Social Investeringsfond (ØK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social Investeringsfond (ØK)"

Transkript

1 Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) Åben: Budgetproces for Budget (ØK) 2) Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges forslag til model for etablering af en social investeringsfond til behandling med henblik på at der kan udarbejdes beslutningsgrundlag for endelig fastlæggelse af principper og arbejdsgang for sociale investeringer i Ringsted Kommune i oktober Beskrivelse af sagen Med budgetaftalen for budget 2018 blev det i hensigtserklæring aftalt, at igangsætte et arbejde for at etablere en social investeringsfond. Af hensigtserklæringen fremgår følgende: Budgetparterne har aftalt, at der med inspiration fra flere svenske kommuner igangsættes et arbejde for at etablere en social investeringsfond. Formålet med fonden er at styrke den forebyggende og tidlige indsats indenfor områder som børn og unge, ældre, socialt udsatte og sundhed. Fonden finansieres i første omgang af midler fra investerings og effektiviseringspuljen fra 2019, hvor der afsættes 4 mio. kr. af den samlede investeringspulje. Fondens arbejde tager udgangspunkt i Skandia-modellen, der er udviklet i et samarbejde mellem CBS og Skandia. Det er et enkelt og anvendeligt værktøj, som understøtter lokale Side 1

2 forebyggelsesinitiativer i danske kommuner, og er dermed et bidrag til at mindske antallet af mennesker i udenforskab. På møde i Byrådet den 16. januar blev det besluttet at forslag til proces for ansøgning og bevilling af midler fra den sociale investeringsfond fremlægges til politisk behandling i sag til Økonomiudvalget i maj På baggrund af opdraget i budgetaftalen for 2018 har administrationen undersøgt mulige modeller for etablering af en social investeringsfond på baggrund af erfaringerne fra andre danske kommuner og svenske kommuner. Enkelte danske kommuner danske og mange svenske kommuner arbejder med sociale investeringer. Heraf arbejder nogle med afsæt i Skandia-modellen. I Danmark har eksempelvis Aarhus Kommune arbejdet med investeringsmodeller. Investeringsmodellerne bygger på et dokumenteret grundlag og er vedtaget af byrådet. De økonomiske forventninger fra investeringsmodellen bliver indarbejdet i budgettet både i forhold til investeringen samt vurdering af de forventede besparelser. Aarhus Kommune er i øjeblikket ved at videreudvikle arbejdet med sociale investeringer, således at der etableres en social investeringsfond, hvor private investorer og fonde kan bidrage til sociale investeringer, som kan supplere de igangværende investeringstiltag i Aarhus. Fondens startkapital sikres ved, at de kommunaløkonomiske gevinster, der opnås ved de sociale investeringsmodeller, tilføres Fonden. De opgjorte årlige gevinster i budgetperioden, der ellers ville tilfalde kommunekassen, tilføres fonden, indtil der er sikret en indskudskapital på 40 mio. kr. I nedenstående tabel er beskrevet tre forskellige set-up (A, B og C) for etablering af en social investeringsfond- eller pulje med inspiration fra andre kommuner. A er den mest simple model og C er den mest komplicerede model. De enkelte elementer i modellerne kan sammensættes på forskellig vis. Organiseringsfo rm Behandling forslag af Model A Model B Model C Kommunalt regi Kommunalt Kommunalt-privat- regi interessent- partnerskab i social fond Byrådet behandler indkomne forslag. Ansøgninger behandles i et udvalg jf. Styrelseslove ns 17 stk. 4. (Ad hoc udvalg) Bestyrelse i fond. Udvalget kan Side 2

3 Hvem kan udvikle/stille forslag? (initieringsmod el) Hvilke områder kan der investeres i? F.eks. børn og unge, ældre, beskæftigelse Central initieringsmodel, hvor administrationen fremsætter forslag. Det kan ske på foranledning af fagudvalg eller efter henvendelse fra interessenter. Interessenter kan inddrages i udvikling af forslag efter konkret vurdering. Alle områder. eksempelvis udgøres af politiske repræsentant er og repræsentant er fra administratio n samt interessenter. Decentral initieringsmo del, hvor fagudvalg, partier, kommunens enheder samt råd og nævn kan fremsætte forslag. Udvalgte områder. Kan eksempelvis fastlægges årligt af byrådet. Meget decentral initieringsmodel. Alle kan fremsætte forslag. Meget specifikt. F.eks. beskæftigelsesomr ådet Antal ansøgningsrun der årligt Kvalificering af forslag 1 gang årligt 2 gange årligt. Centrene er selv ansvarlige for at kvalificere forslagene. Der etableres en tværfaglig gruppe, der får til opgave at understøtte kvalificering af forslagene. I gruppen indgår medarbejdere Centrene er selv ansvarlige for at kvalificere forslagene. Ansøgninger behandles løbende. Forslagene kvalificeres i Økonomienheden Side 3

4 Krav om dokumentation og anvendelse af beregningsmod el *SØMmodellen er en videreudvikling af Skandiamodell en Udmøntning Opfølgning. Ved rapportering gives status på om der forventes målopfyldelse det pågældende år. Hvor er budget placeret? med økonomifaglige, socialfaglige kompetencer samt fundraiser. Der skal foreligge dokumenteret effektberegning. Ved beregning af effekt anvendes SØMmodellen*, hvis muligt. Investeringen indarbejdes i budgettet. Effekten udmøntes i teknisk budget på baggrund af effektevaluering/økono misk konsekvens. Halvårlig rapportering til Byrådet. Indeholdt i konkrete bevillinger fx Ungeindsats og Kontanthjælp. Overskud i budgetpulje. Samme som A. De økonomiske forventninger indarbejdes i budgettet. Både investeringen samt forventede mindreudgifte r. Kvartalsvis rapportering til Byrådet. Samme som A. Ved beregning af effekt skal SØMmodellen anvendes. Investeringen indarbejdes i budgettet. Forventede mindreudgifter tilføres fonden (kapitalindskud). Årlig rapportering til Byrådet. Fondsmidler. Øvrige forhold Side 4

5 Af ordlyd i budgetaftalen fremgår at fondens arbejde skal tage udgangspunkt i Skandia-modellen, der er udviklet i et samarbejde mellem CBS og Skandia. I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 er der igangsat arbejde med en videreudvikling af modeller som fx Skandia-modellen. Der er således udviklet den såkaldte SØM-model. Med SØM-modellen udvides antallet af målgrupper og der er indarbejdet metodiske forbedringer. Socialstyrelsen varetager drift af modellen i form af kurser og udvikling af modellen. I henhold til budgetaftalen for 2018 skal der ansættes en fundraiser i Ringsted Kommune. Det anbefales, at den nye fundraiser får en aktiv rolle i udviklingen af forslag til sociale investeringer med henblik på at sikre ekstern finansiering. Økonomi Den sociale investeringsfond er i første omgang i 2019 finansieret af midler fra investerings og effektiviseringspuljen, hvorfra der er afsat 4 mio. kr. Der er ikke afsat midler i overslagsårene Den fremadrettede finansiering af puljen i overslagsårene kan ske på flere forskellige måder. Nedenfor er præsenteret tre modeller. A. Fast pulje i budgettet på eksempelvis 4 mio. kr. de frem til og med Herefter tages stilling til finansieringsmodel fremadrettet i forbindelse med budget B. Gradvis overgang. Bevilling på 3 mio. kr. 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i Herefter er puljen selvfinansierende. C. Rent selvfinansierende pulje. Der bevilges ikke yderligere midler til puljen udover de midler der konkret er hentet på baggrund af investeringer. Vurdering I Ringsted Kommune er der tidligere foretaget lignende sociale investeringer via investerings- og effektiviseringspuljen. Eksempelvis med investeringer i den beskæftigelsesrettede indsats. Her har kravene til dokumentation af effekten været mindre omfattende. Etableringen af en mere strategisk funderet tilgang til sociale investeringer repræsenterer et øget fokus på dels en mere evidensbaseret tilgang på og dels at kommunens service, ydelser og økonomi i højere grad tænkes som en helhed. Det vil kræve en vis omstilling og modenhed i organisationen at blive god til at udvikle og udmønte sociale investeringer. Det vurderes derfor, at en succesfuld omstilling forudsætter, at der afsættes den nødvendige tid til at opnå erfaringer og modenhed i organisationen og at ambitionerne øges i takt med dette. Kvalificering af forslag til sociale investeringer kræver både økonomifaglig, socialfaglig og målgruppespecifik viden. Med model A sikres at medarbejdere med den relevante faglighed er med til at kvalificere forslag inden politisk behandling. Det er erfaringen fra andre kommuner at udarbejdelse af sociale investeringsforslag kræver et grundigt forarbejde i form af idé-udvikling, indsamling af viden og evidens og beskrivelse af forslaget. Herudover er det hensigtsmæssigt med løbende opfølgning på investeringerne og rapportering til det politiske niveau. Det anbefales derfor at der tages højde for et vist Side 5

6 administrativt ressourcetræk. Eksempelvis i form af en model med et fast overhead i forslagenes projektbudget til at dække indirekte omkostninger til administration. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at den sociale investeringsfond skal arbejde med udgangspunkt i SØMmodellen. 2. at forslag om finansiering af social investeringsfond i overslagsårene indgår i budgetproces for budget at Byrådet forelægges et konkret forslag til principper og grundlag for arbejdet med sociale investeringer i Ringsted Kommune til behandling i oktober Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt idet der peges på model B, men med løbende ansøgning (jfr. model C) og så skal der etableres en tværfaglig gruppe, der får til opgave at understøtte kvalificering af forslagene (jfr. model A). I den kommende sag medtages også forslag til kommissorium for 17 stk. 4. udvalget. Ej til stede: Sadik Topcu Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Ej til stede: Daniel Nørhave Side 6

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den 23-10-2018 Mødedato: Mandag den 22-10-2018 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2019 Mødedato: Mandag den 18-02-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den 20-12-2017 Mødedato: Tirsdag den 19-12-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Fredag den 20-04-2018 Mødedato: Torsdag den 19-04-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Borgerstuen på Solbakken Medlemmer Benny

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den 25-10-2019 Mødedato: Torsdag den 24-10-2019 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan)

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Tirsdag den 05-02-2019 Mødedato: Mandag den 04-02-2019 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den 26-01-2018 Mødedato: Tirsdag den 23-01-2018 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 6/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 6/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 6/2018 Dannet den: Onsdag den 09-05-2018 Mødedato: Tirsdag den 08-05-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2018 Dannet den: Tirsdag den 23-10-2018 Mødedato: Mandag den 22-10-2018 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Klaus Hansen (hjkh) V

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet

Referat. Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 12-09-2018 Mødedato: Tirsdag den 11-09-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Jørgen Ellekjær

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9. 4100 Ringsted Medlemmer Jan

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 18/3543 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2419056 Åben: Bilag 1 - Servicemålaftale mellem KL og Regeringen december 2015 2)

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Onsdag den 25-04-2018 Mødedato: Tirsdag den 24-04-2018 Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Tværalle

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:24

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:24 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den 23-08-2017 Mødedato: Tirsdag den 22-08-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:24 Mødested: Ringsted Sportscenter Medlemmer Per Nørhave

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Fredag den 20-04-2018 Mødedato: Onsdag den 18-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Regnbuen, Frejasvej 27-31 Medlemmer Britta

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 20:00-20:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 20:00-20:30 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den 05-07-2019 Mødedato: Torsdag den 04-07-2019 Mødetidspunkt: 20:00-20:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Per Flor (pefl) A Timo Jensen

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den 21-02-2018 Mødedato: Tirsdag den 20-02-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Ringsted Sportcenter Medlemmer Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Byrådet Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den 05-07-2019 Mødedato: Torsdag den 04-07-2019 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) Klaus Hansen (hjkh)

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den 23-01-2019 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Udvikling af boligområde i Kaserneområdet

Udvikling af boligområde i Kaserneområdet Udvikling af boligområde i Kaserneområdet Lukket sag Sagsid: 18/2784 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2422467 Lukket: Bilag 1- Lokalplan 291.pdf 2) 2421834 Lukket: Bilag 2 - StøjrapportNiras.pdf

Læs mere

Fraværende Per Petersen (Røde Kors Ringsted), Mikkel Benzner (Kirkens Korshær og Cafe Dagmar)

Fraværende Per Petersen (Røde Kors Ringsted), Mikkel Benzner (Kirkens Korshær og Cafe Dagmar) Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådet Dannet den: Torsdag den 26-04-2018 Mødedato: Onsdag den 25-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer Jan

Læs mere

Indhold. Vejledning vedr. den sociale investeringsfond

Indhold. Vejledning vedr. den sociale investeringsfond Vejledning vedr. den sociale investeringsfond Indhold Formål... 2 Baggrund... 2 Generelt om fonden... 2 Målgruppe... 2 Hvem kan ansøge om midler fra fonden?... 3 Hvad kan der søges midler til?... 3 Kriterier

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Referat Byrådet Møde nr.: 6/2018 Dannet den: Onsdag den 14-11-2018 Mødedato: Mandag den 14-05-2018 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Torsdag den 21-03-2019 Mødedato: Mandag den 18-03-2019 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Per Flor (pefl) A Timo Jensen (tije)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 15-11-2017 Mødedato: Tirsdag den 14-11-2017 Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget

Referat. Plan- og Boligudvalget Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den 30-10-2018 Mødedato: Mandag den 29-10-2018 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Mødested: Rønnedevej 9 - Møderum 1 Medlemmer Per Flor (pefl)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet

Referat. Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 14-03-2018 Mødedato: Tirsdag den 13-03-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Harhoff BEMÆRK at mødet afholdes

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2019 Mødedato: Mandag den 18-02-2019 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Klaus Hansen (hjkh) V

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 11-10-2017 Mødedato: Tirsdag den 10-10-2017 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) Palle

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den 03-11-2017 Mødedato: Torsdag den 02-11-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O Torben

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet

Referat. Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 10-10-2018 Mødedato: Tirsdag den 09-10-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:45 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 27-06-2017 Mødedato: Torsdag den 08-06-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den 09-01-2019 Mødedato: Tirsdag den 08-01-2019 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Onsdag den 22-02-2017 Mødedato: Tirsdag den 21-02-2017 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Hermansen, Ringsted Rådhus Medlemmer Per Nørhave

Læs mere

Referat. Frivilligrådet

Referat. Frivilligrådet Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 05-12-2018 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer Jan

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den 01-03-2017 Mødedato: Tirsdag den 28-02-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Sadik Topcu

Læs mere

Dagsorden. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00

Dagsorden. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den 08-04-2019 Mødedato: Tirsdag den 23-04-2019 Mødetidspunkt: 16:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line Lynnerup

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Tirsdag den 13-06-2017 Mødedato: Mandag den 12-06-2017 Mødetidspunkt: 17:30-20:11 Mødested: Harhoff Medlemmer Sadik Topcu (hjsato) A

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Tirsdag den 22-08-2017 Mødedato: Mandag den 21-08-2017 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Kongrescentret - Diamanten Medlemmer Sadik

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Onsdag den 14-06-2017 Mødedato: Tirsdag den 13-06-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O Torben

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Fredag den 22-02-2019 Mødedato: Torsdag den 21-02-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Torben Lollike (tlo) B Lisbeth

Læs mere

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Fredag den 21-04-2017 Mødedato: Onsdag den 19-04-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Benny Christensen (bsbech)

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2018 Dannet den: Onsdag den 10-10-2018 Mødedato: Mandag den 01-10-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Torsdag den 21-02-2019 Mødedato: Onsdag den 20-02-2019 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Nørregade 100, møderum 13 ved kantinen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den 20-06-2018 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 2/2014 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 2/2014 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 2/2014 Dannet den: Tirsdag den 18-02-2014 Mødedato: Mandag den 17-02-2014 Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Klaus Hansen (KH) V Finn

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Referat Byrådet Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2019 Mødedato: Mandag den 13-05-2019 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh)

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den 26-04-2017 Mødedato: Tirsdag den 25-04-2017 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Sadik Topcu (hjsato) A

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Fredag den 21-04-2017 Mødedato: Tirsdag den 18-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni)

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget

Referat. Plan- og Boligudvalget Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Tirsdag den 29-01-2019 Mødedato: Mandag den 28-01-2019 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej 9 - Møderum 1 Medlemmer Per Flor (pefl)

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Tirsdag den 20-02-2018 Mødedato: Mandag den 19-02-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:00 Mødested: Byskovskolen afd. Benløse Medlemmer Klaus

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Mandag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Mandag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:55 Referat Byrådet Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Mandag den 26-03-2018 Mødedato: Mandag den 15-01-2018 Mødetidspunkt: 19:00-21:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Per Flor (pefl) A

Læs mere

Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising

Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising 1. Baggrund Puljer og fonde efterspørger innovativt, banebrydende udviklingsarbejde, der peger på nye effektive løsninger til gavn for borgere og virksomheder.

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 8/2018 Dannet den: Torsdag den 20-09-2018 Mødedato: Mandag den 17-09-2018 Mødetidspunkt: 18:00-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Klaus Hansen (hjkh) V

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 7/2018 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 7/2018 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 7/2018 Dannet den: Torsdag den 14-06-2018 Mødedato: Mandag den 04-06-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 7/2018 Dannet den: Fredag den 22-06-2018 Mødedato: Torsdag den 21-06-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Benny Christensen (bsbech)

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den 22-05-2019 Mødedato: Tirsdag den 21-05-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 6/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 6/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 6/2019 Dannet den: Onsdag den 08-05-2019 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2019 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:43

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:43 Referat Byrådet Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Tirsdag den 09-04-2019 Mødedato: Mandag den 08-04-2019 Mødetidspunkt: 19:00-21:43 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh)

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Torsdag den 24-01-2019 Mødedato: Mandag den 21-01-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Onsdag den 20-02-2019 Mødedato: Tirsdag den 19-02-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Kommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen

Kommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen Kommissorium Sammenhængende borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen Projektets navn Starttidspunkt December 2018 Sluttidspunkt December 2020 Sidst opdateret 09/01 2019 Projektets formål og indhold Sammenhængende

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Referat Byrådet Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Tirsdag den 10-09-2019 Mødedato: Mandag den 09-09-2019 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere