Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard Tilstede fra ledelsen: Anne Vandsø Madsen, Kenneth Holm, Tom Ebbe Jakobsen Afbud Dorte Wille, Marianne Dose Hvid, Kenneth Mikkelsen, Christian Aagaard, Steen Jonassen, Sten Jensen Muff Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og orientering om midlertidige vakancer Sebastian Markdanner blev budt velkommen som nyvalgt kursistrådsformand. Vi afventer en udpegning fra Herning Kommune blandt skolelederne til afløsning for Jonna Jensen, som er gået på pension. Ligeledes afventes svar fra LO, hvorvidt Steen Jonassen fortsætter i bestyrelsen som LO repræsentant efter sin pensionering. Pkt. 1 Årsrapport for 2014 / v. revisor Klaus Grønbæk Jakobsen Skolens økonomiske resultat for 2014 udviser et overskud på t.kr , hvilket er en forbedring på t.kr i forhold til det oprindelige budget for Forøgelsen skyldes primært en forøgelse af antallet årskursister fra budgetteret 728 årskursister til realiseret 800 årskursister, altså en fremgang på 72 årskursister. Dette giver for 2014 en omsætningsfremgang på t.kr Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har indskærpet, at bestyrelsen tager aktivt stilling til revisors eventuelle anbefalinger i revisionsprotokollatet. Den digitale regnskabsindberetning, som trådte i kraft med indberetningen af 2012 regnskabet fortsætter. Bestyrelse udpeger en person, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person indestår for på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på institutionen. Herunder, at der på institutionen forefindes et revideret årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat, der er underskrevet af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen anbefaler, at bestyrelsen bemyndiger den daglige leder eller en anden person fra institutionens ledelse. : Ledelsen indstiller, at årsregnskab 2014 godkendes. 1

2 - Årsrapporten for 2014 blev godkendt under forudsætning af tiltrædelse fra fraværende stemmeberettigede medlemmer. - Bestyrelsesformanden og rektor blev bemyndiget til indberetning af bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger i revisionsprotokollatet. - Rektor blev bemyndiget til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. - Pkt. 2 Godkendelse af referat fra møde den 25. november 2014 Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 25. november Pkt. 3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. Intet. Pkt. 4 Siden sidst Rektor orienterer om løbende sager. Det ministerielle hf2 udvalg arbejder fortsat med anbefalinger til en reform af hf-uddannelsen. Det ligger efter al sandsynlighed fast nu, at hverken direkte optag efter 10 kl. eller adgangen til videregående uddannelser ændres. Udvalget ser på sammensætningen af fag /niveauer samt eksamensafvikling, ligesom der drøftes indførelse af standpunktskarakterer. Endelig afventes et politisk udspil om karakterkrav som optagelsesgrundlag. Der er fortsat stor bevågenhed på samarbejdet mellem VUC og erhvervsskoler om implementering af den nye erhvervsskolereform. Der kræves fra august minimum 2 i dansk og matematik for at blive optaget på grundforløbet. For de unge, som har været ude af skolen i mere end 1 år gælder, at de skal starte på grundforløb 2, hvor de skal have flere fag på F eller E niveau. Hvis man skal have en EUX, kræves 6 fag afsluttet på C niveau på grundforløb 2. Alle landets VUC er og erhvervsskoler har i sidste uge fået et hyrdebrev fra Christine Antorini, som indskærper, at det er VUC s ansvar at opkvalificere de unge, som mangler almene kompetencer for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsskolerne har undersøgt muligheden for selv at undervise i almene fag. Hyrdebrevet understreger, at almen opkvalificering er VUC s opgave, og VUC er forpligtet til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne. Vi har haft et par indledende møder med Herningsholm Erhvervsskole, men har ikke indgået et egentligt samarbejde om denne opgave på nuværende tidspunkt. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har igangsat et større kvalitetstilsyn. EUD reformen er underfinansieret i 2017 med 435 mio. kr., i 2018 med 426 mio. kr. og herefter 355 mio. kr. varigt. Undervisningsministeriet har meddelt, at pengene skal findes ved en analyse af effektiv institutionsdrift og en målrettet uddannelsesadfærd på ungdomsuddannelsesområdet og VUC. Der er indgået aftale med konsulentfirmaet Quartz, som vil stå for en omkostningsog effektiviseringsanalyse (indkøb, administration og ledelse, bygningsdrift samt eksamen) og fjernundervisning. Vi har udfyldt diverse spørgeskemaer og får besøg af Quartz på skolen næste mandag. Formålet er at undersøge administration og drift af fjernundervisning. 2

3 Undervisningsministeriet har defineret nye indikatorer for institutionernes kvalitetsarbejde på hf-uddannelsen (KIP Key Performance Indicators) i form af resultatmåling på områderne : karakterer, frafald, løfteevne og overgangsfrekvens. I denne sammenhæng har ministeriet også fokus på de nye arbejdstidsregler og vil i skoleåret 2014/15 monitorere lærernes tid sammen med eleverne. Vi har etableret et tidsregistreringsværktøj til opgørelse af lærernes generelle samlede arbejdstid, hvilket var intentionen med OK13 og har således ikke særskilt regnskab for lærernes forbrug af tid til elevsamvær ud over undervisning. På sigt arbejder ministeriet på at kunne trække de ønskede data ud af de lokale systemer og direkte ind i et nyetableret datavarehus. Vi har modtaget en omfattende vejledning til brug for et hjemmeside eftersyn, som kvalitetsog tilsynsstyrelsen vil iværksætte i efteråret Bestyrelsesformændene har modtaget et brev fra ministeren, som indskærper deres ansvar for at være i front for kvaliteten med hensyn til elevernes trivsel og læring. I brevet opfordres til indgåelse af tværgående regionale netværksmøder for at bestyrelsesformænd og topledere kan komme tættere på hinanden. Skolen har igangsat en opfølgningsproces på elevtrivselsundersøgelsen, som var særdeles positiv med hensyn til den generelle elevtrivsel på hf enkeltfag og AVU/FVU/OBU, mens hf2- uddannelsen var mere kritisk. Opfølgningen vil foregå på både lærer-, elev- og ledelsesniveau. De områder, som kræver særlig opmærksomhed er det fysiske miljø, det sociale miljø, undervisningen, herunder motivation og feed back. I april måned afvikles en overordnet medarbejdertrivselsundersøgelse samt APV. Henriette Slebsager bemærkede, at det i trivselsundersøgelser er væsentligt også at hente erfaringer på de områder, som scorer positivt og pointerede vigtigheden af benchmarking med egne resultater frem for ekstern benchmarking. Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tager ledelsens orientering til efterretning. Pkt. 5 Nybygning Byggeriet skrider planmæssigt frem. Der har den 5. februar 2015 været afholdt rejsegilde, og bygningen forventes færdig primo maj Skøde på byggegrunden er under udarbejdelse. Nykredit har forhåndsgodkendt et lån på kr Lån kan optages, når skøde foreligger. Nuværende store pavillon forventes nedrevet i juli / august måned Med henblik på fremtidig sammenhæng mellem nuværende store og lille pavillon, foreslås, at der rettes henvendelse til Herning kommune med henblik på køb af grundarealet, hvor nuværende store og lille pavillon ligger. 3

4 Ledelsen indstiller, at - Der optages lån på ca. kr , når skøde foreligger. - Der rettes henvendelse til Herning kommune med henblik på erhvervelse af ekstra areal. - Formand og rektor bemyndiges til at underskrive skøde og lånedokumenter. - Bestyrelsen godkendte at optagelse af lån fastsættes til ca og at bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at underskrive på skolens vegne. - Bestyrelsen godkendte at der rettes henvendelse til Herning kommune med henblik på eventuelt køb af de to pavilloner, og den grund de ligger på. Pkt. 6 Evalueringsdialog om resultatkontraktens fremdrift Bestyrelsen ønskede en evalueringsdialog om kontraktens fremdrift efter den pædagogiske dag i januar Skolens arbejde med udvikling af tonede hf2-linjer og hf-enkeltfagspakker har resulteret i udbud af HF-Business fra august 2015 på det 2-årige hf samt etablering af et formaliseret brobygningssamarbejde med pædagoguddannelsen i Ikast. Indsatsområderne dobbeltlærerordning og it-kompetenceudvikling med henblik på anvendelsen af digitale læremidler er godt i gang. Et andet hovedområde er skolens evalueringskultur. Den pædagogiske dag i januar med temaet formativ evaluering var igangsættelsen af et praksisnært forløb med evaluering i foråret Der er endvidere tilrettelagt en længere proces i forhold til opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen oktober Færdiggørelsen af den nye tilbygning med indretning af lokaler og fællesarealer følger tidsplanen. Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Rektor redegjorde for de væsentligste resultater i kontrakten, som er implementeret i efteråret Bestyrelsen tager ledelsens orientering til efterretning. Pkt. 7 Status på ansøgninger til det 2-årige HF Den 15. marts er ansøgningsfrist for optag på det 2-årige HF-kursus. Vi har den 10. marts modtaget 100 ansøgninger, hvoraf 94 er optagelsesberettiget og 6 er indstillet til optagelsesprøve. I forhold til sidste års ansøgertal på samme tidspunkt (119 ansøgere) er der 4

5 tale om et mindre fald. Vi har dog erfaring for, at skolen løbende får tilmeldinger i løbet af foråret. Indskrivning på nye VUC hold starter den 4. maj. Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Rektor supplerede med de nyeste ansøgningstal pr. 17. marts på 119 ansøgere og 8 elever indstillet til optagelsesprøve. Den nye aspergerklasse har 8 kvalificerede ansøgere, hvilket er meget tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Pkt. 7 Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen indeholder oplysninger om organisering og principper for skolens økonomi og bogholderi. Instruksen opdateres løbende og skal i forbindelse hermed godkendes af skolens bestyrelse. Ledelsen indstiller, at den opdaterede regnskabsinstruks godkendes. Bestyrelsen godkendte den opdaterede regnskabsinstruks Pkt. 8 Aktuel økonomi Taksterne i den vedtagne finanslov for 2015 er i forhold til finanslovsforslaget uændret. Med baggrund i elevsammensætningen i 1. kvartal 2015 kan den forventede aktivitet for hele 2015 forventes at ligge ca. 3% over budgetforventningerne. På HF enkeltfag og FVU er aktiviteten henholdsvis 16% og 9% højere end budgetteret, mens OBU (ordblinde) er 11% mindre. For de øvrige uddannelser ligger aktiviteten tæt på budgettet. Årskursister budgetteret forventet Afvigelse Afvigelse % OBU ,3% FVU ,3% AVU ,8% Hfe ,2% HF ,7% I alt ,9% 5

6 Samlet set forventes aktivitetsfremgangen at forbedre omsætningen med knap 1 mio. kr.: Taxameter budgetteret forventet Afvigelse Afvigelse % OBU ,6% FVU ,5% AVU ,0% Hfe ,7% HF ,5% Ialt ,8% : Ledelsen indstiller af orienteringen tages til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Pkt. 9 Eventuelt. Intet 6

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere