Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år"

Transkript

1 Dato: 25. juni 2014 Sag 14/ : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab har den 2. maj 2014 på vegne af Vester Hjermitslev Varmeværk anmodet Sekretariatet for Energitilsynet ( sekretariatet ) om at måtte indregne en underdækning på i alt kr. i varmepriserne over en periode på 15 til 18 år. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 2. Ifølge det for sekretariatet oplyste, er underdækningen opstået dels som følge af underdækning på den løbende drift, dels ved at værket over en periode har ydet lån til drift af Vester Hjermitslev Varmeværks varmeleverandør: Den selvejende Institution Vester Hjermitslev Energiselskab (herefter Energiselskabet ), der gik konkurs den 1. april Endvidere har varmeværket lånt Energiselskabet penge til en ny motor. 3. Konkursbehandlingen er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke endelig opgjort, hvor stort et beløb, der er tilbage på lånet, som varmeværkets andelshavere hæfter for i henhold til varmeværkets vedtægter. Det er oplyst, at, at alle forbrugere betragtes som andelshavere. 4. Det er heller ikke opgjort, hvor stor en del af det tidligere ydede lån til den løbende drift, der må anses som uerholdeligt. 5. Endvidere har varmeværket en underdækning som følge af, at en stigning i prisen på køb af varmt vand fra 575 kr. til 750 kr. pr. MWh ikke er indregnet i varmeprisen. Yderligere har ledningstab været for lavt ansat, der er tvivl om et tilgodehavende hos et forsikringsselskab og endelig har varmeværket undladt at opkræve fakturerede afkoblingsudgifter hos kommunen. Side 1 af 15

2 2. Indstilling 6. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering, tilkendegiver formanden for Energitilsynet følgende vedrørende Vester Hjermitslev Varmeværks anmodning om at indregne en samlet overdækning på kr., jf. 20, stk. 1, og 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven, se lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer: Den del af underdækningen på den løbende drift, der vedrører stigning i udgifter til indkøb af varmt vand og større tab på ledningstab, kan indregnes i varmepriserne, da der er tale om manglende dækning af indregningsberettigede omkostninger, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Tabet ved den manglende forsikringsdækning er en indregningsberettiget omkostning, forudsat, at der er tale om et tab som følge af manglende dækning for skade på varmeværkets anlæg, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Tab, opstået om følge af, at varmeværket har undladt at opkræve afkoblingsomkostninger hos kommunen, kan først indregnes, når det er realiseret, dvs. at tabet må betragtes som uerholdeligt, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Underdækning, opstået som følge af tab på varmeforsyningens långivning til Energiselskabet, kan ikke indregnes i varmeprisen, da tab på lån til ens leverandør ikke kan anses som indregningsberettigede i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at indlede forhandling med Vester Hjermitslev Varmeværk om størrelsen af den underdækning, der i henhold til denne tilkendegivelse kan indregnes i varmepriserne og til, hvis forhandlingerne ikke fører til resultat at udstede pålæg om overholdelse af tilkendegivelsen. Sekretariatet bemyndiges ligeledes til at forhandle en plan for indregning over en periode op til 18 år af den indregningsberettigede del af underdækningen. Side 2 af 15

3 3. Sagsfremstilling 7. Den 2. maj 2014 har revisor Henning Nielsen, HS Revision Registreret revisionsaktieselskab på vegne af Vester Hjermitslev Varmeværk anmodet om tilladelse til, at en opstået underdækning på kr. indregnes i varmepriserne over en periode på 15 til 18 år, 8. Baggrunden for anmodningen er, at Vester Hjermitslev er et meget lille varmeværk med 160 forbrugere (der alle betragtes som andelshavere), og at en indregning over en kort periode vil betyde meget store prisstigninger, som vurderes have katastrofale følger for byen. 9. Det fremgår af anmodningen, at Vester Hjermitslev Varmeværk i de sidste ti år udelukkende har aftaget varme fra Energiselskabet, som nu er under konkurs. 10. Underdækningen i varmeværkets løbende drift er opstået dels som følge af, at en stigning i prisen for den varme, der er videreleveret til forbrugerne ikke er indregnet i priserne, ledningstab er anslået for lavt, et forsikringstab er ikke indregnet og endvidere har varmeværket ikke opkræver frakoblingsomkostninger hos kommunen. 11. Underdækningen består af følgende poster: Underdækning ved varmeværkets drift Varmeværkets tab på lån til Energiselskabets løbende drift Varmeværkets tab på lån til Energiselskabets anlægsinvesteringer I alt kr kr kr kr. Lån til Energiselskabets løbende drift 12. Varmeværket havde, efter det til sagen oplyste, gennem de seneste år været opmærksom på, at økonomien i Energiselskabet var nødlidende, og da det fremgik af en rapport fra et uvildigt ingeniørfirma, at nogle omlægninger af driften i Energiselskabet ville kunne resultere i billig varme til byen, besluttede varmeværket at låne Energiselskabet likvide midler til fortsat drift. 13. Tilgodehavendet på dette udlån af likvide midler blev ved Energiselskabets konkurs den 1. april 2014 opgjort til kr. Side 3 af 15

4 Lån til Energiselskabet til ny motor 14. Da Energiselskabet ud over tilskud af likvide midler havde behov for penge til at installere en ny motor til produktion af varmt vand, blev der af varmeværket i 2012 hjemtaget to lån på henholdsvis kr. og kr. 15. Disse lån blev hjemtaget med kommunegaranti i Kommunekredit. Jammerbugt Kommune stillede som betingelse for at yde de to lån krav om, at varmeværket stod som debitor i henhold til lånene, således at det var varmeværkets forbrugere, der sammen med kommunen indestod for tilbagebetaling af lånene. Det samlede lånebeløb blev af varmeværket videreudlånt til Energiselskabet. 16. De løbende ydelser på lånene blev betalt af varmeværket, som derefter fik beløbene refunderet af Energiselskabet. Restgælden er på konkursdagen opgjort til kr. Størrelsen af varmeværkets tab er endnu ikke endelig opgjort, da behandlingen af konkursboet ikke er afsluttet. 17. I henhold til varmeværkets vedtægter hæfter andelshaverne direkte, personligt og solidarisk for lån optaget af varmeværket. Alle varmeaftagere er andelshavere. 18. Varmeværkets advokat Jesper Langsted fra advokatfirmaet Hjulmand- Kaptain har over for sekretariatet anført, at det pga. hæftelsesforholdene vil have meget store følger for forbrugerne, hvis tilbagebetalingen af lånet ikke kan ske over varmepriserne og over en lang periode på 15 til 18 år. 19. Da der er 160 forbrugere i varmeværket, vil den samlede underdækning på 4,6 mio. kr. gennemsnitligt udgøre ca kr. pr. forbruger. Varmeværkets tab på op til 3,3 mio.kr. på lån ydet til Energiselskabets drift og anlægsinvesteringer må udgør ca kr. pr. forbruger. 20. Hvis afdragene på lånene til Energiselskabet ikke kan indregnes i varmepriserne, vurderes der at være risiko for, at Kommunekredit som kreditor inddriver lånet hos de (forventeligt få) debitorer, der vurderes at kunne betale og overlader det til disse debitorer at søge regres hos de øvrige forbrugere. 21. Advokat Jesper Langsted fra advokatfirmaet HjulmandKaptain oplyste den 4. maj 2014 telefonisk til sekretariatet, at han er advokat for Vester Hjermitslev Varmeværk i sagen om den opståede underdækning. Efter aftale er udkast til denne tilkendegivelse sendt i høring hos advokaten. Derudover har advokat Pernille Aagaard Truelsen, som advokat for Jammerbugt Kommune, haft udkastet til tilkendegivelse i høring. 22. Advokat Langsted har oplyst, at det er af meget stor betydning for Vester Hjermitslev Varmeværks fastsættelse af priser hurtigt at få en tilkendegivelse Side 4 af 15

5 om, at den opståede underdækning kan indregnes i varmepriserne. En tilkendegivelse om, at kun en del af underdækningen kan indregnes i priserne kan ifølge advokaten potentielt have meget stor betydning for varmeforbrugernes økonomi. Advokat Langsted har i af 22. maj 2014 til sekretariatet fremført følgende om konsekvenserne af, at tabet ved långivningen ikke kan indregnes i varmepriserne: Det fortvivlende i sagen er jo, at i det omfang varmeforsyningsloven måtte hindre en inddækning af tabene i varmeprisen, ændrer det jo intet på forbrugernes hæftelse. Der kan således opstå den situation, at varmeværket forbydes at opkræve underdækningen over varmeprisen, idet man så alternativt må afkræve hver enkelt andelshaver vedkommendes andel, og i det omfang den ikke indgår, må man afkræve de øvrige den ikke indgåede del. Kommunekredit er jo formentlig ligeglade med, om man må indregne underdækningen i varmepriserne eller ej, idet man derfra vil holde sig til sin selvskyldnerkautionist og til varmeværket/andelshaverne, der jo civilretligt hæfter uanset varmeforsyningslovens regler. Der foreligger således nærmest en nødretssituation, hvor jeg indstændigt må anmode om, at man udviser fleksibilitet med hensyn til ansøgningens medholdelighed i forhold til varmeforsyningsloven, så man ikke udløser økonomisk kollaps for borgerne i den lille og i forvejen hårdt plagede by. 23. Advokat Pernille Aagaard fra advokatfirmaet Energi&Miljø, som er advokat for Jammerbugt Kommune, har oplyst, at det fremgår af kommunegarantierne for de stillede lån, at de blev givet til anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværk. 24. Det er oplyst af advokat Jesper Langsted, at der ikke er nogen del af det ydede lån, der er anvendt til anlægsinvesteringer i varmeværket selv. Det ydede lån er ratevis blevet viderelånt og udbetalt til Energiselskabet. 25. Som dokumentation for dette har advokaten fremsendt referat fra ekstraordinær generalforsamling i Vester Hjermitslev Varmeværk af 14. maj 2012 og referat af generalforsamling af 5. september Af referat fra ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 2014 fremgår: Det bemærkes, at varmeværket betaler for installationen af motoren på Energiværket 27. Af referat fra generalforsamling den 5. september 2012 fremgår: Det bemærkes, at der ifølge referater af økonomiudvalgets er der blevet udbetalt 1,8 mill.kr. Hvorfor er udgifterne til dette lån ikke med i budgettet? Side 5 af 15

6 varmeværket har lånt pengene til Energiselskabet, som betaler renter og afdrag. Der spørges om hvordan varmeværket har sikret sig de 1,8 mill.? - Vi har ikke kunne finde en løsning vedr. sikring. Varmeværket har lånt Energiværket pengene for at energiværket kan køre videre. Vi håber på, at det med tiden kan give billigere varme til forbrugerne. Der blev spurgt om de 3 mill. (1,8+1,2) skal bruges for at energiværket kan køre? - Energiværket har købt bio-olie for at producere varme i vinter, da der ikke kunne skaffes fiskeaffald. Energiværket valgte i foråret at omlægge produktionen til majs. Denne omlægning har været dyr, men nødvendig. Vi tror på projektet. Det er det de 3 mill. går til. 28. Der ses heller ikke at være dokumentation i de fremsendte specifikationer til årsregnskab 2013 for, at en del af lånebeløbet skulle være anvendt til anlægsinvesteringer. 29. Advokat Jesper Langsted oplyste, at der forelå en aftale imellem Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk, hvorefter varmeværket skulle betale for den olie som Energiselskabet anvendte, imod at Energiselskabet garanterede at levere varme til varmeværket. Det beløb varmeværket skulle betale for den leverede varme fra Energiselskabet skulle så modregnes det beløb, som varmeværket havde betalt for den olie. Denne modregning skete ikke i praksis. 30. Det er Jammerbugt Kommunes opfattelse, at det lånte beløb, som varmeværket hæfter for løbende er blevet anvendt til betaling for olie til Energiselskabet i henhold til denne aftale. 31. Advokat Pernille Aagaard har i af 23. juni fremført, at Jammerbugt Kommune har konstateret, at Vester Hjermitslev Varmeværk ikke har overholdt den underliggende aftale- som også fremgik af kommunegarantien om, at varmeværket skulle afholde udgifterne til Energiselskabets olieforbrug. 32. Advokat Pernille Aagaard oplyser, at de skyldige beløb i henhold til aftalen udgør ca kr. for perioden fra 2010/11 og frem til konkurstidspunktet, men at beløbet ikke er endeligt opgjort. 33. Advokat Langsted har telefonisk over for sekretariatet oplyst, at lånene i Kommunekredit har en restløbetid på 18 år, og at lånene ikke er blevet opsagt af Kommunekredit. 34. Advokat Langsted har endvidere telefonisk anmodet om, at hvis Energitilsynet finder, at tabet på lånene til Energiselskabet ikke kan indregnes i priserne, træffer tilsynet en afgørelse i stedet for at meddele sin tilkendegivelse, da det er af stor betydning for varmeværket, at Energiklagenævnet får lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. 35. På grund af sagens hastende karakter og de store konsekvenser for varmeforbrugerne, og da spørgsmålet om et varmeværks långivning til en leverandør ikke tidligere har været behandlet af Energitilsynet og derfor er af principiel karakter, er denne tilkendegivelse afgivet af Energitilsynets formand i henhold Side 6 af 15

7 til 13 i Forretningsorden for Energitilsynet, hvorefter formanden kan tage stilling til sager af hastende karakter. Høring 36. Udkast til tilkendegivelse har været sendt i høring hos advokat Jesper Langsted, som i sit høringssvar bemærker, at han er enig i sekretariatets bedømmelse i henhold til reglerne i varmeforsyningsloven. 37..Advokat Pernille Aagaard Truelsen, der er advokat for Jammerbugt Kommune har oplyst, at det fremgår af kommunegarantierne vedrørende de ydede lån til Vester Hjermitslev Varmeværk, at en del af lånebeløbet skulle anvendes til anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværks eget lån. 38. Det har imidlertid ikke været muligt for advokaten at fremskaffe dokumentation for, at det beløb der var forudsat anvendt til anlægsinvesteringer faktisk er blevet anvendt i overensstemmelse med formålet i garantierne, hvorimod advokat Jesper Langsted har fremsendt dokumentation i form af referater fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, hvoraf fremgår, at beløbene fra de kommunegaranterede lån er videreudlånt til Energiselskabet. 39. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har den 23. juni 2014 endvidere oplyst, at Jammerbugt Kommune ved regnskabsgennemgang hos Energiselskabet og varmeværket har konstateret, at varmeværket trods vilkår herom i kommunens tidligere garantitilsagn ikke har betalt for olien forbrugt på varmeværkets centraler. Udgiften til køb af til varmeværkets centraler har været afholdt af Energiselskabet selvom det var varmeværket som aftog varmen fra centralerne. 40. I den anledning vil gerne bede Energitilsynet tage stilling til om udgiften til indkøb af olie som varmeværket ikke har betalt for perioden efter 2011 kan optages som en post i varmeregnskabet og dermed i den indregningsberettigede underdækning, der kan indregnes hos forbrugerne Advokat Jesper Langsted har bestridt, at varmeværket ikke har betalt for den olie, der blev forbrugt af varmeværket selv. Han henviser til, at det ikke fremgår af værkets regnskaber, at værket skulle skylde Energiselskabet for olie. Tværtimod var Energiselskabets solvens så dårlig, at varmeværkets forbrugere ofte måtte betale for bioolieleverancerne til Energiselskabet, for så efterfølgende at modregne dette i de månedlige varmeopkrævninger fra Energiselskabet til varmeværket. Den olie Energiselskabet har anvendt i sine kedler, er således betalt som en del af Vester Hjermitslevs varmeforbrugere, som en del af varmeprisen. 42. Advokaten bemærker, at i henhold til regnskaberne er det Energiselskabet, der skylder varmeværket penge ikke omvendt. Side 7 af 15

8 43. Advokat Pernille Aagaard har efterfølgende fremført, at varmeværket ikke har betalt Energiselskabet det, som det kostede Energiselskabet at producere på varmeværkets kedler, og at Energiselskabet derfor har et krav imod varmeværket, og at dette strider imod varmeværkets forpligtelse i henhold til garantiaftalen, hvor varmeværket forpligtede sig til at betale for den varme, Energiselskabet producerede på varmeværkets kedler. Side 8 af 15

9 4. Lovgrundlag 44. Varmeforsyningslovens 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkostninger, der af kollektive varmeforsyninger kan indregnes i priserne. 20, stk. 1, er sålydende:»kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 20 a og 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning.«45. For at være indregningsberettiget skal en omkostning både tilhøre en af de kategorier (arter), der er oplistet i 20, stk. 1, og omkostningen skal være nødvendig. 46. I henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan Energitilsynet gribe ind, hvis priser eller betingelser er urimelige eller i strid med varmeforsyningslovens bestemmelse i 20, stk. 1, om omkostningsbestemte priser, såfremt det urimelige forhold ikke kan bringes til ophør ved forhandling, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. 21, stk. 4, er sålydende: Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. 47. For at en omkostning kan indregnes i varmeprisen, skal den vedrøre den pågældende forsyning selv. Desuden skal omkostningen være nødvendig i forhold til den aktivitet at drive en varmeforsyning. Der henvises til Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2009 vedrørende Øster Toreby Varmeværks indregning af kursgevinst/tab i varmepriserne.. I sin begrundelse udtalte Energitilsynet: De omkostninger, der kan indregnes, skal samtidig være direkte omkostninger vedrørende værket og dets produktion.... Et andet - relateret spørgsmål - er om realiserede gevinster og realiserede tab på værdipapirer eller realiserede gevinster og realiserede tab på valuta kan indregnes som henholdsvis indtægter og omkostninger i varmeprisen. Det vil formentlig her være uproblematisk at indregne en indtægt. Men om et tab vil kunne indregnes som en nødvendig Side 9 af 15

10 omkostning vil afhænge af en konkret vurdering af, om den pågældende finansielle transaktion kan betragtes som nødvendig i forhold til den aktivitet at drive en varmeforsyning. 48. Energiklagenævnet har desuden i afgørelse af 24. marts 2011 vedrørende E.ON Produktion udtalt: Det afgørende for vurderingen af, om en udgift kan indregnes i varmeprisen er, om denne er afholdt af selskabet, samt hvorvidt udgiften i sig selv må anses nødvendig. 49. Reglerne for indregning af regnskabsmæssig over- og underdækning er fastlagt i Gas- og Varmeprisudvalget og nu Energitilsynets praksis. Reglerne og praksis er beskrevet i Energitilsynets Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over- og underdækning af juni Formanden for Energitilsynet kan i henhold til 13 i Forretningsorden for Energitilsynet tage stilling til sager af hastende karakter: Bestemmelsen er sålydende: Energitilsynets formand kan afgøre sager, der er så hastende, at de ikke kan afvente en forelæggelse for Energitilsynet, eller som efter formandskabets vurdering i øvrigt er egnede til, at formanden træffer afgørelse. Beretning om sådanne afgørelser skal gives på det nærmest følgende møde i Energitilsynet. Side 10 af 15

11 5. Vurdering 51. Det er en betingelse for, at en underdækning kan indregnes i priserne, i den eller de følgende regnskabsår, at de omkostninger der danner grundlag for den regnskabsmæssige over- eller underdækning, er indregningsberettigede i henhold til reglerne i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og at omkostningen vedrører virksomheden selv, jf. Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2009 vedrørende Øster Toreby Varmeværk og Energiklagenævnets afgørelse af 24. marts 2011 vedrørende E.ON Produktion. 52. Driftsmæssige over- eller underdækninger skal i henhold til Energitilsynets praksis indregnes i priserne i det følgende regnskabsår. 53. Energitilsynet kan dog tillade, at indregningen sker over en længere periode. En indregning over en længere periode kan eksempelvis tillades ud fra et hensyn til at sikre, at priserne ikke fluktuerer for meget. 54. Det er i sagen oplyst, at underdækningen i varmeværkets løbende drift ( kr.) hidrører fra en prisstigning på leverance af varmt vand, og at udgiften til ledningstab var anslået for lavt. Endvidere indgår tab ved manglende forsikringsmæssig dækning af et lidt tab og endelig tab på grund af manglende fakturering af såkaldte frakoblingsomkostninger. 55. Underdækningen som følge af stigningen i prisen på leverancen af varmt vand og ledningstab er en nødvendig driftsomkostning, der er indregningsberettiget i varmepriserne i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Det samme gælder tabet ved den manglende forsikringsdækning efter en skade på varmeværkets anlæg. 56. Sekretariatet går ud fra, at tabet som følge af manglende fakturering af frakoblingsomkostninger over for kommunen drejer sig om, at varmeværket som følge af problemerne i værkets bestyrelse har undladt at opkræve disse omkostninger hos kommunen. 57. I henhold til Energitilsynets praksis skal den enkelte varmeforbruger betale de omkostninger, der vedrører hans forbrug, således at andre forbrugere ikke belastes med disse omkostninger. 58. En varmeforsyning kan derfor ikke indregne tab, som skyldes at varmeleverandør har forsømt at følge op på sin procedure for inddrivelse af restancer og dermed har lidt et tab. 59. Et, tab kan først indregnes, når det kan dokumenteres (f.eks. ved kendelse fra fogedretten) at beløbet er uerholdeligt. Uanset, at det har været forsøgt inddrevet i medfør af dansk rets almindelige inddrivelsesmidler. 60. Beløbet på kr. skal derfor fratrækkes endnu ikke realiserede tab. Side 11 af 15

12 61. I henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, kan driftsomkostninger og finansieringsomkostninger ved fremmedkapital indregnes i varmeprisen. Det er dog en betingelse for indregning, at omkostningerne vedrører varmeværkets egen drift og finansieringen heraf, jf. punkt 42 og 43 i afsnittet om lovgrundlaget Omkostningen ved tab på långivning til en leverandørs driftsudgifter eller finansiering af en leverandørs anlægsinvesteringer er efter deres art ikke en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, da en leverandørs driftsudgifter og anlægsinvesteringer ikke vedrører varmeværket selv, og ikke har en nødvendig sammenhæng med det at drive varmeforsyning. Dette gælder, uanset om varmeforsyningen låner direkte til leverandøren eller videreformidler et lån, som værket selv hæfter for, til leverandøren. 63. Det samme gælder for udgifter til en varmeleverandørs brændselsindkøb, da dette ikke er en driftsudgift, der vedrører varmeværkets egen drift. 64. Vedrørende det af advokat Pernille Aagaard rejste spørgsmål om eventuelle krav på betaling af olie bemærkes, at det ligger udenfor Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk måtte have krav imod hinanden som følge af underliggende aftaler eller garantierklæring om, hvem der var forpligtet til at betale for olieforbrug i henholdsvis Energiselskabet eller varmeværket. 65. Spørgsmål om fortolkning af forpligtelsen ifølge sådanne aftaler og deraf følgende mulige krav er civilretlige spørgsmål, ikke kan behandles af Energitilsynet, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, som fastlægger Energitilsynets kompetenceområde og fastsætter, at Energitilsynet ikke behandler civilretlige spørgsmål. 66. Spørgsmålet om disse krav må henvises til behandling i Energiselskabets konkursbo og hos domstolene. 67. Det bemærkes, at en varmeforsynings egne udgifter til brændsel til anvendelse i eget anlæg er en indregningsberettiget driftsomkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Ved bedømmelsen af, om dispositionen med at låne Energiselskabet midler til den løbende drift ville kunne anses for at have en været fornuftig disposition - uanset at der ikke er tale om en omkostning, der efter sin art er indregningsberettiget finder Energitilsynet i øvrigt, at det forhold, at det var nødvendigt for Energiselskabet at låne til den løbende drift, tydeligt burde have indikeret, at der var tale om en risikabel disposition, som udsatte varmeforbrugerne for en unødig risiko. Side 12 af 15

13 69. Det samme gælder varmeværkets accept af at stå som debitor hos Kommunekredit og derefter videreformidle lånet til Energiselskabet. At Energiselskabet på dette tidspunkt måtte betragtes som økonomisk usolidt, og en långivning derfor unødigt risikabel understøttes af, at Kommunekredit som ufravigelig betingelse for sin kreditgivning stillede krav om, at Jammerbugt Kommune og varmeværket skulle stå som henholdsvis kautionist og debitor, da Kommunekredit ikke ønskede Energiselskabet som debitor. 70. Tab ved långivning til Energiselskabets løbende drift er ikke en omkostning, der vedrører Vester Hjermitslev Varmeværks egen løbende drift, men omkostninger til drift i et andet selskab. Udgiften kan derfor ikke anses som indregningsberettiget i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Det er oplyst af advokat Pernille Aagaard, der er advokat for Jammerbugt Kommune, at det fremgik af de stillede garantier, at en del af lånene skulle gå til finansiering af anlægsinvesteringer i Vester Hjermitslev Varmeværk. Finansieringsomkostninger til varmeværkets egne anlægsinvesteringer ville være en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Advokat Jesper Langsted har imidlertid oplyst, at ingen del af de kommunegaranterede lån er anvendt til anlægsinvesteringer i varmeværket. De lånte beløb er ratevis blevet viderelånt og overført til Energiselskabet. Dette fremgår af referater fra henholdsvis ekstraordinær og ordinær generalforsamling i varmeværket. Det fremgår endvidere ikke af de medsendte specificerede regnskaber for 2012/13, at der skulle være anmeldt midler fra lånene til anlægsinvesteringer. 73. Advokat Jesper Langsted oplyste, at der forelå en aftale imellem Energiselskabet og Vester Hjermitslev Varmeværk, hvorefter varmeværket skulle betale for den olie som Energiselskabet anvendte, imod at Energiselskabet garanterede at levere varme til varmeværket. Det beløb varmeværket skulle betale for den leverede varme fra Energiselskabet, skulle så modregnes i det beløb, der skulle betales for olie. Denne modregning skete imidlertid ikke i praksis, der blev blot af varmeværket overført penge til Energiselskabets olieindkøb. 74. Det er Jammerbugt Kommunes opfattelse, at det lånte beløb, som varmeværket hæfter for løbende er blevet anvendt til betaling for olie til Energiselskabet i henhold til denne aftale. 75. Advokat Pernille Aagaard har oplyst, at Jammerbugt Kommune har konstateret, at Vester Hjermitslev Varmeværk ikke har opfyldt den underliggende aftale- som også var en del af garantien, om, at betale for olien, og at varmeværket derfor skylder Energiselskabet ca kr. Side 13 af 15

14 76. Det skal bemærkes, at denne underliggende aftale ikke har betydning for spørgsmålet om, hvilke omkostninger der af Vester Hjermitslev kan indregnes i varmeprisen. 77. Med mindre der ved fastsættelsen af det ikke-indregningsberettigede beløb fremkommer oplysninger, der dokumenterer, at en del af lånebeløbet er anvendt til investeringer i Vester Hjermitslev Varmeværks egne anlæg, er oplysningen om, hvad en del af det fra Kommunekredit til Vester Hjermitslev Varmeværks udlånte beløb var forventet anvendt til uden betydning, og det/de pågældende beløb kan ikke anses for indregningsberettigede i varmeprisen. 78. Tabet ved långivning til dækning af Energiselskabets køb af motor vedrører, jf. argumentationen i punkt 54, ikke en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk Da Energiselskabets konkursbo ikke er afsluttet, er det endnu ikke endeligt opgjort, hvor stort et tab, varmeværket får på det lån, der blev ydet til Energiselskabets løbende drift og anlægsinvesteringer. 80. Vester Hjermitslev Varmeværk vil således i varmepriserne alene kunne indregne underdækning vedrørende varmeværkets egen løbende drift, det vil sige kr., fratrukket endnu ikke realiserede tab. 81. Varmeværkets advokat anmoder om, at Energitilsynet udviser fleksibilitet med hensyn til at godkende ansøgningen om at indregne den samlede underdækning på 4,6 mio.kr. 82. Sekretariatet bemærker hertil, at varmeforsyningsloven ikke indeholder hjemmel til, at Energitilsynet kan give dispensation fra overholdelse af varmeforsyningslovens prisbestemmelser eller udvise en fleksibilitet i fortolkningen af prisbestemmelserne, der gør, at en ikke-indregningsberettiget omkostning gøres til en indregningsberettiget omkostning. Den fleksibilitet som Energitilsynet kan udvise er at tillade indregning af den indregningsregningsberettigede del af underunderdækningen over en længere tidsperiode. Det kan i øvrigt bemærkes, at det er blevet oplyst, at varmeværkets lån til Kommunekredit ikke er blevet opsagt af Kommunekredit og at lånet har en restløbetid på 18 år. 83. Såfremt varmeværkets ejere (her varmekunderne, da det er et forbrugerejet værk) tilbagebetaler lånet over restløbetiden på 18 år forholdsmæssigt efter deres varmeforbrug, så vil det økonomisk set udgøre omtrent samme økonomiske belastning af varmeforbrugerne, som hvis varmeværket havde fået lov til at indregne tab på lån til varmeleverandøren i varmepriserne over 18 år. 84. Det ligger uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til civilretlige spørgsmål, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, hvorfor tilsynet ikke kan tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt varmeforsyningen forbrugere opfylder betingelserne for at kunne anses som andelshavere eller om forbrugerne på an- Side 14 af 15

15 det grundlag end vedtægterne kan anses for at hæfte for varmeforsyningens låneoptagelse og långivning til Energiselskabet. 6. Indstilling 85. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver formanden for Energitilsynet følgende, vedrørende Vester Hjermitslev Varmeværks anmodning om at indregne en samlet overdækning på kr., jf. 20, stk. 1, og 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven, se lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer: Den del af underdækningen på den løbende drift, der vedrører stigning i udgifter til indkøb af varmt vand og større tab på ledningstab, kan indregnes i varmepriserne, da der er tale om manglende dækning af indregningsberettigede omkostninger. Tabet ved den manglende forsikringsdækning er en indregningsberettiget omkostning, under forudsætning af, at der er tale om et tab som følge af manglende dækning for skade på varmeværkets anlæg. Tab, opstået om følge af, at varmeværket har undladt at opkræve afkoblingsomkostninger hos kommunen, kan først indregnes, når de er realiseret, dvs. at tabene må betragtes som uerholdeligt. Underdækning, opstået som følge af varmeforsyningens långivning til Energiselskabet, kan ikke indregnes i varmeprisen, da omkostningerne til dette lån ikke kan anses som indregningsberettigede i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at indlede forhandling med Vester Hjermitslev Varmeværk om størrelsen af den underdækning, der i henhold til denne tilkendegivelse kan indregnes i varmepriserne og til, hvis forhandlingerne ikke fører til resultat at udstede pålæg om overholdelse af tilkendegivelsen. Sekretariatet bemyndiges ligeledes til at forhandle en plan for indregning over en periode på op til 18 år af den indregningsberettigede del af underdækningen. Side 15 af 15

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft Punkt 4 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 24. februar 2015 Varme 14/04034 /MLD Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft 1. Resumé... 2 2.

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

1. Navn og hjemsted... 4. 2. Formål og forsyningsområde... 4. 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...

1. Navn og hjemsted... 4. 2. Formål og forsyningsområde... 4. 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 4 2. Formål og forsyningsområde... 4 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 5 5. Udtrædelsesvilkår... 5 6. Generalforsamling...

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a.

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere/varmeaftagere...3

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Revideret 2013 Vedtægter Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad E-mail: dybvv@mail.dk Telefon: 98 86 42 08 Vagttelefon: 23 45 47 52 CVR nr.: 40 92 00 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dybvad

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd.,

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere