Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse"

Transkript

1 Sundhedspolitik Fredensborg Kommune Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse

2 Forord Forudsætningerne for et sundt liv skabes i samspil mellem det enkelte menneske og de små og store netværk i vores liv. Vores sundhed og livskvalitet påvirkes af den livsstil, vi fører, levevilkår, arv, miljø og sundhedstilbud i øvrigt. Hvordan vi vælger at leve vores liv, er op til os selv. De valg, vi træffer, vil altid få betydning. Vores opgave som kommune er at skabe gode rammer for den enkelte borgers sundhed og tilbyde målrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Det sker gennem formulering af politikker og handleplaner, ydelser og tilbud samt formidling af viden om sundhed og sygdom. Sundhedspolitikken for Fredensborg Kommune er den første sundhedspolitik i kommunens historie. Sundhedspolitikken dækker perioden 2008 til 2010, og gælder for det offentlige rum og kommunens borgere. Kommunen har mange års erfaring med forebyggelse og sundhedsfremme for udvalgte aldersgrupper især i forhold til børn, unge og ældre. Det har vi gjort godt og dermed fået skabt en lang række positive resultater. Men vi skal videre. Kommunen har med de nye opgaver på sundhedsområdet fået ansvar for at skabe rammer for sund levevis for alle kommunens borgere uanset alder. Erfaringerne fra kommunens toårige sundhedscenterprojekt har været væsentlige bidrag i udarbejdelsen af sundhedspolitikken sammen med den viden, vi har fra den Sundhedsprofil, vi fik tegnet af den voksne del af befolkningen i Fredensborg Kommune i Sundhedspolitikken er blevet til i tæt samspil mellem administrationen og repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet. Den er godkendt af Byrådet d. 17. december 2007 efter en bred høring. Det er mit håb med denne politik, at vi nu får sat gang i en ambitiøs og levende sundhedspolitik, som giver markante forbedringer i borgernes sundhed. På social- og sundhedsudvalgets vegne Hans Nissen (A) Formand Denne sundhedspolitik er med til at vise vejen. Næste skridt vil være at få den virkeliggjort gennem konkrete initiativer på lokalt plan. Virkeliggørelse af sundhedspolitikken fordrer et aktivt samspil mellem kommunen, borgerne, virksomhederne og de frivillige kræfter de kommende år. En af de store opgaver for kommunen vil være på forskellig vis at sætte fokus på livsstilsfaktorer som Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM).

3 1. Indledning Kommunen har med den nye sundhedslov fået ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og er forpligtet til gennem sundhedsaftalerne at samarbejde med Region Hovedstaden om den patientrettede forebyggelse. Sundhedsloven 119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis. Borgerrettet forebyggelse er aktiviteter rettet mod raske borgere for at undgå udvikling af sygdom. Den patientrettede forebyggelse har til formål, at hindre at sygdom udvikler sig yderligere, at udskyde eller forhindre komplikationer og tilbagefald. Den skal medvirke til, at borgeren med kronisk sygdom lærer at mestre sin sygdom bedst muligt og sikres livskvalitet. Formålet med en sundhedspolitik er at skabe rammer for, at borgere, politikere og ansatte i kommunen tager del i og ansvar for de sundhedsrelaterede aktiviteter, der er i gang i forhold til borgerne, arbejdsmarkedet, miljøet, trafikken, kulturen m. fl. Den skal sikre nye initiativer, der kan gavne sundheden og forebygge eller afhjælpe følgerne af sygdom Borgerens ansvar for og lyst til at gennemføre og fastholde beslutningen om sund livsstil er afgørende for at fremme sundheden og forebygge sygdomme. Kommunens sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag skal tilstræbe at matche borgernes behov og ønsker inden for de givne ressourcer og rammer, således at borgerne har mulighed for at leve sundt og opleve høj livskvalitet. Kommunen har ansvar for at varetage den del af den patientrettede forebyggelse, der ikke sker i forbindelse med behandling hos egen læge eller på et hospital. Den patientrettede forebyggelse vil ske i tæt samarbejde med Regionen og de praktiserende læger i kommunen.

4 Definitioner Denne politik tager udgangspunkt i en række centralt fastlagte definitioner for sundhedsfremme og forebyggelse. Begreberne borgerrettet og patientrettet forebyggelse er nye begreber, som er introduceret i sundhedsloven. Sundhedspolitikken bygger på disse to forebyggelsesbegreber. Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse (WHO s definition) Sundhedsfremme er at fremme sundheden det vil sige at styrke sundheden hos individ, gruppe og samfund. Det sker på alle niveauer, også når der er tale om handicappede og syge mennesker Forebyggelse er en proces, der skal hindre eller hæmme sygdom, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremme folkesundheden. Borgerrettet forebyggelse er en indsats, der primært er rettet mod raske borgere med det formål at forebygge, at sygdom opstår. Patientrettet forebyggelse er en indsats, der forebygger at sygdom udvikler sig yderligere og søger at begrænse eller udskyde eventuelle komplikationer Social ulighed i sundhed er systematiske forskelle i sundhed, der ses mellem grupper i samfundet Rammer for sund levevis er fysiske, organisatoriske, sociale forhold, hvor forebyggelse finder sted Arena - er i denne sammenhæng en afgrænset, kommunalt ejet institution eller område, hvor det er muligt at opstille fælles regelsæt (politikker), styre tilgængeligheden af f.eks. mad, drikke og tobak samt udforme de fysiske rammer. Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i dokumentation og viden om sundhedstilstanden hos borgerne i Fredensborg Kommune via registerbaserede data og viden fra sundhedsprofilen for Fredensborg Kommune Profilen viser, hvordan et repræsentativt udsnit af borgere i aldersgruppen fra 16 år og opefter selv vurderer deres helbred. Selvvurderet helbred er en videnskabeligt bevist god indikator for sundhedstilstanden og fremtidig sygdomsbelastning i en befolkning. 1.2 Aktuelle udfordringer på sundhedsområdet. Sundhedsprofilen for Fredensborg Kommune 2006 viser, at der både er sunde og mindre sunde borgere i Fredensborg Kommune. En del borgere i kommunen lever sundt, når man ser på de væsentlige faktorer for sund livsstil. De motionerer jævnligt, spiser grønt og frugt dagligt, ryger ikke og overskrider ikke Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser for alkohol. Samtidig er der en stor andel af borgere i Fredensborg Kommune, der har en uhensigtsmæssig livsstil, problemer med overvægt, livsstilssygdomme og et dårligt selvvurderet helbred. 60 % af mænd mellem 45 og 64 år er enten overvægtige eller svært overvægtige 43 % af borgerne i Fredensborg er enten overvægtige eller svært overvægtige 25 % af borgerne er dagligrygere 20 % af borgerne angiver at de har et virkelig godt helbred 19 % af borgerne er ofte eller en gang imellem uønsket alene 15 % af kommunens borgere overskrider genstandsgrænsen for alkohol 12 % af borgerne er storrygere Figur 1 data fra Sundhedsprofilen 2006

5 Forskning viser, at uhensigtsmæssig livsstil har både menneskelige og økonomiske konsekvenser i form af tab af middellevetid, tab af gode leveår, sygefravær, lægebesøg og indlæggelser. I Fredensborg Kommune finder man desuden et mønster med sociale forskelle i sundhed. Der er en ophobning af rygere, overvægtige, fysisk inaktive og langvarigt syge blandt borgere med et lavt uddannelsesniveau og blandt ikke-erhvervsaktive Forskning viser, at beboere i områder med almennyttige boliger oftere har et lavt uddannelsesniveau og er mindre erhvervsaktive sammenlignet med en kommunes øvrige borgere. Denne sociale ulighed resulterer i ulighed i sundhed. Sundhedsprofilen viser, at borgere i udvalgte geografiske områder har et dårligere helbred end kommunens øvrige borgere. Færre vurderer deres helbred som godt, og flere er uønsket alene. Endelig er der her flere rygere samt overvægtige og inaktive borgere. Sundhedsprofilen viser også, at: 89 % af borgerne finder det er vigtigt at være fysisk aktiv 26 % af borgerne dyrker motionsidræt eller eliteidræt 32 % lider af allergi 25 % lider af gigt 24 % har en rygsygdom 23 % har forhøjet blodtryk 17 % har migræne eller hyppig hovedpine Figur 2 data fra Sundhedsprofilen 2006

6 2. Politiske mål for området. 2.1 De sundhedspolitiske målsætninger i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune - tilfredse borgere - sunde borgere De overordnede sundhedspolitiske målsætninger for Fredensborg Kommune bygger på visionen for kommunen Fredensborg Kommune tilfredse borgere. De overordnede målsætninger for sundhedspolitikken er: Fredensborg Kommune skal skabe de bedst mulige rammer, der sætter den enkelte borger i stand til at styrke egen sundhed. Borgerne skal leve længere og med mindst mulig sygdom. Den sociale ulighed i sundhed blandt kommunens borgere skal reduceres. De sundhedspolitiske målsætninger er i lighed med den overordnede vision for kommunen båret af begreber som mangfoldighed, bæredygtighed og udvikling. Mangfoldighed i kommunens sundhedstilbud er med til at skabe rammerne for et sundt liv gennem en bred vifte af sundhedstilbud, forskellige måder at organisere tilbuddene på og ved differentieringen af tilbuddene til forskellige grupper af borgere. Bæredygtighed i kommunens sundhedstilbud skabes ved at tage udgangspunkt i tilbud inden for de eksisterende rammer og synliggøre disse tilbud. Organiseringen af tilbuddene skal tilgodese forankring, nærhed og tilgængelighed. Udvikling i kommunens sundhedstilbud skal baseres på det bedst mulige dokumenterede grundlag med mulighed for lokal tilpasning og udnyttelse af lokale ressourcer. Der skal udvikles tilbud med nye samarbejdsformer og partnerskaber mellem kommunen, det private erhvervsliv, foreningslivet og de frivillige. 2.2 De sundhedspolitiske mål for sundhedsområdet. Den enkelte borgers sundhed påvirkes af livsstil, levevilkår, arv, miljø, sundhedssektorens tilbud og den enkeltes kompetencer. En stor del af det, der belaster sundheden hos den enkelte og sundhedssystemet er relateret til livsstil. Vaner med hensyn til Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM) har en betydelig indflydelse på risikoen for at udvikle sygdom. En målrettet indsats i forhold til disse faktorer kan i væsentligt omfang hindre for tidlig død og give flere leveår uden sygdom og tab af livskvalitet. Mål for sundhedspolitikken Tilfredse borgere i Fredensborg Kommune er også sunde borgere. Det skal opnås ved at: understøtte den enkelte borger i valg af sund livsstil skabe rammer, der fremmer valg af sund livsstil prioritere indsatser i forhold til udvalgte og særligt sårbare målgrupper skabe sammenhæng og udvikling af nye samarbejdsformer synliggøre og kommunikere kommunens sundhedstilbud prioritere indsatser på viden om evidens og under hensyntagen til en hensigtsmæssig udvikling i de kommunale sundhedsudgifter

7 2.3 Effektmål. De sundhedspolitiske mål skal i politikperioden og i årene derefter nås gennem opfyldelse af en række mellemliggende effektmål. Samlet set skal de medvirke til at understøtte opfyldelsen af de overordnede sundhedspolitiske målsætninger for Fredensborg Kommune. Effektmål for valg af sund livsstil og rammer, der fremmer valg af sund livsstil, udgør den væsentligste del af sundhedspolitikken. De skal nås ved at fokusere både på indsatser for konkrete målgrupper, og på rammer for indsatser, der når den brede del af befolkningen. De to forhold hænger tæt sammen. Valget af effektmål afspejler dette. Effektmål i forhold til målene om at skabe sammenhæng og udvikle nye samarbejdsformer, synliggørelse og kommunikation om kommunens sundhedstilbud samt prioritering af indsatser er omtalt i afsnit 4 plan for opfølgning. De kan alle opfattes som midler og metoder til at understøtte det videre arbejde med implementering af sundhedspolitikken. Målgrupper Borgere med anden etnisk baggrund Børn og unge Ældre borgere Borgere med en særlig risikoadfærd og en usund livsstil Borgere med lavt uddannelsesniveau og svag tilknytning til arbejdsmarkedet Borgere med kronisk sygdom

8 Arenaer i Fredensborg Kommune, hvor borgerne færdes, og hvor aktiviteter og strukturelle tiltag er med til at skabe rammer for sund livsstil og gøre det sunde valg til det lette valg. Naturarealer og grønne områder Bymiljø og boligområder Dagcentre, Pleje- og aktivitetscentrere Skoler og daginstitutionstilbud Fritids- og ungdomsmiljøer Børn og unge Børn og unge skal sikres rammer i skoler og daginstitutionstilbud, som gør, at de trives, og at sund livsstil med mere fysisk aktivitet, sund mad, færre rygere og mindre alkohol bliver en naturlig del af hverdagen. Børn og unges handlekompetencer skal styrkes, så de kan træffe sunde valg og udvikle sunde vaner. Mange børn og unge tilbringer en stor del af fritiden i kommunens idrætsanlæg, ungdomsklubber og øvrige fritidsmiljøer. Også her spiller rammerne en afgørende rolle for sundheden. Derfor skal der lige som for skoler og daginstitutionstilbud, i sports- og fritidsmiljøer indføres politikker, der sætter rammer for tilgængelighed af mad, rygning og alkohol. Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken skal understøtte hinanden gensidigt, og indsatser koordineres, hvor det er hensigtsmæssigt. 1. Sundhedstegnet 1 er introduceret i samtlige kommunale skoler og daginstitutionstilbud i 2010 samt i minimum 2 idrætsanlæg ved udgangen af Mad og bevægelsespolitikker er implementeret i samtlige institutioner ved udgangen af I samarbejde med 10 udvalgte idrætsforeninger er der formuleret madpolitik i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn ved udgangen af Forekomsten af overvægt og fysisk inaktivitet hos børn skal reduceres inden for politikperioden. Flere og flere børn og unge er i risiko for at blive, eller er allerede, overvægtige. Færre børn opfylder i dag Sundhedsstyrelsens anbefaling om en times daglig motion. Forslag til indsatser: Tilbud til overvægtige børn og deres familier er etableret i de fire bysamfund i politikperioden. 1 Sundhedstegnet er et redskab til at prioritere og fremme en sundere hverdag i daginstitutioner, dagplejen, skoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og idrætslivet for børn og unge.

9 Borgere med en særlig risikoadfærd og en usund livsstil Denne målgruppe omfatter borgere med usund livsstil, unge kvinder i alderen år, midaldrende mænd i alderen år, svært overvægtige (BMI 30) og borgere, der er uønsket alene. 4. Borgernes selvvurderede helbred skal øges fra 73 % til 78 % 2 og andelen af overvægtige borgere skal som minimum være uændret på 42 % ved udgangen af Forekomsten af risikofaktorer hos borgerne generelt skal falde til et niveau svarende til de højtuddannede borgere frem mod Forslag til indsatser: Fysisk aktivitet, nydelse af sund mad og udvikling af fællesskaber prioriteres i indsatser målrettet borgere med en usund livsstil i relation til KRAM faktorerne. Borgere med anden etnisk baggrund 3 Indsatser med henblik på at styrke etniske minoritetsgruppers sundhedstilstand og sundhedsrelaterede adfærd skal baseres på tværfaglige og tværsektorielle indsatser. Sundheds- og Integrationspolitikken skal understøtte hinanden gensidigt, og indsatser skal koordineres, hvor det er hensigtsmæssigt. De sundhedsrelaterede indsatser retter sig mod borgere som tilhører en etnisk minoritetsgruppe og som har en eller flere af følgende problemstillinger: svag tilknytning til arbejdsmarkedet, lavt uddannelsesniveau, livsstilssygdomme / risiko for udvikling af livsstilssygdom samt børn af etniske borgere med ikke-vestlig baggrund. 5. Etniske minoritetsgruppers sygelighed, relateret til livsstilsfaktorerne rygning, fysisk aktivitet, kost og net- 2 Her måles andelen af borgere, der vurderer deres eget helbred til at være virkelig godt eller godt. 3 Borgere i kommunen med ikke-vestlig baggrund dvs. lande uden for Norden, EU, Nordamerika, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten værk samt manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, skal mindskes i perioden Forslag til indsatser: Etablering af tilbud om kostvejledning, motion, rygestop og styrkelse af forældreskab lokalt forankret i nuværende tilbud som fx mødrecafeer. Borgere med lavt uddannelsesniveau og svag tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen er borgere med et lavt uddannelsesniveau, der ikke er erhvervsaktive og /eller er langtidssygemeldte. 6. Der skal ske et fald i andelen af rygere fra 33 % til 28 % og et fald i andelen af borgere med stillesiddende fritidsaktiviteter fra 18 % til 13 % inden udgangen af Forslag til indsatser: Tilbud om motion, rygestop, holdnings- og adfærdsændring etableres i lokalsamfund med høj koncentration af borgere med lavt uddannelsesniveau og lav indkomst i politikperioden. Der etableres tilbud i tilknytning til Aktivering i politikperioden. Borgere med kronisk sygdom Målgruppen er borgere med kronisk sygdom, som opfylder et eller flere af følgende forhold: samtidig social belastning, flere kroniske lidelser på samme tid, anden etnisk baggrund og psykisk sygdom samt borgere med en eller flere af de 8 livstilssygdomme 5. Indsatser med henblik på at styrke borgere med kronisk sygdoms sundhedstilstand og sundhedsrelaterede adfærd, baseres på 4 Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes præcise tal på forekomsten af etniske minoritetsborgeres sygelighed og forekomsten af risikofaktorer. 5 De 8 livsstilssygdomme udpeget af Regeringen i den nationale folkesundhedsplan fra 2002 Sund hele livet er aldersdiabetes, forebyggelige kræftsygdomme, hjerte-kar sygdom, knogleskørhed (osteoporose), muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme (astma og allergiske sygdomme), psykiske lidelser, rygerlunger (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse; KOL)

10 tværfaglige og tværsektorielle koordinerede indsatser. 7. Sårbare borgere med kronisk sygdom skal leve bedst muligt med sygdom og funktionstab. Forværring af konsekvenserne af kronisk sygdom skal hindres og udskydes. Forslag til indsatser: Indsatser der styrker borgernes kendskab til og brug af patientforeninger samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter. Patientuddannelse efter Stanfordmodellen. Tilbud om livsstilskurser. Udbygning af samarbejdet med praktiserende læger, sagsbehandlere med flere om henvisning til sundhedsrelaterede tilbud. Ældre borgere Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i forhold til de ældre borgere skal bygge på bestående aktiviteter i kommunen samt udvikles i et tæt samarbejde med Senior- og Handicapråd samt lokale foreninger som fx Ældre Sagen og Røde Kors. 8. Den ældre borger skal støttes i at holde sig rask længst muligt samt leve bedst muligt med sygdom, funktionstab og / eller handicap. Forslag til indsatser: Introduktion til kommunens og lokale foreningers aktiviteter ved pensionering. Kompetenceudvikling af relevant personale til at inddrage sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i den ældres aktiviteter. Udbygning af samarbejdet med praktiserende læger. Forebyggelse af faldulykker gennem øget viden om risikoen ved ældres brug af sovemidler og benzodiacepiner. 9. Den ældre borger skal sikres mulighed for at vedligeholde og udvikle sunde vaner i forhold til alkohol, tobak, kost og fysisk aktivitet. Sund levevis på Dag-, Pleje og aktivitetscentre skal understøttes. Forslag til indsatser: Mad- og måltidspolitikker med fokus på kvalitet og sundhed er formuleret og implementeret på samtlige dagcentre samt pleje- og aktivitetscentre inden udgangen af Ved nybyggeri tilstræbes etablering af indendørs og udendørs fysiske miljøer, der indbyder til fysisk aktivitet, ophold og social kontakt i kommunens dagcentre samt pleje- og aktivitetscentre. Organisering af tilbudene skal tilgodese forankring, nærhed og tilgængelighed Bymiljø, boligområder, naturarealer og grønne områder Forudsætning for et sundt liv er velfungerende rammer. Fredensborg Kommune består af bysamfund og landskaber, der ligger som grønne kiler imellem bysamfundene. Forskning har vist, at adgang til ophold i grønne områder og naturen har direkte sundhedsfremmende effekt. Borgerne i naturskønne Fredensborg Kommune har rig adgang til frisk luft og grønne områder. Det forudsætter, at naturen bruges og anerkendes som et aktiv af kommunens borgere. 10. Kendskab og tilgængelighed til grønne arealer i kommunen, pleje og udvikling af rekreative områder og styrkelse af naturformidling og naturforvaltning tilstræbes at blive øget i politikperioden gennem sundhedsfremmende tiltag. Forslag til indsatser: Udvikling af Gang i Fredensborg, Partnerskabet med Skov- og Naturstyrelsen og DGI, Nordsjælland som en del af kommunens sundhedsindsats i politikperioden. Udvikling af en Grøn formidlingsside på kommunens hjemmeside, om rekreative, grønne områder 2010.

11 3. Plan for opfølgning på politikken 3.1 Implementering I politikperioden skal der ske en konkretisering af sundhedspolitikken. Den skal ske på flere niveauer og skal dokumenteres i lokale handleplaner. Konkretiseringen skal sikre, at der iværksættes aktiviteter, der kan understøtte opfyldelsen af de satte mål. Der er i politikken lagt op til, at en række effektmål kan nås gennem eksisterende aktiviteter. Visse af målene fordrer, at nye initiativer skal iværksættes. Konkretisering vil centralt ske via aktiviteter i Sundhedscenteret, i afdelingen for Sundhed og Træning og i det tværkommunale Kompetenceteam for Sundhed. udbygning og udvikling af samarbejdsrelationer fx via partnerskaber og netværk med offentlige, private og frivillige organisationer, de praktiserende læger i kommunen, Region Hovedstaden, forskningsinstitutioner m. fl. udvikling af en samlet kommunikationsstrategi for kommunens formidling af sundhedsbudskaber og aktiviteter inden udgangen af 2007 udarbejdelse af en letanvendelig model for vurdering af sundhedsmæssige konsekvenser i forbindelse med beslutning af større kommunale anlægsopgaver. Modellen skal afprøves inden udgangen af 2008 inden det eventuelt anbefales fra 2009 at indføre en konsekvent brug af sundhedskonsekvensvurderinger i politiske udvalgsdagsordener udvikling af arbejdsmetoder med henblik på systematisk indsamling af dokumentation og evaluering. En vigtig opgave i den videre tilrettelæggelse af aktiviteter centralt i administrationen vil være en sikring af, at indsatser prioriteres på viden om evidens, i det omfang viden er tilgængelig og under hensyntagen til en hensigtsmæssig udvikling i de kommunale sundhedsudgifter. Tilrettelæggelse af indsatser skal sikre, at viden bliver til praksis, og praksis bliver til viden. En særlig opgave for administrationen vil være at understøtte og styrke en lokal forankring af tilbud og aktiviteter gennem rådgivning, videndeling og etablering af netværk. 3.2 Evaluering Sundhedspolitikken udløber i For at sikre at opfyldelsen af sundhedspolitikkens mål går i den rigtige retning udarbejder Afdelingen for Sundhed en midtvejsevaluering, som forelægges Byrådet medio Revidering af sundhedspolitikken. Evalueringen danner grundlag for en revidering af sundhedspolitikken i Afdelingen for Sundhed fremlægger en procesog tidsplan til politisk godkendelse primo 2010.

12

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik Hvidovre Kommune 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011-2014 Indholdsfortegnelse Baggrund Fælles ansvar Handleplaner for sundhed Fra vision til anbefalinger

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2 Sådan står det til MED SUNDHEDEN i aalborg Kommune 2 Udgivet marts 211 af: Aalborg Kommune i samarbejde med Region Nordjylland Layout & tryk: HolstPLUS.dk

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2009-2015

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Bilag 2 Indhold 1. Forord...2 2. Strategisk sundhedsfremme og forebyggelse...3 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse...3 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse...4

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Forebyggelsesstrategi

Forebyggelsesstrategi Forebyggelsesstrategi Allerød Kommune Maj 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sundhedslov 4 Hvad er borgerrettede forebyggelse 4 Hvad er patientrettede forebyggelse 4 Organisering 4 Forebyggelsesstrategi

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 21 Sådan står det til MED SUNDHEDEN i hjørring Kommune 21 Udgivet marts 211 af: Hjørring Kommune i samarbejde med Region Nordjylland Hjørring Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Nyborg kommune. Nyborg. Sundhedspolitik 2008-2010. En Kommune med en vision om velvære og trivsel

Nyborg kommune. Nyborg. Sundhedspolitik 2008-2010. En Kommune med en vision om velvære og trivsel Nyborg kommune Nyborg En Kommune med en vision om velvære og trivsel Sundhedspolitik 2008-2010 Vedtaget af Byrådet januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning (side 2) 2. Indledning (side 2) 2.1 Sundhed

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Næstved Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Sundhedspolitik 2014-2017 Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen.... 3 Føje år til livet og liv til årene.... 5 Fra vision til virkelighed....

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING. Sagsnummer Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: Fax:

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING.  Sagsnummer Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: Fax: SUNDHEDSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 Forord Som følge af kommunalrformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Drejebog Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Dorthe Jay Andersen Anne-Mette Sørensen Frederik Blinkenberg Pedersen Forebyggelsesenheden, Allerød Kommune Den 4. juni 2014 Baggrund Allerød Kommune

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse ne omkring den patientrettede forebyggelse er sat meget højt på dagsordenen for samarbejdet mellem kommunerne, Region Sjælland og almen praksis. I den politiske

Læs mere

Sundhedsindsats for socialt udsatte enlige i landområder. Randers Kommune

Sundhedsindsats for socialt udsatte enlige i landområder. Randers Kommune Sundhedsindsats for socialt udsatte enlige i landområder Randers Kommune Kommissorium - principper Større lighed i sundhed samt bedre sundhed for borgere, som er socialt udsatte Arbejde med nye metoder,

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015 Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1 Sundhedspolitik 2011-2015 2 Sundhedspolitik 2011-2015 Frederiksberg kommune Et sundere Frederiksberg Sundhedsfremme og forebyggelse handler om

Læs mere

Januar 2008 SUNDHEDSPOLITIK

Januar 2008 SUNDHEDSPOLITIK Januar 2008 SUNDHEDSPOLITIK Sundhedspolitik for Rebild Kommune Indledning... 3 Sundhedspolitikkens grundlag... 4 Sundhed er et fælles ansvar... 4 Hvad er sundhed?... 5 Vision for sundhedspolitikken...

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING. Sagsnummer Søndersø Rådhus Vesterled Søndersø Tlf.

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING.  Sagsnummer Søndersø Rådhus Vesterled Søndersø Tlf. SUNDHEDSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Søndersø Rådhus Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 82 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med, at den nye Sunhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns

Læs mere

Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb. Idéudviklingsdagen 12.09.13

Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb. Idéudviklingsdagen 12.09.13 Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb Idéudviklingsdagen 12.09.13 Indhold Det brede sundhedsbegreb Hvordan ser det ud i Fredericia Kommune? Lighed i sundhed Hvordan skal vi

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Udvalgte indikatorer for sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet i 1987, 1994, 2000 og 2005. Justeret procent og antal i befolkningen i 2005.

Udvalgte indikatorer for sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet i 1987, 1994, 2000 og 2005. Justeret procent og antal i befolkningen i 2005. Sammenfatning Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSYundersøgelserne) har til formål at beskrive status og udvikling i den danske befolknings sundheds- og sygelighedstilstand og de faktorer, der

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold:

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold: Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen Indhold: Forord Indledning Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhed påvirkes

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Din Sundhed Din Fremtid 2. Baggrund: Der er forskel på sundhedstilstanden blandt københavnske

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2 Mylund Mylund Stenum Stenum Serritslev Serritslev Sterup Sterup Tolstrup Tolstrup Kirkholt Kirkholt Thise Thise Manna Manna Ø. Ø. Hjermitslev Hjermitslev

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Med fokus på alkohol

Sundhedsprofil 2010. Med fokus på alkohol Sundhedsprofil 2010 Med fokus på alkohol Formål Et skridt videre ift. tidligere temamøder Alkohol som case Hvilke data giver profilen om alkohol Hvorledes kan disse data anvendes i kommunen Alkohol som

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere