Velkommen til generalforsamling Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget."

Transkript

1 Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april Velkommen til generalforsamling Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder sig voldsomt til at få lavet kloak, andre frygter det store gravearbejde, medens nogle måske ser mest frem til, at der bliver drænet og det er jo netop det, der er pumpelagets opgave at varetage. Sådan startede det hele tilbage i 2009! Håndtering af grund- og overfladevand i sommerhusområderne Vejlby og Vrist Mandag d. 9. november 2009 Byrådssalen, Lemvig Rådhus Og endelig, kan man næsten sige, kommer vi i gang. For det er nu 3½ år siden, at vi var nogle stykker der meddelte kommunen, at vi i grundejerforeninger i området ikke ville overtage den gamle drænkloak, hvorefter kommunen

2 fremkom med forslag om etablering af pumpelaget, og ikke mindst oplysningen om, at de også ville bidrage økonomisk. Og siden da, er der jo sket rigtig meget. Ny vedtægt. Det nye år i Vrist Pumpelag startede jo egentlig med, at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 5. juni Baggrunden herfor var, at der ved sidste års generalforsamling var fremsat et ændringsforslag til pumpelagets vedtægt. Forslaget kunne ikke umiddelbart godkendes, idet der ikke var mødt et tilstrækkeligt stort antal medlemmer frem, til at forslaget kunne vedtages. Ved den ekstraordinære generalforsamling opnåede forslaget kun lige præcis det absolut nødvendige antal stemmer for at blive vedtaget. Efterfølgende er forslaget i henhold til reglerne fremsendt til kommunens godkendelse. Byrådet har den 28. nov godkendt ændringen. Den nugældende vedtægt kan lige som en lang række andre oplysninger ses på hjemmesiden. Tilbage forestår så, at vedtægten skal tinglyses på alle ejendomme. Vedtægten er netop i denne uge sendt fra landinspektøren til tinglysning, så nu er også dette forhold bragt endelig på plads. Kloak- og drænprojekt. I løbet af året har repræsentanter for bestyrelsen deltaget i ganske mange møder, omkring det arbejde der nu er gået i gang. Det er dejligt at kunne oplyse, at der har været tale om et godt og fornuftigt samarbejde med Lemvig Vand og Spildevand A/S og Orbicon. Bl.a. omkring udformningen af selve projektet med ny kloak- og drænanlæg har der været mange møder. Vi synes vi har haft en betydelig indflydelse på udformningen, og vi har fremsat en lang række bemærkninger og ændringsforslag, som man har lyttet til, og som nu også er indarbejdet i projektet, og som forhåbentlig har medvirket til, at vi nu får lavet et godt anlæg. Som eksempel på dette kan nævnes, at der i det første projektoplæg var projekteret hele 10 pumpestationer. Det er nu reduceret til 7. Og når man så kan se, at en af de små pumpestationer koster ca kr. pr. stk., betyder det en rimelig stor besparelse. Måske ikke ½ million kroner, for der er så lavet andre tiltag, men dog meget væsentlige besparelser, og ikke mindst meget store fremtidige driftsbesparelser, herunder mindre udgifter til elforbrug i 3 pumpestationer. Samtidigt skal man tænke på, at pumpestationerne skal betales af pumpelaget alene her er ingen bidrag fra Lemvig Vand og Spildevand. Tilsvarende har vi søgt og fået væsentlig indflydelse på udformningen af udbudsmaterialet, så vi også på den måde har søgt sikret, at vi fik meget rimelige priser på drænledningerne og spulebrønde. Lemvig Vand og Spildevand indgik i efteråret 2012 aftale med Vejlby Pumpelag om faste priser, på det de skal have lavet i Disse faste priser fik vi også tilbudt. Priserne var baseret på de gennemsnitlige priser der var givet tilbud på i Vejlby af 2 forskellige entreprenører. Vi valgte at sige Nej Tak til tilbuddet, og ville hellere have direkte indflydelse på udformningen af tilbudsmaterialet. Hvad det kom til at betyde vender jeg lige tilbage til.

3 Licitationen. Som tidligere oplyst, var der 5 tilbud fra entreprenører i området, og der var en forholdsvis stor variation i priserne, ikke mindst priserne på drænopgaverne. Entreprenørfirma Samlet tilbud på kloak og drænarbejder m.m. (inkl. moms) Heraf tilbud på drænarbejder (udgør en del af den samlede tilbud) (inkl. moms) 1 Kloakservice, Vejlby Ib G. Jensen, Bøvlingbjerg OLS, Lemvig SM Entreprenører, Roslev Ivan Jacobsen, Struer På det samlede tilbud på kloak og drænledninger var der kun 4,3 mill. kr. i forskel mellem højestes og laveste tilbud. Men ser man alene på drænarbejderne var der hele 4,8 mill. kr. i forskel mellem højeste og laveste tilbud. Lavestbydende havde taget et forbehold omkring udgifter til såkaldt banevagt. Det gav anledning til, at Lemvig Vand og Spildevand så sig nødsaget til nærmere at få undersøgt, om tilbuddet så opfyldte alle gældende krav, eller om tilbuddet i stedet skulle kasseres. Ville man i stedet for laveste samlede tilbud skulle antage 2. laveste tilbud, ville det betyde en merudgift for pumpelaget på kr. eller hvad der svarer til en ekstraudgift pr. ejendom på ca kr. Tilsvarende ville Lemvig Vand og Spildevand være sluppet billigere for udførelse af kloakdelen. Det var derfor også spændende at se, hvad en advokatredegørelse ville komme frem til. I bestyrelsen nærlæste vi også de afgivne tilbud, og kunne konstatere, at ikke alt tilsyneladende var udformet helt som aftalt mellem Lemvig Vand og Spildevand, Orbicon og repræsentanter for bestyrelsen!! Det betød at pumpelaget allerede inden advokatredegørelsen forelå, havde meddelt, at såfremt lavestbydende ikke blev antaget, ville Vrist Pumpelag formodentlig bede om at få hele licitationen annulleret på grund af det vi mente var en fejl i udbudsmaterialet. Det blev så heldigvis ikke nødvendigt. Ser man på de enkelte enhedspriser i de forskellige tilbud, vil man se meget store prisforskelle.

4 Vores forslag til ændring af tilbudslister Oprindeligt forslag: Lægning af drænledninger i fællesgrav med spildevandsledninger. Alle grave- og jordarbejder skal være indeholdt i enhedspriserne under spildevandsledninger. Inkl. nødvendige fittings, bøjninger og tilslutning til brønde. Blev foreslået ændret til: Lægning af drænledninger i fællesgrav med spildevandsledninger. Alle grave- og jordarbejder SKAL være indeholdt i enhedspriserne under spildevandsledninger, og enhedspriserne for drænledninger i fælles grav må KUN indeholde udgifter til levering og lægning af ledninger, inkl. nødvendige fittings, bøjninger og tilslutning til brønde. Det er vores helt klare opfattelse, at de præciseringer der er indarbejdet i tilbudslisterne, og som er indarbejdet på vores foranledning, har haft rigtig stor betydning for prisfastsættelsen af drænarbejderne. Vi kan i hvert fald se, at vi som følge af bl.a. dette forhold, har opnået priser, der er betydeligt lavere end dem man i Vejlby Pumpelag skal afregne efter. Selv om man i Vejlby har haft 2 licitationer, og arbejderne der er vundet af to forskellige entreprenører, så har man i Vejlby typisk måttet betale mellem det dobbelte og helt op til 3½ gange så meget, for de helt samme arbejder som vi skal betale. Med så stort et projekt som der her er tale om, betyder det rigtig mange penge. Vores drænpriser sammenholdt med det Vejlby Pumpelag skal betale: Oversigt over drænpriser, eksklusiv moms: Betegnelse Vejlby Kloakservice Ib G. Jensen Vrist Projekt Ib G. Jensen OLS Vrist Projektet IKKE ANTAGET Vejlby Projektet Vejlby Projektet (Vores entreprenør) Ø100 i fælles grav 100 kr./m 250 kr./ m (250 kr./m.) (360 kr./m.) Ø150 i fælles grav 120 kr./m. 300 kr./m. ( kr./m.) (380 kr./m.) Ø200 i fælles grav 150 kr./m. 350 kr./m. (325 kr./m.) (400 kr./m.) Ø250 i fælles grav 175 kr./m. 400 kr./m. Ø315 i fælles grav 300 kr./m. 500 kr./m. Ø300 i fælles grav (385 kr./m) Ø100 i enkelt grav 125 kr./m. 250 kr./ m. (125 kr./m.) (150 kr./m) Skelbrønd til dræn, incl. tilslutning, op til 6 m. stik, retablering m.m kr kr kr kr.

5 Tilsvarende høje priser var vi også kommet til at betale, såfremt vi havde indgået en fastprisaftale med Lemvig Vand og Spildevand i efteråret Så set i bagklogskabens klare lys, valgte vi der helt rigtigt. Så alt i alt er vi i bestyrelsen meget tilfredse med det samlede udfald af projekteringen, udbudsmaterialet og ikke mindst selve licitationsresultatet. Vi har derfor også god grund til at være tilfredse med det samarbejde vi har haft med Lemvig vand og Spildevand og Orbicon, ikke mindst fordi de har været villige til at indarbejde vores forslag i det samlede materiale. Vi har nu også en endelig aftale på plads med Lemvig Vand og Spildevand. Aftalen bygger på en række oplysninger der stammer helt tilbage fra 9. nov. 2009, tidligere drøftelser og mundtlige aftaler, samt endelig de priser der er fremkommet ved licitationen den 6. dec Det betyder at Lemvig Vand og Spildevand betaler et samlet beløb på kr. som deres bidrag til nye drænledninger. Køb af pumper m.m. Ud over selve drænledningerne skal der jo laves hele 7 pumpestationer på pumpelagets del af det samlede projekt, og der skal installeres pumper og etableres tilhørende teknik skabe. Køb af pumper har baseret sig på de priser der blev opnået ved licitationen i Vejlby, hvor 2 firmaer var indbudt. Efter forhandling omkring en række forhold om udformning, driftsoptimering m.m. blev desuden aftalt, at de dengang afgivne priser skulle være faste helt frem til Vi har derfor valgt at indgå aftale med firmaet Flygt, som er et stort og anerkendt firma inden for pumpeleverancer. De samlede udgifter til pumpestationer, pumper og teknik skabe kan opgøres til ca kr. inkl. moms, og der kommer nok lidt til, idet vi allerede nu har planer om lidt forbedringer af disse pumpestationer. Desuden skal der til NOE betales kr. for almindelig el-tilslutninger til de 7 pumpestationer. Ud over det kommer udgifter til teknisk opsætning af overvågningsanlæg m.m. Der skal laves 6 mindre pumpestationer der leder vandet fra forskellige områder frem til en stor pumpestation beliggende ved Fourmivej. Denne store pumpestation skal kunne bortlede drænvandet fra hele området. Der er naturligvis tale om, at afledningen fra området vil variere meget hen over året. Men i perioder med maksimal afstrømning, vil pumperne i denne pumpestation skulle kunne pumpe op mod ½ million liter vand væk i timen. Der har derfor også været arbejdet en del med at søge sikret, at vi får etableret så driftssikre og ikke mindst så driftsøkonomiske pumper som muligt, al den stund, at de fremtidige el-udgifter vil belaste vores samlede driftsøkonomi i årene fremover. Finansiering m.m. Vi har jo hele tiden vidst, at vi ville få et behov for at skulle have vores anlægsudgifter finansieret. Det har også hele tiden ligget i kortene, at det bedste ville være at få finansiering gennem Kommunekredit, hvilket kunne lade sig gøre, såfremt vi kunne få en kommunegaranti til låneoptagelsen. Fra Lemvig kommune var vi orienteret om, at kommunen skulle opkræve en såkaldt garantiprovision når de stillede kommunegaranti for lån. Denne provision var fastsat til 0,5 % af restgælden ved hvert års afslutning.

6 Efter at have nærlæst flere regler og en advokatredegørelse fandt vi dog, at det kun var en mulighed kommunen havde, men at de efter vores opfattelse ikke var forpligtet til det. Derfor søgte vi også om fritagelse for betaling af en sådan provision og fremsendte samtidigt flere gode begrundelser for dette. Er I interesseret i at se disse begrundelser m.m., er det muligt via vores hjemmeside. Det resulterede heldigvis i, at Lemvig kommune accepterede vores begrundelser og efterfølgende meddelte fritagelse. Det betyder en ikke helt ubetydelig besparelse for pumpelaget og dermed for den enkelte grundejer. Vi har afholdt møde med kommunen igen, for nærmere at få aftalt hvorledes der kan fremsendes ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelsen i Kommunekredit. Fordelen ved at optage lån i Kommunekredit i stedet for via pengeinstitut eller en kreditforening er, at der til Kommunekredit ikke skal betales bidrag, og at der ikke skal tinglyses gældsbrev eller lignende. Omkostningerne er derfor de absolut mindst mulige. Vi har foreløbig modtaget nogle forskellige tilbud på lån. Bestyrelsen er foreløbig indstillet på, at der skal optages et fastforrentet lån med en kort løbetid. Lige nu forventes, at et sådant lån kan optages til 1,5 % pro anno og det er som sagt den effektive rente, eller ÅOP. Ansøgning til kommunen ventes fremsendt straks efter denne generalforsamling. Når der foreligger en godkendt kommunegaranti kan vi gå videre med låneansøgningen ved Kommunekredit, hvor finansieringen i første omgang sker via en byggekredit. Når det samlede arbejde er afsluttet i slutningen af 2015, ændres byggekreditten til et egentligt lån og med en rente der fastsættes på dette tidspunkt. Til brug for ansøgning om kommunegaranti samt låneoptagelse, er der udarbejdet et udkast il langtidsbudget. Dette vender jeg senere tilbage til. Lodsejerbrønde for tilslutning af egne dræn. Bestyrelsen har tidligere opfordret til, at grundejere får lavet en lodsejerbrønd, så man nu eller senere kan få lavet dræn inde på egen grund. Det skyldes bl.a. et ønske om, at der ikke senere skal graves op til og ske tilslutning til pumpelagets hovedledninger. Der er indhentet tilbud på at få lavet disse brønde i forbindelse med de øvrige kloak- og drænarbejder, og prisen er kr. inklusive moms. På hjemmesiden kan du se hvad du får for pengene. Vi anser det som en fordel, at flere får lavet yderligere dræn på egen grund. Jo tættere drænene ligger, jo bedre er det samlede område afvandet, og jo mindre er risikoen for, at området fremover lider under for meget overfladevand. Det er selvfølgelig helt op til den enkelte grundejer at vurdere, om det er hensigtsmæssigt og fornuftigt at få lavet en sådan lodsejerbrønd. Men det er helt sikkert, at det aldrig bliver billigere end det tilbud, der gælder lige nu i forbindelse med at kloak- og drænarbejderne laves. Drænbrønde i vores område er også billigere, end det man har måttet betale i Vejlby. Bidrag til Vrist Pumpelag. Der er som bekendt opkrævet et bidrag på kr. inkl. moms pr. ejendom til pumpelaget i 2012, og i 2013 opkræves kr. inkl. moms pr. ejendom.

7 Det var ikke det vi havde bedt kommunen om. Kommunen har i 2013 ændret praksis uden at meddele nogen om dette. På grund af enkelte klager har vi faktisk bedt kommunen overveje, hvorledes man kunne rette fejlen. Det har man fra kommunens side ikke fundet anledning til, ja, man har end ikke beklaget det skete. Men pengene er jo heller ikke spildt. Det er, set fra bestyrelsens synspunkt, faktisk fornuftigt, at vi i 2013 og 2014 opkræver et forholdsvis pænt beløb, da vi i disse to år, har de største anlægsinvesteringer, og at vi på grund af dette kan begrænse lånoptagelsen og dermed renteudgifterne. Det er således bestyrelsens forslag, at der tilsvarende opkræves kr. inkl. moms i Det er bestyrelsens forslag, at der skal opkræves et så tilpas stort beløb, at gælden for det samlede anlæg kan afvikles over en rimelig kort årrække, men samtidigt må det årlige bidrag ikke blive større, end at alle grundejere med rimelighed kan overse at betale et sådant årligt bidrag. Frem til 2016 er det Lemvig Vand og Spildevand der har alle driftsudgifterne til anlægget. Derefter bliver det alene pumpelaget der skal drive det samlede drænanlæg og afholde alle driftsudgifter. Til den tid vil en ikke uvæsentlig del af det årlige bidrag gå til at finansiere driften, hvorfor afdragene på gælden bliver tilsvarende mindre. Nyhedsmails. Vi har i 2013 udsendt 5 nyhedsmails. Vi håber at de fleste af Jer har fundet disse oplysende og nyttige. Det er hensigten at benytte nyhedsmails til at underrette om aktuelle ting i forbindelse med udførelsen af nye dræn og kloak. Harboøre Pumpelag. Oprindelig havde Lemvig kommune oplyst, at alle grundejere inden for det de kaldte Harboøreland skulle være med i et fremtidigt Harboøre Pumpelag, et nyt stort pumpelag. Det var derfor også en stor overraskelse da vi konstaterede, at der pludselig var afholdt møde om dette, uden at vi var orienteret. Vi klagede derfor også til kommunen, der blot oplyste, at området som Vrist Pumpelag dækkede, ikke skulle være med i Harboøre Pumpelag, men at man kunne afvande til de grøfter m.m. som dette nye pumpelag skulle drive fremover. Vrist Pumpelag skulle så bidrage med 7 % af de udgifter som Harboøre Pumpelag fremover afholder til drift og vedligeholdelse af mange grøfter og vandløb, samt de pumpestationer som Harboøre Pumpelag også skal drive. Ifølge det vi ved lige nu, forventer Lemvig kommune en fremtidig årlig driftsudgift på kr. i Harboøre Pumpelag, og da vi forventes at skulle betale de 7 %, bliver vores forventede bidrag på ca kr. årligt til Harboøre Pumpelag. Vi fandt derfor også, at vi i det mindste burde have været inviteret med til mødet som fremtidig betalende bidragyder, men det var åbenbart ikke kommunens opfattelse. Men vi har i meget tydelige vendinger forklaret, at vi bestemt ikke mener, at det er måden at samarbejde på. Lemvig kommune har efterfølgende truffet endelig beslutning om oprettelse af Harboøre Pumpelag, men afgørelsen er i november 2012 påklaget til Natur og Miljøklagenævnet.

8 Udledningstilladelse. Vi mangler endnu at få en såkaldt udledningstilladelse fra kommunen. Det er noget vi i henhold til gældende lovgivning skal have, og vi har presset på for at få en sådan, inden der af kommunen blev oprettet det netop omtalte Harboøre Pumpelag. Vi har ønsket, at en sådan tilladelse blev givet inden der formelt var oprettet et nyt pumpelag, så det alene var kommunen der skulle forholde sig til ansøgningen. Jeg har netop fået oplyst, at vi formodentlig har en udledningstilladelse i løbet af ca. 14 dage, hvorfor vi også først til den tid, vil kende de vilkår, der er knyttet til udledningstilladelsen. En sådan tilladelse skal offentliggøres og kan også påklages, f.eks. af det nye Harboøre Pumpelag. Klagefristen er 4 uger. Så først om tidligst 6 uger kan der ligge en endelig udledningstilladelse. Masterplan for Harboøreland Oprettelse af nyt stort digelag. Lemvig kommune traf allerede i 2007 beslutning om udarbejdelse af det man kaldte Masterplan for Harboøreland, og ifølge kommunens egen plan skulle planen offentliggøres, og der skulle have været afholdt offentlig møde om planen i uge 34 i Både grundejerforeninger i området og pumpelaget har mange gange rykket for at det skulle ske. Masterplanen omhandler en lang række tiltag for at sikre området mod fremtidige oversvømmelser m.m., bl.a. indeholder planen også forhold omkring oprettelse af et nyt stort digelag omfattende hele Harboøreland. Som kommunen selv oplyste i indbydelsen til mødet d. 23 marts 2013 var planen delvis forældet. Der fremkom da heller ikke større nyheder under møder. Mest interessant var derfor det indlæg, som Holger Toxvig Madsen fra Kystdirektoratet havde. Kommunens planer omkring oprettelse af nyt stort digelag, betyder at vi som grundejere, bliver en del af dette digelag, og at vi selvfølgelig derfor også skal bidrage økonomisk til sikring af hele området, bl.a. gennem betaling af bidrag til udbygning og vedligeholdelse af diger mod Limfjorden og eventuel etablering og drift af ny stor pumpestation ved Hygum Nor. - Og nu til noget andet Det er vist nok om alt det, der er gået forud for det der nu er i gang rent praktisk i vores område. Vejlby Kloakservice er så småt gået i gang med kloak- og drænarbejderne. Det betyder samtidigt masser af bøvl for rigtig mange grundejere. Nogle vil være generet af gravearbejderne i forholdsvis lang tid, medens andre næsten ikke vil mærke noget til det. Til større områder med rigtig mange huse, vil adgangen med bil måske være næsten umulig i længere tid, såfremt der ikke bliver lavet midlertidige veje så omkørsel er mulig i en periode. I bestyrelsen håber vi, at der gennem et fornuftigt samarbejde med grundejere, udlejningsbureauer og ikke mindst entreprenøren, kan sikres opretholdt en nogenlunde rimelig adgang til de enkelte grunde i langt de fleste dage. Vi vil i hvert fald forsøge at medvirke til noget sådant gennem opfølgning på aftaler, deltagelse i byggemøder m.m. - Og så vil vi se frem til, at området ikke fremover vil være oversvømmet i længere tid, og at alle forhåbentlig kan komme tørskoet frem til deres huse. Tak Tak til vores revisor J. B. Villumsen, som ikke har ønsket genvalg, - og en særlig tak til mine bestyrelseskolleger, for et rigtig godt samarbejde i et travlt år med rigtig mange spørgsmål som vi har skullet tage stilling til.

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vejlby Strand Grundejerforening Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vi starter med en lille sang.. En lærke letted, og tusind fulgte og straks var luften et væld af sang. De tusind

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007.

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007. c c""'""' FNN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNNGMØLLE :i1 cifl l Grundejerforeningen "Fuglevangen" v/hr. Ervin Cortsen 3120 DroU1ingmølle 10. juni 2007. \ Kære Ervin Cortsen! Desværre var jeg ikke i stand

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY STRAND. I Harboøre Centeret den 01-05-2010 kl. 10.00

VELKOMMEN TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY STRAND. I Harboøre Centeret den 01-05-2010 kl. 10.00 VELKOMMEN TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY STRAND I Harboøre Centeret den 01-05-2010 kl. 10.00 Nyt på generalforsamlingen En lille sang. Kom, maj, du søde Kom, maj, du søde,

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere