Vedtægter for Landsforening Team Succes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Landsforening Team Succes"

Transkript

1 Vedtægter for Landsforening Team Succes

2 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig ungdomsorganisation, uafhængig af partipolitik. 2. FORMÅL 2.1 Team Succes tror på, at alle mennesker, gennem uddannelse, styrkes og opnår potentiale til at bidrage til udviklingen af samfundet. 2.2 Gennem vores aktiviteter ønsker Team Succes at skabe et forpligtende fællesskab, der styrker det enkelte medlems evne til at gennemføre en uddannelse. 2.3 Team Succes ønsker at gå foran og skabe forbilleder for dermed at inspirere andre unge til at indse vigtigheden af at uddanne sig. 2.4 Team Succes ønsker, på baggrund af viden og erfaring, at bidrage til udviklingen af den danske uddannelsesmodel. 3. MEDLEMMER 3.1 Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver person, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål og aktivt ønsker at deltage i foreningens aktiviteter. 3.2 Optagelse som medlem sker ved ansøgning stilet til Sekretariatet, som udarbejder indstilling om optagelse til bestyrelsen. Ansøgning om medlemskab behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, forudsat at ansøgningen er modtaget senest én måned før. Godkendes medlemmet træder medlemskabet i kraft når kontingentet er betalt. 3.3 Udmeldelse skal ske ved meddelelse til foreningen elektronisk via eller med almindelig post. 3.4 Medlemmer betaler et månedligt kontingent, der fastsættes for det kommende år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. 3.5 Ved udmeldelse refunderes ingen del af det betalte kontingent. 3.6 Medlemmer der modarbejder foreningens interesser kan eksluderes ved beslutningen i bestyrelsen med 2/3 flertal. Bestyrelsens afgørelse er endelig. - 2

3 4. LOKALAFDELINGER 4.1 Lokalafdelingen arbejder for at fremme foreningens formål og aktiviteter lokalt. 4.2 Bestyrelsen godkender etablering af lokalafdelinger. Bestyrelsens tilslutning kan en afdeling omfatte flere kommuner eller, hvor forholdene taler herfor, kan der være flere lokalafdelinger i en kommune. 4.3 Bestyrelsen godkender en standard lokalafdelingsvedtægt, der skal være gældende for alle lokalafdelinger, og bestyrelsen fastlægger rammerne for lokalafdelingernes virke, aktiviteter og økonomi. 4.4 Hver lokalafdeling ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges efter regler fastsat i lokalafdelingens vedtægter. 5. GENERALFORSAMLING 5.1 Generalforsamlingen er foreningen Team Succes højeste myndighed. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal. 5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Bestyrelsen eller mindst 1/3 af afdelingerne eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 14 dage og være afholdt senest 2 måneder efter, at ønske herom er fremsat. 5.4 Generalforsamlingen indkaldes af Bestyrelsen elektronisk eller med almindelig post til medlemmerne samt annoncering på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke sager der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 5.5 Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt til Bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent og skriftlig tilmelding elektronisk eller med almindelig post senest 10 hverdage før generalforsamlingen. 5.6 Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. 5.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse - 3

4 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen, afdelinger eller medlemmer 5. Kontingent for det følgende år til godkendelse 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 5.9 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Hvert medlem har en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse De beslutninger, som tages på generalforsamlingen, føres til referat. Referatet underskrives af dirigent og referent. 6. LANDSBESTYRELSE 6.1 Bestyrelsen, som til enhver tid bør være sammensat således, at den har komplementære kompetencer, der modsvarer foreningens behov og udvikling, sammensættes som følger: Generalforsamlingen vælger 4 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. Hvert år erstatter 2 nye bestyrelsesmedlemmer de 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 6.2 Bestyrelsen kan med henblik på at supplere bestyrelsens komplementære kompetencer udpege 1 til 2 medlemmer til bestyrelsen, der efter bestyrelsens skøn, har særlig kompetence til gavn for foreningen og bestyrelsens arbejde for 2 år ad gangen. 6.3 Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges henholdsvis genudpeges. 6.4 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen en formand og en næstformand. 7. LANDSBESTYRELSENS VIRKSOMHED Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategiske ledelse af foreningen Team Succes Bestyrelsen ansætter en generalsekretær, der forestår den daglige ledelse. - 4

5 7.2 Bestyrelsen holder mindst 4 møder om året, og formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor beder herom. 7.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet. 7.4 Generalsekretæren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 7.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. 7.6 Der udarbejdes et referat af bestyrelsesmøderne. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få dette noteret i referatet. Samme ret har Generalsekretæren. 7.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit arbejde. 7.8 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted. 7.9 Et bestyrelsesmedlem eller direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura) Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens midler til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan i denne forbindelse træffe aftale om optagelse af lån i anerkendte penge- eller realkreditinstitutter. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. 8. SEKRETARIAT 8.1 Sekretariatet har ansvaret for foreningens daglige drift. Sekretariatet ledes af en af Bestyrelsen ansat direktion (generalsekretær). 9. TEGNING OG HÆFTELSE 9.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en generalsekretær, eller i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af hele Bestyrelsen. - 5

6 9.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser. 10. ÅRSRAPPORT 10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge af foreningens status som forening. 11. REVISION 11.1 Den i pkt nævnte årsrapport skal revideres af foreningens revisor Den af revisor reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsrapport forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. 12. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING 12.1 Forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer Opløsning sker efter selskabslovens regler om likvidation, og et eventuelt overskud udloddes af likvidator i overensstemmelse med det i pkt. 2.1 nævnte formål og efter generalforsamlingens indstilling. Som dirigent: - 6

7 I Landsbestyrelsen: - 7

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere