Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede Oplysninger oplysninger Omstændigheder under tilsynet grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse og selvbestemmelse Omgangsform og omgangstone Tryghed og trivsel Særlige fokusområder Respekt for borgernes individuelle bolig Magtanvendelser Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og administrative retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Rudersdal Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Elleslettegård. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Elleslettegård er, at stedet p.t. er udfordret grundet lav belægning, med deraf følgende reduktion i personalegruppen. Det er samtidig tilsynets indtryk, at både ledelse og medarbejdere bidrager positivt til at håndtere disse udfordringer. Tilsynet vurderer, at der er god overensstemmelse mellem den beskrevne pædagogiske indsats i ydelseskataloget og det, som medarbejderne beskriver. Det er endvidere tilsynets, at den definerede referenceramme og metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov. Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats, hvor der gennem en anerkendende tilgang fokuseres på at optimere elevernes individuelle ressourcer og læringspotentialer. Der arbejdes systematisk med udarbejdelse af UU-planer samt bo-er til understøttelse af den målrettede indsats, der sker med den enkelte elev. Det er samtidig tilsynets, at de unge oplever god indflydelse på egen UU-plan samt bo-, og at der i disse beskrivelser ses en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Eleverne har en velstruktureret hverdag, som fokuserer på, at de unge lærer at kunne klare hverdagens opgaver selv, herunder madlavningen. Eleverne er endvidere sikret god indflydelse og selvbestemmelse dels gennem formelle fora er og gennem den daglige dialog. Det er tilsynets, at man med fordel kan anvende visualisering af dagsordener og referater fra husmøderne, med henblik på optimering af de demokratiske processer. Tilsynet vurderer, at der generelt eksisterer en god omgangsform og sprogbrug, og at medarbejderne har fokus på spredningen i elevgruppens sociale og personlige kompetencer, hvilket fordrer en differentieret pædagogisk indsats. Tilsynet vurderer, at de unge generelt trives og oplever sig trygge, hvilket bl.a. tilskrives, at medarbejderne har været åbne omkring de justeringer, der er sket i personalegruppen. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde og kommunikation er velfungerende, på trods af, at dette er udfordret grundet færre medarbejdere, hvilket skyldes et faldende elevantal. Siden sidste tilsyn er der udarbejdet retningslinje vedrørende magtanvendelser, og det er tilsynets indtryk, at der generelt er stor opmærksomhed på situationer, som kan defineres som gråzoner i relation til magtanvendelsesområdet, herunder medarbejdernes kommunikation med eleverne. Siden sidste tilsyn er der også udarbejdet medicininstruks, som rummer retningslinjer vedrørende opbevaring, udlevering og signering, og det er tilsynets indtryk, at disse retningslinjer efterleves. Det er dog også tilsynets, at der tilsyneladende eksisterer en udfordring i relation til, at elever opbevarer medicin på eget værelse. Dette skærpes af, at tilsynet under rundvisningen konstaterer, at værelserne ikke altid er aflåst. Det er endvidere tilsynets, at der forefindes relevante procedurer og praksis omkring opbevaring af kemikalier og rengøringsmidler samt brand og evakuering. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer fungerer til de unges tilfredshed, om end det påpeges, at værelserne er noget små. Samtidig er det tilsynets, at der er behov for øget opmærksomhed på rengøring af et konkret badeværelse, herunder på afkalkning. 2

4 2 Oplysninger 2.1 oplysninger Adresse Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk Leder Arne F. Ptak Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et privat botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 Antal pladser og belægningsgrad 30 pladser, belægningen er p.t. 13 unge Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr STU koster pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Elleslettegård er et uddannelsestilbud for unge med særlige behov for støtte og fungerer som et hjem, en uddannelsesinstitution samt arbejdsplads for unge mellem år. Elleslettegård beskæftiger desuden ansatte i beskyttede stillinger. Det aktuelle tilsyn omhandler botilbuddet, hvor der pt. bor 13 unge med lettere psykosocial funktionsnedsættelse. Det er typisk unge, der er sent udviklede eller psykisk umodne og har intellektuelle vanskeligheder. De unge har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation. Det kan være unge med ADHD, Tourettes, Aspergers, Autisme, personlighedsforstyrrelser, sproglig dysfunktion og sociale vanskeligheder. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: Forstander Områdeleder 2 pædagoger 1 pædagogisk medhjælper 5 tilkalde-fritids/nattevagter (studerende) 1 socialrådgiver Neuropsykologisk konsulent Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 2. maj 2013 kl Deltagere i interviews Ledelse: Forstander Arne F. Ptak, uddannet Klejnsmed og Merkonom i personaleadministration m.m., ansat 29 år, heraf 27 år som forstander Områdeleder og pædagogisk koordinator Rikke Roungkvist, professionsbachelor i ernæring & sundhed, ansat i 19 år 3

5 Medarbejdere: Unge: Pædagog ansat i 6 år Pædagog, ansat i 3 år Elev, boet på stedet i 3 år, er på det sidste år i udslusning Elev, boet på stedet i 3 år, hus 1 Elev, boet på steder i ¾ år, hus 3 Elev, boet på stedet i 2 år, hus 3 BDO gik selv rundt i de forskellige huse. Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Marianne Grube Christiansen (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) 2.2 Omstændigheder under tilsynet Da tilsynet møder frem, indledes tilsynet med dialog med forstander. Dernæst afholdes dialogmøde med medarbejderne, herunder områdeleder samt med eleverne. Såvel ledelse, medarbejdere og elever mødte tilsynet imødekommende, og med interesse for at vise stedet frem. Tilsynet blev mødt imødekommende, og tilsynet fik mulighed for at tale med såvel ledelse, medarbejdere og elever. 4

6 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn På baggrund ad sidste tilsyn (uanmeldt, 26. april 2012), foretaget af BDO, har Rudersdal Kommune givet følgende anbefalinger: 1. Det anbefales at ledelsen sender medarbejderne på kursus i medicinhåndtering Forstander oplyser, at man har forsøgt at lave aftale om et medicinkursus, men at dette har været vanskeligere, end de havde forventet. Man er nu blevet henvist til at undersøge muligheden gennem AMU, hvilket forstander p.t. overvejer. På baggrund af samme tilsyn har Rudersdal Kommune givet følgende påbud: 1. Ledelsen skal straks sikre, at reglerne om magtanvendelse og indberetning herfor bliver kendt af alle medarbejdere, og at der herudover inden for 3 uger fra d.d. udarbejdes procedure for, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af magtanvendelse. Magtanvendelsesreglerne skal indgå i introduktionen af nye medarbejdere. Forstander oplyser, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet retningslinjer for magtanvendelse og indberetning af disse. Retningslinjerne findes på hjemmesiden. I forhold til introduktion af nye medarbejdere, så indgår retningslinjerne vedrørende magtanvendelser nu i introduktionen. 2. Ledelsen skal straks sikre, at der udarbejdes medicininstrukser for personalet. Forstander oplyser, at der er udarbejdet medicininstrukser straks efter sidste tilsyn. Tilsynet får disse fremvist under tilsynet. 3. Ledelsen skal inden 3 uger fra d.d. udarbejde medicininstrukser for medicinhåndtering på Elleslettegård samt sikre, at der findes en kvitteringsprocedure for udlevering og modtaget medicin. Forstander redegør for, at der er udarbejdet medicininstruks for personalet, herunder kvitteringsprocedure for udlevering og modtaget medicin. Adspurgt, oplyser forstander, at der ikke har været nogen formelle klager siden sidste tilsyn. Forstander fortæller, at der siden sidste tilsyn er sket yderligere reduktion i personalegruppen, grundet lav belægning. Konkret bor der p.t. kun 13 unge ud af de 30 pladser. I relation til personalegruppen har dette medført, at én medarbejder selv valgt at sige op, mens en anden er blevet opsagt. Hertil tilføjer forstander, at de efterfølgende har måttet kompensere med vikar timer således, at der fortsat sikres en tilstrækkelig personaledækning i husene. Forstander redegør desuden for, at stedet p.t. har et underskud på budgettet på en million, hvorfor det er nødvendigt at tænke alternativt i forhold til at ramme andre målgrupper. Forstander vurderer, at de ikke kan skære yderligere ned i medarbejderstaben uden, at det får konsekvenser for 5

7 værkstederne. Konkret skal situationen afklares i september måned sammen med banken. Tilsynet vurderer, at der er handlet relevant på Rudersdal Kommunes anbefaling og påbud. Tilsynet noterer sig, at Elleslettegård p.t. kun har 13 elever, ud af 30, som stedet har plads til, og at der tænkes i nye målgrupper på stedet. 3.2 Fysiske rammer Elleslettegårds bo afdeling består af 4 selvstændige ens huse med plads til 6 unge i hvert hus, samt et hus med tre selvstændige lejligheder, der rummer de 3 udslusningspladser. Det oplyses ved dette tilsyn, at de 13 elever, der p.t. bor på Elleslettegård er fordelt mellem hus 1 hvor der bor 3 elever, hus 3, hvor der bor 4 elever og hus 4, hvor der ligeledes bor 4 elever. Derudover bor der 2 elever i udslusningsafdelingen. Hus 2 står p.t. helt tomt. Kontorfaciliteter og møderum til personalet på boafdelingen findes i en selvstændig bygning i tilknytning til boafdelingerne. Eleverne har eget værelse og deles med en anden elev om bad og toilet. I området omkring Elleslettegård er der mulighed for at dyrke fritidsinteresser eller deltage i en række forskellige klubaktiviteter. Der findes fx boldbane, en nærliggende badestrand, sejlklubber, roklubberne og lokale idrætsforeninger. Endelig udgør skovene og markerne omkring gården gode rammer for en aktiv fritid. Det oplyses, at man har ansøgt om at få et SEL 107 tilbud til Elleslettegård, hvilket skal placeres i hus 1. de 3 unge, der bor her skal således fordeles mellem de to øvrige hus. Dette sker efter nøje pædagogiske overvejelser, og eleverne er informeret om situationen. Tilsynet taler med en elev i udslusningsafdelingen. Vedkommende er glad for sin lejlighed, og er glad for den ro det giver ham, vedkommende bor i en lejlighed, der er indrettet til to elever. En anden elev, der bor i hus 1, giver udtryk for, at værelset er ok, men påpeger, at det godt kunne være større. Eleven oplever, at de 3 unge, der bor sammen, fint kan deles om bad og toilet. Adspurgt om, hvordan eleven har det med at skulle flytte til et af de andre huse, så fortæller eleven, at det er ok, og vedkommende giver udtryk for et ønske om et bestemt hus. En tredje elev synes også godt om sit værelse, dog synes eleven, at badet er gammelt, og fortæller, at de har svært ved at afkalke det og holde det rent. Tilsynet ser et meget tilkalket badeværelse. Ligeledes er rengøringsniveauet på dette badeværelse ikke tilfredsstillende. Eleverne tilkendegiver alle, at fællesarealerne er gode. Tilsynet observerer, at udendørsomgivelserne er velholdte, og fremstår pæne. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer fungerer til de unges tilfredshed, om end det påpeges, at værelserne er noget små. Samtidig er det tilsynets, at der er behov for øget opmærksomhed på rengøring af et af badeværelserne, herunder afkalkning. 6

8 3.3 Pædagogik Pædagogik og metode Ved sidste tilsyn blev pædagogikken beskrevet; Målet med botræningen er, at eleverne på sigt skal kunne klare at bo i egen bolig. Tilgangen til eleverne er derfor helhedsorienteret, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer. Som en del af mestringsstrategien skal eleverne lære at være en del af det omgivende samfund, hvor der findes gældende regler, som eleverne skal lære at matche. Ved dette tilsyn fortæller medarbejderne, at de arbejder ud fra mesterlære princippet, hvor de praktiske arbejdsopgaver løses parallelt sammen med eleverne. Derned sigtes der på, at eleven opnår læring. Som understøttende faktor anvendes visualisering af opgaverne, og metodisk fokuseres der på at overindlære (dvs. repeterer ved hjælp af gentagelser), hvor samme opgave løses hver dag. Dette med henblik på at opgaven bliver automatiseret. Et eksempel på dette er, at eleverne lærer at lave få retter mad, som de vil kunne mestre selv at lave, når de flytter fra Elleslettegård. Derudover lægges der vægt på struktur og forudsigelighed, hvilket betyder, at man laver individuelle skemaer om, hvad den enkelte elev skal lave. Dette sker altid ud fra den enkelte elevs formåen på det konkrete tidspunkt. Hertil fortæller medarbejderne, at de har en anerkendende tilgang, hvilket betyder, at de ikke er fejlfindere, men arbejder ud fra elevernes ressourcer. Hver elev har fast en gang om ugen kontakttid / samtale med kontaktpædagogen. Denne tid bruges til mange forskellige ting, også helt almindelige hverdagsopgaver. Adspurgt til om medarbejderne vurderer, at der er overensstemmelse mellem deres kompetencer, og det som målgruppen har behov for, så beskriver medarbejderne, at der er god overensstemmelse. Dog mangler de et medicinkursus, som der er i gang med at undersøge, hvor de kan få. I forhold til beskrivelserne i Ydelseskataloget, så er medarbejderne selv opmærksomme på, at de lever op til dette, og de drøfter løbende deres indsatser for at undersøge om de lever op til Ydelseskataloget. Tilsynet vurderer, at der er god overensstemmelse mellem den beskrevne pædagogiske indsats i ydelseskataloget og det, som medarbejderne beskriver. Det er endvidere tilsynets, at den definerede referenceramme og metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov. Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats, hvor der gennem en anerkendende tilgang fokuseres på at optimere elevernes individuelle ressourcer og læringspotentialer Pædagogisk plan På Elleslettegård arbejdes der med UU-planer (uddannelsesplaner), som afsæt for beskrivelse af den pædagogiske indsats. Medarbejderne udarbejder et oplæg til UU-planen, hvori de beskriver deres af elevens aktuelle situation. Efterfølgende bliver der holdt møde med UU-vejleder, områdeleder, elev og forældre. Eleven har forinden på et møde med sin kontaktperson afgivet sine ønsker til UU-planen. Medarbejderne oplyser, at UU-planerne bliver justeret en gang årligt. Derudover foregår der ikke systematiske justeringer, kun efter behov. Hvis det fx viser sig undervejs i forløbet, at der skal justeres i planen, så kontaktes socialrådgiveren på Elleslettegård, og hun tager kontakt til UU-vejlederen, 7

9 med henblik på at tilrettet UU-planen. Medarbejderne oplyser, at de bruger socialrådgiveren, hvis de har brug for sparring omkring UU-planen. I hverdagen er der ugentlige stop-op møder, hvor medarbejderne indbyrdes drøfter, hvordan den enkelte elev trives og hvorvidt der skal ske mindre justeringer i den pædagogiske indsats. Udover UU-planerne udarbejdes der Bo-er, som er en beskrivelse af botræningen. Den første bo- udarbejdes efter ca. 9 måneder, og ved afslutningen på bo-trænings-forløbene udarbejdes en afsluttende bo. I relation til elever, der flytter i udslusningsbolig, udarbejdes der en bo-, ved forespørgsel. De første 12 uger indgår eleverne i et afklaringsforløb, hvor der er udarbejdet en fast struktur for, hvilke opgaver, som eleven skal indgå i. dernæst kommer to botræningsforløb; A og B, som fokuserer på opgaverne i bodelen henholdsvis om morgenen og om aftenen. Eleven i udslusning fortæller, at han har været inddraget i udarbejdelsen af hans uddannelsesplan, og at han har deltaget i en del møder med UUvejlederen. I relation til bo-erne, så er det elevens oplevelse, at medarbejderne er gode til at lytte til ham, og han beskriver, at han har været med til at snakke om hverdagen og aktiviteter. En anden elev fortæller ligeledes, at vedkommende har været inddraget i hans UU-plan og i bo-en. Han beskriver, at der snart skal holdes møde igen. Forinden har eleven fået læst medarbejderens er op, og det er hans oplevelse, at han har indflydelse på det, der sker omkring hans UU-plan og bo-. Eleven redegør ligeledes for, hvordan et kontaktmøde forløber, og giver hertil eksempler på, hvordan han og kontaktpædagogen samtaler på en god måde. Tilsynet får tilsendt en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, at der er fokus på den unges ressourcer og udviklingspotentialer, men også på de barrierer, der kan forhindre den unge i at få et godt liv. Der er således et helhedsorienteret fokus; uddannelsesmæssigt, socialt og personligt. Der er opstillet klare mål og delmål dels for afklaringsforløbet samt for 1. og 2. uddannelsesår, som nu alle er afsluttet, og evalueret. Sprogbruget er kendetegnet ved at være ressourceorienteret og anerkendende, og der er fokus på den unges egen oplevelse af tingene og sin egen situation. Det er tilsynets, at der arbejdes systematisk med udarbejdelse af UU-planer samt bo-er til understøttelse af den målrettede indsats, der sker med den enkelte elev. Det er endvidere tilsynets, at de unge oplever god indflydelse på egen UU-plan samt bo-, og at der i disse beskrivelser ses en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Alle elever gennemgår et 12 ugers afklaringsforløb (modul 1). Konkret består dette modul i en udviklingsrejse og introforløb til værkstederne. Dernæst indgår de i 2 forløb; A og B. Tilsynet observerer, at der udarbejdet visualiserede beskrivelser af de opgaver, der henholdsvis skal løses om morgene og om aftenen. Derudover har de unge, ved behov, individuelle dagstrukturer, som understøtter den struktur 8

10 og forudsigelighed, som der er behov for. Medarbejderne vurderer, at de unge har en god hverdag, og at de trives med at alle opgaver er så klart beskrevet, som de er. Om aftenen er der klubaktiviteter, som nattevagten står for. Det er ikke et krav, men blot et tilbud, som de unge kan deltage i, hvis de har lyst. Det kan fx være spilleaftenener med computer, som tiltrækker en del af de unge. Medarbejderne fortæller, at de igennem motivationsarbejde og den opbyggede tillid i relationen med medarbejderne, samt en fast struktur, støtter eleverne i deres progression / mestring i hverdagen. En elev i udslusning fortæller, at hverdagen går stille og roligt på smedeværkstedet, og at vedkommende selv laver morgenmad, mens han spiser sin aftensmad med de andre i hus 3. I weekenden spiller han med kammeraterne. Han oplever, at han det godt med sine venner på stedet. En anden elev er færdig med STU, og er nu på maskinværkstedet. Eleven skal nu have hjælp til at finde bolig og arbejde. Denne elev fortæller, at som A- person laver man morgenmad til alle og som B- person laver man aftensmad. Han fortæller også, at der om mandagen udarbejdes en menuplan. Tilsynet observerer en elev og medarbejder lave mad sammen. Eleven vejledes og guides til at lave maden, hvilket sker gennem motivation og en god portion humor. Tilsynet vurderer, at de unge har en velstruktureret hverdag, som fokuserer på at de unge lærer at kunne klare hverdagens opgaver selv, herunder madlavningen Indflydelse og selvbestemmelse Medarbejderne beskriver, at et vigtigt element i botræningen er at arbejde med selvbestemmelse og det at kunne mestre tingene selv. Dette betyder, at indflydelse og selvbestemmelse indgår som en del af hverdagen og den daglige dialog. Formelt eksisterer der et elevråd, som kan have god indflydelse. Dog er det en udfordring at få eleverne motiverede til at deltage i møderne. En elev fortæller, at han tidligere deltog i elevmøderne, men at lige nu står elevrådet stille, da ingen vil deltage i elevrådet. En medarbejder fortæller dog, at det vist nok er lykkes hende at får 3 elever til at stille op til elevrådet. Elevrådet skal mødes en gang om måneden, og der er dagorden og referat fra møderne. Udover elevmøderne afholdes der husmøde i hvert hus. En elev fortæller, at de ikke holder husmøde så ofte, faktisk mener han, at det er lang tid siden, at de sidst holdt husmøde. Adspurgt om hans af dette, så fortæller eleven, at det både er positivt og negativt. Positivt fordi han synes det er svært at sidde stille så længe, men omvendt savner han at være med til at bestemme. Eleven fortæller, at det plejer at være om tordagen, at de holder husmøde. Medarbejderen oplyser imidlertid, at de holder husmøde hver uge, men at det kan forekomme, at det aflyses. Hvert hus har sin egen bog, hvori der skrives dagorden og referat, og heraf fremgår det, at der for nylig er afholdt husmøde. Ved møderne er der tradition for, at medarbejderne læser referatet op fra sidste møde. Tilsynet spørger om de tikke kunne være en idé med visualiserede referater fra møderne, idet stedet har gode erfaringer med og viden omkring brug af visualisering, fx omkring dagstrukturen. Hertil svarer medarbejderen, at det kunne være en god idé, og vedkommende tænker, at 9

11 eleverne sagtens kan inddrages i denne proces. De unge, som tilsynet taler med, oplever generelt, at der er god indflydelse, og at medarbejderne er gode til at lytte til dem. Tilsynet vurderer, at eleverne er sikret god indflydelse og selvbestemmelse dels gennem formelle fora er og gennem den daglige dialog. Det er endvidere tilsynets, at man med fordel kan anvende visualisering af dagsordner og referater fra husmøderne, med henblik på optimering af de demokratiske processer Omgangsform og omgangstone Medarbejderne beskriver, at der er stor spredning i forhold til de unges sociale og personlige ressourcer og kompetencer, og dermed også i forhold til, hvordan de fungerer sammen. Nogle har mange ressourcer og formår at funger fint sammen, og er selv opsøgende, hvis der opstår uoverensstemmelser, mens andre har behov for grundlæggende hjælp til at forstå og overholde de sociale spilleregler. Samtidig er de unge i en alder, hvor der kan opstå konflikter, fx omkring kærester, og her bistår medarbejderne med vejledning og dialog. Der kan også opstå konflikter på arbejdet, som bringes med i bodelen, og her hjælper medarbejderne med at få løst konflikten mellem de involverede partere. I relation til konfliktløsning har medarbejderne fokus på, at de unge skal lære af konflikten, så det handler ikke kun om hurtigt at blive venner igen, men også om at konflikter skal bidrage til den sociale og personlige læring. Der er endvidere stort fokus på betydningen af de sociale medier, hvor de unge let kan blive uvenner, eller der kan opstå mobning og konflikter. Her bruger medarbejderne en del tid på at løse konflikter. En del af drengene har en spilleklub (computer), og de spiller sammen med tidligere elever. Medarbejderne fortæller, at spilleklubben også mødes i det virkelige liv, til glæde for alle. En elev mener, at det er meget forskelligt, hvordan omgangsform og tone fungerer, og der er mange klikker, hvor man fungerer forskelligt. De unge kan godt blive uenige med hinanden, fx omkring penge, hvis de har lånt penge af hinanden. i relation til disse konflikter, har medarbejderne udarbejdet regler om, at man ikke låner penge af hinanden. Medarbejderne oplever, at de har en god dialog med eleverne, hvor også humor indgår. En elev fortæller samstemmende, at han på vej hjem fra udviklingsrejsen oplevede god kontakt til en konkret medarbejder, og har nu vedkommende som kontaktpædagog. En anden elev fortæller, at eleverne har det godt sammen med medarbejderne, og at de altid kan få hjælp fra personalet. Denne elev er glad for at have to kontaktpersoner. Tilsynet vurderer, at der generelt eksisterer en god omgangsform og sprogbrug. Medarbejderne har desuden fokus på spredningen i elevgruppens sociale og personlige kompetencer, hvilket fordrer en differentieret pædagogisk indsats. 10

12 3.4.4 Tryghed og trivsel Det er medarbejdernes, at eleverne trives. Der har været lidt usikkerhed i gruppen, efter at endnu nogle medarbejdere er stoppet, men medarbejderne har valgt at være åbne omkring situationen, og har talt med de unge om, hvad der skulle ske og hvornår. Medarbejderne oplevede en vis forvirring hos eleverne i starten efter, at medarbejderne stoppede, men nu er eleverne trygge igen. Eleverne har både en primær og sekundær kontaktperson, hvilket giver kontinuitet og dermed tryghed hos eleverne, også når en medarbejder stopper. En elev fortæller, at vedkommende er glad for at bo på Elleslettegård. En anden tilkendegiver det samme, men beskriver også, at der altid kan være ting, der kunne være bedre. Fx synes vedkommende, at det ikke er ok, at man som 21 årig ikke må sove sammen med sin kæreste i hverdagen. En anden elev fortæller, at han er glad for personalet, og føler sig tryg ved det personaler, der er der nu. Eleven beskriver, at medarbejderne har fået mere travlt, og at de nu farer rundt mellem husene. Adspurgt fortæller denne elev, at det ikke betyder så meget for vedkommende, at medarbejderne har fået mere travlt. Tilsynet vurderer, at de unge generelt trives og oplever sig trygge, hvilket bl.a. tilskrives, at medarbejderne har været åbne omkring de justeringer, der er sket i personalegruppen. Tilsynet noterer sig, at en konkret ung påpeger, at det ikke opleves ok, at vedkommende som 21-årig ikke må sove sammen med kæresten i hverdagen. 3.5 Særlige fokusområder Respekt for borgernes individuelle bolig Adspurgt om, hvordan medarbejderne arbejder med at sikre respekt omkring de unges bolig, fortæller medarbejderne, at de er et privat tilbud, som ikke er underlagt Rudersdal Kommunes retningslinjer. Dog kender de til retningslinjen, og fortæller, at de aldrig går ind til eleverne, hvis de ikke er hjemme. Hvis der opstår situationer, så ringer de til de unge for at få tilladelse til at gå ind i værelset. Derudover banker de altid på, inden de går ind til den unge. Vasketøj sættes altid uden for døren, ligesom man sætter rest opvask foran den unges dør. Hensigten er at lære de unge, at det er deres private rum, som ikke bør overskrides. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne udviser respekt for elevernes private rum, som består af deres værelse Magtanvendelser Medarbejderne og forstander påpeger, at der siden sidste tilsyn er udarbejdet retningslinjer for magtanvendelse. Medarbejderne redegør desuden for, at de er klar over, hvordan de skal indberette en evt. magtanvendelse. Adspurgt om, hvordan de arbejder med konfliktløsning, fortæller medarbejderne, at dette altid foregår gennem dialog. I relation til situationer, som kan karakteriseres som gråzoner i forhold til magtanvendelser, så drøftes disse på personalemøderne. Der er generelt opmærksomhed på, at medarbejderne gua deres magt meget let ville kunne 11

13 manipulere de unge, og derfor er der ofte individuel og fælles refleksion over medarbejdernes forholdemåde og kommunikation med eleverne. Tilsynet vurderer, at der forefindes relevant retningslinje vedrørende magtanvendelser, og at der generelt er stor opmærksomhed på situationer, som kan defineres som gråzoner i relation til magtanvendelsesområdet, herunder medarbejdernes kommunikation med eleverne. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Forstander beskriver, at stemningen i personalegruppen naturligvis er præget af den økonomiske situation og reduceringen i personalegruppen. I løbet af 2 år er 4 medarbejdere stoppet. Stedet har været i gang med en tilpasning til det reducerede elevantal, hvor antallet af assistenter ved fuld belægning var 4, mens den nu er 2. For at sikre, at der er tilstrækkelig tid til overlap/overlevering er der blevet tilført 15 timer pædagogisk medhjælp i eftermiddagstimerne, så der er 2 på arbejde, indtil vagten møder kl , oplyser forstander i den faktuelle høringsproces. Der er således 2 medarbejdere på arbejde om dagen, og 2 medarbejdere om aftenen. Der er desuden nattevagt mellem kl Ved behov kan nattevagten kaldes ind tidligere, så det frigiver tid til fx lægebesøg. Medarbejderne giver udtryk for, i lighed med forstander, at den faglige sparring til tider mangler. De giver alle udtryk for, at de håber, at der kommer flere elever til sommer, så kan man se en ende på situationen, som de betragter som (og håber på er) en overgangsperiode. Alle medarbejdere tilkendegiver, at de er glade for deres arbejde, og de er derfor ærgerlige over, at stedet ikke får flere elever. Områdeleder beskriver, at hun nu er mere sammen med eleverne, udover hendes administrative opgaver, hvilket tilsammen betyder øgede arbejdsopgaver for hende. Konkret betyder det, at der er nogle opgaver, der bliver sværere at nå. Dog har områdeleder også erfaret, at hendes tid er blevet langt mere struktureret, og at hun derved når mere. Adspurgt om medarbejderne kan mærke, at områdeleder har fået flere opgaver, beskriver medarbejderne, at de ikke kan mærke det på en negativ måde. De anerkender områdeleder for hendes indsats og for at være til stede / nærværende overfor dem. Elleslettegård samarbejder med en bestemt psykiater, som er inde over mange af de unge. For at spare tid på, overvejer Elleslettegård få tilknyttet vedkommende til stedet, og indføre en praksis, hvor psykiateren kommer ud til dem i stedet for, at medarbejderne skal køre hver enkelt ung hen til psykiateren. Medarbejderne fortæller, at de færre personaleressourcer har fået dem til at tænke anderledes / alternativt i forhold til den faste struktur, og at dette er blot en af de ideer, som de har fået. Ledelsesteamet holder møde en gang om ugen, og det er en, at denne ordning er velfungerende. Derudover afholdes der pædagogiske møder hver fredag, dog udfordres denne aftale, grundet andre opgaver. Man forsøger dog at fastholde mødestrukturen, idet alle er klar over vigtigheden af hele tiden at få talt sammen. Elleslettegård har deres eget dokumentationssystem, og aftaler omkring eleverne træffes på morgenmødet. 12

14 I hverdagen holdes der overleveringsmøde ved frokosttid, og når nattevagten møder ind. Og der holdes mødes med værkstedsmedarbejderne to gange om ugen. Medarbejderne oplever at få den nødvendige information fra ledelsen, og der benyttes ofte mails, hvis dette er nødvendigt. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde og kommunikation er velfungerende, på trods af, at dette er udfordret grundet færre medarbejdere, hvilket skyldes et faldende elevantal Procedurer og administrative retningslinjer Rudersdal Kommune har bedt om at der redegøres for følgende sikkerhedsmæssige procedurer og retningslinjer: Medicinhåndtering, opbevaring af kemikalier og rengøringsmidler samt brand og evakuering. Medarbejderne redegør for, at de sammen med områdeleder er gået i gang med at revidere medicininstruksen i Udkastet er sendt til Rudersdal Kommune, som har sendt den tilbage med forslag til ændringer. Disse ændringer er indarbejdet i instruksen, som atter er fremsendt til Rudersdal Kommune. Forstander redegør for, jf. Opfølgning fra sidste tilsyn, at de ikke har kunnet finde et relevant medicinkursus, og nu undersøger muligheden for et AMUkursus. Tilsynet får fremvist det aflåste medicinskab, og kan konstatere, at medarbejderne opbevarer nøglen til medicinskabet i en aflåst bankboks. Alle elever har deres egne medicinkasser med navn og cpr.nr. Der findes et kvitteringssystem, hvor medarbejderne kvitterer for udleveringen af medicinen, og eleven kvitterer for modtagelse og indtagelsen. Tilsynet får fremvist to signeringer for dagen for tilsynet, hvor både medarbejder og elev har kvitteret. Der findes desuden medicinskema og opfyldningslister på kvittering af, hvornår eleven har doseret medicin med overvågning / støtte fra medarbejderne. Under tilsynet taler tilsynet med en elev på hendes eget værelse. På forespørgsel oplyser vedkommende, at hun opbevarer medicin hos sig selv, i en kommodeskuffe. Denne er ikke aflåst. Eleven fremviser hjertemedicin, ordineret af egen læge. Eleven forklarer, at hun har talt med medarbejderne om hendes medicin, og at hun kun tager det, i tilfælde af hjertebanken. Denne medicin ligger løst i en plastiskpose i toilettasken. I samme toilettaske forefindes en to bøtter med smertestillende medicin samt medicin mod underlivsbetændelse. I relation til opbevaring af rengøringsmidler og kemikalier, så oplyses det, at man kun har almindelige (ikke giftige) husholdningsmidler, og at de opbevares i husene. omgang med rengøringsmidler er en del af botræningen, og derfor skal de midler, der anvendes være helt uskadelige, oplyses det. I forhold til brand og evakuering, så afholdes der løbende brandøvelse. Når der kommer nye elever gennemgås evakueringsplanen med dem, og der afholdes brandøvelse. Tilsynet noterer sig, at der er udarbejdet medicininstruks, hvilket er sket med vejledning fra Rudersdal Kommune. Instruksen rummer retningslinjer vedrørende opbevaring, udlevering og signering, og det er tilsynets, at disse retningslinjer efterleves. Det er også tilsynets, at der tilsyneladende eksisterer en udfordring i relation til, at enkelte elever opbevarer medicin på eget værelse, idet tilsynet 13

15 under rundvisningen også kan konstatere, at værelserne ikke altid er aflåst. Derved udgør elevernes egen medicin en risiko for de øvrige elever. Derudover er det tilsynets, at der forefindes relevante procedurer og praksis omkring opbevaring af kemikalier og rengøringsmidler samt brand og evakuering. 14

16 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Rudersdal Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 15

17 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Rudersdal Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 16

18 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Bofællesskabet Sønderhaven Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Farvergården Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe.

Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe. Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Grundtankerne for Elleslettegårds tilbud og de unges hverdagsliv og læring er bl.a., at det menneskelige fællesskab med plads til den

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Den blå ambassade. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Den blå ambassade. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Den blå ambassade Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Stokholtbuen. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Stokholtbuen. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Stokholtbuen Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ringsted krisecenter Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen DSI NETTET I Anmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere