rapporten, som er gratis. Danske Invest udgiver desuden medlemsbladet Investor, som udkommer to gange årligt. Danske Invest-beviser er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Medlemmerne opnår risikospredning, lave omkostninger, markedsbestemte afkast og professionel pleje af opsparingen. Danske Invest-beviserne kan altid købes og sælges til en kurs tæt på den regnskabsmæssige værdi. Danske Invest-foreningerne er ejet af medlemmerne, som også får hele fortjenesten enten i form af udbytter eller kursstigninger. Danske Investgruppen forvaltede 3.9. over 11 mia. kr. for flere end 2. medlemmer. Danske Invest er GIPS-verificeret. Afkastet af og afkastudsvingene på Danske Investbeviserne beregnes ud fra afdelingernes regnskabsmæssige indre værdier. Beregningsteknisk antages, at evt. udbytter geninvesteres i afdelingen. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Alle afkast gøres op på grundlag af ureviderede indre værdier ultimo månederne senest pr Redaktionen er afsluttet den Danske Invest har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet af Kvartalsrapporten er korrekt og retvisende. Danske Invest påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for rapportens nøjagtighed og fuldkommenhed. Danske Invest påtager sig desuden ikke noget ansvar for evt. tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne rapport. N y t f r a D a n s k e I n v e s t Pæne afkast til»nye«aktier Endnu engang gav afdelingerne med aktier fra de nye markeder foreningens højeste afkast. Således blev det i 3. kvartal til et afkast på 35 pct. i afdeling Østeuropa efterfulgt af Latinamerika og Nye Markeder med afkast på mere end 2 pct. Også Japan, der er et af de markeder, vi tror mest på i de kommende måneder, viste tænder. Afdeling Japan nåede et afkast på 17 pct. Beskæftigelse og lønninger vokser i Japan. Derfor er japanerne så småt begyndt at bruge penge igen. Foto: Scanpix. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5 3

4 Højere afkastmuligheder med lavere risiko Danske Invest har lanceret to nye afdelinger, der begge indeholder både obligationer og aktier. I afdelingerne Mix og Mix med Sikring kombinerer vi obligationernes stabilitet med aktiernes potentielt højere afkast i et og samme investeringsbevis. I afdeling Mix med Sikring, der investerer ud fra en mere forsigtig filosofi, lægges der samtidig en bund under opsparingen. Læs mere om de nye afdelinger på side 8. De to afdelinger har i tegningsperioden fra den 26. september til den 14. oktober solgt for over 3 mia. kr. To nye afdelinger samler det bedste fra to verdener, nemlig aktiernes afkastmuligheder med stabiliteten fra obligationerne. Euro-obligationer udvider sit investeringsunivers Euro-obligationer skifter navn til Europæiske Obligationer og får samtidig udvidet sine beføjelser. Afdelingen er ikke længere bundet til udelukkende at investere i euro-obligationer, men kan investere i både stats- og virksomhedsobligationer udstedt i andre valutaer end euro op mod 1 pct. af den samlede formue kan således nu placeres i dollar. KFX er blevet til OMX KFX-indekset er forsvundet ud af dagbladenes erhvervssektioner og spalterne med børsresumeer. I oktober skiftede indekset over de 2 største danske aktier nemlig navn til OMXC2. Navneskiftet sker som led i en harmonisering af handelspladserne i København, Stockholm, Helsingfors og i Baltikum, der nu har hver sit OMX-indeks. Ifølge selskabet bag de respektive fondsbørser øger det fælles navn de internationale investorers kendskab til nordiske og baltiske aktier. 4 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

5 Japan hejser f laget Det japanske aktiemarked er endelig ved at slippe ud af en mere end 1 år lang krise. Det vurderer Mads N. S. Pedersen, chefanalytiker i Danske Capital, der er hovedrådgiver for Danske Invest. Produktiviteten er skudt i vejret, eksporten er i fremgang og en række nye reformer har ryddet op i den kriseramte banksektor, så Solens Rige nu er gearet til et længerevarende opsving. Du kan se et interview med Mads N. S. Pedersen og andre videoklip på Acontoudbytter udbetalt i oktober Afdelingerne Dannebrog, Korte Danske og Lange Danske udbetalte acontoudbytter 4. oktober for 1. halvår 6. Dannebrog udbetalte 1,5 pct, Korte Danske 1, pct. og Lange, pct. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5 5

6 A f R I K K E V I L S E N Aktier kan nedbringe risikoen En portion aktier kan holde risikoen nede og øge afkastmulighederne i en portefølje af obligationer. Budskabet vender umiddelbart op og ned på manges forestilling om en solid investering. Men med det nuværende lave renteniveau bør investor ikke kun investere i obligationer. Mads N. S. Pedersen er chefanalytiker i Danske Capital, som rådgiver Danske Invest om investeringerne i mange af afdelingerne. Han er bl.a. en del af det team, som løbende vurderer, hvordan investeringerne skal sammensættes i Danske Invests nye afdelinger, som både investerer i obligationer og aktier. Køb obligationer og du er sikret et stabilt afkast af dine investeringer. Sådan har et godt råd til investorer lydt i mange år. Og i mange år har det været et rigtigt godt råd. For afkastet af obligationer har i de seneste mange år været rigtig godt, og det betyder også, at obligationerne vejer tungt i mange danskeres investeringer. I Danske Invest udgør obligationer ca. 7 pct. af den samlede formue. Meget tyder dog på, at dette råd ikke er helt så godt længere. Men obligationerne er ikke blevet mere risikable fra den ene dag til den anden.»investor skal være på vagt efter de seneste års faldende renter. Når renten falder, stiger kursen på obligationer. Uanset om man forventer, at renten stiger eller falder på kort sigt, så må vi konstatere, at vi er nået et punkt, hvor renten er så lav, at vi ikke kan forvente, at renten fremover vil falde med samme hastighed eller i samme størrelsesorden som de seneste tyve år, «siger Mads N. S. Pedersen. Aktier og obligationer følges sjældent ad Ifølge Mads N. S. Pedersen bør investor derfor hellere se i retning af aktierne.»historien fortæller os, at aktier og obligationer ofte bevæger sig forskelligt i forhold til hinanden. Nogle år giver obligationer store positive afkast, mens aktiemarkederne falder og omvendt. Det betyder, at risikoen kan mindskes, når de to typer papirer blandes.«høj Forventet afkast Lav Lav B) 1 aktier A) 1 obligationer Forventet risiko Høj Figuren viser, at man som langsigtet investor kan forvente større afkast af sin investering med en stigende aktieandel. Hvert punkt på kurven viser en fordeling mellem obligationer og aktier. Når man bevæger sig på kurven fra punktet A) med 1 pct. obligationer op mod punktet B) med 1 pct. aktier, øger man aktieandelen i den samlede opsparing og reducerer obligationsandelen. De første aktiekøb mindsker risikoen på den samlede investering. Men fortsætter man med at tanke op med aktier, begynder beholdningens samlede risiko igen at stige. Figuren er baseret på vores forventninger om, at aktier på langt sigt giver et lidt større afkast end obligationer. 6 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

7 Figuren nederst til venstre viser, hvordan markederne for henholdsvis aktier og obligationer er steget og faldet de seneste 13 år. Er det ét år gået godt for aktierne, har det ofte været et mindre godt år for obligationerne. I 1 og, hvor det var surt at være aktieinvestor, gav obligationerne gode afkast. Der er en god forklaring på, at de to typer værdipapirer ofte bevæger sig forskelligt i forhold til hinanden. Når der i en længere periode har været godt gang i økonomien, er det almindeligt, at inflationen stiger. For et typisk aktieselskab vil det, de køber og sælger, blive dyrere. Selskabets indtjening vil således følge inflationen, og målt i reel værdi vil selskabet være lige så meget værd efter en stigning i inflationen som før.»sådan går det desværre ikke for obligationerne. De fleste obligationer på det danske marked giver for tiden en fast rente. Stiger inflationen, vil investorerne forlange en højere rente og det får kurserne på obligationer til at falde. Hvis investor kun har obligationer i sin portefølje, kan han komme ud for, at de falder i kurs, og at hans samlede opsparing falder i værdi,«forklarer Mads N. S. Pedersen. Hvis investor i stedet havde investeret en del af formuen i aktier, ville en stigning i aktierne kunne kompensere for det tab, der var på obligationerne. Med andre ord: Når man kombinerer de to typer værdipapirer, fås en bedre balance mellem tab og gevinster i porteføljen. Aktier øger det forventede afkast En anden fordel er, at en portion aktier øger muligheden for et bedre afkast.»tager investor en del af formuen fra obligationer og kommer i aktier, kan han, set over en længere periode, for disse midler forvente at få et bedre afkast end fra obligationerne,«siger Mads N. S. Pedersen Figuren nederst til højre viser sammenhængen. Den bygger på en række erfaringer om sammenhængene mellem afkastet på de to typer værdipapirer. Pct. 5 Obligationer Aktier aktierne og obligationerne tidligere har bevæget sig forskelligt. Nogle år har aktier givet det bedste afkast. Andre år har obligationerne taget førertrøjen. Ofte er obligationerne steget, når aktierne er faldet. Og kun sjældent er både obligationer og aktier faldet samtidig. Figuren viser de historiske tal og er ingen garanti for, hvordan værdipapirmarkederne udvikler sig i forhold til hinanden i fremtiden. Kilde: Danske Capital.»Obligationer«er 1 pct. danske obligationer.»aktier«er 75 pct. udenlandske og 25 pct. danske aktier. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5 7

8 »I figuren har vi også indregnet, hvordan vi forventer, at aktier og obligationer vil udvikle sig relativt til hinanden. Derefter har vi ud fra vores forventninger til markederne beregnet den forventede risiko og det forventede afkast mellem forskellige kombinationer af aktier og obligationer.«beregningerne viser, at enhver andel af aktier fra nul til pct. af formuen, vil forøge det forventede afkast og formindske den forventede risiko.»hvis man øger sin aktieandel udover de pct. øges det forventede afkast fortsat, men risiko bliver nu ligeledes større. Risikoen er dog fortsat på et acceptabelt niveau, så den langsigtede investor, der vil betegne sin risiko som middel, kan sagtens have en aktieandel, der ligger omkring de 4 pct.,«forklarer Mads N. S. Pedersen og tilføjer:»for at få en stabil udvikling i sine investeringer er det især vigtig at se på den overordnede vægtning af henholdsvis aktier og obligationer i stedet for at fokusere på de enkelte investeringer i porteføljen.«to nye afdelinger med både obligationer og aktier: Mix og Mix med Sikring I afdeling Mix og Mix med Sikring fordeler vi investeringerne ud fra vores forventninger til markederne. Har vi positive forventninger til bestemte aktiemarkeder, lægger vi en større andel af formuen her. Og venter vi kursfald på aktiemarkederne, anbringer vi en større andel i obligationer. Nedenfor er vist en oversigt over de to afdelingers karakteristika: MIX MIX MED SIKRING Investeringsstil Afdelingen er aktivt styret Afdelingen er aktivt styret. De enkelte aktier udvælges dog på basis af en indeksbaseret strategi Investeringsområde Afdelingen investerer globalt i aktier Afdelingen investerer globalt i aktier og og obligationer og vil normalt også obligationer hovedsageligt på de traditionelle investere i værdipapirer fra Fjernøsten, markeder i Europa, USA og Japan. Latinamerika og Østeuropa. Mindste obligationsandel 4 pct. af formuen 5 pct. af formuen Risiko Middel Lav I afdeling Mix med Sikring tilrettelægges investeringerne på en lidt anden måde, idet vi følger forskellige sikringsstrategier. Formålet med disse strategier er, at afdelingen giver et afkast, der er højere end afkastet af danske obligationer, og at afdelingens investeringer mindst har opnået en vis minimumsværdi, kaldet sikringsværdien, den 22. oktober 212 altså om syv år. Sikringen betyder også, at vi forventer, at afdelingen svinger mindre i værdi undervejs end afdeling Mix. 8 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

9 Obligationsfesten er ved at ebbe ud Chef porteføljemanager Kåre Hahn Michelsen fra Danske Capital kommenterer her, hvad vi kan forvente os af de danske obligationer i den kommende tid.»obligationer har i de seneste år været en fantastisk investering. Og set i lyset af, at obligationer har en lav risiko har de årlige afkast været imponerende. I perioder faktisk bedre end aktier,«siger Kåre Hahn Michelsen. Spørgsmålet er, om dette kan fortsætte. For at give et svar, skal man se nærmere på, hvordan et obligationsafkast er sammensat. Lidt forenklet består afkastet af obligationer af den effektive rente på obligationerne og en ændring i denne rente, der udløser en kursgevinst eller et kurstab.»ser vi på de senere års afkast, består obligationsafkastene af et markant højere renteniveau end det, vi har i dag og kursgevinster, der er udløst af den faldende rente. Og ser vi fremad, opnår investor en markant lavere rente og skal derfor have kursgevinster, der er væsentlige højere for at holde samme afkastniveau. Disse kursgevinster kan kun udløses af et rentefald, der er endnu større end det, vi har set de seneste år.«skal afkastet i f.eks. afdeling Dannebrog og afdeling Korte Danske gentage de seneste fem års afkast, kræver det et stort fald i renteniveauet. For afdeling Dannebrog skal renteniveauet falde 1 procentpoint, og obligationerne i Korte Danske skal falde hele 1,4 procentpoint.»renteniveauet skal altså reelt nærme sig nul, før de danske obligationsafdelinger kan gentage de senere års afkast. Vi kan dog ikke udelukke, at der kommer et endnu lavere renteniveau de kommende år.«renteniveauet kan holdes nede af høje oliepriser, uløste strukturproblemer i Tyskland og fortsat konkurrence fra lande med lave lønomkostninger. Alt sammen forhold, som kan holde europæisk vækst på et lavt niveau og i sidste ende tvinge den europæiske nationalbank til at sænke den pengepolitiske rente. Det vil holde en hånd over obligationsrenterne, men med meget stor sandsynlighed ikke frembringe afkast på niveau med de senere års.»investor skal indstille sig på markant lavere afkast og også en stigende sandsynlighed for negative afkast. Stiger renteniveauet,7 procentpoint giver Dannebrog et negativt afkast det kommende år, og stiger det 1, procentpoint giver Korte Danske også negativt afkast. Selv om vi venter stigende renter, vil de dog næppe være på så højt et niveau. Vi forventer således positive afkast, men langt lavere end dem, vi har set de seneste fem år,«siger Kåre Hahn Michelsen. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5 9

10 M a r k e d e r n e Positivt kvartal med negativ slutning Den globale økonomi havde det godt hen over sommeren. Positive signaler fra USA, Japan og Kina holdt væksten oppe. Der blev dog rusket godt op i dette billede, da orkanen Katrina hærgede det sydlige USA. På kort sigt har orkanerne medført usikkerhed, især omkring de amerikanske nøgletal f.eks. påvirkede de store stigninger i benzinprisen forbrugertilliden markant. De amerikanske forbrugere mærker følgerne af orkanen Katrina på pengepungen, da prisen på benzin i USA steg kraftigt efter orkanens hærgen. Foto: Imageclub. Vi vurderer dog, at den underliggende tendens i amerikansk økonomi fortsat er intakt. Det underbygges bl.a. af et stærkt amerikansk arbejdsmarked, stigende investeringer, og at de amerikanske forbrugere fortsat bruger mange penge. Derfor venter vi fortsat vækst i den amerikanske og den globale økonomi. Trods den øgede usikkerhed i kølvandet på Katrina hævede den amerikanske centralbank den ledende rente med,5 procentpoint til 3,75 pct. den. september. Økonomierne: Aftagende vækst i 26 Japans økonomi er inde i en meget positiv periode. Premierminister Koizumi blev genvalgt ved en overvældende sejr i september og har således opbakning til at forsætte sine reformer. Virksomhederne fortsætter med at restrukturere sig og skaber flere job, mens indtjeningen vokser solidt. De mange nye job har sat gang i forbruget og skaber optimisme. Japan nyder også godt af den store efterspørgsel fra især Kina og USA. Europa: Fortsat svag vækst Den svage økonomiske vækst kan ikke slippe sit tag i Europa. Netop som forholdene for fremstillingsindustrien var blevet bedre i løbet af sommeren, steg olieprisen kraftigt. Det, som lignede en frisk start for en ny regering i Tyskland, endte i stedet i en valggyser uden en klar vinder. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvad der kommer af politiske reformer. 1 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

11 Vi forventer dog, at virksomhederne vil fortsætte med at restrukturere til gavn for både tysk og europæisk økonomi. Der er fortsat store regionale forskelle mellem Eurolandene f.eks. stiger det franske privatforbrug, og den spanske økonomi styrkes af stor indenlandsk efterspørgsel. Trods de høje oliepriser er der ikke stigende inflation i Euroland. Økonomierne på de nye markeder nød godt af den robuste vækst i verdensøkonomien. Den økonomiske fremgang er især støttet af stigende verdenshandel, høje priser på råvarer samt relativ politisk stabilitet i flere af landene. Alt dette styrker både udviklingen i aktier og obligationer. Vi forventer fortsat solid global vækst ført an af Kina og USA. Kinas økonomi vokser omkring 9-1 pct. om året, men vi forventer, at denne vækst vil aftage bl.a. på grund af rentestigninger i USA. Vores vurderinger er, at væksten vil aftage i løbet af 6, hvis USA fortsætter med at hæve renten i nuværende tempo. Derfor forventer vi en ledende amerikansk rente omkring de 4 pct. ved udgangen af 5, og at K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

12 stramningerne vil fortsætte i første halvår af 6. Til gengæld mener vi ikke, at Den Europæiske Centralbank vil skrue på renteknappen, før vi er et godt stykke inde i 6. I Japan forventer vi ikke ændringer i pengepolitikken før i andet halvår af 6. Obligationerne: Forskellig udvikling i globale renter I begyndelsen af 3. kvartal steg de lange globale renter som følge af forbedrede udsigter for den globale økonomi. De mest markante stigninger var i Japan og USA. Men som konsekvens af orkanen Katrina faldt renterne i USA i august og september. De faldt dog ikke tilbage til niveauerne fra juli. Renterne steg igen i midten af september på grund af valget i Japan og gode forventninger til inflationen i USA. De japanske renter steg markant som følge af den solide økonomiske udvikling. Men også det klare valgresultat påvirkede renten opad. Den ske ti-årige rente er steget,31 procent- japanstorpoint til 1,49 pct. Den japanske rente havde således også den største stigning blandt de økonomier. Europæiske renter fortsat under pres De tyske renter kom under pres, da den politiske situation i Tyskland var uklar efter valget. Men renterne presses også fortsat af den svage økonomiske vækst. Ved slutningen af kvartalet var renten på en ti-årig statsobligation dog uændret. De danske renter fulgte traditionen tro de tyske tæt og er ligeledes næsten uændret. Price/Earning angiver købsprisen for en krones overskud i et aktieselskab. Altså indtjeningen sat i forhold til kursværdien af den samlede aktiekapital. Tallet varierer følgelig med kursudviklingen og selskabernes indtjening jo højere tal, desto»dyrere«er aktierne. Højrenteprodukter: Stabil udvikling Markedet for obligationer udstedt i amerikanske dollar af højrentelande udviklede sig stabilt i 3. kvartal. Samlet nyder landene godt af høj økonomisk vækst, forbedrede betalingsbalancer og faldende statsgæld. Især Rusland nyder godt af de høje energipriser og en solid vækst. Dette giver basis for en fortsat gradvis forbedring af landenes kreditværdighed. Desuden er højrenteobligationerne stadig billige i forhold til tilsvarende Price/Earning (MSCI-indeks) Ultimo 24 USA 16,9 17,3 Japan 19,9, Europa 15,6 15,7 Emerging Markets 8, 11, Danmark 14,5 13,4 1 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

13 virksomhedsobligationer. Forskellen er nu betydeligt mindre, end den var i begyndelsen af året. Endelig har højrentelandene benyttet det positive marked i begyndelsen af året til at dække det meste af deres finansieringsbehov i. Derfor forventer vi, at der udstedes færre nye obligationer i den resterende del af året. Aktierne: Fortsatte stigninger globale stigninger Stigningerne på de globale aktiemarkeder fortsatte ind i 3. kvartal og blev kun midlertidig afbrudt af de stærkt stigende oliepriser i midten af august. Også orkanen Katrina skabte kortvarig uro på aktiemarkederne, men aktieerne begyndte hurtigt at stige igen. Vi forventer fortsat, at aktierne vil klare sig bedre end obligationer bl.a. på grund af fortsat fremgang i den globale økonomi og vækst i virksomhedernes indtjening. Derfor anbefaler vi også at overvægte aktier frem for obligationer. Vores forventninger til aktier er positive. Derfor bør investor overvægte aktierne til fordel for obligationer. Foto: Imageclub. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

14 USA: Aktierne påvirket af rentestigninger De amerikanske aktier har gjort det dårligere end resten af verden i. En af årsagerne er, at den amerikanske centralbank flere gange har sat den ledende rente op. Desuden er de amerikanske aktier generelt dyrere end de europæiske og japanske. I 3. kvartal trak især telesektoren de amerikanske aktier ned. Til gengæld steg it-sektoren 6 pct. De amerikanske aktier steg i alt 4,1 pct. i 3. kvartal. De europæiske markeder steg 8,3 pct. i 3. kvartal. Stigningerne var bredt funderet, men var dog primært anført af materialesektoren, der steg 16 pct. I materialesektoren finder man bl.a. selskaber inden for kemi, metaludvinding samt træ- og papirproducenter. Europa var hårdt påvirket af de stigende oliepriser i august og aktierne faldt således 3,2 pct., inden markedet igen vendte. Materialesektoren steg pænt i Europa i 3. kvartal. Bl.a. papirindustrien indgår i denne sektor. Foto: Imageclub. Japan: Store aktiestigninger Ved begyndelsen af 3. kvartal var de japanske stort set på samme niveau som ved begyndelsen af. Men en række positive nøgletal fra den japanske økonomi og en solid valgsejr til premierminister Koizumi fik sat kul under aktierne. Det japanske aktiemarked steg knap 2 pct. i 3. kvartal. De danske aktier fortsatte deres fremgang i 3. kvartal. TDC-aktien steg ikke mindre end 27 pct., da der på ny kom spekulationer om omkøb af selskabet. Stigningerne i markedet var dog bredt funderet, og i alt steg markedet over 9 pct. 14 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

15 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

16 M a r k e d e r n e i t a l Udviklingen på valutamarkederne,, Amerikanske dollar,6 13,1 Japanske yen 1,7,3 Euro,1,3 Engelske pund,8 4, Svenske kroner 1,6,8 Norske kroner,8 5, Skemaet viser valutaudviklingen over for danske kroner. Udviklingen på det danske obligationsmarked Rente, Rente, Kort rente (3 måneders CIBOR),, 5-årig rente (4 Stat 1),6,7 1-årig rente (4 Stat 15) 3,1 3,1 3-årig rente (4 Realkredit 35) 4, 4, Lange indeksobl. (½ Realkr. 5) 1,6 1,4 Skemaet viser afkastene for udvalgte danske obligationer. Udviklingen på obligationsmarkederne Land Renteniveau i, ultimo Afkast i. kvt. Danmark 3,1 3,1,3 5,8 USA 3,9 4,3,6 15,6 Japan 1, 1,5 3,,8 Tyskland 3,1 3,1,5 5,9 Sverige 3, 3, 1,3 3,3 England 4, 4,3,4 9,8 Globalt,7 7,8 Euro-obligationer,6 6, Emerging markets* 3, 8, Erhvervsobligationer inv. grade*,7 4,6 Erhvervsobligationer spec. grade*,9 1,6 Skemaet viser renteudviklingen for 1-årige statsobligationer. Afkastet er målt i danske kroner ud fra udviklingen på statsobligationer med løbetid over 1 år. *Hedget til danske kroner. 16 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

17 Udviklingen på det danske aktiemarked,, OMXC afkastindekset 8,3 33,8 OMXCCAPPI afkastindekset 9,5 35,4 OMXC afkastindekset inkl. udbytte 7,7 31, KFMX afkastindekset 9,8 43,5 Udviklingen på aktiemarkederne,, USA 4,1 16,3 Japan 19,9 6,9 Tyskland 1,3 19, England 6,8 1, Sverige 11,5 1,8 Norge 16, 47,1 Europa 8,3 1,4 Fjernøsten ekskl. Japan 9,5 3,3 Hele verden 7,6, Latinamerika 3,9 64, Emerging Markets 18,6 41,4 Østeuropa 38,4 68,4 Alle indeks er opgjort inkl. udbytter. Udviklingen er beregnet i danske kroner. Udviklingen i de forskellige aktiesektorer, globalt,, Energi 18,6 56, Materialer 14,6 4,7 Industri 7,9 18,9 Forbrugsgoder 4,3 11, Konsumentvarer 5,7 18,7 Sundhedspleje 4,3 1,3 Finans 6,7 17, Informationsteknologi 6,8 13,3 Telekommunikation 3,7 7,3 Forsyning 7,3 3,3 Total 7,6, Udviklingen er beregnet i danske kroner. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

18 A f d e l i n g e r n e p å t v æ r s Nye aktiemarkeder stjal billedet Det blev til positive afkast over hele linjen i 3. kvartal. Men obligationsafkastene særligt i de danske obligationsafdelinger var ret beskedne. Aktiemarkederne viste sig fra deres gode side. Især afdelinger, som investerer på de nye aktiemarkeder, løb stærkt. Det højeste afkast blev leveret af afdeling Østeuropa, som steg mere end 35 pct. Afdeling Latinamerika og Nye Markeder fulgte pænt med og steg henholdsvis 23,5 pct. og 21,4 pct. Latinamerika stiger med olien Afdelinger som investerer på de såkaldt nye markeder har en højere risiko end afdelinger med aktier fra Danmark eller Europa. Men i årets første ni måneder er investorerne blevet rigeligt belønnet for at løbe den ekstra risiko.»vi har i de seneste år mærket en stigende interesse fra udenlandske investorer, og den er ikke blevet mindre i år. Der er stor efterspørgsel efter nye markeder generelt. Risikoappetitten er øget,«siger Mark Butler fra Aberdeen Asset Management, der rådgiver Danske Invest om investeringerne i Latinamerika og i Nye Markeder. I løbet af er de to afdelinger steget henholdsvis 53 og 48 pct. Afdeling Latinamerika domineres af Brasilien og Mexico, der til sammen udgør ca. 9 pct. af investeringerne. Det brasilianske olieselskab Petrobras, som nyder godt af de rekordhøje oliepriser, er en af afdelingens største enkeltinvesteringer. Også den brasilianske jernmalmudvinder CVRD, der ligeledes vejer tungt i afdeling Latinamerika, har gavn af udsigten til fortsat høje priser på jernmalm, der i stor stil efterspørges af de kinesiske stålproducenter. Østeuropa har taget teten Også afdeling Østeuropa nød godt af de stigende oliepriser og investorernes mod på lidt højere risiko. 18 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

19 »De nye aktiemarkeder har generelt klaret sig bedre end USA og Vesteuropa. Det skyldes, at investorerne er blevet mere risikovillige. Væksten i Østeuropa er generelt noget højere, renterne er faldende, og den indenlandske efterspørgsel vokser,«siger Ole Gotthardt, chefporteføljeforvalter i Danske Capital, som har ansvaret for investeringerne i Østeuropa. I 5 har afdeling Østeuropa givet et afkast på 66 pct. Det er især selskaber med interesser i olie- og energisektoren, der har bidraget til afkastet. Ole Gotthardt peger på, at Danske Capital trods det flotte afkast stadig har høje forventninger til udviklingen i Østeuropa. Stigende renter kan dog dæmpe interessen lidt, påpeger Ole Gotthardt. Mælk gør godt også i afdeling Kina Afdeling Kina investerer også på de nye aktiemarkeder, og i 3. kvartal steg afdelingen lidt over 7 pct. Især investeringerne i Taiwans teknologisektor gav pote. Og det samme gjorde afdelingens investeringer i det kinesiske mejeri China Mengniu Dairy, som steg, da det blev offentliggjort, at selskabet vil danne et joint venture med Arla Foods. Det nye joint venture skal blandt andet udvikle mælkepulver. Det lysner for afdeling Japan I de seneste 1-15 år er det gået op og ned for den japanske økonomi. Gang på gang har eksperterne bedyret, at der var bedre tider i vente for de japanske aktier for igen at måtte sande, at det japanske aktiemarked alligevel skuffede. Men nu skulle det være ganske vist. Afdeling Japan er i år steget ca. 3 pct. og alene i 3. kvartal er afdelingen rykket over 17 pct. Og der skulle være mere i vente.»vi tror virkelig på et stabilt opsving nu, fordi de sidste to år har vist rigtig gode takter. Både beskæftigelse og lønninger vokser. Japanske virksomheder har i mange år levet med faldende priser og har derfor været tvunget til at begrænse omkostningerne for at forøge indtjeningen. Det er blandt andet denne slankekur, der bærer frugt nu, og der er potentiale for at indtjeningen stiger yderligere,«forklarer Mads Pedersen, som er chefanalytiker hos Danske Invests hovedrådgiver Danske Capital. Sløjt kvartal for afdeling Sundhed Afdeling Sundhed sluttede 3. kvartal med en stigning på 3,7 pct. Generelt klarede sundhedsaktierne sig dårligere end de globale aktiemarkeder. Det skyldes først og fremmest, at de amerikanske medicinalaktier faldt ca. 5 pct., og det trak hele sektoren ned. De amerikanske selskaber er hårdt ramt af patentudløb hårdere end de europæiske selskaber. Hele sektoren blev også negativt påvirket af en retssag mod amerikanske Merck, der blev dømt til at betale en kæmpeerstatning. Merck fylder knap 3 procent af afdeling Sundhed. Afdelingens resultat blev påvirket positivt af Nobel Biocare og Staumann, som steg henholdsvis 9 og 17 pct. Afdeling Afkast, Bioteknologi 11,9 Danmark 8,4 Dannebrog,7 Euro Stocks 5 8,1 Europa 8,6 Europaindeks 8,9 Europæiske Obligationer,5 Fjernøsten 14, Højrente 1,3 HøjrenteLande 4,3 Indeksobligationer 1,1 International, IT-infrastruktur 7,3 Japan 17,3 Kina 7,3 Korte Danske,3 Lange Danske,9 Latinamerika 3,5 Nye Markeder 1,4 Pens. Korte Obligationer,5 Pens. Lange Obligationer,7 Pension Ml.lange Obl.,7 Pension (PAL) Danmark 8,4 Pension (PAL) Eur. Valutasikret 9, Pension (PAL) Ultralange Eur. Obl. 1, Pension (PAL) USA Valutasikret 2,8 Pension (PAL) Verden 7,8 Stabil,8 StockPicking 1,4 Sundhed 3,7 Teknologi 3,8 USA 3,4 Value 9, Verden 7,7 Verdensindeks 7,4 Østeuropa 35,6 Skemaet viser afdelingernes afkast i 3. kvartal målt ud fra indre værdi. Evt. udbytter er regnet med. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

20 Danmark: De store opjusterede Afdeling Danmark steg 8,4 pct. i 3. kvartal og fortsatte dermed den positive udvikling fra 2. kvartal. De større selskaber som A.P. Møller - Mærsk, Novo Nordisk og Danske Bank øgede alle forventningerne til årsresultatet. Og disse selskaber nød generelt godt af en solid dansk økonomi og en høj dollar. Sidstnævnte har især betydning for medicinalselskaberne og rederierne. Blandt andet vores investeringer i Jyske Bank, Potagua FLS og SAS påvirkede afkastet positivt. Afdelingen havde til gengæld ingen investeringer i Vestas, der fortsatte sin kraftige kursstigning i 3. kvartal.»vi er fortsat optimistiske med hensyn til det danske aktiemarked, da vi forventer, at selskabernes indtjening stiger pænt i løbet af 26. Også i den resterende del af tror vi på, at det danske aktiemarked vil udvikle sig positivt,«siger chefporteføljemanager Hans Kjær, Danske Capital. Danske obligationer: Indeksobligationer klarede sig bedst Afdeling Indeksobligationer steg 1,1 pct. i 3. kvartal og var dermed den danske obligationsafdeling, der klarede sig bedst. Danske realkreditobligationer gav over en bred kam pæne afkast i kvartalet. Vores danske obligationsafdelinger som f.eks. Dannebrog, Korte Danske og Lange Danske havde ved indgangen til kvartalet en overvægt af realkreditobligationer altså flere realkreditobligationer end det benchmark, vi holder afdelingernes investeringer op imod. Denne overvægt trak afkastene i positiv retning. Særligt efterspurgt var de gamle 5 pct. og 6 pct. realkreditobligationer, og det var også disse, der gav det højeste afkast. Billedet er venligst udlånt af Vestas Wind Systems A/S Vi fastholder indtil videre overvægten af realkreditobligationer samt den forsigtige investeringsstrategi med en renterisiko, der ligger en anelse under benchmark. 2 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 / 2 5

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger:

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger: SEPTEMBER 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE INVEST investor 2 nye afdelinger: Nu mixer vi obligationer med aktier Aktier giver mere i længden: Sådan sætter du din opsparing sammen Manden med kronen Erik Hoffmeyer

Læs mere

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct. M A RT S 2 0 0 6 M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december

investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december Industriens Pension investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december Bag en strategi ligger en filosofi Side 4 Investeringsstrategi Side 6 Afkast og risiko Side 6 Begrænsninger Side

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere