Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI"

Transkript

1 Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent og referent 2. Foreningsbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Orientering om hovedtal fra godkendte regnskaber i afdelinger og selvstyrende enheder 5. Behandling af indkomne forslag (herunder andenbehandling af mindre konsekvensrettelser i vedtægter) 6. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg til forretningsudvalg, herunder Valg af kasserer (for 2 år) (Jørgen Schultz er villig til genvalg) Valg af 2 menige FU- medlemmer (2 år) (Maja Petersen er villig til genvalg) 9. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalg(for 1 år) 10. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 11. Valg af fanebærere. 12. Uddeling af hædersbevisninger og erindringsgaver 13. Eventuelt I alt 28 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Formanden Finn Jellingsø bød velkommen til den 72. generalforsamling. Ad 1. Formanden foreslog Kurt Larsen til dirigent. Kurt Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt fsva udsendte datooversigter og indkaldelser men annonce i Hillerød Posten er kommet for sent i. Forsamlingen accepterede dette. Referent er foreningens sekretær Jørgen Nielsen Ad 2. Formanden Finn Jellingsø (FJ) aflagde beretning for Beretningen forelå i trykt form og blev udleveret til alle deltagere samt vedlægges referatet. Formanden gennemgik sin beretning. I dette referat nævnes derfor alene supplerende bemærkninger fra FJ. FJ nævnte følgende supplerende : Sidste år udpegedes et nyt FU- medlem fra Herrefodbold. Desværre har pågældende aldrig vist sig til nogen af de indkaldte møder heller ikke til denne generalforsamling. Det er yderst beklageligt. Foreningen har ansøgt Trygfonden om at få tildelt en hjertestarter men har endnu ikke fået nogen tilbagemelding.

2 2 FJ omtalte den beklagelige underslæbssag og de økonomiske konsekvenser for HGI, herunder låntagning i bank. Forretningsudvalget og efterfølgende foreningsbestyrelsen har besluttet, at de penge, som vi hvert år tjener til Indretningsudvalget på fyrværkeriaftalen, dvs ca kr, bruges til at afbetale lånet. Søren Stenhøj fra Herrefodbold mente ikke, at dette var lovligt,og fandt at bestyrelsen i det mindste først skulle spørge politikerne. Så derfor har foreningen nu orienteret politikerne i Fritidsog Kulturudvalget om beslutningen. Som nævnt er Jørgen Nielsen, HGI Damefodbold, valgt som formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Også Jørgen Schultz fra Bordtennis er valgt ind i bestyrelsen for HSI. En af HSI mange opgaver er at modtage og behandle indstillinger til Hillerød hædersbevisninger (feks årets træner, årets leder og Hillerød Prisen). Men der er helt utrolig få indstillinger fra kommunens foreninger. FJ opfordrede alle afdelingerne til at huske at indstille emner til disse priser. FJ anførte, at vi i 2008 endelig langt om længe har kunnet tage den nye bane 8 i brug. Desværre har der ikke været penge i kommunen til opsætning af hegn bag målene. I fortsættelse af beretningens omtale af regelsæt for afholdelse af større arrangementer på stadion udtrykte FJ stor beklagelse og irritation over, at Søren Stenhøj og Herrefodbold har skrevet meget og mange gange, afsluttende med at SS skrev direkte til forvaltningen totalt uden om alle valgte HGI organer en handlemåde som FJ nærmest betragter som illoyalitet. FJ henviste til den plan for organisationsudvikling af stadion, der blev udarbejdet for et par år siden. Denne plan har de seneste år været i mølpose men har nu været taget op til drøftelse igen. Foreningsbestyrelsen blev på sit seneste møde enige om at sætte udviklingsplanen i bero indtil videre. Efter at have udtrykt sin tak for samarbejde i det forgangne år nævnte FJ to specifikke ting, som han gerne ville have været foruden, nemlig - underslæbet, som kommer til at belaste hele foreningen i mange år, og - de mange, mange henvendelser fra Søren Stenhøj og Herrefodbold, som nærmest har mindet lidt om chikane og som FJ har været svært utilfreds med. Der var følgende bemærkninger til beretningen: Vagn B Pedersen anførte, at lejeindtægten fra fyrværkerisalget jo var en god indtægt og hjælp til at fjerne underslæbet, men spurgte om bestyrelsen havde overvejet yderligere indtægtsmuligheder, feks kontingentforhøjelser. FJ svarede, at dette naturligvis havde været drøftet, men at man pt havde besluttet ikke at lave yderligere aktioner. Søren Stenhøj udtrykte stærk beklagelse over, at hans henvendelser var blevet opfattet som chikane, hvilket slet ikke var hensigten, og beklagede samtidig, at parterne ikke havde været i stand til at tale sig til rette. SS gav samtidig udtryk for, at beretningen ramte og beskrev forløbet fint. Supplerede endelig FJ bemærkninger vedr. udviklingsnotatet med at fortælle, at det var et tværgående udvalg, der i sin tid lå bag indstillingen til hovedbestyrelsen, men at det naturligvis er kedeligt, når situationen nu er den, at en af de store aktører på stadion ikke længere kan bakke op om notatet. Vedr finansiering af lånet fandt SS, at oplysninger herom havde været alt for gedulgte, hvorfor han havde været stærkt i tvivl om, hvordan penge skulle skaffes. Men han var meget tilfreds med, at forretningsudvalget nu har sendt brev til Fritids- og Kulturudvalget herom. Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt.

3 3 Ad 3. Resultatopgørelse for foreningen blev omdelt inden kasserer Jørgen Schultz (JS) gennemgik samtlige poster i foreningens regnskab omfattende resultatopgørelse, balance og specifikationer til årsregnskabet. Foreningens regnskab udviser et underskud kr ,48, primært på grund af delvis betaling af underslæbet. Egenkapitalen er af denne årsag samt på grund af negativ kursregulering på minus ,53 kr på foreningens bankaktier nu minus kr. Foreningen har aktier i hhv. Danske Bank og Nordea. Regnskabet er revideret og godkendt af revisoren. JS udleverede og gennemgik tilsvarende regnskab for Indretningsudvalget. SS bemærkede, at foreningsregnskabet forudsatte, at kommunen godkender budgetforudsætningerne. Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt, og der blev meddelt decharge. Ad 4. Kasserer Jørgen Schultz udleverede en samlet oversigt og orienterede om resultatopgørelse og egenkapital i afdelingerne. JS bemærkede, at selv om der var underskud på årets drift i flere afdelinger skal det understreges, at alle har en positiv egenkapital. Ad 5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen ud over de fra foreningsbestyrelsen indstillede konsekvensrettelser i hovedforeningens vedtægter. Disse rettelser blev godkendt på sidste års generalforsamling og er derfor jf gældende vedtægter fremsat på denne generalforsamling mhp endelig godkendelse. JN gennemgik rettelserne, der omfatter - I 2, 1 afsnit, sidste sætning udgår - I 8, 1. afsnit ændres til at forslag til afdelingers kontingent godkendes af foreningsbestyrelsen og meddeles senest ved regnskabsårets start - I 12, 1 afsnit, anden linie alt1)50 / alt 2)25 ændres til mindst 50 - I 16, 3 afsnit ændres fra skal senest 30 dage før til skal senest ved regnskabsårets start fremsende udkast til til budget for næste års aktiviteter til foreningens kasserer. Rettelserne blev enstemmigt godkendt. De dermed tilrettede vedtægter vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside (www.hgi.dk) Ad 6. Ad 7. Kassereren Jørgen Schultz gennemgik budget 2008 for foreningen. Kassereren bemærkede, at 3 afdelinger har accepteret at låne hovedforeningen penge til 5 % i rente hvor foreningen ellers skal betale ca 9,5 % til banken. JS gennemgik tilsvarende budget 2009 for Indretningsudvalget. SS fandt det forkert, at man ensidigt lod Indretningsudvalget betale af på underslæbet med fyrværkeripenge. Synes at alle i HGI skal være med til at betale ikke bare de store brugere på stadion. SS stillede forslag til ændring af budgetopstilling. Dette ændringsforslag blev stillet til afstemning men blev ikke godkendt (5 for, 23 imod). Forretningsudvalgets forslag blev godkendt med 23 stemmer for og 5 imod. Formand foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet for 2009 fastsættes uændret til 30 kr. pr. medlem, dog betaler støtteforeningen (Old Boys) ikke for sine medlemmer. Kontingentet pr. afdeling beregnes ud fra medlemsopgørelsen til DGI.. Forslaget blev godkendt.

4 4 Ad 8. Kassereren Jørgen Schultz blev genvalgt med akklamation for en 2 års periode. Både formanden og kassereren har dog ønske om at træde tilbage til næste års generalforsamling, hvorfor alle afdelinger skal arbejde for at finde kandidater til posterne. Maja Petersen blev genvalgt for en 2 års periode som menigt FU- medlem. Søren Stenhøj blev foreslået men ønskede ikke valg og tilbød i stedet, at HGI Herrefodbold vil finde en værdig kandidat til at indtræde i forretningsudvalget snarest. Dette blev godkendt Ad 9. Formanden oplyste, at bestyrelsen ingen emner havde til en suppleantpost for 1 år. FU fik bemyndigelse til om muligt - at finde en kandidat til suppleantposten, som efter godkendelse i bestyrelsen indtræder som suppleant i FU. Ad 10. Formanden orienterede om, at revisor Anny Christoffersen og suppleant Herluf Poulsen efter mange års tro tjeneste nu ønsker at trække sig fra posten. I stedet foreslå bestyrelsen følgende: Thomas Jensen (bordtennis): revisor Vagn B Pedersen (Jog 80): 1. revisorsuppleant Gunnar Bomann (Bordtennis): 2. revisorsuppleant Alle blev valgt med akklamation. Ad 11. FU foreslog følgende genvalg af fire fanebærere- alle fra Gymnastikafdelingen: Gert Petersen, Gl. Holmegårdsvej 75 K, 3400 Hillerød, Jannik Hansen Charlotte Hansen (første suppleant), og Kenneth Lassen (anden suppleant) Alle 4 blev valgt for 1 år. Ad 12. HGI Prisen der uddeles for bedste idrætspræstation, blev uddelt til bordtennisspilleren JACOB REUTER. Formand John Holmstrøm, Bordtennisafdelingen, begrundede tildelingen. Niels Jensens vandrepokal, der uddeles til en ungdomsleder i HGI, blev uddelt til træner i Basketball, STEFFAN CLEMMENSEN. Formand Christian Jahnsen, Basketballafdelingen, begrundede tildelingen. FIF vandrepokal for godt kammeratskab blev uddelt til ELSE MARIE JENSEN fra Bordtennisafdelingen for dennes store indsats i afdelingen. Formand John Holmstrøm begrundede tildelingen. HGI lederpris blev uddelt til STEEN BLOMME JENSEN fra Herrefodbold, for dennes indsats på børnefodboldens område, kronet med udnævnelse til årets børnefodboldklub i 2008 i SBU. Formand for HGI Finn Jellingsø begrundede tildelingen. Alle prismodtagerne fik desuden blomster. Ligesom der var blomster til den afgåede revisor Anny Christoffersen.

5 5 Stadioninspektør Lars Ptak, afgået kantinebestyrer Bjørn Andersen, ny kantinebestyrer Jannie Lindskov og Vagn B Pedersen (webmaster) fik vingaver som påskønnelse for deres indsats i året, der er gået. Ad 13. Eventuelt. Formanden (FJ) omtalte, at han har fået henvendelser fra alle de store forbund (DIF, DGI og DFIF) med indskærpelse om at man skal huske at få udarbejdet børneattester på alle, der beskæftiger sig med børn/ unge under 15 år. FJ nævnte, at Basketball havde 40 års fødselsdag den 24. januar i år og ønskede stort tillykke. Vagn B Pedersen opfordrede de enkelte medlemmer til at indbetale feks et engangsbeløb på 500 kr til hurtig nedbringelse af gælden Vagn B Pedersen efterlyste indlæg til HGI hjemmeside fra alle afdelinger også indlæg om forestående arrangementer. Formanden Finn Jellingsø takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og sluttede med at udråbe et trefoldigt leve for foreningen HGI. Referent Jørgen Nielsen dirigent Kurt Larsen

6 HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening Generalforsamling den 23. marts 2008 BERETNING Medlemsopgørelsen HGI`s medlemstal var I medlemmer I og i 2008 var tallet Umiddelbart kunne tallet tyde på stabilitet, men det dækker over medlemsfremgang hos fodboldafdelingerne, hos gymnastik og hos volleyball og tilbagegang hos basketball og hos bordtennis og en betydelig tilbagegang for Old Boys Foreningsarbejdet Foreningsbestyrelsen, som er HGI s øverste myndighed og som består af de ni afdelingsvalgte formænd og seks generalforsamlingsvalgte forretningsudvalgsmedlemmer, har afholdt fire ordinære og et ekstraordinært møde møder i årets løb. Desværre har fremmødet til bestyrelsesmøderne været noget svingende. Forretningsudvalget har holdt møde seks gange. Referater fra såvel bestyrelsesmøderne som forretningsudvalgsmøderne er udsendt til alle afdelinger, så der kan orienteres om indholdet på afdelingernes bestyrelsesmøder, Også i 2008 er HGI s hjemmeside ajourført og styrket, bl.a. har HGI overtaget domænenavnet Bag dette arbejde står webmaster Vagn Petersen og de enkelte afdelinger. Der har ikke i 2008 været optælling på hjemmesidens besøg, men januar og februar 2009 har besøgstallet været ca

7 Kantinen i klubhuset på Stadion har i årets løb fået ny bestyrer. Bjørn Andersen som har bestyret kantinen til stor gavn og glæde for Stadions brugere sluttede efter ca. 10 år. Der skal her lyde en stor tak til Bjørn for hans indsats for at tilfredsstille de mange kunders ønsker. Efter en kort lukkepause åbnede kantinen igen nu med Jannie Lindskov Petersen som bestyrer. HGI ønsker Jannie velkommen på Stadion og ser frem til et godt samarbejde til gavn for begge parter. Kantinen er et gode for Stadions brugere, men dens overlevelse, dens eksistens er betinget af en rimelig omsætning. Det er derfor meget vigtigt, at stadions brugere også benytter sig af kantinens tilbud. I 2008 blev de længe ønskede nye møbler stole og borde til kantinelokalet og til konferencerummet købt og taget i brug pas på dem.. Der har som sædvanligt været stor sportslig aktivitet i de enkelte afdelinger, på stadion, på skoler og i haller, mange, mange i alle aldre har været i gang, mange ledere og trænere har udført et stort arbejde året igennem. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle for den indsats og det arbejde, der er lagt i afdelingerne, uden det var der ikke noget HGI. Ud over træning og leg, stævner og konkurrencer og det dertil hørende sociale samvær har bl.a. følgende været gennemført: Gymnastik har også i 2008 afholdt gymnastikopvisning Bordtennis har været på træningslejer i Kina Herre Fodbold har afholdt Tivoli Cup og er blevet kåret til Årets børneklub på SBU s delegeretmøde Ældre i Bevægelse har været på udflugter med et kulturelt indhold Dame Fodbold har afholdt indendørs stævne for skolepiger og arrangeret koncerter. Som besluttet på generalforsamlingen sidste år er Trygfonden blevet ansøgt om en hjertestarter til Stadion. En af betingelserne for at få en sådan er, at afdelingerne skal udpege folk til kursus i brugen af hjertestarteren. Som vel alle ved, har forretningsføreren for Selvforvaltningen et mangeårigt medlem af HGI - misbrugt sin stilling til at begå et ganske alvorligt underslæb over for HGI. Da regnskabet blev gjort op manglede der kr. i Selvforvaltningens 2

8 kasse. Underslæbet blev straks meldt til politiet. Forretningsføreren har erkendt og har efterfølgende været behjælpelig med at få et ajourført regnskab overleveret til kassereren for Selvforvaltningen. Umiddelbart ser det ikke ud til, at det er mulighed for at redder nogle af pengene. Da det er HGI, der har selvforvaltningsaftalen med kommunen, har HGI påtaget sig forpligtelsen. I første omgang blev det akutte økonomiske behov løst ved at låne penge af HGI s store afdelinger. Efterfølgende har HGI fået en lånegaranti på beløbet hos Danske Bank. Eksternt har HGI også i 2008 deltaget i arbejdet i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) Jørgen Nielsen fra HGI Damefodbold er formand for HSI. Gennem HSI er HGI også repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget her både ved Jørgen Nielsen og Finn Jellingsø. Stadion Som nævnt i beretningen for 2007 opsagde HGI selvforvaltningsaftalen for Stadion med henblik på en genforhandling, da økonomien ikke kunne hænge sammen. Det kom der et meget positivt forhandlingsforløb med forvaltningen i Kultur og Unge ud af, som endte med en fælles indstilling fra HGI og forvaltningen til Fritids- og Kulturudvalget. Alt var blevet gået igennem: selve aftalens ordlyd, plejeplanen, vedligeholdelse af kunststofbelægningen, oversigt over brugere af Hillerød Stadion, betaling for gæstebrugere og personalets arbejdsopgaver. Der var også udarbejdet et nyt budget for vedligeholdelsen af Hillerød Stadion. Desværre var kommunekassen overalt som konsekvens af kommunens store økonomiske problemer helt lukket for enhver udvidelse. Udvalget godkendte selve planen, men de flere penge, der var enighed om, kunne altså ikke skaffes. HGI bestyrelse kunne så have takket nej til at stå for vedligeholdelsen af Stadion, men valgte i stedet at acceptere aftalen med det forbehold, at den vedtagne plejeplan så ikke kunne overholdes, der måtte være arbejder, der ikke kunne gennemføres, og vi måtte så arbejde på ved de næste års kommunale budgetter at komme op det beløb, der var enighed om, at planens gennemførelse krævede. Regler for brug af lokaler og bygninger på Hillerød Stadion og regler for udlån af kantine og konferencerum i klubhuset er begge blevet revideret og ajourført i Ved udlån skal standard aftale kontrakten anvendes Det er igen vigtigt, at brugerne af Stadion er bekendt med og overholder de nye regler. 3

9 Færdiggørelsen af kælderetagen i klubhuset har været drøftet flere gange i årets løb og er endt med nedsættelsen af et udvalg, der skal arbejde videre med projektet. Udvalget består af selvforvaltningen + et medlem fra såvel Herre Fodbold som Dame Fodbold og FIF Atletik. Der er bl.a. et stort ønske om at kunne bruge styrketræningsmaskinerne. Bestyrelsen har vedtaget et regelsæt for afholdelse af større arrangementer på Stadion. Selvforvaltningen skal søges før ansøgninger sendes videre til f.eks. kommunen. Selvforvaltningen skal orientere foreningsbestyrelsen om arrangementets art. Selvforvaltningen har altså kompetencen, men bestyrelsen har mulighed for at gribe ind. Selvforvaltningen skal endvidere udpege et medlem til arrangementsbestyrelsen, og kantinens forhold under arrangementet skal aftales. Hillerød Elite idræt er der desværre ikke meget at berette om. Der har i 2008 ikke været penge til uddeling. Det er bl.a. gået ud over Bordtennis, der de foregående år har fået støtte til elite arbejdet. Det betyder, at det er svært at planlægge og at bevare en kontinuitet i arbejdet. Problemerne er opstået i forbindelse med dannelsen af Nordsjællands Elite og Nordsjællands Håndbold, men der arbejdes på, at der fremover også skal være støttemuligheder til den lokale elite. Der blev i 2008 på de enkelte folkeskoler i Hillerød udpeget skoleidrætskoordinatorer, som skulle bidrage til et samarbejde imellem foreningsidrætten og skolernes idrætsundervisning, og i slutningen af året blev det besluttet at oprette to eliteidrætsklasser på Frederiksborg Byskole. Hillerøds idrætsforeninger blev opfordret til at deltage og fra HGI har såvel Dame- som Herre Fodbold som Bordtennis meldt sig til at være med i projektet. Afslutning Også efter 2008 året er der god grund til at takke de mange, der har bidraget til at gøre HGI til en idrætsforening, det er godt at være medlem af. Tak til alle de aktive, der har optrådt i foreningens farver i årets løb. Tak til de mange ledere og trænere, der har stået bag de mange aktive. 4

10 Tak til afdelingsbestyrelserne for deres indsat i de enkelte afdelinger og for hovedforeningen. Tak til Lars for hans indsats for at holde stadion i så tip top stand som muligt, til gavn og glæde for de mange, mange brugere, der daglig færdes på Stadion skøn på der og pas på det. Tak for samarbejdet med kommunen, forvaltningen for Kultur og Unge (fritids- og kulturforvaltningen), Tak til skolernes pedeller og til Frederiksborgcentret. Tak til medlemmerne af bestyrelsen og af forretningsudvalget for godt samarbejde også i På foreningsbestyrelsens vegne Finn Jellingsø 5

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen)

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast 1 Navn og hjemsted. Afdelingens navn: HGI Old Boys herefter benævnt: HGI Old Boys er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI. Stiftetlsesdato: Hjemsted: XXXXXXXXX

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra AIF s generalforsamling torsdag den 19. maj, kl i Klubhuset

Referat fra AIF s generalforsamling torsdag den 19. maj, kl i Klubhuset Referat fra AIF s generalforsamling torsdag den 19. maj, kl. 19 2016 i Klubhuset Alle afdelinger var repræsenteret bortset fra Cricket, der var forhindret. Der var 37 deltagere til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Referat

Repræsentantskabsmøde. Referat Repræsentantskabsmøde Torsdag den 12. april 2012 kl. 19:30 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 37, Hillerød Referat Deltagere: Janna Rasmussen, FIF Atletik og HSI bestyrelse. Lars Konradsen, FIF Orientering.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Hillerød samvirkende idrætsforeninger

Hillerød samvirkende idrætsforeninger Hillerød samvirkende idrætsforeninger VEDTÆGTER 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001)

Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001) Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001) 1. Foreningens navn er Hylke Ungdoms og Gymnastikforening. 2. Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg Kommune, og er tilsluttet DGI gennem DGI Horsensegnen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere