Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år"

Transkript

1 Dato: 25. juni 2014 Sag 14/ : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab har den 2. maj 2014 på vegne af Vester Hjermitslev Varmeværk anmodet Sekretariatet for Energitilsynet ( sekretariatet ) om at måtte indregne en underdækning på i alt kr. i varmepriserne over en periode på 15 til 18 år. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 2. Ifølge det for sekretariatet oplyste, er underdækningen opstået dels som følge af underdækning på den løbende drift, dels ved at værket over en periode har ydet lån til drift af Vester Hjermitslev Varmeværks varmeleverandør: Den selvejende Institution Vester Hjermitslev Energiselskab (herefter Energiselskabet ), der gik konkurs den 1. april Endvidere har varmeværket lånt Energiselskabet penge til en ny motor. 3. Konkursbehandlingen er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke endelig opgjort, hvor stort et beløb, der er tilbage på lånet, som varmeværkets andelshavere hæfter for i henhold til varmeværkets vedtægter. Det er oplyst, at, at alle forbrugere betragtes som andelshavere. 4. Det er heller ikke opgjort, hvor stor en del af det tidligere ydede lån til den løbende drift, der må anses som uerholdeligt. 5. Endvidere har varmeværket en underdækning som følge af, at en stigning i prisen på køb af varmt vand fra 575 kr. til 750 kr. pr. MWh ikke er indregnet i varmeprisen. Yderligere har ledningstab været for lavt ansat, der er tvivl om et tilgodehavende hos et forsikringsselskab og endelig har varmeværket undladt at opkræve fakturerede afkoblingsudgifter hos kommunen. Side 1 af 15

2 2. Indstilling 6. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering, tilkendegiver formanden for Energitilsynet følgende vedrørende Vester Hjermitslev Varmeværks anmodning om at indregne en samlet overdækning på kr., jf. 20, stk. 1, og 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven, se lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer: Den del af underdækningen på den løbende drift, der vedrører stigning i udgifter til indkøb af varmt vand og større tab på ledningstab, kan indregnes i varmepriserne, da der er tale om manglende dækning af indregningsberettigede omkostninger, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Tabet ved den manglende forsikringsdækning er en indregningsberettiget omkostning, forudsat, at der er tale om et tab som følge af manglende dækning for skade på varmeværkets anlæg, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Tab, opstået om følge af, at varmeværket har undladt at opkræve afkoblingsomkostninger hos kommunen, kan først indregnes, når det er realiseret, dvs. at tabet må betragtes som uerholdeligt, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Underdækning, opstået som følge af tab på varmeforsyningens långivning til Energiselskabet, kan ikke indregnes i varmeprisen, da tab på lån til ens leverandør ikke kan anses som indregningsberettigede i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at indlede forhandling med Vester Hjermitslev Varmeværk om størrelsen af den underdækning, der i henhold til denne tilkendegivelse kan indregnes i varmepriserne og til, hvis forhandlingerne ikke fører til resultat at udstede pålæg om overholdelse af tilkendegivelsen. Sekretariatet bemyndiges ligeledes til at forhandle en plan for indregning over en periode op til 18 år af den indregningsberettigede del af underdækningen. Side 2 af 15

3 3. Sagsfremstilling 7. Den 2. maj 2014 har revisor Henning Nielsen, HS Revision Registreret revisionsaktieselskab på vegne af Vester Hjermitslev Varmeværk anmodet om tilladelse til, at en opstået underdækning på kr. indregnes i varmepriserne over en periode på 15 til 18 år, 8. Baggrunden for anmodningen er, at Vester Hjermitslev er et meget lille varmeværk med 160 forbrugere (der alle betragtes som andelshavere), og at en indregning over en kort periode vil betyde meget store prisstigninger, som vurderes have katastrofale følger for byen. 9. Det fremgår af anmodningen, at Vester Hjermitslev Varmeværk i de sidste ti år udelukkende har aftaget varme fra Energiselskabet, som nu er under konkurs. 10. Underdækningen i varmeværkets løbende drift er opstået dels som følge af, at en stigning i prisen for den varme, der er videreleveret til forbrugerne ikke er indregnet i priserne, ledningstab er anslået for lavt, et forsikringstab er ikke indregnet og endvidere har varmeværket ikke opkræver frakoblingsomkostninger hos kommunen. 11. Underdækningen består af følgende poster: Underdækning ved varmeværkets drift Varmeværkets tab på lån til Energiselskabets løbende drift Varmeværkets tab på lån til Energiselskabets anlægsinvesteringer I alt kr kr kr kr. Lån til Energiselskabets løbende drift 12. Varmeværket havde, efter det til sagen oplyste, gennem de seneste år været opmærksom på, at økonomien i Energiselskabet var nødlidende, og da det fremgik af en rapport fra et uvildigt ingeniørfirma, at nogle omlægninger af driften i Energiselskabet ville kunne resultere i billig varme til byen, besluttede varmeværket at låne Energiselskabet likvide midler til fortsat drift. 13. Tilgodehavendet på dette udlån af likvide midler blev ved Energiselskabets konkurs den 1. april 2014 opgjort til kr. Side 3 af 15

4 Lån til Energiselskabet til ny motor 14. Da Energiselskabet ud over tilskud af likvide midler havde behov for penge til at installere en ny motor til produktion af varmt vand, blev der af varmeværket i 2012 hjemtaget to lån på henholdsvis kr. og kr. 15. Disse lån blev hjemtaget med kommunegaranti i Kommunekredit. Jammerbugt Kommune stillede som betingelse for at yde de to lån krav om, at varmeværket stod som debitor i henhold til lånene, således at det var varmeværkets forbrugere, der sammen med kommunen indestod for tilbagebetaling af lånene. Det samlede lånebeløb blev af varmeværket videreudlånt til Energiselskabet. 16. De løbende ydelser på lånene blev betalt af varmeværket, som derefter fik beløbene refunderet af Energiselskabet. Restgælden er på konkursdagen opgjort til kr. Størrelsen af varmeværkets tab er endnu ikke endelig opgjort, da behandlingen af konkursboet ikke er afsluttet. 17. I henhold til varmeværkets vedtægter hæfter andelshaverne direkte, personligt og solidarisk for lån optaget af varmeværket. Alle varmeaftagere er andelshavere. 18. Varmeværkets advokat Jesper Langsted fra advokatfirmaet Hjulmand- Kaptain har over for sekretariatet anført, at det pga. hæftelsesforholdene vil have meget store følger for forbrugerne, hvis tilbagebetalingen af lånet ikke kan ske over varmepriserne og over en lang periode på 15 til 18 år. 19. Da der er 160 forbrugere i varmeværket, vil den samlede underdækning på 4,6 mio. kr. gennemsnitligt udgøre ca kr. pr. forbruger. Varmeværkets tab på op til 3,3 mio.kr. på lån ydet til Energiselskabets drift og anlægsinvesteringer må udgør ca kr. pr. forbruger. 20. Hvis afdragene på lånene til Energiselskabet ikke kan indregnes i varmepriserne, vurderes der at være risiko for, at Kommunekredit som kreditor inddriver lånet hos de (forventeligt få) debitorer, der vurderes at kunne betale og overlader det til disse debitorer at søge regres hos de øvrige forbrugere. 21. Advokat Jesper Langsted fra advokatfirmaet HjulmandKaptain oplyste den 4. maj 2014 telefonisk til sekretariatet, at han er advokat for Vester Hjermitslev Varmeværk i sagen om den opståede underdækning. Efter aftale er udkast til denne tilkendegivelse sendt i høring hos advokaten. Derudover har advokat Pernille Aagaard Truelsen, som advokat for Jammerbugt Kommune, haft udkastet til tilkendegivelse i høring. 22. Advokat Langsted har oplyst, at det er af meget stor betydning for Vester Hjermitslev Varmeværks fastsættelse af priser hurtigt at få en tilkendegivelse Side 4 af 15

5 om, at den opståede underdækning kan indregnes i varmepriserne. En tilkendegivelse om, at kun en del af underdækningen kan indregnes i priserne kan ifølge advokaten potentielt have meget stor betydning for varmeforbrugernes økonomi. Advokat Langsted har i af 22. maj 2014 til sekretariatet fremført følgende om konsekvenserne af, at tabet ved långivningen ikke kan indregnes i varmepriserne: Det fortvivlende i sagen er jo, at i det omfang varmeforsyningsloven måtte hindre en inddækning af tabene i varmeprisen, ændrer det jo intet på forbrugernes hæftelse. Der kan således opstå den situation, at varmeværket forbydes at opkræve underdækningen over varmeprisen, idet man så alternativt må afkræve hver enkelt andelshaver vedkommendes andel, og i det omfang den ikke indgår, må man afkræve de øvrige den ikke indgåede del. Kommunekredit er jo formentlig ligeglade med, om man må indregne underdækningen i varmepriserne eller ej, idet man derfra vil holde sig til sin selvskyldnerkautionist og til varmeværket/andelshaverne, der jo civilretligt hæfter uanset varmeforsyningslovens regler. Der foreligger således nærmest en nødretssituation, hvor jeg indstændigt må anmode om, at man udviser fleksibilitet med hensyn til ansøgningens medholdelighed i forhold til varmeforsyningsloven, så man ikke udløser økonomisk kollaps for borgerne i den lille og i forvejen hårdt plagede by. 23. Advokat Pernille Aagaard fra advokatfirmaet Energi&Miljø, som er advokat for Jammerbugt Kommune, har oplyst, at det fremgår af kommunegarantierne for de stillede lån, at de blev givet til anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværk. 24. Det er oplyst af advokat Jesper Langsted, at der ikke er nogen del af det ydede lån, der er anvendt til anlægsinvesteringer i varmeværket selv. Det ydede lån er ratevis blevet viderelånt og udbetalt til Energiselskabet. 25. Som dokumentation for dette har advokaten fremsendt referat fra ekstraordinær generalforsamling i Vester Hjermitslev Varmeværk af 14. maj 2012 og referat af generalforsamling af 5. september Af referat fra ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 2014 fremgår: Det bemærkes, at varmeværket betaler for installationen af motoren på Energiværket 27. Af referat fra generalforsamling den 5. september 2012 fremgår: Det bemærkes, at der ifølge referater af økonomiudvalgets er der blevet udbetalt 1,8 mill.kr. Hvorfor er udgifterne til dette lån ikke med i budgettet? Side 5 af 15

6 varmeværket har lånt pengene til Energiselskabet, som betaler renter og afdrag. Der spørges om hvordan varmeværket har sikret sig de 1,8 mill.? - Vi har ikke kunne finde en løsning vedr. sikring. Varmeværket har lånt Energiværket pengene for at energiværket kan køre videre. Vi håber på, at det med tiden kan give billigere varme til forbrugerne. Der blev spurgt om de 3 mill. (1,8+1,2) skal bruges for at energiværket kan køre? - Energiværket har købt bio-olie for at producere varme i vinter, da der ikke kunne skaffes fiskeaffald. Energiværket valgte i foråret at omlægge produktionen til majs. Denne omlægning har været dyr, men nødvendig. Vi tror på projektet. Det er det de 3 mill. går til. 28. Der ses heller ikke at være dokumentation i de fremsendte specifikationer til årsregnskab 2013 for, at en del af lånebeløbet skulle være anvendt til anlægsinvesteringer. 29. Advokat Jesper Langsted oplyste, at der forelå en aftale imellem Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk, hvorefter varmeværket skulle betale for den olie som Energiselskabet anvendte, imod at Energiselskabet garanterede at levere varme til varmeværket. Det beløb varmeværket skulle betale for den leverede varme fra Energiselskabet skulle så modregnes det beløb, som varmeværket havde betalt for den olie. Denne modregning skete ikke i praksis. 30. Det er Jammerbugt Kommunes opfattelse, at det lånte beløb, som varmeværket hæfter for løbende er blevet anvendt til betaling for olie til Energiselskabet i henhold til denne aftale. 31. Advokat Pernille Aagaard har i af 23. juni fremført, at Jammerbugt Kommune har konstateret, at Vester Hjermitslev Varmeværk ikke har overholdt den underliggende aftale- som også fremgik af kommunegarantien om, at varmeværket skulle afholde udgifterne til Energiselskabets olieforbrug. 32. Advokat Pernille Aagaard oplyser, at de skyldige beløb i henhold til aftalen udgør ca kr. for perioden fra 2010/11 og frem til konkurstidspunktet, men at beløbet ikke er endeligt opgjort. 33. Advokat Langsted har telefonisk over for sekretariatet oplyst, at lånene i Kommunekredit har en restløbetid på 18 år, og at lånene ikke er blevet opsagt af Kommunekredit. 34. Advokat Langsted har endvidere telefonisk anmodet om, at hvis Energitilsynet finder, at tabet på lånene til Energiselskabet ikke kan indregnes i priserne, træffer tilsynet en afgørelse i stedet for at meddele sin tilkendegivelse, da det er af stor betydning for varmeværket, at Energiklagenævnet får lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. 35. På grund af sagens hastende karakter og de store konsekvenser for varmeforbrugerne, og da spørgsmålet om et varmeværks långivning til en leverandør ikke tidligere har været behandlet af Energitilsynet og derfor er af principiel karakter, er denne tilkendegivelse afgivet af Energitilsynets formand i henhold Side 6 af 15

7 til 13 i Forretningsorden for Energitilsynet, hvorefter formanden kan tage stilling til sager af hastende karakter. Høring 36. Udkast til tilkendegivelse har været sendt i høring hos advokat Jesper Langsted, som i sit høringssvar bemærker, at han er enig i sekretariatets bedømmelse i henhold til reglerne i varmeforsyningsloven. 37..Advokat Pernille Aagaard Truelsen, der er advokat for Jammerbugt Kommune har oplyst, at det fremgår af kommunegarantierne vedrørende de ydede lån til Vester Hjermitslev Varmeværk, at en del af lånebeløbet skulle anvendes til anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværks eget lån. 38. Det har imidlertid ikke været muligt for advokaten at fremskaffe dokumentation for, at det beløb der var forudsat anvendt til anlægsinvesteringer faktisk er blevet anvendt i overensstemmelse med formålet i garantierne, hvorimod advokat Jesper Langsted har fremsendt dokumentation i form af referater fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, hvoraf fremgår, at beløbene fra de kommunegaranterede lån er videreudlånt til Energiselskabet. 39. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har den 23. juni 2014 endvidere oplyst, at Jammerbugt Kommune ved regnskabsgennemgang hos Energiselskabet og varmeværket har konstateret, at varmeværket trods vilkår herom i kommunens tidligere garantitilsagn ikke har betalt for olien forbrugt på varmeværkets centraler. Udgiften til køb af til varmeværkets centraler har været afholdt af Energiselskabet selvom det var varmeværket som aftog varmen fra centralerne. 40. I den anledning vil gerne bede Energitilsynet tage stilling til om udgiften til indkøb af olie som varmeværket ikke har betalt for perioden efter 2011 kan optages som en post i varmeregnskabet og dermed i den indregningsberettigede underdækning, der kan indregnes hos forbrugerne Advokat Jesper Langsted har bestridt, at varmeværket ikke har betalt for den olie, der blev forbrugt af varmeværket selv. Han henviser til, at det ikke fremgår af værkets regnskaber, at værket skulle skylde Energiselskabet for olie. Tværtimod var Energiselskabets solvens så dårlig, at varmeværkets forbrugere ofte måtte betale for bioolieleverancerne til Energiselskabet, for så efterfølgende at modregne dette i de månedlige varmeopkrævninger fra Energiselskabet til varmeværket. Den olie Energiselskabet har anvendt i sine kedler, er således betalt som en del af Vester Hjermitslevs varmeforbrugere, som en del af varmeprisen. 42. Advokaten bemærker, at i henhold til regnskaberne er det Energiselskabet, der skylder varmeværket penge ikke omvendt. Side 7 af 15

8 43. Advokat Pernille Aagaard har efterfølgende fremført, at varmeværket ikke har betalt Energiselskabet det, som det kostede Energiselskabet at producere på varmeværkets kedler, og at Energiselskabet derfor har et krav imod varmeværket, og at dette strider imod varmeværkets forpligtelse i henhold til garantiaftalen, hvor varmeværket forpligtede sig til at betale for den varme, Energiselskabet producerede på varmeværkets kedler. Side 8 af 15

9 4. Lovgrundlag 44. Varmeforsyningslovens 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkostninger, der af kollektive varmeforsyninger kan indregnes i priserne. 20, stk. 1, er sålydende:»kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 20 a og 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning.«45. For at være indregningsberettiget skal en omkostning både tilhøre en af de kategorier (arter), der er oplistet i 20, stk. 1, og omkostningen skal være nødvendig. 46. I henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan Energitilsynet gribe ind, hvis priser eller betingelser er urimelige eller i strid med varmeforsyningslovens bestemmelse i 20, stk. 1, om omkostningsbestemte priser, såfremt det urimelige forhold ikke kan bringes til ophør ved forhandling, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. 21, stk. 4, er sålydende: Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. 47. For at en omkostning kan indregnes i varmeprisen, skal den vedrøre den pågældende forsyning selv. Desuden skal omkostningen være nødvendig i forhold til den aktivitet at drive en varmeforsyning. Der henvises til Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2009 vedrørende Øster Toreby Varmeværks indregning af kursgevinst/tab i varmepriserne.. I sin begrundelse udtalte Energitilsynet: De omkostninger, der kan indregnes, skal samtidig være direkte omkostninger vedrørende værket og dets produktion.... Et andet - relateret spørgsmål - er om realiserede gevinster og realiserede tab på værdipapirer eller realiserede gevinster og realiserede tab på valuta kan indregnes som henholdsvis indtægter og omkostninger i varmeprisen. Det vil formentlig her være uproblematisk at indregne en indtægt. Men om et tab vil kunne indregnes som en nødvendig Side 9 af 15

10 omkostning vil afhænge af en konkret vurdering af, om den pågældende finansielle transaktion kan betragtes som nødvendig i forhold til den aktivitet at drive en varmeforsyning. 48. Energiklagenævnet har desuden i afgørelse af 24. marts 2011 vedrørende E.ON Produktion udtalt: Det afgørende for vurderingen af, om en udgift kan indregnes i varmeprisen er, om denne er afholdt af selskabet, samt hvorvidt udgiften i sig selv må anses nødvendig. 49. Reglerne for indregning af regnskabsmæssig over- og underdækning er fastlagt i Gas- og Varmeprisudvalget og nu Energitilsynets praksis. Reglerne og praksis er beskrevet i Energitilsynets Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over- og underdækning af juni Formanden for Energitilsynet kan i henhold til 13 i Forretningsorden for Energitilsynet tage stilling til sager af hastende karakter: Bestemmelsen er sålydende: Energitilsynets formand kan afgøre sager, der er så hastende, at de ikke kan afvente en forelæggelse for Energitilsynet, eller som efter formandskabets vurdering i øvrigt er egnede til, at formanden træffer afgørelse. Beretning om sådanne afgørelser skal gives på det nærmest følgende møde i Energitilsynet. Side 10 af 15

11 5. Vurdering 51. Det er en betingelse for, at en underdækning kan indregnes i priserne, i den eller de følgende regnskabsår, at de omkostninger der danner grundlag for den regnskabsmæssige over- eller underdækning, er indregningsberettigede i henhold til reglerne i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og at omkostningen vedrører virksomheden selv, jf. Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2009 vedrørende Øster Toreby Varmeværk og Energiklagenævnets afgørelse af 24. marts 2011 vedrørende E.ON Produktion. 52. Driftsmæssige over- eller underdækninger skal i henhold til Energitilsynets praksis indregnes i priserne i det følgende regnskabsår. 53. Energitilsynet kan dog tillade, at indregningen sker over en længere periode. En indregning over en længere periode kan eksempelvis tillades ud fra et hensyn til at sikre, at priserne ikke fluktuerer for meget. 54. Det er i sagen oplyst, at underdækningen i varmeværkets løbende drift ( kr.) hidrører fra en prisstigning på leverance af varmt vand, og at udgiften til ledningstab var anslået for lavt. Endvidere indgår tab ved manglende forsikringsmæssig dækning af et lidt tab og endelig tab på grund af manglende fakturering af såkaldte frakoblingsomkostninger. 55. Underdækningen som følge af stigningen i prisen på leverancen af varmt vand og ledningstab er en nødvendig driftsomkostning, der er indregningsberettiget i varmepriserne i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Det samme gælder tabet ved den manglende forsikringsdækning efter en skade på varmeværkets anlæg. 56. Sekretariatet går ud fra, at tabet som følge af manglende fakturering af frakoblingsomkostninger over for kommunen drejer sig om, at varmeværket som følge af problemerne i værkets bestyrelse har undladt at opkræve disse omkostninger hos kommunen. 57. I henhold til Energitilsynets praksis skal den enkelte varmeforbruger betale de omkostninger, der vedrører hans forbrug, således at andre forbrugere ikke belastes med disse omkostninger. 58. En varmeforsyning kan derfor ikke indregne tab, som skyldes at varmeleverandør har forsømt at følge op på sin procedure for inddrivelse af restancer og dermed har lidt et tab. 59. Et, tab kan først indregnes, når det kan dokumenteres (f.eks. ved kendelse fra fogedretten) at beløbet er uerholdeligt. Uanset, at det har været forsøgt inddrevet i medfør af dansk rets almindelige inddrivelsesmidler. 60. Beløbet på kr. skal derfor fratrækkes endnu ikke realiserede tab. Side 11 af 15

12 61. I henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, kan driftsomkostninger og finansieringsomkostninger ved fremmedkapital indregnes i varmeprisen. Det er dog en betingelse for indregning, at omkostningerne vedrører varmeværkets egen drift og finansieringen heraf, jf. punkt 42 og 43 i afsnittet om lovgrundlaget Omkostningen ved tab på långivning til en leverandørs driftsudgifter eller finansiering af en leverandørs anlægsinvesteringer er efter deres art ikke en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, da en leverandørs driftsudgifter og anlægsinvesteringer ikke vedrører varmeværket selv, og ikke har en nødvendig sammenhæng med det at drive varmeforsyning. Dette gælder, uanset om varmeforsyningen låner direkte til leverandøren eller videreformidler et lån, som værket selv hæfter for, til leverandøren. 63. Det samme gælder for udgifter til en varmeleverandørs brændselsindkøb, da dette ikke er en driftsudgift, der vedrører varmeværkets egen drift. 64. Vedrørende det af advokat Pernille Aagaard rejste spørgsmål om eventuelle krav på betaling af olie bemærkes, at det ligger udenfor Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk måtte have krav imod hinanden som følge af underliggende aftaler eller garantierklæring om, hvem der var forpligtet til at betale for olieforbrug i henholdsvis Energiselskabet eller varmeværket. 65. Spørgsmål om fortolkning af forpligtelsen ifølge sådanne aftaler og deraf følgende mulige krav er civilretlige spørgsmål, ikke kan behandles af Energitilsynet, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, som fastlægger Energitilsynets kompetenceområde og fastsætter, at Energitilsynet ikke behandler civilretlige spørgsmål. 66. Spørgsmålet om disse krav må henvises til behandling i Energiselskabets konkursbo og hos domstolene. 67. Det bemærkes, at en varmeforsynings egne udgifter til brændsel til anvendelse i eget anlæg er en indregningsberettiget driftsomkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Ved bedømmelsen af, om dispositionen med at låne Energiselskabet midler til den løbende drift ville kunne anses for at have en været fornuftig disposition - uanset at der ikke er tale om en omkostning, der efter sin art er indregningsberettiget finder Energitilsynet i øvrigt, at det forhold, at det var nødvendigt for Energiselskabet at låne til den løbende drift, tydeligt burde have indikeret, at der var tale om en risikabel disposition, som udsatte varmeforbrugerne for en unødig risiko. Side 12 af 15

13 69. Det samme gælder varmeværkets accept af at stå som debitor hos Kommunekredit og derefter videreformidle lånet til Energiselskabet. At Energiselskabet på dette tidspunkt måtte betragtes som økonomisk usolidt, og en långivning derfor unødigt risikabel understøttes af, at Kommunekredit som ufravigelig betingelse for sin kreditgivning stillede krav om, at Jammerbugt Kommune og varmeværket skulle stå som henholdsvis kautionist og debitor, da Kommunekredit ikke ønskede Energiselskabet som debitor. 70. Tab ved långivning til Energiselskabets løbende drift er ikke en omkostning, der vedrører Vester Hjermitslev Varmeværks egen løbende drift, men omkostninger til drift i et andet selskab. Udgiften kan derfor ikke anses som indregningsberettiget i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Det er oplyst af advokat Pernille Aagaard, der er advokat for Jammerbugt Kommune, at det fremgik af de stillede garantier, at en del af lånene skulle gå til finansiering af anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværk. Finansieringsomkostninger til varmeværkets egne anlægsinvesteringer ville være en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Advokat Jesper Langsted har imidlertid oplyst, at ingen del af de kommunegaranterede lån er anvendt til anlægsinvesteringer i varmeværket. De lånte beløb er ratevis blevet viderelånt og overført til Energiselskabet. Dette fremgår af referater fra henholdsvis ekstraordinær og ordinær generalforsamling i varmeværket. Det fremgår endvidere ikke af de medsendte specificerede regnskaber for 2012/13, at der skulle være anmeldt midler fra lånene til anlægsinvesteringer. 73. Advokat Jesper Langsted oplyste, at der forelå en aftale imellem Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk, hvorefter varmeværket skulle betale for den olie som Energiselskabet anvendte, imod at Energiselskabet garanterede at levere varme til varmeværket. Det beløb varmeværket skulle betale for den leverede varme fra Energiselskabet, skulle så modregnes i det beløb, der skulle betales for olie. Denne modregning skete imidlertid ikke i praksis, der blev blot af varmeværket overført penge til Energiselskabets olieindkøb. 74. Det er Jammerbugt Kommunes opfattelse, at det lånte beløb, som varmeværket hæfter for løbende er blevet anvendt til betaling for olie til Energiselskabet i henhold til denne aftale. 75. Advokat Pernille Aagaard har oplyst, at Jammerbugt Kommune har konstateret, at Vester Hjermitslev Varmeværk ikke har opfyldt den underliggende aftale- som også var en del af garantien, om, at betale for olien, og at varmeværket derfor skylder Energiselskabet ca kr. Side 13 af 15

14 76. Det skal bemærkes, at denne underliggende aftale ikke har betydning for spørgsmålet om, hvilke omkostninger der af Vester Hjermitslev kan indregnes i varmeprisen. 77. Med mindre der ved fastsættelsen af det ikke-indregningsberettigede beløb fremkommer oplysninger, der dokumenterer, at en del af lånebeløbet er anvendt til investeringer i Vester Hjermitslev Varmeværks egne anlæg, er oplysningen om, hvad en del af det fra Kommunekredit til Vester Hjermitslev Varmeværks udlånte beløb var forventet anvendt til uden betydning, og det/de pågældende beløb kan ikke anses for indregningsberettigede i varmeprisen. 78. Tabet ved långivning til dækning af Energiselskabets køb af motor vedrører, jf. argumentationen i punkt 54, ikke en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Da Energiselskabets konkursbo ikke er afsluttet, er det endnu ikke endeligt opgjort, hvor stort et tab, varmeværket får på det lån, der blev ydet til Energiselskabets løbende drift og anlægsinvesteringer. 80. Vester Hjermitslev Varmeværk vil således i varmepriserne alene kunne indregne underdækning vedrørende varmeværkets egen løbende drift, det vil sige kr., fratrukket endnu ikke realiserede tab. 81. Varmeværkets advokat anmoder om, at Energitilsynet udviser fleksibilitet med hensyn til at godkende ansøgningen om at indregne den samlede underdækning på 4,6 mio.kr. 82. Sekretariatet bemærker hertil, at varmeforsyningsloven ikke indeholder hjemmel til, at Energitilsynet kan give dispensation fra overholdelse af varmeforsyningslovens prisbestemmelser eller udvise en fleksibilitet i fortolkningen af prisbestemmelserne, der gør, at en ikke-indregningsberettiget omkostning gøres til en indregningsberettiget omkostning. Den fleksibilitet som Energitilsynet kan udvise er at tillade indregning af den indregningsregningsberettigede del af underunderdækningen over en længere tidsperiode. Det kan i øvrigt bemærkes, at det er blevet oplyst, at varmeværkets lån til Kommunekredit ikke er blevet opsagt af Kommunekredit og at lånet har en restløbetid på 18 år. 83. Såfremt varmeværkets ejere (her varmekunderne, da det er et forbrugerejet værk) tilbagebetaler lånet over restløbetiden på 18 år forholdsmæssigt efter deres varmeforbrug, så vil det økonomisk set udgøre omtrent samme økonomiske belastning af varmeforbrugerne, som hvis varmeværket havde fået lov til at indregne tab på lån til varmeleverandøren i varmepriserne over 18 år. 84. Det ligger uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til civilretlige spørgsmål, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, hvorfor tilsynet ikke kan tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt varmeforsyningen forbrugere opfylder betingelserne for at kunne anses som andelshavere eller om forbrugerne på an- Side 14 af 15

15 det grundlag end vedtægterne kan anses for at hæfte for varmeforsyningens låneoptagelse og långivning til Energiselskabet. 6. Indstilling 85. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver formanden for Energitilsynet følgende, vedrørende Vester Hjermitslev Varmeværks anmodning om at indregne en samlet overdækning på kr., jf. 20, stk. 1, og 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven, se lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer: Den del af underdækningen på den løbende drift, der vedrører stigning i udgifter til indkøb af varmt vand og større tab på ledningstab, kan indregnes i varmepriserne, da der er tale om manglende dækning af indregningsberettigede omkostninger. Tabet ved den manglende forsikringsdækning er en indregningsberettiget omkostning, under forudsætning af, at der er tale om et tab som følge af manglende dækning for skade på varmeværkets anlæg. Tab, opstået om følge af, at varmeværket har undladt at opkræve afkoblingsomkostninger hos kommunen, kan først indregnes, når de er realiseret, dvs. at tabene må betragtes som uerholdeligt. Underdækning, opstået som følge af varmeforsyningens långivning til Energiselskabet, kan ikke indregnes i varmeprisen, da omkostningerne til dette lån ikke kan anses som indregningsberettigede i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at indlede forhandling med Vester Hjermitslev Varmeværk om størrelsen af den underdækning, der i henhold til denne tilkendegivelse kan indregnes i varmepriserne og til, hvis forhandlingerne ikke fører til resultat at udstede pålæg om overholdelse af tilkendegivelsen. Sekretariatet bemyndiges ligeledes til at forhandle en plan for indregning over en periode på op til 18 år af den indregningsberettigede del af underdækningen. Side 15 af 15

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere