Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 1. halvår 2013"

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen med 9,4 % (omregnet til årsbasis) Fald i netto rente- og gebyrindtægter på 2,6 % * Positive kursreguleringer på 7,2 mio. kr. Fald i netto nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier på 11,6 mio. kr. Fald i udlån på 5,2 % * (stigning i halvåret på 2,5 %) Stigning i indlån på 4,2 % * (stigning i halvåret på 4,6 %) Likviditetsoverdækning på 212,5 % Kernekapitalprocent på 19,4 % * Sammenlignet med poster pr. 30. juni 2012 Ledelsesberetning Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår t.kr. t.kr. t.kr. Netto rente- og gebyrindtægter excl. modregning Totalkredit Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på mat. anlæg Basisindtjening Modregning Totalkredit Udgifter til Indskydergarantifond m.v Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån m.v Periodens resultat før skat Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt

2 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 30. juni 2013, samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for første halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Direktion Anders F. Møller bankdirektør Bestyrelse Preben Pedersen formand Svend Aage Sørensen næstformand Irene Jensen Søren Bursche Michael Pedersen

3 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Lollands Bank A/S Påtegning på halvårsregnskabet Vi har revideret halvårsregnskabet for Lollands Bank A/S for perioden 1. januar juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Halvårsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Ledelsens ansvar for halvårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et halvårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et halvårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om halvårsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om halvårsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i halvårsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i halvårsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et halvårsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af halvårsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar juni 2013 i overensstemmelse lov om finansiel virksomhed og med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder.

4 Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Alle sammenligningstal til og individuelt solvensbehov i halvårsregnskabet for Lollands Bank A/S er, som det fremgår af halvårsregnskabet, ikke omfattet af revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af halvårsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med halvårsregnskabet København, den 24. oktober 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Ringbæk statsautoriseret revisor Thomas Hjortkær Petersen statsautoriseret revisor

5 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatopgørelsen Halvårets resultat før skat udgør 14,3 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. den 30. juni Netto rente- og gebyrindtægter er faldet fra 54,7 mio. kr. til 52,1 mio. kr., eller 2,6 mio. kr. sammenlignet med første halvår Årsagen hertil skal primært findes i faldende renteindtægter, hvorimod banken har formået at opretholde sine gebyrindtægter. Banken er modregnet 1,1 mio. kr. i gebyrindtægter i 2013 vedr. tab på lån optaget i Totalkredit mod 1,5 mio. kr. for samme periode i Kursreguleringer er positive med 7,2 mio. kr. Det tilsvarende beløb udgjorde 7,8 mio. kr. ved halvåret Kursreguleringerne specificeres således: Kursreguleringer: Ændring Ændring i % Obligationsbeholdning ,83 % Aktiebeholdning ,71 % Valuta ,22 % Finansielle instrumenter ,66 % Kursregulering i alt ,65 % Udgifter til Indskydergarantifonden udgør 1,5 mio. kr. hvor der i samme regnskabspost for 2012 var anvendt 1,0 mio. kr. Heri er medregnet de seneste betalinger vedr. Fjordbank Mors og Spar Lolland. Omkostninger til personale og administration er faldet med 1,0 mio. kr. Herunder er lønninger, inkl. de overenskomstmæssige reguleringer faldet med 0,7 mio. kr. Nedskrivninger er faldet fra 24,0 mio. kr. til 12,4 mio. kr. Trods det store fald anses nedskrivningerne fortsat for at være høje. For resten af året forventes fortsat nedskrivninger på et højt niveau. Nedskrivningsprocenten for halvåret udgør 0,8 % mod 1,6 % i Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 8,7 % svarende til 127,1 mio. kr. Balancen Balancen er i forhold til 1. halvår 2012 steget med 68,7 mio. kr. til 1.781,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,0 %. Bankens forretningsomfang kan specificeres således: Ændring Ændring i % Udlån ,2 % Indlån ,2 % Garantier ,3 % Kundedepoter ,5 % Totalt forretningsomfang ,9 %

6 Likviditet Banken har en betydelig overdækning på likviditetsberedskabet i forhold til lovens krav. Bankens overdækning udgør 212,5 % eller 390,3 mio. kr. Likviditetsoverdækningen er faldet i forhold til opgørelsen i årsrapporten for (222,8 % eller 377,0 mio. kr.) Dette skyldes ændringen i forholdet mellem bankens ind- og udlån samt en stigning i poster med kortere opsigelsesvarsel. Den stabile likviditetsoverdækning har foranlediget, at banken har opsagt kreditramme i andet pengeinstitut. Banken har herefter ingen kreditramme hos andre pengeinstitutter. Banken har ingen statsgaranteret obligationsudstedelse, eller benytter andre lånefaciliteter i Danmarks Nationalbank Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 212,5 pct. 179,7 pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 83,5 pct. 89,0 pct. Bankens funding består primært af indlån. Nedenfor fremgår restløbetiderne på bankens funding. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavende centralbank Tilgodehavende kreditinstitutter og centralbank Udlån og andre tilgodehavender Anfordringstilgodehavende Til og med 3 mdr. Over 3 mdr. til og med 1 år Over 1 år til og med 5 år Over 5 år Obligationer mv Andre aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbank Indlån og anden gæld Andre passiver Gæld i alt Kapitalforhold, solvens og risikostyring Banken har et kapitalgrundlag, der understøtter bankens risikoprofil. Banken har valgt at opgøre kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Det er fortsat bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Der arbejdes løbende med at indføre gradvist mere avancerede modeller i bankens risikostyring. I henhold til Lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at banken har en tilstrækkelig basiskapital, hvilket er den kapital der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle væsentlige risici. De væsentligste risici vedrører bankens kreditrisici på udlånsporteføljen. Pr. 30. juni 2013 udgjorde bankens egenkapital 309,9 mio. kr., en stigning på 14,2 mio. kr. i forhold til 31. december Ændringen kan primært henføres til årets ureviderede resultat. Fra juni 2012 til juni 2013 er bankens solvensprocent steget fra 17,2 % til 19,4 %. Dette er 11,4 %- point over det lovpligtige solvenskrav på min. 8,0 %. Stigningen skyldes en kombination af at basiskapitalen efter fradrag er steget med 14,2 mio. kr., samt at de vægtede aktiver er reduceret med 102,2 mio. kr. I alt

7 Banken opgør løbende sit individuelle solvensbehov efter 8+ metoden, som tager udgangspunkt i kreditreservationsmodellen. Den 30. juni 2013 opgøres det individuelle solvensbehov til 11,9 %. Bankens solvensoverdækning udgør således 7,50 %. Solvens: Solvensprocent 19,4 pct. 17,2 pct. Kernekapitalprocent 19,4 pct. 17,2 pct. Individuelt solvensbehov 11,9 pct. 10,8 pct. Risikovægtede poster 1.442,6 mio. kr ,8 mio. kr. Kapitalkrav fremadrettet i % Banken har som følge af indfasningen af nye kapitalkravsregler fra 1. januar 2014 foretaget en analyse af konsekvenserne heraf. Analysen har omfattet en vurdering af hvorvidt bankens nuværende kapitalforhold kan opfylde de kommende krav om højere minimumskapital, samt kvaliteten af kapitalen. De nye krav vil reducere den nuværende kapitalbuffer, men banken vil fortsat være i stand til på tilfredsstillende vis at overholde de lovmæssige krav, da det maksimale krav efter de nye Basel lll regler, fra 2019 vil være 13,0 %. Bankens øjeblikkelige solvensprocent udgør 19,4 % og denne er baseret på ren egenkapital, dvs. banken har ikke hybrid kernekapital eller anden supplerende kapital. Kapitalgrundlag Formelt kapitalkrav 2013 Formelt kapitalkrav 2014 *Formelt kapitalkrav 2019 Kernekapital 19,4 % 2,0 % 4,0 % 9,5 % Basiskapitalkrav 19,4 % 8,0 % 8,0 % 13,0 % Solvensbehov 11,9 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % * heri indgår kapitalbuffer fuldt ud Tilsynsdiamanten Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant, der skal være fuldt implementeret inden udgangen af regnskabsåret 2013, fastlægger en række særlige risikoområder med grænseværdier. Banken har hele tiden været indenfor alle tilsynsdiamantens 5 grænseværdier med en pæn margin. Nøgletal vedr. Tilsynsdiamanten Finanstilsynets grænseværdier Bankens nøgletal Andel i % af grænseværdi Summen af store engagementer max. 125 pct. 23,5 pct. 18,8 pct. Udlånsvækst på årsbasis *) 20 pct. 2,5 pct. 12,5 pct. Ejendomseksponering **) 25 pct. 7,4 pct. 29,6 pct. Funding ratio ***) 100 pct. 61,7 pct. 61,7 pct. Likviditetsoverdækning 50 pct. 212,5 pct. 23,5 pct. *) Vækst baseret på udlån i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013 **) Procent for den andel af udlån og garantidebitorer som kan henføres til branchekode for ejendomsadministration og -handel, forretningsservice efter nedskrivninger ***) Udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år Gruppering på sektorer og brancher i %:

8 Offentlige myndigheder 0 0 Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 7,1 8,6 Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding m.v. 3,2 2,9 Energiforsyning 0,8 1,2 Bygge- og anlægsvirksomhed 7,6 6,7 Handel 10,4 10,9 Transport, hoteller og restauranter 5,3 4,9 Information og kommunikation 0,1 0,3 Finansiering og forsikring 4,3 4,2 Fast ejendom 8,2 7,7 Øvrige erhverv 6,5 6,4 Private 46,5 46,2 I alt 100,0 100,0 Andre forhold og begivenheder efter balancedagen Næstformand i bestyrelsen Mogens Skovgaard Bloch er på valg til bestyrelsen ved det kommende repræsentantskabsmøde den 28. august Mogens Skovgaard Bloch har meddelt, at han grundet alder ikke genopstiller. Under hensyntagen til den nedenfor annoncerede fusion indstiller bestyrelsen derfor, at bestyrelsen reduceres til 3 repræsentantskab-/aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor der ikke fremsættes forslag om nyvalg til bankens bestyrelse. Fusion Dags dato har Lollands Bank og Vordingborg Bank meddelt, at de planlægger at fusionere, hvorfor der i den forbindelse henvises til bankens selskabsmeddelelse nr. 7 for yderligere information. Den 24. oktober 2013 planlægges udsendelse af udvidet selskabsmeddelelse med yderligere information omkring den annoncerede fusion, ligesom der på dette tidspunkt planlægges at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2013, hvor fusionen vil blive forelagt til godkendelse af bankens aktionærer. Forventet resultat for hele 2013 I forbindelse med årsrapporten 2012 forventede banken for året en basisindtjening i niveauet mio. kr. På baggrund af halvårsrapporten ændres der ikke ved denne forventning. Med venlig hilsen LOLLANDS BANK Preben Pedersen bestyrelsesformand Anders F. Møller bankdirektør

9 Resultatopgørelse Note t.kr. t.kr. t.kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Tilbageført opskrivning af domicilejendomme Skat af anden totalindkomst Effekt af ændring i skatteprocent Anden totalindk. efter skat Periodens totalindkomst Fordeling af årets totalindkomst Overført til overskud Overført til opskrivningshenlæggelser

10 Balance, aktiver Note t.kr. t.kr. t.kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

11 Balance, passiver Note t.kr. t.kr. t.kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelse til udskudt skat Hensættelse til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtigelser Garantier m.v Øvrige forpligtelser Eventualforpligtelser i alt

12 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital t.kr. Opskrivningshenlæggelse Overført overskud t.kr. Foreslået udbytte t.kr. I alt t.kr. Saldo pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst 0 Totalindkomst for perioden Udbetalt udbytte 0 Udbytte af egne aktier 0 Køb og salg af egne aktier, netto Skat af egenkapitalposteringer 0 0 Saldo pr. 30. juni Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst for perioden Køb og salg af egne aktier, netto Opskrivningshenlæggelse ejendom 0 0 Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst for perioden Udbetalt udbytte 0 0 Køb og salg af egne aktier, netto Udbytte af egne aktier 0 0 Egenkapital pr. 30. juni Aktiebeholdningen indeholder egne aktier på stk. (nominelt 97 t.kr.) Kursværdien pr. halvåret er 0,7 mio. kr. Netto køb og salg af egne aktier samt halvårets positive kursregulering udgør i alt - 3,6 mio. kr., og er reguleret over egenkapitalen.

13 Kapitalforhold og solvens t.kr. t.kr. t.kr. Solvensprocent 19,4 pct. 17,2 pct. 19,7 pct. Kernekapitalprocent 19,4 pct. 17,2 pct. 19,7 pct. Individuel solvensprocent 11,9 pct. 10,8 pct. 12,3 pct. Kapitalsammensætning: Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Foreslået udbytte Egentlig kernekapital Fradrag: Primære fradrag i den egentlige kernekapital Egentlig kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag Kernekapital efter fradrag Opskrivningshenlæggelser Basiskapital før fradrag Fradrag Basiskapital efter fradrag Kapitalkrav 8 % Risikovægtede poster: Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Gruppevise nedskrivninger I alt

14 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Bortset fra nedenstående er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for Vi henviser til årsrapporten for 2012 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. Ændring af anvendt regnskabspraksis Regnskabsbekendtgørelsen er ændret for årsrapporter og halvårsrapporter vedrørende regnskabsår, der begynder 1. januar Der er i 38 a indsat en ny bestemmelse om generelle principper for måling af dagsværdi. Ændringen medfører, af dagsværdier nu opgøres til exit price i stedet for lukkekurs på balancedagen. Banken har konstateret, at ændringen ikke har givet anledning til nogen beløbsmæssig effekt. Beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis ændres på baggrund heraf til følgende: Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til den pris der vil blive modtaget ved salg på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata.

15 Noter 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder og væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentligt er angivet nedenfor. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra myndighedernes side, eller ændrede principper fra ledelsen. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtigelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2013, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelse til tab på garantier Måling af unoterede aktier og visse obligationer Måling af midlertidigt overtagne aktiver Måling af domicilejendomme Måling af udskudt skatteaktiver Der henvises til årsrapporten for 2012 for en detaljeret beskrivelse af de regnskabsmæssige skøn. Usædvanlige forhold Halvårsrapporten for 2013 er ikke påvirket af usædvanlig forhold. Ændring i regnskabsmæssige skøn I halvårsrapporten for 2013 er der som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten foretaget ændringer til regnskabsmæssige skøn vedrørende udskudte skatteaktiver. Ændringen i udskudte skatteaktiver, som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten, skønnes at udgøre netto 8 t.kr.

16 Noter 3. Nøgletal Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Skat Årets resultat Balance: Udlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal: Solvensprocent 19,4 pct. 17,2 pct. 19,7 pct. Kernekapitalprocent 19,4 pct. 17,2 pct. 19,7 pct. Halvårets egenkapitalforrentning før skat 4,7 pct. 1,8 pct. 3,5 pct. Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 3,4 pct. 1,4 pct. 2,6 pct. Indtjening pr. omkostningskrone 1,32 kr. 1,09 kr. 1,09 kr. Renterisiko 0,5 pct. 2,0 pct. 1,4 pct. Valutaposition 12,2 pct. 13,4 pct. 10,4 pct. Valutarisiko 0,0 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 83,5 pct. 89,0 pct. 84,7 pct. Udlån i forhold til egenkapital 3,5 3,9 3,6 Halvårets udlånsvækst 2,5 pct. -4,4 pct. -11,5 pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 212,5 pct. 179,7 pct. 222,9 pct. Summen af store engagementer 23,5 pct. 21,4 pct. 11,6 pct. Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,7 pct. 6,3 pct. 8,0 pct. Halvårets tab og nedskrivningsprocent 0,8 pct. 1,6 pct. 3,4 pct. Halvårets resultat pr. aktie efter skat 78,3 kr. 22,1 kr. 42,4 kr. Indre værdi pr. aktie (nom. 100 kr.) kr kr kr. Udbytte pr. aktie (nom. 100 kr.) Børskurs/halvårets resultat pr. aktie (price/earning) 8,9 18,3 12,9 Børskurs/indre værdi pr. aktie (price/equity) 0,41 0,33 0,30 Gennemsnitlig Indlånsrente 0,59 0,91 0,77 Gennemsnitlig Udlånsrente 7,37 7,59 7,54 Fundingomkostning 0,59 0,89 0,77

17 Noter t.kr. t.kr. t.kr. 4. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Renteindtægter i alt Heraf udgør indtægter fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Heraf udgør udgifter fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt

18 Noter t.kr. t.kr. t.kr. 7. Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab - Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Personaleudgifter - Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring og afgifter beregnet på lønsummen Øvrige administrationsomkostninger Udgifter til personale og administration i alt Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede 60,4 61,9 62,0 Banken har ingen pensionsforpligtelse til bestyrelse og direktion. Særlige incitamentsprogrammer for ledende medarbejdere Banken har ingen incitamentsprogrammer. 8. Skat Beregnet skat af delperiodens indkomst Udskudt skat Skat på egne aktier Regulering af tidligere års skat Skat i alt

19 Noter t.kr. t.kr. t.kr. 9. Udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret dagspris Individu- Gruppeelle ned- vise nedskrivnin- skrivninger t.kr. ger t.kr. I alt 1. halvår 2012 Nedskrivninger primo Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo Året 2012 Nedskrivninger primo Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo Nedskrivninger 1. halvår 2013 Nedskrivninger primo Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget Endelig tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo t.kr. t.kr. t.kr. 10. Eventualforpligtelser Garantier m.v. - Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Øvrige eventualforpligtelser - Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtigelser i alt

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8/2013 Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nakskov, den 14. august 2013 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 14,3

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2011

Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2011 Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Nakskov, den 17. august 2011 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 2,4 mio. kr.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 27. februar 2013 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2013 Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere