Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august Jelling Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have"

Transkript

1 Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard

2 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion på tilsynet Udviklingspotentialer Anbefalinger Opfølgning på tilsynet Grundlag for tilsynet Organisationen og dennes ledelse Målgruppe og pædagogik Dialog med borgere Medarbejdernes vilkår og trivsel Ændringer af de fysiske rammer siden sidste tilsyn Centerlederens kommentar 10 2

3 Indledning Denne rapport er udarbejdet af Velfærdsstaben i Vejle Kommune på baggrund af anmeldt Tilsyn på Bostedet Jelling Have, som rummer følgende tilbud: 35 boliger (17- ét og 18 torumsboliger) på Bethaniavej 5, Jelling 5 torumsboliger i en tidligere landejendom på Fårupvej 35, Jelling, hvor der er indskrevet én borger. Vejle Kommune har godkendt Jelling Have, i henhold til SEL s 107 som et bo- og behandlingstilbud for voksne over 18 år med en psykiatrisk problematik indenfor det almene voksenpsykiatriske område, f.eks. psykoser i form for skizofreni, personlighedsforstyrrelser, angsttilstande og evt. misbrugsproblemer, dog uden aktivt misbrug. Godkendelsen er til 37 pladser og med en personalenormering på 53 stillinger. Medarbejderne er uddannet som sygeplejersker, ergoterapeut, social- og sundheds-assistenter, pædagoger, social- og sundhedshjælpere og servicemedarbejdere. Centret har tilknyttet en psykiater. Jelling Have drives af OK-Fonden. Jelling Have og Enghaven i Søvind drives i dag som to selvstændige centre, som ledelsesmæssigt har samme leder som fordeler sin tid mellem de to centre. De to centre bevares som selvstændige juridiske enheder med hver sin bestyrelse. Tilsynet blev gennemført den 15. august 2011 fra kl Konklusion på tilsynet 2011 På tidspunktet for det anmeldte Tilsyn var Jelling Have præget af lederskiftet i maj Den nye leder blev ansat og var godt på vej med en ny plan for virksomheden. Første punkt har været at få skabt en plan for sund drift og økonomi, hvilket er på plads nu. Der er omlagt stillinger og overført personale fra administrationen og til beboerrettede opgaver. Ifølge Tilbudsportalen tilbydes beskæftigelse samt fritidstilbud ved ophold på Jelling Have. I en periode har mange af borgerne af forskellige grunde valgt dette tilbud fra. Der vil fremadrettet blive sat fokus på beskæftigelsen, så der udover de nuværende aktiviteter bliver etableret aktivitetsrum med mulighed f.eks. for at male billeder, blomsterbinding fitness mv. Tilsynet konstaterer, at der er behov for en overordnet drøftelse med borgerne om, hvordan man ønsker kulturen på Jelling Have. Det kommer under tilsynet frem, at nogle borgere ikke respekterer andre borgere på Jelling Have, så svagere borgere mobbes. Der er eksempler på tyveri fra nogle svage borgere, og fra medarbejdere og beboeres side oplyses det, at der er en oplevelse af et stigende problem med stof- og alkoholmisbrug på botilbuddet. Lederen oplyser, at hun vil tage initiativ til at få orden på dette. Ifølge Jelling Haves godkendelse er tilbuddet godkendt til højest at modtage 37 voksne inklusive to voksne boende på Jellinggård indtil dette tilbud afvikles. Godkendelsen er endvidere givet til stedets målgruppe uden aktivt misbrug. De oplysninger, der er kommet frem under tilsynet, giver Tilsynet indtryk af, at Godkendelsens bestemmelser ikke er overholdt, og Tilsynet giver derfor anbefaling om, at Jelling Have tager initiativ til, at målgruppen og antal borgere snarest drøftes. 3

4 Der har eksisteret et formelt beboerråd, som efter Tilsynets opfattelse reelt ikke har haft nogen indflydelse. Lederen vil tage initiativ til en drøftelse med rådet om, hvorledes det fremtidige samarbejde kan optimeres. Medarbejderne beretter om et svært halvt år med ombygning og lederskifte, der drænede dem for energi. De fortæller om et godt kollegaskab, der har hjulpet dem igennem en vanskelig periode og de glæder sig nu til, at komme videre under den nye leder. Medarbejderne giver udtryk for, at der er behov for yderligere uddannelse i misbrugsproblematikken, konflikthåndtering samt procedure ved magtanvendelse og Tilsynet konstaterer desforuden mangelfuld dokumentation i det udleverede skriftlige materiale. Tilsynet giver derfor anbefaling om opkvalificering af medarbejderne. Administrativt er der også behov for ændringer og den nye leder fortæller, at de er undervejs. Nogle rutiner skal præciseres og nogle skal ændres. For eksempel er det fortsat kutyme at medarbejderne for et symbolsk beløb spiser sammen med borgerne, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende lov og derfor skal ændres så lovgivningen overholdes. Herudover skal regler og praksis revurderes så de lever op til kravene i 2011 f.eks. justering af medicinhåndteringsinstruks. Det er Tilsynets vurdering, at den nye leder er godt i gang med nødvendige justeringer. Skal dette lykkes kræver det dog lederens tilstedeværelse på Jelling Have. 1.2 Udviklingspotentialer Tilsynet vurderer at At det er nødvendigt at gennemgå regler og rutiner og justere dem, så de passer til lovgivning og forventningerne i 2011, Der tænkes f.eks. på mødestruktur, regler og procedure for magtanvendelse og udarbejdelse af arbejdsplan. At arbejdet i beboerrådet udvikles, så der sker en reel borgerinddragelse vedrørende forhold omkring borgerne. 1.3Anbefalinger Tilsynet anbefaler At ledelsen snarest drøfter målgruppen og antal borgere med godkendende Myndighed. At reglerne for medicinjustering bringes i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens vejledning. At medarbejderne opkvalificeres fagligt. At der fortsat fokuseres på dokumentationsdelen, at indsatsplanerne forbedres og at indholdet revurderes. At medarbejdernes betaling for kost bringes i overensstemmelse med reglerne herfor At der udarbejdes en misbrugspolitik for Jelling Have. At der iværksættes en udvikling af kulturen, f.eks. hvordan vil vi have det med hinanden, en husorden for at bo på Centret, kørekort til kæledyr, aftale om ikke at låne penge borgerne imellem mv. Lederen bør sikre, at borgerne inddrages heri. At der udarbejdes retningslinjer for, hvordan personalet skal agere i tilfælde af kriminelle forhold på Jelling Have eller mistanke herom. 4

5 1.4. Opfølgning på tilsynet Tilsynet finder, at opfølgning af dette tilsyn kan ske ved møde med OK-Fonden og den nye leder. Ifølge Godkendelsen skal Vejle Kommune godkende ansættelse af ny leder. OK-fonden har ved mail af orienteret om ansættelse af den nye leder, og varslet invitation til møde om den fremadrettede drift. Det foreslåes, at også målgruppe og godkendelse af Jellinggård drøftes her. Opfølgning vil endvidere blive foretaget ved et anmeldt Tilsyn i august Grundlaget for tilsynet Før tilsynsbesøget besvarede udvalgte medarbejdere og lederne et elektronisk spørgeskema. Resultatet af denne anonyme undersøgelse sammenholdt med indsendt materiale har været udgangspunktet for tilrettelæggelsen af tilsynsbesøget. Det er kun de forhold Tilsynet har undersøgt, der giver anledning til bemærkninger, der nævnes i rapporten. Der kan således være områder, som Tilsynet ikke har undersøgt ved dette Tilsyn. Generelle fokuspunkter ved et tilsyn er f.eks. Organisationen og dennes ledelse: Særlige ledelsesmæssige udfordringer i det forløbne år Driftsforhold som f.eks. APV, Mus-samtaler Instruktion af nyt personale Forskellige politikker og retningslinjer Det pædagogiske indhold i tilbuddet, herunder: Målgruppen Indsatsplaner Borgernes indflydelse og inddragelse Hverdagen og aktiviteter Borgernes oplevelse af tilbuddet Medarbejdernes vilkår og trivsel: Efter- og videreuddannelse Supervision Sygefravær Øvrige personaleforhold. Anbefalinger fra forudgående tilsyn: Tilsynet i april 2010 gav ikke anledning til nye anbefalinger. Tilsynet har på forhånd modtaget eller anvendt: Jelling Haves Godkendelse af Oplysninger fra Tilbudsportalen Oplysninger fra Hjemmesiden 3 opfølgning på bestilling af 141 handleplaner, 3 funktionsudredninger for borgerne Tilsynsrapport fra 2009 Tilsynsrapport 2010 Voldsforebyggelsespolitik Kompetenceudviklingsplan for

6 Medicinhåndteringsinstruks Spørgeskema til ledere og medarbejdere Under besøget er der gennemført interviews med: Centerleder og souschef 3 medarbejder repræsentanter 2 borgere fra forskellige afdelinger Uformelle samtaler med 4 borgere under rundvisning Uformelle samtaler med medarbejdere, der var på job under tilsynet Observationer og besøg i samtlige afdelinger Organisationen og dennes ledelse Jelling Have har siden 2010 været i gang med en større renovering af de fysiske rammer. På grund af lav belægning var det nødvendigt at afskedige flere faste medarbejdere, f.eks. stedets socialrådgiver, køkken- rengøringspersonale, og pedel. Den tidligere leder meddelte uventet i april 2011, at han ønskede nye udfordringer, og han fratrådte herefter stillingen Begyndelsen af 2011 har således været præget af usikkerhed og uro i medarbejder gruppen og hos borgerne. Dette blev fulgt op af et møde med OK-Fonden, hvor medarbejderne foreslog en fusion med OK- Fondens andet tilbud Enghaven i Søvind. Dette blev effektueret og Lone Lundsgaard tiltrådte jobbet som leder af Jelling Have Flere gange under tilsynet udtrykkes det fra flere sider, at nogle borgere på Jelling Have er aktive misbrugere af stoffer eller alkohol. Det forlyder endvidere, at der cirkulerer stoffer blandt borgerne på Jelling Have. Tilsynet forefinder ikke en misbrugspolitik på stedet og fornemmer utryghed fra både borgere og medarbejdere overfor problemet. Ved det uanmeldte tilsyn i 2010 blev problemet drøfte både med hensyn til de fysiske rammer, øgning af medarbejdernes kompetencer og borgernes utryghed ved andre borgere med misbrugsdiagnoser. I 2010 omtales en ny misbrugspolitik udarbejdet sammen med borgerne, hvoraf fremgår, at alle borgere med et misbrug skal have en indsatsplan, der beskriver, hvordan man vil nedbringe eller stoppe sit misbrug. Det er Tilsynets vurdering, at denne politik ikke har været anvendt aktivt. Tilsynet anbefaler at problemet gennemarbejdes på ny og at der udarbejdes en politik for både stofmisbrug og en politik for alkoholmisbrug. Jelling Have bør overveje, om aktive misbrugere bør visiteres til en særskilt afdeling for misbrugere, da det kan være vanskeligt for en borger, der ønsker at komme ud af et misbrug, hvis naboen uddeler prøver. Borgerinddragelse Der har eksisteret et formelt beboerråd, som reelt ikke har haft nogen indflydelse. Mødeindkaldelsen var en standarddagsorden med Nyt fra ledelsen, Nyt fra personale, Nyt fra beboerne, hvilket betød, at beboerne ikke kunne forberede sig på mødet. Der har ikke været nogen særlig interesse fra beboernes side for dette råd. Den nuværende leder giver under tilsynet tilsagn om en drøftelse med rådet om, hvorledes det fremtidige samarbejde kan optimeres. 6

7 3.2.1 Målgruppe og pædagogik Jelling Have arbejder med en individuel tilgang til borgeren med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes ud fra en kognitiv og systemisk metode med fokus på anerkendelse, ordentlighed, nysgerrighed og respekt. På Jellinggård arbejdes der ud fra en Recovery-orienteret tilgang. Ifølge Godkendelsen er målgruppen voksne sindslidende, der i en periode har behov for massiv hjælp for at klare hverdagen, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Der er tale om personer med almen voksenpsykiatrisk baggrund eksempelvis skizofreni, personlighedsforstyrrelser og angsttilstande, herunder enkelte med misbrug. Der er på det seneste visiteret flere borgere med massive problemer, herunder også stof- og alkoholmisbrug, hvilket stiller store krav til organisationen. På Jellinggård er der en aldersbegrænsning fra 18 til 35 år. Jelling Have er ikke godkendt til at yde tilbud til borgere med et aktivt misbrug. På den baggrund anbefaler tilsynet, at Jelling Have straks tager initiativ enten til at tilpasse beboergruppen godkendelsen, eller drøfte den nuværende godkendelse med godkendende Myndighed med henblik på at få den tilpasset Dialog med borgere. De interviewede borgere fortæller, at de har boet i egen lejlighed og at dette af forskellige årsager ikke gik. De har behov for professionelle at støtte sig til, og de har fået det meget bedre ved at flytte til Jelling Have. Personalet er der, hvis de har brug for dem. De er meget trygge på Jelling Have. De synes det sociale samvær med de øvrige borgere er godt. Samtidig fortæller den ene dog, at han keder sig. Han kunne tænke sig nogle flere aktiviteter som en tur i svømmehallen, til kondicentret eller lignende. Han foreslår, at der bliver arrangeret forskellige aktiviteter, som man kan melde sig til. Trods den positive holdning begge borgere har til centret, fortæller de dog også om problemer borgerne imellem. De fortæller om en kultur, hvor stærkere borgere mobber mindre stærke borgere for deres holdninger. Der er borgere, der låner penge hos hinanden, hvilket kan skabe problemer borgerne imellem. Tilsynet vurderer ud fra oplysningerne, at Jelling Have bør sætte et arbejde i gang med fokus på kulturen på stedet: hvordan vil vi have det med hinanden, hvilken husorden skal vi have på Jelling Have. Man bør forholde sig til mobning, misbrug og udlån af penge borgerne imellem. De fysiske rammer Tilsynet vises rundt og ser de nye boliger, hvor det er tilladt at have kæledyr. I ét tilfælde konstateres at borgeren ikke har kontrol over hunden ligesom hygiejnen lader meget tilbage at ønske. Det anbefales derfor, at der stilles krav til borgere, der ønsker at holde kæledyr Medarbejdernes vilkår og trivsel Medarbejderne fortæller, at de har været igennem en lang periode, der har drænet dem for energi. Ombygning, fyring af medarbejdere og uventet farvel til tidligere leder har været en stor belastning. Det gode kollegaskab har hjulpet dem igennem perioden, og nu ser de frem til samarbejdet med den nye leder, og til at der igen kan tilbydes flere aktiviteter til borgerne, så de har noget at stå op til. 7

8 Medarbejderne oplyser samstemmende, at de har mulighed for at give borgerne den støtte, de har behov for, og at tilbuddene er tilrettelagt ud fra borgernes forudsætninger. De er dog betænkelige ved de seneste visitationer, idet de synes at målgruppen på Jelling Have er ved at blive for blandet, med for mange misbrugere. I et konkret tilfælde drøftede de problemerne med den nye ledelse, som hurtigt foranledigede en revisitering. Uddannelsesplan Der er lavet en overordnet plan for kompetenceudvikling og den nye leder har mus-samtaler med alle medarbejdere og individuelle kurser aftales. Der er afdelingsvis aftalt temadage vedrørende værdier, trivsel og udvikling. Spørgsmålet hvad skal vi have ind i hverdagen, vil blive drøftet. Der er tilbud om 3 forskellige faglige oplæg f.eks. at overvinde psykisk sygdom. Medarbejderne fortæller, at der er ansat en misbrugskonsulent og de glæder sig til samarbejdet med ham. Han har overordnet orienteret om misbrugsområdet, men der er behov for en nærmere indføring i området. Aktuelt er der også behov for specifik viden om alkoholmisbrug. Endelig er der behov for kursus i konflikthåndtering. Køkkenpersonalet mangler en introduktion til psykiske sygdomme samt viden om f.eks. kost/ psykiske sygdomme / medicin. Tilsynet anbefaler, at Medarbejderne uddannes i kerneopgaverne med stof- og alkoholmisbrug og i konflikthåndtering. To afdelingsledere er påbegyndt den 3-årige systemiske uddannelse. Medarbejderne undervises fremover på tværs af organisationerne Enghaven og Jelling Have f.eks. i systemisk metode. Der er opfølgning i regler om magtanvendelse og procedure for behandling af indberetninger. Samarbejdet på tværs af afdelingerne. Samarbejdet på tværs af afdelingerne beskrives af de interviewede medarbejdere som godt, men de fortæller, at det kan knibe med kommunikationen f.eks. ved bestillinger til møder. Da 10% i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at samarbejdet er dårligt, anbefaler Tilsynet, at dette punkt også tænkes ind i de planlagte temadage. Planer Der udarbejdes planer og følges op på indsatsen efter et system udviklet i samarbejde med Institut for Serviceudvikling. Medarbejderne er undervist i brugen heraf. De fremsendte planer er dog af meget svingende kvalitet. Nogle er meget sjusket ført med fejl i faktuelle data og flere rubrikker er ikke udfyldt. Det fremgår ikke af materialet, hvordan borgeren har været inddraget og hvem der har foreslået de fastsatte mål, der arbejdes hen imod, eller hvad borgerens indstilling til målene er. Tilsynet drøfter manglerne med ledelsen og det aftales at et nyt sæt fremsendes til Tilsynet. Dette er dog ikke modtaget Supervision: I dag tilbydes ekstern supervision efter behov, men mulighed for ekstern supervision fra kollegerne på Enghave drøftes. Endelig aftaler om supervision fastlægges på den planlagte temadag. På spørgsmålet om der er mulighed for at bearbejde dagens hændelser svarer de interviewede medarbejdere ja, dette fungerer upåklageligt, mens 20% fra spørgeskemaundersøgelsen svarer nej. Tilsynet anbefaler, at punktet drøftes på et personalemøde. 8

9 Møder De interviewede medarbejdere fortæller, at der både er fællesmøder og teammøder, men der er behov for at se på mødestrukturen. De er tilfredse med fællesmøderne, hvor der har været oplæg til gruppearbejde og aktivitetsgrupper. Teammøderne afholdes kun hver anden måned, hvilket er for sjældent. Det bevirker, at der er så mange punkter på dagsordenen, at man ikke når, at behandle hvert punkt. Det aftales at punktet drøftes på næste temadag. Fordeling af arbejdstider i arbejdsplanen Souschefen udarbejder arbejdsplanen, og medarbejderne fortæller, at de kan fremkomme med enkelte ønsker til planen. Ønskerne imødekommes så vidt muligt, men overordnet lægges planen ikke ud fra medarbejdernes input. Nogle medarbejdere tilkendegiver utilfredshed med fordeling af arbejdstiderne, hvorfor Tilsynet anbefaler, at rammerne for udarbejdelse af arbejdsplanen overordnet revurderes. Uforstyrrede pauser: Medarbejderne fortæller, at de ikke holder uforstyrrede pauser, men er der behov for en pause, vil de indbyrdes kunne aftale dette. Sygefravær: Der er stort set ikke arbejdsrelateret fravær og det fravær der er, opleves ikke som et problem. Der har ikke været arbejdsskader. En medarbejder fortæller om en enestående ledelsesopfølgning i forbindelse med sygefravær. Personalet fortæller dog også, at der har været uheldig opfølgning, hvor medarbejderen efterfølgende fortrød, at hun ikke havde en bisidder med til opfølgning på sygefraværssamtale. De anbefaler derfor, at der altid skal deltage en bisidder ved disse opfølgningssamtaler. Medicinhåndtering. Der foreligger en fyldig beskrivelse af medicinhåndtering på Jelling Have og personalet oplyser, at de er trygge ved medicinhåndteringen. Det oplyses, at der i 2011 har været én fejldosering af medicin. Denne er indberettet. Tilsynet bemærker at det ikke fremgår, hvordan personalet skal handle i tilfælde af fejl og at vedrørende håndkøbsmedicin, der ikke er ordineret af lægen eller vedrørende alternativ medicin har medarbejderen kun en forpligtelse til at rådgive og opfordre borgeren til at rådføre sig med egen læge, hvis der skønnes behov for dette Dette er efter Tilsynets opfattelse ikke tilstrækkeligt. Hvis Jelling Have først har påtaget sig ansvaret for medicinhåndtering, følger en pligt til at sikre, at borgeren orienterer ordinerende læge om al indtagelse af medicin, idet f.eks. alternativ medicin i visse tilfælde kan ophæve virkning af den ordinerede medicin. Det aftales, at instruksen justeres i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens bestemmelser Magtanvendelse:,Der har ikke været magtanvendelse på Jelling Have i Halvdelen af medarbejderne tilkendegiver i undersøgelsen, at der ikke er udarbejdet instruks for efterbehandling af magtanvendelser. Det anbefales derfor at dette iværksættes, og at personalet får gennemgået proceduren. 9

10 Vold: Der er udarbejdet en voldsforebyggelsespolitik på Jelling Have og der er aftalt møde om forebyggelse af truende og voldelige episoder. I 2010 er der registreret 12 tilfælde af trusler om vold mod medarbejder Arbejdsmiljø Der har ikke været arbejdsskader, og der har ikke været behov for krisepsykolog i Synlig ledelse: I samtalen mellem ledelse og medarbejdere er der enighed om, at ledelsesopgaven er ændret, så lederen ikke indgår i det daglige arbejde, og dermed ikke altid er at træffe. Medarbejderne fortæller, at der er aftalt tidspunkter, hvor de kan mødes med lederen, og dette fungerer godt. Medarbejderne fortæller, at det er vigtigt, at lederen lytter til dem og giver anerkendelse. Det er vigtigt, at have lederens opbakning. Alle medarbejderne fortæller, at de ved, hvor de har ledelsen. På grund af de beskrevne problemstillinger finder Tilsynet det betænkeligt, at den nye leder er leder for flere organisationer. 4. Ændringer af de fysiske rammer siden sidste tilsyn. Første fase af byggeriet er taget i brug Det vil sige, at 8 borgere er flyttet i nye torumsboliger. Næste etape er under ombygning og forventes ibrugtaget Ombygningerne påvirker naturligt hverdagen og ses på fællesarealerne, der i perioder er lidt interimistiske. Jellinggård Jellinggård er et nystartet mindre bo- og behandlingssted for 5 unge mellem 18 og 35 år, der har forskellige psykiske eller psykiatriske problemstillinger uden misbrug af stoffer og alkohol. Den første borger er netop flyttet ind og det oplyses, at der målrettet arbejdes mod, at borgeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud. I godkendelsens punkt 3 omtales, indtil Jellinggård er afviklet. Da oprettelsen af det nystartede tilbud ikke er i overensstemmelse med godkendelsen, anbefales det, at Jelling Have straks tager initiativ til, at dette tilbud drøftes med bevilgende myndighed. 5. Centerlederens kommentar. Anbefaling 1. Direktøren for Ok-Fonden og jeg har aftalt at mødes med den godkendende myndighed i Vejle kommune Jeanette Schellerup og Mette Heidemann den 3. november 2011, hvor vi blandt andet vil drøfte målgruppen og antal borgere, der forventes at bo på Jelling have og Jelling gård i fremtiden. Anbefaling 2. Jeg har taget tilsynets bemærkning til efterretning og fået tilrettet vores retningslinjer for medicinadministration, således at de nu er i overensstemmelse med sundhedsstyrrelsesn retningslinjer. De nye retningslinjer er blevet drøftet med de medicinansvarlige medarbejdere. Anbefaling 3. 10

11 Jeg har siden min ansættelse haft meget fokus på opkvalificering af medarbejderne og har blandt andet i værksat uddannelse i: 1. konfliktløsning i samarbejde med Sikkerhedsudvalget på Ok-Centret Enghaven. 2. Uddannelse i NADA akupunktur ved Lars Wiinblad 3. Stop op dage i BO gruppe 1 den og den i BO 2, hvor vi har fokus på dagligdagen: aktiviteter, arbejde og behandling. hvordan får vi livet tilbage. 4. Uddannelse i misbrug Hvad gør de forskellige stoffer, hvad er behandlingen, hvad virker og hvad virker ikke 5. Uddannelse i dokumentation, tovholderen på bostedet er sammen med 2 medarbejdere på Ok-Centret Enghaven skal i gang med at implementer og undervise alle, i det nye dokumentations redskab fra ISU. 6. Alm. Uddannelse i de forskellige psykiatriske sygdomme i samarbejde med Ok-Centret Enghaven og psykiater Kurt Mølgård. 7. Systemisk basisår til de medarbejdere som ikke har det, dette i samarbejde med Ok- Centret Enghaven og med egne underviser fra Ok-Centret Enghaven og Anette Friise. Kurserne vil blive gennemført i efteråret 2011 og foråret 2012 Anbefaling 4. Funktionsbeskrivelsen for IT medarbejder Jette Lillelund er nu ændret således, at hun pr skal være tovholder og sikre at kvaliteten er i orden. Jette vil være til rådighed på alle hverdag efter klokken 12. således kan den enkelte medarbejder få hjælp og støtte til at udarbejde den pædagogiske handle plan, FU skemaer mv. Målet er at skabe gennemsigtighed i de ydelser som kommunen bestiller, at vi kan dokumenter via den pædagogiske handleplan og på opfølgningsmøderne at borgeren har arbejdet med de mål som kommunen har bestilt i 141 handleplanen. ( se endvidere ovenst. undervisningstiltag) Anbefaling 5. I august måned blev der til alle medarbejdere udsendt en skrivelse, hvorpå de havde mulighed for tilmelde sig en madordning, der efter forskrifterne fra skat fratrækker 275kr. pr. måned for et hovedmåltid og kaffe/the og postevand. Ordningen trådte i kraft den Anbefaling 6. Der er efter Stop op dagen i BO 1 den blevet nedsat en arbejdsgruppe som sammen med ledelsen skal revidere den tidligere misbrugspolitik samt i værksætte den undervisning som, der måtte være brug for, herunder at sikre at alle misbrugere har en indsatsplan. Det er blandt andet aftalt at der skal være en dialog gruppe 2 gange om ugen med 2-4 tovholdere. Det er blevet i tale sat at vi ikke har AKTIVE misbrugere på Jelling Have, men vi har borgere som ønsker at komme ud af deres misbrug og andre der ønsker at få styr på deres forbrug. 11

12 Derfor har jeg den kontaktet Vejle Kommune med henblik på, omvisitering af de borgere der måtte have et aktivt misbrug. Anbefaling 7. Der er nu klare retningslinjer for dyrehold, på Jelling have, alle som har et dyr har indgået og underskrevet en kontrakt. Bilag udleveret tilsynsmyndigheden. Jeg vil sammen med beboerrådet lave en eftermiddag i hver af de to BO grupper Vi skal sammen finde en fælles husorden. - Hvordan er vi sammen - Hvad er i orden - Hvad er ikke i orden.. så som at låne penge af hinanden og at sælge stoffer - Hvornår skal der være ro - Hvad vil vi gerne lave sammen i BO 1 / BO 2 - Hvad vil vi gerne lave fælles - Hvilke aktiviteter er vigtige Hvordan får vi livet tilbage. Som optakt hertil vil kontaktpersonen i uge 39 og 40 sammen med beboerne udfylde et spørgeskema som vil danne rammen for den dagligdag som vi skal have på Jelling Have. Anbefaling 8. Jeg vil sørge for at udarbejdes en retningslinje om hvordan medarbejderne skal agere i tilfælde af kriminelle forhold på Jelling have.. Denne retningslinje vil blive drøftet på næstkommende SU og på gruppemøderne o BO 1 og BO 2 Lone Lundsgaard

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere