Ordbog i Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordbog i Økonomistyring"

Transkript

1 Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose BO BOP Budget Et eksempel kan være undersøgelse af udviklingen over tid på et givent område. En SWOT-analyse er en undersøgelse af stærke og svage sider. Anlægsbudgettet afsættes først som Rådighedsbeløb. Disse skal frigives i form af en Anlægsbevilling, før projektet må sættes i gang. Udgør en selvstændig del af budgettet. Anlæg er karakteriseret ved, at der er tale om en større investering, som er tidsmæssigt afgrænset. Det kommende års budget tager udgangspunkt i et basisbudget, som svarer budgetoverslagsår 1 i det foregående års budget. Derefter vurderes behovet for eventuelle ændringer i det kommende budgetår. Beskatningsgrundlaget udgøres af udskrivningsgrundlaget + en procent af ejendomsværdierne. Begrebet anvendes ved tilskuds- og udligningsberegning. Kommunalbestyrelsen godkendelse af, hvor mange penge, der må bruges og til hvad. Minimum hvert andet år laves en ny prognose over befolkningsudviklingen i kommunen. Prognosen baseres i høj grad på udstykningsplaner og den forventede udvikling i boligmassen. Forkortelse for Budgetoverslagsår. Af budgettet fremgår BO1, BO2 og BO3, svarende til de tre overslagsår, som vurderes i forbindelse med selve budgetåret. Forkortelse for Budgetopfølgning Årets samlede bevillinger.

2 Budgetgaranti Budgetomplacering Budgetopfølgning Budgetoverslagsår Delpolitikområde Demografisk udgiftspres Driftsbudget DUT Dækningsafgift Evaluering Forudsætninger Generelle tilskud Inspirationskatalog Økonomisk kompensation fra Staten, som reguleres ved store konjunkturafhængige udsving i overførselsudgifterne. Omplacering af budgetbeløb fra én konto til en anden inden for et givent politikområde. Der foretages samlet opfølgning på det forventede regnskabsresultat tre gange årligt: pr. 31/3, 30/6 og 30/9. Desuden foretages opfølgninger på udvalgte områder efter behov. Antal og tidspunkter fastsættes i den økonomiske politik. Samtidig med budgettet for det kommende år gives et bud på udgiftsudviklingen i de tre efterfølgende år. Det er dog kun bevillingerne i budgetåret, der er bindende. Underopdeling af politikområder. Udvalgenes budget og opfølgninger præsenteres i dette niveau. Ændringer i befolkningssammensætningen kan medføre, at der i nogle år skal bruges flere / færre penge på børnepasning, skoler eller ældreomsorg for at opretholde det vedtagne serviceniveau. Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i vurderingen af den demografiske udviklings betydning for udgifterne. Udgør en selvstændig del af budgettet. Driftsbudgettet omfatter alle de løbende udgifter til service og forsørgelse af borgerne. Det Udvidede Totalbalanceprincip medfører, at når kommunernes opgaver ændres som følge af lovændringer eller omstruktureringer, giver / tager Staten økonomisk kompensation svarende til ændringen på landsplan. En skat, som kommunen kan opkræve på erhvervsejendomme. I budgetprocessen bruges evalueringer til at give fagudvalgene mulighed for at kommentere budgetprocessen og tidsplanen overfor Økonomiudvalget. Beskriver hvad bevillingerne i budgettet må bruges til. Populært kaldet bloktilskud. Svarer til Statens andel af betalingen til de kommunale serviceudgifter. Fordeles til kommunerne efter andelen af det samlede befolkningstal. Et arbejdsdokument som indeholder administrationens beregninger på mulige effektiviseringer, omstruktureringer, besparelser m.v. Et dynamisk dokument, som kan bruges både i budgetprocessen og i andre sammenhænge. Kompensation under ét Regulering af for eksempel generelle tilskud beregnes samlet for alle landets kommuner og fordeles derefter typisk efter kommunens andel af det samlede befolkningstal. I praksis betyder det, at nogle kommuner får flere penge og andre

3 kommuner får færre penge, end de har udgifter til. Likviditet Lov- og cirkulæreprogram Lønsumsstyring Låneadgang til anlæg Mål- og rammestyring Negative beløb Nøgletal Overførselsadgang Det officielle navn er likvide aktiver. Likviditeten skal kunne bære de udbetalingsmæssige udsving, der kommer i løbet af året. Likviditeten udgøres af kassebeholdningen, indestående i pengeinstitutter, samt obligationsbeholdningen. Ifølge den Økonomiske politik skal der være en likviditet på minimum 40 mio. kr. ved opgørelsen pr Én gang om året samles alle lovændringer, som har betydning for kommunernes økonomi, i et særligt lov- og cirkulæreprogram. Oversigten modtages i løbet af sommeren, så ændringer kan indarbejdes i det kommende års budget. Kommunens bloktilskud reguleres (+ eller -) for lovændringer, som medfører mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Alle lønkonti er omfattet af lønsumsstyring med overførselsadgang. Det betyder, at de personaleansvarlige ledere kan disponere i forhold til ansættelse og aflønning af personale, så længe det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har forudsat, opretholdes og så længe generelle aftaler, som f.eks. overenskomster overholdes. Som udgangspunkt kan en kommune ikke optage lån. Der er dog visse undtagelser. Disse er oplistet i en speciel lånebekendtgørelse. Herudover er der i visse tilfælde mulighed for at søge om dispensation. En lang række serviceområder er omfattet af mål- og rammeaftaler. Det betyder, at den budgetansvarlige leder har fået tildelt en pose penge, som opgaven skal kunne løses indenfor. Mål- og rammeaftalerne er omfattet af overførselsadgang mellem budgetårene. En række faste udgifter til el, varme, forsikringer m.v. er ikke en del af institutionens ramme og regnes derfor ikke med i over- / underskuddet. Der har primært været målt i forhold til den økonomiske ramme, men fra 2010 forventes det, at der også skal følges op på en række mål for servicen på de enkelte områder. De negative beløb (-) i kommunens budget udgøres af indtægter / mindreudgifter. Et negativt beløb som afvigelse i forhold til budgettet styrker kommunens økonomi. Forskellige firmaer og ministerier leverer økonomiske nøgletal, som primært kan anvendes til et hurtigt overblik ved sammenligning af kommuner indbyrdes, og i forhold til landsgennemsnit. Stevns kommune anvender primært ECO-nøgletal, men også nøgletal fra f.eks. Indenrigs- og sundhedsministeriet eller KL. På lønsumsstyring og mål- og rammestyring er der overførselsadgang af uforbrugt / overforbrugt budget. Overskud må overføres til det kommende budgetår med max. 10%. Underskud må overføres med max. 5%.

4 Overførselsudgifter p/l Principper for økonomistyring Politikområder Positive beløb Refusion Regeringsaftale Omfatter kommunens udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere, integrationsflygtninge, forsikrede ledige m.fl., men også udgifter til f.eks. boligstøtte og eventuelle enkeltydelser. Kommunen modtager statsrefusion af en del af udgifterne og hovedparten af overførselsudgifterne er desuden omfattet af en budgetgaranti, idet kommunen har en meget begrænset indflydelse på serviceniveauet og dermed udgifterne. Pris- og lønfremskrivning (af budgettet). Her kan du læse alt om, hvordan kommunens budget- og regnskabsvæsen skal foregå. F.eks. håndtering af kommunens værdier, leje og leasing, indkøb, forsikringspolitik, anvendelse af it o.s.v. Budgettet er opdelt i politikområder. Det betyder, at bevillingerne er givet som et bestemt beløb til nogle bestemte serviceopgaver. Hvis der er behov for at flytte budget fra ét politikområde til et andet, skal Økonomiudvalget godkende det. De positive beløb (+) i kommunens budget udgøres af udgifter / mindreindtægter. Et positivt beløb som afvigelse i forhold til budgettet svækker kommunens økonomi. Staten refunderer en fast procentdel af kommunens udgifter primært til overførselsområdet, idet de fleste udgifter er lovbundne og kommunen derfor har meget begrænset indflydelse på udgifter og serviceniveau. Desuden yder staten delvis refusion af serviceudgifterne til særligt dyre foranstaltninger for udsatte eller handicappede børn og voksne. Refusionen er indført som en slags forsikringsordning for kommunerne. Aftale om betingelserne for kommunernes økonomi i det kommende budgetår indgås hvert år i juni måned mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Revision Rådighedsbeløb Selvbudgettering Revision af kommunens regnskaber er lovpligtig. Desuden foretages sagsrevision, hvor et antal personsager med udbetalinger gennemgås for at sikre, at sagsbehandling og dokumentation er korrekt. På udvalgte områder foretages hvert år temarevision. Beskæftigelsesministeren og Indenrigs- og socialministeren skiftes til at melde et tema ud. Budgetbeløb til anlæg afsættes i første omgang som et rådighedsbeløb, som skal frigives af Kommunalbestyrelsen før anlægges må sættes i gang. De forventede skatteindtægter budgetteres efter kommunens egne beregninger og erfaringer for udviklingen i borgernes indkomster. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen ved en unøjagtig budgettering, men beholder til gengæld også selv en eventuel gevinst.

5 Serviceudgifter Servicevækst Statsgaranti Strukturel balance Omfatter de store kommunale udgiftsområder skole, ældre, dagpasning, administration m.v., hvor kommunen har en vis indflydelse på serviceniveauet. Et udtryk for, hvor meget kommunernes serviceudgifter må stige i det kommende budgetår. Fremgår ofte af Regeringsaftalen. I nogle år er servicevæksten fastsat ved lov. Ifølge Regeringens 2015-plan lægges op til en vækst fra 2009 til 2012 på 1% om året. De forventede skatteindtægter budgetteres efter et tilbud, som er beregnet af Indenrigsministeriet. Staten garanterer en bestemt skatteindtægt og kommunen har dermed ingen risiko i budgettet. Omvendt beholder Staten også en eventuel merindtægt. Resultatet af den løbende drift, det vil sige: Indtægter: Udgifter: - Skatter - Generelle tilskud + Driftsudgifter + Renteudgifter + Afdrag på lån = strukturel balance Den strukturelle balance skal vise overskud, hvis der ud over driften skal være penge til anlæg eller til styrkelse af kassebeholdningen. Tillægsbevilling Udskrivningsgrundlag Udligningsordning Økonomisk politik En tillægsbevilling gives, når det vedtagne budget af helt ekstraordinære årsager ikke kan overholdes. Tillægsbevillingen kan være negativ eller positiv. Det vil sige, at der kan lægges overskydende budget i kassen, eller der kan tages penge op af kassen. I praksis sker det ofte i forbindelse med årets 3. budgetopfølgning. Summen af indbyggernes skattepligtige indkomster minus deres personfradrag. Udskrivningsgrundlaget kan budgetlægges som selvbudgettering eller efter statsgaranti. Regulerer eventuelle skævheder, der kan opstå i forhold til kommunernes udgiftsbehov, når de generelle tilskud fordeles efter andel af befolkningstallet. Det er et lukket system, hvor nogle kommuner indbetaler for at andre kommuner kan modtage fra udligningsordningen. Kommunens økonomiske politik vedtages af Økonomiudvalget for et år ad gangen. Den økonomiske politik danner de overordnede rammer for økonomistyringen.

6

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere