Velkommen til generalforsamling Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget."

Transkript

1 Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april Velkommen til generalforsamling Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder sig voldsomt til at få lavet kloak, andre frygter det store gravearbejde, medens nogle måske ser mest frem til, at der bliver drænet og det er jo netop det, der er pumpelagets opgave at varetage. Sådan startede det hele tilbage i 2009! Håndtering af grund- og overfladevand i sommerhusområderne Vejlby og Vrist Mandag d. 9. november 2009 Byrådssalen, Lemvig Rådhus Og endelig, kan man næsten sige, kommer vi i gang. For det er nu 3½ år siden, at vi var nogle stykker der meddelte kommunen, at vi i grundejerforeninger i området ikke ville overtage den gamle drænkloak, hvorefter kommunen

2 fremkom med forslag om etablering af pumpelaget, og ikke mindst oplysningen om, at de også ville bidrage økonomisk. Og siden da, er der jo sket rigtig meget. Ny vedtægt. Det nye år i Vrist Pumpelag startede jo egentlig med, at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 5. juni Baggrunden herfor var, at der ved sidste års generalforsamling var fremsat et ændringsforslag til pumpelagets vedtægt. Forslaget kunne ikke umiddelbart godkendes, idet der ikke var mødt et tilstrækkeligt stort antal medlemmer frem, til at forslaget kunne vedtages. Ved den ekstraordinære generalforsamling opnåede forslaget kun lige præcis det absolut nødvendige antal stemmer for at blive vedtaget. Efterfølgende er forslaget i henhold til reglerne fremsendt til kommunens godkendelse. Byrådet har den 28. nov godkendt ændringen. Den nugældende vedtægt kan lige som en lang række andre oplysninger ses på hjemmesiden. Tilbage forestår så, at vedtægten skal tinglyses på alle ejendomme. Vedtægten er netop i denne uge sendt fra landinspektøren til tinglysning, så nu er også dette forhold bragt endelig på plads. Kloak- og drænprojekt. I løbet af året har repræsentanter for bestyrelsen deltaget i ganske mange møder, omkring det arbejde der nu er gået i gang. Det er dejligt at kunne oplyse, at der har været tale om et godt og fornuftigt samarbejde med Lemvig Vand og Spildevand A/S og Orbicon. Bl.a. omkring udformningen af selve projektet med ny kloak- og drænanlæg har der været mange møder. Vi synes vi har haft en betydelig indflydelse på udformningen, og vi har fremsat en lang række bemærkninger og ændringsforslag, som man har lyttet til, og som nu også er indarbejdet i projektet, og som forhåbentlig har medvirket til, at vi nu får lavet et godt anlæg. Som eksempel på dette kan nævnes, at der i det første projektoplæg var projekteret hele 10 pumpestationer. Det er nu reduceret til 7. Og når man så kan se, at en af de små pumpestationer koster ca kr. pr. stk., betyder det en rimelig stor besparelse. Måske ikke ½ million kroner, for der er så lavet andre tiltag, men dog meget væsentlige besparelser, og ikke mindst meget store fremtidige driftsbesparelser, herunder mindre udgifter til elforbrug i 3 pumpestationer. Samtidigt skal man tænke på, at pumpestationerne skal betales af pumpelaget alene her er ingen bidrag fra Lemvig Vand og Spildevand. Tilsvarende har vi søgt og fået væsentlig indflydelse på udformningen af udbudsmaterialet, så vi også på den måde har søgt sikret, at vi fik meget rimelige priser på drænledningerne og spulebrønde. Lemvig Vand og Spildevand indgik i efteråret 2012 aftale med Vejlby Pumpelag om faste priser, på det de skal have lavet i Disse faste priser fik vi også tilbudt. Priserne var baseret på de gennemsnitlige priser der var givet tilbud på i Vejlby af 2 forskellige entreprenører. Vi valgte at sige Nej Tak til tilbuddet, og ville hellere have direkte indflydelse på udformningen af tilbudsmaterialet. Hvad det kom til at betyde vender jeg lige tilbage til.

3 Licitationen. Som tidligere oplyst, var der 5 tilbud fra entreprenører i området, og der var en forholdsvis stor variation i priserne, ikke mindst priserne på drænopgaverne. Entreprenørfirma Samlet tilbud på kloak og drænarbejder m.m. (inkl. moms) Heraf tilbud på drænarbejder (udgør en del af den samlede tilbud) (inkl. moms) 1 Kloakservice, Vejlby Ib G. Jensen, Bøvlingbjerg OLS, Lemvig SM Entreprenører, Roslev Ivan Jacobsen, Struer På det samlede tilbud på kloak og drænledninger var der kun 4,3 mill. kr. i forskel mellem højestes og laveste tilbud. Men ser man alene på drænarbejderne var der hele 4,8 mill. kr. i forskel mellem højeste og laveste tilbud. Lavestbydende havde taget et forbehold omkring udgifter til såkaldt banevagt. Det gav anledning til, at Lemvig Vand og Spildevand så sig nødsaget til nærmere at få undersøgt, om tilbuddet så opfyldte alle gældende krav, eller om tilbuddet i stedet skulle kasseres. Ville man i stedet for laveste samlede tilbud skulle antage 2. laveste tilbud, ville det betyde en merudgift for pumpelaget på kr. eller hvad der svarer til en ekstraudgift pr. ejendom på ca kr. Tilsvarende ville Lemvig Vand og Spildevand være sluppet billigere for udførelse af kloakdelen. Det var derfor også spændende at se, hvad en advokatredegørelse ville komme frem til. I bestyrelsen nærlæste vi også de afgivne tilbud, og kunne konstatere, at ikke alt tilsyneladende var udformet helt som aftalt mellem Lemvig Vand og Spildevand, Orbicon og repræsentanter for bestyrelsen!! Det betød at pumpelaget allerede inden advokatredegørelsen forelå, havde meddelt, at såfremt lavestbydende ikke blev antaget, ville Vrist Pumpelag formodentlig bede om at få hele licitationen annulleret på grund af det vi mente var en fejl i udbudsmaterialet. Det blev så heldigvis ikke nødvendigt. Ser man på de enkelte enhedspriser i de forskellige tilbud, vil man se meget store prisforskelle.

4 Vores forslag til ændring af tilbudslister Oprindeligt forslag: Lægning af drænledninger i fællesgrav med spildevandsledninger. Alle grave- og jordarbejder skal være indeholdt i enhedspriserne under spildevandsledninger. Inkl. nødvendige fittings, bøjninger og tilslutning til brønde. Blev foreslået ændret til: Lægning af drænledninger i fællesgrav med spildevandsledninger. Alle grave- og jordarbejder SKAL være indeholdt i enhedspriserne under spildevandsledninger, og enhedspriserne for drænledninger i fælles grav må KUN indeholde udgifter til levering og lægning af ledninger, inkl. nødvendige fittings, bøjninger og tilslutning til brønde. Det er vores helt klare opfattelse, at de præciseringer der er indarbejdet i tilbudslisterne, og som er indarbejdet på vores foranledning, har haft rigtig stor betydning for prisfastsættelsen af drænarbejderne. Vi kan i hvert fald se, at vi som følge af bl.a. dette forhold, har opnået priser, der er betydeligt lavere end dem man i Vejlby Pumpelag skal afregne efter. Selv om man i Vejlby har haft 2 licitationer, og arbejderne der er vundet af to forskellige entreprenører, så har man i Vejlby typisk måttet betale mellem det dobbelte og helt op til 3½ gange så meget, for de helt samme arbejder som vi skal betale. Med så stort et projekt som der her er tale om, betyder det rigtig mange penge. Vores drænpriser sammenholdt med det Vejlby Pumpelag skal betale: Oversigt over drænpriser, eksklusiv moms: Betegnelse Vejlby Kloakservice Ib G. Jensen Vrist Projekt Ib G. Jensen OLS Vrist Projektet IKKE ANTAGET Vejlby Projektet Vejlby Projektet (Vores entreprenør) Ø100 i fælles grav 100 kr./m 250 kr./ m (250 kr./m.) (360 kr./m.) Ø150 i fælles grav 120 kr./m. 300 kr./m. ( kr./m.) (380 kr./m.) Ø200 i fælles grav 150 kr./m. 350 kr./m. (325 kr./m.) (400 kr./m.) Ø250 i fælles grav 175 kr./m. 400 kr./m. Ø315 i fælles grav 300 kr./m. 500 kr./m. Ø300 i fælles grav (385 kr./m) Ø100 i enkelt grav 125 kr./m. 250 kr./ m. (125 kr./m.) (150 kr./m) Skelbrønd til dræn, incl. tilslutning, op til 6 m. stik, retablering m.m kr kr kr kr.

5 Tilsvarende høje priser var vi også kommet til at betale, såfremt vi havde indgået en fastprisaftale med Lemvig Vand og Spildevand i efteråret Så set i bagklogskabens klare lys, valgte vi der helt rigtigt. Så alt i alt er vi i bestyrelsen meget tilfredse med det samlede udfald af projekteringen, udbudsmaterialet og ikke mindst selve licitationsresultatet. Vi har derfor også god grund til at være tilfredse med det samarbejde vi har haft med Lemvig vand og Spildevand og Orbicon, ikke mindst fordi de har været villige til at indarbejde vores forslag i det samlede materiale. Vi har nu også en endelig aftale på plads med Lemvig Vand og Spildevand. Aftalen bygger på en række oplysninger der stammer helt tilbage fra 9. nov. 2009, tidligere drøftelser og mundtlige aftaler, samt endelig de priser der er fremkommet ved licitationen den 6. dec Det betyder at Lemvig Vand og Spildevand betaler et samlet beløb på kr. som deres bidrag til nye drænledninger. Køb af pumper m.m. Ud over selve drænledningerne skal der jo laves hele 7 pumpestationer på pumpelagets del af det samlede projekt, og der skal installeres pumper og etableres tilhørende teknik skabe. Køb af pumper har baseret sig på de priser der blev opnået ved licitationen i Vejlby, hvor 2 firmaer var indbudt. Efter forhandling omkring en række forhold om udformning, driftsoptimering m.m. blev desuden aftalt, at de dengang afgivne priser skulle være faste helt frem til Vi har derfor valgt at indgå aftale med firmaet Flygt, som er et stort og anerkendt firma inden for pumpeleverancer. De samlede udgifter til pumpestationer, pumper og teknik skabe kan opgøres til ca kr. inkl. moms, og der kommer nok lidt til, idet vi allerede nu har planer om lidt forbedringer af disse pumpestationer. Desuden skal der til NOE betales kr. for almindelig el-tilslutninger til de 7 pumpestationer. Ud over det kommer udgifter til teknisk opsætning af overvågningsanlæg m.m. Der skal laves 6 mindre pumpestationer der leder vandet fra forskellige områder frem til en stor pumpestation beliggende ved Fourmivej. Denne store pumpestation skal kunne bortlede drænvandet fra hele området. Der er naturligvis tale om, at afledningen fra området vil variere meget hen over året. Men i perioder med maksimal afstrømning, vil pumperne i denne pumpestation skulle kunne pumpe op mod ½ million liter vand væk i timen. Der har derfor også været arbejdet en del med at søge sikret, at vi får etableret så driftssikre og ikke mindst så driftsøkonomiske pumper som muligt, al den stund, at de fremtidige el-udgifter vil belaste vores samlede driftsøkonomi i årene fremover. Finansiering m.m. Vi har jo hele tiden vidst, at vi ville få et behov for at skulle have vores anlægsudgifter finansieret. Det har også hele tiden ligget i kortene, at det bedste ville være at få finansiering gennem Kommunekredit, hvilket kunne lade sig gøre, såfremt vi kunne få en kommunegaranti til låneoptagelsen. Fra Lemvig kommune var vi orienteret om, at kommunen skulle opkræve en såkaldt garantiprovision når de stillede kommunegaranti for lån. Denne provision var fastsat til 0,5 % af restgælden ved hvert års afslutning.

6 Efter at have nærlæst flere regler og en advokatredegørelse fandt vi dog, at det kun var en mulighed kommunen havde, men at de efter vores opfattelse ikke var forpligtet til det. Derfor søgte vi også om fritagelse for betaling af en sådan provision og fremsendte samtidigt flere gode begrundelser for dette. Er I interesseret i at se disse begrundelser m.m., er det muligt via vores hjemmeside. Det resulterede heldigvis i, at Lemvig kommune accepterede vores begrundelser og efterfølgende meddelte fritagelse. Det betyder en ikke helt ubetydelig besparelse for pumpelaget og dermed for den enkelte grundejer. Vi har afholdt møde med kommunen igen, for nærmere at få aftalt hvorledes der kan fremsendes ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelsen i Kommunekredit. Fordelen ved at optage lån i Kommunekredit i stedet for via pengeinstitut eller en kreditforening er, at der til Kommunekredit ikke skal betales bidrag, og at der ikke skal tinglyses gældsbrev eller lignende. Omkostningerne er derfor de absolut mindst mulige. Vi har foreløbig modtaget nogle forskellige tilbud på lån. Bestyrelsen er foreløbig indstillet på, at der skal optages et fastforrentet lån med en kort løbetid. Lige nu forventes, at et sådant lån kan optages til 1,5 % pro anno og det er som sagt den effektive rente, eller ÅOP. Ansøgning til kommunen ventes fremsendt straks efter denne generalforsamling. Når der foreligger en godkendt kommunegaranti kan vi gå videre med låneansøgningen ved Kommunekredit, hvor finansieringen i første omgang sker via en byggekredit. Når det samlede arbejde er afsluttet i slutningen af 2015, ændres byggekreditten til et egentligt lån og med en rente der fastsættes på dette tidspunkt. Til brug for ansøgning om kommunegaranti samt låneoptagelse, er der udarbejdet et udkast il langtidsbudget. Dette vender jeg senere tilbage til. Lodsejerbrønde for tilslutning af egne dræn. Bestyrelsen har tidligere opfordret til, at grundejere får lavet en lodsejerbrønd, så man nu eller senere kan få lavet dræn inde på egen grund. Det skyldes bl.a. et ønske om, at der ikke senere skal graves op til og ske tilslutning til pumpelagets hovedledninger. Der er indhentet tilbud på at få lavet disse brønde i forbindelse med de øvrige kloak- og drænarbejder, og prisen er kr. inklusive moms. På hjemmesiden kan du se hvad du får for pengene. Vi anser det som en fordel, at flere får lavet yderligere dræn på egen grund. Jo tættere drænene ligger, jo bedre er det samlede område afvandet, og jo mindre er risikoen for, at området fremover lider under for meget overfladevand. Det er selvfølgelig helt op til den enkelte grundejer at vurdere, om det er hensigtsmæssigt og fornuftigt at få lavet en sådan lodsejerbrønd. Men det er helt sikkert, at det aldrig bliver billigere end det tilbud, der gælder lige nu i forbindelse med at kloak- og drænarbejderne laves. Drænbrønde i vores område er også billigere, end det man har måttet betale i Vejlby. Bidrag til Vrist Pumpelag. Der er som bekendt opkrævet et bidrag på kr. inkl. moms pr. ejendom til pumpelaget i 2012, og i 2013 opkræves kr. inkl. moms pr. ejendom.

7 Det var ikke det vi havde bedt kommunen om. Kommunen har i 2013 ændret praksis uden at meddele nogen om dette. På grund af enkelte klager har vi faktisk bedt kommunen overveje, hvorledes man kunne rette fejlen. Det har man fra kommunens side ikke fundet anledning til, ja, man har end ikke beklaget det skete. Men pengene er jo heller ikke spildt. Det er, set fra bestyrelsens synspunkt, faktisk fornuftigt, at vi i 2013 og 2014 opkræver et forholdsvis pænt beløb, da vi i disse to år, har de største anlægsinvesteringer, og at vi på grund af dette kan begrænse lånoptagelsen og dermed renteudgifterne. Det er således bestyrelsens forslag, at der tilsvarende opkræves kr. inkl. moms i Det er bestyrelsens forslag, at der skal opkræves et så tilpas stort beløb, at gælden for det samlede anlæg kan afvikles over en rimelig kort årrække, men samtidigt må det årlige bidrag ikke blive større, end at alle grundejere med rimelighed kan overse at betale et sådant årligt bidrag. Frem til 2016 er det Lemvig Vand og Spildevand der har alle driftsudgifterne til anlægget. Derefter bliver det alene pumpelaget der skal drive det samlede drænanlæg og afholde alle driftsudgifter. Til den tid vil en ikke uvæsentlig del af det årlige bidrag gå til at finansiere driften, hvorfor afdragene på gælden bliver tilsvarende mindre. Nyhedsmails. Vi har i 2013 udsendt 5 nyhedsmails. Vi håber at de fleste af Jer har fundet disse oplysende og nyttige. Det er hensigten at benytte nyhedsmails til at underrette om aktuelle ting i forbindelse med udførelsen af nye dræn og kloak. Harboøre Pumpelag. Oprindelig havde Lemvig kommune oplyst, at alle grundejere inden for det de kaldte Harboøreland skulle være med i et fremtidigt Harboøre Pumpelag, et nyt stort pumpelag. Det var derfor også en stor overraskelse da vi konstaterede, at der pludselig var afholdt møde om dette, uden at vi var orienteret. Vi klagede derfor også til kommunen, der blot oplyste, at området som Vrist Pumpelag dækkede, ikke skulle være med i Harboøre Pumpelag, men at man kunne afvande til de grøfter m.m. som dette nye pumpelag skulle drive fremover. Vrist Pumpelag skulle så bidrage med 7 % af de udgifter som Harboøre Pumpelag fremover afholder til drift og vedligeholdelse af mange grøfter og vandløb, samt de pumpestationer som Harboøre Pumpelag også skal drive. Ifølge det vi ved lige nu, forventer Lemvig kommune en fremtidig årlig driftsudgift på kr. i Harboøre Pumpelag, og da vi forventes at skulle betale de 7 %, bliver vores forventede bidrag på ca kr. årligt til Harboøre Pumpelag. Vi fandt derfor også, at vi i det mindste burde have været inviteret med til mødet som fremtidig betalende bidragyder, men det var åbenbart ikke kommunens opfattelse. Men vi har i meget tydelige vendinger forklaret, at vi bestemt ikke mener, at det er måden at samarbejde på. Lemvig kommune har efterfølgende truffet endelig beslutning om oprettelse af Harboøre Pumpelag, men afgørelsen er i november 2012 påklaget til Natur og Miljøklagenævnet.

8 Udledningstilladelse. Vi mangler endnu at få en såkaldt udledningstilladelse fra kommunen. Det er noget vi i henhold til gældende lovgivning skal have, og vi har presset på for at få en sådan, inden der af kommunen blev oprettet det netop omtalte Harboøre Pumpelag. Vi har ønsket, at en sådan tilladelse blev givet inden der formelt var oprettet et nyt pumpelag, så det alene var kommunen der skulle forholde sig til ansøgningen. Jeg har netop fået oplyst, at vi formodentlig har en udledningstilladelse i løbet af ca. 14 dage, hvorfor vi også først til den tid, vil kende de vilkår, der er knyttet til udledningstilladelsen. En sådan tilladelse skal offentliggøres og kan også påklages, f.eks. af det nye Harboøre Pumpelag. Klagefristen er 4 uger. Så først om tidligst 6 uger kan der ligge en endelig udledningstilladelse. Masterplan for Harboøreland Oprettelse af nyt stort digelag. Lemvig kommune traf allerede i 2007 beslutning om udarbejdelse af det man kaldte Masterplan for Harboøreland, og ifølge kommunens egen plan skulle planen offentliggøres, og der skulle have været afholdt offentlig møde om planen i uge 34 i Både grundejerforeninger i området og pumpelaget har mange gange rykket for at det skulle ske. Masterplanen omhandler en lang række tiltag for at sikre området mod fremtidige oversvømmelser m.m., bl.a. indeholder planen også forhold omkring oprettelse af et nyt stort digelag omfattende hele Harboøreland. Som kommunen selv oplyste i indbydelsen til mødet d. 23 marts 2013 var planen delvis forældet. Der fremkom da heller ikke større nyheder under møder. Mest interessant var derfor det indlæg, som Holger Toxvig Madsen fra Kystdirektoratet havde. Kommunens planer omkring oprettelse af nyt stort digelag, betyder at vi som grundejere, bliver en del af dette digelag, og at vi selvfølgelig derfor også skal bidrage økonomisk til sikring af hele området, bl.a. gennem betaling af bidrag til udbygning og vedligeholdelse af diger mod Limfjorden og eventuel etablering og drift af ny stor pumpestation ved Hygum Nor. - Og nu til noget andet Det er vist nok om alt det, der er gået forud for det der nu er i gang rent praktisk i vores område. Vejlby Kloakservice er så småt gået i gang med kloak- og drænarbejderne. Det betyder samtidigt masser af bøvl for rigtig mange grundejere. Nogle vil være generet af gravearbejderne i forholdsvis lang tid, medens andre næsten ikke vil mærke noget til det. Til større områder med rigtig mange huse, vil adgangen med bil måske være næsten umulig i længere tid, såfremt der ikke bliver lavet midlertidige veje så omkørsel er mulig i en periode. I bestyrelsen håber vi, at der gennem et fornuftigt samarbejde med grundejere, udlejningsbureauer og ikke mindst entreprenøren, kan sikres opretholdt en nogenlunde rimelig adgang til de enkelte grunde i langt de fleste dage. Vi vil i hvert fald forsøge at medvirke til noget sådant gennem opfølgning på aftaler, deltagelse i byggemøder m.m. - Og så vil vi se frem til, at området ikke fremover vil være oversvømmet i længere tid, og at alle forhåbentlig kan komme tørskoet frem til deres huse. Tak Tak til vores revisor J. B. Villumsen, som ikke har ønsket genvalg, - og en særlig tak til mine bestyrelseskolleger, for et rigtig godt samarbejde i et travlt år med rigtig mange spørgsmål som vi har skullet tage stilling til.

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling.

Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling. Beretning for Vrist Pumpelag, perioden nov. 2011 april 2012. Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling. Vi har i år valgt

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån.

Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån. Lemvig Kommune Kommunalbestyrelsen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån. Vejlby og Vrist Pumpelag er etableret i henhold

Læs mere

Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde

Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde Partnere: Vrist Pumpelag af 2011 CVR nr. 34151989 Lemvig Vand & Spildevand CVR nr. 32832296 Formål Denne aftale er indgået mellem Lemvig Vand &

Læs mere

Året 2014 startede egentlig med, at arbejdet med etape 5 blot fortsatte, idet denne etape var en del forsinket i forhold til oprindelige tidsplan.

Året 2014 startede egentlig med, at arbejdet med etape 5 blot fortsatte, idet denne etape var en del forsinket i forhold til oprindelige tidsplan. Formandsberetning for Vrist Pumpelag - 2014. Året 2014 startede egentlig med, at arbejdet med etape 5 blot fortsatte, idet denne etape var en del forsinket i forhold til oprindelige tidsplan. Faktisk var

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Formandsberetning for 2015 2016 i Vrist Pumpelag Jeg kan næsten som sædvanligt sige, at det sidste år også har været et ganske travlt år.

Formandsberetning for 2015 2016 i Vrist Pumpelag Jeg kan næsten som sædvanligt sige, at det sidste år også har været et ganske travlt år. Formandsberetning for 2015 2016 i Vrist Pumpelag Jeg kan næsten som sædvanligt sige, at det sidste år også har været et ganske travlt år. Den sidste raket var næppe skudt af nytårsaften 2015, før den første

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit og Vrist. JP laver oplæg.

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit og Vrist. JP laver oplæg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af opstartsmøde den 26. marts 2012 Til : Vrist Pumpelag formand Bendt Bjergaard, Vejlby Pumpelag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten. Vejvedligeholdelse og reetablering af vej og stier efter spildevand- og dræn-projektet

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten. Vejvedligeholdelse og reetablering af vej og stier efter spildevand- og dræn-projektet 1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdt i Dagsorden: Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 14. juni 2014 kl. 14.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdt i Dagsorden: Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 30. maj 2015 kl. 14.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl. 10.00 i Harboøre Centeret Indlæg omkring kloakering og drænprojektet i Vejlby strands område. Jesper Primdahl fra Lemvig Vand og Spildevand Kloakering

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret

Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret Tilstede var grundejerne af 84 parceller. Bestyrelsen var repræsenteret ved Carsten Johansen, Per Dybdahl, Marlene Gemmer og Inger-Grethe

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand lave Hvad skal I selv

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haugbjerg Johansen Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 2. juni 2010. Sagen

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Peter Hyldegaard 6. marts 2016 1 Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Lovgivning Proces for godkendelse Digelag Lånegaranti Holdning til projektet

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Spildevandskloakering og dræning Vrist. Informationsmøde

Spildevandskloakering og dræning Vrist. Informationsmøde Spildevandskloakering og dræning Vrist Informationsmøde Dagsorden - februar 2013 Velkommen præsentation Bygherreorientering Jesper Primdahl Rådgiverorientering Mikael Huber Baggrund for renoveringsarbejder

Læs mere