Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år"

Transkript

1 Dato: 25. juni 2014 Sag 14/ : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab har den 2. maj 2014 på vegne af Vester Hjermitslev Varmeværk anmodet Sekretariatet for Energitilsynet ( sekretariatet ) om at måtte indregne en underdækning på i alt kr. i varmepriserne over en periode på 15 til 18 år. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 2. Ifølge det for sekretariatet oplyste, er underdækningen opstået dels som følge af underdækning på den løbende drift, dels ved at værket over en periode har ydet lån til drift af Vester Hjermitslev Varmeværks varmeleverandør: Den selvejende Institution Vester Hjermitslev Energiselskab (herefter Energiselskabet ), der gik konkurs den 1. april Endvidere har varmeværket lånt Energiselskabet penge til en ny motor. 3. Konkursbehandlingen er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke endelig opgjort, hvor stort et beløb, der er tilbage på lånet, som varmeværkets andelshavere hæfter for i henhold til varmeværkets vedtægter. Det er oplyst, at, at alle forbrugere betragtes som andelshavere. 4. Det er heller ikke opgjort, hvor stor en del af det tidligere ydede lån til den løbende drift, der må anses som uerholdeligt. 5. Endvidere har varmeværket en underdækning som følge af, at en stigning i prisen på køb af varmt vand fra 575 kr. til 750 kr. pr. MWh ikke er indregnet i varmeprisen. Yderligere har ledningstab været for lavt ansat, der er tvivl om et tilgodehavende hos et forsikringsselskab og endelig har varmeværket undladt at opkræve fakturerede afkoblingsudgifter hos kommunen. Side 1 af 15

2 2. Indstilling 6. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering, tilkendegiver formanden for Energitilsynet følgende vedrørende Vester Hjermitslev Varmeværks anmodning om at indregne en samlet overdækning på kr., jf. 20, stk. 1, og 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven, se lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer: Den del af underdækningen på den løbende drift, der vedrører stigning i udgifter til indkøb af varmt vand og større tab på ledningstab, kan indregnes i varmepriserne, da der er tale om manglende dækning af indregningsberettigede omkostninger, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Tabet ved den manglende forsikringsdækning er en indregningsberettiget omkostning, forudsat, at der er tale om et tab som følge af manglende dækning for skade på varmeværkets anlæg, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Tab, opstået om følge af, at varmeværket har undladt at opkræve afkoblingsomkostninger hos kommunen, kan først indregnes, når det er realiseret, dvs. at tabet må betragtes som uerholdeligt, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Underdækning, opstået som følge af tab på varmeforsyningens långivning til Energiselskabet, kan ikke indregnes i varmeprisen, da tab på lån til ens leverandør ikke kan anses som indregningsberettigede i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at indlede forhandling med Vester Hjermitslev Varmeværk om størrelsen af den underdækning, der i henhold til denne tilkendegivelse kan indregnes i varmepriserne og til, hvis forhandlingerne ikke fører til resultat at udstede pålæg om overholdelse af tilkendegivelsen. Sekretariatet bemyndiges ligeledes til at forhandle en plan for indregning over en periode op til 18 år af den indregningsberettigede del af underdækningen. Side 2 af 15

3 3. Sagsfremstilling 7. Den 2. maj 2014 har revisor Henning Nielsen, HS Revision Registreret revisionsaktieselskab på vegne af Vester Hjermitslev Varmeværk anmodet om tilladelse til, at en opstået underdækning på kr. indregnes i varmepriserne over en periode på 15 til 18 år, 8. Baggrunden for anmodningen er, at Vester Hjermitslev er et meget lille varmeværk med 160 forbrugere (der alle betragtes som andelshavere), og at en indregning over en kort periode vil betyde meget store prisstigninger, som vurderes have katastrofale følger for byen. 9. Det fremgår af anmodningen, at Vester Hjermitslev Varmeværk i de sidste ti år udelukkende har aftaget varme fra Energiselskabet, som nu er under konkurs. 10. Underdækningen i varmeværkets løbende drift er opstået dels som følge af, at en stigning i prisen for den varme, der er videreleveret til forbrugerne ikke er indregnet i priserne, ledningstab er anslået for lavt, et forsikringstab er ikke indregnet og endvidere har varmeværket ikke opkræver frakoblingsomkostninger hos kommunen. 11. Underdækningen består af følgende poster: Underdækning ved varmeværkets drift Varmeværkets tab på lån til Energiselskabets løbende drift Varmeværkets tab på lån til Energiselskabets anlægsinvesteringer I alt kr kr kr kr. Lån til Energiselskabets løbende drift 12. Varmeværket havde, efter det til sagen oplyste, gennem de seneste år været opmærksom på, at økonomien i Energiselskabet var nødlidende, og da det fremgik af en rapport fra et uvildigt ingeniørfirma, at nogle omlægninger af driften i Energiselskabet ville kunne resultere i billig varme til byen, besluttede varmeværket at låne Energiselskabet likvide midler til fortsat drift. 13. Tilgodehavendet på dette udlån af likvide midler blev ved Energiselskabets konkurs den 1. april 2014 opgjort til kr. Side 3 af 15

4 Lån til Energiselskabet til ny motor 14. Da Energiselskabet ud over tilskud af likvide midler havde behov for penge til at installere en ny motor til produktion af varmt vand, blev der af varmeværket i 2012 hjemtaget to lån på henholdsvis kr. og kr. 15. Disse lån blev hjemtaget med kommunegaranti i Kommunekredit. Jammerbugt Kommune stillede som betingelse for at yde de to lån krav om, at varmeværket stod som debitor i henhold til lånene, således at det var varmeværkets forbrugere, der sammen med kommunen indestod for tilbagebetaling af lånene. Det samlede lånebeløb blev af varmeværket videreudlånt til Energiselskabet. 16. De løbende ydelser på lånene blev betalt af varmeværket, som derefter fik beløbene refunderet af Energiselskabet. Restgælden er på konkursdagen opgjort til kr. Størrelsen af varmeværkets tab er endnu ikke endelig opgjort, da behandlingen af konkursboet ikke er afsluttet. 17. I henhold til varmeværkets vedtægter hæfter andelshaverne direkte, personligt og solidarisk for lån optaget af varmeværket. Alle varmeaftagere er andelshavere. 18. Varmeværkets advokat Jesper Langsted fra advokatfirmaet Hjulmand- Kaptain har over for sekretariatet anført, at det pga. hæftelsesforholdene vil have meget store følger for forbrugerne, hvis tilbagebetalingen af lånet ikke kan ske over varmepriserne og over en lang periode på 15 til 18 år. 19. Da der er 160 forbrugere i varmeværket, vil den samlede underdækning på 4,6 mio. kr. gennemsnitligt udgøre ca kr. pr. forbruger. Varmeværkets tab på op til 3,3 mio.kr. på lån ydet til Energiselskabets drift og anlægsinvesteringer må udgør ca kr. pr. forbruger. 20. Hvis afdragene på lånene til Energiselskabet ikke kan indregnes i varmepriserne, vurderes der at være risiko for, at Kommunekredit som kreditor inddriver lånet hos de (forventeligt få) debitorer, der vurderes at kunne betale og overlader det til disse debitorer at søge regres hos de øvrige forbrugere. 21. Advokat Jesper Langsted fra advokatfirmaet HjulmandKaptain oplyste den 4. maj 2014 telefonisk til sekretariatet, at han er advokat for Vester Hjermitslev Varmeværk i sagen om den opståede underdækning. Efter aftale er udkast til denne tilkendegivelse sendt i høring hos advokaten. Derudover har advokat Pernille Aagaard Truelsen, som advokat for Jammerbugt Kommune, haft udkastet til tilkendegivelse i høring. 22. Advokat Langsted har oplyst, at det er af meget stor betydning for Vester Hjermitslev Varmeværks fastsættelse af priser hurtigt at få en tilkendegivelse Side 4 af 15

5 om, at den opståede underdækning kan indregnes i varmepriserne. En tilkendegivelse om, at kun en del af underdækningen kan indregnes i priserne kan ifølge advokaten potentielt have meget stor betydning for varmeforbrugernes økonomi. Advokat Langsted har i af 22. maj 2014 til sekretariatet fremført følgende om konsekvenserne af, at tabet ved långivningen ikke kan indregnes i varmepriserne: Det fortvivlende i sagen er jo, at i det omfang varmeforsyningsloven måtte hindre en inddækning af tabene i varmeprisen, ændrer det jo intet på forbrugernes hæftelse. Der kan således opstå den situation, at varmeværket forbydes at opkræve underdækningen over varmeprisen, idet man så alternativt må afkræve hver enkelt andelshaver vedkommendes andel, og i det omfang den ikke indgår, må man afkræve de øvrige den ikke indgåede del. Kommunekredit er jo formentlig ligeglade med, om man må indregne underdækningen i varmepriserne eller ej, idet man derfra vil holde sig til sin selvskyldnerkautionist og til varmeværket/andelshaverne, der jo civilretligt hæfter uanset varmeforsyningslovens regler. Der foreligger således nærmest en nødretssituation, hvor jeg indstændigt må anmode om, at man udviser fleksibilitet med hensyn til ansøgningens medholdelighed i forhold til varmeforsyningsloven, så man ikke udløser økonomisk kollaps for borgerne i den lille og i forvejen hårdt plagede by. 23. Advokat Pernille Aagaard fra advokatfirmaet Energi&Miljø, som er advokat for Jammerbugt Kommune, har oplyst, at det fremgår af kommunegarantierne for de stillede lån, at de blev givet til anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværk. 24. Det er oplyst af advokat Jesper Langsted, at der ikke er nogen del af det ydede lån, der er anvendt til anlægsinvesteringer i varmeværket selv. Det ydede lån er ratevis blevet viderelånt og udbetalt til Energiselskabet. 25. Som dokumentation for dette har advokaten fremsendt referat fra ekstraordinær generalforsamling i Vester Hjermitslev Varmeværk af 14. maj 2012 og referat af generalforsamling af 5. september Af referat fra ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 2014 fremgår: Det bemærkes, at varmeværket betaler for installationen af motoren på Energiværket 27. Af referat fra generalforsamling den 5. september 2012 fremgår: Det bemærkes, at der ifølge referater af økonomiudvalgets er der blevet udbetalt 1,8 mill.kr. Hvorfor er udgifterne til dette lån ikke med i budgettet? Side 5 af 15

6 varmeværket har lånt pengene til Energiselskabet, som betaler renter og afdrag. Der spørges om hvordan varmeværket har sikret sig de 1,8 mill.? - Vi har ikke kunne finde en løsning vedr. sikring. Varmeværket har lånt Energiværket pengene for at energiværket kan køre videre. Vi håber på, at det med tiden kan give billigere varme til forbrugerne. Der blev spurgt om de 3 mill. (1,8+1,2) skal bruges for at energiværket kan køre? - Energiværket har købt bio-olie for at producere varme i vinter, da der ikke kunne skaffes fiskeaffald. Energiværket valgte i foråret at omlægge produktionen til majs. Denne omlægning har været dyr, men nødvendig. Vi tror på projektet. Det er det de 3 mill. går til. 28. Der ses heller ikke at være dokumentation i de fremsendte specifikationer til årsregnskab 2013 for, at en del af lånebeløbet skulle være anvendt til anlægsinvesteringer. 29. Advokat Jesper Langsted oplyste, at der forelå en aftale imellem Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk, hvorefter varmeværket skulle betale for den olie som Energiselskabet anvendte, imod at Energiselskabet garanterede at levere varme til varmeværket. Det beløb varmeværket skulle betale for den leverede varme fra Energiselskabet skulle så modregnes det beløb, som varmeværket havde betalt for den olie. Denne modregning skete ikke i praksis. 30. Det er Jammerbugt Kommunes opfattelse, at det lånte beløb, som varmeværket hæfter for løbende er blevet anvendt til betaling for olie til Energiselskabet i henhold til denne aftale. 31. Advokat Pernille Aagaard har i af 23. juni fremført, at Jammerbugt Kommune har konstateret, at Vester Hjermitslev Varmeværk ikke har overholdt den underliggende aftale- som også fremgik af kommunegarantien om, at varmeværket skulle afholde udgifterne til Energiselskabets olieforbrug. 32. Advokat Pernille Aagaard oplyser, at de skyldige beløb i henhold til aftalen udgør ca kr. for perioden fra 2010/11 og frem til konkurstidspunktet, men at beløbet ikke er endeligt opgjort. 33. Advokat Langsted har telefonisk over for sekretariatet oplyst, at lånene i Kommunekredit har en restløbetid på 18 år, og at lånene ikke er blevet opsagt af Kommunekredit. 34. Advokat Langsted har endvidere telefonisk anmodet om, at hvis Energitilsynet finder, at tabet på lånene til Energiselskabet ikke kan indregnes i priserne, træffer tilsynet en afgørelse i stedet for at meddele sin tilkendegivelse, da det er af stor betydning for varmeværket, at Energiklagenævnet får lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. 35. På grund af sagens hastende karakter og de store konsekvenser for varmeforbrugerne, og da spørgsmålet om et varmeværks långivning til en leverandør ikke tidligere har været behandlet af Energitilsynet og derfor er af principiel karakter, er denne tilkendegivelse afgivet af Energitilsynets formand i henhold Side 6 af 15

7 til 13 i Forretningsorden for Energitilsynet, hvorefter formanden kan tage stilling til sager af hastende karakter. Høring 36. Udkast til tilkendegivelse har været sendt i høring hos advokat Jesper Langsted, som i sit høringssvar bemærker, at han er enig i sekretariatets bedømmelse i henhold til reglerne i varmeforsyningsloven. 37..Advokat Pernille Aagaard Truelsen, der er advokat for Jammerbugt Kommune har oplyst, at det fremgår af kommunegarantierne vedrørende de ydede lån til Vester Hjermitslev Varmeværk, at en del af lånebeløbet skulle anvendes til anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværks eget lån. 38. Det har imidlertid ikke været muligt for advokaten at fremskaffe dokumentation for, at det beløb der var forudsat anvendt til anlægsinvesteringer faktisk er blevet anvendt i overensstemmelse med formålet i garantierne, hvorimod advokat Jesper Langsted har fremsendt dokumentation i form af referater fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, hvoraf fremgår, at beløbene fra de kommunegaranterede lån er videreudlånt til Energiselskabet. 39. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har den 23. juni 2014 endvidere oplyst, at Jammerbugt Kommune ved regnskabsgennemgang hos Energiselskabet og varmeværket har konstateret, at varmeværket trods vilkår herom i kommunens tidligere garantitilsagn ikke har betalt for olien forbrugt på varmeværkets centraler. Udgiften til køb af til varmeværkets centraler har været afholdt af Energiselskabet selvom det var varmeværket som aftog varmen fra centralerne. 40. I den anledning vil gerne bede Energitilsynet tage stilling til om udgiften til indkøb af olie som varmeværket ikke har betalt for perioden efter 2011 kan optages som en post i varmeregnskabet og dermed i den indregningsberettigede underdækning, der kan indregnes hos forbrugerne Advokat Jesper Langsted har bestridt, at varmeværket ikke har betalt for den olie, der blev forbrugt af varmeværket selv. Han henviser til, at det ikke fremgår af værkets regnskaber, at værket skulle skylde Energiselskabet for olie. Tværtimod var Energiselskabets solvens så dårlig, at varmeværkets forbrugere ofte måtte betale for bioolieleverancerne til Energiselskabet, for så efterfølgende at modregne dette i de månedlige varmeopkrævninger fra Energiselskabet til varmeværket. Den olie Energiselskabet har anvendt i sine kedler, er således betalt som en del af Vester Hjermitslevs varmeforbrugere, som en del af varmeprisen. 42. Advokaten bemærker, at i henhold til regnskaberne er det Energiselskabet, der skylder varmeværket penge ikke omvendt. Side 7 af 15

8 43. Advokat Pernille Aagaard har efterfølgende fremført, at varmeværket ikke har betalt Energiselskabet det, som det kostede Energiselskabet at producere på varmeværkets kedler, og at Energiselskabet derfor har et krav imod varmeværket, og at dette strider imod varmeværkets forpligtelse i henhold til garantiaftalen, hvor varmeværket forpligtede sig til at betale for den varme, Energiselskabet producerede på varmeværkets kedler. Side 8 af 15

9 4. Lovgrundlag 44. Varmeforsyningslovens 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkostninger, der af kollektive varmeforsyninger kan indregnes i priserne. 20, stk. 1, er sålydende:»kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 20 a og 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning.«45. For at være indregningsberettiget skal en omkostning både tilhøre en af de kategorier (arter), der er oplistet i 20, stk. 1, og omkostningen skal være nødvendig. 46. I henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan Energitilsynet gribe ind, hvis priser eller betingelser er urimelige eller i strid med varmeforsyningslovens bestemmelse i 20, stk. 1, om omkostningsbestemte priser, såfremt det urimelige forhold ikke kan bringes til ophør ved forhandling, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. 21, stk. 4, er sålydende: Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. 47. For at en omkostning kan indregnes i varmeprisen, skal den vedrøre den pågældende forsyning selv. Desuden skal omkostningen være nødvendig i forhold til den aktivitet at drive en varmeforsyning. Der henvises til Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2009 vedrørende Øster Toreby Varmeværks indregning af kursgevinst/tab i varmepriserne.. I sin begrundelse udtalte Energitilsynet: De omkostninger, der kan indregnes, skal samtidig være direkte omkostninger vedrørende værket og dets produktion.... Et andet - relateret spørgsmål - er om realiserede gevinster og realiserede tab på værdipapirer eller realiserede gevinster og realiserede tab på valuta kan indregnes som henholdsvis indtægter og omkostninger i varmeprisen. Det vil formentlig her være uproblematisk at indregne en indtægt. Men om et tab vil kunne indregnes som en nødvendig Side 9 af 15

10 omkostning vil afhænge af en konkret vurdering af, om den pågældende finansielle transaktion kan betragtes som nødvendig i forhold til den aktivitet at drive en varmeforsyning. 48. Energiklagenævnet har desuden i afgørelse af 24. marts 2011 vedrørende E.ON Produktion udtalt: Det afgørende for vurderingen af, om en udgift kan indregnes i varmeprisen er, om denne er afholdt af selskabet, samt hvorvidt udgiften i sig selv må anses nødvendig. 49. Reglerne for indregning af regnskabsmæssig over- og underdækning er fastlagt i Gas- og Varmeprisudvalget og nu Energitilsynets praksis. Reglerne og praksis er beskrevet i Energitilsynets Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over- og underdækning af juni Formanden for Energitilsynet kan i henhold til 13 i Forretningsorden for Energitilsynet tage stilling til sager af hastende karakter: Bestemmelsen er sålydende: Energitilsynets formand kan afgøre sager, der er så hastende, at de ikke kan afvente en forelæggelse for Energitilsynet, eller som efter formandskabets vurdering i øvrigt er egnede til, at formanden træffer afgørelse. Beretning om sådanne afgørelser skal gives på det nærmest følgende møde i Energitilsynet. Side 10 af 15

11 5. Vurdering 51. Det er en betingelse for, at en underdækning kan indregnes i priserne, i den eller de følgende regnskabsår, at de omkostninger der danner grundlag for den regnskabsmæssige over- eller underdækning, er indregningsberettigede i henhold til reglerne i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og at omkostningen vedrører virksomheden selv, jf. Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2009 vedrørende Øster Toreby Varmeværk og Energiklagenævnets afgørelse af 24. marts 2011 vedrørende E.ON Produktion. 52. Driftsmæssige over- eller underdækninger skal i henhold til Energitilsynets praksis indregnes i priserne i det følgende regnskabsår. 53. Energitilsynet kan dog tillade, at indregningen sker over en længere periode. En indregning over en længere periode kan eksempelvis tillades ud fra et hensyn til at sikre, at priserne ikke fluktuerer for meget. 54. Det er i sagen oplyst, at underdækningen i varmeværkets løbende drift ( kr.) hidrører fra en prisstigning på leverance af varmt vand, og at udgiften til ledningstab var anslået for lavt. Endvidere indgår tab ved manglende forsikringsmæssig dækning af et lidt tab og endelig tab på grund af manglende fakturering af såkaldte frakoblingsomkostninger. 55. Underdækningen som følge af stigningen i prisen på leverancen af varmt vand og ledningstab er en nødvendig driftsomkostning, der er indregningsberettiget i varmepriserne i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Det samme gælder tabet ved den manglende forsikringsdækning efter en skade på varmeværkets anlæg. 56. Sekretariatet går ud fra, at tabet som følge af manglende fakturering af frakoblingsomkostninger over for kommunen drejer sig om, at varmeværket som følge af problemerne i værkets bestyrelse har undladt at opkræve disse omkostninger hos kommunen. 57. I henhold til Energitilsynets praksis skal den enkelte varmeforbruger betale de omkostninger, der vedrører hans forbrug, således at andre forbrugere ikke belastes med disse omkostninger. 58. En varmeforsyning kan derfor ikke indregne tab, som skyldes at varmeleverandør har forsømt at følge op på sin procedure for inddrivelse af restancer og dermed har lidt et tab. 59. Et, tab kan først indregnes, når det kan dokumenteres (f.eks. ved kendelse fra fogedretten) at beløbet er uerholdeligt. Uanset, at det har været forsøgt inddrevet i medfør af dansk rets almindelige inddrivelsesmidler. 60. Beløbet på kr. skal derfor fratrækkes endnu ikke realiserede tab. Side 11 af 15

12 61. I henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, kan driftsomkostninger og finansieringsomkostninger ved fremmedkapital indregnes i varmeprisen. Det er dog en betingelse for indregning, at omkostningerne vedrører varmeværkets egen drift og finansieringen heraf, jf. punkt 42 og 43 i afsnittet om lovgrundlaget Omkostningen ved tab på långivning til en leverandørs driftsudgifter eller finansiering af en leverandørs anlægsinvesteringer er efter deres art ikke en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, da en leverandørs driftsudgifter og anlægsinvesteringer ikke vedrører varmeværket selv, og ikke har en nødvendig sammenhæng med det at drive varmeforsyning. Dette gælder, uanset om varmeforsyningen låner direkte til leverandøren eller videreformidler et lån, som værket selv hæfter for, til leverandøren. 63. Det samme gælder for udgifter til en varmeleverandørs brændselsindkøb, da dette ikke er en driftsudgift, der vedrører varmeværkets egen drift. 64. Vedrørende det af advokat Pernille Aagaard rejste spørgsmål om eventuelle krav på betaling af olie bemærkes, at det ligger udenfor Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk måtte have krav imod hinanden som følge af underliggende aftaler eller garantierklæring om, hvem der var forpligtet til at betale for olieforbrug i henholdsvis Energiselskabet eller varmeværket. 65. Spørgsmål om fortolkning af forpligtelsen ifølge sådanne aftaler og deraf følgende mulige krav er civilretlige spørgsmål, ikke kan behandles af Energitilsynet, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, som fastlægger Energitilsynets kompetenceområde og fastsætter, at Energitilsynet ikke behandler civilretlige spørgsmål. 66. Spørgsmålet om disse krav må henvises til behandling i Energiselskabets konkursbo og hos domstolene. 67. Det bemærkes, at en varmeforsynings egne udgifter til brændsel til anvendelse i eget anlæg er en indregningsberettiget driftsomkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Ved bedømmelsen af, om dispositionen med at låne Energiselskabet midler til den løbende drift ville kunne anses for at have en været fornuftig disposition - uanset at der ikke er tale om en omkostning, der efter sin art er indregningsberettiget finder Energitilsynet i øvrigt, at det forhold, at det var nødvendigt for Energiselskabet at låne til den løbende drift, tydeligt burde have indikeret, at der var tale om en risikabel disposition, som udsatte varmeforbrugerne for en unødig risiko. Side 12 af 15

13 69. Det samme gælder varmeværkets accept af at stå som debitor hos Kommunekredit og derefter videreformidle lånet til Energiselskabet. At Energiselskabet på dette tidspunkt måtte betragtes som økonomisk usolidt, og en långivning derfor unødigt risikabel understøttes af, at Kommunekredit som ufravigelig betingelse for sin kreditgivning stillede krav om, at Jammerbugt Kommune og varmeværket skulle stå som henholdsvis kautionist og debitor, da Kommunekredit ikke ønskede Energiselskabet som debitor. 70. Tab ved långivning til Energiselskabets løbende drift er ikke en omkostning, der vedrører Vester Hjermitslev Varmeværks egen løbende drift, men omkostninger til drift i et andet selskab. Udgiften kan derfor ikke anses som indregningsberettiget i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Det er oplyst af advokat Pernille Aagaard, der er advokat for Jammerbugt Kommune, at det fremgik af de stillede garantier, at en del af lånene skulle gå til finansiering af anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværk. Finansieringsomkostninger til varmeværkets egne anlægsinvesteringer ville være en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Advokat Jesper Langsted har imidlertid oplyst, at ingen del af de kommunegaranterede lån er anvendt til anlægsinvesteringer i varmeværket. De lånte beløb er ratevis blevet viderelånt og overført til Energiselskabet. Dette fremgår af referater fra henholdsvis ekstraordinær og ordinær generalforsamling i varmeværket. Det fremgår endvidere ikke af de medsendte specificerede regnskaber for 2012/13, at der skulle være anmeldt midler fra lånene til anlægsinvesteringer. 73. Advokat Jesper Langsted oplyste, at der forelå en aftale imellem Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk, hvorefter varmeværket skulle betale for den olie som Energiselskabet anvendte, imod at Energiselskabet garanterede at levere varme til varmeværket. Det beløb varmeværket skulle betale for den leverede varme fra Energiselskabet, skulle så modregnes i det beløb, der skulle betales for olie. Denne modregning skete imidlertid ikke i praksis, der blev blot af varmeværket overført penge til Energiselskabets olieindkøb. 74. Det er Jammerbugt Kommunes opfattelse, at det lånte beløb, som varmeværket hæfter for løbende er blevet anvendt til betaling for olie til Energiselskabet i henhold til denne aftale. 75. Advokat Pernille Aagaard har oplyst, at Jammerbugt Kommune har konstateret, at Vester Hjermitslev Varmeværk ikke har opfyldt den underliggende aftale- som også var en del af garantien, om, at betale for olien, og at varmeværket derfor skylder Energiselskabet ca kr. Side 13 af 15

14 76. Det skal bemærkes, at denne underliggende aftale ikke har betydning for spørgsmålet om, hvilke omkostninger der af Vester Hjermitslev kan indregnes i varmeprisen. 77. Med mindre der ved fastsættelsen af det ikke-indregningsberettigede beløb fremkommer oplysninger, der dokumenterer, at en del af lånebeløbet er anvendt til investeringer i Vester Hjermitslev Varmeværks egne anlæg, er oplysningen om, hvad en del af det fra Kommunekredit til Vester Hjermitslev Varmeværks udlånte beløb var forventet anvendt til uden betydning, og det/de pågældende beløb kan ikke anses for indregningsberettigede i varmeprisen. 78. Tabet ved långivning til dækning af Energiselskabets køb af motor vedrører, jf. argumentationen i punkt 54, ikke en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Da Energiselskabets konkursbo ikke er afsluttet, er det endnu ikke endeligt opgjort, hvor stort et tab, varmeværket får på det lån, der blev ydet til Energiselskabets løbende drift og anlægsinvesteringer. 80. Vester Hjermitslev Varmeværk vil således i varmepriserne alene kunne indregne underdækning vedrørende varmeværkets egen løbende drift, det vil sige kr., fratrukket endnu ikke realiserede tab. 81. Varmeværkets advokat anmoder om, at Energitilsynet udviser fleksibilitet med hensyn til at godkende ansøgningen om at indregne den samlede underdækning på 4,6 mio.kr. 82. Sekretariatet bemærker hertil, at varmeforsyningsloven ikke indeholder hjemmel til, at Energitilsynet kan give dispensation fra overholdelse af varmeforsyningslovens prisbestemmelser eller udvise en fleksibilitet i fortolkningen af prisbestemmelserne, der gør, at en ikke-indregningsberettiget omkostning gøres til en indregningsberettiget omkostning. Den fleksibilitet som Energitilsynet kan udvise er at tillade indregning af den indregningsregningsberettigede del af underunderdækningen over en længere tidsperiode. Det kan i øvrigt bemærkes, at det er blevet oplyst, at varmeværkets lån til Kommunekredit ikke er blevet opsagt af Kommunekredit og at lånet har en restløbetid på 18 år. 83. Såfremt varmeværkets ejere (her varmekunderne, da det er et forbrugerejet værk) tilbagebetaler lånet over restløbetiden på 18 år forholdsmæssigt efter deres varmeforbrug, så vil det økonomisk set udgøre omtrent samme økonomiske belastning af varmeforbrugerne, som hvis varmeværket havde fået lov til at indregne tab på lån til varmeleverandøren i varmepriserne over 18 år. 84. Det ligger uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til civilretlige spørgsmål, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, hvorfor tilsynet ikke kan tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt varmeforsyningen forbrugere opfylder betingelserne for at kunne anses som andelshavere eller om forbrugerne på an- Side 14 af 15

15 det grundlag end vedtægterne kan anses for at hæfte for varmeforsyningens låneoptagelse og långivning til Energiselskabet. 6. Indstilling 85. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver formanden for Energitilsynet følgende, vedrørende Vester Hjermitslev Varmeværks anmodning om at indregne en samlet overdækning på kr., jf. 20, stk. 1, og 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven, se lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer: Den del af underdækningen på den løbende drift, der vedrører stigning i udgifter til indkøb af varmt vand og større tab på ledningstab, kan indregnes i varmepriserne, da der er tale om manglende dækning af indregningsberettigede omkostninger. Tabet ved den manglende forsikringsdækning er en indregningsberettiget omkostning, under forudsætning af, at der er tale om et tab som følge af manglende dækning for skade på varmeværkets anlæg. Tab, opstået om følge af, at varmeværket har undladt at opkræve afkoblingsomkostninger hos kommunen, kan først indregnes, når de er realiseret, dvs. at tabene må betragtes som uerholdeligt. Underdækning, opstået som følge af varmeforsyningens långivning til Energiselskabet, kan ikke indregnes i varmeprisen, da omkostningerne til dette lån ikke kan anses som indregningsberettigede i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at indlede forhandling med Vester Hjermitslev Varmeværk om størrelsen af den underdækning, der i henhold til denne tilkendegivelse kan indregnes i varmepriserne og til, hvis forhandlingerne ikke fører til resultat at udstede pålæg om overholdelse af tilkendegivelsen. Sekretariatet bemyndiges ligeledes til at forhandle en plan for indregning over en periode på op til 18 år af den indregningsberettigede del af underdækningen. Side 15 af 15

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016 Deltagelse i biogasprojekter Landbrugsseminar 16. marts 2016 Hvad er biogas? Biogas opstår under forskellige biomassers nedbrydelse og består af metan og kuldioxid Ifølge Energistyrelsen er der: - 23 fællesanlæg

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum (Varmeforsyning) Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens 20, stk. 6 Nævnsformand,

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 160 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG ENERGITILSYNETS MØDE DEN 21. JUNI 2017 BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG 21. juni 2017 Varme 17/05558 MLD BILAG 2 RETSGRUNDLAG 1. INDLEDNING 1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven

Læs mere

Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata

Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata i henhold til 21, stk. 1, i varmeforsyningsloven lovbekendtgørelse nr. 347 af 17/05/2005 Selskab Værk Kontaktperson e-mail Adresse Postnummer By Regnskabsperiode

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Indledning Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) skal årligt,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING

BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING 29. november 2016 Varme 16/08543 MLD/RVN 1. RESUMÉ 1. Sagen angår konkret to spørgsmål; om Brdr. Hartmann A/S (herefter Brdr.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2006 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2006 stadfæstes. (Varmeforsyning) Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. august 2006 påbud om tilbageførelse af Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. s overdækning til varmeforbrugerne Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk for Kibæk Varmeværk A.m.b.a Kibæk Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Navn og Hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.M.B.A.

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Svebølle Regnskab for året 2006 /2007 16. regnskabsår. Skolevej 8b 4490 Jerslev Tlf 59 59 54 08 Fax 59 59 52 70 Mail: Bent@olepseftf.dk

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012.

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. Punkt 4. Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. 2011-41197. Forsyningsvirksomhederne fremsender til Forsyningsudvalgets orientering udkast til årsrapport 2012 samt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere