Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m."

Transkript

1 incl. undtagelserne for arbejdsfrit område udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

2 Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt D 15 Påbudt passage A 21 Cyklister A 43,2 Indsnævret vej i venstre side A 35 Farlig rabat A 43,3 Indsnævret vej i højre side B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage C21 Kørsel i begge retninger forbudt E 16,1,3 Vognbaneforløb med sammenfletning C 51 Overhaling forbudt D 16 Valgfri passage E 16,2,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift A 36 Bump A 19 Lyssignal Lokal hastighedsbegrænsning Undertavler Vejarbejde A 99 Anden fare C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning UC 56 E 53,4 Område med fartdæmpning på gul baggrundsplade med gult blinksignal Z 93 på toppen C 59 Ophør af forbud U 6,1 U 6,3 U 6,5 U 6,7 C 61 Standsning forbudt E 54 Ophør af område med fartdæmpning placeret bag på E 53,4 Stopsigttabel Tilladt hastighed To gange i km/t stopsigt i m Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. er udgivet af Vejdirektoratet Grafisk tilrettelægning: Susanne Hamilton. Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard. Vejtavler og CAD-tegninger: Vejdirektoratet. Tryk: From & Co., Glostrup ISSN: ISBN:

3 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

4 Forord Formålet med afmærkning af vejarbejder er at advare og vejlede trafikanterne om ændrede færdselsforhold, og dermed bidrage til sikkerheden for både trafikanter og beskæftigede ved vejarbejde. Et vejarbejde vil, uanset hvor lille det er, medføre ulempe og risiko for trafikanterne og de beskæftigede. Det er derfor vigtigt, at man både ved planlægningen og ved udførelsen af arbejdet er omhyggelig med afmærkningen. For at opretholde respekten for afmærkningen - og dermed sikkerheden - er det vigtigt, at afmærkningen løbende tilpasses den aktuelle arbejdssituation. Denne håndbog er udarbejdet som et supplement til Vejregler for afmærkning af vejarbejder, Vejdirektoratet november Hensigten med håndbogen er at give en kort vejledning i afmærkningen af de almindeligst forekommende vejarbejder i en form, så den let kan medbringes på arbejdspladsen. Hvis håndbogen ikke er tilstrækkelig, må man søge yderligere vejledning i vejreglen, der indeholder eksempler på mere komplicerede afmærkningssituationer. Vejreglen findes desuden på internettet under Arbejdet er udført af den samme arbejdsgruppe, som har udført revisionen af vejreglen. Arbejdsgruppens medlemmer kommer fra Arbejdstilsynet, politiet, 3F og vejmyndighederne udgaven af håndbogen er revideret af en ad hoc gruppe nedsat af Vejdirektoratet og BrancheArbejdsmiljøRådet for bygge og anlæg. Revisionen er sket på grundlag af vejreglerne og Branchevejledning for Afmærkning af vejarbejder. Vejledning omkring afmærkning af vejarbejder kan fås hos de tekniske forvaltninger. Arbejdstilsynet kan vejlede omkring arbejdsmiljøforhold. Yderligere eksemplarer af denne håndbog og Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. kan fås hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Fax E-post: 4 5

5 Indholdsfortegnelse Forord Afsnit 1 Forklaring af særlige udtryk i håndbogen Afsnit 2 Forløbet af et vejarbejde Før igangsætning Opstilling af afmærkningen Under arbejdet Arbejdets afslutning Afsnit 3 Arbejdstøj Afsnit 4 Afmærkningsmateriel Færdselstavler Andet afmærkningsmateriel Afsnit 5 Opstilling af afmærkningsmateriel Forvarsling Fri bredde Færdselsregulering Begrænsningslinie Tværafspærring Længdeafspærring Valg af længdeafspærring/trafikværn Afsnit 6 Bevægelige vejarbejder Kontinuerligt kørende vejarbejde Vejarbejder af kortere varighed på samme sted - max. 1 dag Afsnit 7 Stationære vejarbejder Afsnit 8 Sikkerhedsforanstaltninger i stedet for arbejdsfrit område Konkrete anvisninger: Rød, gul og grøn arbejdszone Beskyttelsesmodul Særlige sikkerhedsforanstaltninger Asfaltarbejde Brønde, TV-inspektion, lappearbejde og prøvetagning Slamsugning Arbejde på heller og spærreflader Arbejde på midterrabatter Arbejde før vejkryds og rundkørsler Arbejde i vejkryds og rundkørsler Snerydning ved håndkraft Kantstensarbejde og lignende Tjekliste

6 Afsnit 1 Afsnit 1 Forklaring af særlige udtryk i håndbogen Vejareal Ved vejareal forstås det areal, som vejen optager. Vejen kan bestå af kørebane, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, sti, rabat eller lignende. Arbejdsområde Ved arbejdsområde forstås ud over det egentlige arbejdssted (inkl. de nødvendige friarealer) også de færdselsarealer og rabatarealer, hvor der er placeret maskiner og materialer. Ved arbejde i højden omfatter arbejdsområdet også det nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller anlæg, skal et areal langs udgravningen mod trafikken med en bredde lig udgravningsdybden være indbefattet i arbejdsområdet. Arbejdsfrit område Område mellem arbejdsområdet og afspærringen mod kørebanen, hvor vejarbejdere ikke må færdes, og som skal holdes frit for materialer. Området må trafikeres af fodgængere og cyklister. Det arbejdsfrie område kan udelades, hvis: arbejdsområdet beskyttes med barrierer eller trafikværn, eller hastigheden er lav, eller området erstattes af andre foranstaltninger i de 11 tilfælde, der er beskrevet i afsnit 8. Vejarbejde Ved vejarbejde forstås her alle arbejder, som foregår på vejarealet, samt arbejder under, over eller uden for vejarealet og som medfører større eller mindre indskrænkninger i trafikkens normale bevægelsesfrihed, eller som nødvendiggør større agtpågivenhed eller hensyntagen fra trafikanternes side. Arbejdsområde Min. 40 m jf. side 26 Arbejdsfrit område Fri bredde 3 m Max. 10 m 1:10 Begrænsningslinie 8 9

7 Afsnit 1 Afsnit 1 Stationært vejarbejde Ved stationært vejarbejde forstås vejarbejde af længere varighed på samme sted (normalt mere end 1 arbejdsdag). Bevægeligt vejarbejde Ved bevægeligt vejarbejde forstås såvel kontinuerligt kørende vejarbejde som vejarbejde af kortere varighed på samme sted (maksimalt 1 arbejdsdag, hvilket i praksis vil sige, at afmærkningen ikke skal stå natten over). Trafikværn Trafikværn er en kraftig afspærring, der er testet i henhold til DS/EN Kan f.eks. være stålautoværn eller sammenkoblede betonblokke. Barrierer Særligt udformede tunge elementer f.eks. betonelementer eller sandfyldte plastelementer, der anvendes til beskyttelse af vejarbejdere, men som ikke nødvendigvis opfylder kravene til trafikværn. Beskyttelsesmodul Beskyttelsesmodulet er et arbejdsareal med fysisk beskyttelsesbarriere i hver ende. Se beskrivelsen på side 68. Fri bredde Ved fri bredde forstås den bredde, som er til rådighed for færdsel, f.eks. mellem sideforhindringer. Begrænsningslinie Ved begrænsningslinie forstås den linie, der markerer en gradvis indsnævring af kørebanen. Begrænsningslinien foran et arbejdsområde skal altid være mindst 10 gange så lang som indsnævringen. Afmærkningsklasser Når man skal bestemme afmærkningens omfang, er det vigtigt at kende vejens art. I forbindelse med afmærkning opdeler man vejene på følgende måde: Lokalveje Mindre veje med ringe trafik ( I i diagrammet) og med hastigheder således: 50 km/t eller derunder i byzone 80 km/t eller derunder i åbent land Trafikveje Større veje med nogen trafik ( II i diagrammet) Større veje med hurtig eller tæt trafik ( III i diagrammet) Motorveje Opdelingen aftales mellem politi og vejmyndighed. Som udgangspunkt kan følgende diagram anvendes: km/t I II III køretøjer/døgn 10 11

8 Afsnit 2 FORLØBET AF ET VEJARBEJDE Afsnit 2 Planlægger/projekterende Før arbejdet startes planlægges afmærkningen, og der udarbejdes en afmærkningsplan. Udførende/ entreprenør Afmærkningen etableres. Afmærkningen tilpasses løbende til den aktuelle arbejdssituation. Afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange dagligt på dage, hvor der arbejdes og mindst 1 gang dagligt på øvrige dage. Vejmyndighed Modtager færdigmelding og underretter i fornødent omfang politiet. Myndigheder Afmærkningen inspiceres lejlighedsvis af vejmyndighed, politiet og Arbejdstilsynet. Vejmyndighed Vejmyndigheden/vejbestyrelsen godkender afmærkningsplanen og udsteder grave-/rådighedstilladelse. 12 Arbejdet afsluttes og afmærkningen fjernes. Arbejdet færdigmeldes. Se også de næste sider 13

9 Afsnit 2 14 Forløbet af et vejarbejde En skematisk oversigt over forløbet af den afmærkningsmæssige side af et vejarbejde ses på de foregående sider. Ved vejarbejde forstås her ikke bare almindeligt vejarbejde, men også ledningsarbejder og byggearbejder, der breder sig ind på fortov og kørebane med stilladser og lignende. Før igangsætning Inden arbejdet igangsættes skal der udarbejdes en plan for afmærkningen. Denne plan skal i detaljer vise, hvor afmærkningen skal opstilles, og hvilke tavler, der skal bruges. Planen afleveres til vejmyndigheden (teknisk forvaltning) til godkendelse sammen med en ansøgning om grave-/rådighedstilladelse. Vejmyndigheden indhenter, om nødvendigt, godkendelse hos politiet. Når planen er godkendt (eventuelt efter rettelser) tilbageleveres den sammen med en tilladelse til arbejdets udførelse (grave- eller rådighedstilladelse). Opstilling af afmærkningen Man starter med at sikre sig, at kopi af grave- /rådighedstilladelsen og den Se checkliste side 98 godkendte afmærkningsplan er tilstede. Det skal de være under hele arbejdet. Undtaget herfra er reparation af pludselig opstået skade f.eks. ledningsbrud, hvor arbejdet kan starte uden tilladelse og godkendt afmærkningsplan, men den nødvendige afmærkning skal være opstillet. Vejmyndighed og politi underrettes snarest muligt. Derefter kontrolleres, at alt afmærknings- og afspærringsmateriel er til stede. Etableringen er i sig selv et vejarbejde og kan sidestilles med et bevægeligt vejarbejde. Ud over den personlige afmærkning vil det ofte være hensigtsmæssigt at begynde med at anbringe en mobil afspærring som forvarsel. På mindre veje vil ofte være tilstrækkelig. På steder hvor særlig farlige situationer kan opstå, anbefales det at søge politiets hjælp til færdselsregulering under opstillingen. skal opsættes først, derefter ophørstavler og så resten af tavlerne. Eksisterende afmærkning/- vejvisning, der ikke skal gælde under arbejdet, skal fjernes eller tildækkes effektivt. Efter opstillingen kontrolleres ved gennemkørsel, at afmærkningen inkl. forvarslingen er korrekt anbragt og letforståeligt. Om fornødent foretages rettelser. Afmærkningen skal være placeret i fuldt omfang, før arbejdet må påbegyndes. Under arbejdet Under arbejdet skal afmærkningen hele tiden være hensigtsmæssig og i orden. Afmærkningen skal kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange på dage, hvor der arbejdes (mindst ved arbejdets begyndelse og ophør) og mindst 1 gang på øvrige dage. På motorveje 2 gange dagligt på alle dage. Under arbejdet kan der komme tilsyn fra vejmyndighed, politi eller Arbejdstilsyn. Tilsynet fra vejmyndighed og politi ser især efter afmærkningen, hvorimod Arbejdstilsynet især tilser forholdene inde på arbejdsområdet. I perioder, hvor der ikke arbejdes i arbejdsområdet (bortset fra frokostpauser o.lign.) skal den del af afmærkningen, som ikke er nødvendig, fjernes, tildækkes eller drejes for at mindske ulemperne for trafikken og for at opretholde respekten for afmærkningen. Arbejdets afslutning Når arbejdet er færdigt skal afmærkningen straks fjernes. Nedtagningen begynder ligesom opsætningen med anbringelse af mobil afspærring eller lignende som forvarsel. Derefter fjernes afmærkningen i modsat rækkefølge af den der blev anvendt ved opsætningen. Husk også af fjerne eventuel gul afmærkning. Til slut fjernes den mobile afspærring. Vejarbejdet meldes herefter færdigt til vejmyndigheden som angivet i grave-/rådighedstilladelsen. Afsnit 2 15

10 Afsnit 3 Arbejdstøj Klasse 2: Ved stationært vejarbejde skal personer, der normalt arbejder indenfor det afspærrede område men lejlighedsvis kommer udenfor, bære synligt (fluorescerende) rød, orange eller gult arbejdstøj, der opfylder klasse 2 i DS/EN 471:2004. Dvs. at det fluorescerende stof skal være på mindst 0,5 m 2 og det reflekterende på mindst 0,13 m 2. Klasse 2 arbejdstøj kan være: Vest (klasse 2), Jakke, Overall. Klasse 3: Af hensyn til den personlige sikkerhed skal personer, der er beskæftiget ved vejarbejder, og som jævnligt opholder sig udenfor afspærringen, bære synligt fluorescerende (i daglig tale kaldet selvlysende ) rødt, orange eller gult arbejdstøj, der opfylder klasse 3 i DS/EN 471:2004. Dvs. at det fluorescerende stof skal være på mindst 0,8 m 2 og det reflekterende på mindst 0,2 m 2. Chauffører, der ikke forlader førerhuset under arbejdet, er dog fritaget. Se også At-vejledning D.5.3. Advarselsklæder september Klasse 3 arbejdstøj kan være: Vest (klasse 3), Jakke (klasse 3), Benklæder og vest, Benklæder og jakke, Kedeldragt. Afmærkningsmateriel Færdselstavler På indersiden af omslaget forrest i bogen finder du en fortegnelse over de vigtigste færdselstavler ved vejarbejde. En komplet fortegnelse findes i Bekendtgørelse om Vejafmærkning og i vejregler for færdselstavler. A 19 Lyssignal Skal anvendes som forvarsel ved midlertidige lyssignaler undtagen mindre veje med ringe trafik i byområder. A 21 Cyklister Skal anvendes som forvarsel hvor cyklister og førere af små knallerter som følge af vejarbejde kører ud på eller krydser kørebanen. A 36 Bump Tavlen skal anvendes, når der udføres hastighedsdæmpende bump på vejen. Bumpets udformning skal være afpasset til den tilladte hastighed på vejen. Vejarbejde Skal anvendes som forvarsel af alle vejarbejder, undtagen bevægelige vejarbejder på mindre veje med ringe trafik. Hvis den forvarsler vejarbejde på en skærende vej, skal den forsynes med undertavle U 6. A 43 Indsnævret vej Tavlen findes i 3 varianter. Man skal bruge den variant, der passer. A 99 Anden fare Anvendes hvor ingen andre tavler dækker. Skal altid forsynes med en forklarende undertavle. Kan anvendes midlertidig f.eks. ved pludselig opstået skade, indtil den rigtige tavle er fremskaffet. Afsnit

11 Afsnit 4 Afsnit 4 B 18 Hold tilbage for modkørende B 19 Modkørende skal holde tilbage C 21 Kørsel i begge retninger forbudt Skal altid opsættes for begge færdselsretninger. C 61 C B 18 B 19 Anvendes til trafikregulering ved indsnævret kørebane, hvor den ene trafikretning skal holde tilbage for den anden (prioritering). Må kun anvendes, når der er gode oversigtsforhold (se side 25), og når arbejdsområdet er mindre end 100 m og kun hvor den frie bredde er mellem 3 og 4,5 m (på mindre veje med ringe trafik mellem 2,6 og 3,5 m). HUSK! B 18 skal anbringes med den røde pil pegende opad, og B 19 med den røde pil pegende nedad. C 19 Indkørsel forbudt Må kun forsynes med undertavle Trækken med cykel og knallert på kørebanen forbudt. (Brug i stedet C 21 eller C 22, der f.eks. kan forsynes med undertavle Arbejdskørsel tilladt ). C 22,1 Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt Forbuddene kan begrænses ved hjælp af undertavler. Lokal hastighedsbegrænsning Ændring af hastighedsbegrænsning skal aftales med politiet. Tavler med 50 km/t må ikke anvendes indenfor byzone, idet der her gælder den generelle hastighedsbegrænsning på 50 km/t angivet med E 55 ved indkørsel E 55 til byområdet. En eventuel højere lokal hastighedsbegrænsning skal i stedet ophæves med C 56. Eventuelt med undertavle UC 56 som erindring om byzonen. C 56 UC 56 C 59 Ophør af forbud Ophæver alle forbud på den foregående vejstrækning, bortset fra parkeringsrestriktioner. C 61 Standsning forbudt C 62 Parkering forbudt Opstilling af disse tavler og ændring skal aftales med politiet. Bør opstilles dagen før. E 53,4 Område med fartdæmpning på gul baggrundsplade E 53,4 kan 1,2 m 0,5 m 0,4 m 0,9 m anvendes ved vejarbejder i kryds eller rundkørsler, hvor der arbejdes direkte på det trafikerede areal, eller der er risiko for at de, der arbejder på vejen, træder ud i det trafikerede areal. E 53,4 skal nedtages, når der ikke arbejdes i et af de to nævnte arealer. Tavlen skal have 1 stk. gult blinksignal (Z 93) på toppen og opsættes ved brug 10 meter før arbejdsarealet i alle berørte trafikretninger. Tavlen ophæves med ophørstavle E 54, der kan være placeret på bagsiden af den gule baggrundsplade. E 54 - her placeret bag på E 53,4 19

12 Afsnit 4 Afsnit 4 D 15 Påbudt passage Tavlen angiver, at motorkøretøjer skal passere tavlen på den side, pilen peger mod. Vær omhyggelig med monteringen, så pilen hælder 45. D 21 Cykelsti Angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af små knallerter, og kun må benyttes af disse. Fodgængere har dog adgang i visse tilfælde. E 18 Blind vej Tavlen kan opstilles ved begyndelsen af en vej, hvor det ikke fremgår for trafikanterne, at vejen ender blindt. (Her fordi vejen er spærret på grund af vejarbejde). Hvis man ikke kan se spærringen, skal afstanden til spærringen angives. F 14 Midlertidig pilvejviser Anvendes til midlertidig vejvisning. Andet afmærkningsmateriel På indersiden af omslaget bag i bogen finder du en oversigt over andet afmærkningsmateriel. N 42 Kantafmærkningsplader anvendes til begrænsningslinie og længdeafspærring ved stationære vejarbejder. De skrå striber skal pege ned mod den side, som færdselen skal benytte. Afstanden mellem kantafmærkningsplader må ikke overstige 10 m ved begrænsningslinie. Ved længdeafspærring skal afstanden tilpasses forholdene og må ikke overstige 50 m. N 45 Markeringsbrikker Brikkerne anvendes hvor der ikke er behov for en kraftigere afspærring. De må kun ophænges på langs af kørebanen og kun som supplement til anden afspærring. Afstanden mellem snorens befæstelser bør ikke være større end 6 m. Obs! Rød-hvide bånd er ikke vejafmærkningsmateriel og må ikke bruges. O 41 Retningspil anvendes kun som tværafspærring, hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring. N 44 Markeringskegler anvendes især ved vejarbejder af kortere varighed. Markeringskegler i standardstørrelse kan anvendes som længdeafspærring ved såvel stationære som bevægelige vejarbejder. Endvidere til begrænsningslinie ved bevægelige vejarbejder, dog ikke på motorveje og større veje med hurtig eller tæt trafik. Afstanden mellem keglerne må ved stationære vejarbejder ikke overstige: 6 m indenfor tættere bebygget område, 20 m udenfor tættere bebygget område, 3 m mellem cykelsti/fortov og arbejdsområde. Markeringskegler i reduceret størrelse må kun anvendes i forbindelse med stribearbejde m.m. O 43 Spærrebom med skrå striber anvendes ved delvis afspærring af kørebanen. De skrå striber skal pege ned mod den side, som færdselen skal benytte. O 45 Spærrebom findes i 2 udgaver: Den normale (store) anvendes ved hel eller delvis afspærring af kørebane, cykelsti eller fortov, hvor der ikke anvendes O 43. Lægten (mindre) anvendes til længdeafspærring samt tværafspærring på fortov

13 Afsnit 4 Afsnit 5 22 Mobil afspærring (tavlevogn) må kun anvendes ved bevægelige arbejder. De gule blinksignaler skal være i funktion under arbejdet. Mobil afspærring kan dog anvendes som supplement ved stationære vejarbejder. I byzone anbringes den mobile afspærring normalt m foran arbejdsstedet. Udenfor byzone er afstanden normalt ca. 50 m. Arbejdskøretøjer/-maskiner skal forsynes med tændt gul afmærkningslygte, når de henstilles, arbejder eller på anden måde er til ulempe for den øvrige trafik. Derudover kan det anbefales, at forsyne køretøjet med løbende lys. Det anbefales herudover, af hensyn til sikkerheden, at forsyne arbejdskøretøjer-/maskiner, som benyttes til vejarbejde udenfor det afmærkede arbejdsområde, med lodrette røde og hvide striber på for- og bagende. I visse situationer kan det tillige tilrådes at montere tavle D 15 Påbudt passage på køretøjets for- eller bagende visende den vej, køretøjet skal passeres af den øvrige trafik. Denne tavle må ikke være synlig ved kørsel til og fra arbejdsstedet. Private køretøjer, der anvendes til tilsynsarbejde, forsynes med tavle, der angiver vejmyndighedens navn og skal forsynes med gul afmærkningslygte. Løbende lys Man siger, at der er løbende lys når en hel række af gule blinksignaler i en begrænsningslinie tænder med kort mellemrum fra venstre mod højre, når bilerne skal holde til højre, og fra højre mod venstre, når bilerne skal holde til venstre. Opstilling af afmærkningsmateriel Det afmærkningsmateriel, der benyttes ved vejarbejder, skal være i overensstemmelse med afmærkningsbekendtgørelsen. Hvad skal være gult? Midlertidige tavler E 15, E 16, F 14 og G 14 skal være gul/sorte. Midlertidig længdeafstribning skal være gul. Midlertidig tværafstribning kan være gul. Ved gul tværafstribning skal den hvide fjernes. Ved midlertidig afstribning skal stribernes længde og bredde samt symboler være som ved permanent afstribning og udføres med samme omhu. Dobbelt spærrelinie kan erstattes af enkelt gul. Forvarsling Forvarsling skal opstilles i en afstand af normalt 50 m, hvor hastigheden er højst 60 km/t og normalt 150 m m, hvor hastigheden er større end 60 km/t. Der må højst være 2 tavler og tilhørende undertavler på samme stander. skal anbringes øverst. Højden fra kørebanen til underkant af nederste tavle skal være mindst 1 m. På veje med meget trafik bør højden til hovedtavlens underkant være mindst 2,2 m. N 42 anbringes dog med underkanten højst 0,5 m over terræn. Standere, der ikke nedgraves, skal forsynes med en tilstrækkelig tung fod til at sikre, at de står fast. Fødder af tungt gummi eller ballastsække med sand er at foretrække frem for tunge betonklodser, der kan være farlige både for beskæftigede og trafikanter. På indersiden af omslagets bagside er et diagram, der viser hvordan man kan prøve, om foden er tung nok ved hjælp af en fjedervægt. Afmærkning må kun undtagelsesvis anbringes på cykelstien, da det udgør en fare for cyklisterne. Hvis det er nødvendigt at anbringe afmærkning på cykelstien, må der træffes særlige foranstaltninger. Spærrebommene skal opsættes, så de kan tåle mindre stød uden at ændre stilling. Hvor der er udgravninger, skal de være så fast anbragt, at de forhindrer at fodgængere falder i udgravningen. 23

14 Afsnit 5 Afsnit 5 Færdselsregulering Hvor den fri bredde er så lille, at vejen afspærres, etableres omkørsel. Hvis bredden er sådan, at trafikken skal reguleres, kan dette ske på to måder. Hvis arbejdsstedet er kortere end 100 m, oversigtsforholdene er i orden (se skemaet herunder), og trafikken ikke er for stor, så kan prioritet anvendes. Her skal den ene færdselsretning holde tilbage for den anden. Hertil anvendes tavlerne B 18 Hold tilbage for modkørende og B 19 Modkørende skal holde tilbage, anbragt ved hver sin ende af arbejdsstedet. I alle andre tilfælde anvendes signalregulering ved hjælp af lyssignaler. Der anbringes et signal i hver ende af arbejdsstedet. På større veje med nogen trafik og større veje med hurtig eller tæt trafik, skal der være et lyssignal i hver side af vejen. Husk stoplinie. Lyssignalerne skal være tændt hele døgnet, så længe indskrænkningen af bredden varer. På mindre veje med ringe trafik vil det ofte være unødvendig at foretage færdselsregulering, men lade færdselslovens almindelige bestemmelser være tilstrækkelige. Oversigtsforhold 24 Fri bredde De nedenfor nævnte krav til fri bredde gælder for stationære arbejder og for bevægelige arbejder, hvor der ikke med rimelig kort varsel kan skabes den nødvendige passagemulighed. Kørebane: (Tallene i parentes gælder mindre veje med ringe trafik). Hvis den fri bredde er mindre end 3,0 m (2,6 m), skal vejen lukkes. Fri bredde mellem 3,0 og 4,5 m (2,6 og 3,5 m) medfører regulering af trafikken. Fri bredde mellem 4,5 og 6,0 m (3,5 og 4,5 m) bør ikke anvendes, da trafikanterne ikke kan vurdere pladsforholdene. Ved fri bredde større end 6,0 m (4,5 m) opretholdes dobbeltrettet trafik. Der tages hensyn til cyklister, fodgængere, skarpe sving og unormal hældning af vejen. Fortov og cykelsti: Fri bredde af fortov mindre end 1,0 m bør medføre lukning. Fri bredde af cykelsti mindre end 1,0 m, delt sti og fællessti mindre end 1,5 m medfører lukning. Såfremt der er lodrette forhindringer langs stien, forøges disse bredder med 0,3 m. Fri bredde af dobbeltrettet cykelsti mindre end 1,7 m medfører lukning (eller ensretning). Nødvendig oversigtslængde Hastighed 40 km/t 50 km/t Maks. antal Indsnævringens længde køretøjer pr. time 30 m 95 m 115 m m 120 m 140 m m 140 m 165 m m 180 m 210 m m 245 m 285 m

15 Afsnit 5 Afsnit 5 Arbejdsfrit område Begrænsningslinie Begrænsningslinie anvendes til at markere en gradvis indsnævring af kørebanen. Arbejdsområde Fri bredde 3 m Min. 40 m 30 m (1:10) Max. 10 m 1:10 Begrænsningslinie Begrænsningslinien etableres ved hjælp af N 42 Kantafmærkningsplader. Ved bevægelige arbejder på mindre veje med ringe trafik og på større veje med nogen trafik, kan benyttes N 44 Markeringskegler i standardstørrelse. Hvis der anvendes markeringskegler, skal der suppleres med en D 15 Påbudt passage. Der skal monteres et gult blinksignal (Z 93) på den første og den sidste kantafmærkningsplade/markeringskegle og derudover mindst på hver anden, dog mindst 3 i hver begrænsningslinie. Alle knæk skal være markeret med et blinksignal. Blinksignalerne skal være tændt hele døgnet og det anbefales at synkronisere blinklysene, så de tændes et efter et i kørselsretningen (løbende lys). Placering Begrænsningslinien skal placeres i så lang afstand fra arbejdsstedet, at køretøjer, der først opdager afspærringen ved påkørsel, kan nå at stoppe før arbejdsstedet. En passende afstand er standselængden, der er: 210 m for 110 km/t 145 m for 90 km/t 120 m for 80 km/t 95 m for 70 km/t 75 m for 60 km/t 55 m for 50 km/t 40 m for 40 km/t Tværafspærring Tværafspærring anvendes ved afspærring og ved indsnævringer, hvor der ikke anvendes begrænsningslinie. Tværafspærring på kørebanen etableres ved hjælp af O 43 Spærrebom forsynet med gult blinksignal i hver ende, tændt hele døgnet. Er bredden større end 3 m opsættes yderligere gule blinksignaler så afstanden mellem dem højst bliver 3 m. Tværafspærring på fortov og cykelsti forsynes med mindst to hvide markeringslygter (N 46) med højst 2 m s afstand. Lygterne skal være tændt i lygtetændingstiden. Hvis afspærringen er tilstrækkeligt belyst af gadebelysningen, også efter en eventuel natreduktion, kan markeringslygter undværes. Længdeafspærring Længdeafspærring anvendes til adskillelse mellem færdselsareal og arbejdsområde/arbejdsfrit område. Længdeafspærring mellem motordrevne køretøjer og arbejdsområde etableres ved hjælp af N 42 Kantafmærkningsplader eller N 44 Markeringskegler evt. suppleret med et trafikværn eller barrierer. I de fleste tilfælde skal der etableres et arbejdsfrit område mellem den kørende trafik og arbejdsområdet. Se diagrammet næste side. Længdeafspærring mellem arbejdsområde og cykelsti/fortov etableres ved hjælp af N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med markeringslygter (N 46) for hver 10 m, medmindre vejbelysningen er tilstrækkelig. Lygterne skal være tændt i lygtetændingstiden

16 Afsnit 5 Valg af længdeafspærring/trafikværn Valg af længdeafspærring/trafikværn Sammenhængen mellem hastighed, arbejdsfrit område og trafikværn fremgår af diagrammet herunder. Af diagrammet ses, at man kan undgå at etablere trafikværn, hvis der er god afstand mellem arbejdsstedet og trafikken, eller hvis hastigheden forbi arbejdsstedet er lav. Modsvarende kan et trafikværn kompensere for manglende plads til at etablere arbejdsfrit område. Bevægelige vejarbejder Ved bevægeligt vejarbejde forstås både kørende arbejde med maskiner, og kortvarigt arbejde (maksimalt 1 arbejdsdag, hvilket i praksis vil sige, at afmærkningen ikke skal stå natten over) på samme sted. Nogle større arbejder - især på motorveje eller andre stærkt trafikerede veje - skal dog afmærkes som stationære vejarbejder, selv om de tager kortere tid. Kontinuerligt kørende vejarbejde Kørende vejarbejde med maskiner omfatter: med hastighed 40 km/t snerydning med maskine, saltning og grusning, visse vejtekniske målinger, samt arbejder, der kan sidestilles hermed. med hastighed < 40 km/t græsslåning, fejning, slamsugning i rendestensbrønde, vask af kantpæle, samt arbejder, der kan sidestilles hermed. I usigtbart vejr bør kontinuerligt kørende vejarbejder, bortset fra snerydning, saltning og grusning, undgås. Ved anvendelse af tallerkenspredere skal tallerkenen belyses med en abejdslygte, som tændes i mørke og ved dårlig sigt. Arbejdslygten må ikke kunne blænde andre trafikanter. Afsnit 6 A: Længdeafspærring mellem arbejdsområde og motorkøretøjer udføres som trafikværn. B: Længdeafspærring mellem arbejdsområde og motorkøretøjer udføres med barrierer pr. 6 m. På større veje med tæt trafik udføres længdeafspærring som angivet under A. C: Længdeafspærring mellem arbejdsområde og motorkøretøjer udføres med kantafmærkningsplader eller med markeringskegler forsynet med lægter (O 45) eller med markeringsbrikker. D: Længdeafspærring mellem arbejdsområde og motorkøretøjer udføres med kantafmærkningsplader eller markeringskegler

17 Afsnit 6 Afsnit 6 Vejarbejder af kortere varighed på samme sted max. 1 dag Omfatter arbejder hvor der skal etableres arbejdsfrit område, eller afspærres med barrierer/ trafikværn, fx. ved: Belysning og portaltavler, samt kantpæle og tavler i rabat. Kantstens- og ledningsarbejder. Udførelse af afmærkning på kørebanen. Opmåling og vejtekniske målinger. Brønde, slamsugning og spuling i kloakledninger. Arbejdsfrit område kan udelades, hvis: arbejdsområdet beskyttes med barriere eller trafikværn, eller hastigheden er lav, eller området erstattes af andre foranstaltninger i de 11 tilfælde, der er beskrevet i afsnit 8. Bevægeligt vejarbejde 10-1 Længdeafmærkning på kørebanen Stribemaskine 150 m 6) U 2,1 C 51 UA N 42,3 D 15,3 Kørebane C 59 Arbejdsfrit område skal etableres ved både stationært arbejde og arbejder af kortere varighed på samme sted, på: Større veje med nogen trafik (Vejklasse II jfr. side 11). Større veje med hurtig eller tæt trafik (Vejklasse III jfr. side 11). Motortrafikveje og motorveje. Se eksempler på side Numrene på eksemplerne henviser til: Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger. med 50 km/t må ikke anvendes indenfor byzone - se side 18. D 15,3 14) 6) Inden for tættere bebygget område min. 50 m. Ved uoverskuelige sving eller bakker forøges afstanden til mindst 250 m. 14) Gentages efter behov. Kegler. Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Langsgående afmærkning med N 44 Markeringskegler. V t C 59 Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t. 14) D 15,3 D 15,3 N 42,3 UA C 51 U 2,1 6) 150 m 2000 m (max m) Ved opmærkning til afstribning afmærkes som angivet ovenfor, idet dog de enkelte delstrækninger ikke må overstige 1000 m (500 m). Blinksignalet kan være anbragt på en bil, der er afmærket som angivet i afsnit 3.7. i Vejreglen

18 Afsnit 6 Afsnit 6 Bevægeligt vejarbejde med arbejdsfrit område Arbejdsfrit område kan udelades i visse situationer - se afsnit

19 Afsnit 6 Afsnit 6 Bevægeligt vejarbejde 10-4 Arbejde på kørebanen Tavlevogn og forvarsling Kontinuerligt kørende vejarbejde Arbejdskøretøjets hastighed < 40 km/t Veje med tæt trafik, dårlig oversigt eller kødannelse Kørebane Midterrabat Kørebane Nødspor Rabat Bevægeligt vejarbejde 10-4 Arbejde på kørebanen Tavlevogn og forvarsling (fortsat fra forrige side) I stedet for tavlevogn kan benyttes en lastbil med faktisk totalvægt på minimum 7 t udstyret som tavlevogn og med TMA. Kørebane Midterrabat Kørebane Nødspor Rabat Vejarbejde af kortere varighed Veje med tæt trafik, dårlig oversigt eller kødannelse D 15,3 E 16,2,2 U 1,2 400 m U 2,1 V t På veje med gode oversigtsforhold og ringe trafik kan tavlevogn med E 16, 2,2 U 1,2 undlades Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Langsgående afmærkning med N 44 Markeringskegler. Arbejdsområde. Største hastighed forbi arbejdsområdet 90 km/t. D 15,3 U 2, m X km 400 m E 16,2,2 U 1,2 Markeringskegler N 44 opsættes V t Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Bør kun anvendes på A39 på motorvej eller motortrafikvej. Langsgående afmærkning med N 44 Markeringskegler. Arbejdsområde. Største hastighed forbi arbejdsområdet 90 km/t. På veje med gode oversigtsforhold og ringe trafik kan U 2,1 eventuelt undlades 34 35

20 Afsnit 6 Afsnit 7 Bevægeligt vejarbejde kørespor spærret, kanaliserede kryds Tavlevogn Stationære vejarbejder O 43,2 < 100 m U 6,1 Kørebane Kørebane U 6,3 D 16 Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. D 15,2 > 100 m 50 m V t Afspærringscylindre pr. 6 m. Arbejdsområde. Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t. Kørebane Kørebane Stationære vejarbejder er normalt arbejder, hvor afmærkningen skal stå natten over. For afmærkning af stationære vejarbejder gælder (vejbestyrelserne for motorvejene har oftest forøgede krav): 1. Afmærkning og afspærring skal enten være nedgravet eller sikret med ballast. 2. Kørebanen skal normalt indsnævres foran vejarbejdsområdet ved opsætning af begrænsningslinie bestående af kantafmærkningsplader, markeringspæle eller -kegler. Begrænsningslinien skal være mindst 10 gange længere end indsnævringen. Mindst hver anden kantafmærkningsplade eller kegle skal være markeret med gult blinksignal. Løbende lys bør foretrækkes. 3. Hvor man på mindre befærdede veje kan nøjes med tværafspærring på kørebanen i stedet for begrænsningslinie, anvendes en spærrebom (ikke lægte), der er forsynet med mindst to gule blinksignaler. 4. Som længdeafspærring mellem fri kørebane og arbejdsområdet kan anvendes kantafmærkningsplader, markeringspæle eller markeringskegler. Vær opmærksom på det arbejdsfri område mellem vejarbejderne og trafikken

21 Afsnit 7 Afsnit 7 5. Som tværafspærring på fortovet anvendes spærrebom eller lægter. Hvor der færdes svagtsynede eller blinde, skal der opsættes to lægter (O 45) henholdsvis og cm over jorden. Opsætningen skal ske på de ender og sider af arbejdsområdet, der vender ind mod fodgængerne. 6. Færdselstavler og anden afmærkning skal være tydeligt synlig for trafikanterne også i mørke. Hvor der er gadebelysning, bør afmærkningen så vidt muligt opstilles således, at den bliver belyst af gadebelysningen. På ikke oplyste eller dårligt oplyste veje skal der i lygtetændingstiden opsættes markeringslygter med fast hvidt (eller blinkende hvidt) lys på afspærring langs cykelsti eller gangsti. Afstand mellem lygterne må højst være 10 m. 7. Tværafspærring på cykelsti eller gangsti skal i lygtetændingstiden være afmærket med markeringslygter med højst 2 m s afstand. 8. Det kan i lygtetændingstiden være nødvendigt at afmærke bagside af tavler og de mod trafikken fremspringende hjørner med markeringslygter. 9. Når afmærkningen er stillet op, bør man foretage en prøvekørsel forbi arbejdssteder i begge retninger for at kontrollere, at afmærkningen er i orden. Se eksempler på side Numrene på eksemplerne henviser til: Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger. Sådan skaber man problemer for blinde og svagtseende. Stationært vejarbejde 1-1 Arbejdsområde i eller udenfor rabat Let afspærring På rabat 1) 5) UA 150 m 6) 2) O 45 N 42,2 b 4) N 42,2 2) O 45 a a a 1) Opsættes normalt kun, såfremt afstanden mellem kørebane og den langsgående afmærkning er mindre end 0,5 m. 2) Opsættes hvor forholdene gør det påkrævet. 3) Opsættes kun på to-sporede veje med dobbeltrettet trafik, dog ikke boligveje og lign. 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. 5) Fjernes eller tildækkes, når der ikke arbejdes. 6) Inden for tættere bebygget område min. 50 m. N 43,3 N 42,2 150 m 6) Standerben. Tavleplacering. 3) 5) UA På rabat Rabat Kørebane Rabat Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. Arbejdsområde. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke etableres arbejdsfrit område, anvendes trafikværn. Markering af arbejdsfrit område. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t

22 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 1-3 Arbejdsområde på fortov Passage på fortov muligt 5-20 m Standerben. Tavleplacering. Markeringslygte (kan undlades, hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst). Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes barrierer pr. 6 m. Markering af arbejdsfrit område. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t. U,2 Fortov b Kørebane 4) Fortov U, m 40 41

23 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 1-5 Arbejdsområde på fortov Midlertidigt fortov på kørebanen (Fungerer samtidig som arbejdsfrit område) min. 1,3 m min. 6,0 m O 45 O 43,3 6) 150 m A 43,2 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. 6) Inden for tættere bebygget område min. 50 m. Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Markeringslygte (kan undlades, hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst). Barriere. Fortov Kørebane 4) Fortov A 43,3 N 42,2 N 42,2 Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50 m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. O 43,2 O 45 6) 150 m a a a V t Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t

24 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 1-6 Arbejdsområde på cykelsti Passage på cykelsti mulig O 45 Fortov Cykelsti b Kørebane 4) Cykelsti Fortov A m O 45 Knallert forbudt UD 21,5 D 21 D 21 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. Standerben. Tavleplacering. Markeringslygte (kan undlades, hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst). Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor cykeltrafikken opretholdes på cykelsti, skal bredden være min. 1,3 m af hensyn til cyklisterne. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes barrierer pr. 6 m. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t

25 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 1-7 Arbejdsområde på cykelsti Cyklister henvises til kørebanen O m 6) 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. 6) Inden for tættere bebygget område min. 50 m. Standerben. Tavleplacering. Markeringslygte (kan undlades, hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst). Fortov Cykelsti b Kørebane 4) Cykelsti Fortov A 21 O 45 N 42,2 6) 150 m a a a Såfremt fortovet er bredere end 2,20 m, kan der evt. etableres midlertidig cykelsti på fortovet, se tegn. nr. 1-9 på side 50 og 1-10 på side 52. N 42,2 Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50 m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes barrierer pr. 6 m. Markering af arbejdsfrit område. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t

26 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 1-8 Arbejdsområde på cykelsti Midlertidig cykelsti på kørebanen (Fungerer samtidig som arbejdsfrit område) O 45 O 43,3 150 m 6) Afsnit 7 min. 1,3 m min. 6,0 m A 43,2 Fortov Cykelsti Kørebane 4) Cykelsti Fortov A 43,3 A 21 O 43,2 O 45 Knallert forbudt UD 21,5 6) 50 m 150 m a a a 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. 6) Inden for tættere bebygget område min. 50 m. Standerben. D 21 N 42,2 Tavleplacering. Gult blinksignal. Markeringslygte (kan undlades, hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst). N 42,2 O 45 D 21 Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50 m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. På V t større veje med tæt trafik, afspærres med trafikværn. Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t

27 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 1-9 Arbejdsområde på cykelsti Cyklister henvises til fortov - fællessti O 45 D 27,1 Afsnit 7 Fortov Cykelsti b Kørebane 4) Cykelsti Fortov 50 A 21 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. 6) Inden for tættere bebygget område min. 50 m. Standerben. Knallert forbudt UD 21,5 D 27,1 O 45 N 42,2 6) 150 m a a a Tavleplacering. Markeringslygte (kan undlades, hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst). N 42,2 min. 1,8 m Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50 m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes barrierer pr. 6 m. Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. Markering af arbejdsfrit område. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t. 51

28 Afsnit 7 O 45 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 1-10 Arbejdsområde på cykelsti Cyklister henvises til fortov - delt sti D 26,2 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. 6) Inden for tættere bebygget område min. 50 m. Gul afstribning eller 0,5 m høje kegler pr. max. 3 m. Standerben. Tavleplacering. Markeringslygte (kan undlades, hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst). Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50 m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. Markering af arbejdsfrit område. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes barrierer pr. 6 m. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t. På cykelsti U,1 b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes barrierer pr. 6 m. D 26,1 O 45 b N 42,2 6) 150 m a a a 4) N 42,2 min. 1,8 m Fortov Cykelsti Kørebane Cykelsti Fortov 52 53

29 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 2-2 Arbejdsområde på større vej med nogen trafik Fri bredde > 6,0 m C 59 min. 6,0 m N 43,3 50 m 50 m A 43,2 C 51 8) 8) 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. 8) Tavle C 51 og opsættes, hvor forholdene gør det nødvendigt. Er ingen af disse tavler opsat, kan og A 43 anbringes på samme stander 50 m før O 43/begrænsningslinien. Fortov b Kørebane 4) Fortov 8) A 43,3 C 51 8) N 42,2 50 m 50 m c c c d med 50 km/t må ikke anvendes indenfor byzone - se side 18. N 42,2 c c a a a N 42,2 C 59 Barriere. Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes trafikværn. c) Afstand mellem kantafmærkningsplader 10 m. d) Begrænsningslinie 1:10. Markering af arbejdsfrit område. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t

30 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 2-3 Arbejdsområde på større vej med nogen trafik Fri bredde > 6,0 m med standsningsforbud C 59 Bagside C 61 UC 60,3 med 50 km/t må ikke anvendes indenfor byzone - se side 18. O 43,3 30 m C 61 Bagside UC 60,2 UC m 50 m 8) 8) A 43,2 C 51 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. 8) Tavle C 51 og opsættes, hvor forholdene gør det nødvendigt. Er ingen af disse tavler opsat, kan og A 43 anbringes på samme stander 50 m før O 43/begrænsningslinien. Fortov b Kørebane 4) Fortov 56 8) A 43,3 8) C 51 C 61 UC 60,2 UC 61 Bagside N 42,2 50 m 50 m 30 m c c c c c a a a 30 m d Barriere. Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50 m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. N 42,2 N 42,2 C 61 UC 60,3 Bagside C 59 Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes trafikværn. c) Afstand mellem kantafmærkningsplader 10 m. d) Begrænsningslinie 1:10. Markering af arbejdsfrit område. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t. 57

31 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 3-1 Arbejdsområde < 100 m, fri bredde 3-4,5 m Prioritet 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. Barriere. Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50 m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes trafikværn. C 59 12) O 43,3 B m 100 m m A 43,2 C 51 V t Markering af arbejdsfrit område. Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t. Rabat b 4) Kørebane Rabat C 51 A 43,3 N 42,2 N 42,2 C 59 med 50 km/t må ikke anvendes indenfor byzone - se side 18. B 18 O 43, m 100 m 100 m a a a 12) 12) Ved afgørelse af, om oversigtsforholdene tillader brug af prioritet (tavle B 18 og B 19), skal der tages hensyn til indsnævringens længde og de faktiske hastigheder på stedet. Se tabel vedrørende oversigtsforhold på side 25. Kan krav til fri oversigt ikke opfyldes, anvendes lyssignal

32 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 3-2 Arbejdsområde > 100 m, fri bredde 3-4,5 m Lysregulering min. 25 m m m 50 m 100 m 150 m 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side ) På svagt trafikerede veje opsættes kun lyssignal, X 11, i højre vejside. Lyssignal. Standerben. Tavleplacering. C 59 Langsgående let afspærring med N 42 Kantafmærkningsplader (a < 50 m), N 44 Markeringskegler (a < 6 m), evt. suppleret med N 45 Markeringsbrikker på snor. O 43,3 10) X 11 Stoplinie A 43,2 A 19 C 51 med 50 km/t må ikke anvendes indenfor byzone - se side 18. Rabat b 4) Kørebane Rabat C 59 N 42,2 N 42,2 O 43,2 X 11 10) Stoplinie A 43,3 A 19 C m 100 m 50 m 100 m 5 m min. 5 m a a a Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. b) Arbejdsfrit område, min. 1,0 m. Hvor der ikke kan etableres arbejdsfrit område, anvendes trafikværn. Markering af arbejdsfrit område. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t

33 Afsnit 7 Afsnit 7 Stationært vejarbejde 9-1 Åbentstående container placeret på kørebane Spærrebom + forvarsling Stationært vejarbejde 9-2 Arbejde i kryds i byområde Barriere Container Fortov Kørebane m C 11,2 U 1,1 50 m C 59 5 m 50 m m O 43,2 Fortov C 59 A 43,3 O 43,3 A 43,3 C 11,1 U 1,1 50 m A 43,3 50 m O 43,2 Afmærkningen af containere, som ovenfor angivet, finder anvendelse i perioder, hvor reglerne for afmærkning med refleksanordninger og lygter på containerne ikke er opfyldt, f.eks. ved åbenstående låger. V t Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Største hastighed forbi arbejdsområdet = 50 km/t. 50 m 50 m C 11,2 U 1,1 A 43,2 C 59 O 43,3 50 m A 43,3 C 11,1 U 1,1 O 43,2 50 m m C 59 F K b F 4) Vedrørende udgravninger, se tegn. nr. 9-3 på side 64. Barriere. Standerben. Tavleplacering. Gult blinksignal. Længdeafspærring med N 44 Markeringskegler pr. 3 m eller O 45 Spærrebom. Længdeafspærringen forsynes med N 46 Markeringslygter for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde. V t Største hastighed forbi arbejdsområdet = 40 km/t

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70 Storhaven 2-00 Vejle tlf. 75 20 88 - fax. 75 22 A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt 125 1 A 16 Rundkørsel 1 A 17 Fodgængerfelt 1 A 18 Modkørende færdsel 125 125 1 A

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 2 Oktober 2013 FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.m. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder. Afmærkning af

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4)

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4) ADVARSELSTAVLER - A byzone (cm) 1)) byzone (cm) 2)) (materialetype) ) 6) M III: 125 A 11 - Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt M A 16 - Rundkørsel M Symbol kan spejlvendes

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm.

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm. LOMMEBOG for afmærkning af vejarbejder mm. BESKYTTELSESNIVEAUER VED BEVÆGELIGT VEJARBEJDE VEJKLASSE ARBEJDSPROCES Motorveje Åbent land Trafikveje Åbent land Lokalveje Byområde Trafikveje Byområde Lokalveje

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET FÆRDSELSREGULERING MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet August 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af vejarbejder mm Vejdirektoratet - Vejregelrådet November 2002 Revideret april 2008 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Transportministeriets

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere