Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater."

Transkript

1 5HIHUDWIUDJHQHUDOIRUVDPOLQJL*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 7RUVGDJGHQQRYHPEHUL7DDVWUXS.XOWXUFHQWHU Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og oplyste, at vedtægtsændringerne fra de ekstraordinære generalforsamlinger endnu ikke var godkendt ved Høje Taastrup kommune, hvorfor generalforsamlingen blev afholdt efter de gamle vedtægter. 9DOJDIGLULJHQW Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater. Steen takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Der var 48 stemmeberettigede tilstede. )RUPDQGHQVEHUHWQLQJ Formanden kom i den mundtlige beretning ind på følgende emner: Ny politik for udskiftning af vandrør, hvor det nu bliver hele vandrøret, der skiftes ved reparation Opfordring til at klippe beplantningen foran skurene, således der kommer lys på stierne. Fældning af fyrretræerne på legepladserne, samt færdiggørelse af beplantning Høringssvar til Høje Taastrup kommune om problemerne ved storskrald Forsikringer i Grundejerforeningen, som nævnt i den skriftlige beretning Endvidere knyttede formanden den kommentar til den mundtlige beretning, at debatten i foråret og sommeren havde været hård, men at det var kommet til hans kendskab, at det havde udløst en direkte og ikke særlig pæn opfordring til en borger om, at fraflytte Søndertoften via en anonym mail. Formanden betegnede denne fremgangsmåde som uværdig. Debatten om den skriftlige og mundtlige beretning bød på indlæg fra: Arne Foxman nr. 56 gav i sine kommentarer til beretningerne udtryk for, at bestyrelsen er meget fri i den skriftlige beretning om opsparing til større renoveringsopgaver, idet foreningen gennem tiderne hele tiden har haft en formue på ca. kr ,-. Foxman hæftede sig endvidere ved, at bestyrelsen i den skriftlige beretning gjorde opmærksom på, at bestyrelsen vil arbejde på andre muligheder end pantstiftende deklarationer. Set i forhold til den debat om solidarisk hæftelse, der havde været før sommerferien, ville Foxman gerne vide, om der fandtes en kautionsforsikring, der skal sikre, at medlemmer ikke går fra hus og hjem. I den skriftlige beretning nævner bestyrelsen ligeledes, at man forventer, at skulle benytte ekstern bistand, men at der ikke er afsat penge til dette i budgettet. Medlemskabet af PL skulle ifølge beslutningen fra sidste års generalforsamling tages op til revision og man skulle på denne generalforsamlingen beslutte, om medlemskabet skulle gøres permanent eller ej. Foxman påpegede endvidere, at beslutningen om medlemskab i første omgang kun var besluttet for et år. Bestyrelsen skulle derfor for at forberede generalforsamlingens beslutning have opsagt PL i ret tid, hvilket ikke var sket. Formanden kunne i sit svar til Foxman oplyse, at formuen i dag er båndlagt via hensættelser til legepladsfond, antenne og vej, og at der dermed ikke er frie økonomiske midler i foreningen, såfremt der sker en skade, der kræver en større økonomisk udskrivning. Det er ikke i den daglige

2 drift, at der er problemer med økonomien, men økonomien skranter, hvis der kommer et større vedligeholdelses arbejde. Pessimistisk set kan vi være uheldige, at der sker brud på en række vandrør, og det vil der ikke være økonomi til at dække. Formanden holdt fast i, at på papiret var økonomien god her og nu, hvor der ikke er nogle problemer, men kommer der økonomiske problemer, skal vedtægterne ændres, således Grundejerforeningen kan optage lån. Det er bestyrelsens ansvar, at fremlægge denne type scenarier for generalforsamlingen men han håber, at det ikke bliver nødvendigt. Samtidig gjorde formanden opmærksom på, at medlemmerne må erkende at muligheden eksisterer. Formanden gav Foxman ret i hans antagelser om bestyrelsens overvejelser i forhold til mulighederne for at optage lån. Disse overvejelser var netop gjort i respekt for sommerens debat og overfor folks økonomi. Derfor er det nødvendigt, at der bliver foretaget en vurdering af restlevetiden på P-underlaget, antennen, kloak og legepladserne. Hvordan man laver denne type vurderinger, og om det ville blive nødvendigt med ekstern hjælp, skal bestyrelsen diskutere det kommende år. I forhold til udmeldelsen af PL kunne formanden ikke huske den nøjagtige formulering af generalforsamlings beslutningen, men det var i august, at formanden opdagede det lange varsel for udmeldelse af PL. Ellegaard nr. 194 gav udtryk for, at hans opfattelse var meget lig med Foxman på det økonomiske område og stillede forslag om, at der i visse situationer kunne være brug for en kassekredit. Formanden kunne oplyse, at Grundejerforeningen har en kassekredit til likviditetsforskydninger mellem udgifterne og kontingentindbetalinger. Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke var indvendinger imod at tage beretningerne til efterretning. )RUHO JJHOVHDIGHWUHYLGHUHGHUHJQVNDEWLOJRGNHQGHOVH Kassereren kunne oplyse, at der i regnskabsåret havde været indtægter for kr ,10 og udgifter for kr ,69, hvilket giver et regnskabsmæssigt underskud efter hensættelser, mens der er et overskud på driften på kr ,41. Kassereren gennemgik udgifterne og fremhævede specielt fællesarealerne og legepladserne, hvor der har været store overskridelser i forhold til det vedtagne budget. Overskridelserne fremkommer ved, at kloakkerne er blevet gennemspulet, stubfræsning, fodhegn m.v. Omkostningerne til legepladserne er renovering af legepladserne på område 1 og 7, samt bænke, kanter på sandkasserne på alle legepladserne. Dertil kommer der faldunderlag og udskiftning af sand i sandkasserne. På det administrative områder er der især overskridelser på baggrund af de ekstraordinære generalforsamlinger før sommerferien, og især en meget dyr regning på kr ,- til advokaten, der var dirigent. Endvidere blev det besluttet, at kontingentet til PL skulle tages via driften. Foxman ville gerne vide, om bestyrelsen havde overdraget Grundejerforeningens el-ledninger til NESA, og såfremt dette ikke var tilfældet, om der så skulle afsættes penge i budgettet.

3 Formanden kunne oplyse, at ledningerne, som Grundejerforeningen har ansvaret for, primært er placeret under husene. I tilfælde af skade vil denne typisk være dækket af skadeforvolderens forsikring. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. )RUVODJIUDPHGOHPPHURJEHVW\UHOVH )RUVODJRPRSVLJHOVHDILNNH0XVW&DUU\NDQDOHUIUD6YHQG&ODXVHQ%HFNQU. Svend motiverede sit forslag med, at mange er utilfredse med det kanaludbud, der er i foreningen. Ved at fjerne en del af kanalerne, kan der laves enten en bedre opsparing, således der ikke kommer til at ske en kraftig kontingentstigning, eller en kontingentnedsættelse. Svend henviste til, at utilfredse beboere jo blot kunne opsætte egne paraboler for egen regning. Arne Foxman nr. 56 fandt opsætning af paraboler i modstrid med den tinglyste deklarations bestemmelser om udvendige antenner og udtrykte bekymring over eventuelle paraboler på hustagene. Han spurgte desuden til radiokanalerne, specielt DR2 Klassisk, i et Must Carry net. Svend Clausen-Beck nr. 86oplyste om, at fortilfælde med bebyggelser, som havde stort element af udenlandske beboere, havde ført til, at paraboler nok kunne opsættes uden hensyn til eventuelle indskrænkninger. Peter Roulund nr. 121 gav i sin kommentar til forslaget, at man ofte ser en prisstigning på kanalerne fra udbyderne, idet de ved, at findes en kanal først i programpakken, er den næsten umulig at fjerne. Erik nr. 41 opfordrede bestyrelsen til at kigge på kanaludbuddet, og måske fjerne nogle kanaler i nogle år, samtidig med at pengene skulle gå til opsparingen til et nyt antenneanlæg. )RUVODJHWEOHYIRUNDVWHWPHGVWHPPHUIRURJHWPDVVLYWIOHUWDOLPRG )RUVODJRPXGPHOGHOVHDI3/IUD$UQH)R[PDQQURJ1LHOV(FNKRIIQU. Foxman havde beskrevet sine synspunkter i forslaget og opfordrede bestyrelsen til, at fremlægge de økonomiske konsekvenser på forsikringsområdet på generalforsamlingen i Solvej Hartmann opfordrede til, at bestyrelsen indhentede mere end ét tilbud på forsikringerne. )RUVODJHWEOHYYHGWDJHW )RUVODJRPDMRXUI ULQJDIKnQGERJIUD$UQH)R[PDQQU. Foxman motiverede forslaget, som beskrevet i bilaget, men på baggrund af bestyrelsens vurdering af økonomien i forslaget, trak han forslaget tilbage. Formanden ønskede, at opretholde forslaget, idet bestyrelsen fandt, at det var en meget god ide med en ny håndbog til hvert enkelt hus. Prisen på kr ,-, som en engangsudgift skyldes, at bestyrelsen har vurderet, at der skal ansættes ekstern hjælp til at lave arbejdet med at finde beslutningerne, systematisere håndbogen og samtidig gøre den digital.

4 Dirigenten tillod, at bestyrelsen overtog forslaget, idet det var fremsendt til generalforsamlingens behandling. )RUVODJHWEOHYYHGWDJHWPHGIRURJLPRG $IP UNQLQJDI3SODGVHUIUD$UQH)R[PDQQU. Formanden kunne oplyse, at prisen på P-søm var faldet fra ca. 75,- kr. til 31,- kr. pr. stk., hvilket vil give en engangsudgift på kr. 31,- pr. kvartal i et år. Samtidig kunne formanden oplyse, at opmaling ikke var en mulighed, idet malingen ikke kan hæfte på underlaget. Dirigenten satte forslaget om P søm med bestyrelsens bemærkninger til afstemning. )RUVODJHWEOHYHQVWHPPLJWYHGWDJHW )RUVODJRPPXOLJKHGHQIRU79&KDUOLHIUD$UQH)R[PDQQURJ1LHOV(FNKRIIQU. Foxman fremhævede i sin motivering, at han i forslaget havde bedt bestyrelsen til generalforsamlingen at gennemføre en meningsmåling blandt medlemmerne om kanalønsker som basis for en afstemning, hvilket ikke var sket. På den baggrund trak Foxmans sit forslag tilbage. Eckhoff ønskede at få oplyst, om det var teknisk og økonomisk muligt, at få endnu en kanal på fælles antenneanlægget. Formanden oplyste, at bestyrelsen i deres forberedelser til generalforsamlingen ikke ville foregribe generalforsamlingsbeslutningen, da det fremgår klart og tydeligt af forslaget, at det skal undersøges, hvorvidt det er muligt. Herefter var der indlæg fra Foxman og Eckhoff, der fandt at bestyrelsen ikke havde behandlet forslaget seriøst. Peter Roulund nr. 121 opfordrede til at stille nogle klare forslag til behandling på generalforsamlingen, og ikke arbejdsopgaver til bestyrelsen efter forgodtbefindende. Dirigenten gjorde det klart, at bestyrelsen havde handlet korrekt i forhold til formuleringen i det fremsatte forslag. )RUVODJHWEOHYIRUNDVWHW )RUVODJRPV\VWHPDWLVNYHGOLJHKROGHOVHDIOHJHSODGVHUIUD$UQH)R[PDQQU. Foxman fremhævede i sit forslag, at det var et simpelt forslag, der skulle sikre, at legepladserne blev vedligeholdt ordentligt, enten via ekstern hjælp, eller at områdemandens opgaver blev udvidet til også at omfatte vedligeholdelse. )RUVODJHWEOHYYHGWDJHW 1\HOHJHSODGVHUSnRPUnGHRJIUDEHVW\UHOVHQ Formanden motiverede forslaget med at legepladsen på område 1 var fjernet i 2002 på grund af råd i træværket, og at det samme nu var ved at ske for legepladsen på område 6. Formanden kunne endvidere oplyse, at såfremt forslaget ville blive vedtaget, ville bestyrelsen ansøge Høje Taastrup kommune om støtte til etableringen af legepladserne.

5 Helle nr. 127 forespurgte til, at bestyrelsen havde fået tilbudt en brugt legeplads fra en institution i nærheden og i forhold til naturlegepladsen overdrage opgaverne til naturskolerne. Formanden kunne oplyse, at naturskolerne kun laver legepladser ud fra konkrete planer og såfremt det passer ind i kursusrækken. Formanden kunne bekræfte, at bestyrelsen havde fået et tilbud, men at legepladsen var i så dårlig stand, at det vil koste en masse penge at få den repareret. Solvej Hartmann nr. 166, udtrykte bekymring for økonomien. Ellegaard nr. 194 udtrykte forundring over, at der aldrig var børn på legepladserne, og om der er børn i Søndertoften. Hedesgaard nr. 188 udtrykte synspunktet, at der ikke var behov for en legeplads på område 1. Birkebo nr. 48 kunne ikke forstå, at deltagerne i generalforsamlingen ikke var børnefamilierne, og karakteriserede deres interesse som meget mangelfuld. Erik nr. 41 kunne oplyse, at der er mange børn i weekenderne, og fandt det vigtigt, at legepladserne havde en god kvalitet og var udfordrende for børnene. Mette Kromann nr. 72 kunne, som beboer op til legepladsen ved antennen, fortælle, at der er mange børn på legepladserne i weekenderne. Udtrykte beklagelse over, at der ikke var opbakning til legepladsdagene, og at vi blev nødt til at købe os til ydelserne som konsekvens af den manglede opbakning. Opfordrede gamle og unge til at bakke op om, at legepladser, der er ved at skvatte sammen, bliver udskiftet. Helle 127 opfordrede ligeledes til, at der kom opbakning til legepladsdagene igen. Peter 121 syntes, at det ville være en skandale, hvis generalforsamlingen ikke vil bruge pengene på udskiftning af legepladserne. Opfordrede til, at man ikke kun tog hensyn til eget behov. Birkebo kunne konstatere, at det skal være de unge, der skal bære forslaget igennem og møde op. Morten 186 kunne godt forstå, at børnefamilierne ikke var til stede, men kunne se, at nye tilflyttere var børnefamilier. John 188 var enig i behovet for nogle gode legepladser, men at man skulle koncentrere sig om legepladserne i midten, således vi får 4 gode legepladser, og legepladsen ved område 1 fjernes. Peter Roulund 121 gav udtryk for, at det nu var på tide, at de ældre medlemmer af grundejerforeningen kom til lommerne. Dirigent splittede afstemningen op i 2: 1: Afstemning om investeringsrammen, som formuleret i det skriftlige forslag. I første omgang uden at det bliver pålagt bestyrelsen, på hvilket legepladser pengene bruges (jf. Hedesgaards forslag om ikke at bruge penge på legeplads 1). 9HGWDJHWPHGIRURJLPRG 2: Afstemning om at fastholde fordelingen af pengene på de i det af bestyrelsen fremsendte forslag nævnte legepladser (1 & 6). Forkastes forslaget, åbnes der for, at pengene bruges på andre legepladser end de i forslaget specificerede. )RUNDVWHWPHGIRURJUHVWHQLPRG Dirigenten kunne konstatere, at der ikke kommer legeplads på område 1, men at pengene skal bruges på legepladserne i område 6 og på eet af arealerne i midterområdet.

6 )DVWV WWHOVHDINRQWLQJHQW Kassereren kunne på baggrund af de vedtagende forslag oplyse, at kontingentet i 2004/2005 regnskabet vil blive kr ,-, der fordeles på følgende opkrævninger 1. september 1.100,- 1. december 1.100,- 1. marts 1.850,- 1. juni 1.750,- a conto pr. 1. september ,- Kontingentforslaget blev vedtaget. 9DOJWLOEHVW\UHOVHQ Svend Clausen-Beck nr. 86 Steen Jensen nr. 114 John Hedesgaard nr. 188 Bent Vestergaard nr. 110 Blev alle valgt. 9DOJDIVXSSOHDQWHU Bestyrelsen foreslog: Lars Hededal nr. 62 Ann Britt nr. 60 Knut nr. 107 Blev alle valgt. 9DOJDIUHYLVRURJUHYLVRUVXSSOHDQW Palle Kristensen nr. 1 Ebbe Juhl Jensen nr. 240 Blev begge valgt. (YHQWXHOW Peter Roulund 121 takkede for, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget om legepladserne. John Hedesgaard skældte ud over sorteringen ved storskrald, og opfordrede folk til at tænke sig om ved sorteringen og ikke blot overlade oprydningen til områdemanden. Formanden takkede for en god debat, og takkede dirigenten for styringen af generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden.

7 Fremsendt til godkendelse ved dirigent den 13. januar 2005 Dirigent Steen Hillebrecht

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere