Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI"

Transkript

1 Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent og referent 2. Foreningsbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Orientering om hovedtal fra godkendte regnskaber i afdelinger og selvstyrende enheder 5. Behandling af indkomne forslag (herunder andenbehandling af mindre konsekvensrettelser i vedtægter) 6. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg til forretningsudvalg, herunder Valg af kasserer (for 2 år) (Jørgen Schultz er villig til genvalg) Valg af 2 menige FU- medlemmer (2 år) (Maja Petersen er villig til genvalg) 9. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalg(for 1 år) 10. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 11. Valg af fanebærere. 12. Uddeling af hædersbevisninger og erindringsgaver 13. Eventuelt I alt 28 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Formanden Finn Jellingsø bød velkommen til den 72. generalforsamling. Ad 1. Formanden foreslog Kurt Larsen til dirigent. Kurt Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt fsva udsendte datooversigter og indkaldelser men annonce i Hillerød Posten er kommet for sent i. Forsamlingen accepterede dette. Referent er foreningens sekretær Jørgen Nielsen Ad 2. Formanden Finn Jellingsø (FJ) aflagde beretning for Beretningen forelå i trykt form og blev udleveret til alle deltagere samt vedlægges referatet. Formanden gennemgik sin beretning. I dette referat nævnes derfor alene supplerende bemærkninger fra FJ. FJ nævnte følgende supplerende : Sidste år udpegedes et nyt FU- medlem fra Herrefodbold. Desværre har pågældende aldrig vist sig til nogen af de indkaldte møder heller ikke til denne generalforsamling. Det er yderst beklageligt. Foreningen har ansøgt Trygfonden om at få tildelt en hjertestarter men har endnu ikke fået nogen tilbagemelding.

2 2 FJ omtalte den beklagelige underslæbssag og de økonomiske konsekvenser for HGI, herunder låntagning i bank. Forretningsudvalget og efterfølgende foreningsbestyrelsen har besluttet, at de penge, som vi hvert år tjener til Indretningsudvalget på fyrværkeriaftalen, dvs ca kr, bruges til at afbetale lånet. Søren Stenhøj fra Herrefodbold mente ikke, at dette var lovligt,og fandt at bestyrelsen i det mindste først skulle spørge politikerne. Så derfor har foreningen nu orienteret politikerne i Fritidsog Kulturudvalget om beslutningen. Som nævnt er Jørgen Nielsen, HGI Damefodbold, valgt som formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Også Jørgen Schultz fra Bordtennis er valgt ind i bestyrelsen for HSI. En af HSI mange opgaver er at modtage og behandle indstillinger til Hillerød hædersbevisninger (feks årets træner, årets leder og Hillerød Prisen). Men der er helt utrolig få indstillinger fra kommunens foreninger. FJ opfordrede alle afdelingerne til at huske at indstille emner til disse priser. FJ anførte, at vi i 2008 endelig langt om længe har kunnet tage den nye bane 8 i brug. Desværre har der ikke været penge i kommunen til opsætning af hegn bag målene. I fortsættelse af beretningens omtale af regelsæt for afholdelse af større arrangementer på stadion udtrykte FJ stor beklagelse og irritation over, at Søren Stenhøj og Herrefodbold har skrevet meget og mange gange, afsluttende med at SS skrev direkte til forvaltningen totalt uden om alle valgte HGI organer en handlemåde som FJ nærmest betragter som illoyalitet. FJ henviste til den plan for organisationsudvikling af stadion, der blev udarbejdet for et par år siden. Denne plan har de seneste år været i mølpose men har nu været taget op til drøftelse igen. Foreningsbestyrelsen blev på sit seneste møde enige om at sætte udviklingsplanen i bero indtil videre. Efter at have udtrykt sin tak for samarbejde i det forgangne år nævnte FJ to specifikke ting, som han gerne ville have været foruden, nemlig - underslæbet, som kommer til at belaste hele foreningen i mange år, og - de mange, mange henvendelser fra Søren Stenhøj og Herrefodbold, som nærmest har mindet lidt om chikane og som FJ har været svært utilfreds med. Der var følgende bemærkninger til beretningen: Vagn B Pedersen anførte, at lejeindtægten fra fyrværkerisalget jo var en god indtægt og hjælp til at fjerne underslæbet, men spurgte om bestyrelsen havde overvejet yderligere indtægtsmuligheder, feks kontingentforhøjelser. FJ svarede, at dette naturligvis havde været drøftet, men at man pt havde besluttet ikke at lave yderligere aktioner. Søren Stenhøj udtrykte stærk beklagelse over, at hans henvendelser var blevet opfattet som chikane, hvilket slet ikke var hensigten, og beklagede samtidig, at parterne ikke havde været i stand til at tale sig til rette. SS gav samtidig udtryk for, at beretningen ramte og beskrev forløbet fint. Supplerede endelig FJ bemærkninger vedr. udviklingsnotatet med at fortælle, at det var et tværgående udvalg, der i sin tid lå bag indstillingen til hovedbestyrelsen, men at det naturligvis er kedeligt, når situationen nu er den, at en af de store aktører på stadion ikke længere kan bakke op om notatet. Vedr finansiering af lånet fandt SS, at oplysninger herom havde været alt for gedulgte, hvorfor han havde været stærkt i tvivl om, hvordan penge skulle skaffes. Men han var meget tilfreds med, at forretningsudvalget nu har sendt brev til Fritids- og Kulturudvalget herom. Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt.

3 3 Ad 3. Resultatopgørelse for foreningen blev omdelt inden kasserer Jørgen Schultz (JS) gennemgik samtlige poster i foreningens regnskab omfattende resultatopgørelse, balance og specifikationer til årsregnskabet. Foreningens regnskab udviser et underskud kr ,48, primært på grund af delvis betaling af underslæbet. Egenkapitalen er af denne årsag samt på grund af negativ kursregulering på minus ,53 kr på foreningens bankaktier nu minus kr. Foreningen har aktier i hhv. Danske Bank og Nordea. Regnskabet er revideret og godkendt af revisoren. JS udleverede og gennemgik tilsvarende regnskab for Indretningsudvalget. SS bemærkede, at foreningsregnskabet forudsatte, at kommunen godkender budgetforudsætningerne. Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt, og der blev meddelt decharge. Ad 4. Kasserer Jørgen Schultz udleverede en samlet oversigt og orienterede om resultatopgørelse og egenkapital i afdelingerne. JS bemærkede, at selv om der var underskud på årets drift i flere afdelinger skal det understreges, at alle har en positiv egenkapital. Ad 5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen ud over de fra foreningsbestyrelsen indstillede konsekvensrettelser i hovedforeningens vedtægter. Disse rettelser blev godkendt på sidste års generalforsamling og er derfor jf gældende vedtægter fremsat på denne generalforsamling mhp endelig godkendelse. JN gennemgik rettelserne, der omfatter - I 2, 1 afsnit, sidste sætning udgår - I 8, 1. afsnit ændres til at forslag til afdelingers kontingent godkendes af foreningsbestyrelsen og meddeles senest ved regnskabsårets start - I 12, 1 afsnit, anden linie alt1)50 / alt 2)25 ændres til mindst 50 - I 16, 3 afsnit ændres fra skal senest 30 dage før til skal senest ved regnskabsårets start fremsende udkast til til budget for næste års aktiviteter til foreningens kasserer. Rettelserne blev enstemmigt godkendt. De dermed tilrettede vedtægter vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside (www.hgi.dk) Ad 6. Ad 7. Kassereren Jørgen Schultz gennemgik budget 2008 for foreningen. Kassereren bemærkede, at 3 afdelinger har accepteret at låne hovedforeningen penge til 5 % i rente hvor foreningen ellers skal betale ca 9,5 % til banken. JS gennemgik tilsvarende budget 2009 for Indretningsudvalget. SS fandt det forkert, at man ensidigt lod Indretningsudvalget betale af på underslæbet med fyrværkeripenge. Synes at alle i HGI skal være med til at betale ikke bare de store brugere på stadion. SS stillede forslag til ændring af budgetopstilling. Dette ændringsforslag blev stillet til afstemning men blev ikke godkendt (5 for, 23 imod). Forretningsudvalgets forslag blev godkendt med 23 stemmer for og 5 imod. Formand foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet for 2009 fastsættes uændret til 30 kr. pr. medlem, dog betaler støtteforeningen (Old Boys) ikke for sine medlemmer. Kontingentet pr. afdeling beregnes ud fra medlemsopgørelsen til DGI.. Forslaget blev godkendt.

4 4 Ad 8. Kassereren Jørgen Schultz blev genvalgt med akklamation for en 2 års periode. Både formanden og kassereren har dog ønske om at træde tilbage til næste års generalforsamling, hvorfor alle afdelinger skal arbejde for at finde kandidater til posterne. Maja Petersen blev genvalgt for en 2 års periode som menigt FU- medlem. Søren Stenhøj blev foreslået men ønskede ikke valg og tilbød i stedet, at HGI Herrefodbold vil finde en værdig kandidat til at indtræde i forretningsudvalget snarest. Dette blev godkendt Ad 9. Formanden oplyste, at bestyrelsen ingen emner havde til en suppleantpost for 1 år. FU fik bemyndigelse til om muligt - at finde en kandidat til suppleantposten, som efter godkendelse i bestyrelsen indtræder som suppleant i FU. Ad 10. Formanden orienterede om, at revisor Anny Christoffersen og suppleant Herluf Poulsen efter mange års tro tjeneste nu ønsker at trække sig fra posten. I stedet foreslå bestyrelsen følgende: Thomas Jensen (bordtennis): revisor Vagn B Pedersen (Jog 80): 1. revisorsuppleant Gunnar Bomann (Bordtennis): 2. revisorsuppleant Alle blev valgt med akklamation. Ad 11. FU foreslog følgende genvalg af fire fanebærere- alle fra Gymnastikafdelingen: Gert Petersen, Gl. Holmegårdsvej 75 K, 3400 Hillerød, Jannik Hansen Charlotte Hansen (første suppleant), og Kenneth Lassen (anden suppleant) Alle 4 blev valgt for 1 år. Ad 12. HGI Prisen der uddeles for bedste idrætspræstation, blev uddelt til bordtennisspilleren JACOB REUTER. Formand John Holmstrøm, Bordtennisafdelingen, begrundede tildelingen. Niels Jensens vandrepokal, der uddeles til en ungdomsleder i HGI, blev uddelt til træner i Basketball, STEFFAN CLEMMENSEN. Formand Christian Jahnsen, Basketballafdelingen, begrundede tildelingen. FIF vandrepokal for godt kammeratskab blev uddelt til ELSE MARIE JENSEN fra Bordtennisafdelingen for dennes store indsats i afdelingen. Formand John Holmstrøm begrundede tildelingen. HGI lederpris blev uddelt til STEEN BLOMME JENSEN fra Herrefodbold, for dennes indsats på børnefodboldens område, kronet med udnævnelse til årets børnefodboldklub i 2008 i SBU. Formand for HGI Finn Jellingsø begrundede tildelingen. Alle prismodtagerne fik desuden blomster. Ligesom der var blomster til den afgåede revisor Anny Christoffersen.

5 5 Stadioninspektør Lars Ptak, afgået kantinebestyrer Bjørn Andersen, ny kantinebestyrer Jannie Lindskov og Vagn B Pedersen (webmaster) fik vingaver som påskønnelse for deres indsats i året, der er gået. Ad 13. Eventuelt. Formanden (FJ) omtalte, at han har fået henvendelser fra alle de store forbund (DIF, DGI og DFIF) med indskærpelse om at man skal huske at få udarbejdet børneattester på alle, der beskæftiger sig med børn/ unge under 15 år. FJ nævnte, at Basketball havde 40 års fødselsdag den 24. januar i år og ønskede stort tillykke. Vagn B Pedersen opfordrede de enkelte medlemmer til at indbetale feks et engangsbeløb på 500 kr til hurtig nedbringelse af gælden Vagn B Pedersen efterlyste indlæg til HGI hjemmeside fra alle afdelinger også indlæg om forestående arrangementer. Formanden Finn Jellingsø takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og sluttede med at udråbe et trefoldigt leve for foreningen HGI. Referent Jørgen Nielsen dirigent Kurt Larsen

6 HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening Generalforsamling den 23. marts 2008 BERETNING Medlemsopgørelsen HGI`s medlemstal var I medlemmer I og i 2008 var tallet Umiddelbart kunne tallet tyde på stabilitet, men det dækker over medlemsfremgang hos fodboldafdelingerne, hos gymnastik og hos volleyball og tilbagegang hos basketball og hos bordtennis og en betydelig tilbagegang for Old Boys Foreningsarbejdet Foreningsbestyrelsen, som er HGI s øverste myndighed og som består af de ni afdelingsvalgte formænd og seks generalforsamlingsvalgte forretningsudvalgsmedlemmer, har afholdt fire ordinære og et ekstraordinært møde møder i årets løb. Desværre har fremmødet til bestyrelsesmøderne været noget svingende. Forretningsudvalget har holdt møde seks gange. Referater fra såvel bestyrelsesmøderne som forretningsudvalgsmøderne er udsendt til alle afdelinger, så der kan orienteres om indholdet på afdelingernes bestyrelsesmøder, Også i 2008 er HGI s hjemmeside ajourført og styrket, bl.a. har HGI overtaget domænenavnet Bag dette arbejde står webmaster Vagn Petersen og de enkelte afdelinger. Der har ikke i 2008 været optælling på hjemmesidens besøg, men januar og februar 2009 har besøgstallet været ca

7 Kantinen i klubhuset på Stadion har i årets løb fået ny bestyrer. Bjørn Andersen som har bestyret kantinen til stor gavn og glæde for Stadions brugere sluttede efter ca. 10 år. Der skal her lyde en stor tak til Bjørn for hans indsats for at tilfredsstille de mange kunders ønsker. Efter en kort lukkepause åbnede kantinen igen nu med Jannie Lindskov Petersen som bestyrer. HGI ønsker Jannie velkommen på Stadion og ser frem til et godt samarbejde til gavn for begge parter. Kantinen er et gode for Stadions brugere, men dens overlevelse, dens eksistens er betinget af en rimelig omsætning. Det er derfor meget vigtigt, at stadions brugere også benytter sig af kantinens tilbud. I 2008 blev de længe ønskede nye møbler stole og borde til kantinelokalet og til konferencerummet købt og taget i brug pas på dem.. Der har som sædvanligt været stor sportslig aktivitet i de enkelte afdelinger, på stadion, på skoler og i haller, mange, mange i alle aldre har været i gang, mange ledere og trænere har udført et stort arbejde året igennem. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle for den indsats og det arbejde, der er lagt i afdelingerne, uden det var der ikke noget HGI. Ud over træning og leg, stævner og konkurrencer og det dertil hørende sociale samvær har bl.a. følgende været gennemført: Gymnastik har også i 2008 afholdt gymnastikopvisning Bordtennis har været på træningslejer i Kina Herre Fodbold har afholdt Tivoli Cup og er blevet kåret til Årets børneklub på SBU s delegeretmøde Ældre i Bevægelse har været på udflugter med et kulturelt indhold Dame Fodbold har afholdt indendørs stævne for skolepiger og arrangeret koncerter. Som besluttet på generalforsamlingen sidste år er Trygfonden blevet ansøgt om en hjertestarter til Stadion. En af betingelserne for at få en sådan er, at afdelingerne skal udpege folk til kursus i brugen af hjertestarteren. Som vel alle ved, har forretningsføreren for Selvforvaltningen et mangeårigt medlem af HGI - misbrugt sin stilling til at begå et ganske alvorligt underslæb over for HGI. Da regnskabet blev gjort op manglede der kr. i Selvforvaltningens 2

8 kasse. Underslæbet blev straks meldt til politiet. Forretningsføreren har erkendt og har efterfølgende været behjælpelig med at få et ajourført regnskab overleveret til kassereren for Selvforvaltningen. Umiddelbart ser det ikke ud til, at det er mulighed for at redder nogle af pengene. Da det er HGI, der har selvforvaltningsaftalen med kommunen, har HGI påtaget sig forpligtelsen. I første omgang blev det akutte økonomiske behov løst ved at låne penge af HGI s store afdelinger. Efterfølgende har HGI fået en lånegaranti på beløbet hos Danske Bank. Eksternt har HGI også i 2008 deltaget i arbejdet i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) Jørgen Nielsen fra HGI Damefodbold er formand for HSI. Gennem HSI er HGI også repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget her både ved Jørgen Nielsen og Finn Jellingsø. Stadion Som nævnt i beretningen for 2007 opsagde HGI selvforvaltningsaftalen for Stadion med henblik på en genforhandling, da økonomien ikke kunne hænge sammen. Det kom der et meget positivt forhandlingsforløb med forvaltningen i Kultur og Unge ud af, som endte med en fælles indstilling fra HGI og forvaltningen til Fritids- og Kulturudvalget. Alt var blevet gået igennem: selve aftalens ordlyd, plejeplanen, vedligeholdelse af kunststofbelægningen, oversigt over brugere af Hillerød Stadion, betaling for gæstebrugere og personalets arbejdsopgaver. Der var også udarbejdet et nyt budget for vedligeholdelsen af Hillerød Stadion. Desværre var kommunekassen overalt som konsekvens af kommunens store økonomiske problemer helt lukket for enhver udvidelse. Udvalget godkendte selve planen, men de flere penge, der var enighed om, kunne altså ikke skaffes. HGI bestyrelse kunne så have takket nej til at stå for vedligeholdelsen af Stadion, men valgte i stedet at acceptere aftalen med det forbehold, at den vedtagne plejeplan så ikke kunne overholdes, der måtte være arbejder, der ikke kunne gennemføres, og vi måtte så arbejde på ved de næste års kommunale budgetter at komme op det beløb, der var enighed om, at planens gennemførelse krævede. Regler for brug af lokaler og bygninger på Hillerød Stadion og regler for udlån af kantine og konferencerum i klubhuset er begge blevet revideret og ajourført i Ved udlån skal standard aftale kontrakten anvendes Det er igen vigtigt, at brugerne af Stadion er bekendt med og overholder de nye regler. 3

9 Færdiggørelsen af kælderetagen i klubhuset har været drøftet flere gange i årets løb og er endt med nedsættelsen af et udvalg, der skal arbejde videre med projektet. Udvalget består af selvforvaltningen + et medlem fra såvel Herre Fodbold som Dame Fodbold og FIF Atletik. Der er bl.a. et stort ønske om at kunne bruge styrketræningsmaskinerne. Bestyrelsen har vedtaget et regelsæt for afholdelse af større arrangementer på Stadion. Selvforvaltningen skal søges før ansøgninger sendes videre til f.eks. kommunen. Selvforvaltningen skal orientere foreningsbestyrelsen om arrangementets art. Selvforvaltningen har altså kompetencen, men bestyrelsen har mulighed for at gribe ind. Selvforvaltningen skal endvidere udpege et medlem til arrangementsbestyrelsen, og kantinens forhold under arrangementet skal aftales. Hillerød Elite idræt er der desværre ikke meget at berette om. Der har i 2008 ikke været penge til uddeling. Det er bl.a. gået ud over Bordtennis, der de foregående år har fået støtte til elite arbejdet. Det betyder, at det er svært at planlægge og at bevare en kontinuitet i arbejdet. Problemerne er opstået i forbindelse med dannelsen af Nordsjællands Elite og Nordsjællands Håndbold, men der arbejdes på, at der fremover også skal være støttemuligheder til den lokale elite. Der blev i 2008 på de enkelte folkeskoler i Hillerød udpeget skoleidrætskoordinatorer, som skulle bidrage til et samarbejde imellem foreningsidrætten og skolernes idrætsundervisning, og i slutningen af året blev det besluttet at oprette to eliteidrætsklasser på Frederiksborg Byskole. Hillerøds idrætsforeninger blev opfordret til at deltage og fra HGI har såvel Dame- som Herre Fodbold som Bordtennis meldt sig til at være med i projektet. Afslutning Også efter 2008 året er der god grund til at takke de mange, der har bidraget til at gøre HGI til en idrætsforening, det er godt at være medlem af. Tak til alle de aktive, der har optrådt i foreningens farver i årets løb. Tak til de mange ledere og trænere, der har stået bag de mange aktive. 4

10 Tak til afdelingsbestyrelserne for deres indsat i de enkelte afdelinger og for hovedforeningen. Tak til Lars for hans indsats for at holde stadion i så tip top stand som muligt, til gavn og glæde for de mange, mange brugere, der daglig færdes på Stadion skøn på der og pas på det. Tak for samarbejdet med kommunen, forvaltningen for Kultur og Unge (fritids- og kulturforvaltningen), Tak til skolernes pedeller og til Frederiksborgcentret. Tak til medlemmerne af bestyrelsen og af forretningsudvalget for godt samarbejde også i På foreningsbestyrelsens vegne Finn Jellingsø 5

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen)

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere