Alvorligt smitsomme husdyrsy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alvorligt smitsomme husdyrsy"

Transkript

1 Alvorligt smitsomme husdyrsy 1. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 1. kvartal Situationen i 4. kvartal 2006 blev publiceret i DVT nr. 11, Artiklen er baseret på information indsamlet via månedlige møder afholdt i EU s Stående Komite for Fødekæden og Dyresundhed, indberetninger til den Internationale Epizootiorganisation (OIE) samt indberetninger til EU s Animal Disease Notification System (ADNS) - et system hvortil alle EU-lande samt en række associerede lande skal indberette de primære udbrud af alvorligt smitsomme inden for 24 timer fra første udbrud. En nærmere beskrivelse af de i artiklen nævnte sygdomme kan findes på fact sheets på Fødevarestyrelsens hjemmeside > Dyresundhed og på Veterinærinstituttets hjemmeside > Husdyrsygdomme. Newcastle disease Der findes løbende tilfælde af Newcastle disease. En del af disse er tilfælde hos duer med den såkaldte duetype, og ofte findes udbruddene i forbindelse med overvågningen for aviær influenza. I Bulgarien og Rumænien observeres ofte udbrud i landsbyfjerkræ. Tjekkiet Den 29. januar 2007 meddelte de tjekkiske veterinærmyndigheder, at man havde påvist et udbrud af Newcastle disease i en dueflok på 36 fugle i regionen Pardubický i det centrale Tjekkiet (Fig. 1). Der var kun en enkelt fugl, der var død af infektionen, men alle blev aflivet. Det formodes, at smittekilden har været kontakt med vildfugle. Slovakiet Det tjekkiske udbrud havde en udløber til Slovakiet, idet en dueopdrætter havde importeret 3 duer fra udbrudsbesætningen i Tjekkiet. Duerne var holdt i karantænefaciliteter hos opdrætteren og blev straks aflivet. Bulgarien Bulgarien har rapporteret om to udbrud af Newcastle disease i landsbyfjerkræ. Det ene den 9. januar 2007 i en besætning i provinsen Pleven i den nordøstlige del af landet på 130 høns, hvoraf 90 % døde af sygdommen, og det andet i en lille besætning på 27 høns i provinsen Vraca beliggende øst for Pleven (Fig. 1). I det sidste tilfælde var dødeligheden nede på % Rumænien I perioden 25. januar februar 2007 rapporterede Rumænien om 6 udbrud af Newcastle disease alle i landsbyflokke i forskellige provinser i den østlige del af landet (Fig. 1). Dødeligheden var over 70 % i alle tilfælde. De kontinuerlige udbrud i landsbyflokkene skyldes, at fjerkræet ikke bliver vaccineret, som der er krav om. Aviær influenza (AI) I 1. kvartal 2007 har der i EU-regi været gennemført overvågning af såvel døde som levende vildfugle. Der har været undersøgt prøver fra over fugle, uden at der blev påvist H5N1 i en eneste fugl. På trods af dette blev der i denne periode rapporteret udbrud af H5N1 hos tamfjerkræ i Ungarn og Storbritannien. Der har været rapporteret udbrud af H5N1 i både Rusland og Tyrkiet i såvel vilde fugle som i tamfjerkræ i løbet af 1. kvartal Ungarn Den 21. januar 2007 opstod mistanke om AI i en gåsebesætning på gæs i provinsen Csongrád i det sydøstlige Ungarn tæt ved området, hvor der var udbrud af H5N1 i sommeren De døde dyr udviste tegn på centralnervøse forstyrrelser. Besætningen blev aflivet på begrundet mistanke den 23. januar 2007, og der blev samtidig etableret restriktionszoner omkring udbruddet. Den 25. januar 2007 meddelte ejeren af en besætning på , 4-8 uger gamle gæs, som var beliggende 9 km fra det første udbrud, at der var øget dødelighed i besætningen. Dødeligheden den 26. januar var over 500 dyr og den 27. januar over 2500 dyr. Dyrene udviste centralnervøse symptomer, mens patologien tydede på, at andre sygdomsproblemer også var til stede og bidrog til den øgede dødelighed. Der blev i separate bygninger også holdt ældre gæs på bedriften, men disse udviste ikke tegn på sygdom. Alt fjerkræ i besætningen blev aflivet den 27. januar. 4 flokke inden for 1 km zonen med i alt 367 stk. fjerkræ blev også aflivet. De eksisterende zoner fra det første udbrud blev udvidet, og den nye beskyttelseszone indeholdet 416 baggårdsbesætninger med dyr og én stor besætning på dyr. Overvågningszonen indeholdet baggårdsbesætninger med dyr og 13 kommercielle besætninger med i alt dyr. Der er gennemført serologisk undersøgelse af kommercielle gåsebesætninger i restriktionszonen. I forbindelse med dette arbejde blev der i én besætning også beliggende ca. 9 km fra det første udbrud fundet seroreagenter i 25 ud af 59 prøver. Der blev ikke observeret sygdom eller dødelighed i denne besætning, og der kunne ved gentagne undersøgelse af kloak og tracheal svabere ikke påvises H5N1 virus ved PCR. Virusisolaterne fra Ungarn var tæt relateret til virusgruppen, der stammer fra vildfugle. Undersøgelserne viste også, at det var usandsynligt, at det nye virus i Ungarn havde ligget i området siden sidste år, da der var forskel på isolaterne fra sommerens udbrud og det nuværende. Det har ved undersøgelse af vildfugle i området ikke været muligt at påvise H5N1 virus hos disse. 22 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

2 gdomme i Europa Storbritannien Den 3. februar 2007 rapporterede Storbritannien om et udbrud af H5N1 påvist i stor kalkunbesætning på dyr i Suffolk (Fig. 1). De ramte faciliteter bestod af 22 store kalkunopdrætsenheder. Virksomheden skulle have en relativt høj biosikkerhed. Der var kun adgang via en hygiejnesluse med tøjskifte, som personale skulle passere for at komme ind til kalkunerne. Det er et alt-ind-altud system med eget slagteri og opskæringsvirksomhed. Kalkunerne blev indsat i husene i løbet af de første 2 uger af december Der blev kun observeret symptomer i ét af husene. Den første stigning i dødeligheden blev observeret den 30. januar 2007 og yderligere stigning de følgende dage. Ejeren af besætningen var et integreret, multinationalt firma, som havde interesser både i Ungarn og Tyskland. Det isolerede virus viste sig stort set at være identisk med det virus, der blev fundet ved udbruddene i Ungarn i to gåsebesætninger, og der blev iværksat en stor undersøgelse for at klarlægge en mulig forbindelse til udbruddene i Ungarn. Det engelske firmas aktiviteter i Ungarn lå dog 300 km vest for de ungarske udbrud. Alle kalkuner stammede fra firmaets eget rugeri. Der havde ikke været transport af fjerkræ til besætningen fra andre lokaliteter end rugeriet. Der havde i forbindelse med AI-overvågningen ikke været gjort fund af H5N1 i vildfugle i området. Der blev etableret restriktionszoner omkring udbruddet, og disse zoner blev etableret baseret på ornitologiske forhold, dvs. i forhold til beliggenheden af områder med stor forekomst af svømmefugle, i en radius på mindst 25 km omkring udbruddet. Inden for restriktionszonerne lå 535 besætninger med ca. 8,5 mio. dyr. Området havde en meget stor fjerkrætæthed. Introduktionen af H5N1 virus ansloges at være sket omkring den januar UK har gennemført grundige epidemiologiske undersøgelser med henblik på klarlæggelse af den mulige kilde til AI udbruddet i Suffolk. I forbindelse med aflivningen blev der taget virologiske prøver af de forskellige huse. Der var kun kliniske symptomer i det ene hus, men der blev påvist virus i op til 15 % af dyrene i 3 andre huse, uden at der endnu var udviklet kliniske symptomer. Der har været gennemført klinisk inspektion af 78 fjerkræbesætninger i beskyttelseszonen og heraf var 21 ande- og gåseflokke, som blev undersøgt virologisk og serologisk. Alle var negative. I overvågningszonen undergik 70 besætninger klinisk inspektion og blandt disse fandtes 23 gåse- og andebesætninger, som både blev undersøgt serologisk og virologiske med negativt resultat. Der har været gennemført undersøgelse af muligheden for smitteoverførsel fra såvel vilde fugle som personale og transportkøretøjer med tilknytning til virksomheden, uden at der blev fundet beviser for disse faktorers betydning for smitteoverførslen. Den nærmere gennemgang af de biosikkerhedsmæssige foranstaltninger viste imidlertid, at der var en del huller i dette. Selve slagteriet og forarbejdningsanlægget var adskilt fra produktionsenhederne med et hegn. Der kom løbende fersk kød, hovedsageligt kalkunbryst, fra virksomhedens anlæg i bl.a. Ungarn. Afskæring fra produktionen blev opbevaret udenfor bygningen i beholdere, der ikke, som foreskrives, var lukkede med henblik på at hindre at vildfugle og gnavere i at have adgang til disse. Måger fouragerede hyppigt i beholderne og blev iagttaget flyvende derfra til kalkunproduktionsfaciliteterne, hvor de hvilede på taget. Bygningen, som indeholdt kalkunerne, der udviste kliniske symptomer på AI, havde åbninger, hvorigennem spurvefugle og gnavere let kunne komme ind. Der kunne også have været sket en introduktion med kontamineret fodtøj, specielt til de huse, hvor der ikke blev observeret kliniske tegn. Alle muligheder er undersøgt uden, at man har kunnet komme frem med en konklusion vedrørende introduktionen af smitte. Forklaring på, at H5N1 virus skulle være kommet fra Ungarn til Storbritannien og herfra videre ud i kalkunbesætningen, kan kun være et sammenfald af en række i sig selv usandsynlige faktorer. Smitte fra vildfugle kan udelukkes, da der i 1. kvartal 2007 ikke er påvist H5N1 hos vildfugle i EU. Der har i risikoperioden været forarbejdet tons kalkunkød på opskæringsvirksomheden ved kalkunfarmen, og kun 15 % af dette kom fra Ungarn. Dette muliggør, at Figur 1. Den geografiske fordeling af udbrud af højpatogen aviær influenza H5N1 (røde punkter) og Newcastle disease (grønne punkter) i EU og tilgrænsende lande i 1. kvartal > Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90 23

3 smitten kunne have været bragt til farmen med kalkunkød fra Ungarn. Dette forudsætter dog, at de ungarske kalkuner tilfældigvis er blevet slagtet på et tidspunkt tidligt i inkubationsfasen, inden de første tegn på kliniske symptomer havde vist sig - der er ikke efterfølgende registreret udbrud af H5N1 i Ungarn i det pågældende område. Det betyder, at det sandsynligvis kun har været en mindre del af kalkunerne, der har indeholdt infektiøst virus, jf. at man fandt op til 15 % af kalkunerne i nogle af husene i Storbritannien inficerede uden at kalkunerne udviste kliniske symptomer. Undersøgelser har vist, at fjerkrækød kun indeholder relativt ringe mængder af højpatogen AI virus i forbindelse med infektioner, idet de største virusmængder findes i de indre organer. Den engelske virksomhed har kun importeret rent kalkunkød fra Ungarn. Der skulle så have været tilstrækkelig med virus i noget af det afskårne kød, som måger eller gnavere har kunnet bringe fra affaldscontainere til omgivelserne af kalkunhuset, og herfra skulle det være bragt ind via småfugle, gnavere eller via kontamineret fodtøj. Den fulde sandhed omkring smittespredningen og sammenhængen mellem det ungarske og det engelske H5N1 virus kommer nok aldrig frem. Restriktionerne omkring udbruddet blev hævet den 12. marts Der blev ikke fundet andre udbrud eller tegn på H5N1 i vildfuglebestanden. Rusland Den 16. februar 2007 meddelte de russiske myndigheder, at der var påvist AI af typen H5N1 i fjerkræ i fire distrikter nord for Moskva, og de følgende dage kom meddelelse om fund i yderligere tre distrikter. Udbruddene blev fundet i mindre landsbybesætninger. Kilden til udbruddene menes at være inficeret fjerkræ, der har været bragt til Moskvas fuglemarked, idet alle ejerne af udbrudsbesætningerne havde købt fjerkræ på markedet. Udbruddet kom hurtigt under kontrol. I en række russiske provinser ved Sortehavet blev der i begyndelsen og igen i slutningen af februar 2007 rapporteret om udbrud af fugleinfluenza i landsbybesætninger. I forbindelse med udbruddene i slutningen af februar blev der også rapporteret om fund hos vildfugle. Tyrkiet I de første tre uger af februar rapporterede de tyrkiske myndigheder om i alt 17 udbrud af H5N1 i provinserne Batman (11 udbrud) og i Díyarbakir (6 udbrud) i den sydøstlige del af Tyrkiet tæt ved grænserne til Syrien og Irak. Udbruddene var i landsbyfjerkræ, og i bekæmpelsesmæssigt øjemed aflivede man alt fjerkræ i de ramte landsbyer - i alt fugle i Batman og i Díyarbakir. Det menes, at smittekilden har været vildfugle. Der blev bl.a. påvist H5N1 hos en spurv i området. Bluetongue (BT) Vektoren - forskellige Culicoides arter ophørte med at cirkulere mod slutningen af december 2007 på grund af de lave temperaturer. Det betød, at spredningen af bluetongue ophørte. Der blev ikke påvist nye udbrud i 1. kvartal af Der blev i alle de berørte lande gennemført serologisk overvågning inden for de etablerede zoner med henblik på at få et overblik over sygdommens udbredelse inden for disse. Det bevirkede, at der i Tyskland blev påvist 75 nye besætninger med seroreagenter, i Holland fandtes 18, i Frankrig 5 og Luxemburg 3 nye besætninger med reagenter. Den 28. marts 2007 påvistes i forbindelse med sentinelovervågningen i Tyskland seropositiv reaktion i en ko, som måneden før ikke havde været positiv. Dette fund var meget overraskende, idet erfaringen fra Sydeuropa med overvintrende Culicoides imicola har været, at de først begynder at sprede infektionen i begyndelsen af juni. Dette kunne tyde på, at der måske er sket en løbende opformering af Culicoides arter i staldmiljøet i den ramte besætning, eller at der er lavet en fejl i forbindelse med prøvetagningen. Den vektorfri periode ophørte fra den 28. marts 2007, hvorfor mulighederne for flytninger af dyr inden for og ud af de oprettede restriktionszoner igen ophørte. Den 26. april 2006 meddelte de tyske veterinærmyndigheder imidlertid, at en nærmere undersøgelse af forholdet omkring den positive reagent i forbindelse med sentinelovervågningen havde vist, at der var sket en forveksling af øremærker, så det testede dyr ikke havde indgået i den udvalgte gruppe af sentinelle dyr. Mund- og klovesyge Tyrkiet Den 4. januar 2007 rapporterede Tyrkiet et udbrud af mund- og klovesyge i Edirne provinsen i den europæiske del af landet på grænsen til Grækenland og Bulgarien. Udbruddet var fundet hos to kreaturer i en landsby og var forårsaget af mund- og klovesyge virustype A. Smitten menes at have været bragt med fra et marked. Der blev iværksat vaccination i området. Den 22. februar rapporteredes endnu et udbrud. Denne gang i provinsen Kirklareli beliggende øst for Edirne. Udbruddet var i en mindre kvægbesætning, som blev aflivet. Dette udbrud var forårsaget af type O. Smitten menes at have sin oprindelse hos vildsvin, da sygdommen opstod kort tid efter, at besætningens ejer havde været på vildsvinejagt. Illegal transport af et dyr er også mistænkt, da O- typen svarer til en relativt nylig funden mellemøstlig type, som de almindeligvis benyttede O-type vacciner kun giver begrænset beskyttelse imod. EU har besluttet at støtte Tyrkiet med en donation af 1,5 mio. vaccinedoser fra EU s vaccinebank, idet Tyrkiets egen vaccineproduktion mod denne type var forfejlet. Klassisk svinepest Bulgarien Der har i 1. kvartal 2007 i alt været rapporteret 3 udbrud af klassisk svinepest i Bulgarien. Det første udbrud, der blev rapporteret den 17. januar 2007, fandtes i Smyadovo i Shumen regionen i den nordøstlige del af landet (Fig. 2). Udbruddet var i Øst-Balkansvin, som blev holdt udendørs. Kilden er sandsynligvis vildsvin. Det andet udbrud 23. februar 2007 i Yambol regionen (Fig. 2) var i en slagtesvinebesætning på 142 dyr. Det 3. udbrud var også i Shumen provinsen og også i Øst-Balkansvin, der blev holdt udendørs. Der har været kontakt mellem denne besætning og det første tilfælde. 285 kontakt-svin, som tilhørte noget familie til udbrudsbesætningens ejer i byen Zlatar blev aflivet. Bulgarien vil udpege specificerede områder, hvor det fremover vil være tilladt at producere Øst-Balkansvin, og hvor risikoen for kontakt og smitte med svinepest fra vildsvinepopulationen skulle være begrænset. Områderne vil være beliggende i den østlige del af landet. 24 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

4 Om dagen holdes dyrene i det fri i områder, hvor der forefindes vildsvin under overvågning af en hyrde, og denne sikrer, at dyrene om natten holdes indelukkede og adskilte fra vildsvin. Dette hindrer dog ikke, at der af og til fødes blandingsgrise i flokkene af Østbalkansvin. Rumænien Der har trods påbegyndelse af vaccination i såvel den kommercielle sektor som i baggårdsflokke i alt været registreret 147 udbrud af klassisk svinepest i 1. kvartal Set i forhold til 273 udbrud, registreret indtil ultimo marts i 2006, synes vaccinationen måske alligevel at have haft en positiv effekt. Udbruddene er beliggende i den sydlige del af Rumænien med speciel overvægt i den sydvestlige del (Fig. 2). Nødvaccinationsprogrammet blev indledt i december 2006 og er som nævnt sandsynligvis en medvirkende faktor i forbedringen af svinepestsituationen. Alle svin over 60 dage samt nyintroducerede svin bliver vaccineret. Indtil udgangen af marts 2007 var ca. 2,8 mio. af i alt 4,8 mio. svin i baggårdsbesætninger vaccineret. 81 % af de vaccinerede baggårdssvin var seropositive, hvilket ikke er tilfredsstillende sammenlignet med erfaringer fra andre steder, hvor der har været gennemført vaccination. Af de i alt 151 kommercielle svineproducenter med i alt 1,59 mio. svin er 1,2 mio. svin indtil udgangen af 1. kvartal 2007 blevet vaccineret med markørvaccine. Vaccinationen af vildsvin påbegyndes først i midten af maj. Figur 2. Den geografiske fordeling af udbrud af klassisk svinepest (blå punkter) og afrikansk svinepest (orange punkter) i EU og tilgrænsende lande i 1. kvartal Ungarn Der er i slutningen af januar måned 2007 fundet i alt 4 tilfælde af klassisk svinepest hos skudte, klinisk sunde vildsvin i det nordlige Ungarn i Nógrád provinsen på grænsen til Slovakiet (Fig. 2). Der er endvidere fundet et enkelt tilfælde hos et dødfundet ungt vildsvin i samme område. Der er i denne forbindelse indført en lang række restriktioner med hensyn til transport af svin og forbud mod udendørs hold af tamsvin i området. Der er endvidere udsendt information til jægere om at være beviste om risikoen for at overføre sygdommen fra vildsvin til tamsvin og anbefalinger vedrørende smittebeskyttelse. Alle skudte og dødfundne vildsvin i området skal undersøges af en person fra veterinærmyndighederne. Der er gennemført serologisk undersøgelse af tamsvinebesætninger i området. Her er der undersøgt serologiske prøver fra i alt 512 besætninger, og alle var negative. Der er undersøgt prøver fra 133 skudte og 5 døde vildsvin, og der er hidtil kun fundet de nævnte inficerede dyr. Slovakiet Slovakiet rapporterede den 2. februar 2007 et enkelt fund af klassisk svinepest hos et skudt vildsvin i den centrale del af landet tæt ved den ungarske grænse. Kroatien Kroatien har for nylig implementeret EUlovgivning på det dyresundhedsmæssige område. Indtil december 2004 var der tvungen vaccination mod klassisk svinepest i Kroatien. Der blev ikke observeret klassisk svinepest i perioden juli Svinesektoren i Kroatien består primært af baggårdsbesætninger med 1-2 dyr. Den højeste svinetæthed er i den nordøstlige del af landet. I perioden juli-december 2006 blev der registreret i alt 88 udbrud af klassisk svinepest i Kroatien (Fig. 2). Ni af disse betragtes som primærudbrud, mens resten er udbrud som følge af kontakt. I 1. kvartal 2007 har der været registreret i alt 49 udbrud (1 i januar, 13 i februar og 35 i marts). Ti ud af disse blev betragtet som primærudbrud, mens resten var kontaktsmitte. De fleste udbrud findes i små baggårdsbesætninger. Udbruddene ligger tæt på den slovenske grænse, og zonerne fra to af disse gik ind over slovensk territorium. Smittespredning er primært sket som følge af illegale transporter og fodring med køkkenaffald på trods af, at dette er forbudt. Problemet er, at der altid har været tradition for at fodre svinene i husholdningen med madaffald, og det er svært at vinde forståelse for forbudet. Kroatien har med hjælp fra EU fået etableret et overvågningsprogram for svinepest i vildsvinebestanden. Der foreligger endnu ikke resultater, men der skulle kun ifølge tidligere sporadiske undersøgelser være ganske få inficerede vildsvin. Slovenien Slovenien har indført en lang række tiltag - især i forbindelse med grænsekontrol langs den kroatiske grænse som følge af, at restriktionszonerne fra svinepestudbruddene i Kroatien strakte sig ind over slovensk territorium. Via medierne har veterinærmyndighederne informeret landbrugere om problemet og om at tage smittebeskyttende forholdsregler. Det ene af tilfældene i Kroatien i marts lå kun 500 m fra grænsen til Slovenien og et andet 7,5 km fra grænsen. Der var således 2 zoner, der gik ind over grænsen til Slovenien. I tilfældet tættest ved den slovenske grænse var der indenfor 3 km zonen 8 landsbyer med i alt 112 svinebesætninger, og i 10 km zonen var der 58 landsbyer med 553 svinebesætninger. Der var i alt ca svin på de 665 besætninger i disse zoner. I det andet tilfælde, hvor kun 10 km zonen gik ind over slovensk territorium, lå der 49 landsbyer med 809 svinebesætninger med i alt svin inden for den slovenske del af zonen. Det blev aftalt med jagtorganisationer, at alle > Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90 25

5 nedlagte vildsvin i området op mod den kroatiske grænse skulle undersøges for svinepest inden frigivelse. Afrikansk svinepest Italien Der har i 2007 været 4 udbrud af afrikansk svinepest i tamsvinebesætninger på Sardinien alle i marts Der har i 3 af tilfældene været sket spredning som følge af illegal transport, hvilket har resulteret, i at besætningsejerne ikke ville få kompensation for aflivningen af dyrene. Antallet af dyr i besætningerne stemte ikke overens med de indberettede data. Der har endvidere været påvist afrikansk svinepest-virus hos 2 vildsvin i Disse er også fundet i restriktionsområdet omkring Nuoro i den østlige del af øen (Fig. 2). I forbindelse med serologisk overvågning af skudte vildsvin har der været undersøgt dyr og 187 (5,3 %) af disse var seropositive overfor afrikansk svinepest. Forekomsten af seropositive dyr overfor klassisk svinepest var 8 (0,2 %) Fårekopper Grækenland Grækenland rapporterede ét tilfælde af fårekopper på øen Lesbos den 10. januar Øen ligger tæt ved Tyrkiet. Det var en klinisk mistanke som blev bekræftet ved laboratorieundersøgelse. Der var 159 dyr i besætningen og 21 udviste kliniske tegn. Alle dyrene blev aflivet. Smitten formodes at være bragt fra Tyrkiet med havfugle. På grund af de relativt lukkede grænser mellem Grækenland og Tyrkiet kan illegal import udelukkes. Der er ikke fundet smittede dyr inden for 3 og 10 km zonen. Restriktionerne blev hævet den 27. februar Smitsomt blæreudslet Italien Der har i 2007 været i alt 32 udbrud af SVD i Italien fordelt med 16 i januar, 4 i februar og 12 i marts. Udbruddene er observeret i provinserne Lombardiet i nord, Molise, Lazio, Abruzzo, Campania i det centrale og Calabrien i det sydlige Italien (Fig. 3). I alt dyr er blevet aflivet i forbindelse med bekæmpelsen af sygdommen. I alt dyr fra ca besætninger er undersøgt serologisk i forbindelse med det løbende overvågningsprogram, og 127 af dyrene fand- Tabel 2. Registrerede BSE-udbrud i perioden Land Antal udbrud i 2006 Antal udbrud i 1. kvartal 2007 Belgien 2 0 Cypern 0 0 Danmark 0 0 Estland 0 0 Finland 0 0 Frankrig 7 1 Grækenland 0 0 Holland 2 0 Irland 41 6 Italien 7 2 Letland 0 0 Litauen 0 0 Luxemburg 0 0 Malta 0 0 Polen 4 0 Portugal 33 1 Schweiz 5 0 Slovakiet 0 0 Slovenien 0 0 Spanien 67 7 Storbritannien Sverige 1 0 Tjekkiet 3 0 Tyskland 16 0 Ungarn 0 0 Østrig 2 1 Total tes seropositive. Der har ikke været rapporteret om kliniske symptomer i nogle af udbruddene, hvilket besværliggør bekæmpelsen. Sygdommen er ikke under fuld kontrol, og endnu engang har det vist sig, at handelsmænd er involveret i mange af tilfældene og dermed udgør en stor risikofaktor. BSE BSE situationen i EU viste i 2006 et markant fald i forhold til årene før. De påviste tilfælde i 1. kvartal 2007 var i lande, som har været højrisikolande. Der arbejdes for indeværende på internationalt niveau på at få etableret en ny form for landekategorisering, som formodentlig munder ud i, at antallet af BSE undersøgelser i Danmark kan nedsættes, da man kun forventer at finde max. ét udbrud inden for de næste 10 år. Figur 3. Udbredelsen af smitsom blæreudslet i Italien i 1. kvartal Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 14 Årgang 90

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 2. kvartal 2009 [ Stig Mellergaard ] Souschef, Kontor for husdyrsundhed Fødevarestyrelsen Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 2. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i - Status 2004 [ Stig Mellergaard ] Chefkonsulent, Kontor for Husdyrsygdomme, Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har besluttet fremover at udarbejde en løbende information

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme husdyr Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i. kvartal STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN Oversigten

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa HUSDYRSSYGDOMME XXX Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 4. kvartal 2006 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen

Læs mere

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme SMITSOMME SYGDOMME [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal 28. Situationen

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. august 2006 Ref.: STIM/TM J.nr.: 2006-20-221-02071 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 28. august 2006, kl. 14.30 Sted: Charlemagne building

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 28. august 2007 Ref.: TM J.nr.: 2007-20-221-02616 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. august 2007; kl. 10.00 Sted: Charlemagne Building Indkaldelse:

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 12/12 Markeds nyt. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtninger uændret. Notering fastholdt Handlen med kød uændret Slagtningerne

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 169 Offentligt Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Preben Willeberg dyrlæge, Ph.D., dr.med.vet.,

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme SMItSoMME SYgDoMME xxx Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 3. kvartal 2009 STIG MELLERGAARD SOUSChEF kontor FOR husdyrsygdomme FøDEvARESTYRELSEN Antal udbrud af bluetongue 70000 60000 50000 40000 30000

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Januar 2014 M&A-markedet i Danmark Rekordår målt på antal danske solgte virksomheder på trods af lavere aktivitet i 4. kvartal Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

HPAI H5N8 i Danmark og EU

HPAI H5N8 i Danmark og EU HPAI H5N8 i Danmark og EU 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Vildfugle 10. november 2016 Første påvisning af HPAI H5N8 infeicerede troldænder (Aythya fuligula) Christiania, Stege, Møn 3 / Fødevarestyrelsen

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder MEMO/03/157 Bruxelles, den 24. juli 2003 Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder Hvad er transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)? TSE er en gruppe af sygdomme, som kan ramme dyr og mennesker,

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED i USA Porcint Epidemisk Diarre PEDv Corona virus rammer kun grise

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

EUROVISION KORTSPILLET

EUROVISION KORTSPILLET EUROVISION KORTSPILLET Eurovision-kortspillet består af 7 kort et for hvert land i årets Internationale Melodi Grand Prix. På hvert kort står en række kategorier. Det gælder hele tiden om at vælge den

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Juli 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion - 1. halvår 2015 TEKST STIG MELLERGAARD /SOUSCHEF, KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME, FØDEVARESTYRELSEN

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere