Dimittendundersøgelse 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2017"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Dimittendundersøgelse 2017 Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Jasmin Maria Christiansen Afdeling for Uddannelse og Studerende Februar 2018

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 Formålet med undersøgelsen... 2 Datagrundlag... 2 Repræsentativitet... 3 Antal respondenter, usikkerhed og statistiske beregninger SAMMENFATNING OG SKOLERÅDETS KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN Sammenfatning Skolerådets kommentarer til undersøgelsen RESULTATER Motivation for at tage en akademiuddannelse... 7 Dimittendernes baggrund... 7 Motivation Dimittendernes beskæftigelse... 9 Nuværende jobsituation... 9 Fakta om dimittendernes nuværende job... 9 Lever beskæftigelsen op til karriereforventningerne Sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked Oplevelsen af at være rustet til arbejdsmarkedet Dimittendernes vurdering af akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Vurdering af overensstemmelse mellem formålsbeskrivelse og indhold Vurdering af sammenhæng mellem undervisningen og adgangsgrundlaget Vurdering af indre sammenhænge i uddannelsen Vurdering af undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer Vurdering af tilrettelæggelsen af uddannelsen Vurdering af rammerne for at tage en akademiuddannelse BILAG A: STILLINGSBETEGNELSE OG ARBEJDSPLADS Side 1 af 16

3 1. Indledning På Københavns Universitet (KU) gennemføres dimittendundersøgelser for professionsbachelor-, bachelor-, kandidat-, master- og akademiuddannelser. Der er udviklet et fælles koncept for dataindsamling på tværs af fakulteterne, og alle uddannelser får gennemført en dimittendundersøgelse ud fra en turnusplan, der er blevet besluttet af det enkelte fakultet. Formålet med undersøgelsen Dimittendundersøgelserne gennemføres for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigelsesforhold efter dimission, og om hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studieforløb har indflydelse på deres beskæftigelse. Via dimittendundersøgelserne opnår KU desuden viden om dimittendernes vurdering af, i hvilken grad de kompetencer, de har opnået på uddannelsen, er relevante og efterspurgte i de job, de får efter endt uddannelse. Dimittenderne vurderer også, hvorvidt der er forhold omkring uddannelsen, dens opbygning og indhold, der kan tilpasses, så uddannelsen i endnu højere grad forbereder dem til arbejdsmarkedet. Dimittendundersøgelser er således et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelser. For kommende og nuværende studerende kan viden om f.eks. karriereveje også give vigtige input i forbindelse med karrierevejledning. Datagrundlag Denne rapport bygger på data fra dimittender fra akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis, der er dimitteret i perioden 1. oktober september Data er indsamlet i perioden 31. oktober til 30. november 2017 som en del af en årlig fælles dimittendundersøgelse på tværs af KU. Tabel 1 viser en oversigt over dataindsamlingen fordelt på dimittendstatus. I alt har 5 af de 6 inviterede dimittender fra akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis besvaret dimittendundersøgelsen. Ingen dimittender har indsendt en delvis besvarelse. Det svarer til en samlet svarprocent på 83,3 %. Da der er tale om en undersøgelse med en meget lille population, skal resultaterne tolkes med stor forsigtighed. Tabel 1. Oversigt over dataindsamling for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Dimittender Fuldstændig besvarelse Delvis besvarelse Respondenter i alt Har ikke svaret Ønsker ikke at deltage Antal inviterede i alt Anm.: Antal dimittender er markeret i parentes efter procentangivelsen. 83,3 % (5 personer) 0 % (0 personer) 83,3 % (5 personer) 16,7 % (1 person) 0 % (0 personer) 6 personer Alle dimittender fra undersøgelsesperioden er blevet inviteret til at deltage via e-boks, alumni-mail og deres private mail. Side 2 af 16

4 Repræsentativitet Tabellen herunder viser et overblik over fakta om respondenterne: Tabel 2. Fakta om respondenterne Totalpopulation (n=6) Undersøgelsespopulation (n=5) Andel kvinder 100 % 100 % Andel udenlandske borgere 0 % 0 % Gennemsnitsalder ved dimission 46,8 48 Gennemsnitsgennemførselstid 3,3 3,5 Gennemsnitskarakter for afgangsprojekt De dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, vurderes på baggrund af ovenstående som repræsentative for den samlede population. Grundet undersøgelsens meget lille population skal resultaterne dog stadig tolkes med forsigtighed. Antal respondenter, usikkerhed og statistiske beregninger For at opretholde respondenternes anonymitet har Københavns Universitet besluttet, at der skal være minimum tre svar fra en respondentgruppe, før data vedrørende et spørgsmål må offentliggøres. Grundet det lave antal respondenter i denne undersøgelse undlader vi af diskretionsmæssige årsager at krydstabulere nogen variable. Det lave antal respondenter betyder ligeledes, at det ikke er meningsfuldt at gennemføre statistiske test for at undersøge, hvorvidt forskelle i procentandele er statistisk signifikante. Hvor forskelle trækkes frem, beror disse alene på observation af procentandele. Det samlede spørgeskema for uddannelsen kan tilgås via dette link. Side 3 af 16

5 2. Sammenfatning og skolerådets kommentarer til undersøgelsen 2.1 Sammenfatning Dimittendernes baggrund Dimittendundersøgelsen viser, at alle dimittender fra akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis i denne undersøgelse er kommunalt ansatte, [figur 6] fastansatte på fuldtid [figur 5], samt at størstedelen (80%) af dimittenderne har mere end 15 års erhvervserfaring inden påbegyndelsen af uddannelsen [figur 2]. Dimittenders motivation for at tage en akademiuddannelse Undersøgelsen viser, at dimittendernes motivation for at søge ind på akademiuddannelsen i høj grad udspringer af et ønske om at øge egne kvalifikationer (100%) og styrke sin personfaglige udvikling (80%) [figur 3]. Andre motivationsfaktorer, som fremhæves af dimittenderne, er ønsket om at få papir på egne kompetencer, og et behov for, at der skulle ske noget i deres arbejdsliv [figur 3]. Af dimittendernes fritekstsvar [tabel 3] fremgår det, at flere ser akademiuddannelsen som en vej til at åbne op for muligheden for at læse videre og eksempelvis tage moduler på en diplomuddannelse eller læse til tandplejer. Fritekstsvarene viser også, at dimittenderne ikke nødvendigvis havde planlagt at tage alle moduler fra start det ene modul tager det næste, og dimittenderne bliver grebet af uddannelsen undervejs. Akademiuddannelsens betydning for dimittendernes jobindhold Undersøgelsen viser, at størstedelen (80%) af dimittenderne oplever, at de som følge af akademiuddannelsen er blevet bedre kvalificeret til deres job [figur 7]. Der er således god overensstemmelse mellem dimittendernes motivation for at tage uddannelsen, og den forandring, de oplever i deres arbejdsliv efter endt uddannelse. Nogle dimittender har fået nye arbejdsfelter som følge af uddannelsen andre udfører samme arbejde som før uddannelsen, men nu med bedre løn [figur 7]. Som eksempler på konkrete nye arbejdsopgaver og ansvarsområder, dimittenderne har fået tildelt efter endt uddannelsen, nævnes blandt andet arbejde med smittepatienter og hygiejne, og projektsamarbejde med sundhedsplejen [tabel 4]. Sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked Dimittendundersøgelsen indikerer, at akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis er yderst anvendelig for dimittenderne i forhold til deres fortsatte arbejdsliv. Samtlige dimittender anvender i høj grad (80%) eller i nogen grad (20%) det, de har lært på uddannelsen i deres nuværende job [figur 9]. Ligeledes mener dimittenderne, at uddannelsen i høj (60%) eller nogen grad (40%) ruster dem godt til deres fortsatte arbejdsliv [figur 11]. Side 4 af 16

6 Som svar på spørgsmålet om, hvordan uddannelsen kan forbedres i forhold til arbejdsmarkedet behov, foreslår flere dimittender (60%) en øget inddragelse af teori i uddannelsen [figur 12]. Nogle dimittender (40%) efterspørger større tværfaglighed i uddannelsen og flere gæsteundervisere fra private og offentlige virksomheder/organisationer [figur 12]. En enkelt dimittend (20%) efterspørger flere konkrete cases i undervisningen og en bedre kobling mellem praksis og uddannelse [figur 12]. Dimittendernes vurdering af uddannelsen Dimittenderne er generelt tilfredse med forskellige aspekter af uddannelsens tilrettelæggelse. 80% vurderer, at der i høj grad er overensstemmelse mellem uddannelsens formålsbeskrivelse og indhold [figur 13], og størstedelen af dimittenderne oplevede, at undervisningen i høj (60%) eller nogen grad (40-20%) var tilrettelagt på et passende niveau i forhold til deres adgangsgrundlag [figur 14], og at undervisningen byggede videre på deres adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring [figur 15]. Størstedelen af dimittenderne (80%) vurderer, at arbejdsbelastningen på uddannelsens forskelige moduler i høj eller nogen grad svarede til, hvad der på forhånd var lagt op til [figur 19]. 80% af dimittenderne oplever, at der i nogen grad er en god faglig sammenhæng mellem uddannelsens moduler [figur 16]. Blandt de moduler, som har givet størst udbytte, fremhæver flere dimittender Service- og kvalitetsudviklingsmodulet [tabel 5]. Modsat peger flere på kommunikationsmodulet som det modul, der har givet dem mindst udbytte, og begrunder dette med, at undervisningen ikke var godt tilrettelagt [tabel 6]. Dimittender oplever desuden, at underviserne på uddannelsen i høj eller nogen grad havde tilstrækkelige pædagogiske og faglige kompetencer [figur 18]. Undersøgelsen viser yderligere, at nogle dimittender har det fint med at gå til eksamen, mens andre har det rigtig svært med det [tabel 7]. Dimittenderne oplever dog, at skolen gør en stor indsats for at tilbyde hjælp og information omkring eksamen [tabel 7 & 8]. Trods denne gode feedback på skolens nuværende arbejde med at ruste de studerende til eksamen, er det et område, som man fortsat bør være opmærksom på, da det fylder meget for nogle studerende. Endelig viser undersøgelsen, at størstedelen af dimittenderne oplevede, at der var balance mellem uddannelsen og deres arbejdsliv [figur 20]. Dimittenderne er undervejs i uddannelsen blevet støttet af deres arbejdsplads på forskellige måder, som kan tænkes at understøtte denne balance: Alle dimittender har fået betalt arbejdstid til undervisning fra deres arbejdsplads [figur 21]. 80% har haft mulighed for at lave undersøgelser af arbejdsgange og patienter på den klinik, hvor de arbejder [figur 21]. 60% har haft mulighed for at prøve nye ting af på deres arbejdsplads, og 60% er blevet mødt med interesse og opmuntring fra deres leder [figur 21]. Samtlige dimittender vil anbefale uddannelsen til andre i deres netværk [figur 22]. Alt i alt giver dimittenderne tilbagemeldinger om en velfungerende og veltilrettelagt uddannelse. Side 5 af 16

7 2.2 Skolerådets kommentarer til undersøgelsen Skolerådet er yderst tilfreds med, at dimittenderne giver tilbagemeldinger om, at Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis på SKT (KU) er en velfungerende og veltilrettelagt uddannelse. Skolerådet glæder sig over de flotte resultater i dimittendundersøgelsen. Skolerådet er meget tilfredse med, at dimittenderne har oplevet, at SKT gør en stor indsats med at tilbyde de studerende støtte og assistance i forbindelse med eksaminerne. Skolen oplever, at de studerende kommer med meget forskellige erfaringer omkring eksamen, og at disse for de flestes vedkommende er noget tilbage i tid. Derfor har SKT lagt stor vægt på at støtte de studerende med informationer omkring eksaminerne og assistance til de, som måtte have brug for hjælp til at håndtere eksamenssituationen. SKT planlægger at opretholde dette fokus og gøre forsøg med at inddrage nogle erfarne AOP-studerende i dette arbejde med et tilbud med redskaber til at håndtere eksamenssituationen til de studerende med de største udfordringer i forbindelse hermed. Modul Kommunikation i Tandplejen er det modul, som dimittenderne har følt, at de har fået mindst ud af, og de har ikke været ubetinget tilfredse med, hvorledes dette modul har været tilrettelagt. Modulet har for nyligt fået ny modulkoordinator, og ledelsen vil sammen med den nye modulkoordinator arbejde med tilrettelæggelse af de kommende udbud af dette modul med inddragelse af studerende. Dimittenderne ønsker sig mere teori i uddannelsen og mere tværfaglighed. SKT har for en tid arbejdet på at inddrage mere teori i modulerne og ikke mindst at tydeliggøre inddragelsen af teori. Dette skal gøres med stor omhyggelighed, da det ikke må gå ud over uddannelsens snævre tilknytning til praksis, som har været med til at give uddannelsen succes. Tilknytningen til praksis er ofte det, der får studerende i gang med uddannelsen. Det er skolens oplevelse, at ønsket om mere teori vokser i takt med, at de studerende progredierer i uddannelsen. Da de studerende tager de forskellige moduler i forskellig rækkefølge, er der en speciel udfordring i at øge det teoretiske fokus. Det er dog et af uddannelsens overordnede mål, at de studerende bliver i stand til at anvende teori i deres løsning af arbejdsopgaver i det daglige. SKT har derfor et særligt fokus på at udvikle kendskab til teori, og hvorledes teori kan være med til at berige arbejdet i praksis og refleksioner om praksis. Skolerådet vil bede den uddannelsesansvarlige overveje, hvorledes tværfaglighed / det interprofessionelle kan styrkes i uddannelsen og implementere noget sådant i uddannelsen. Handlinger: 1) SKT vil gøre forsøg med en aftenseance på tværs af moduler omkring eksamen og inddrage erfarne studerende. 2) SKT vil gøre teori og modeller mere synlige i undervisningen som hjælp til refleksion over de studerendes egne oplevelser fra praksis på alle moduler. 3) SKT vil gøre forsøg med at få tværfaglighed / det interprofessionelle mere synligt i uddannelsen, for eksempel gennem cases i undervisningen og den valgte litteratur. Side 6 af 16

8 3. Resultater 3.1 Motivation for at tage en akademiuddannelse Dimittendernes baggrund Figur 1. Hvornår påbegyndte du din akademiuddannelse? En enkelt dimittend har svaret, at vedkommende påbegyndte sin akademiuddannelse i Uddannelsen er dog først oprettet i 2011, så dette svar tolkes som en fejlindtastning. Figur 2. Hvor mange års erhvervserfaring havde du inden påbegyndelsen af akademiuddannelsen? Side 7 af 16

9 Motivation Figur 3. I hvilken grad var følgende årsager medvirkende til, at du søgte ind på akademiuddannelsen? Side 8 af 16

10 3.2 Dimittendernes beskæftigelse Nuværende jobsituation Figur 4. Hvad er din nuværende jobsituation? Fakta om dimittendernes nuværende job Figur 5. Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Figur 6. Inden for hvilken sektor er din arbejdsplads? Side 9 af 16

11 Lever beskæftigelsen op til karriereforventningerne Figur 7. Hvilke ændringer er der sket i din jobsituation efter afslutningen af akademiuddannelsen? Vær opmærksom på, at dimittenderne har kunnet vælge flere svar. Figur 8. I hvor høj grad har uddannelsen haft betydning for denne ændring i din jobsituation? Figur 9. I hvor høj grad anvender du det, du har lært på akademiuddannelsen i dit nuværende job? Side 10 af 16

12 Figur 10. I hvilken grad lever din nuværende beskæftigelse op til de karriereforventninger, som du havde under uddannelsen? 3.3. Sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked Oplevelsen af at være rustet til arbejdsmarkedet Figur 11. I hvilken grad mener du, at akademiuddannelsen har rustet dig godt til dit fortsatte arbejdsliv? Side 11 af 16

13 Figur 12. Hvordan mener du, at universitetet kan gøre uddannelsen bedre i forhold til arbejdsmarkedets behov? Vær opmærksom på, at dimittenderne har kunnet vælge flere svar Dimittendernes vurdering af akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Vurdering af overensstemmelse mellem formålsbeskrivelse og indhold Figur 13. I hvilken grad vurderer du, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens formålsbeskrivelse og det faktiske indhold af uddannelsen? Side 12 af 16

14 Vurdering af sammenhæng mellem undervisningen og adgangsgrundlaget Figur 14. I hvilken grad var undervisningen på din uddannelse tilrettelagt på et passende niveau i forhold til dit adgangsgrundlag? Figur 15. I hvilken grad oplevede du, at der er i undervisningen blev bygget videre på din adgangsgivende uddannelse og krav om relevant erhvervserfaring? Vurdering af indre sammenhænge i uddannelsen Figur 16. I hvilken grad oplevede du en god faglig sammenhæng mellem moduler på din akademiuddannelse? Figur 17. I hvilken grad vurderer du, at akademiuddannelsens struktur (sammensætning af obligatoriske og valgfri moduler og afgangsprojekt) understøttede det samlede mål for uddannelsen? Side 13 af 16

15 Vurdering af undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer Figur 18. I hvilken grad vurderer du, at underviserne på din akademiuddannelse havde tilstrækkelige faglige og pædagogiske kompetencer? Vurdering af tilrettelæggelsen af uddannelsen Figur 19. I hvilken grad svarede arbejdsbelastningen (bortset fra eksamensperioder og eventuelt internater) på akademiuddannelsens moduler til det, der var lagt op til? Vurdering af rammerne for at tage en akademiuddannelse Figur 20. I hvilken grad har du oplevet, at der var balance mellem din akademiuddannelse og dit arbejdsliv? Side 14 af 16

16 Figur 21. På hvilken måde har du fået støtte fra din arbejdsplads under din uddannelse? Vær opmærksom på, at dimittenderne har kunnet vælge flere svar. Figur 22. Vil du anbefale uddannelsen i dit netværk? Side 15 af 16

17 Bilag A: Stillingsbetegnelse og arbejdsplads Stillingsbetegnelse Klinikassistent Klinikassistent og rygekonsulent klinikassistent Klinikassistent og deltids stud.jur. Arbejdsplads Holbæk kommunal tandpleje Holbæk kommunalt Tandreguleringsklinik Voksentandplejen Anm.: Spørgsmålet er stillet til dimittender i arbejde, men resultaterne offentliggøres kun for de dimittender, der har givet tilladelse til dette. Side 16 af 16

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2018 Master of Public Health Iben Wilhjelm Raskmark Afdeling for Uddannelse

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2016

Dimittendundersøgelse 2016 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje Pia Lassen Ulrik Bak Kirk

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2016

Dimittendundersøgelse 2016 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2016 Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Kristine Bak Jørgensen Ulrik

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2019

Dimittendundersøgelse 2019 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2019 Kandidatuddannelsen i Farmaceutisk videnskab Jørgen Willadsen Afdeling

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2016

Dimittendundersøgelse 2016 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2016 Bachelor- og kandidatuddannelsen i Odontologi Ulrik Bak Kirk Pia Lassen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Odontologisk praksis Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Datagrundlag 4 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Moderne Indien og Sydasienstudier Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Moderne Indien og Sydasienstudier Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Moderne Indien og Sydasienstudier Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2017 Kandidatuddannelsen i Animal Science Pia Lassen Afdeling for Uddannelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2016

Dimittendundersøgelse 2016 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2016 Kandidatuddannelsen i Farmaceutisk videnskab Ulrik Bak Kirk Kristine

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I TANDPLEJE

PROFESSIONSBACHELOR I TANDPLEJE PROFESSIONSBACHELOR I TANDPLEJE RESULTATER 216 2. Ansøgere, optag, STÅ, dimittender 3. Overgang til beskæftigelse 4. Karaktergennemsnit ved afsluttende eksamen 5. Tilfredshed - tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Parkvirksomhed

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Parkvirksomhed AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Parkvirksomhed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Nuværende

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Fremmedsprogspædagogik Master, Diplom

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Fremmedsprogspædagogik Master, Diplom AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Fremmedsprogspædagogik Master, Diplom Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I TANDPLEJE

PROFESSIONSBACHELOR I TANDPLEJE PROFESSIONSBACHELOR I TANDPLEJE RESULTATER 215 2. Ansøgere, optag, STÅ, dimittender 3. Overgang til beskæftigelse 4. Karaktergennemsnit ved afsluttende eksamen 5. Tilfredshed - tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2019

Dimittendundersøgelse 2019 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2019 Farmaci Laura Glavind Afdeling for Uddannelse og Studerende Marts

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2016

Dimittendundersøgelse 2016 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2016 Master of Public Health Pia Lassen Ulrik Bak Kirk Afdeling for Uddannelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Informationsvidenskab og kulturformidling

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Informationsvidenskab og kulturformidling AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Informationsvidenskab og kulturformidling Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Fødevarekvalitet og -sikkerhed

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Fødevarekvalitet og -sikkerhed AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Fødevarekvalitet og -sikkerhed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2016

Dimittendundersøgelse 2016 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2016 Bachelor- og kandidatuddannelsen i Farmaci Kristine Bak Jørgensen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Dimittendundersøgelse 2017 Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin Jasmin Maria Christiansen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Historie

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Historie AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Historie Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Biokemi

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Biokemi AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Biokemi Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Jordbrugsøkonomi

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Jordbrugsøkonomi AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Jordbrugsøkonomi Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 6 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Molekylær biomedicin

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Molekylær biomedicin AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Molekylær biomedicin Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Juridiske Fakultet Master, Diplom

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Juridiske Fakultet Master, Diplom AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Juridiske Fakultet Master, Diplom Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Filosofi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Filosofi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Filosofi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Nærorientalsk arkæologi

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Nærorientalsk arkæologi AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Nærorientalsk arkæologi Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Retorik

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Retorik AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Retorik Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Økonomi

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Økonomi AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Økonomi Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 6 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Persisk

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Persisk AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Persisk Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Arabisk

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Arabisk AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Arabisk Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Islamiske studier

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Islamiske studier AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Islamiske studier Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Master, Diplom

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Master, Diplom AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Master, Diplom Indholdsfortegnelse 1 Indledning Denne rapport viser resultater fra uddannelserne Landdistriktudvikling

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Kommunikation og it Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Kommunikation og it Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Kommunikation og it Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke Odontologi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata fra det studieadministrative system STADS 6 2.4 Læsevejledning 8 3 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Kemi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Kemi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Kemi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2017 Kandidatuddannelsen i Medicinalkemi Pia Lassen Afdeling for Uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2015 Bachelor- og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Cæcilie

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Idræt og velfærd

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Idræt og velfærd AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Idræt og velfærd Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Nuværende

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Finsk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Data 5.1 Dimittendundersøgelsen 5. Afrapportering 5.3 Baggrundsdata fra det studieadministrative

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Kinastudier Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Datagrundlag 5 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Cross media communication

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Cross media communication AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Cross media communication Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Forsikringsmatematik Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Forsikringsmatematik Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Forsikringsmatematik Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Visuel kultur Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Visuel kultur Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Visuel kultur Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?...

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata fra det

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere