Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august Jelling Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have"

Transkript

1 Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard

2 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion på tilsynet Udviklingspotentialer Anbefalinger Opfølgning på tilsynet Grundlag for tilsynet Organisationen og dennes ledelse Målgruppe og pædagogik Dialog med borgere Medarbejdernes vilkår og trivsel Ændringer af de fysiske rammer siden sidste tilsyn Centerlederens kommentar 10 2

3 Indledning Denne rapport er udarbejdet af Velfærdsstaben i Vejle Kommune på baggrund af anmeldt Tilsyn på Bostedet Jelling Have, som rummer følgende tilbud: 35 boliger (17- ét og 18 torumsboliger) på Bethaniavej 5, Jelling 5 torumsboliger i en tidligere landejendom på Fårupvej 35, Jelling, hvor der er indskrevet én borger. Vejle Kommune har godkendt Jelling Have, i henhold til SEL s 107 som et bo- og behandlingstilbud for voksne over 18 år med en psykiatrisk problematik indenfor det almene voksenpsykiatriske område, f.eks. psykoser i form for skizofreni, personlighedsforstyrrelser, angsttilstande og evt. misbrugsproblemer, dog uden aktivt misbrug. Godkendelsen er til 37 pladser og med en personalenormering på 53 stillinger. Medarbejderne er uddannet som sygeplejersker, ergoterapeut, social- og sundheds-assistenter, pædagoger, social- og sundhedshjælpere og servicemedarbejdere. Centret har tilknyttet en psykiater. Jelling Have drives af OK-Fonden. Jelling Have og Enghaven i Søvind drives i dag som to selvstændige centre, som ledelsesmæssigt har samme leder som fordeler sin tid mellem de to centre. De to centre bevares som selvstændige juridiske enheder med hver sin bestyrelse. Tilsynet blev gennemført den 15. august 2011 fra kl Konklusion på tilsynet 2011 På tidspunktet for det anmeldte Tilsyn var Jelling Have præget af lederskiftet i maj Den nye leder blev ansat og var godt på vej med en ny plan for virksomheden. Første punkt har været at få skabt en plan for sund drift og økonomi, hvilket er på plads nu. Der er omlagt stillinger og overført personale fra administrationen og til beboerrettede opgaver. Ifølge Tilbudsportalen tilbydes beskæftigelse samt fritidstilbud ved ophold på Jelling Have. I en periode har mange af borgerne af forskellige grunde valgt dette tilbud fra. Der vil fremadrettet blive sat fokus på beskæftigelsen, så der udover de nuværende aktiviteter bliver etableret aktivitetsrum med mulighed f.eks. for at male billeder, blomsterbinding fitness mv. Tilsynet konstaterer, at der er behov for en overordnet drøftelse med borgerne om, hvordan man ønsker kulturen på Jelling Have. Det kommer under tilsynet frem, at nogle borgere ikke respekterer andre borgere på Jelling Have, så svagere borgere mobbes. Der er eksempler på tyveri fra nogle svage borgere, og fra medarbejdere og beboeres side oplyses det, at der er en oplevelse af et stigende problem med stof- og alkoholmisbrug på botilbuddet. Lederen oplyser, at hun vil tage initiativ til at få orden på dette. Ifølge Jelling Haves godkendelse er tilbuddet godkendt til højest at modtage 37 voksne inklusive to voksne boende på Jellinggård indtil dette tilbud afvikles. Godkendelsen er endvidere givet til stedets målgruppe uden aktivt misbrug. De oplysninger, der er kommet frem under tilsynet, giver Tilsynet indtryk af, at Godkendelsens bestemmelser ikke er overholdt, og Tilsynet giver derfor anbefaling om, at Jelling Have tager initiativ til, at målgruppen og antal borgere snarest drøftes. 3

4 Der har eksisteret et formelt beboerråd, som efter Tilsynets opfattelse reelt ikke har haft nogen indflydelse. Lederen vil tage initiativ til en drøftelse med rådet om, hvorledes det fremtidige samarbejde kan optimeres. Medarbejderne beretter om et svært halvt år med ombygning og lederskifte, der drænede dem for energi. De fortæller om et godt kollegaskab, der har hjulpet dem igennem en vanskelig periode og de glæder sig nu til, at komme videre under den nye leder. Medarbejderne giver udtryk for, at der er behov for yderligere uddannelse i misbrugsproblematikken, konflikthåndtering samt procedure ved magtanvendelse og Tilsynet konstaterer desforuden mangelfuld dokumentation i det udleverede skriftlige materiale. Tilsynet giver derfor anbefaling om opkvalificering af medarbejderne. Administrativt er der også behov for ændringer og den nye leder fortæller, at de er undervejs. Nogle rutiner skal præciseres og nogle skal ændres. For eksempel er det fortsat kutyme at medarbejderne for et symbolsk beløb spiser sammen med borgerne, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende lov og derfor skal ændres så lovgivningen overholdes. Herudover skal regler og praksis revurderes så de lever op til kravene i 2011 f.eks. justering af medicinhåndteringsinstruks. Det er Tilsynets vurdering, at den nye leder er godt i gang med nødvendige justeringer. Skal dette lykkes kræver det dog lederens tilstedeværelse på Jelling Have. 1.2 Udviklingspotentialer Tilsynet vurderer at At det er nødvendigt at gennemgå regler og rutiner og justere dem, så de passer til lovgivning og forventningerne i 2011, Der tænkes f.eks. på mødestruktur, regler og procedure for magtanvendelse og udarbejdelse af arbejdsplan. At arbejdet i beboerrådet udvikles, så der sker en reel borgerinddragelse vedrørende forhold omkring borgerne. 1.3Anbefalinger Tilsynet anbefaler At ledelsen snarest drøfter målgruppen og antal borgere med godkendende Myndighed. At reglerne for medicinjustering bringes i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens vejledning. At medarbejderne opkvalificeres fagligt. At der fortsat fokuseres på dokumentationsdelen, at indsatsplanerne forbedres og at indholdet revurderes. At medarbejdernes betaling for kost bringes i overensstemmelse med reglerne herfor At der udarbejdes en misbrugspolitik for Jelling Have. At der iværksættes en udvikling af kulturen, f.eks. hvordan vil vi have det med hinanden, en husorden for at bo på Centret, kørekort til kæledyr, aftale om ikke at låne penge borgerne imellem mv. Lederen bør sikre, at borgerne inddrages heri. At der udarbejdes retningslinjer for, hvordan personalet skal agere i tilfælde af kriminelle forhold på Jelling Have eller mistanke herom. 4

5 1.4. Opfølgning på tilsynet Tilsynet finder, at opfølgning af dette tilsyn kan ske ved møde med OK-Fonden og den nye leder. Ifølge Godkendelsen skal Vejle Kommune godkende ansættelse af ny leder. OK-fonden har ved mail af orienteret om ansættelse af den nye leder, og varslet invitation til møde om den fremadrettede drift. Det foreslåes, at også målgruppe og godkendelse af Jellinggård drøftes her. Opfølgning vil endvidere blive foretaget ved et anmeldt Tilsyn i august Grundlaget for tilsynet Før tilsynsbesøget besvarede udvalgte medarbejdere og lederne et elektronisk spørgeskema. Resultatet af denne anonyme undersøgelse sammenholdt med indsendt materiale har været udgangspunktet for tilrettelæggelsen af tilsynsbesøget. Det er kun de forhold Tilsynet har undersøgt, der giver anledning til bemærkninger, der nævnes i rapporten. Der kan således være områder, som Tilsynet ikke har undersøgt ved dette Tilsyn. Generelle fokuspunkter ved et tilsyn er f.eks. Organisationen og dennes ledelse: Særlige ledelsesmæssige udfordringer i det forløbne år Driftsforhold som f.eks. APV, Mus-samtaler Instruktion af nyt personale Forskellige politikker og retningslinjer Det pædagogiske indhold i tilbuddet, herunder: Målgruppen Indsatsplaner Borgernes indflydelse og inddragelse Hverdagen og aktiviteter Borgernes oplevelse af tilbuddet Medarbejdernes vilkår og trivsel: Efter- og videreuddannelse Supervision Sygefravær Øvrige personaleforhold. Anbefalinger fra forudgående tilsyn: Tilsynet i april 2010 gav ikke anledning til nye anbefalinger. Tilsynet har på forhånd modtaget eller anvendt: Jelling Haves Godkendelse af Oplysninger fra Tilbudsportalen Oplysninger fra Hjemmesiden 3 opfølgning på bestilling af 141 handleplaner, 3 funktionsudredninger for borgerne Tilsynsrapport fra 2009 Tilsynsrapport 2010 Voldsforebyggelsespolitik Kompetenceudviklingsplan for

6 Medicinhåndteringsinstruks Spørgeskema til ledere og medarbejdere Under besøget er der gennemført interviews med: Centerleder og souschef 3 medarbejder repræsentanter 2 borgere fra forskellige afdelinger Uformelle samtaler med 4 borgere under rundvisning Uformelle samtaler med medarbejdere, der var på job under tilsynet Observationer og besøg i samtlige afdelinger Organisationen og dennes ledelse Jelling Have har siden 2010 været i gang med en større renovering af de fysiske rammer. På grund af lav belægning var det nødvendigt at afskedige flere faste medarbejdere, f.eks. stedets socialrådgiver, køkken- rengøringspersonale, og pedel. Den tidligere leder meddelte uventet i april 2011, at han ønskede nye udfordringer, og han fratrådte herefter stillingen Begyndelsen af 2011 har således været præget af usikkerhed og uro i medarbejder gruppen og hos borgerne. Dette blev fulgt op af et møde med OK-Fonden, hvor medarbejderne foreslog en fusion med OK- Fondens andet tilbud Enghaven i Søvind. Dette blev effektueret og Lone Lundsgaard tiltrådte jobbet som leder af Jelling Have Flere gange under tilsynet udtrykkes det fra flere sider, at nogle borgere på Jelling Have er aktive misbrugere af stoffer eller alkohol. Det forlyder endvidere, at der cirkulerer stoffer blandt borgerne på Jelling Have. Tilsynet forefinder ikke en misbrugspolitik på stedet og fornemmer utryghed fra både borgere og medarbejdere overfor problemet. Ved det uanmeldte tilsyn i 2010 blev problemet drøfte både med hensyn til de fysiske rammer, øgning af medarbejdernes kompetencer og borgernes utryghed ved andre borgere med misbrugsdiagnoser. I 2010 omtales en ny misbrugspolitik udarbejdet sammen med borgerne, hvoraf fremgår, at alle borgere med et misbrug skal have en indsatsplan, der beskriver, hvordan man vil nedbringe eller stoppe sit misbrug. Det er Tilsynets vurdering, at denne politik ikke har været anvendt aktivt. Tilsynet anbefaler at problemet gennemarbejdes på ny og at der udarbejdes en politik for både stofmisbrug og en politik for alkoholmisbrug. Jelling Have bør overveje, om aktive misbrugere bør visiteres til en særskilt afdeling for misbrugere, da det kan være vanskeligt for en borger, der ønsker at komme ud af et misbrug, hvis naboen uddeler prøver. Borgerinddragelse Der har eksisteret et formelt beboerråd, som reelt ikke har haft nogen indflydelse. Mødeindkaldelsen var en standarddagsorden med Nyt fra ledelsen, Nyt fra personale, Nyt fra beboerne, hvilket betød, at beboerne ikke kunne forberede sig på mødet. Der har ikke været nogen særlig interesse fra beboernes side for dette råd. Den nuværende leder giver under tilsynet tilsagn om en drøftelse med rådet om, hvorledes det fremtidige samarbejde kan optimeres. 6

7 3.2.1 Målgruppe og pædagogik Jelling Have arbejder med en individuel tilgang til borgeren med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes ud fra en kognitiv og systemisk metode med fokus på anerkendelse, ordentlighed, nysgerrighed og respekt. På Jellinggård arbejdes der ud fra en Recovery-orienteret tilgang. Ifølge Godkendelsen er målgruppen voksne sindslidende, der i en periode har behov for massiv hjælp for at klare hverdagen, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Der er tale om personer med almen voksenpsykiatrisk baggrund eksempelvis skizofreni, personlighedsforstyrrelser og angsttilstande, herunder enkelte med misbrug. Der er på det seneste visiteret flere borgere med massive problemer, herunder også stof- og alkoholmisbrug, hvilket stiller store krav til organisationen. På Jellinggård er der en aldersbegrænsning fra 18 til 35 år. Jelling Have er ikke godkendt til at yde tilbud til borgere med et aktivt misbrug. På den baggrund anbefaler tilsynet, at Jelling Have straks tager initiativ enten til at tilpasse beboergruppen godkendelsen, eller drøfte den nuværende godkendelse med godkendende Myndighed med henblik på at få den tilpasset Dialog med borgere. De interviewede borgere fortæller, at de har boet i egen lejlighed og at dette af forskellige årsager ikke gik. De har behov for professionelle at støtte sig til, og de har fået det meget bedre ved at flytte til Jelling Have. Personalet er der, hvis de har brug for dem. De er meget trygge på Jelling Have. De synes det sociale samvær med de øvrige borgere er godt. Samtidig fortæller den ene dog, at han keder sig. Han kunne tænke sig nogle flere aktiviteter som en tur i svømmehallen, til kondicentret eller lignende. Han foreslår, at der bliver arrangeret forskellige aktiviteter, som man kan melde sig til. Trods den positive holdning begge borgere har til centret, fortæller de dog også om problemer borgerne imellem. De fortæller om en kultur, hvor stærkere borgere mobber mindre stærke borgere for deres holdninger. Der er borgere, der låner penge hos hinanden, hvilket kan skabe problemer borgerne imellem. Tilsynet vurderer ud fra oplysningerne, at Jelling Have bør sætte et arbejde i gang med fokus på kulturen på stedet: hvordan vil vi have det med hinanden, hvilken husorden skal vi have på Jelling Have. Man bør forholde sig til mobning, misbrug og udlån af penge borgerne imellem. De fysiske rammer Tilsynet vises rundt og ser de nye boliger, hvor det er tilladt at have kæledyr. I ét tilfælde konstateres at borgeren ikke har kontrol over hunden ligesom hygiejnen lader meget tilbage at ønske. Det anbefales derfor, at der stilles krav til borgere, der ønsker at holde kæledyr Medarbejdernes vilkår og trivsel Medarbejderne fortæller, at de har været igennem en lang periode, der har drænet dem for energi. Ombygning, fyring af medarbejdere og uventet farvel til tidligere leder har været en stor belastning. Det gode kollegaskab har hjulpet dem igennem perioden, og nu ser de frem til samarbejdet med den nye leder, og til at der igen kan tilbydes flere aktiviteter til borgerne, så de har noget at stå op til. 7

8 Medarbejderne oplyser samstemmende, at de har mulighed for at give borgerne den støtte, de har behov for, og at tilbuddene er tilrettelagt ud fra borgernes forudsætninger. De er dog betænkelige ved de seneste visitationer, idet de synes at målgruppen på Jelling Have er ved at blive for blandet, med for mange misbrugere. I et konkret tilfælde drøftede de problemerne med den nye ledelse, som hurtigt foranledigede en revisitering. Uddannelsesplan Der er lavet en overordnet plan for kompetenceudvikling og den nye leder har mus-samtaler med alle medarbejdere og individuelle kurser aftales. Der er afdelingsvis aftalt temadage vedrørende værdier, trivsel og udvikling. Spørgsmålet hvad skal vi have ind i hverdagen, vil blive drøftet. Der er tilbud om 3 forskellige faglige oplæg f.eks. at overvinde psykisk sygdom. Medarbejderne fortæller, at der er ansat en misbrugskonsulent og de glæder sig til samarbejdet med ham. Han har overordnet orienteret om misbrugsområdet, men der er behov for en nærmere indføring i området. Aktuelt er der også behov for specifik viden om alkoholmisbrug. Endelig er der behov for kursus i konflikthåndtering. Køkkenpersonalet mangler en introduktion til psykiske sygdomme samt viden om f.eks. kost/ psykiske sygdomme / medicin. Tilsynet anbefaler, at Medarbejderne uddannes i kerneopgaverne med stof- og alkoholmisbrug og i konflikthåndtering. To afdelingsledere er påbegyndt den 3-årige systemiske uddannelse. Medarbejderne undervises fremover på tværs af organisationerne Enghaven og Jelling Have f.eks. i systemisk metode. Der er opfølgning i regler om magtanvendelse og procedure for behandling af indberetninger. Samarbejdet på tværs af afdelingerne. Samarbejdet på tværs af afdelingerne beskrives af de interviewede medarbejdere som godt, men de fortæller, at det kan knibe med kommunikationen f.eks. ved bestillinger til møder. Da 10% i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at samarbejdet er dårligt, anbefaler Tilsynet, at dette punkt også tænkes ind i de planlagte temadage. Planer Der udarbejdes planer og følges op på indsatsen efter et system udviklet i samarbejde med Institut for Serviceudvikling. Medarbejderne er undervist i brugen heraf. De fremsendte planer er dog af meget svingende kvalitet. Nogle er meget sjusket ført med fejl i faktuelle data og flere rubrikker er ikke udfyldt. Det fremgår ikke af materialet, hvordan borgeren har været inddraget og hvem der har foreslået de fastsatte mål, der arbejdes hen imod, eller hvad borgerens indstilling til målene er. Tilsynet drøfter manglerne med ledelsen og det aftales at et nyt sæt fremsendes til Tilsynet. Dette er dog ikke modtaget Supervision: I dag tilbydes ekstern supervision efter behov, men mulighed for ekstern supervision fra kollegerne på Enghave drøftes. Endelig aftaler om supervision fastlægges på den planlagte temadag. På spørgsmålet om der er mulighed for at bearbejde dagens hændelser svarer de interviewede medarbejdere ja, dette fungerer upåklageligt, mens 20% fra spørgeskemaundersøgelsen svarer nej. Tilsynet anbefaler, at punktet drøftes på et personalemøde. 8

9 Møder De interviewede medarbejdere fortæller, at der både er fællesmøder og teammøder, men der er behov for at se på mødestrukturen. De er tilfredse med fællesmøderne, hvor der har været oplæg til gruppearbejde og aktivitetsgrupper. Teammøderne afholdes kun hver anden måned, hvilket er for sjældent. Det bevirker, at der er så mange punkter på dagsordenen, at man ikke når, at behandle hvert punkt. Det aftales at punktet drøftes på næste temadag. Fordeling af arbejdstider i arbejdsplanen Souschefen udarbejder arbejdsplanen, og medarbejderne fortæller, at de kan fremkomme med enkelte ønsker til planen. Ønskerne imødekommes så vidt muligt, men overordnet lægges planen ikke ud fra medarbejdernes input. Nogle medarbejdere tilkendegiver utilfredshed med fordeling af arbejdstiderne, hvorfor Tilsynet anbefaler, at rammerne for udarbejdelse af arbejdsplanen overordnet revurderes. Uforstyrrede pauser: Medarbejderne fortæller, at de ikke holder uforstyrrede pauser, men er der behov for en pause, vil de indbyrdes kunne aftale dette. Sygefravær: Der er stort set ikke arbejdsrelateret fravær og det fravær der er, opleves ikke som et problem. Der har ikke været arbejdsskader. En medarbejder fortæller om en enestående ledelsesopfølgning i forbindelse med sygefravær. Personalet fortæller dog også, at der har været uheldig opfølgning, hvor medarbejderen efterfølgende fortrød, at hun ikke havde en bisidder med til opfølgning på sygefraværssamtale. De anbefaler derfor, at der altid skal deltage en bisidder ved disse opfølgningssamtaler. Medicinhåndtering. Der foreligger en fyldig beskrivelse af medicinhåndtering på Jelling Have og personalet oplyser, at de er trygge ved medicinhåndteringen. Det oplyses, at der i 2011 har været én fejldosering af medicin. Denne er indberettet. Tilsynet bemærker at det ikke fremgår, hvordan personalet skal handle i tilfælde af fejl og at vedrørende håndkøbsmedicin, der ikke er ordineret af lægen eller vedrørende alternativ medicin har medarbejderen kun en forpligtelse til at rådgive og opfordre borgeren til at rådføre sig med egen læge, hvis der skønnes behov for dette Dette er efter Tilsynets opfattelse ikke tilstrækkeligt. Hvis Jelling Have først har påtaget sig ansvaret for medicinhåndtering, følger en pligt til at sikre, at borgeren orienterer ordinerende læge om al indtagelse af medicin, idet f.eks. alternativ medicin i visse tilfælde kan ophæve virkning af den ordinerede medicin. Det aftales, at instruksen justeres i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens bestemmelser Magtanvendelse:,Der har ikke været magtanvendelse på Jelling Have i Halvdelen af medarbejderne tilkendegiver i undersøgelsen, at der ikke er udarbejdet instruks for efterbehandling af magtanvendelser. Det anbefales derfor at dette iværksættes, og at personalet får gennemgået proceduren. 9

10 Vold: Der er udarbejdet en voldsforebyggelsespolitik på Jelling Have og der er aftalt møde om forebyggelse af truende og voldelige episoder. I 2010 er der registreret 12 tilfælde af trusler om vold mod medarbejder Arbejdsmiljø Der har ikke været arbejdsskader, og der har ikke været behov for krisepsykolog i Synlig ledelse: I samtalen mellem ledelse og medarbejdere er der enighed om, at ledelsesopgaven er ændret, så lederen ikke indgår i det daglige arbejde, og dermed ikke altid er at træffe. Medarbejderne fortæller, at der er aftalt tidspunkter, hvor de kan mødes med lederen, og dette fungerer godt. Medarbejderne fortæller, at det er vigtigt, at lederen lytter til dem og giver anerkendelse. Det er vigtigt, at have lederens opbakning. Alle medarbejderne fortæller, at de ved, hvor de har ledelsen. På grund af de beskrevne problemstillinger finder Tilsynet det betænkeligt, at den nye leder er leder for flere organisationer. 4. Ændringer af de fysiske rammer siden sidste tilsyn. Første fase af byggeriet er taget i brug Det vil sige, at 8 borgere er flyttet i nye torumsboliger. Næste etape er under ombygning og forventes ibrugtaget Ombygningerne påvirker naturligt hverdagen og ses på fællesarealerne, der i perioder er lidt interimistiske. Jellinggård Jellinggård er et nystartet mindre bo- og behandlingssted for 5 unge mellem 18 og 35 år, der har forskellige psykiske eller psykiatriske problemstillinger uden misbrug af stoffer og alkohol. Den første borger er netop flyttet ind og det oplyses, at der målrettet arbejdes mod, at borgeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud. I godkendelsens punkt 3 omtales, indtil Jellinggård er afviklet. Da oprettelsen af det nystartede tilbud ikke er i overensstemmelse med godkendelsen, anbefales det, at Jelling Have straks tager initiativ til, at dette tilbud drøftes med bevilgende myndighed. 5. Centerlederens kommentar. Anbefaling 1. Direktøren for Ok-Fonden og jeg har aftalt at mødes med den godkendende myndighed i Vejle kommune Jeanette Schellerup og Mette Heidemann den 3. november 2011, hvor vi blandt andet vil drøfte målgruppen og antal borgere, der forventes at bo på Jelling have og Jelling gård i fremtiden. Anbefaling 2. Jeg har taget tilsynets bemærkning til efterretning og fået tilrettet vores retningslinjer for medicinadministration, således at de nu er i overensstemmelse med sundhedsstyrrelsesn retningslinjer. De nye retningslinjer er blevet drøftet med de medicinansvarlige medarbejdere. Anbefaling 3. 10

11 Jeg har siden min ansættelse haft meget fokus på opkvalificering af medarbejderne og har blandt andet i værksat uddannelse i: 1. konfliktløsning i samarbejde med Sikkerhedsudvalget på Ok-Centret Enghaven. 2. Uddannelse i NADA akupunktur ved Lars Wiinblad 3. Stop op dage i BO gruppe 1 den og den i BO 2, hvor vi har fokus på dagligdagen: aktiviteter, arbejde og behandling. hvordan får vi livet tilbage. 4. Uddannelse i misbrug Hvad gør de forskellige stoffer, hvad er behandlingen, hvad virker og hvad virker ikke 5. Uddannelse i dokumentation, tovholderen på bostedet er sammen med 2 medarbejdere på Ok-Centret Enghaven skal i gang med at implementer og undervise alle, i det nye dokumentations redskab fra ISU. 6. Alm. Uddannelse i de forskellige psykiatriske sygdomme i samarbejde med Ok-Centret Enghaven og psykiater Kurt Mølgård. 7. Systemisk basisår til de medarbejdere som ikke har det, dette i samarbejde med Ok- Centret Enghaven og med egne underviser fra Ok-Centret Enghaven og Anette Friise. Kurserne vil blive gennemført i efteråret 2011 og foråret 2012 Anbefaling 4. Funktionsbeskrivelsen for IT medarbejder Jette Lillelund er nu ændret således, at hun pr skal være tovholder og sikre at kvaliteten er i orden. Jette vil være til rådighed på alle hverdag efter klokken 12. således kan den enkelte medarbejder få hjælp og støtte til at udarbejde den pædagogiske handle plan, FU skemaer mv. Målet er at skabe gennemsigtighed i de ydelser som kommunen bestiller, at vi kan dokumenter via den pædagogiske handleplan og på opfølgningsmøderne at borgeren har arbejdet med de mål som kommunen har bestilt i 141 handleplanen. ( se endvidere ovenst. undervisningstiltag) Anbefaling 5. I august måned blev der til alle medarbejdere udsendt en skrivelse, hvorpå de havde mulighed for tilmelde sig en madordning, der efter forskrifterne fra skat fratrækker 275kr. pr. måned for et hovedmåltid og kaffe/the og postevand. Ordningen trådte i kraft den Anbefaling 6. Der er efter Stop op dagen i BO 1 den blevet nedsat en arbejdsgruppe som sammen med ledelsen skal revidere den tidligere misbrugspolitik samt i værksætte den undervisning som, der måtte være brug for, herunder at sikre at alle misbrugere har en indsatsplan. Det er blandt andet aftalt at der skal være en dialog gruppe 2 gange om ugen med 2-4 tovholdere. Det er blevet i tale sat at vi ikke har AKTIVE misbrugere på Jelling Have, men vi har borgere som ønsker at komme ud af deres misbrug og andre der ønsker at få styr på deres forbrug. 11

12 Derfor har jeg den kontaktet Vejle Kommune med henblik på, omvisitering af de borgere der måtte have et aktivt misbrug. Anbefaling 7. Der er nu klare retningslinjer for dyrehold, på Jelling have, alle som har et dyr har indgået og underskrevet en kontrakt. Bilag udleveret tilsynsmyndigheden. Jeg vil sammen med beboerrådet lave en eftermiddag i hver af de to BO grupper Vi skal sammen finde en fælles husorden. - Hvordan er vi sammen - Hvad er i orden - Hvad er ikke i orden.. så som at låne penge af hinanden og at sælge stoffer - Hvornår skal der være ro - Hvad vil vi gerne lave sammen i BO 1 / BO 2 - Hvad vil vi gerne lave fælles - Hvilke aktiviteter er vigtige Hvordan får vi livet tilbage. Som optakt hertil vil kontaktpersonen i uge 39 og 40 sammen med beboerne udfylde et spørgeskema som vil danne rammen for den dagligdag som vi skal have på Jelling Have. Anbefaling 8. Jeg vil sørge for at udarbejdes en retningslinje om hvordan medarbejderne skal agere i tilfælde af kriminelle forhold på Jelling have.. Denne retningslinje vil blive drøftet på næstkommende SU og på gruppemøderne o BO 1 og BO 2 Lone Lundsgaard

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Udarbejdet af Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2013...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere