DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY"

Transkript

1 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 Rapporten er udarbejdet til orientering af Fælleskøkkenets interessentskab, bestyrelse og ledelse. Endelig Version 5

2 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Kommentar fra Devoteam efter rapportens færdiggørelse Efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport har Region Sjælland haft behov for at kommentere denne. Dette har Devoteam accepteret, for at afslutte denne undersøgelse og rapport således at Fælleskøkkenet I/S kan fokusere på de forestående udfordringer omkring opstart af levering til Regionen Sjællands hospitalsafdelinger mm. Der er i denne sammenhæng ikke ændret ved Devoteams endelige rapport, alene at der er indsat kommentarer i klart markerede kasser. Kommentarer i denne rapport markeret i en gul kasse er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam og Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen af disse og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. For at sikre en balanceret behandling af Region Sjællands kommentarer har ejerkredsen bedt advokat og Partner Anders Wernblad, Bird&Bird vurderer og kommenterer disse kommentarer. Kommentarer i denne rapport markeret i en grøn kasse er således udarbejdet af advokat og Partner Anders Wernblad, Bird&Bird. Devoteam foretager ikke juridiske vurderinger hvorfor disse vurderinger er udarbejdet af en uafhængig advokat. At Devoteam ikke svarer på Region Sjællands kommentarer er ikke ens betydende med at Devoteam er enig i Region Sjællands kommentarer. Endelig Version 5

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode Særlige forhold Ledelsesresume Leverancens indhold og kvalitet Kontrakten og leverandørens opfyldelse heraf Samarbejdet mellem Fælleskøkkenet og Dankost Gennemførslen af den bagvedliggende udbudsforretning Faktuelt forløb Leverancens indhold og kvalitet Manglende levering af funktionalitet Observation Konsekvens Manglende levering af dokumentation Observation Konsekvens Dankost Pro kan ikke producere retvisende sammentællingslister Observation Konsekvens Dankost Pro har ikke den forventede statistikfunktionalitet Observation Konsekvens Dankost Pro forårsager unødigt spild ved generering af udportioneringslister Observation Konsekvens Dankost Pro kan ikke benyttes til datospecificering af deadlines Observation Konsekvens Dankost Pro kan ikke benytte mere end 4 TF-koder Observation Konsekvens Sammenfatning Implementering Afklaringsfasen er ikke gennemført for Fælleskøkkenet Endelig Version 5 Side 1/54

4 4.1.1 Observation Konsekvens Overtagelsesprøve ikke gennemført for Fælleskøkkenets Dankost Pro Observation Konsekvens Driftsprøve ikke gennemført for Fælleskøkkenets Dankost Pro Observation Konsekvens Betalinger til Dankost Pro har ikke fulgt leverancer Observation Konsekvens Plan for implementering af Dankost Pro ved Fælleskøkkenet var ikke realistisk Observation Konsekvens Mangelfuld projektstyring fra leverandøren Observation Konsekvens Leverandøren har underestimeret kundens involvering Observation Konsekvens Leverandøren har ikke løftet sit ansvar i forbindelse med kundens medvirken Observation Konsekvens Dankosts samarbejde med Fælleskøkkenet har ikke været optimal Observation Konsekvens Uddannelse af brugere er ikke gennemført i henhold til kontrakt Observation Konsekvens Dankosts direktør går udenom Fælleskøkkenets ledelse Observation Konsekvens Sammenfatning Udbud og kontrakt De økonomiske udbudsbetingelser Observation Konsekvens Prisvurdering Endelig Version 5 Side 2/54

5 5.2.1 Observation Konsekvens Kravspecifikationen tilsidesætter gennemsigtighedsprincippet Observation Konsekvens Kravspecifikationen er vag med mange info krav og ikke testbare krav Observation Konsekvens Den vindende leverandør har ikke tidligere løst en opgave i denne kompleksitet Observation Konsekvens Klagesag om udbuddet ved klagenævnet anlagt af Maxys / Solid Observation Konsekvens Påklage af udbudsmaterialets formelle egnethed ved BDO / Anova Observation Konsekvens Regionen forbyder Fælleskøkkenet at tilkøbe ydelser fra Dankost med begrundelse i problemer med udbuddet Observation Konsekvens Sammenfatning Fælleskøkkenets interne risici Fælleskøkkenets indsigt i Dankost Pro Observation Konsekvens Fælleskøkkenets leverandørstyring Observation Konsekvens Tilbudt specialudvikling Tilbudt specialudvikling til Dankost Pro er allerede udviklet Observation Bilag Bilag 1 Spørgsmål / svar til udbuddet Bilag 2 Afgørelse fra klagenævnet for udbud Bilag 3 Udbudsbekendtgørelse Bilag 4 Plan for udbudsevaluering Bilag 5 Betalingsplan og udgifter Endelig Version 5 Side 3/54

6 Bilag 6 Mail fra Mogens Fonseca Bilag 7 Funktionelle mangler Bilag 8 Brev fra Regionen vedrørende møde om BDOs klage til denne Bilag 9 Brev fra Hans Elmquist til Ninna Bondehøj Bilag 10 Spørgsmål / Svar fra interviewrunde Bilag 11 Kendelse fra klagenævnet for udbud af 20. maj Bilag 12 Henvendelse fra BDO / Anova til Regionen vedrørende udbuddets lovlighed Bilag 13 Svar fra Regionen på henvendelse fra BDO / Anova til regionen vedrørende udbuddets lovlighed Bilag 14 Mail fra Michael Nørgaard til Anne Marie Østergaard Bilag 15 Kommentarer fra interessenterne Endelig Version 5 Side 4/54

7 1 Indledning Region Sjælland (herefter Regionen ), Guldborgsund og Lolland kommuner er i 2011 gået sammen om at udbyde et køkkenstyringssystem til Region Sjælland og det nye Fælleskøkken. Fælleskøkkenet har til opgave at producere mad til plejecentrene og fritvalgsborgerne i de to kommuner, samt at producere mad til Oringe i Vordingborg og Nykøbing Falster sygehus i Region Sjælland, der er placeret i området. Udbuddet resulterede i, at man valgte virksomheden Dankost Aps som leverandør og implementør af køkkenstyringssystemet til Regionen og til Fælleskøkkenet. Devoteam er blevet bedt om at belyse ovenstående proces samt dokumentere observationer og vurderinger i herværende rapport. Devoteams opdragsgiver er Fælleskøkkenets bestyrelse og rapporten udarbejdes til orientering af Fælleskøkkenets interessentskab, bestyrelse og ledelse. Rapporten er blevet udarbejdet i 2 versioner: et udkast og en endelig rapport. For den endelige rapport er Fælleskøkkenets interessenter blevet enige om følgende formålsformulering: Der er enighed om, at hensigten med rapporten fra Devoteam alene er gensidig belysning af de meget komplicerede udfordringer, der følger af at skulle etablere og idriftsætte et højteknologisk storkøkken. Den omfattende kompleksitet derved gør, at det er vigtigt at registrere viden om forhold i opstartsprocessen, som har givet særlige udfordringer. Udkastet til rapporten blev udarbejdet uden involvering af Region Sjælland. Fælleskøkkenets bestyrelse præciserede det fortsatte kommissorium til Devoteam for den endelige rapport med følgende: At sikre færdiggørelsen af rapporten primært med de bidrag der mangler fra regionen. At den færdige rapport fra Devoteam forelægges bestyrelse og ejerkreds samlet Den endelige formålsformulering for rapporten blev af interessenterne yderligere uddybet med følgende formulering (citat fra efterfølgende præcisering på mail):...vi var samtidig enige om at dette reviderede opdrag var rundt i sin formulering, og at det måske var nyttigt med den konkretisering, som Devoteam tilvejebragte, nemlig at scopet i praksis ville koncentrere sig omkring IT-leverancen i forbindelsen med etablering af Fælleskøkkenet og klargøring til drift. Devoteam bekræftede, at deres scope for undersøgelsen ville være det historisk, bagudrettede vedr. det hidtidige forløb og årsagerne til de nuværende problemer og ikke det fremadrettede mht. den fremtidige drift. Derfor vil rapporten og fremlæggelsen af den ikke omfatte de drøftelser og forhandlinger, der pt. foregår mellem Fællleskøkkenet og Region Sjælland i regionens egenskab af aftager af Fælleskøkkenets produkter Rapporten er udarbejdet af Palle Simonsen og Henrik Jordt Devoteam samt reviewet af Partner hos Devoteam Søren B. Sørensen og Advokat hos Bird&Bird Anders Wernblad, der ligeledes har verificeret og godkendt alle juridiske vurderinger. Nærværende rapport er dokumentationen af Devoteams vurdering ud fra det på skrivetidspunktet tilgængelige materiale, men er ikke udarbejdet med henblik på at kunne være et juridisk responsum. Endelig Version 5 Side 5/54

8 1.1 Metode Den anvendte fremgangsmåde har været: Vurdering af den konkrete leverance. Vurdering af implementeringsforløbet. Vurdering af samarbejdet mellem leverandør og kunde. Vurdering af det aftalemæssige grundlag. I gennemgang af det tilgængelige materiale har Devoteam anvendt følgende metodik: Indsamling af dokumentation og interview med informanter: o o o o Kategorisering af dokumentation. Interview med informanter i Fælleskøkkenet og enkelt medlemmer af den tidligere bestyrelse. Interview med Region Sjælland særligt vedrørende udbud og valg af Dankost. Dokumentationen af alle interviews er valideret af de respektive informanter. Møder med Dankost vedrørende indgåelse af aftale om leverancemuligheder til 1. december 2014 samt Dankosts projektledelse. Afrapportering i udkast. Internt review. Juridisk vurdering. Kommentering hos interessenter. Afrapportering i færdig form. Ved vurderingen er anlagt Dansk it s kodeks for god leverandørskik Særlige forhold I denne undersøgelse er der følgende specifikke forhold: Grundet den hurtige opsigelse af Dankost har det ikke været muligt, at verificerer observationer med Dankost udover visse observationer vedrørende projektledelse. Dokumentation har i væsentligt omfang været papirbaseret og er fremkommet løbende i processen, hvor Fælleskøkkenet og Guldborgsund it har været behjælpelige. Vi oplever ikke, at der er noget information, der er blevet os forholdt. Nogle af de indhentede spørgsmål / svar er ikke anvendt i hovedrapporten, da de enten ikke bibringer nye oplysninger eller forstærker allerede indhentede fakta. Alle spørgsmål / svar fra interviewrunden kan findes i Bilag 10. Undersøgelsen er lavet på baggrund af den dokumentation der var tilgængelig i skrivende stund (Version I: og Version II: ). Af menneskelige hensyn har vi valgt ikke at interviewe tidligere køkkenchef Anne Marie Østergaard (AM). 1.2 Ledelsesresume Devoteam har gennemført sin analyse, ved at fokusere på følgende områder: Leverancens indhold og kvalitet Kontrakten og leverandørens opfyldelse heraf Endelig Version 5 Side 6/54

9 Samarbejdet mellem Fælleskøkkenet og Dankost Gennemførslen af den bagvedliggende udbudsforretning Samlet set står man med et produkt, Dankost Pro, der er indkøbt under forhold der har medført klage og medhold ved klagenævnet for udbud og medhold i Regionen, der er implementeret med en lang række alvorlige procesmæssige mangler, der har en række systemmæssige mangler og der kun i ringe grad understøtter den tiltænkte arbejdsgang i Fælleskøkkenet. Konsekvensen for Fælleskøkkenet er, at man har måttet kompenserer for den mangelfulde leverance med manuel indtastning, kontrol og beregninger med de deraf følgende risici under indkøring og produktion, at man derved har bragt sine kundeforhold i fare pga. af den mangelfulde systemleverance samt, at den dårligt styrede implementeringsproces har været en arbejdsmæssig og psykisk belastning for de ansatte Leverancens indhold og kvalitet Om Leverancen er der følgende bemærkninger: Systemet er så mangelfuldt, at Fælleskøkkenet er tvunget til at kompenserer for den mangelfulde funktionalitet med ekstra manuelt arbejde og kontrol og med den deraf følgende merudgift og risiko for manuelle fejl, der kan koste mangelfulde leverancer fra køkkenet til køkkenets kunder med mulige økonomiske, juridiske og prestigemæssige følger for Fælleskøkkenet. Der kan konstateres mangler på områder, der alle er specificeret i kravspecifikationen. Dankost tager sig i nogle tilfælde betalt for at leverer en ydelse, der allerede burde være indeholdt i systemet jvnf. kravspecifikationen. Dankost har afgivet tilbud for sådan udvikling for i alt DKK Dette drejer sig om: o o Dankost Pro er ikke i stand til at udarbejde og udregne samlet liste over daglig produktion. Denne liste kan kun genereres for hver kundekategori og skal derefter sammentælles manuelt. Dankost Pro er ikke i stand til at udarbejde udportioneringslister som tager højde for mindst muligt spild af emballage og mad. Det ses ofte i tilsvarende projekter, at mangelfuld projektgennemførelse, dårligt samarbejde, manglende leverandørerfaring og vage kravspecifikation medfører denne type konstaterede mangler i den leverede løsning Kontrakten og leverandørens opfyldelse heraf Implementeringsforløbet har været vanskeliggjort af, at Fælleskøkkenet reelt ikke har været bemandet indtil september Derudover har fraværet af udførelsen af samtlige checkpunkter i den underliggende kontrakt K01 samt af leverandørens manglende projektstyring og opfølgning på kundens deltagelse medført, at der dels ikke har været mulighed for at følge op eller vurderer leverandørens leverancer og dels at kunden ikke i tide har kunnet reagerer på den manglende deltagelse. Om implementeringsforløbet er det Devoteams vurdering at: Implementeringen af det vundne udbud har ikke været gennemført i henhold til den anvendte kontrakt K01 s bogstav eller ånd. Herunder at de helt selvfølgelige og nødvendige faser eller prøver ikke har været gennemført. Leverandøren har ikke evnet at planlægge og estimere projektet. Leverandøren har ikke leveret den aftalte projektstyring. Leverandøren har ikke opfyldt sit rådgivningsansvar eller sit meddelelsesansvar overfor kundens ledelse, herunder kundens styregruppe. Undervisningsforløbet har været afholdt i et tomt system med ringe aktiv deltagelse og har været helt utilstrækkeligt til at forberede Fælleskøkkenets medarbejdere på anvendelsen af Dankost Pro. Fakturering af ydelser kan ikke matches mod betalingsplanen på tekst, men alene på gætteværk ud fra beløbsstørrelser. Endelig Version 5 Side 7/54

10 Dankost har gennem sin adfærd overfor Fælleskøkkenet skabt et dårligt samarbejdsklima bl.a. gennem manglende planlægning, trusler om opsigelse, manglende fokus på Fælleskøkkenets indsigelser og henvendelser udenom aftalte kanaler. Med mindre der overbevisende kan redegøres for den manglende afklaring, de manglende prøver, den manglende projektledelse, den manglende planlægning og den uortodokse fakturering, bør Fælleskøkkenet overveje mulige retslige skridt., herunder erstatning og forholdsmæssigt afslag Samarbejdet mellem Fælleskøkkenet og Dankost Samarbejdet mellem Dankost, specielt personificeret igennem Direktør Nils Grønfeldt, og Fælleskøkkenet, har på mange måder været mangelfuldt og belastet: Der findes flere eksempler på at Dankost har truet Fælleskøkkenet med opsigelse af aftale, o.l. Dankost s samarbejdsmetoder bærer præg af pres og urimelige tidsfrister idet Dankost påstår at Fælleskøkkenet skal underskrive aftaler med meget kort frist hvis man vil nå leverancer. Dankost kommunikere med ansatte i Fælleskøkkenet og ikke med ledelsen, eksempelvis for at få godkendt leveranceplaner. Dankost henvender sig til bestyrelsen udenom køkkenets ledelse Dankost forlanger, at frikendelse af Dankost for Fælleskøkkenets problemer udsendes på Fælleskøkkenets papir Devoteam kan ikke vurdere hvad der er årsag og hvad der er virkning, men vi er overraskede over at en professionel leverandør benytter sig af de beskrevne metoder og at vi ikke har kunnet finde tegn på, at man har forsøgt at bedre samarbejdsklimaet Gennemførslen af den bagvedliggende udbudsforretning Udbuddet har været gennemført under etableringen af Fælleskøkkenet, der har været et meget stort og krævende projekt for de involverede, med mange forskellige faglige områder i spil. Fælleskøkkenet har valgt at gå med i Region Sjællands samtidige udbud af køkkenstyringssystem. Et udbud, der i den samlede økonomiske ramme for Fælleskøkkenet, spiller en mindre rolle. Om udbuddet bemærkes: Udbuddet har været styret af Region Sjælland, der har haft ledelsen af udbuddet og styregruppen for udbudsprojektet og bl.a. har bidraget med udbudsfaglig assistance. Fælleskøkkenet har været inddraget i processen; har bidraget med egne krav og har medvirket ved evaluering af byderne. Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Region Sjælland finder ikke denne beskrivelse fyldestgørende jf. bemærkninger til kapitel 5 indledningen. Kravspecifikationen har en række alvorlige mangler og er kun i meget ringe grad egnet til objektivt at vurderer indkomne tilbud og efterfølgende vurderer, om den resulterende leverance er leveret. Efter udsendelse af udbudsmaterialet, men før tildelingen, blev Region Sjælland af en af bydernes advokat advaret om at udbuddet næppe var lovligt og burde annulleres i den pågældende udformning. Region Sjælland valgte ikke at følge denne henstilling. Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Endelig Version 5 Side 8/54

11 Region Sjælland finder ikke denne beskrivelse fyldestgørende jf. bemærkninger til kapitel 5,3. Efterfølgende er der klaget over udbuddet til Klagenævnet for udbud og direkte til Region Sjælland. De klagende konsortier får medhold i deres klage over udbudsproces og tildeling hos henholdsvis Klagenævnet for udbud og hos Region Sjælland. I klagenævnets afgørelse hedder det direkte at: De anførte overtrædelser af udbudsreglerne ved udformningen af udbudsbetingelserne har en sådan karakter, at udbudsbetingelserne ikke var egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning.. Som følge af den direkte klage fra BDO / Anova til Regionen forbyder Regionen Fælleskøkkenet ved mail d. 18. september 2013 at gøre brug af en option vedrørende konsulentbistand og indtastning. Uanset at Regionen opbløder dette væsentlig ved mail af 3. oktober 2013 kan det konstateres, at Fælleskøkkenet efterfølgende ikke har anvendt den pågældende option før d Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Region Sjælland finder ikke denne beskrivelse retvisende jf. bemærkninger til kapitel 5,8. Vi kan ikke vide, om en lovlig tildeling ville have medført valg af anden leverandør end Dankost. Men vi kan konstatere, at tildelingen ikke har været lovlig, at kravspecifikationen er uegnet til udbud og efterfølgende leveranceopfølgning, samt at den valgte leverandør Dankost, ikke har leveret en brugbar løsning til Fælleskøkkenet. Vi kan også konstatere, at Fælleskøkkenet har reageret på Region Sjællands henvendelse vedrørende brug af optioner, men vi kan ikke vide, om det er henvendelsen, den efterfølgende konsultation med Dankost, en kombination af disse eller noget helt tredje der gør, at Fælleskøkkenet vælger ikke at benytte sig af optionen i en længere periode, men vi kan konstatere, at Fælleskøkkenet i slutningen af 2013 står i en situation, hvor man med den på det tidspunkt gennemførte implementering af køkkenstyringssystemet, ikke kan honorere sine aftaler med interessenterne. 2 Faktuelt forløb Herunder ses den tidslinje vi har kunnet afdække: Endelig Version 5 Side 9/54

12 Dato Uge Hændelse Dato Tilbud modtages fra bl.a. BDO/Anova, Dankost og Maxys/Solid Tilbudsvurdering Sammenfatning (Mogens + AK) Indstilling (MFP+HJ+AAD+AK) Kontraktunderskrivelse, Fælleskøkkenet Afklaringsfase 26/3-17/ Deadline for kundens udtræden Installationsprøve Uge 19 Overtagelsesprøve Uge 22 Driftsprøve Uge 26 BDO/Anova får medhold over klage om udbuds brugbarh. i Regionen Regionen forbyder Fælleskøkkenet at købe nødvendige ekstraydelser Maxys får medhold i klagenævnet over udbudets brugbarhed Fælleskøkken kun bemandet m. chef Forevisning af DK i Kbh for 2 fremt. medarb Undervisning i Dankost aftales for sept Instruktioner om klient inst. fra KrW Tekn. bedes om at fortsætte m. Dankost Rykkermail om udd /8 An => DK Udd aftales til 28 & 29 aug Fælleskøkken bemandes Tilbud om vagtordning fra GBS it Dialog om dataoverførsel - udd nævnes DK kan ikke indlæse data fra gl. sys DK rykker for teamviewer (fjernstyring t supp) Teamviewer i gang Mail om scan, GPS, etiket labels (hængepert.) Internet klar og så ikke Annm -> Strk. Kopi af de gamle systemer Nibo beder on hjælp til backup af Annova IP (netforbindelsen) synes etableret FK indvies Køkkenchef fritstilles C-C-G anbefaler region og Fælleskkøkken at købe Dk tillægsydelser Betaling st.? Betaling st. installationsdag? Betaling st. kundens udtræden? Betaling st. overtagelsesdag? Betaling for projekt stop- og start efter aftale med Region Betaling st. driftsprøve rate 1? Hotline bet. Frem til 1/ Bet. Rådg. samt Specialindt ifm. scannerløsn Betaling st. driftsprøve rate Script import borgere, fritvalgsomr Bet. Rådg. samt Specialindt ifm. scannerløsn betalinger tilbageført fra Driftsgodkendelse v. Regionen ) Punkter og faser markeret med lys grøn er nævnt i kontrakten, men vi har ikke kunnet finde dokumentation for deres afholdelse. 2) Udbuddet blev annonceret Endelig Version 5 Side 10/54

13 3 Leverancens indhold og kvalitet Under dette hovedpunkt behandles observationer som omhandler manglende funktionalitet i Fælleskøkkenets Dankost Pro eller fejl i implementerede funktionalitet i Fælleskøkkenets Dankost Pro system. 3.1 Manglende levering af funktionalitet Observation Fælleskøkkenet har identificeret nogle krav, fra udbuds kravspecifikationen, som ikke er opfyldt i Fælleskøkkenets nuværende installation af Dankost Pro. Da den i kontrakten betingede afklaringsfase ikke ser ud til at have fundet sted er der ikke en produktspecifik kravspecifikation som detaljere og beskriver krav yderligere. Der er ikke fundet tegn på, at man tidligere har gjort krav gældende mod Dankost for manglende funktionalitet. I Bilag 7 redegøres for de fundne funktionelle mangler Konsekvens Den vage kravspecifikation, den manglende afklaringsfase og de manglende tests gør det svært at holde leverandøren op på mangelfulde leverancer. Leverandøren skal under alle omstændigheder have mulighed for at foretage afhjælpning af manglerne, før egentlige misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende. 3.2 Manglende levering af dokumentation Observation I kontraktens bilag 4 pålægges leverandøren at levere følgende dokumentation: Systemdokumentation Driftsvejledning Installationsvejledning Brugerdokumentation Vi har ikke fundet tegn på Systemdokumentation, Driftsvejledning og Installationsvejledning og direkte forespurgt har Guldborgsund it heller ikke modtaget disse Konsekvens Kontrakten er ikke overholdt. Kunden kan ikke selv installerer eller drifte løsningen uden Dankosts mellemkomst. 3.3 Dankost Pro kan ikke producere retvisende sammentællingslister Observation Fælleskøkkenets Dankost Pro installation er ikke i stand til at udarbejde samlet liste over daglig produktion. Denne liste kan kun genereres for hver kundekategori og skal derefter sammentælles manuelt. Kundekategorierne er beskrevet i udbudsmaterialet og er således ikke ukendt for Dankost. Dankost mener sig ikke desto mindre berettiget til at tage sig betalt for at tilføje denne funktionalitet og har afgivet tilbud herom på DKK , Konsekvens Ekstra manuelt arbejde til indtastning og kontrol, der koster Fælleskøkkenet tid og penge Endelig Version 5 Side 11/54

14 Risiko for fejl, der koster yderligere tid, penge og i værste fald manglende leverancer, efterbetalinger og prestigetab. Betaling for funktionalitet, der allerede burde være tilstede i systemet. Leverandøren har ikke leveret det lovede. 3.4 Dankost Pro har ikke den forventede statistikfunktionalitet Observation Fælleskøkkenets Dankost Pro installation er ikke i stand til at udarbejde de brugs- og nøgletalsstatistikker, som er forventet af Fælleskøkkenet. I kravspecifikationen er disse muligheder alene beskrevet som infokrav. Mulige brugs- og nøgletalsstatistikker er beskrevet i leverandørens svar på kravspecifikationen og er således ikke ukendt for Dankost Konsekvens Leverancen lever ikke op til det lovede i medfør af leverandørens besvarelse af kravspecifikationen. Man kan ikke opfylde sine forpligtigelser med den leverede vare. Leverandøren har ikke leveret det lovede. 3.5 Dankost Pro forårsager unødigt spild ved generering af udportioneringslister Observation Fælleskøkkenets Dankost Pro installation er ikke i stand til at udarbejde udportioneringslister, som tager højde for mindst muligt spild af emballage og mad. Beregningen og udarbejdelsen af udportioneringslister er beskrevet i manualen til Dankost Pro og er således ikke ukendt for Dankost. Dankost har tilbudt Fælleskøkkenet at foretage specieludvikling af en løsning, som tager højde for mindst muligt spild af emballage og mad til DKK , Konsekvens Ekstra manuelt arbejde til korrigering og kontrol, der koster Fælleskøkkenet tid og penge Risiko for fejl, der koster yderligere tid, penge og i værste fald manglende leverancer, efterbetalinger og prestigetab. Betaling for funktionalitet, der allerede burde være tilstede i systemet. Leverandøren har ikke leveret det lovede. 3.6 Dankost Pro kan ikke benyttes til datospecificering af deadlines Observation Fælleskøkkenets Dankost Pro installation benytter ikke datospecificerede deadlines og kan derfor ikke benyttes til specificering af deadlines på helligdage. Kravet om datospecificerede deadlines er beskrevet i udbudsmaterialet og er således ikke ukendt for Dankost. Endelig Version 5 Side 12/54

15 3.6.2 Konsekvens Det leverede overholder ikke et af kravspecifikationens ufravigelige krav. Ekstra manuelt arbejde til korrigering og kontrol, der koster Fælleskøkkenet tid og penge Leverandøren har ikke leveret det lovede. 3.7 Dankost Pro kan ikke benytte mere end 4 TF-koder Observation Fælleskøkkenets Dankost Pro installation er ikke i stand til at benytte mere end 4 TF-koder og gør således separation af alle Fælleskøkkenets kunder umulig. Fælleskøkkenets kunder er beskrevet i udbudsmaterialet og er således ikke ukendt for Dankost Konsekvens Ekstra manuelt arbejde til afhjælpning af manglen, der koster Fælleskøkkenet tid og penge Leverandøren har ikke leveret det forventede. 3.8 Sammenfatning Leverancen er mangelfuld på områder, der alle er specificeret eller nævnt i kravspecifikationen. Dankost tager sig i nogle tilfælde betalt for at leverer en ydelse, der allerede burde være indeholdt i systemet jvf. kravspecifikationen. I alt merudvikling for DKK ,- Fælleskøkkenet er tvunget til at kompenserer for den mangelfulde funktionalitet med ekstra manuelt arbejde og kontrol og med den deraf følgende merudgift og risiko for manuelle fejl, der kan koste mangelfulde leverancer fra køkkenet med mulige økonomiske, juridiske og prestigemæssige følger. Det kan ikke udelukkes, at den mangelfulde projektgennemførelse, det mangelfulde samarbejde, leverandørens manglende erfaring og den vage kravspecifikation er en medvirkende årsag til disse uheldige forhold. Fælleskøkkenet bør undersøge i hvilket omfang der kan gøres krav gældende mod Dankost for mangelfuld leverance. Endelig Version 5 Side 13/54

16 4 Implementering Under dette hovedpunkt behandles observationer som omhandler implementeringen af det vundne udbud herunder forhold omkring Dankosts leverancer, leveranceproces og samarbejde. 4.1 Afklaringsfasen er ikke gennemført for Fælleskøkkenet Observation Kontrakten mellem Fælleskøkkenet og Dankost er en K01 kontrakt hvilket medfører at kravspecifikationen, fra udbuddet, skal præciseres og suppleres således, at den er retvisende i forhold til kundens krav og behov dette kaldes afklaringsfasen. Denne nye kravspecifikation skal aftales og underskrives at såvel leverandøren (Dankost) som kunden (Fælleskøkkenet). Der er ikke fundet materialer som viser eller understøtter at denne afklaringsfase er gennemført ligesom der ikke foreligger en aftalt / underskrevet ny kravspecifikation Konsekvens En manglende afklaringsfase er en helt klar fejl i et K01 forløb. Når kravspecifikationen som i dette tilfælde er meget vag grænsende til ubrugelig er der tale om en decideret katastrofe, der kun kan afværges med et meget velfungerende samarbejde med en velfungerende leverandør. I dette forløb hvor man bl.a. har været nødt til at fritstille den ansvarlige chef, hvor Fælleskøkkenet af Regionen har fået forbud mod at indkøbe nødvendige ydelser og hvor samarbejdet med leverandøren, efter det oplyste, ikke har fungeret, har det været endog meget vanskeligt at få noget godt ud af situationen. Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Region Sjælland finder ikke denne beskrivelse retvisende jf. bemærkninger til kapitel 5, Overtagelsesprøve ikke gennemført for Fælleskøkkenets Dankost Pro Observation Efter leverandøren har gennemført opsætning og konfiguration af Fælleskøkkenets Dankost Pro installation skal leverandøren gennemføre en Overtagelsesprøve med kundens aktive deltagelse hvor leverandøren igennem test viser at de funktionelle krav til Fælleskøkkenets Dankost Pro system, jævnfør den nye kravspecifikation lavet i Afklaringsfasen, er opfyldt. Resultatet af denne prøve skal godkendes eller forkastes af kunden (Fælleskøkkenet). Der er ikke fundet materialer som viser eller understøtter at denne prøve er gennemført. Efter gennemført Overtagelsesprøve starter en garantiperiode på 12 måneder gældende fra godkendelsen af Overtagelsesprøven indenfor hvilken kunden kan ophæve kontrakten såfremt der konstateres væsentlige mangler Konsekvens Uden overtagelsesprøve kan man ikke verificere om man har modtaget den forventede / specificerede ydelse og man kan formelt set ikke starte garantiperioden. Der er tale om en usædvanlig og katastrofal mangel ved processen. Endelig Version 5 Side 14/54

17 4.3 Driftsprøve ikke gennemført for Fælleskøkkenets Dankost Pro Observation Efter at systemet er idriftsat skal det bevises at Fælleskøkkenets Dankost Pro installation lever op til de stabilitetskrav som fremgår at kontrakten. Driftsprøven gennemføres af kunden med bistand fra leverandøren ved at der over en periode måles på stabilitet som sammenlignes med den kontraktuelle forpligtelse. Driftsprøven løber indtil godkendelseskriterierne er opfyldt, eller indtil kunden hæver kontrakten efter bestemmelserne herom. Der er ikke fundet materialer som viser eller understøtter at denne prøve er gennemført Konsekvens Uden driftsprøve kan man ikke verificere om det modtagne teknisk set er stabilt eller kan performe dvs. samlet set overholde de driftsmæssige krav og man kan ikke følgelig heller ikke ophæve kontrakten på grund af væsentlige mangler som følge af manglende opfyldelse af driftskravene, hvis disse ikke efterprøves. Der er tale om en usædvanlig og katastrofal mangel ved processen. Uanset Dankost som projektansvarlig er ansvarlig for den manglende iværksættelse af driftsprøven, bærer Fælleskøkkenet et vist medansvar, da det er Fælleskøkkenet, som selv er ansvarlig for at gennemføre driftsprøven. 4.4 Betalinger til Dankost Pro har ikke fulgt leverancer Observation Betalinger for ydelser leveret under en K01 kontrakt skal følge en betalingsplan og betalingen af de enkelte rater er afhængig af specifikke milepæle / leverancer i implementeringsforløbet. Betalinger fra Fælleskøkkenet til Dankost ser ud til at have fulgt den oprindelige Implementeringsplan men har ikke fulgt milepæle eller leverancer. Dog kan fakturateksten i reglen ikke genfindes i betalingsplanen, hvorfor det alene er beløbene der gør, at man kan gætte sig frem til, hvilke ydelser der synes at være blevet betalt for. (Se Bilag 5) Konsekvens Da man tilsyneladende har betalt for ikke-leverede ydelser og prøver står man i værste tilfælde juridisk set i en situation, hvor man kan bedømmes til de-facto at have accepteret disse, medmindre det er klart, at Fælleskøkkenet ikke har været forpligtet til at foretage de pågældende betalinger. 4.5 Plan for implementering af Dankost Pro ved Fælleskøkkenet var ikke realistisk Observation Efter det oplyste fra Fælleskøkkenets personale, svarer implementeringsplanen til implementering af een kommune. Der er ikke fundet opdaterede / nyere Implementeringsplaner hvilket kunne være aftalt mellem Fælleskøkkenet og Dankost Konsekvens Hvis man prøver at eksekverer efter en urealistisk implementeringsplan sætter Leverandøren både sine egne folk og kundens folk i en umulig situation og under et pres, der næppe gavner samarbejdet. Ultimativt kan man risikerer at stå med et kuldsejlet projekt. Endelig Version 5 Side 15/54

18 4.6 Mangelfuld projektstyring fra leverandøren Observation I udbudsmaterialet pointeres, at det er forventet, at leverandøren kan leverer professionel projektledelse. Kunden anvender i dag en Prince2 baseret IT - projektmodel, så det forventes, at Tilbudsgiveren har en grundlæggende viden om Prince2 samt udarbejder planlægningsgrundlaget og en tidsplan i henhold til metoden Overordnet set er der ved gennemgang af projektets hidtidige dokumentation ikke fundet tegn på, at der er foregået projektledelse i hverken større eller mindre grad. Herunder hverken reviderede tidsplaner, statusrapporteringer, issue logs, milepæls planer, milepælsafleveringer, risiko vurdering eller risiko log. Dette undrer såre, da Dankost i deres besvarelse af udbuddet har skrevet under på at have Prince 2 projektledelse, hævder at anvende dele af Prince 2 samt have Prince 2 certificerede practitioners Dankost hævder senere selv på møde d. 8. september 2014 med Fælleskøkkenet, deres advokat og Devoteam, at de ikke har professionel projektledelse. Først efter betydeligt pres, herunder flere møder og påmindelsesmails, et det d. 14. september 2014 lykkes at få genkendelige projektledelsesdokumenter fra Dankost. Der er ikke tegn på, at der har været indkøbt projektledelsestøtte til Fælleskøkkenet Konsekvens Leverandørens mangelfulde projektleder evner har følgende konsekvenser: - Økonomisk risiko for merforbrug hos kunde og leverandør. Eksemplificeret i den netop forkastede konsulentaftale til på yderligere 600 timer. - Leverance kvalitet og leverancesikkerheds risici idet en manglende beskrivelse ikke gør det muligt at følge op på leverandøren. - Tidsmæssig risiko idet evnen til at planlægge samt håndtere risici ikke ser ud til at være tilstede ved Dankost. Uden en stringent og professionel projektledelse er det meget vanskeligt at gennemføre et projekt, der efter det oplyste synes at ligge ud over leverandørens erfaringsbase, i en nydannet organisation under opbygning og forandring. Om dette er forklaringen på de manglende prøver og den manglende funktionalitet kan vi ikke vurderer, men det er ikke usandsynligt, at dette forhold er stærkt medvirkende til den nuværende situation for Fælleskøkkenet. Der er som følge af den mangelfulde projektledelse gjort krav gældende overfor Dankost Aps fra Fælleskøkkenet Leverandøren har underestimeret kundens involvering Observation Leverandøren skal i kontrakten (Bilag 6, pkt 3 og 4) anføre deltagelse af nøglepersoner samt aktiviteter som er særligt ressourcekrævende, og i hvilket omfang, som Fælleskøkkenet skal forventes at deltage. Leverandøren angiver i kontrakten at: kundens projektleder skal anvende 50% af sin almindelige arbejdstid i gennemførelse af kontrakten. IT fagligt personale skal anvendes i samlet 16 mandedage. Projektdeltagere skal anvendes i samlet 11 mandedage. Derudover skal 6-9 superbrugere anvende 4-5 dage på at blive uddannet. Ud over den angivne deltagelse af kundens projektleder må specielt projektdeltagernes deltagelse anses for urealistisk lav for en implementering med det mål at kunden skal kunne anvende Dankost Pro til at understøtte den daglige drift af Fælleskøkkenet og dennes kunder. Fælleskøkkenet har tilsyneladende ikke gjort gældende overfor Dankost, at estimaterne for kundens deltagelse har været for lave. Endelig Version 5 Side 16/54

19 4.7.2 Konsekvens Med en underestimeret tidsplan og en underestimeret deltagelse fra kundens side er det endog meget vanskeligt at gennemføre et projekt af denne kompleksitet. Koblet med den mangelfulde projektledelse, tidsestimering og estimering af kundens deltagelse, er kunden blevet påført væsentligt forøgede omkostninger sammenlignet med Dankosts estimater. Et krav herom mod Dankost er imidlertid usikkert, idet overskridelsen af estimaterne tilsyneladende ikke er blevet påberåbt af Fælleskøkkenet. 4.8 Leverandøren har ikke løftet sit ansvar i forbindelse med kundens medvirken Observation Under den anvendte kontraktform (K01) bilag 6 pkt.7 fremgår følgende: Hvis kunden ikke yder den ovenfor beskrevne medvirken skal leverandøren straks gøre kundens projektleder opmærksom på dette. Hvis kunden herefter fortsat ikke deltager som forudsat, skal leverandøren skriftlig orientere styregruppen herom. Der er ikke fundet tegn på at leverandøren (Dankost Aps) har overholdt denne del af kontrakten Konsekvens Såfremt leverandøren ikke gør kunden opmærksom på disse forhold, er det umuligt for kundens ledelse at reagerer og dermed prioriterer og tilfører de fornødne ressourcer. 4.9 Dankosts samarbejde med Fælleskøkkenet har ikke været optimal Observation Samarbejdet mellem Dankost, specielt personificeret igennem Direktør Nils Grønfeldt, og Fælleskøkkenet, har på mange måder været mangelfuldt og belastet: - Der findes flere eksempler på at Dankost har truet Fælleskøkkenet med opsigelse af aftale, o.l. - Dankost s samarbejdsmetoder bærer præg af pres og urimelige tidsfrister idet Dankost påstår at Fælleskøkkenet skal underskrive aftaler med meget kort frist hvis man vil nå leverancer. - Dankost kommunikere med ansatte i Fælleskøkkenet og ikke med ledelsen, eksempelvis for at få godkendt leveranceplaner. - Dankost henvender sig til bestyrelsen udenom køkkenets ledelse (se eksemplet længere nede) - Dankost forlanger, at frikendelse af Dankost for Fælleskøkkenets problemer udsendes på Fælleskøkkenets papir Konsekvens Disse forhold giver et meget dårligt og stressende samarbejdsklima imellem Dankost og Fælleskøkkenet hvilket ikke er et godt grundlag for samarbejdet og tilliden mellem samarbejdsparter Uddannelse af brugere er ikke gennemført i henhold til kontrakt Observation Under kontraktens bilag 5 pkt. 1 fremgår det at Fælleskøkkenet er berettigeret til 15 dages uddannelse af max. 6 brugere pr. undervisningsdag. Derudover er der skrevet følgende i leverandørens (Dankost) forslag til en alternativ betalingsplan (dato ukendt): Omkring undervisningen, har der i tilbuddet været 15 undervisningsdage, som deles mellem Region Sjælland og Fælleskøkkenet med 7,5 undervisningsdage til her. Dette er der taget højde for i betalingsplanen. Endelig Version 5 Side 17/54

20 Der er dog ikke fundet tegn på at prisen i den alternative betalingsplan (som indeholder 7,5 undervisningsdage) er ændret i forhold til prisen i den oprindelige betalingsplan (som indeholder 15 undervisningsdage). Om undervisningen hedder det fra Fælleskøkkenets personale: 18. og 19. april 2013 Introduktion af i Dankost Pro foregik i Dankost lokalerne i København. Her deltog Annbritt, Birgitte, Ninna og køkkenchef og 20. september 2013 Undervisning og opstart på indtastning af råvarer i Dankost Pro. Her deltog Annbritt, Birgitte, Ninna og køkkenchef Vi er i tvivl om hvorvidt d. 25. og 26. september var undervisningsdage eller konsulentdage vi mener nok det var konsulentdage. Kvaliteten af undervisningen forløb på følgende måde : 18. og 19. april 2013 Var udelukkende en præsentation af hele systemet og samtidig en præsentation om evt. mulige udviklingsopgaver. [Red. Dette svarer til den periode der I K01 kontrakten er afklaringsfasen] og 20. september De 2 første dage var meget en gentagelse af dagene fra d. 18. og 19. april, hvor undervisningen foregik i en tom skabelon, på power point uden aktiv deltagelse fra vores side. D. 12 september ( 2. dagen) gav vi udtryk for, at vi gerne ville begynde at arbejde i systemet, med at indtaste relevante data. Derfor blev d. 19. og 20. september dage, hvor vi selv fik fingrene i bolledejen. Der har været afholdt en systempræsentation på de dage, hvor afklaringsfasen skulle have foregået. Undervisningen har været af ledelsesgruppen hvoraf kun én anvender systemet. Undervisningsforløbet har været afholdt i et tomt system med ringe aktiv deltagelse og har været helt utilstrækkeligt til at forberede Fælleskøkkenets medarbejdere på anvendelsen af Dankost Pro. Deltagerne på kurset var købt fri til kursusdeltagelsen, men gik efterfølgende tilbage til de respektive organisationer Konsekvens Med mangelfuld uddannelse af køkkenets personale i et tilsyneladende ufærdigt og/eller tomt system har Fælleskøkkenet stået med meget ringe muligheder for at benytte den indkøbte løsning Dankosts direktør går udenom Fælleskøkkenets ledelse Observation Dankost går uden om den konstituerede køkkenleder Ninna Bondehøj direkte til styregruppe og region, hvilket påkalder en kraftig reaktion fra den konstituerede køkkenleder: Endelig Version 5 Side 18/54

21 Konsekvens Denne opførsel fra en leverandør giver et meget dårligt grundlag for et konstruktivt samarbejde Sammenfatning Der er ikke fundet overbevisende tegn på, at implementeringen af det vundne udbud har været gennemført i henhold til den anvendte kontrakt K01 s bogstav eller ånd. Herunder at de helt selvfølgelige og nødvendige faser eller prøver har været gennemført. Der er ikke fundet overbevisende tegn på, at leverandøren har evnet at planlægge og estimerer projektet. Der er ikke fundet overbevisende tegn på, at leverandøren har leveret den lovede projektledelse. Der er ikke fundet overbevisende tegn på, at leverandøren har rygtet sit rådgivningsansvar eller sit meddelelsesansvar overfor kundens ledelse, herunder kundens styregruppe. Undervisningsforløbet har været afholdt i et tomt system med ringe aktiv deltagelse og har været helt utilstrækkeligt til at forberede Fælleskøkkenets medarbejdere på anvendelsen af Dankost Pro. Fakturering af ydelser kan ikke matches mod betalingsplanen på tekst, men alene på gætteværk ud fra beløbsstørrelser. I leverandørens samarbejde med Fælleskøkkenet er der bl.a. anvendt trusler om opsigelse, pistolsalg og henvendelser udenom aftalte kanaler. Det er meget usædvanligt at opleve så massive svigt, som der her er konstateret. Med mindre der overbevisende kan redegøres for den manglende afklaring, de manglende prøver, den manglende projektledelse, den manglende planlægning og den besynderlige fakturering, bør Fælleskøkkenet overveje yderligere forfølgning af mulige retslige skridt, idet krav om afhjælpning og forholdsmæssigt afslag allerede er fremsat, ligesom der er taget forbehold for erstatningskrav. Endelig Version 5 Side 19/54

22 5 Udbud og kontrakt Under dette hovedpunkt behandles observationer som omhandler udbuddet, kontrakt eller forhold som er en konsekvens af disse. Udbuddet blev annonceret i november 2012, vurderet i februar 2013 og vundet af Dankost Aps i marts Arbejdet var organiseret med: Mogens Fonseca Pedersen som tovholder under hele processen. Deltagelse af Køkkenchefen for Fælleskøkkenet, IT medarbejder fra Guldborgsund samt øvrige repræsentanter for Regionen. En styregruppe for udbuddet - dog uden Fælleskøkkenets deltagelse. Assistance fra en ekstern konsulent til at dække det IT faglige område. Denne konsulent var hyret af Koncern IT. Jurist ved Region Sjælland Hans Elmquist har lavet udbudsteknisk rådgivning. Det er således Region Sjælland der har lagt de store ressourcer i at styre og organisere arbejdet omkring udbuddet. Fælleskøkkenet har været involveret i kravspecifikation og bedømmelse af bydere og har bl.a. leveret krav omkring "pensionist mad" mm. Der er efter det oplyste ikke krav, fra Fælleskøkkenet, som Region Sjælland har undtaget fra kravspecifikationen ligesom det er oplyst, at Evaluering blev gennemført som en konsensus proces og varede lidt over en formiddag pr. tilbud. Alle 4 bydere blev gennemgået med deltagelse af Fælleskøkkenet. Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Devoteam omtaler på intet tidspunkt i dette kapitel rollefordelingen i forhold til kontraktindgåelsen. Dette på trods af, at det gentagne gange er præciseret fra Region Sjællands side at: man gennemførte et fælles udbud som dækkede Region Sjælland og Fælleskøkkenet,men at der blev indgået 2 uafhængige kontrakter: 1 kontrakt imellem Region Sjælland og leverandøren. 1 kontrakt imellem Fælleskøkkenet og leverandøren. Region Sjælland har ikke haft noget at gøre med indgåelse af kontrakt mellem Fælleskøkkenet og Leverandøren. Ved at undlade denne oplysning giver kapitel 5 i rapporten fejlagtigt det indtryk, at Region Sjælland skulle have stået for og have ansvaret for den kontrakt, som er indgået mellem Fælleskøkkenet og Dankost. Det er ikke tilfældet. Region Sjælland har meget tydeligt redegjort for, at der var tale om et udbud, hvor Region Sjælland godt nok leverede sekretariatsarbejdet, men hvor såvel Fælleskøkkenet som Region Sjælland deltog i beslutningerne om kravspecifikation og vurdering af de indkomne tilbud. Vi har også nævnt, at Fælleskøkkenet kun delvis valgte at deltage i de møder herom, de var indbudt til fmt. pga. af en prioritering fra køkkenets side i den hektiske opstart af køkkenet. Og vi har endelig klart præciseret, at Region Sjælland og Fælleskøkkenet efter evalueringen og valg af leverandør gik hver til sit og udarbejdede og underskrev hver sin kontrakt med Dankost. Ved at undlade at tage udgangspunkt i disse fakta, bliver hele Devoteams indfaldsvinkel til kapitel 5 skæv og bærer præg af at være en reminiscens fra det tidligere ufærdige udkast til rapport. Endelig Version 5 Side 20/54

23 Vurdering af advokat og Partner Anders Wernblad, Bird&Bird Nedenstående kommentar er udarbejdet af advokat og Partner Anders Wernblad, Bird&Bird. Devoteam foretager ikke juridiske vurderinger hvorfor disse vurderinger er udarbejdet af en uafhængig specialiseret advokat. Det er korrekt som anført af Regionen, at udbuddet blev gennemført som et fælles udbud. Eftersom indkøbet af nyt køkkensystem er sket i henhold til udbudsreglerne, har Fælleskøkkenet ikke haft mulighed for at ændre den kontrakt, som blev udbudt, og som tilbudsgiverne afgav tilbud på. Det har derfor ikke nogen selvstændig betydning, at: "Region Sjælland har ikke haft noget at gøre med indgåelse af kontakt mellem Fælleskøkkenet og Leverandøren." som fremhævet af Region Sjælland, idet Fælleskøkkenet som følge af udbudslovgivningen ikke har haft nogen mulighed for at ændre i kontrakten, bortset fra bagatelagtige forhold. Fælleskøkkenet har ifølge det for mig oplyste i øvrigt ikke på tidspunktet for udbuddet haft de fornødne ressourcer til at forholde sig kritisk til udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelser og udbudsmateriale. Det er således muligt, at man efter evaluering "gik hver til sit", men man udarbejdede ikke hver sin kontrakt, som det fremgår af Regionens kommentarer, bortset fra udprintning af kontrakt med eget navn. Kontrakten var derimod en del af udbuddet, hvor Regionen var ansvarlig for den praktiske gennemførelse. Det har derfor ikke nogen selvstændig betydning for udbudsprocessen, at man formelt set underskrev hver sin kontrakt med Dankost. Det afgørende er efter min opfattelse, hvorledes udbudsprocessen blev gennemført og ikke, at der formelt set blev indgået to selvstændige kontrakter med Dankost. 5.1 De økonomiske udbudsbetingelser Observation I spørgsmål / svar til Regionens udbud fremgår, at man sætter den økonomiske barre højere end de fleste leverandører på dette marked umiddelbart kan honorere alene (Se bilag 1) Hvis man sammenligner de tre leverandører på markedet vi har fundet, der funktionelt kan leverer den anfordrede løsning, får man følgende resultat: Besvarelse Anova Dankost Maxys Aktiver skal være mindst MDKK 1,5 heraf kun immaterielle anlægsaktiver for DKK Kan muligvis opfyldes Kan opfyldes Kan næppe opfyldes Soliditetsgrad kan ikke veksles til aktiver Kan muligvis opfyldes Kan opfyldes Kan næppe opfyldes Maxys er ifølge de tilgængelige regnskaber ikke i nærheden af at kunne opfylde nogle af betingelserne, men konsortiet Maxys / Solid kunne. Efter at man havde klaget til Regionen, medgav denne, at betingelserne var opfyldt. Ligeledes gik Anova og BDO sammen for bla. at kunne opfylde betingelserne og ligesom Maxys klagede Anova og BDO efterfølgende og fik medhold. Bedømmelsen er sket på 2011 regnskabet. Dankost har alene kunnet opfylde betingelserne med 2011 regnskabet, medens det kan konstateres, at der har været flere immaterielle anlægsaktiver end betinget i både 2010 og 2012 regnskaberne. For at belyse årsagen til disse krav er Region Sjælland spurgt om: Hvad er begrundelsen for kravet om aktiver / immaterielle aktiver? Endelig Version 5 Side 21/54

24 Hvortil der svares: Krav er opstået for at undgå enkeltmandsvirksomhed eller en meget finansiel dårlig funderet leverandør. Ekstern konsulent (it faglig funktion) har lavet dette krav og disse tal. Supplerende er der spurgt til: Hvorfor afviser man at veksle soliditetsgrad til aktiver i bedømmelsen? Hvortil der svares: Fastholdelse af ovenstående princip for at undgå [enkelt]mandsvirksomheder eller en finansiel dårlig funderet leverandør Konsekvens Begrundelsen om at undgå enkeltmandsvirksomheder o.lign. er en rationel begrundelse, der forventelig anvendes i et udbud, hvor man naturligt er interesseret i, at en fremtidig samarbejdspartner har tilstrækkelig finansiel soliditet. I dette udbud bemærkes at: Dankost er et økonomisk set meget solidt firma, der ikke har haft problemer med at opfylde de stillede krav. Maxys har ikke alene kunnet honorere kravene, men har i konsortiet sammen med Solid kunnet honorere disse. BDO og Anova har ligeledes indgået et konsortium, der har kunnet honorere kravene. Det er usædvanlig, at anvende aktiver frem for soliditetsgrad samt ikke at acceptere at veksle soliditetsgrad til aktiver, da formlen for soliditetsgrad er: egenkapital / aktiver. 5.2 Prisvurdering Observation Under vurderingen af pris i udbudsbetingelserne hedder det: Der gives en samlet vurdering fra 1 til 10 point for delkriteriet Pris, hvor 5 point er den forventede pris, mens 0 point gives det netop acceptable tilbud og 10 point gives til det bedst mulige tilbud. Kunden forventer en samlet økonomi for etablering, vedligehold og support i 4 år inklusiv begge installationer på kr., hvilket er den forventede pris, mens henholdsvis kr. og kr. udgør det bedste mulige og det netop acceptable tilbud. Den samlede bedømmelse for delkriteriet beregnes ud fra pointgivningen og vægtningen. Det er usædvanligt at se så nøjagtige priser i udbudsbetingelser. Derfor er Region Sjælland blevet spurgt om: Hvordan er beløbet fremkommet? Hvortil der svares: Beløbet er sat som den forventede pris, hvilket vil resultere i en middel værdi i vurderingen, mens den øvre og nedre grænse er den bedste og værst tænkelig pris. Det er beregnet pba. den anvendte prismodel. Derfor er det endt med et så eksakt tal. I spørgsmål/svar til udbuddet er der også spurgt ind til tallet (Bilag 1): Den samme beløbsmæssige forskel vægtes forskellig mellem og og mellem , da ikke er middelværdien af og m.a.o. en prisforskel på kr. vægtes forskellig i intervallet til og i intervallet: til Konsekvens En så eksakt pris er usædvanlig og uhensigtsmæssig da den især koblet med den ikke-liniære vægtning kan give anledning til forvirring, gætterier og mytedannelser under og efter en udbudsproces. Endelig Version 5 Side 22/54

25 5.3 Kravspecifikationen tilsidesætter gennemsigtighedsprincippet Observation I kravspecifikationen kan man læse følgende: Region Sjælland og Fælleskøkkenet I/S forventer, at systemet indeholder markant flere grundlæggende funktioner end beskrevet, hvilket burde fremgå af Leverandørens besvarelse af bl.a. kapitel 2, som indeholder de mere generelle og overordnede krav. For at belyse dette yderligere, er Region Sjælland spurgt om: Var man klar over, at betingelsen vedrørende kapitel 2 ville være en tilsidesættelse af gennemsigtighedsprincippet? Hvortil Regionen svarer: Nej - det var man ikke. Udbuddet blev gennemført ud fra Region Sjællands procedurer, som var gældende på det pågældende tidspunkt. Det kan konstateres, at Region Sjælland allerede under udbudsfasen, er blevet gjort opmærksom på, at udbuddet ikke var hensigtsmæssig udformet bl.a. på grund af brud med gennemsigtighedsprincippet Se Bilag 12 vedrørende korrespondance mellem BDO og Region Sjælland d og Af Regionens svar - Bilag 13 - fremgår også, at Regionen ikke på dette tidspunkt anerkendte problemet. Set i lyset af dette undrer regionens svar på spørgsmålet: Var der klager under denne fase? [udbudsfasen] hvortil Regionen svarer: Vi kender kun til spørgsmål/svar i udbudsperioden. Efter det oplyste, har Fælleskøkkenet ikke været vidende om henvendelsen fra BDO / Anova til Regionen Konsekvens Overtrædelse af gennemsigtighedsprincippet gør, at Byder ikke kan regne ud, hvad Udbyder ønsker, endsige hvordan det vil bedømt. Dermed kan Udbyder frit vælge mellem de indsendte besvarelser for så vidt angår besvarelsen af kapitel 2. Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Region Sjælland svarede på BDO s henvendelse af 7. januar 2013 ud fra vores den gang bedste vurdering af udbudsmaterialets egnethed, jf. ovenstående. Når vi i interviewet med Devoteam for nogle uger siden svarede som anført, er det fordi vi klart blev spurgt til, om der havde været klager i sagen. Der er mange dokumenter i sagen, herunder BDOs henvendelse, som ikke er en klage, men en opfordring. Hvis Devoteam ved interviewets gennemførelse for nogle uger siden har været vidende om BDO s henvendelse eller efterfølgende har fået kendskab til den, undrer det os meget, at Devoteam ikke bragte denne viden frem, så misforståelsen kunne være undgået. I Region Sjællands mail til Devoteam af 3. november 2014 blev Devoteam kraftigt opfordret til direkte og hurtigt at kontakte den af de parter, der efter Devoteams oplysninger skulle være fremkommet med upræcise eller usandfærdige oplysninger. Dette så meget desto mere som Devoteam bruger sin forkerte oplysning til at konkludere, at Fælleskøkkenet ikke var vidende om henvendelsen fra BDO. Med forkerte menes, at Devoteam rapportens bilag 12 er den omtalte henvendelse fra BDO, som alle kan se er adresseret til Fælleskøkkenet, ikke Region Sjælland!! Det undrer derfor, hvordan Devoteam kan konkludere, at Fælleskøkkenet ikke har været vidende om henvendelsen og dens indhold, og at Devoteam ikke konkluderer, at såvel Fælleskøkkenet som Region Sjælland i sin tid valgte ikke at følge opfordringerne i denne henvendelse. Når det er sagt, så har udbudsprocessen set fra Region Sjælland i bakspejlet været mangelfuld, og BDO har dermed haft ret i nogle af deres opmærksomhedspunkter i henvendelsen. Der har som nævnt været et forløb i Klagenævnet for Udbud, hvor Region Sjælland ikke Fælleskøkkenet var indklaget. Klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, og Region Sjælland har taget denne afgørelse til efterretning. Om man kunne have fået et andet bedre og/eller billigere køkkenstyringssystem ved en anden udbudsproces, er i sagens natur ikke muligt at sige. Det kan dog konstateres, at Dankost systemet, i henhold til den kontrakt Region Sjælland Endelig Version 5 Side 23/54

26 indgik, er fuldt implementeret i Region Sjælland til aftalt tid og økonomi og uden samarbejdsproblemer med leverandøren. Endelig kan det til orientering oplyses, at Region Sjælland efterfølgende, bl.a. på baggrund af erfaringerne fra udbud af køkkenstyringssystemet, har ændret organisering og procedure for gennemførelse af ITudbud. Men vi har klart påpeget overfor Devoteam, at Fælleskøkkenet ikke var omfattet af klagen i Klagenævnet for Udbud, at Fælleskøkkenet ikke var hæmmet af klagesagen, bortset fra en opfordring til at udsætte brugen af en option i kontrakten et par uger jf. kommentarer fra Region Sjælland i relation til kapitel 5,8, og at den eneste konsekvens af klagesagens afgørelse for Fælleskøkkenet derfor er, at man ligesom Region Sjælland ikke kan udelukke, at Fælleskøkkenet ved et andet udbud kunne have fået en anden leverandør. Vurdering af advokat og Partner Anders Wernblad, Bird&Bird Nedenstående kommentar er udarbejdet af advokat og Partner Anders Wernblad, Bird&Bird. Devoteam foretager ikke juridiske vurderinger hvorfor disse vurderinger er udarbejdet af en uafhængig specialiseret advokat. Efter det for mig oplyste, var Devoteam på tidspunktet for spørgsmålet om kendskabet til evt. klager ikke vidende om, at henvendelsen fra BDO af 7. januar 2013 var stilet til Fælleskøkkenet. Ingen af de nuværende ledende medarbejdere hos Fælleskøkkenet har efter det oplyste været bekendt med BDO's henvendelse. Det må imidlertid i mangel af andre oplysninger lægges til grund, at BDO's brev af 7. januar 2013 er modtaget af en hos Fælleskøkkenet ansvarlig person, selvom det ikke for nærværende er muligt at identificere vedkommende. At Region Sjælland modtog en kopi af BDO's henvendelse fremgår imidlertid af Annette Kræmers svar til BDO af 16. januar Fælleskøkkenet kan ikke se at have modtaget kopi af dette svar. For så vidt angår det mere indholdsmæssige i BDO's henvendelse har jeg noteret Region Sjællands kommentar om, at henvendelsen fra BDO ikke var en "klage", men en "opfordring". Det er imidlertid vanskeligt at se, hvordan opfordringen til at annullere udbuddet med henvisning til, at udbudsmaterialet er i strid med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling ikke også må kategoriseres som en klage. At BDO alene opfordrer Region Sjælland til annullering skyldes antageligt, at BDO i sagens natur ikke kan pålægge Region Sjælland at annullere udbuddet. I forhold til selve klagesagen for Klagenævnet for Udbud er det korrekt, at Fælleskøkkenet ikke var indklaget. Det ændrer dog ikke ved, at udbuddet også i forhold til Fælleskøkkenet - på flere områder var i strid med ligebehandlingsprincippet. Det gør heller ikke, at Fælleskøkkenet af den grund kunne benytte sig af de optioner, som Dankost havde tilbudt. En udnyttelse heraf til indkøb, som ikke i forvejen kunne ske i medfør af udbudsreglerne, eksempelvis på grund af tilkøbets begrænsede værdi, ville efter min opfattelse udgøre en selvstændig overtrædelse af udbudsreglerne. 5.4 Kravspecifikationen er vag med mange info krav og ikke testbare krav Observation Kravspecifikationen er vagt formuleret med alene infokrav på helt centrale områder såsom implementering og projektledelse, samt en række ikke-info krav (normale krav), der ikke lader sig verificerer. Ydermere mangler helt centrale områder såsom transition in og transition out, der henholdsvis specificerer krav til hvordan den nye leverandør / system indfases og hvordan denne ultimativt udfases, herunder krav til assistance til evt. ny leverandør. I ingen af info kravene, har man angivet hvad der lægges vægt på i besvarelsen af disse, hvilket er usædvanligt. Derfor er info kravene i denne udformning også med til at gøre overholdelsen af gennemsigtighedsprincippet i dette udbud tvivlsom. Endelig Version 5 Side 24/54

27 5.4.2 Konsekvens Med få testbare krav er det stort set umuligt at verificerer, om leverandøren levere den lovede ydelse, herunder også at gøre eventuel mangelsansvar gældende, hvis dette ikke er tilfældet. Uden ikke-info krav til implementering og projektledelse er der stort set intet at holde leverandøren op på udover sædvane, såfremt leverandøren ikke i sin besvarelse af info kravene giver en brugbar redegørelse. Uden krav til transition out har man ringe muligheder for at pålægge den vindende leverandør at assisterer ved indkøring af ny leverandør, når man på et tidspunkt vælger at skifte leverandør. Dette vil besværliggøre og fordyrer denne proces. Ultimativt umuliggør transitionen. 5.5 Den vindende leverandør har ikke tidligere løst en opgave i denne kompleksitet Observation Efter det oplyste har Dankost ikke tidligere løst en opgave, hvor der samtidig skal leveres til flere kommuner, fritvalgsborgere og hospitalsafdelinger. Efter det oplyste har en af konkurrenterne flere sammenlignelige referencer. Ifølge udbudsbetingelserne skal man oplyse referencer, men referencer indgår ikke i bedømmelsen (Se bilag 3). Region Sjælland er derfor blevet adspurgt om anvendelsen af referencer: Hvordan er leverandørens referencer anvendt i bedømmelsen?. Hertil svares: De blev brugt ved egnethedsvurderingen af byderne, inden vi gik i gang med at vurdere selve deres tilbud.. I udbudsbetingelserne hedder det: III.2.3)Technical capacity Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Fremgår af udbudsmaterialet. Ansøger skal til grundlag for den tekniske kapacitet/egnethed vedlægge dertil egnede dokumenter: Beskrivelse af leverandørens organisation herunder oplysning om antal ansatte fordelt på tekniske og administrative medarbejdere, serviceorganisation og foranstaltninger til sikring af kvaliteten, samt uddannelsesmæssige og faglige kvali-fikationer for centrale medarbejdere ifht. implementeringen hos Kunden. Referenceliste over de væsentligste gennemførte eller igangværende leverancer inden for de sidste 3 år med angivelse af bl.a. produkter, tidspunkt og aftager. Beskrivelse af evt. samarbejdspartnere eller underleverandører Konsekvens Ved at vælge en leverandør, der ikke har relevante referencer i forhold til Fælleskøkkenets behov, påfører man projektet en forøget risiko. Til gengæld var der på budtidspunktet, efter det oplyste, kun én leverandør, der havde flere relevante referencer. 5.6 Klagesag om udbuddet ved klagenævnet anlagt af Maxys / Solid Observation Maxys har den 19. april 2013 indgivet klage til Klagenævnet for Udbud mod region Sjælland med påstand om erstatning for uretmæssigt udbud. Maxys får ret i påstandende 1-5 ved Klagenævnet for Udbud ved afgørelse af 27. november 2013: Se bilag 2. Endelig Version 5 Side 25/54

28 Det fremgår af sagsfremstillingen, at man først har udelukket Maxys/Solid konsortiet på baggrund af udbudsbetingelserne vedrørende aktiver, men efter en revurdering medtaget Maxys/Solid, der derefter uretmæssig vurderes for lavt på bl.a. funktionalitet og eksekveringsevne. Regionen har ifølge afgørelsen d. 27. november bl.a. tilsidesat ligebehandlingsprincippet og uretmæssigt vurderet Maxys/Solids tilbud for lavt. Ved afgørelse d. 20. maj 2014 om erstatningsansvar udtaler klagenævnet bl.a. (Bilag 11): De anførte overtrædelser af udbudsreglerne ved udformningen af udbudsbetingelserne har en sådan karakter, at udbudsbetingelserne ikke var egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Klagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på uoverensstemmelsen mellem udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne vedrørende optioner. Efter udbudsbekendtgørelsen indeholdt udbuddet ikke optioner, mens der i udbudsbetingelserne blev lagt op til, at tilbudsgiverne kunne tilbyde optioner. Disse optioner indgik endvidere ved vurderingen af tilbuddet i forhold til underkriteriet»pris«. Muligheden for at tilbyde optioner blev benyttet af klagerne, idet klagerne tog forbehold over for en række krav/funktioner i kravspecifikationen, der i stedet blev tilbud som prissatte optioner. Optionerne blev kapitaliseret til kr. Maxys / Solid kan dog ikke tilkendes erstatning af Klagenævnet for udbud: Da udbuddet ikke har været egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning er erstatningsbetingelsen om årsagssammenhæng ikke opfyldt, og klagerne har derfor ikke krav på erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse Konsekvens For Fælleskøkkenet er konsekvensen, at det muligvis ikke er den retmæssige byder, der har vundet udbuddet. 5.7 Påklage af udbudsmaterialets formelle egnethed ved BDO / Anova Observation Ved møde d. 17. september 2013 mellem BDO og Region Sjælland fremlægger BDO s advokat en række alvorlige fejl. Regionen giver BDO ret i at fejlene tilsammen bevirker, at udbudsmaterialet ikke er velegnet til tildeling af kontrakt. På samme møde blev det aftalt, at Regionen ikke fremover ville benytte sig af optionerne i Dankosts tilbud. Se nedenfor samt bilag 8. Regionen giver BDO/Anova ret i at udbudsmaterialet ikke burde have været anvendt til kontrakttildelingen: Endelig Version 5 Side 26/54

29 5.7.2 Konsekvens For Fælleskøkkenet er konsekvensen, at det muligvis ikke er den retmæssige byder, der har vundet udbuddet. Endvidere er der den konsekvens, at Regionen dagen efter dette møde forbyder Fælleskøkkenet ved mail Fra Mogens Fonseca til Anne Marie Østergaard, at gøre brug af optionen vedrørende Rådgivning / Indtastning (Bilag 6). Se endvidere afsnit Regionen forbyder Fælleskøkkenet at tilkøbe ydelser fra Dankost med begrundelse i problemer med udbuddet Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Region Sjælland finder denne overskrift misvisende jf. kommentarer sidst i dette kapitel Observation Fælleskøkkenet I/S har modtaget en mail fra Region Sjælland, d. 18. september 2013, som beskriver at der har været uregelmæssigheder i udbuddet samt at de derfor ikke må indkøbe indtastnings- og konsulentydelser. I mailen fra Mogens Fonseca d. 18. september 2013 (Bilag 6) hedder det bla.: På baggrund af det uhensigtsmæssige udbud der er gennemført i forbindelse med køb af DanKost skal jeg præciserer følgende. Det er ikke muligt at benytte tilbudte optioner [...] Det drejer sig om tilbudte konsulenttimer til indtastning og implementering Endelig Version 5 Side 27/54

30 Det kan konstateres, at Regionen agerede som om udbuddet ikke var gennemført hensigtsmæssigt inden afgørelsen i klagenævnet d. 27. november 2013 (Bilag 2). Dette kan forklares med aftalen med BDO/Anova af 17. september 2013 (se afsnit 5.7). Efter ovenstående mail fra Mogens Fonseca har regionen fået foretaget en juridisk vurdering med henblik på om løftet til BDO vedrørende brug af optioner også gælder Fælleskøkkenet. Vurderingen medfører mail (Bilag 14) sendt fra Michael Nørgaard til Anne Marie Østergaard dateret d.. 3. oktober, hvori det bl.a. hedder: Jeg vil foreslå at du afventer 6/10 inden du kontakter Dankost mhp. scanner-problematikken. Derved undgår Regionen, at Fælleskøkkenet disponerer, før klagefristen er udløbet, da der fra den benyttede udbuds jurist Jacob Sten Jensen, region Sjælland skrives (Se Bilag 14): Juridisk vurdering: Efter vores opfattelse er denne juridiske vurdering ikke fyldestgørende, da der stadig kan rejses krav efter klagefristen er udløbet, da indkøb af yderligere ydelser er en selvstændig (ny) overtrædelse af udbudsreglerne, som kan føre til krav mod Fælleskøkkenet. Ninna Bondehøj er blevet adspurgt om hændelsesforløbet: Er der tidsbegrænsning på instruksen? hvortil der er noteret følgende besvarelse: I forbindelse med mail om stop af indkøb af optioner begyndte AM at agere ved at fortælle om mail og går ind i en forhandling med Dankost omkring hvad der så kan gøres - Ninna er ikke klar over hvordan det kunne løses - Ninna mener dette er foregået mundtligt. Ninna var ikke klar over at der kunne være en tidsbegrænsning på forbudet imod indkøb af optioner.. Fælleskøkkenet har tilsyneladende, i en længere periode efter Regionens henvendelse og rådslagningen med Dankost, ageret som om at man ikke kunne anvende optionen og dermed Dankosts ressourcer. Dette understøttes af, at det tidligste indkøbte tastearbejde fra Dankost i Fælleskøkkenets regnskab er benævnt: Rådgivning og indtastning Det har ikke kunnet opklares, hvorfor Fælleskøkkenet tilsyneladende ikke har lagt vægt på rådet fra Regionen om at vente til 6/10. Juridisk vurdering: Tilkøb af optioner er en overtrædelse af det indgåede forlig og udbudsreglerne i øvrigt. Idet samarbejdet med Dankost er ophørt, vil der næppe blive klaget over Fælleskøkkenets tidligere udnyttelse af optionerne Konsekvens Fælleskøkkenet har stået i et dilemma: Den leverede løsning fra Dankost kunne ikke bringes til at opfylde Fælleskøkkenets behov, uden tilkøb af ekstraydelser (den omstridte option). Regionen har forbudt Fælleskøkkenet dette indkøb, men har dog senere opblødt forbuddet. Det kan konstateres, at Fælleskøkkenet har reageret på Region Sjællands henvendelse vedrørende brug af optioner, men vi kan ikke vide, om det er henvendelsen, den efterfølgende konsultation med Dankost, en kombination af disse eller noget helt tredje der gør, at Fælleskøkkenet vælger ikke at benytte sig af optionen vedrørende indtastning og konsulentydelser i en længere periode, men det kan konstateres, at Fælleskøkkenet i slutningen af 2013 står i en situation, hvor man med den på det tidspunkt gennemførte implementering af køkkenstyringssystemet, ikke kan honorere sine aftaler med interessenterne. Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Flere steder i kapitel 5 (5.7.2, og og 5.9) postuleres, at Region Sjælland skulle have forbudt Fæl- Endelig Version 5 Side 28/54

31 leskøkkenet at gøre brug af optioner i den kontrakt Fælleskøkkenet har indgået med Dankost. Det er ikke korrekt. Af bilag 14, mailkorrespondence med tidligere køkkenchef Anna Marie Østergård, fremgår det tydeligt, dels at Region Sjælland rådede Fælleskøkkenet til ikke at tage optioner i anvendelse, dels at rådet kun gjaldt en kort periode på 1 3 uger alt efter, hvordan der tælles. Hertil kan tilføjes, at Fælleskøkkenet I/S er en selvstændig juridisk person. Region Sjælland har ikke nogen form for instruktionsbeføjelse overfor Fælleskøkkenet, og kan derfor ikke og har på intet tidspunkt haft intentioner om at forbyde, at Fælleskøkkenet anvender optioner i deres kontrakt med Dankost. Dette er fremført flere gange overfor Devoteam, som til trods herfor fastholder fremstillingen. Det er særdeles tendentiøst, at Devoteam en 5 6 gange gennem rapporten fremhæver Region Sjællands påståede forbud. Uanset at ovenstående mailkorrespondance også nævnes en enkelt gang midt i et afsnit, får læseren af rapporten klart den opfattelse, at Region Sjælland permanent nedlagde forbud mod at anvende optionen, hvilket som sagt er skudt dobbelt ved siden af, og bestyrker det samlede indtryk af redegørelsens manglende generelle revurdering, i forhold til det tidligere, foreløbige udkast. Vurdering af advokat og Partner Anders Wernblad, Bird&Bird Nedenstående kommentar er udarbejdet af advokat og Partner Anders Wernblad, Bird&Bird. Devoteam foretager ikke juridiske vurderinger hvorfor disse vurderinger er udarbejdet af en uafhængig specialiseret advokat. Indledningsvis bemærkes det, at det er korrekt, at Fælleskøkkenet er en selvstændig juridisk person, som Region Sjælland ikke har instruktionsbeføjelser overfor. Region Sjælland har i praksis imidlertid haft en særlig position i projektet og har været primært ansvarlig for udbudsprocessen, som regionen da også har helt andre forudsætninger for at styre. Dertil kommer at Region Sjælland er en af Fælleskøkkenets interessenter. Det forekommer derfor forståeligt, at Fælleskøkkenet har opfattet Region Sjællands rådgivning som egentlige instruktioner, selvom dette ikke har været intentionen fra regionens side. Uanset dette har Fælleskøkkenet efter min vurdering af udbudsmæssige grunde ikke været berettiget til at udnytte optionerne fra Dankost til selvstændige indkøb af ydelser, der ikke blot har begrænset værdi, idet disse tilkøb ikke var en del af udbudsgrundlaget. Henset til Fælleskøkkenets behov for yderligere bistand med implementeringen burde der som en del af udbuddet have været indarbejdet en nærmere specificeret option på konsulentassistance. I så fald kunne såvel Fælleskøkkenet som Region Sjælland have rekvireret visse ekstra ydelser fra Dankost, uden dette ville være udbudsmæssigt problematisk. 5.9 Sammenfatning Udbuddet har været styret af Region Sjælland, der har haft ledelsen af udbuddet og styregruppen for udbudsprojektet og bl.a. har bidraget med udbudsfaglig assistance. Fælleskøkkenet har været inddraget i processen, har bidraget med egne krav og har medvirket ved evaluering af byderne. Den resulterende kravspecifikation har en række alvorlige mangler og er kun i meget ringe grad egnet til objektivt at vurdere indkomne tilbud og efterfølgende vurdere, om den specificerede leverance er leveret. Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Region Sjælland mener ikke denne beskrivelse er fyldestgørende, jf. bemærkninger til kapitel 5 indledningen. Endelig Version 5 Side 29/54

32 Efter udsendelse af udbudsmaterialet men før tildelingen blev Region Sjælland af en af bydernes advokat advaret om, at udbuddet næppe var lovligt og burde annulleres i den pågældende udformning. Region Sjælland valgte ikke at følge denne henstilling. Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Region Sjælland mener ikke denne beskrivelse er fyldestgørende, jf. bemærkninger til kapitel 5,3 Efterfølgende er der klaget over udbuddet til klagenævnet for udbud og direkte til Region Sjælland. De klagende konsortier får medhold i deres klage over udbudsproces og tildeling hos henholdsvis klagenævnet for udbud og hos Region Sjælland. I klagenævnets afgørelse hedder det bl.a. at: udbudsbetingelser ikke var egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Som følge af den direkte klage fra BDO / Anova til Regionen forbyder Regionen Fælleskøkkenet ved mail d. 18. september 2013 at gøre brug af en option vedrørende konsulentbistand og indtastning. Uanset at Regionen opbløder dette væsentlig ved mail af 3. oktober 2013 kan det konstateres, at Fælleskøkkenet efterfølgende ikke har anvendt den pågældende option før d Kommentar fra Region Sjælland Nedenstående kommentarer er udarbejdet af Region Sjælland. Devoteam eller Bird&Bird har ikke deltaget i udarbejdelsen og kan derfor ikke stå inde for indholdet. Region Sjællands kommentarer er indsat efter Devoteam har færdiggjort undersøgelsen og denne rapport. Region Sjælland mener ikke denne beskrivelse er retvisende, jf. bemærkninger til kapitel 5,8. Endelig Version 5 Side 30/54

33 6 Fælleskøkkenets interne risici I dette afsnit beskrives forhold omkring Fælleskøkkenets håndtering af Dankost samt Fælleskøkkenets interne organisering og opgaveløsning. 6.1 Fælleskøkkenets indsigt i Dankost Pro Observation Fælleskøkkenet har ved udfærdigelsen af dette dokument alene -en person som har modtaget uddannelse i Dankost Pro som også efterfølgende har været storbruger af systemet Konsekvens Der er således en høj risiko for at viden omkring og indsigt i Fælleskøkkenets implementering af Dankost Pro går tabt ved eventuel sygdom, ulykke eller ved en fratrædelse. Fælleskøkkenet bør derfor sikre sig mod disse eventualiteter ved f.eks. fatsholdelsesaftale, sidemandsoplæring, aftaler med leverandøren etc. sålænge Dankost anvendes. 6.2 Fælleskøkkenets leverandørstyring Observation For at sikre at en kunde får de leverancer som de er blevet stillet i udsigt af en leverandør er det nødvendigt med en styrring af leverandørens fremdrift, leverancer og kvalitet i forhold til en aftalt tidsplan / leverance plan samt kontrakt mellem leverandøren og kunden. Der har ikke fundet tegn på at Fælleskøkkenet har kørt den nødvendige leverandørstyring af Dankost under implementeringen, har modtaget hjælp hertil fra Regionen eller andre eller at der budgetmæssigt har været afsat ressourcer til dette. Først ved konstitueringen af den midlertidige køkkenchef er man begyndt at stille spørgsmålstegn ved det leverede, søge hjælp ved Regionens jurister samt stille krav til leverandøren Konsekvens Fremadrettet skal Fælleskøkkenet sikre sig den fornødne leverandørstyring uanset hvordan samarbejdet med en leverandør måtte synes at fungerer. Der skal skelnes mellem projekterings- og implementeringsfasen og driftsfasen i leverandørstyringen, hvor man må forvente en ekstra indsats under projektering og implementering. Om fornødent må man budgetterer med eksterne ressourcer til støtte for egne medarbejdere eller til varetagelse af opgaverne. Endelig Version 5 Side 31/54

34 7 Tilbudt specialudvikling Under dette hovedpunkt behandles observationer som omhandler den specieludvikling af Fælleskøkkenets Dankost Pro system, som er tilbudt af Dankost. 7.1 Tilbudt specialudvikling til Dankost Pro er allerede udviklet Observation Dankost har tilbudt specieludvikling af følgende funktioner til Dankost Pro systemet: Håndscanner til varemodtagelse Web bestillingen: - Automatisk spærring efter 3 log on forsøg Web bestillingen: - Automatisk log off efter X antal min. Inaktivitet Web bestillingen: - Automatisk bestilling til kunder der ikke konkret fortager fravalg Web bestillingen: - Informationsbjælke på siden af skærm hvor der kan indsættes video, billeder, QR kode, informationsbeskeder Web bestillingen: - Udvidelse af informationsbjælke til indhold af pdf filer såsom opvarmningsskemaer, etc. Web bestillingen: - Controlling af levering med online følgeseddel og mulighed for kvittering Web bestillingen: - Udvidet controlling inkl. sensorik, temperatur og smag I beskrivelsen af Dankost Pro systemet (dato ukendt) fremgår det, at Region Sjælland allerede har tilkøbt disse funktioner og de kan således ikke defineres som specieludvikling. Endelig Version 5 Side 32/54

35 Bilag Bilag 1 Spørgsmål / svar til udbuddet Se vedlagte scannede pdf: Bilag 1 - Spørgsmål og svar iforb. med udbud Bilag 2 Afgørelse fra klagenævnet for udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 K E N D E L S E Maxys A/S og Solid Software Development ApS (selv) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S af 15. november 2012 udbød indklagede, Region Sjælland, som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) et elektronisk køkkenstyringssystem. Tilde-lingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Udbudsbetingelserne blev udsendt i november 2012, og ved udløbet af fri-sten for afgivelse af tilbud den 21. januar 2013 havde 4 virksomheder, her-under Maxys A/S og Solid Software Development ApS (herefter klagerne) og Dankost ApS, afgivet tilbud. Den 22. februar 2013 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Dankost ApS. Den 19. april 2013 indgav klagerne klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande:»påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med lige-behandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved både at vurdere 2. Klagers funktionalitet lavt på grund af de krav, Klager ikke kan opfylde [ ], og samtidig lægge prisen for opfyldelsen af disse krav (Prissat af Klager under»optioner, der kan vælges efter overtagelsesdagen«) oven i den pris, Klager har opgivet for opgaven [ ]. Havde Indklagede brugt Klagers oprindelige pris, som svarer til Indklagedes vurdering af Klagers funktionalitet, ville Klager have vundet udbuddet, idet Klager ville have fået 0,72 points mere samlet. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med lige-behandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 og det EU-udbuds-retlige gennemsigtighedsprincip ved ikke at give korrekt beregnet point for pris, som det implicit følger af Indklagedes udbudsbetingelser [ ]. Klagers egne udregninger baseret på oplysningerne i udbudsmaterialet giver 0,124 point mere til Klager, hvilket sammen med medhold i en el-ler flere af de øvrige påstande ville medvirke til, at Klager ville have vundet udbuddet. Påstand 3 Endelig Version 5 Side 33/54

36 Klagenævnet skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med lige-behandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 og det EU-udbuds-retlige gennemsigtighedsprincip ved ikke at give korrekte point for funktionalitet, som det implicit følger af Indklagedes udbudsbetingelser [ ]. På alle underområder har Klager fået en lavere score, end den man kunne forvente ved at læse udbudsmaterialet. Havde Klager fået point, som man kunne forvente af udbudsmaterialet, ville Klager have vundet udbuddet. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med lige-behandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 og det EU-udbuds-retlige gennemsigtighedsprincip ved at vægte muligheden for flere sprog, skønt dette slet ikke er nævnt som et krav i udbudsmaterialet. Havde man ikke vægtet flere sprog, ville Klager have fået en højere score for funktionalitet, hvilket ville have medvirket eller direkte ført til, at Klager ville have vundet udbuddet. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med lige-behandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 og det EU-udbuds-retlige gennemsigtighedsprincip ved at tildele Dankost maksimumsco-ren 10 point for samtlige underpunkter i»tidsplan, leveringssikkerhed og organisering«og i»vedligeholdelse, support og service«[ ], men kun tildele Klager 8 point for de samme punkter, skønt der i flere tilfæl-de er tale om stort set identiske bilag. Havde Klager fået 10 point for al-le eller blot nogle af disse bilag, ville Klager have vundet udbuddet. 3. Påstand 6 Indklagede skal til Klager betale kr ,00 ekskl. moms med procesrente fra den [Påstand 7 (subsidiær i forhold til påstand 6)] Indklagede tilpligtes til Klager at betale en af Klagenævnet for Udbud skønsmæssigt fastsat erstatning opgjort efter principperne for positiv opfyldelsesinteresse. [Påstand 8 (mere subsidiær i forhold til påstand 6)] Indklagede tilpligtes til Klager at betale ,00 kr. [Påstand 9 (mest subsidiær i forhold til påstand 6)] Indklagede tilpligtes til Klager at betale en af Klagenævnet for Udbud skønsmæssigt fastsat erstatning opgjort efter principperne for negativ kontraktinteresse.«indklagede har over for klageren Maxys A/S erkendt overtrædelserne i på-stand 1-5. Over for klageren Solid Software Development ApS har indkla-gede påstået afvisning af klagen. Indklagede har vedrørende påstand 6-9 nedlagt påstand om frifindelse. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 6-9, indtil klagenævnet har taget stilling til påstand 1-5, herunder indklagedes påstand om afvisning af klagen i forhold til klageren Solid Software Development ApS. Sagens nærmere omstændigheder Udbudsbekendtgørelsen indeholder følgende:» II.2.2) Oplysninger om optioner Optioner: nej III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Dokumentation for, at selskabets lønomkostninger modsvarer organisationen. Dokumentation for, at selskabets aktiver ikke er på under 4. Endelig Version 5 Side 34/54

37 DKK og heraf må Immaterielle anlægsaktiver mak-simalt udgøre DKK baseret på 2011 regnskabet. IV.2.1) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier 1. Pris. Vægtning Funktionalitet. Vægtning Tidsplan, leveringssikkerhed og organisering. Vægtning Vedligeholdelse, support og service. Vægtning 10 «I udbudsbetingelserne er anført følgende:» 1.5 Forbehold til kravspecifikationen Leverandøren kan udelukkende fremsætte forbehold overfor de krav, som fremgår af kravspecifikationen, der ikke er angivet som Mind-stekrav (U-krav). Det er ikke muligt, at tage forbehold overfor mindstekrav (U-krav). Samtlige forbehold til den af Region Sjælland og Fælleskøkkenet I/S udarbejdede kravspecifikation skal anføres i ét samlet separat doku-ment, se underbilag 2.2»Samlet oversigt over forbehold overfor ud-budsmaterialet«, således, at det er muligt for Kunden, at danne sig et overblik over det samlede omfang af forbeholdene. Det er leverandø-rens pligt, at prisfastsætte leverandørens forskellige forbehold til brug for den endelige tilbudsvurdering Tildelingskriterier Pris (40 %) Der gives en samlet vurdering fra 1 til 10 point for delkriteriet»pris«, hvor 5 point er den forventede pris, mens 0 point gives for det netop ac-ceptable tilbud og 10 point gives til det bedst mulige tilbud. Kunden forventer en samlet økonomi for etablering, vedligehold og support i 4 år inklusiv begge installationer på kr., hvilket er den forven-tede pris, men henholdsvis kr. og kr. udgør det bedst mulige og det netop acceptable tilbud. Den samlede bedømmelse for delkriteriet beregnes ud fra pointgivningen og vægtningen. 5. Følgende dokumentation ligger til grund for denne bedømmelse; Bilag 13: Specifikation af optioner med priser Funktionalitet (30 %) Der gives en samlet vurdering fra 1 til 10 point for delkriteriet»funkti-onalitet«, hvor 5 point er det forventede, mens 0 point gives det netop acceptable tilbud, mens 10 point gives til det bedst mulige tilbud. Den samlede bedømmelse for delkriteriet beregnes ud fra pointgivningen og vægtningen Tidsplan, leveringssikkerhed og organisering (20 %) Endelig Version 5 Side 35/54

38 Der gives en samlet vurdering fra 1 til 10 point for delkriteriet»tids-plan, leveringssikkerhed og organisering«, hvor 5 point er det forvente-de, mens 0 point gives det netop acceptable tilbud, mens 10 point gives til det bedst mulige tilbud. Den samlede bedømmelse for delkriteriet be-regnes ud fra pointgivningen og vægtningen Vedligeholdelse, support og service (10 %) Der gives en samlet vurdering fra 1 til 10 point for delkriteriet»vedli-geholdelse, support og service«, hvor 5 point er det forventede, mens 0 point gives det netop acceptable tilbud, mens 10 point gives til det bedst mulige tilbud. Den samlede bedømmelse for delkriteriet beregnes ud fra pointgivningen og vægtningen. «Af forsiden til klagernes tilbud fremgår, at tilbudsgiveren er Maxys A/S og Solid Software Development ApS. Endvidere fremgår følgende af tilbuddet:» Introduktionsskrivelse Nærværende dokumentsamling udgør Maxys A/S og Solid Software Development ApS tilbud til Region Sjælland på levering af elek-tronisk køkkenstyringssystem. Vores produkt, der skal løse opgaven, hedder Xena. Som det kan ses, er vi gået sammen to virksomheder om at byde på op-gaven i overensstemmelse med udbudsreglerne. De to virksomheder har arbejdet sammen siden stiftelsen af Maxys, så der er tale om en gennemprøvet samarbejdsrelation. Skulle vi være så heldige at få til-delt opgaven, vil det være Maxys A/S der står for kontakten med jer 6. Solid Software Development ApS vil fungere som underleverandør på tilrettelser, etc. Begge virksomheder vil naturligvis være juridisk an-svarlig over for jer Vi tager helt eller delvist forbehold for en række krav i udbudsmateria-let. Fælles for alle disse krav er det, at Xena pt. ikke opfylder disse krav helt men vi er ikke i tvivl om, at vi kan implementere dem! «Klagernes direktører har underskrevet tilbuddet. Af tilbuddets dokument-oversigt fremgår, at begge virksomheder bl.a. afgav tro og love-erklæring, indleverede dokumentation for erhvervsansvarsforsikringer, afgav erklæ-ringer vedrørende omsætning og lønomkostninger og indleverede regnska-ber for årene Efter at have modtaget tilbuddet meddelte indklagede den 25. januar 2013, at klageren Maxys A/S ikke var fundet egnet, og at tilbuddet derfor ikke ville blive taget i betragtning. Begrundelsen var, at indklagede anså klage-ren Maxys A/S som tilbudsgiver, mens klageren Solid Software Develop-ment ApS blev anset for at være underleverandør. Da klageren Maxys A/S aktiver kun var på kr., hvoraf kr. var immaterielle an-lægsaktiver, opfyldte Maxys A/S ikke kravet i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2). Klagerne svarede samme dag og anførte, at udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og 3, medførte, at klageren Solid Software Development ApS finan-sielle formåen kunne indgå ved vurdering af, om de økonomiske krav var opfyldt. Ved af 29. januar 2013 meddelte indklagede:»vi har nu set på sagen igen og beklager hvis vi har tolket dit indled-ningsskrift forkert. Maxys er hermed vurderet egnet til at byde og vil indgå i den videre vurdering af bud. «I bilaget»dokumentation for Klagers kostpriser«, som klagerne har frem-lagt til dokumentation for erstatningskravet i påstand 6, fremgår bl.a.:»kostpriser for udvikling og vedligehold af Xena: 7. Endelig Version 5 Side 36/54

39 Maxys A/S forestår udviklingen og vedligeholdet af Xena. Arbejdet ud-føres af to underleverandører: Lynnerup E-CAD ApS og Solid Software Development ApS. Disse to virksomheder fakturerer Maxys A/S for forbrugte udviklingstimer. Kostpriser for support Maxys A/S forestår support på Xena. Arbejdet udføres af en konsulent, der udlånes på fuld tid af Solid Software Development ApS. «Under klagesagens forberedelse har indklagede over for klageren Maxys A/S erkendt overtrædelserne, som er beskrevet i påstand 1-5. Indklagede har anført følgende som begrundelse for sin erkendelse:» Om baggrunden for at indklagede har taget bekræftende til genmæle overfor Maxys A/S påstand 1-5 bemærkes, at indklagede efter indgi-velsen af klagen i sagen har foretaget en juridisk evaluering af det sam-lede udbudsmateriale. Det måtte på denne baggrund konstateres, at der dels af indklagede var begået fejl i forbindelse med selve tilbudsbedømmelsen som afspejlet i klagers påstand 1-5, dels forelå en række yderligere alvorlige overtrædelser af udbudsreglerne, som har medført, at udbuddet ikke har været egnet til at danne grundlag for en lovlig til-delingsbeslutning. Blandt de yderligere overtrædelser af udbudsreglerne som indklagede efterfølgende har konstateret, kan bl.a. fremhæves følgende: Af udbudsbekendtgørelsen fremgår udtrykkeligt, at udbuddet ikke indeholder optioner, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2. I strid hermed er der i udbudsbetingelserne blevet lagt op til, at tilbudsgiverne kunne tilbyde optioner, og at disse optioner i givet fald ville indgå i til-budsbedømmelsen, jf. bl.a. punkt i udbudsbetingelserne Alene af denne grund har udbuddet ikke været egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Hertil kommer, at der ifølge udbudsbetingelserne blev stillet krav om, at tilbudsgiverne skulle»prisfastsætte leverandørens forskellige forbehold til brug for den endelige tilbudsvurdering«, jf. udbudsbetingelsernes punkt I.5. Denne del af udbudsbetingelserne var i strid med gældende udbudsregler, idet Klagenævnet for Udbud i flere kendelser har fastslå-et, at eventuelle forbehold alene må kapitaliseres af ordregiver selv. I den konkrete sag har bl.a. klager prisfastsat i alt 13 forbehold, som her-efter er indgået i tilbudsbedømmelsen. Klagers prissætning af de 13 for-behold var for så vidt i fuld overensstemmelse med kravene i udbudsbe- 8. tingelserne om, at tilbudsgiverne i givet fald skulle foretage denne pris-sætning som led i tilbudsgivningen. Udbudsbetingelserne var imidlertid også i så henseende udformet i strid med gældende udbudsregler. Hertil kommer, at indklagede som angivet i klagers påstand 1 begik den yderligere fejl at lade prisfastsættelsen af forbehold indgå i bedømmel-sen af både pris og funktionalitet (samt i et vist omfang også i andre af underkriterierne for det økonomisk mest fordelagtige tilbud). Endvidere har udbuddet indeholdt ulovlige underkriterier for det øko-nomisk mest fordelagtige tilbud, idet»tidsplan, leveringssikkerhed og organisering«samt»vedligeholdelse, support og service«ikke var eg-nede underkriterier i den konkrete sag. Der var således ikke i udbudsbe-tingelserne givet reel mulighed for, at tilbudsgiverne kunne konkurrere på disse underkriterier. Hertil kommer, at underkriteriet»tidsplan, le-veringssikkerhed og organisering«burde være opdelt i flere selvstændi-ge underkriterier med hver deres egen vægtning. Underkriterierne var derfor opstillet i strid med udbudsdirektivets artikel 53 samt i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2. Udbudsbekendtgørelsen indeholdt i øvrigt et ulovligt egnethedskriteri-um, som ligeledes gjorde udbuddet uegnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, idet kravet i punkt III.2.2»Økonomisk og fi-nansiel kapacitet«om»dokumentation for at selskabets lønomkostnin-ger modsvarer organisationen«var uklart og derfor i strid med princip-pet om gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2. Bl.a. som følge af ovennævnte forhold var udbuddet ikke egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. «Parternes anbringender Endelig Version 5 Side 37/54

40 Ad indklagedes afvisningspåstand Indklagede har til støtte for, at klagen skal afvises i forhold til klageren So-lid Software Development ApS, gjort gældende, at det af tilbuddet fra kla-geren Maxys A/S fremgår, at»solid Software Development vil fungere som underleverandør på tilrettelser etc.«, ligesom det fremgår af bilaget»doku-mentation for Klagers kostpris«, at»arbejdet udføres af to underleverandø-rer: Lynnerup E-CAD ApS og Solid Software Development ApS. Disse to virksomheder fakturerer Maxys A/S for forbrugte udviklingstimer Maxys A/S forestår support på Xena. Arbejdet udføres af en konsulent, der udlånes på fuld tid af Solid Software Development ApS«. På denne bag- 9. grund må det lægges til grund, at klageren Solid Software Development ApS i henhold til det afgivne tilbud ikke selv var tilbudsgiver, men kun un-derleverandør for tilbudsgiveren. Klageren Solid Software Development ApS har derfor ikke retlig interesse i at klage til Klagenævnet for Udbud, jf. 6, stk. 1, nr. 1, i loven om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Klagerne har gjort gældende, at det af indledningen til klagernes tilbud fremgår, at klagerne er to selvstændige virksomheder, der er gået sammen som konsortium om at byde på opgaven. Da en ordregiver i sådanne tilfæl-de gerne vil have en kontaktvirksomhed, har klagerne angivet Maxys A/S som sådan. Begge virksomheder opfylder de krav, der stilles i forbindelse med vurderingen af egnethed, og begge virksomheder har haft til hensigt at hæfte solidarisk i forhold til indklagede. Ad påstand 1-5 Klagerne har gjort anbringender gældende til støtte for påstandene, herun-der de anbringender, som fremgår af de citerede påstande. Indklagede har erkendt overtrædelserne, som er beskrevet i påstandene. Klagenævnet udtaler: Ad indklagedes afvisningspåstand Efter loven om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 6, stk. 1, nr. 1, kan enhver, der har retlig interesse, indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Dette omfatter navnlig tilbudsgivere og ansøgere om prækvalifikation eller potentielle tilbudsgivere og potentielle ansøgere om prækvalifikation. Ved-rørende underleverandører har klagenævnet i bl.a. kendelse af 3. april 2013, Schneider Electric Danmark A/S og Dansk Industri mod Gladsaxe Kom-mune, og kendelse af 31. januar 2013, Easy-Climb ApS mod Trafikselska-bet Movia, fastslået, at potentielle underleverandører til tilbudsgivere ikke havde konkret retlig interesse, og de havde derfor ikke adgang til at klage til klagenævnet. I denne sag fremgår det af tilbuddets»introduktionsskrivelse«, at der er tale om et tilbud fra Maxys A/S og Solid Software Development ApS, og det anføres:»som det kan ses, er vi gået sammen to virksomheder om at byde 10. på opgaven i overensstemmelse med udbudsreglerne«. Det anføres endvi-dere, at Maxys A/S skal står for kontakten til indklagede, mens Solid Soft-ware Development ApS skal være»underleverandør på tilrettelser, etc.«. Begge virksomheder ville være juridisk ansvarlige over for indklagede. Sammen med tilbuddet indleverede begge virksomheder dokumentation for deres økonomiske forhold, og det må lægges til grund, at indklagede efter i første omgang at have afvist tilbuddet på grund af Maxys A/S manglende opfyldelse af et af kravene i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2) alli-gevel tog tilbuddet i betragtning, idet Solid Software Development ApS økonomiske og finansielle formåen kunne indgå i egnethedsvurderingen. Efter det anførte lægger klagenævnet til grund, at tilbuddet blev afgivet af begge virksomheder, og at de således dannede et konsortium. Det er derfor uden betydning ved vurderingen af, om Solid Software Development ApS er klageberettiget, at klagerne ved beskrivelsen af den interne opgaveforde-ling mellem dem bl.a. har anført, at Maxys A/S skulle have kontakten til indklagede, og at Solid Software Development ApS skulle være underleve-randør. Klageren Solid Software Development ApS har herefter retlig inte-resse og er dermed klageberettiget. Klagenævnet tager ikke indklagedes afvisningspåstand over for klageren Solid Software Development ApS til følge. Ad påstand 1-5 Indklagede har erkendt at have overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 på den måde, som er beskre-vet i påstandene. Endelig Version 5 Side 38/54

41 Klagenævnet tager herefter påstandene til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsdirek-tivets artikel 2 ved både at vurdere klagernes funktionalitet lavt på grund af de krav, klagerne ikke kan opfylde, og samtidig lægge prisen for opfyldel-sen af disse krav (prissat af klagerne under»optioner, der kan vælges efter overtagelsesdagen«) oven i den pris, klagerne har opgivet for opgaven. 11. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsdirek-tivets artikel 2 og det EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip ved ikke at give korrekt beregnet point for pris, som det implicit følger af indklage-des udbudsbetingelser. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsdirek-tivets artikel 2 og det EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip ved ikke at give korrekte point for funktionalitet, som det implicit følger af indklage-des udbudsbetingelser. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsdirek-tivets artikel 2 og det EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip ved at vægte muligheden for flere sprog, skønt dette slet ikke er nævnt som et krav i udbudsmaterialet. Ad påstand 5 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudsdirek-tivets artikel 2 og det EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip ved at til-dele Dankost maksimumscoren 10 point for samtlige underpunkter i»tids-plan, leveringssikkerhed og organisering«og i»vedligeholdelse, support og service«, men kun tildele klagerne 8 point for de samme punkter, skønt der i flere tilfælde er tale om stort set identiske bilag. Indklagede, Region Sjælland, skal i sagsomkostninger til klagerne, Maxys A/S og Solid Software Development ApS, betale kr., der betales in-den 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Erik P. Bentzen 12. Genpartens rigtighed bekræftes. Nancy Elbouridi fuldmægtig Bilag 3 Udbudsbekendtgørelse 20/11/2012 S223 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure I. II. IV. DK-Sorø: software package and information systems 2012/S Contract notice Endelig Version 5 Side 39/54

42 Services Directive 2004/18/EC Section I: Contracting authority I.1)Name, addresses and contact point(s) Region Sjælland Koncernservice Køkken Alléen 15 Contact point(s): Region Sjælland Koncernservice Køkken For the attention of: Annette Kræmer 4180 Sorø DENMARK Internet address(es): General address of the contracting authority: Address of the buyer profile: Electronic access to information: Electronic submission of tenders and requests to participate: Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s) Section II: Object of the contract II.1)Description II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV) , Description Software package and information systems. IT services: consulting, software development, Internet and support. Section IV: Procedure IV.3)Administrative information IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate :00 IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up Danish. TI Title DK-Sorø: software package and information systems ND Document number PD Publication date 20/11/2012 Endelig Version 5 Side 40/54

43 OJ OJ S 223 TW Place SORØ AU Authority name Region Sjælland Koncernservice Køkken OL Original language DA HD Heading Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure CY Country DK AA Type of authority3 - Regional or local authority DS Document sent 15/11/2012 DT Deadline 21/01/2013 NC Contract 4 - Service contract PR Procedure 1 - Open procedure TD Document 3 - Contract notice RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries TY Type of bid 1 - Global tender AC Award criteria 2 - The most economic tender PC CPV code Software package and information systems IT services: consulting, software development, Internet and support OC Original CPV code Software package and information systems IT services: consulting, software development, Internet and support RC NUTS code DK02 IA Internet address (URL) DI Directive Classical Directive (2004/18/EC) 20/11/2012 S223 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. DK-Sorø: software package and information systems 2012/S Contract notice Services Directive 2004/18/EC Section I: Contracting authority I.1)Name, addresses and contact point(s) Region Sjælland Koncernservice Køkken Alléen 15 Endelig Version 5 Side 41/54

44 Contact point(s): Region Sjælland Koncernservice Køkken For the attention of: Annette Kræmer 4180 Sorø DENMARK Internet address(es): General address of the contracting authority: Address of the buyer profile: Electronic access to information: Electronic submission of tenders and requests to participate: Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s) I.2)Type of the contracting authority Regional or local authority I.3)Main activity Health I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes Fælleskøkkenet I/S DK Parkvej Nykøbing F DENMARK Section II: Object of the contract II.1)Description II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority: Elektronisk Køkkenstyringssystem. II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance Services Service category No 25: Health and social services Main site or location of works, place of delivery or of performance: Region Sjælland og Fælleskøkkenet I/S. DANMARK. NUTS code DK02 II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS) The notice involves a public contract II.1.4)Information on framework agreement Endelig Version 5 Side 42/54

45 II.1.5)Short description of the contract or purchase(s) Ved dette EU-udbud ønsker ordregiver, at indhente tilbud på et elektronisk køkkenstyringssystem til henholdsvis Koncernservice Køkken og Fælleskøkkenet I/S. II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV) , II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA) The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes II.1.8)Lots This contract is divided into lots: no II.1.9)Information about variants Variants will be accepted: no II.2)Quantity or scope of the contract II.2.1)Total quantity or scope: II.2.2)Information about options Options: no II.2.3)Information about renewals This contract is subject to renewal: no II.3)Duration of the contract or time limit for completion Starting Completion Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1)Conditions relating to the contract III.1.1)Deposits and guarantees required: Fremgår af udbudsmaterialet. III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them: Fremgår af udbudsmaterialet. III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded: Fremgår af udbudsmaterialet. III.1.4)Other particular conditions The performance of the contract is subject to particular conditions: no III.2)Conditions for participation III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Fremgår af udbudsmaterialet. Ansøger skal til grundlag for den retlige situation/egnethed vedlægge dertil egnede dokumenter: En erklæring på tro og love om, at leverandøren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor leverandøren er etableret. En erklæring på tro og love om, at leverandøren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor leverandøren er etableret. Endelig Version 5 Side 43/54

46 En erklæring på tro og love om, at leverandøren ikke ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. I stedet for de i afsnit (1)-(3) nævnte erklæringer, kan leverandøren vedlægge en serviceattest indeholdende samme oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller lignende attester udstedt af de kompetente myndigheder i den relevante medlemsstat. Såvel erklæringer som serviceattest må ikke være ældre end 3 måneder ved tilbuddets afgivelse. En erklæring på tro og love om, at leverandøren ikke er dømt for én af de former for kriminalitet, der er nævnt i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1. III.2.2)Economic and financial ability Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Fremgår af udbudsmaterialet. Ansøger skal til grundlag for den økonomiske egnethed vedlægge dertil egnede dokumenter: Revideret regnskab for de seneste 3 år. I fald virksomheden er yngre, skal der som minimum foreligge et revideret regnskab for Dokumentation for gældende erhvervsansvarsforsikring. Erklæring om virksomhedens samlede omsætning og specifikt for funktionsområder i virksomheden der vedrører kontraktens forhold. Dokumentation for, at egenkapitalen er på ikke under DKK baseret på 2011 regnskabet. Dokumentation for, at selskabets lønomkostninger modsvarer organisationen. Dokumentation for, at selskabets aktiver ikke er på under DKK og heraf må Immaterielle anlægsaktiver maksimalt udgøre DKK baseret på 2011 regnskabet. Dokumentation for, at virksomhedens langfristede gældsforpligtelser ikke overstiger værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver (Soliditetsgrad på ikke under 20 %). III.2.3)Technical capacity Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Fremgår af udbudsmaterialet. Ansøger skal til grundlag for den tekniske kapacitet/egnethed vedlægge dertil egnede dokumenter: Beskrivelse af leverandørens organisation herunder oplysning om antal ansatte fordelt på tekniske og administrative medarbejdere, serviceorganisation og foranstaltninger til sikring af kvaliteten, samt uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for centrale medarbejdere ifht. implementeringen hos Kunden. Referenceliste over de væsentligste gennemførte eller igangværende leverancer inden for de sidste 3 år med angivelse af bl.a. produkter, tidspunkt og aftager. Beskrivelse af evt. samarbejdspartnere eller underleverandører. III.2.4)Information about reserved contracts III.3)Conditions specific to services contracts III.3.1)Information about a particular profession Execution of the service is reserved to a particular profession: no III.3.2)Staff responsible for the execution of the service Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no Section IV: Procedure IV.1)Type of procedure IV.1.1)Type of procedure Open Endelig Version 5 Side 44/54

47 IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue IV.2)Award criteria IV.2.1)Award criteria The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below 1. Pris. Weighting Funktionalitet. Weighting Tidsplan, leveringssikkerhed og organisering. Weighting Vedligeholdelse, support og service. Weighting 10 IV.2.2)Information about electronic auction An electronic auction will be used: no IV.3)Administrative information IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority: IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract no IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Payable documents: no IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate :00 IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up Danish. IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender) IV.3.8)Conditions for opening tenders Persons authorised to be present at the opening of tenders: no Section VI: Complementary information VI.1)Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2)Information about European Union funds The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no VI.3)Additional information VI.4)Procedures for appeal VI.4.1)Body responsible for appeal procedures Klagenævnet for udbud Kampmannsgade København V DENMARK Endelig Version 5 Side 45/54

48 Telephone: Internet address: VI.4.2)Lodging of appeals Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Ved indgivelse af klage, skal klager senest samtidigt skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om at klagen indbringes for Klagenævnet for Udbud. Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby DENMARK Telephone: Internet address: VI.5)Date of dispatch of this notice: /11/2012 S223 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure I. II. IV. DK-Sorø: software package and information systems 2012/S Contract notice Services Directive 2004/18/EC Section I: Contracting authority I.1)Name, addresses and contact point(s) Region Sjælland Koncernservice Køkken Alléen 15 Contact point(s): Region Sjælland Koncernservice Køkken For the attention of: Annette Kræmer 4180 Sorø DENMARK Internet address(es): Endelig Version 5 Side 46/54

49 General address of the contracting authority: Address of the buyer profile: Electronic access to information: Electronic submission of tenders and requests to participate: Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s) Section II: Object of the contract II.1)Description II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV) , Description Software package and information systems. IT services: consulting, software development, Internet and support. Section IV: Procedure IV.3)Administrative information IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate :00 IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up Danish. Bilag 4 Plan for udbudsevaluering Fra: Annette Kræmer Sendt: 29. november :28 Til: Anna Marie Østergaard Emne: tidsplan for tilbudsvurdering af køkkensystem Hej Anna Marie Hermed en tidsplan for tilbudsvurderingen du må melde ind hvis jeres IT skal med på det tekniske område? Og hvis du ønsker en mere med til vurderingen af vores krav. Men reserver dagene og hvis vi er dygtige tager vi selvfølgelig mere end et tilbud pr. dag Venlig hilsen Annette Kræmer Koordinator Region Sjælland Koncernservice - Køkken Alleen Sorø Tlf Tidsplan for vurdering af tilbud nyt Køkkenstyringssystem Emne/kapitel Hvem Dato Dato Dato Dato Dato Da- Endelig Version 5 Side 47/54

50 Egnethedsvurdering Orientering om egnethed Tilbudsvurdering Kapitel Økonomichef Allan Bøtner Økonomimedarbejder Kenneth Smith (Annette + Mogens) Koordinator Annette Kræmer Driftschef Mogens Fonseca Pedersen Køkkenchef Holbæk Hanne Jensen Køkkenchef Fælleskøkkenet Anna Marie Østergaard Produktionsassistent Lea Hermansen Koordinator Annette Kræmer Onsdag 23. januar Torsdag 24. januar Tilbud 1 Torsdag 31/1 Tilbud 2 Fredag 1/2 Tilbud 3 Mandag 4/2 Tilbud 4 Tirsdag 5/2 Tilbud 5 Onsdag 6/2 to Tilbudsvurdering kapitel Allan Agerholm Dahl (IT) Michael (arkitekt IT) IT Fælleskøkkenet? Koordinator Annette Kræmer Samlet alle tilbud Uge Sammenfatning tilbudsvurdering Driftschef Mogens Fonseca Pedersen Koordinator Annette Kræmer Torsdag 7/2 Styregruppe møde med indstilling Driftschef Mogens Fonseca Pedersen Køkkenchef Hanne Jensen Allan Agerholm Dahl (IT) Koordinator Annette Kræmer Onsdag 13/2 Inden møderne skal tilbuddene være gennemlæst Endelig Version 5 Side 48/54

51 Bilag 5 Betalingsplan og udgifter Betalingsplan fra bagsiden af den underskrevne K01 forside: I vedlagte fil Bilag 5 - Dankost 2013 og 2014 Udgiftsoversigt ses de faktiske betalinger. Bilag 6 Mail fra Mogens Fonseca Se vedlagte fil: Bilag 6 Mail fra Mogens Fonseca Bilag 7 Funktionelle mangler Se vedlagte fil: Bilag 7 - Review af IT-løsning Bilag 8 Brev fra Regionen vedrørende møde om BDOs klage til denne Se vedlagte fil: Bilag 8 - Til BDO fra Region Sjælland 26 september 2013 Bilag 9 Brev fra Hans Elmquist til Ninna Bondehøj Se vedlagte fil: Bilag 9 - Brev fra Hans Elmquist til Ninna Bondehøj Bilag 10 Spørgsmål / Svar fra interviewrunde Se vedlagte fil: Bilag 10 - Spørgsmål / Svar fra interviewrunde Bilag 10a og Bilag 10b er underbilag leveret fra Regions Sjælland til Bilag 10, hvorfor referencer til disse 2 bilag kan findes i Bilag 10. Endelig Version 5 Side 49/54

52 For Bilag 10a se vedlagte fil: Bilag 10a - Tilbudsvurdering fra Regions Sjælland For Bilag 10b se vedlagte fil: Bilag 10b - IT udbud og samarbejdet med Fælleskøkkenet fra Region Sjælland Bilag 11 Kendelse fra klagenævnet for udbud af 20. maj 2014 Se vedlagte fil: Bilag 11 - Kendelse fra klagenævnet for udbud af 20. maj 2014 Bilag 12 Henvendelse fra BDO / Anova til Regionen vedrørende udbuddets lovlighed Se vedlagte fil: Bilag 12 - Henvendelse fra BDO / Anova til regionen vedrørende udbuddets lovlighed Bilag 13 Svar fra Regionen på henvendelse fra BDO / Anova til regionen vedrørende udbuddets lovlighed Se vedlagte fil: Bilag 13 - Svar fra Regionen på henvendelse fra BDO / Anova til regionen vedrørende udbuddets lovlighed Bilag 14 Mail fra Michael Nørgaard til Anne Marie Østergaard Se vedlagte fil: Bilag 14 - Mail fra Michael Nørgaard til Anne Marie Østergaard. Bilag 15 Kommentarer fra interessenterne Efter rapportens færdiggørelse er Fælleskøkkenets interessenter blevet indbudt til at kommentere denne, for at rette eventuelle faktuelle fejl i rapporten samt for at sikre at eventuelle kommentarer fra interessenternes indgår i selve rapporten. Resultatet af denne kommentering fremgår af dette bilag. Kommentarerne fra interessenterne er som følger: Guldborgsund Kommune: Ingen kommentarer modtaget. Lolland Kommune: Ingen kommentarer modtaget. Region Sjælland: Kommentarer kan ses i vedlagte fil - Bilag 15a - Kommentarer til rapporten fra Region Sjælland. Devoteam har taget interessenternes kommentering til efterretning og har på denne baggrund foretaget følgende tilpasninger af denne endelige rapport: Region Sjælland fremfører at der kan være forståelsesmæssige udfordringer med indledningen til rapporten. Det er Devoteams ønske at rapporten fremstår så klar og forståelig som mulig for at sikre imod forvirring, tolkninger eller uklarheder både ved den primære målgruppe som ved øvrige som måtte læse rapporten. På denne baggrund har Devoteam præciseret indledningen i denne endelige rapport. Region Sjælland fremfører: Region Sjælland har gjort og afsluttet sine overvejelser i forbindelse med forløb og erfaringer fra sagen, jf. overfor i forhold til Klagenævnets afgørelse. Regions Sjælland har ikke hyret Devoteam til at rådgive sig herom, og vil gerne frabede os dette. Det er korrekt at Region Sjælland ikke har hyret Devoteam, idet Devoteam arbejder for Fælleskøkkenet I/S alene. På denne baggrund er rådgivning rettet imod Region Sjælland fjernet fra denne endelige rapport. Endelig Version 5 Side 50/54

53 Endelig Version 5 Side 51/54

54 Endelig Version 5 Side 1/54

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034302 (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 K E N D E L S E Maxys A/S og Solid Software Development ApS (selv) mod Region Sjælland (advokat Claus

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Holtse Ordregiver er berettiget til at indregne omstillingsomkostninger, men det skal fremgå af udbudsmaterialet med angivelse af beløb eller beregningsmetode. Eksempel Kommune X har en

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Dette dokument opdateres på og for Region Syddanmarks udbud på DAS løsning til Sønderborg

Dette dokument opdateres på  og  for Region Syddanmarks udbud på DAS løsning til Sønderborg Bilag 1a - Spørgsmål og svar Jakob Johnsen 4. september 2014 Dette dokument opdateres på www.udbud.dk og www.regionsyddanmark.dk/wm218399 for Region Syddanmarks udbud på DAS løsning til Sønderborg Sygehus.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Bilag E Implementering

Bilag E Implementering Bilag E Implementering (Bilaget ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i evalueringen af delkriteriet Service,

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere