Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august Jelling Have

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have"

Transkript

1 Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard

2 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion på tilsynet Udviklingspotentialer Anbefalinger Opfølgning på tilsynet Grundlag for tilsynet Organisationen og dennes ledelse Målgruppe og pædagogik Dialog med borgere Medarbejdernes vilkår og trivsel Ændringer af de fysiske rammer siden sidste tilsyn Centerlederens kommentar 10 2

3 Indledning Denne rapport er udarbejdet af Velfærdsstaben i Vejle Kommune på baggrund af anmeldt Tilsyn på Bostedet Jelling Have, som rummer følgende tilbud: 35 boliger (17- ét og 18 torumsboliger) på Bethaniavej 5, Jelling 5 torumsboliger i en tidligere landejendom på Fårupvej 35, Jelling, hvor der er indskrevet én borger. Vejle Kommune har godkendt Jelling Have, i henhold til SEL s 107 som et bo- og behandlingstilbud for voksne over 18 år med en psykiatrisk problematik indenfor det almene voksenpsykiatriske område, f.eks. psykoser i form for skizofreni, personlighedsforstyrrelser, angsttilstande og evt. misbrugsproblemer, dog uden aktivt misbrug. Godkendelsen er til 37 pladser og med en personalenormering på 53 stillinger. Medarbejderne er uddannet som sygeplejersker, ergoterapeut, social- og sundheds-assistenter, pædagoger, social- og sundhedshjælpere og servicemedarbejdere. Centret har tilknyttet en psykiater. Jelling Have drives af OK-Fonden. Jelling Have og Enghaven i Søvind drives i dag som to selvstændige centre, som ledelsesmæssigt har samme leder som fordeler sin tid mellem de to centre. De to centre bevares som selvstændige juridiske enheder med hver sin bestyrelse. Tilsynet blev gennemført den 15. august 2011 fra kl Konklusion på tilsynet 2011 På tidspunktet for det anmeldte Tilsyn var Jelling Have præget af lederskiftet i maj Den nye leder blev ansat og var godt på vej med en ny plan for virksomheden. Første punkt har været at få skabt en plan for sund drift og økonomi, hvilket er på plads nu. Der er omlagt stillinger og overført personale fra administrationen og til beboerrettede opgaver. Ifølge Tilbudsportalen tilbydes beskæftigelse samt fritidstilbud ved ophold på Jelling Have. I en periode har mange af borgerne af forskellige grunde valgt dette tilbud fra. Der vil fremadrettet blive sat fokus på beskæftigelsen, så der udover de nuværende aktiviteter bliver etableret aktivitetsrum med mulighed f.eks. for at male billeder, blomsterbinding fitness mv. Tilsynet konstaterer, at der er behov for en overordnet drøftelse med borgerne om, hvordan man ønsker kulturen på Jelling Have. Det kommer under tilsynet frem, at nogle borgere ikke respekterer andre borgere på Jelling Have, så svagere borgere mobbes. Der er eksempler på tyveri fra nogle svage borgere, og fra medarbejdere og beboeres side oplyses det, at der er en oplevelse af et stigende problem med stof- og alkoholmisbrug på botilbuddet. Lederen oplyser, at hun vil tage initiativ til at få orden på dette. Ifølge Jelling Haves godkendelse er tilbuddet godkendt til højest at modtage 37 voksne inklusive to voksne boende på Jellinggård indtil dette tilbud afvikles. Godkendelsen er endvidere givet til stedets målgruppe uden aktivt misbrug. De oplysninger, der er kommet frem under tilsynet, giver Tilsynet indtryk af, at Godkendelsens bestemmelser ikke er overholdt, og Tilsynet giver derfor anbefaling om, at Jelling Have tager initiativ til, at målgruppen og antal borgere snarest drøftes. 3

4 Der har eksisteret et formelt beboerråd, som efter Tilsynets opfattelse reelt ikke har haft nogen indflydelse. Lederen vil tage initiativ til en drøftelse med rådet om, hvorledes det fremtidige samarbejde kan optimeres. Medarbejderne beretter om et svært halvt år med ombygning og lederskifte, der drænede dem for energi. De fortæller om et godt kollegaskab, der har hjulpet dem igennem en vanskelig periode og de glæder sig nu til, at komme videre under den nye leder. Medarbejderne giver udtryk for, at der er behov for yderligere uddannelse i misbrugsproblematikken, konflikthåndtering samt procedure ved magtanvendelse og Tilsynet konstaterer desforuden mangelfuld dokumentation i det udleverede skriftlige materiale. Tilsynet giver derfor anbefaling om opkvalificering af medarbejderne. Administrativt er der også behov for ændringer og den nye leder fortæller, at de er undervejs. Nogle rutiner skal præciseres og nogle skal ændres. For eksempel er det fortsat kutyme at medarbejderne for et symbolsk beløb spiser sammen med borgerne, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende lov og derfor skal ændres så lovgivningen overholdes. Herudover skal regler og praksis revurderes så de lever op til kravene i 2011 f.eks. justering af medicinhåndteringsinstruks. Det er Tilsynets vurdering, at den nye leder er godt i gang med nødvendige justeringer. Skal dette lykkes kræver det dog lederens tilstedeværelse på Jelling Have. 1.2 Udviklingspotentialer Tilsynet vurderer at At det er nødvendigt at gennemgå regler og rutiner og justere dem, så de passer til lovgivning og forventningerne i 2011, Der tænkes f.eks. på mødestruktur, regler og procedure for magtanvendelse og udarbejdelse af arbejdsplan. At arbejdet i beboerrådet udvikles, så der sker en reel borgerinddragelse vedrørende forhold omkring borgerne. 1.3Anbefalinger Tilsynet anbefaler At ledelsen snarest drøfter målgruppen og antal borgere med godkendende Myndighed. At reglerne for medicinjustering bringes i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens vejledning. At medarbejderne opkvalificeres fagligt. At der fortsat fokuseres på dokumentationsdelen, at indsatsplanerne forbedres og at indholdet revurderes. At medarbejdernes betaling for kost bringes i overensstemmelse med reglerne herfor At der udarbejdes en misbrugspolitik for Jelling Have. At der iværksættes en udvikling af kulturen, f.eks. hvordan vil vi have det med hinanden, en husorden for at bo på Centret, kørekort til kæledyr, aftale om ikke at låne penge borgerne imellem mv. Lederen bør sikre, at borgerne inddrages heri. At der udarbejdes retningslinjer for, hvordan personalet skal agere i tilfælde af kriminelle forhold på Jelling Have eller mistanke herom. 4

5 1.4. Opfølgning på tilsynet Tilsynet finder, at opfølgning af dette tilsyn kan ske ved møde med OK-Fonden og den nye leder. Ifølge Godkendelsen skal Vejle Kommune godkende ansættelse af ny leder. OK-fonden har ved mail af orienteret om ansættelse af den nye leder, og varslet invitation til møde om den fremadrettede drift. Det foreslåes, at også målgruppe og godkendelse af Jellinggård drøftes her. Opfølgning vil endvidere blive foretaget ved et anmeldt Tilsyn i august Grundlaget for tilsynet Før tilsynsbesøget besvarede udvalgte medarbejdere og lederne et elektronisk spørgeskema. Resultatet af denne anonyme undersøgelse sammenholdt med indsendt materiale har været udgangspunktet for tilrettelæggelsen af tilsynsbesøget. Det er kun de forhold Tilsynet har undersøgt, der giver anledning til bemærkninger, der nævnes i rapporten. Der kan således være områder, som Tilsynet ikke har undersøgt ved dette Tilsyn. Generelle fokuspunkter ved et tilsyn er f.eks. Organisationen og dennes ledelse: Særlige ledelsesmæssige udfordringer i det forløbne år Driftsforhold som f.eks. APV, Mus-samtaler Instruktion af nyt personale Forskellige politikker og retningslinjer Det pædagogiske indhold i tilbuddet, herunder: Målgruppen Indsatsplaner Borgernes indflydelse og inddragelse Hverdagen og aktiviteter Borgernes oplevelse af tilbuddet Medarbejdernes vilkår og trivsel: Efter- og videreuddannelse Supervision Sygefravær Øvrige personaleforhold. Anbefalinger fra forudgående tilsyn: Tilsynet i april 2010 gav ikke anledning til nye anbefalinger. Tilsynet har på forhånd modtaget eller anvendt: Jelling Haves Godkendelse af Oplysninger fra Tilbudsportalen Oplysninger fra Hjemmesiden 3 opfølgning på bestilling af 141 handleplaner, 3 funktionsudredninger for borgerne Tilsynsrapport fra 2009 Tilsynsrapport 2010 Voldsforebyggelsespolitik Kompetenceudviklingsplan for

6 Medicinhåndteringsinstruks Spørgeskema til ledere og medarbejdere Under besøget er der gennemført interviews med: Centerleder og souschef 3 medarbejder repræsentanter 2 borgere fra forskellige afdelinger Uformelle samtaler med 4 borgere under rundvisning Uformelle samtaler med medarbejdere, der var på job under tilsynet Observationer og besøg i samtlige afdelinger Organisationen og dennes ledelse Jelling Have har siden 2010 været i gang med en større renovering af de fysiske rammer. På grund af lav belægning var det nødvendigt at afskedige flere faste medarbejdere, f.eks. stedets socialrådgiver, køkken- rengøringspersonale, og pedel. Den tidligere leder meddelte uventet i april 2011, at han ønskede nye udfordringer, og han fratrådte herefter stillingen Begyndelsen af 2011 har således været præget af usikkerhed og uro i medarbejder gruppen og hos borgerne. Dette blev fulgt op af et møde med OK-Fonden, hvor medarbejderne foreslog en fusion med OK- Fondens andet tilbud Enghaven i Søvind. Dette blev effektueret og Lone Lundsgaard tiltrådte jobbet som leder af Jelling Have Flere gange under tilsynet udtrykkes det fra flere sider, at nogle borgere på Jelling Have er aktive misbrugere af stoffer eller alkohol. Det forlyder endvidere, at der cirkulerer stoffer blandt borgerne på Jelling Have. Tilsynet forefinder ikke en misbrugspolitik på stedet og fornemmer utryghed fra både borgere og medarbejdere overfor problemet. Ved det uanmeldte tilsyn i 2010 blev problemet drøfte både med hensyn til de fysiske rammer, øgning af medarbejdernes kompetencer og borgernes utryghed ved andre borgere med misbrugsdiagnoser. I 2010 omtales en ny misbrugspolitik udarbejdet sammen med borgerne, hvoraf fremgår, at alle borgere med et misbrug skal have en indsatsplan, der beskriver, hvordan man vil nedbringe eller stoppe sit misbrug. Det er Tilsynets vurdering, at denne politik ikke har været anvendt aktivt. Tilsynet anbefaler at problemet gennemarbejdes på ny og at der udarbejdes en politik for både stofmisbrug og en politik for alkoholmisbrug. Jelling Have bør overveje, om aktive misbrugere bør visiteres til en særskilt afdeling for misbrugere, da det kan være vanskeligt for en borger, der ønsker at komme ud af et misbrug, hvis naboen uddeler prøver. Borgerinddragelse Der har eksisteret et formelt beboerråd, som reelt ikke har haft nogen indflydelse. Mødeindkaldelsen var en standarddagsorden med Nyt fra ledelsen, Nyt fra personale, Nyt fra beboerne, hvilket betød, at beboerne ikke kunne forberede sig på mødet. Der har ikke været nogen særlig interesse fra beboernes side for dette råd. Den nuværende leder giver under tilsynet tilsagn om en drøftelse med rådet om, hvorledes det fremtidige samarbejde kan optimeres. 6

7 3.2.1 Målgruppe og pædagogik Jelling Have arbejder med en individuel tilgang til borgeren med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes ud fra en kognitiv og systemisk metode med fokus på anerkendelse, ordentlighed, nysgerrighed og respekt. På Jellinggård arbejdes der ud fra en Recovery-orienteret tilgang. Ifølge Godkendelsen er målgruppen voksne sindslidende, der i en periode har behov for massiv hjælp for at klare hverdagen, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Der er tale om personer med almen voksenpsykiatrisk baggrund eksempelvis skizofreni, personlighedsforstyrrelser og angsttilstande, herunder enkelte med misbrug. Der er på det seneste visiteret flere borgere med massive problemer, herunder også stof- og alkoholmisbrug, hvilket stiller store krav til organisationen. På Jellinggård er der en aldersbegrænsning fra 18 til 35 år. Jelling Have er ikke godkendt til at yde tilbud til borgere med et aktivt misbrug. På den baggrund anbefaler tilsynet, at Jelling Have straks tager initiativ enten til at tilpasse beboergruppen godkendelsen, eller drøfte den nuværende godkendelse med godkendende Myndighed med henblik på at få den tilpasset Dialog med borgere. De interviewede borgere fortæller, at de har boet i egen lejlighed og at dette af forskellige årsager ikke gik. De har behov for professionelle at støtte sig til, og de har fået det meget bedre ved at flytte til Jelling Have. Personalet er der, hvis de har brug for dem. De er meget trygge på Jelling Have. De synes det sociale samvær med de øvrige borgere er godt. Samtidig fortæller den ene dog, at han keder sig. Han kunne tænke sig nogle flere aktiviteter som en tur i svømmehallen, til kondicentret eller lignende. Han foreslår, at der bliver arrangeret forskellige aktiviteter, som man kan melde sig til. Trods den positive holdning begge borgere har til centret, fortæller de dog også om problemer borgerne imellem. De fortæller om en kultur, hvor stærkere borgere mobber mindre stærke borgere for deres holdninger. Der er borgere, der låner penge hos hinanden, hvilket kan skabe problemer borgerne imellem. Tilsynet vurderer ud fra oplysningerne, at Jelling Have bør sætte et arbejde i gang med fokus på kulturen på stedet: hvordan vil vi have det med hinanden, hvilken husorden skal vi have på Jelling Have. Man bør forholde sig til mobning, misbrug og udlån af penge borgerne imellem. De fysiske rammer Tilsynet vises rundt og ser de nye boliger, hvor det er tilladt at have kæledyr. I ét tilfælde konstateres at borgeren ikke har kontrol over hunden ligesom hygiejnen lader meget tilbage at ønske. Det anbefales derfor, at der stilles krav til borgere, der ønsker at holde kæledyr Medarbejdernes vilkår og trivsel Medarbejderne fortæller, at de har været igennem en lang periode, der har drænet dem for energi. Ombygning, fyring af medarbejdere og uventet farvel til tidligere leder har været en stor belastning. Det gode kollegaskab har hjulpet dem igennem perioden, og nu ser de frem til samarbejdet med den nye leder, og til at der igen kan tilbydes flere aktiviteter til borgerne, så de har noget at stå op til. 7

8 Medarbejderne oplyser samstemmende, at de har mulighed for at give borgerne den støtte, de har behov for, og at tilbuddene er tilrettelagt ud fra borgernes forudsætninger. De er dog betænkelige ved de seneste visitationer, idet de synes at målgruppen på Jelling Have er ved at blive for blandet, med for mange misbrugere. I et konkret tilfælde drøftede de problemerne med den nye ledelse, som hurtigt foranledigede en revisitering. Uddannelsesplan Der er lavet en overordnet plan for kompetenceudvikling og den nye leder har mus-samtaler med alle medarbejdere og individuelle kurser aftales. Der er afdelingsvis aftalt temadage vedrørende værdier, trivsel og udvikling. Spørgsmålet hvad skal vi have ind i hverdagen, vil blive drøftet. Der er tilbud om 3 forskellige faglige oplæg f.eks. at overvinde psykisk sygdom. Medarbejderne fortæller, at der er ansat en misbrugskonsulent og de glæder sig til samarbejdet med ham. Han har overordnet orienteret om misbrugsområdet, men der er behov for en nærmere indføring i området. Aktuelt er der også behov for specifik viden om alkoholmisbrug. Endelig er der behov for kursus i konflikthåndtering. Køkkenpersonalet mangler en introduktion til psykiske sygdomme samt viden om f.eks. kost/ psykiske sygdomme / medicin. Tilsynet anbefaler, at Medarbejderne uddannes i kerneopgaverne med stof- og alkoholmisbrug og i konflikthåndtering. To afdelingsledere er påbegyndt den 3-årige systemiske uddannelse. Medarbejderne undervises fremover på tværs af organisationerne Enghaven og Jelling Have f.eks. i systemisk metode. Der er opfølgning i regler om magtanvendelse og procedure for behandling af indberetninger. Samarbejdet på tværs af afdelingerne. Samarbejdet på tværs af afdelingerne beskrives af de interviewede medarbejdere som godt, men de fortæller, at det kan knibe med kommunikationen f.eks. ved bestillinger til møder. Da 10% i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at samarbejdet er dårligt, anbefaler Tilsynet, at dette punkt også tænkes ind i de planlagte temadage. Planer Der udarbejdes planer og følges op på indsatsen efter et system udviklet i samarbejde med Institut for Serviceudvikling. Medarbejderne er undervist i brugen heraf. De fremsendte planer er dog af meget svingende kvalitet. Nogle er meget sjusket ført med fejl i faktuelle data og flere rubrikker er ikke udfyldt. Det fremgår ikke af materialet, hvordan borgeren har været inddraget og hvem der har foreslået de fastsatte mål, der arbejdes hen imod, eller hvad borgerens indstilling til målene er. Tilsynet drøfter manglerne med ledelsen og det aftales at et nyt sæt fremsendes til Tilsynet. Dette er dog ikke modtaget Supervision: I dag tilbydes ekstern supervision efter behov, men mulighed for ekstern supervision fra kollegerne på Enghave drøftes. Endelig aftaler om supervision fastlægges på den planlagte temadag. På spørgsmålet om der er mulighed for at bearbejde dagens hændelser svarer de interviewede medarbejdere ja, dette fungerer upåklageligt, mens 20% fra spørgeskemaundersøgelsen svarer nej. Tilsynet anbefaler, at punktet drøftes på et personalemøde. 8

9 Møder De interviewede medarbejdere fortæller, at der både er fællesmøder og teammøder, men der er behov for at se på mødestrukturen. De er tilfredse med fællesmøderne, hvor der har været oplæg til gruppearbejde og aktivitetsgrupper. Teammøderne afholdes kun hver anden måned, hvilket er for sjældent. Det bevirker, at der er så mange punkter på dagsordenen, at man ikke når, at behandle hvert punkt. Det aftales at punktet drøftes på næste temadag. Fordeling af arbejdstider i arbejdsplanen Souschefen udarbejder arbejdsplanen, og medarbejderne fortæller, at de kan fremkomme med enkelte ønsker til planen. Ønskerne imødekommes så vidt muligt, men overordnet lægges planen ikke ud fra medarbejdernes input. Nogle medarbejdere tilkendegiver utilfredshed med fordeling af arbejdstiderne, hvorfor Tilsynet anbefaler, at rammerne for udarbejdelse af arbejdsplanen overordnet revurderes. Uforstyrrede pauser: Medarbejderne fortæller, at de ikke holder uforstyrrede pauser, men er der behov for en pause, vil de indbyrdes kunne aftale dette. Sygefravær: Der er stort set ikke arbejdsrelateret fravær og det fravær der er, opleves ikke som et problem. Der har ikke været arbejdsskader. En medarbejder fortæller om en enestående ledelsesopfølgning i forbindelse med sygefravær. Personalet fortæller dog også, at der har været uheldig opfølgning, hvor medarbejderen efterfølgende fortrød, at hun ikke havde en bisidder med til opfølgning på sygefraværssamtale. De anbefaler derfor, at der altid skal deltage en bisidder ved disse opfølgningssamtaler. Medicinhåndtering. Der foreligger en fyldig beskrivelse af medicinhåndtering på Jelling Have og personalet oplyser, at de er trygge ved medicinhåndteringen. Det oplyses, at der i 2011 har været én fejldosering af medicin. Denne er indberettet. Tilsynet bemærker at det ikke fremgår, hvordan personalet skal handle i tilfælde af fejl og at vedrørende håndkøbsmedicin, der ikke er ordineret af lægen eller vedrørende alternativ medicin har medarbejderen kun en forpligtelse til at rådgive og opfordre borgeren til at rådføre sig med egen læge, hvis der skønnes behov for dette Dette er efter Tilsynets opfattelse ikke tilstrækkeligt. Hvis Jelling Have først har påtaget sig ansvaret for medicinhåndtering, følger en pligt til at sikre, at borgeren orienterer ordinerende læge om al indtagelse af medicin, idet f.eks. alternativ medicin i visse tilfælde kan ophæve virkning af den ordinerede medicin. Det aftales, at instruksen justeres i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens bestemmelser Magtanvendelse:,Der har ikke været magtanvendelse på Jelling Have i Halvdelen af medarbejderne tilkendegiver i undersøgelsen, at der ikke er udarbejdet instruks for efterbehandling af magtanvendelser. Det anbefales derfor at dette iværksættes, og at personalet får gennemgået proceduren. 9

10 Vold: Der er udarbejdet en voldsforebyggelsespolitik på Jelling Have og der er aftalt møde om forebyggelse af truende og voldelige episoder. I 2010 er der registreret 12 tilfælde af trusler om vold mod medarbejder Arbejdsmiljø Der har ikke været arbejdsskader, og der har ikke været behov for krisepsykolog i Synlig ledelse: I samtalen mellem ledelse og medarbejdere er der enighed om, at ledelsesopgaven er ændret, så lederen ikke indgår i det daglige arbejde, og dermed ikke altid er at træffe. Medarbejderne fortæller, at der er aftalt tidspunkter, hvor de kan mødes med lederen, og dette fungerer godt. Medarbejderne fortæller, at det er vigtigt, at lederen lytter til dem og giver anerkendelse. Det er vigtigt, at have lederens opbakning. Alle medarbejderne fortæller, at de ved, hvor de har ledelsen. På grund af de beskrevne problemstillinger finder Tilsynet det betænkeligt, at den nye leder er leder for flere organisationer. 4. Ændringer af de fysiske rammer siden sidste tilsyn. Første fase af byggeriet er taget i brug Det vil sige, at 8 borgere er flyttet i nye torumsboliger. Næste etape er under ombygning og forventes ibrugtaget Ombygningerne påvirker naturligt hverdagen og ses på fællesarealerne, der i perioder er lidt interimistiske. Jellinggård Jellinggård er et nystartet mindre bo- og behandlingssted for 5 unge mellem 18 og 35 år, der har forskellige psykiske eller psykiatriske problemstillinger uden misbrug af stoffer og alkohol. Den første borger er netop flyttet ind og det oplyses, at der målrettet arbejdes mod, at borgeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud. I godkendelsens punkt 3 omtales, indtil Jellinggård er afviklet. Da oprettelsen af det nystartede tilbud ikke er i overensstemmelse med godkendelsen, anbefales det, at Jelling Have straks tager initiativ til, at dette tilbud drøftes med bevilgende myndighed. 5. Centerlederens kommentar. Anbefaling 1. Direktøren for Ok-Fonden og jeg har aftalt at mødes med den godkendende myndighed i Vejle kommune Jeanette Schellerup og Mette Heidemann den 3. november 2011, hvor vi blandt andet vil drøfte målgruppen og antal borgere, der forventes at bo på Jelling have og Jelling gård i fremtiden. Anbefaling 2. Jeg har taget tilsynets bemærkning til efterretning og fået tilrettet vores retningslinjer for medicinadministration, således at de nu er i overensstemmelse med sundhedsstyrrelsesn retningslinjer. De nye retningslinjer er blevet drøftet med de medicinansvarlige medarbejdere. Anbefaling 3. 10

11 Jeg har siden min ansættelse haft meget fokus på opkvalificering af medarbejderne og har blandt andet i værksat uddannelse i: 1. konfliktløsning i samarbejde med Sikkerhedsudvalget på Ok-Centret Enghaven. 2. Uddannelse i NADA akupunktur ved Lars Wiinblad 3. Stop op dage i BO gruppe 1 den og den i BO 2, hvor vi har fokus på dagligdagen: aktiviteter, arbejde og behandling. hvordan får vi livet tilbage. 4. Uddannelse i misbrug Hvad gør de forskellige stoffer, hvad er behandlingen, hvad virker og hvad virker ikke 5. Uddannelse i dokumentation, tovholderen på bostedet er sammen med 2 medarbejdere på Ok-Centret Enghaven skal i gang med at implementer og undervise alle, i det nye dokumentations redskab fra ISU. 6. Alm. Uddannelse i de forskellige psykiatriske sygdomme i samarbejde med Ok-Centret Enghaven og psykiater Kurt Mølgård. 7. Systemisk basisår til de medarbejdere som ikke har det, dette i samarbejde med Ok- Centret Enghaven og med egne underviser fra Ok-Centret Enghaven og Anette Friise. Kurserne vil blive gennemført i efteråret 2011 og foråret 2012 Anbefaling 4. Funktionsbeskrivelsen for IT medarbejder Jette Lillelund er nu ændret således, at hun pr skal være tovholder og sikre at kvaliteten er i orden. Jette vil være til rådighed på alle hverdag efter klokken 12. således kan den enkelte medarbejder få hjælp og støtte til at udarbejde den pædagogiske handle plan, FU skemaer mv. Målet er at skabe gennemsigtighed i de ydelser som kommunen bestiller, at vi kan dokumenter via den pædagogiske handleplan og på opfølgningsmøderne at borgeren har arbejdet med de mål som kommunen har bestilt i 141 handleplanen. ( se endvidere ovenst. undervisningstiltag) Anbefaling 5. I august måned blev der til alle medarbejdere udsendt en skrivelse, hvorpå de havde mulighed for tilmelde sig en madordning, der efter forskrifterne fra skat fratrækker 275kr. pr. måned for et hovedmåltid og kaffe/the og postevand. Ordningen trådte i kraft den Anbefaling 6. Der er efter Stop op dagen i BO 1 den blevet nedsat en arbejdsgruppe som sammen med ledelsen skal revidere den tidligere misbrugspolitik samt i værksætte den undervisning som, der måtte være brug for, herunder at sikre at alle misbrugere har en indsatsplan. Det er blandt andet aftalt at der skal være en dialog gruppe 2 gange om ugen med 2-4 tovholdere. Det er blevet i tale sat at vi ikke har AKTIVE misbrugere på Jelling Have, men vi har borgere som ønsker at komme ud af deres misbrug og andre der ønsker at få styr på deres forbrug. 11

12 Derfor har jeg den kontaktet Vejle Kommune med henblik på, omvisitering af de borgere der måtte have et aktivt misbrug. Anbefaling 7. Der er nu klare retningslinjer for dyrehold, på Jelling have, alle som har et dyr har indgået og underskrevet en kontrakt. Bilag udleveret tilsynsmyndigheden. Jeg vil sammen med beboerrådet lave en eftermiddag i hver af de to BO grupper Vi skal sammen finde en fælles husorden. - Hvordan er vi sammen - Hvad er i orden - Hvad er ikke i orden.. så som at låne penge af hinanden og at sælge stoffer - Hvornår skal der være ro - Hvad vil vi gerne lave sammen i BO 1 / BO 2 - Hvad vil vi gerne lave fælles - Hvilke aktiviteter er vigtige Hvordan får vi livet tilbage. Som optakt hertil vil kontaktpersonen i uge 39 og 40 sammen med beboerne udfylde et spørgeskema som vil danne rammen for den dagligdag som vi skal have på Jelling Have. Anbefaling 8. Jeg vil sørge for at udarbejdes en retningslinje om hvordan medarbejderne skal agere i tilfælde af kriminelle forhold på Jelling have.. Denne retningslinje vil blive drøftet på næstkommende SU og på gruppemøderne o BO 1 og BO 2 Lone Lundsgaard

Rapport om anmeldt tilsyn Jelling Have Den 9. maj 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Jelling Have Den 9. maj 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Jelling Have Den 9. maj 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011. Vejle Misbrugscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011. Vejle Misbrugscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011 på Vejle Misbrugscenter Udført af Lisbeth Pedersen og Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Indledning Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl. 11.00 Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 12.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Netværket, Københavns Kommune. Døgnbehandlingstilbuddet på Thomas Koppels Allé. Mandag den 8. februar 2010 fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Netværket, Københavns Kommune. Døgnbehandlingstilbuddet på Thomas Koppels Allé. Mandag den 8. februar 2010 fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Netværket, Københavns Kommune Døgnbehandlingstilbuddet på Thomas Koppels Allé Mandag den 8. februar 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2009

Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Voksen og Sundhed Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon :76 29 29 29 Telefax: 75 60 28 48 voksenservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Tilbuddets navn: Reballegård OK-Centret

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune. Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30

Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune. Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg på Svanebo. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSEN

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSEN 36% BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSEN 50% 10% 4% Hvor tilfreds er du med de behandlingstilbud Enghaven har: 1 Meget tilfreds 3 4 Meget utilfreds OK-CENTRET ENGHAVEN 011 Læs meget mere om undersøgelsen,

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere