Budget Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret"

Transkript

1 Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget T F Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2011

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelle bemærkninger til budget Sociale tilbud Hjælpemidler m.m Socialpsykiatri Ældrepleje Visitationen Voksne udviklingshæmmede Beskæftigelsesområdet Ydelsescenter Sundhed Miljø, plan, byg Brandvæsen og beredskab Vallensbæk Mose grønt område Forsyningsområder Albertslund Centrum Administration Teknisk Udvalg Ejendomme Kollektiv trafik, GIS og Rådgivning TU Serviceområdet Vej, park og natur Administration børn og unge Skoleområdet Børne- og familieområdet Institutionsområdet Fritid og Fritidsoplysning Kultur Tilskud til kulturinstitutioner Administration Borgerservice Økonomisk Friplads Ydelser under Sundheds- og Socialområdet Demografi - budget Administration Kommunalbestyrelsen Renter, tilskud og udligning samt skatter Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

4

5 1. Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal holde budgettet og forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder generelle bemærkninger og områdebevillingsbeskrivelser. De generelle bemærkninger giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i folketallet samt de overordnede rammer som regeringen og KL har sat for kommunernes økonomi. Afsnittet indeholder også en nøgletalssammenligning, hvor Albertslund Kommune sammenlignes med andre kommuner inden for en række områder. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillings budgetmæssige indhold. Områdebevillingsbeskrivelsen indeholder hvor det giver mening også nøgletal, der beskriver aktiviteten samt målsætninger og resultatmål. 5

6 6

7 2. Generelle bemærkninger til budget Tabel 1 viser budget og overslag, som de fremstår efter kommunalbestyrelsens 2. behandling den 11. oktober I tabellen er udgifter angivet med minus, og indtægter med plus. I rækken likviditetspåvirkning er et træk på kassebeholdningen angivet med minus. Tabel 1. Budget Løbende priser. Mio. kr Drift ekskl. forsyning mv Skat, tilskud/udligning, renter Strukturel driftsbalance Anlæg ekskl. forsyning Resultat Nettoafdrag Forsyning og finansforskydninger Likviditetspåvirkning I tabel 1 første række er nettodriftsudgifterne opgjort. Herved forstås driftsudgifter minus driftsindtægter som f.eks. brugerbetalinger samt statsrefusion. Herfra er trukket nettoudgifterne til forsyningsvirksomhed og ældreboliger ud fra den betragtning, at de på længere sigt skal hvile i sig selv og dermed ikke er skattefinansierede. I tabellens anden række er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort. Indtægterne minus udgifterne giver den strukturelle driftsbalance svarende til en opgørelse, som KL anvender. Den strukturelle driftsbalance skal være positiv, for at kommunen har en sund økonomi. Den skal være stor nok til at dække såvel anlægsudgifterne som nettoafdragene. Hvis den ikke er stor nok, indebærer det et forbrug af kassebeholdningen. Den strukturelle driftsbalance i er mindre end i Det skyldes på udgiftssiden navnlig, at kommunens driftsudgifter forventes at stige som følge af demografiske forskydninger. Udgifterne til børn falder ikke nær som meget, som udgifterne til ældre stiger. På finansieringssiden er der ud fra et forsigtighedsprincip regnet med, at det særlige tilskud, kommunen får som hovedstadskommune med særlige økonomiske vanskeligheder, vil falde gradvis, således at der i 2015 ikke er indregnet særtilskud. Endvidere er der i 2013 ikke indregnet tilskud fra kvalitetsfonden (der indgår som en del af bloktilskuddet), fordi det er blevet fremrykket og udbetalt tidligere. Dermed er den strukturelle driftsbalance i 2013 og følgende år ikke tilstrækkelig til at dække et niveau for anlægsudgifterne på 40 mio. kr. samt nettoafdrag og finansforskydninger mv. på mio. kr. I 2012 er indregnet en lånoptagelse på godt 28 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. vedrører den automatiske låneadgang, mens 12 mio. kr. vedrører dispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeret. I er 7

8 der indregnet en årlig lånoptagelse på 10 mio. kr., idet nettoudlånet til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. giver automatisk låneadgang. Forsyning og finansforskydninger giver et kassetræk. I 2012 budgetteres med et underskud på forsyning på ca. 3,5 mio. kr. til dækning af bl.a. overskud tidligere år på varmeforsyningen. I 2013 er der ca. balance mellem udgifter og indtægter på forsyning. De følgende år budgetteres et overskud på godt 5 mio. kr. i 2014 og godt 2 mio. kr. i Disse tal er påvirket af på den ene side, at en ny investeringsplan indebærer, at der forhåndsopkræves henlæggelser til investeringer i lavtemperatur fjernvarme. På den anden side tilbagebetales et forventet overskud på varmeforsyningen fra 2011 i 2012, og et opsamlet overskud i renovationen er forudsat anvendt til etablering af ny containergård i Vand og kloak indgår ikke, fordi de er udskilt som selskaber fra Vandforsyningen havde da et tilgodehavende hos kommunen på ca. 17 mio. kr. Det skal kommunen betale til det ny selskab over 10 år. Herudover er der et kassetræk fra finansforskydninger, hvilket mest skyldes udlån til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. Som nævnt ovenfor giver dette udlån automatisk låneadgang, men lånoptagelsen indgår i tallene for nettoafdrag. Det samlede resultat er en henlæggelse til kassen på 12 mio. kr. i 2012, et kassetræk på 48 mio. kr. i 2013 og et kassetræk på 25 mio. kr. de følgende år. Hvis kommunen overskrider de budgetterede serviceudgifter i 20121, vil den i 2013 blive trukket individuelt i bloktilskud. Der er derfor budgetteret en reserve på 40 mio. kr., som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. De 40 mio. kr. indebærer, at budgettet samlet indeholder serviceudgifter, som er ca. 34 mio. kr. under den ramme, som ifølge KL s beregninger var til rådighed for budgetlægningen. Lovgivningen indebærer, at en eventuel modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2012, foretages 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt. Selv om de afsatte 40 mio. kr. giver en betydelig sikkerhed for at undgå individuelle sanktioner, vil der principielt være en risiko for den kollektive sanktion. For at de 40 mio. kr., der er afsat på udgiftssiden, ikke skulle påvirke kassetrækket i budgettet, er der budgetteret en tilsvarende anlægsindtægt. Den sigter ikke til noget bestemt projekt, men har en rent teknisk karakter. De 40 mio. kr. i udgift er ikke medregnet i drift ekskl. forsyning mv. i tabellen ovenfor og dermed ikke i den strukturelle driftsbalance, og ligeledes er de 40 mio. kr. i anlægsindtægt ikke medregnet i anlæg ekskl. forsyning i tabellen ovenfor. Pris- og lønskøn Der er på baggrund af overenskomsterne for 2011 og 2012 regnet med en samlet lønstigning på 2,35 % fra 2011 til Der er i 2012 ikke afsat en central pulje til senere fordeling. Den generelle stigning i pris- og lønniveauet er 2,3 %, hvilket danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL s udmelding. 8

9 Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2011 I forhold til budget 2011 er niveauet for budget 2012 for det første påvirket af, at budgetaftalen for 2011 indeholdt en række konkrete driftsbesparelser for 52,5 mio. kr. netto i 2011 og 73,6 mio. kr. fra Besparelser ville dermed først slå fuldt igennem fra For det andet er de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet inden behandlingen af budget 2012, indregnet. De vigtigste er truffet som konsekvens af, at det vedtagne budget 2011 ville føre til en uholdbar udvikling i likviditeten. I november og december 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge en række lån, hvorved afdragene i 2011 og følgende år blev mindre end forudsat, mens renteudgifterne blev større end forudsat. Netto blev der opnået en væsentlig besparelse i de nærmeste år, som styrker likviditeten. I december 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen desuden, at en række anlægsarbejder, der var afsat rådighedsbeløb til i 2011 og 2012, skulle udskydes til følgende år eller helt bortfalde. I maj 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen den såkaldte Plan B, som sammen med en række selvstændige mødesager og andre tiltag indebar driftsbesparelser for ca. 21 mio. kr. i 2011 og ca. 27 mio. kr. i Principielt udarbejdes budgetforslaget svarende til det vedtagne serviceniveau. Dette princip er dog afveget på visse mindre styrbare bevillinger af den art, der betegnes det specialiserede socialområde. Her er der alene foretaget en pris- og lønfremskrivning. Budgettet indebærer derfor i princippet, at der kan vise sig et udgiftspres, som medfører et behov for at træffe beslutning om ændringer i kvalitetsstandarderne for at opnå de fornødne mindreudgifter. I budgetforslaget er der på voksenområdet peget på, at der i 2011 var en underbudgettering på 14 mio. kr. Der er iværksat en række tiltag til at imødegå dette. Om det økonomiske udgangspunkt for 2012 er realistisk, afhænger af effekten af de aktiviteter, der er igangsat i Tilsvarende blev der ved overførslen af mer- og mindreforbrug fra 2010 til 2011 overført et væsentligt merforbrug på børneområdet, og der blev godkendt en plan for afviklingen heraf i I økonomirapporteringen til Økonomiudvalget i oktober forud for vedtagelsen af budget 2012 var forventningen, at budget 2011 vil blive overholdt på det specialiserede socialområde såvel for voksne som for børn. På den baggrund er forventningen, at også budget 2012 vil kunne overholdes. Budgetaftalen fra budget 2011 var toårig. Til budget 2012 blev indgået en tillægsaftale, som indebar merudgifter på godt 7 mio. kr., væsentligst til anlægsarbejder og byudvikling. 9

10 Institutions- og skoleområdet Antal normerede pladser i daginstitutioner og klubber er påregnet således i budget 2011 og 2012: Tabel 2. Antallet I pladser I daginst. og klubber Budget 2011 Budget år år år år I budget 2011 blev dagplejen normeret til 103 pladser, i budget 2012 er dagplejen ligeledes normeret til 103 pladser. På skoleområdet er udviklingen fra budget 2011 til 2012 således: Tabel 3. Antal elever og klasser I skoleåret 10/11 og 11/12 Skoleåret Skoleåret 10/11 pr. 11/12 pr. august august Elevtal 1) Antal klasser 2) ) Inkl. normalklasser, specialklasser, modtageklasser, dysleksiklasser og taleklasser. I tallene indgår ikke basisdanskgrupper. 2) I forbindelse med sammenlægningen af Hyldagerskolen og Vridsløselilleskole til Herstedlundskole, blev antallet af normalklasser reduceret med seks. Antallet af specielklasser er i kommunen reduceret med to. Aftale med regeringen Regeringen og KL indgik d. 4. juni 2011 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen har taget udgangspunkt i regeringens udgiftspolitiske mål, som kom til udtryk i aftaler mellem en række partier i folketinget, herunder Genopretningsaftalen fra 2010 og aftalen om To streger under facit. Aftalen mellem Regeringen og KL indebærer bl.a.: et fuldt finansieret anlægsniveau i 2012 på 15,5 mia. kr. uden loft for de kommunale anlægsinvesteringer. I finansieringen indgår lånepuljer på 0,8 mia. kr. og 2 mia. kr. som bidrag fra kvalitetsfonden. et niveau for nettoserviceudgifterne som er udtryk for uændret serviceniveau i forhold til aftalen for i modsætning til aftalen for 2011 er der ikke en skattepulje med henblik på at give enkelte kommuner mulighed for at forhøje skatten lovinitiativer, som skal give kommunerne bedre styringsmuligheder på det specialiserede socialområde. 10

11 Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL kan ses på: Økonomi- og Indenrigsministeret Kommunen har fået 26 mio. kr. i særtilskud fra 19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder). Desuden har kommunen fået dispensation fra lånerammen for 2012, herunder 12 mio. kr. fra kvalitetsfondspuljen og 0,8 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Det giver tilsammen en lånemulighed på knap 13 mio. kr. Da budgettet for 2012 ikke rækker til at udføre alle de forudsatte arbejder, kan dispensationerne ikke udnyttes fuldt ud. Derfor er der kun budgetteret en låneoptagelse på ca. 12 mio. kr. vedrørende dispensationer, hvortil kommer automatisk låneadgang for ca. 16 mio. kr. Likviditetsudviklingen Det samlede resultat af budget for 2012 medfører, at kommunen forventes at kunne lægge 12 mio. kr. i kassen. Kassebeholdningen pr. 1. januar 2012 forventes at være negativ med 50 mio. kr. Under forudsætning af at budgettet overholdes, forventes det løbende gennemsnit af dag-til-dag kassebeholdningen efter et fald i de første måneder af 2012 at stige til 47 mio. kr. ultimo I overslagsårene medfører det vedtagne budget et årligt træk på kassebeholdningen på henholdsvis 48 mio. kr. i 2013 samt 25 mio. kr. i både 2014 og I dette scenarie vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde i overslagsårene og blive negativ medio Bliver den gennemsnitlige kassebeholdning mindre end 0 kr., kommer kommunen under administration. Allerede ved en gennemsnitlig likviditet svarende til kr. pr. indbygger, svarende til knap 28 mio. kr., vil kommunen komme under skærpet overvågning. Den gennemsnitlige likviditet forventes at komme under denne grænse ultimo Kommunalbestyrelsen har for at imødegå den faldende likviditet iværksat udarbejdelsen af et beredskabskatalog på 40 mio. kr. med virkning fra 2013 og frem. Såfremt beredskabskataloget gennemføres forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ikke at komme under 40 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. april 2010 en Strategi for økonomi i varig balance med råd til at investere i fremtiden. Strategien indeholder fire forpligtende ankre, som økonomien fremadrettet styres effektivt efter. Det 2. anker forpligter kommunen til at have en gennemsnitskassebeholdning på mindst 40 mio. kr. Figuren viser den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i

12 Figur 1. Likviditeten opgjort efter kassebeholdningen mio. kr Prognose for likviditeten opgjort efter kassekreditreglen - ved vedtagelsen af budget Faktisk gennemsnitlig kassebeholdning Prognose: Vedtaget budget 2012 Minimum i henhold til anker Prognose: Vedtaget budget samt 40 mio. kr. besparelse fra og med jan- 10 apr jul- 10 okt jan- 11 april juli- 11 okt jan- 12 april juli- 12 okt jan- 13 april jul- 13 okt jan- 14 april jul- 14 okt Langfristet gæld Udgiften til afdrag på langfristede lån falder i perioden fra fra 27,5 mio. kr. i 2012 til 26,5 mio. kr. i Renter af langfristet gæld Kommunen har i 2011 optaget lån for 34 mio. kr. samt omlagt lån svarende til et samlet beløb på knap 30 mio. kr. med henblik på at udnytte den maksimale løbetid fuldt ud. Renteudgiften til langfristede lån inklusive ældreboliglån er på 16,6 mio. kr. i korrigeret budget 2012 faldende til 16,2 mio. kr. i 2015 Renter af indestående i pengeinstitut Kommunens indestående i pengeinstitut forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente, som pr ultimo august 2011 er 1,1 %. Beregnet med udgangspunkt i det nuværende renteniveau samt likviditetsudviklingen forventes netto renteindtægter på ca. 0,6 mio. kr. for kommunens kontantindestående i I beregningen er medtaget renteindtægter fra kontantprovenuet fra salg af kommunens obligationsbeholdning. Fastsættelse af kommunens rente Renten fastsættes til budget 2012 med udgangspunkt i den rente kommunen opnår i kommunens pengeinstitut - Nationalbankens indskudsbevisrente - som pr. 26. august 2011 var 1,1 %. Ved træk på kommunens konti betaler kommunen indskudsbevisrenten med et tillæg på 1,15 procentpoint. 12

13 Rente af obligationsbeholdning Kommunens obligationsbeholdning blev i 2010 forrentet med 1,5 %. Beholdningen forventes afhændet i løbet af Renteindtægter er derfor budgetteret under renteindtægter af kommunens indeståender i pengeinstitutter. Finansiering Tabel 4 opsummerer de forventede nettoindtægter på skatteområdet. Det fremgår af tabellen, at de samlede skatteindtægter udgør 1.186,5 mio. kr. i Indkomstskatten er med 981,0 mio. kr., svarende til knap 83 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde i Med i alt 186,8 mio. kr., svarende til knap 16 pct. af de samlede skatteindtægter, udgør ejendomsskatterne - herunder grundskyld (155,2 mio. kr.) og dækningsafgifter (31,7 mio. kr.) - den næststørste skatteindtægt. Tabel 4. Skatter i løbende priser kr Indkomstskat a) Selskabsskat Ejendomsskat I alt Vækst i alt i pct. 0 2,9 2,5 2,4 2,4 Anm.: Kommunen har valgt statsgaranteret provenu fra indkomstskat i Dette statsgaranterede provenu er i juni måned 2011 af Økonomi- og Indenrigsministeret beregnet som en fremskrivning af den enkelte kommunes provenu i 2009 med en procent, der er ens for alle landets kommuner. Overslagene for indkomstskat er fremskrevet med befolkningsudviklingen samt den forventede pris- og lønudvikling udmeldt af KL, ligesom der er korrigeret for effekten på tilskud og udligning (som betyder, at vi kun modtager 15 pct. af en merindtægt). a. Indkomstskatten er beregnet ud fra en skattepct. på 24,6. Grundskylden er beregnet skattepct. på 33,94 o/oo (13 o/oo for landbruget). Kommunen valgte statsgaranti i 2009, der er derfor ingen efterregulering af 2009 i I 2011 betalte kommunen 23,7 mio. kr. tilbage som følge af efterreguleringen af indkomstskatten for Derfor var nettoprovenuet mindre i Det fremgår også af tabel 4, at skatteindtægterne ventes at stige fra 1.186,4 mio. kr. i 2012 til 1.275,1 mio. kr. i 2015, svarende til en samlet stigning på 7,5 pct. Den årlige vækst ligger mellem 2,4 pct. og 2,5 pct. og dermed tæt på budgettets forudsatte stigning i priser og lønninger (Stigningen på 0 pct. fra 2010 til 2011 skyldes som nævnt i tabellens anmærkning, at indkomstskatten i 2011 blev efterreguleret som følge af valget af selvbudgettering i 2008, og dermed er indkomstskatten 23,7 mio. kr. lavere end den af Økonomi- og Indenrigsministerets fremskrevne). Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 815,1 mio. kr. Den største indtægtskilde er landsudligningen, som med 435,3 mio. kr., udgør ca. 53 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. De næststørste indtægtskilder er bloktilskuddet og hovedstadsudligningen, som med 187,1 mio. kr. og 124,4 mio. kr. henholdsvis udgør 22,9 pct. og 15,3 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. 13

14 Tabel 5. Tilskud og udligning i løbende priser kr Landsudligning Hovedstadsudligning a) Bloktilskud b) Udligning af selskabsskat Udlændingetilskud (netto) særtilskud (netto) c) Tilbagebetaling af refusion af købsmoms d) Efterregulering vedr. tidligere år e) Generelle tilskud og udlign. i alt Grund- og udviklingsbidrag Tilskud og udligning i alt Vækst i alt i pct. 0,7 2,9 1,0 4,7 Anm.: Kommunen forventes at vælge et statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i Overslagene er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling samt befolkningsudviklingen. Positive tal er tilskud (indtægter), mens negative er tilsvar (udgifter). a. Inklusive korrektioner for overudligning. b. Inklusive ældretilskud på t.kr., kvalitet i ældreplejen på t.kr., bidrag fra kvalitetsfond på t.kr. samt beskæftigelsestilskud på t.kr. som er fremskrevet i overslagsårene. c. 19-særtilskuddet gives til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Tilskud vedrørende 19- restpuljen er budgetteret til henholdsvis 26 mio. kr., 15 mio. kr. og 10 mio. kr. i 2012, 2013 og Tilsvar er budget 2012 fremskrevet i overslagsårene med pris- og lønudviklingen og befolkningsudviklingen.. d. Købsmoms, som er dækket af huslejeindtægter, er undtaget fra momsudligning. Derfor skal 7,5 pct. egne huslejeindtægter (dvs. husleje, varme mv. vedr. de af kommunen ejede, ikke momsregistrerede ejendomme) modregnes i momsrefusionen. e. Kommunen valgte i 2009 statsgarantien. Der er derfor ingen efterregulering af 2009 i Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 811,7 mio. kr. i 2012 til 849,5 mio. kr. i 2015, svarende til en stigning på 4,7 pct. 14

15 Tabel 6. Generelle skatteoplysninger A Indkomstskat Udskrivningsgrundlag i kr. a) Udskrivningsprocent 24,6 24,6 24,6 24,6 Indkomstskat af selvangiven indkomst i kr (funktion 7.90, gr. 01) Efterregulering af skatteprovenu Kirkeskatteprocent 0,85 Forskudsbeløb f. kirkeskat i kr. (8.53, gr.01 og 03) Indkomstskat af aktieselskaber mv. i kr. (netto) (7.92) Anden skat pålignet visse indkomster i kr. (7.93) B. Budgetteret afregning i 2012 af forskelsbeløb mv. vedr og tidligere år Andel af forskelsbeløb vedr i kr. (indkomstskat, 7.90, gr. 02) Andel af forskelsbeløb mv. vedr. tidligere år i kr (indkomstskat, 7.90, gr ) i kr. C Ejendomsskat Afgiftspligtig grundværdi i kr. a) Grundskyldspromille 33,94 33,94 33,94 33,94 Grundskyld (funktion 7.94, gr. 01) i kr., i alt Dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme Dækningsafgift af forretningsejendomme i kr (funktion 7.95, gr. 03) Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af statslige ejendommes grundværdi i kr. (funktion 7.95, gr. 01 ) Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommes grundværdi Dækningsafgift af andre off. ejendommes grundværdi i kr. (funktion 7.95, gr. 01) Dækningsafgiftspromille af off. ejendommes forskelsværdi 8,75 8,75 8,75 8,75 Dækningsafgift af off. ejendommes forskelsværdi i kr. (funktion 7.95, gr. 02) Ejendomsværdiskat (funktion 8.91) a) Øvrige skatter og afgifter i kr. (funktion 7.93 og 7.96) Dækningsafgifter i alt a. Beløbet bruges i beregningerne af tilskud og udligning 15

16 Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2012 til 2013 forventes befolkningstallet at stige med 270 personer, hvorefter der frem til 2015 forventes et fald på 60 personer. Nettostigningen i perioden 2012 til 2015 skyldes en forventning om en stor stigning af personer i aldersgruppen årige og 80+ årige, ca. 200 personer større en det forventede fald i børnetallet og antallet af erhvervsaktive. Fra 2015 forventes befolkningsudviklingen at stige, hvilket skyldes en stigning i antallet af erhvervsaktive og antallet af ældre. Dette betyder, at hvor skatteindtægterne må forventes at forblive stort set uændret som følge af udviklingen af antallet af erhvervsaktive, vil udgifterne alt anden stige på ældreområdet. Den 1. januar 2011 havde Albertslund kommune indbyggere. Efter et status quo fra 2007 til 2008 er antallet af indbyggere steget i 2009 til I 2012 antages der at være omkring indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til i Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund kommune fra 2007 til 2019 Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund kommune Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehaveområdet. 16

17 Tabel 7. Befolkningens størrelse i perioden 2011 til 2015 Aldersgruppe Antal personer Stigning i pct , , , , , ,0 I alt ,9 Anm: Summeringen af aldersgrupper kan afvige fra i alt, idet der kan være tale om afrundinger i prognosetallene. Befolkningstallet for 2011 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene er alle prognosetal. Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose Tabel 7 viser også, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Aldersgrupperne 0-2 årige, 3-5 årige, 6-16 årige samt årige forventes alle at falde i antal i perioden 2011 til Derimod ventes antallet af ældre over 64 år at stige betydeligt. I tabel 8 ses, at den forventede befolkningsudvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en procentvis større andel af ældre i de kommende år. Tabel 8. Udviklingen i alderssammensætningen i pct år 3,5 3,4 3,5 3-5 år 3,9 3,7 3, år 14,9 14,5 13, år 63,1 61,6 61, år 12,6 14,1 13, år 2,0 2,8 3,4 I alt 100,0 100,0 100,0 17

18 Nøgletalssammenligning Indledning Denne nøgletalssammenligning sammenholder Albertslund Kommune med nabokommunerne Ballerup, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup og Ishøj. Derudover sammenholdes Albertslund Kommune med Region Hovedstaden og hele landet (som er angivet ved en vandret streg i figurerne) samt Herlev Kommune, som på en række områder minder om Albertslund Kommune. Formålet med sammenligningen er at få et billede af hvor Albertslund Kommune ligger på forskellige områder, og dermed inspirere til videre analyser af årsagssammenhænge og mulige områder for forbedringer. Nøgletallene tjener også som advarselslamper for om kommunen er inde i en uholdbar udvikling. De fleste nøgletal er nettodriftsudgifter for budget 2011, og viser således de budgetterede udgifter fratrukket indtægter og refusioner fra staten. Forbehold Nøgletal mellem kommuner varierer af flere grunde. Overordnet set er der tre faktorer der påvirker udgiftsniveauet. For det første kan behovet for at holde udgifter variere. Hvis en kommune eksempelvis har mange borgere uden job og uddannelse vil behovet for at holde udgifter til administration af kontanthjælpsområdet være større end i kommunen med få uden job og uddannelse. For det andet kan et politisk ønske om et højt serviceniveau påvirke udgiftsniveauet. Hvis en kommune således ønsker at tilbyde flere undervisningstimer i folkeskolen end minimumskravet, vil den kommune have større udgifter end kommunen der ikke tilbyder flere timer end minimumskravet. For det tredje påvirker effektiviteten udgiftsniveauet. Hvis en kommune er dygtig til eksempelvis at organisere arbejdsgangene i hjemmeplejen, vil den have lavere udgifter til hjemmepleje end kommunen, som er knap så dygtig. Endelig kan forskelle i konteringspraksis have betydning for udgiftsniveauet. Hvis en kommune på et område fx har valgt en decentral organisering, kan det få betydning for hvorledes administrative udgifter konteres, og dermed udgiftsniveauet på området. Det er derfor at nøgletallene ikke nødvendigvis udtrykker "tingenes sande tilstand" endsige siger noget om kvaliteten nøgletallene tjener som inspirationskilde. Mange af de budgetreduktioner, som er gennemført i forbindelse med budget 2011, får først fuldt gennemslag i Da denne nøgletalssammenligning hovedsageligt bygger på budget 2011 tal, afspejler effekten af Kommunalbestyrelsens budgetreduktioner sig først fuldt ud i budget

19 Strukturelle forhold Albertslund Kommune hører blandt de kommuner med det højeste udgiftsbehov og med en relativ lille beregnet skatteindtægt pr. indbygger. De socioøkonomiske udgiftsbehov vejer således tungt og afspejler, at kommunen har mange almene boliger med borgere, som er vanskeligt stillet. Figur 1. Socioøkonomiske indeks ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Ballerup Brøndby Glostrup Herlev Albertslund Høje-Taastrup Ishøj Hovedstaden Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk). Figur 1 viser, at Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuners socioøkonomiske indeks ligger meget højt. Ishøj ca. 70 pct. over landsgennemsnittet og Brøndby og Albertslund ca. 60 pct. over landsgennemsnittet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på både et aldersbetinget udgiftsbehov, som er højt hvis der er mange børn og ældre, og et socioøkonomisk udgiftsbehov, som er højt hvis der bl.a. er mange børn i familier med lav uddannelse og mange voksne uden beskæftigelse. Det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger fremgår af figur 2. 19

20 Figur 2. Udgiftsbehov kr. pr. indbygger Ballerup Brøndby Glostrup Herlev Albertslund Høje-Taastrup Ishøj Hovedstaden Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk). Figur 2 viser, at Albertslund Kommunes beregnede udgiftsbehov er godt kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på godt 285 mio. kr. om året. Det er de socioøkonomiske udgiftsbehov som giver det store samlede udgiftsbehov. Kommunens aldersbetingede udgiftsbehov er således relativt lavt, og hænger sammen med, at der er relativt få ældre om end befolkningen ældes hurtigt i disse år. Andelen af indvandrere og efterkommere er også en strukturel parameter, som har betydning for udgiftsbehovet. Figur 3 viser andelen af indvandrere og efterkommere. Det fremgår af figuren, at indvandrere og efterkommere udgør ca. 23 pct. af befolkningen i Albertslund og Brøndby kommuner, hvilket er dobbelt så meget som i Region Hovedstaden og tre gange så meget som i hele landet. 20

Budget 2013 2016. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2013 2016. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2013 2016 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2011 2014 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budget 2014 2017. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Albertslund Kommune. December 2013 1

Budget 2014 2017. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Albertslund Kommune. December 2013 1 Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2014 2017 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2016-2019. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2015

Budget 2016-2019. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2015 1 Budget 2016-2019 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2015 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2016-2019... 7 Miljø-

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2013-16 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2013-2016 Det godkendte flerårsbudget for 2013-2016 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

BUDGET Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger

BUDGET Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger 1 BUDGET 2017-2020 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017-2020... 7 Miljø-

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere