Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI"

Transkript

1 Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent og referent 2. Foreningsbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Orientering om hovedtal fra godkendte regnskaber i afdelinger og selvstyrende enheder 5. Behandling af indkomne forslag (herunder andenbehandling af mindre konsekvensrettelser i vedtægter) 6. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg til forretningsudvalg, herunder Valg af kasserer (for 2 år) (Jørgen Schultz er villig til genvalg) Valg af 2 menige FU- medlemmer (2 år) (Maja Petersen er villig til genvalg) 9. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalg(for 1 år) 10. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 11. Valg af fanebærere. 12. Uddeling af hædersbevisninger og erindringsgaver 13. Eventuelt I alt 28 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Formanden Finn Jellingsø bød velkommen til den 72. generalforsamling. Ad 1. Formanden foreslog Kurt Larsen til dirigent. Kurt Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt fsva udsendte datooversigter og indkaldelser men annonce i Hillerød Posten er kommet for sent i. Forsamlingen accepterede dette. Referent er foreningens sekretær Jørgen Nielsen Ad 2. Formanden Finn Jellingsø (FJ) aflagde beretning for Beretningen forelå i trykt form og blev udleveret til alle deltagere samt vedlægges referatet. Formanden gennemgik sin beretning. I dette referat nævnes derfor alene supplerende bemærkninger fra FJ. FJ nævnte følgende supplerende : Sidste år udpegedes et nyt FU- medlem fra Herrefodbold. Desværre har pågældende aldrig vist sig til nogen af de indkaldte møder heller ikke til denne generalforsamling. Det er yderst beklageligt. Foreningen har ansøgt Trygfonden om at få tildelt en hjertestarter men har endnu ikke fået nogen tilbagemelding.

2 2 FJ omtalte den beklagelige underslæbssag og de økonomiske konsekvenser for HGI, herunder låntagning i bank. Forretningsudvalget og efterfølgende foreningsbestyrelsen har besluttet, at de penge, som vi hvert år tjener til Indretningsudvalget på fyrværkeriaftalen, dvs ca kr, bruges til at afbetale lånet. Søren Stenhøj fra Herrefodbold mente ikke, at dette var lovligt,og fandt at bestyrelsen i det mindste først skulle spørge politikerne. Så derfor har foreningen nu orienteret politikerne i Fritidsog Kulturudvalget om beslutningen. Som nævnt er Jørgen Nielsen, HGI Damefodbold, valgt som formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Også Jørgen Schultz fra Bordtennis er valgt ind i bestyrelsen for HSI. En af HSI mange opgaver er at modtage og behandle indstillinger til Hillerød hædersbevisninger (feks årets træner, årets leder og Hillerød Prisen). Men der er helt utrolig få indstillinger fra kommunens foreninger. FJ opfordrede alle afdelingerne til at huske at indstille emner til disse priser. FJ anførte, at vi i 2008 endelig langt om længe har kunnet tage den nye bane 8 i brug. Desværre har der ikke været penge i kommunen til opsætning af hegn bag målene. I fortsættelse af beretningens omtale af regelsæt for afholdelse af større arrangementer på stadion udtrykte FJ stor beklagelse og irritation over, at Søren Stenhøj og Herrefodbold har skrevet meget og mange gange, afsluttende med at SS skrev direkte til forvaltningen totalt uden om alle valgte HGI organer en handlemåde som FJ nærmest betragter som illoyalitet. FJ henviste til den plan for organisationsudvikling af stadion, der blev udarbejdet for et par år siden. Denne plan har de seneste år været i mølpose men har nu været taget op til drøftelse igen. Foreningsbestyrelsen blev på sit seneste møde enige om at sætte udviklingsplanen i bero indtil videre. Efter at have udtrykt sin tak for samarbejde i det forgangne år nævnte FJ to specifikke ting, som han gerne ville have været foruden, nemlig - underslæbet, som kommer til at belaste hele foreningen i mange år, og - de mange, mange henvendelser fra Søren Stenhøj og Herrefodbold, som nærmest har mindet lidt om chikane og som FJ har været svært utilfreds med. Der var følgende bemærkninger til beretningen: Vagn B Pedersen anførte, at lejeindtægten fra fyrværkerisalget jo var en god indtægt og hjælp til at fjerne underslæbet, men spurgte om bestyrelsen havde overvejet yderligere indtægtsmuligheder, feks kontingentforhøjelser. FJ svarede, at dette naturligvis havde været drøftet, men at man pt havde besluttet ikke at lave yderligere aktioner. Søren Stenhøj udtrykte stærk beklagelse over, at hans henvendelser var blevet opfattet som chikane, hvilket slet ikke var hensigten, og beklagede samtidig, at parterne ikke havde været i stand til at tale sig til rette. SS gav samtidig udtryk for, at beretningen ramte og beskrev forløbet fint. Supplerede endelig FJ bemærkninger vedr. udviklingsnotatet med at fortælle, at det var et tværgående udvalg, der i sin tid lå bag indstillingen til hovedbestyrelsen, men at det naturligvis er kedeligt, når situationen nu er den, at en af de store aktører på stadion ikke længere kan bakke op om notatet. Vedr finansiering af lånet fandt SS, at oplysninger herom havde været alt for gedulgte, hvorfor han havde været stærkt i tvivl om, hvordan penge skulle skaffes. Men han var meget tilfreds med, at forretningsudvalget nu har sendt brev til Fritids- og Kulturudvalget herom. Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt.

3 3 Ad 3. Resultatopgørelse for foreningen blev omdelt inden kasserer Jørgen Schultz (JS) gennemgik samtlige poster i foreningens regnskab omfattende resultatopgørelse, balance og specifikationer til årsregnskabet. Foreningens regnskab udviser et underskud kr ,48, primært på grund af delvis betaling af underslæbet. Egenkapitalen er af denne årsag samt på grund af negativ kursregulering på minus ,53 kr på foreningens bankaktier nu minus kr. Foreningen har aktier i hhv. Danske Bank og Nordea. Regnskabet er revideret og godkendt af revisoren. JS udleverede og gennemgik tilsvarende regnskab for Indretningsudvalget. SS bemærkede, at foreningsregnskabet forudsatte, at kommunen godkender budgetforudsætningerne. Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt, og der blev meddelt decharge. Ad 4. Kasserer Jørgen Schultz udleverede en samlet oversigt og orienterede om resultatopgørelse og egenkapital i afdelingerne. JS bemærkede, at selv om der var underskud på årets drift i flere afdelinger skal det understreges, at alle har en positiv egenkapital. Ad 5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen ud over de fra foreningsbestyrelsen indstillede konsekvensrettelser i hovedforeningens vedtægter. Disse rettelser blev godkendt på sidste års generalforsamling og er derfor jf gældende vedtægter fremsat på denne generalforsamling mhp endelig godkendelse. JN gennemgik rettelserne, der omfatter - I 2, 1 afsnit, sidste sætning udgår - I 8, 1. afsnit ændres til at forslag til afdelingers kontingent godkendes af foreningsbestyrelsen og meddeles senest ved regnskabsårets start - I 12, 1 afsnit, anden linie alt1)50 / alt 2)25 ændres til mindst 50 - I 16, 3 afsnit ændres fra skal senest 30 dage før til skal senest ved regnskabsårets start fremsende udkast til til budget for næste års aktiviteter til foreningens kasserer. Rettelserne blev enstemmigt godkendt. De dermed tilrettede vedtægter vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside (www.hgi.dk) Ad 6. Ad 7. Kassereren Jørgen Schultz gennemgik budget 2008 for foreningen. Kassereren bemærkede, at 3 afdelinger har accepteret at låne hovedforeningen penge til 5 % i rente hvor foreningen ellers skal betale ca 9,5 % til banken. JS gennemgik tilsvarende budget 2009 for Indretningsudvalget. SS fandt det forkert, at man ensidigt lod Indretningsudvalget betale af på underslæbet med fyrværkeripenge. Synes at alle i HGI skal være med til at betale ikke bare de store brugere på stadion. SS stillede forslag til ændring af budgetopstilling. Dette ændringsforslag blev stillet til afstemning men blev ikke godkendt (5 for, 23 imod). Forretningsudvalgets forslag blev godkendt med 23 stemmer for og 5 imod. Formand foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet for 2009 fastsættes uændret til 30 kr. pr. medlem, dog betaler støtteforeningen (Old Boys) ikke for sine medlemmer. Kontingentet pr. afdeling beregnes ud fra medlemsopgørelsen til DGI.. Forslaget blev godkendt.

4 4 Ad 8. Kassereren Jørgen Schultz blev genvalgt med akklamation for en 2 års periode. Både formanden og kassereren har dog ønske om at træde tilbage til næste års generalforsamling, hvorfor alle afdelinger skal arbejde for at finde kandidater til posterne. Maja Petersen blev genvalgt for en 2 års periode som menigt FU- medlem. Søren Stenhøj blev foreslået men ønskede ikke valg og tilbød i stedet, at HGI Herrefodbold vil finde en værdig kandidat til at indtræde i forretningsudvalget snarest. Dette blev godkendt Ad 9. Formanden oplyste, at bestyrelsen ingen emner havde til en suppleantpost for 1 år. FU fik bemyndigelse til om muligt - at finde en kandidat til suppleantposten, som efter godkendelse i bestyrelsen indtræder som suppleant i FU. Ad 10. Formanden orienterede om, at revisor Anny Christoffersen og suppleant Herluf Poulsen efter mange års tro tjeneste nu ønsker at trække sig fra posten. I stedet foreslå bestyrelsen følgende: Thomas Jensen (bordtennis): revisor Vagn B Pedersen (Jog 80): 1. revisorsuppleant Gunnar Bomann (Bordtennis): 2. revisorsuppleant Alle blev valgt med akklamation. Ad 11. FU foreslog følgende genvalg af fire fanebærere- alle fra Gymnastikafdelingen: Gert Petersen, Gl. Holmegårdsvej 75 K, 3400 Hillerød, Jannik Hansen Charlotte Hansen (første suppleant), og Kenneth Lassen (anden suppleant) Alle 4 blev valgt for 1 år. Ad 12. HGI Prisen der uddeles for bedste idrætspræstation, blev uddelt til bordtennisspilleren JACOB REUTER. Formand John Holmstrøm, Bordtennisafdelingen, begrundede tildelingen. Niels Jensens vandrepokal, der uddeles til en ungdomsleder i HGI, blev uddelt til træner i Basketball, STEFFAN CLEMMENSEN. Formand Christian Jahnsen, Basketballafdelingen, begrundede tildelingen. FIF vandrepokal for godt kammeratskab blev uddelt til ELSE MARIE JENSEN fra Bordtennisafdelingen for dennes store indsats i afdelingen. Formand John Holmstrøm begrundede tildelingen. HGI lederpris blev uddelt til STEEN BLOMME JENSEN fra Herrefodbold, for dennes indsats på børnefodboldens område, kronet med udnævnelse til årets børnefodboldklub i 2008 i SBU. Formand for HGI Finn Jellingsø begrundede tildelingen. Alle prismodtagerne fik desuden blomster. Ligesom der var blomster til den afgåede revisor Anny Christoffersen.

5 5 Stadioninspektør Lars Ptak, afgået kantinebestyrer Bjørn Andersen, ny kantinebestyrer Jannie Lindskov og Vagn B Pedersen (webmaster) fik vingaver som påskønnelse for deres indsats i året, der er gået. Ad 13. Eventuelt. Formanden (FJ) omtalte, at han har fået henvendelser fra alle de store forbund (DIF, DGI og DFIF) med indskærpelse om at man skal huske at få udarbejdet børneattester på alle, der beskæftiger sig med børn/ unge under 15 år. FJ nævnte, at Basketball havde 40 års fødselsdag den 24. januar i år og ønskede stort tillykke. Vagn B Pedersen opfordrede de enkelte medlemmer til at indbetale feks et engangsbeløb på 500 kr til hurtig nedbringelse af gælden Vagn B Pedersen efterlyste indlæg til HGI hjemmeside fra alle afdelinger også indlæg om forestående arrangementer. Formanden Finn Jellingsø takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og sluttede med at udråbe et trefoldigt leve for foreningen HGI. Referent Jørgen Nielsen dirigent Kurt Larsen

6 HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening Generalforsamling den 23. marts 2008 BERETNING Medlemsopgørelsen HGI`s medlemstal var I medlemmer I og i 2008 var tallet Umiddelbart kunne tallet tyde på stabilitet, men det dækker over medlemsfremgang hos fodboldafdelingerne, hos gymnastik og hos volleyball og tilbagegang hos basketball og hos bordtennis og en betydelig tilbagegang for Old Boys Foreningsarbejdet Foreningsbestyrelsen, som er HGI s øverste myndighed og som består af de ni afdelingsvalgte formænd og seks generalforsamlingsvalgte forretningsudvalgsmedlemmer, har afholdt fire ordinære og et ekstraordinært møde møder i årets løb. Desværre har fremmødet til bestyrelsesmøderne været noget svingende. Forretningsudvalget har holdt møde seks gange. Referater fra såvel bestyrelsesmøderne som forretningsudvalgsmøderne er udsendt til alle afdelinger, så der kan orienteres om indholdet på afdelingernes bestyrelsesmøder, Også i 2008 er HGI s hjemmeside ajourført og styrket, bl.a. har HGI overtaget domænenavnet Bag dette arbejde står webmaster Vagn Petersen og de enkelte afdelinger. Der har ikke i 2008 været optælling på hjemmesidens besøg, men januar og februar 2009 har besøgstallet været ca

7 Kantinen i klubhuset på Stadion har i årets løb fået ny bestyrer. Bjørn Andersen som har bestyret kantinen til stor gavn og glæde for Stadions brugere sluttede efter ca. 10 år. Der skal her lyde en stor tak til Bjørn for hans indsats for at tilfredsstille de mange kunders ønsker. Efter en kort lukkepause åbnede kantinen igen nu med Jannie Lindskov Petersen som bestyrer. HGI ønsker Jannie velkommen på Stadion og ser frem til et godt samarbejde til gavn for begge parter. Kantinen er et gode for Stadions brugere, men dens overlevelse, dens eksistens er betinget af en rimelig omsætning. Det er derfor meget vigtigt, at stadions brugere også benytter sig af kantinens tilbud. I 2008 blev de længe ønskede nye møbler stole og borde til kantinelokalet og til konferencerummet købt og taget i brug pas på dem.. Der har som sædvanligt været stor sportslig aktivitet i de enkelte afdelinger, på stadion, på skoler og i haller, mange, mange i alle aldre har været i gang, mange ledere og trænere har udført et stort arbejde året igennem. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle for den indsats og det arbejde, der er lagt i afdelingerne, uden det var der ikke noget HGI. Ud over træning og leg, stævner og konkurrencer og det dertil hørende sociale samvær har bl.a. følgende været gennemført: Gymnastik har også i 2008 afholdt gymnastikopvisning Bordtennis har været på træningslejer i Kina Herre Fodbold har afholdt Tivoli Cup og er blevet kåret til Årets børneklub på SBU s delegeretmøde Ældre i Bevægelse har været på udflugter med et kulturelt indhold Dame Fodbold har afholdt indendørs stævne for skolepiger og arrangeret koncerter. Som besluttet på generalforsamlingen sidste år er Trygfonden blevet ansøgt om en hjertestarter til Stadion. En af betingelserne for at få en sådan er, at afdelingerne skal udpege folk til kursus i brugen af hjertestarteren. Som vel alle ved, har forretningsføreren for Selvforvaltningen et mangeårigt medlem af HGI - misbrugt sin stilling til at begå et ganske alvorligt underslæb over for HGI. Da regnskabet blev gjort op manglede der kr. i Selvforvaltningens 2

8 kasse. Underslæbet blev straks meldt til politiet. Forretningsføreren har erkendt og har efterfølgende været behjælpelig med at få et ajourført regnskab overleveret til kassereren for Selvforvaltningen. Umiddelbart ser det ikke ud til, at det er mulighed for at redder nogle af pengene. Da det er HGI, der har selvforvaltningsaftalen med kommunen, har HGI påtaget sig forpligtelsen. I første omgang blev det akutte økonomiske behov løst ved at låne penge af HGI s store afdelinger. Efterfølgende har HGI fået en lånegaranti på beløbet hos Danske Bank. Eksternt har HGI også i 2008 deltaget i arbejdet i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) Jørgen Nielsen fra HGI Damefodbold er formand for HSI. Gennem HSI er HGI også repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget her både ved Jørgen Nielsen og Finn Jellingsø. Stadion Som nævnt i beretningen for 2007 opsagde HGI selvforvaltningsaftalen for Stadion med henblik på en genforhandling, da økonomien ikke kunne hænge sammen. Det kom der et meget positivt forhandlingsforløb med forvaltningen i Kultur og Unge ud af, som endte med en fælles indstilling fra HGI og forvaltningen til Fritids- og Kulturudvalget. Alt var blevet gået igennem: selve aftalens ordlyd, plejeplanen, vedligeholdelse af kunststofbelægningen, oversigt over brugere af Hillerød Stadion, betaling for gæstebrugere og personalets arbejdsopgaver. Der var også udarbejdet et nyt budget for vedligeholdelsen af Hillerød Stadion. Desværre var kommunekassen overalt som konsekvens af kommunens store økonomiske problemer helt lukket for enhver udvidelse. Udvalget godkendte selve planen, men de flere penge, der var enighed om, kunne altså ikke skaffes. HGI bestyrelse kunne så have takket nej til at stå for vedligeholdelsen af Stadion, men valgte i stedet at acceptere aftalen med det forbehold, at den vedtagne plejeplan så ikke kunne overholdes, der måtte være arbejder, der ikke kunne gennemføres, og vi måtte så arbejde på ved de næste års kommunale budgetter at komme op det beløb, der var enighed om, at planens gennemførelse krævede. Regler for brug af lokaler og bygninger på Hillerød Stadion og regler for udlån af kantine og konferencerum i klubhuset er begge blevet revideret og ajourført i Ved udlån skal standard aftale kontrakten anvendes Det er igen vigtigt, at brugerne af Stadion er bekendt med og overholder de nye regler. 3

9 Færdiggørelsen af kælderetagen i klubhuset har været drøftet flere gange i årets løb og er endt med nedsættelsen af et udvalg, der skal arbejde videre med projektet. Udvalget består af selvforvaltningen + et medlem fra såvel Herre Fodbold som Dame Fodbold og FIF Atletik. Der er bl.a. et stort ønske om at kunne bruge styrketræningsmaskinerne. Bestyrelsen har vedtaget et regelsæt for afholdelse af større arrangementer på Stadion. Selvforvaltningen skal søges før ansøgninger sendes videre til f.eks. kommunen. Selvforvaltningen skal orientere foreningsbestyrelsen om arrangementets art. Selvforvaltningen har altså kompetencen, men bestyrelsen har mulighed for at gribe ind. Selvforvaltningen skal endvidere udpege et medlem til arrangementsbestyrelsen, og kantinens forhold under arrangementet skal aftales. Hillerød Elite idræt er der desværre ikke meget at berette om. Der har i 2008 ikke været penge til uddeling. Det er bl.a. gået ud over Bordtennis, der de foregående år har fået støtte til elite arbejdet. Det betyder, at det er svært at planlægge og at bevare en kontinuitet i arbejdet. Problemerne er opstået i forbindelse med dannelsen af Nordsjællands Elite og Nordsjællands Håndbold, men der arbejdes på, at der fremover også skal være støttemuligheder til den lokale elite. Der blev i 2008 på de enkelte folkeskoler i Hillerød udpeget skoleidrætskoordinatorer, som skulle bidrage til et samarbejde imellem foreningsidrætten og skolernes idrætsundervisning, og i slutningen af året blev det besluttet at oprette to eliteidrætsklasser på Frederiksborg Byskole. Hillerøds idrætsforeninger blev opfordret til at deltage og fra HGI har såvel Dame- som Herre Fodbold som Bordtennis meldt sig til at være med i projektet. Afslutning Også efter 2008 året er der god grund til at takke de mange, der har bidraget til at gøre HGI til en idrætsforening, det er godt at være medlem af. Tak til alle de aktive, der har optrådt i foreningens farver i årets løb. Tak til de mange ledere og trænere, der har stået bag de mange aktive. 4

10 Tak til afdelingsbestyrelserne for deres indsat i de enkelte afdelinger og for hovedforeningen. Tak til Lars for hans indsats for at holde stadion i så tip top stand som muligt, til gavn og glæde for de mange, mange brugere, der daglig færdes på Stadion skøn på der og pas på det. Tak for samarbejdet med kommunen, forvaltningen for Kultur og Unge (fritids- og kulturforvaltningen), Tak til skolernes pedeller og til Frederiksborgcentret. Tak til medlemmerne af bestyrelsen og af forretningsudvalget for godt samarbejde også i På foreningsbestyrelsens vegne Finn Jellingsø 5

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere