FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED

2 Indholdsfortegnelse Indledning og afgrænsning s. 1 Opbygning af handlingsplanen s. 2 Baggrund for handlingsplanen s. 3 Del I: Forsvarets arbejde med ligebehandling og mangfoldighed Hvorfor skal forsvaret arbejde med ligebehandling og mangfoldighed? s. 5 Personelpolitik s. 6 Lovgrundlag s. 7 Charter for flere kvinde i ledelse s. 7 Forsvarsforliget s. 8 Internationale forpligtelser s. 9 Øget fokus i 2010 s. 12 Forhold der har indflydelse på forsvarets arbejde med området s. 15 Arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed i praksis s. 17 Metodisk tilgang s. 21 Måltal for kvinder og etniske minoriteter i forsvaret s. 22 Kvinder s. 23 Etniske minoriteter s. 28 Struktur for handlingsplanen s. 32 Det empiriske grundlag for indsatsen s. 33 Succeskriterier for forsvarets ligebehandling og mangfoldighed s. 34 Rekruttering s. 35 Arbejdspladsen s. 36 Udvikling og empiri s. 36 Internationalt samarbejde s. 37 Handlingsplanen og mainstreamede initiativer s. 37 Kvantitative mål s. 37 Forudsætninger for succes s. 38 2

3 Del II: Forsvarets fokusområder Præsentation af Forsvarskommandoens 14 punkts plan s Indsatsområde: Køn s Oprettelse af arbejdsgrupper for hvert værn - med fokus på lokale udfordringer s Karriereafklaringsforløb for yngre kvindelige officerer s Afgangsinterviewordning for kvinder under basisuddannelserne s Kvindenetværk s Systematisk dialog med myndighedschefer om indsats og udfordringer s Kommunikationstiltag s Internationalt samarbejde s Indsatsområde: Etniske minoriteter s Oprettelse af tværgående mangfoldighedsnetværk s Systematisk dialog med myndighedschefer om indsats og udfordringer s Dialog med etniske netværk om forsvaret som arbejdsplads s Udarbejdelse af modtagerrettet rekrutteringsmateriale s Kommunikationstiltag s Internationalt samarbejde s Indbydelse af etniske minoriteter uden dansk statsborgerskab til Forsvarets Dag s. 71 Bilag: 1. Charter for flere kvinder i ledelse 2. Idekatalog for charter for flere kvinder i ledelse 3. Forsvarets Personelpolitik 4. Begrebsafklaring 5. Nuværende mainstreamede tiltag på mangfoldigheds- og ligebehandlingsområdet 6. Baselinerapport vedrørende Charter for flere kvinder i ledelse 7. Forsvarskommandoens handlingsplan for mangfoldighed og ligebehandling Model over mangfoldighedsnetværk 9. Model over kvindenetværk 10. Resultater fra Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS) 3

4 Indledning og afgrænsning Denne handlingsplan for ligebehandling og mangfoldighed 1 gælder for , og den udgør den femte i rækken af handlingsplaner dækkende for Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder. Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Forsvarskommandoen og Underudvalget for Personelpolitik og ligebehandling. Arbejdsområdet omkring ligebehandling og mangfoldighed er omfattende. Som begreber er ligebehandling og mangfoldighed 2 udtryk for idealtypiske mål, som forsvaret kontinuerligt må arbejde hen imod. Når der er tale om idealtypiske begreber, vil det at opnå ligebehandling og mangfoldighed på en arbejdsplads, altid blive et definitionsspørgsmål om, hvad succes er. Og hertil vil der være og opstå forskellige holdninger til, hvad en konkret indsats skal indeholde. Således er denne handlingsplan, udover initiativerne selv, også et udtryk og en status for: 1) Forsvarets holdningsmæssige tilgang til områderne. 2) På hvilket fagligt grundlang forsvaret bedriver indsatsen. 3) Hvordan forsvaret ud fra de første to punkter operationaliserer indsatsen og måler succes. Som arbejdsområde dækker ligebehandling og mangfoldighed alle grupper på en arbejdsplads. Således er der f.eks. i Forsvarskommandoens arbejde med området både fokus på civile og militære stillinger ift. køn, etnicitet, seksualitet, handicap og alder. Der er tale om sociale og værdibaserede forhold. Derfor vil der også kontinuerligt opstå forskellige forhold på forsvarets forskellige arbejdspladser, der enten gavner eller modvirker ligebehandling og mangfoldighed. Handlingsplanen dækker imidlertid en afgrænset periode og adresserer de største udfordringer på området. De 1 Man kan argumentere for, at ligebehandling er en del af mangfoldighedsbegrebet. Dog er mangfoldighedsbegrebet i daglig brug ofte i praksis associeret med en bredere definition af forhold for minoritetsgrupper, hvor ligebehandling er associeret med og oftest brugt ifm. specifikt kønsrelaterede områder. Bl.a. af denne grund har forsvaret valgt at inkludere begge ord. 2 Ligebehandling betyder i bred forstand, at man uanset køn, etnicitet, seksualitet alder mv. behandles lige. Mangfoldighed betyder i bred forstand forskellighed. Og en mangfoldig arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor forskelligheden med udgangspunkt i ligebehandling accepteres og bruges som en styrke. For nærmere information om begreberne henvises til bilag 4. Forholdene omkring de to begreber behandles nærmere i afsnittet Metodetilgang til arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed.

5 knytter sig pt. til kvinder og etniske minoriteter, hvorfor handlingsplan afgrænses til primært fokus herpå. Opbygning af handlingsplanen I forlængelse af ovenstående stiller udarbejdelse af en handlingsplan krav til refleksion over baggrunden for indsatsen, da denne danner basis for både valg af tiltag samt den interne konsensus i forsvaret om, hvorfor der gøres, som der gør. Det giver anledning til følgende struktur og disposition. I erkendelse af 1) områdets kompleksitet, 2) behovet for at afgrænse indsatsen og 3) ønsket om og behovet for at skabe konsensus om forsvarets indsats, er handlingsplanen opbygget om følgende to dele: Del I: Forsvarets arbejde med ligebehandling og mangfoldighed der fungerer med formålet om gennem afsnittene gradvist at operationalisere og anskueliggøre: 1) Forudsætninger og retningslinjer for forsvarets arbejde med området. 2) Forsvarets tilgang og metode til arbejdet. 3) Hvorledes forsvaret måler succes. Del II: Forsvarets fokusområder der med baggrund i del I har til formål at konkretisere de områder, forsvaret ønsker at implementere de kommende to år. Opslagsværk Ovenstående giver, trods en fast afgrænsning, en nødvendig anledning til en del udredende og praktisk tekst, der skal sætte rammen for forsvarets indsats og metode. 3 I den sammenhæng er strukturen i handlingsplanen, 1) at afsnittene skal kunne læses internt som eksternt, uden at man behøver et specielt forudgående kendskab til 3 Hvilket endvidere også er grundlæggende for at følge vejledningerne og anvisningerne for relevant faglig behandling af ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet fra Institut for Menneskerettigheder, Charter for flere kvinder i ledelse og ligestillingsredegørelsen. 2

6 forsvaret eller feltet, samt 2) at afsnittene er tiltænkt, og for så vidt muligt opbygget, som selvstændige moduler. Det er ment for at give læseren mulighed for at benytte handlingsplanen som et opslagsværk, såfremt der ikke er ønske om eller behov for at læse planen i sammenhæng. Baggrund for handlingsplanen Udarbejdelsen af handlingsplanen er foregået i tråd med: 1) Forsvarets baselinerapport vedrørende flere kvinder i ledelse. 2) Charter for flere kvinder i ledelse. 4 3) Idekatalog for charter for flere kvinder i ledelse. 5 4) Indeværende forsvarsforlig ) Øvrig lovgivning om ligebehandling. Endelig bygger udarbejdelse af handlingsplanen også på intern dialog med ressourcepersoner i forsvaret samt ekstern dialog med såvel Institut for Menneskerettigheder, Ligestillingsafdelingen, NATO 6 samt en række etniske netværk. Erfaringerne fra sidste handlingsplan 7 udgør ligeledes et væsentligt fundament ift. hvor forsvaret holdningsmæssigt står, hvad angår opfattelsen af ligebehandling og mangfoldighed, og hvad der er behov for at have fokus på i udarbejdelsen af en handlingsplan. I forlængelse af ovenstående er en af de største udfordringer i den konkrete implementering af tiltag at skabe konsensus og lokalt ejerskab i forsvarets myndigheder. Som det står beskrevet i den foregående handlingsplan, er det vanskeligt at få ligebehandlingsarbejdet og perspektivet bredt ud i den øvrige del af samarbejdsstrukturen. Og udbredelsen af intentionerne i arbejdet med mangfoldighed og ligebehandling sker hverken af frivillighedens vej eller ved at pålægge de lokale samarbejdsud- 4 Jf. bilag 1. 5 Jf. bilag 2. 6 Bl.a. qua videndeling fra Forsvarskommandoens samarbejde med medlemslandende i Nato komiteen for kønsperspektiver. 7 jf. bilag 2. 3

7 valg at arbejde med emnet. Det er derfor nødvendigt at finde en vej, der mere effektivt kan intensivere arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed lokalt. 8 Med ovenstående in mente er et første skridt på vejen for en effektivisering af lokalt arbejde og ansvar nærmere at konkretisere forsvarets indgang og tilgang til arbejdsfeltet for at skabe større konsensus for et fælles anliggende. 8 Jf. bilag 7. 4

8 Del I: Forsvarets arbejde med ligebehandling og mangfoldighed Ligebehandling og mangfoldighed er i samfundsdebatten blevet til honnørord, som næsten alle har en mening om. Udfordringen i at bedrive ligebehandling og mangfoldighed som praktisk arbejdsfelt er hertil, at man ofte tror, at man taler om det samme. Det er langt fra tilfældet. For at bedrive en bæredygtig og reel indsats bliver lige så vigtigt som indsatsen selv, at have et fælles udgangspunkt for, hvorfor det som område er vigtigt, hvad ligebehandling og mangfoldighed er for forsvaret, og hvordan forsvaret arbejder med begreberne. Dette vil følgende afsnit gradvist og på et praktisk niveau behandle. 9 Hvorfor skal forsvaret arbejde med ligebehandling og mangfoldighed? Ligebehandling og mangfoldighed er et meget vigtigt politikområde for forsvarets virke i såvel ind- som udland. Svaret på ovenstående spørgsmål har sit udgangspunkt i følgende fem punkter: 1. Personelpolitik 2. Lovgrundlag 3. Charter for flere kvinde i ledelse 4. Forsvarsforliget 5. Internationale forpligtelser 9 Der er skrevet en omfattende mængde litteratur, der kredser teoretisk og praktisk om, hvad ligebehandling og mangfoldighed er. Da dette er en praktisk rettet handlingsplan omhandles begreberne set isoleret til forsvarets tilgang og forståelse. For mere information om tilgange til mangfoldighed kan der bl.a. henvises til: Betina Wolfgang Rennison (2009): Kampen om integrationen. Hans Reitzels Forlag, København. Susanne Nour og Lars Nellemann Thisted (red.) (2005): Mangfoldighed i Arbejdslivet - Når vi er lige men ikke ens. Børsens Forlag A/S, København. 5

9 1) Personelpolitik Forsvarets Personelpolitik 10 har gennem en lang årrække markeret forsvarets syn på ligebehandling og mangfoldighed. Og det er ud fra disse ideologiske og idealistiske principper, forsvaret bygger sin konkrete politik. Således gør følgende sig personelpolitisk gældende: I forsvaret bygger samarbejde og ledelse på den grundholdning, at alle mennesker er forskellige og skal mødes med respekt og åbenhed. Forsvaret består af en mangfoldighed af mennesker med hver deres forudsætninger. Forsvarets medarbejdere bliver betragtet som ligeværdige i deres forskellighed, og alle - uanset køn, alder, hudfarve, politisk og religiøs anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk oprindelse skal have lige muligheder for uddannelse, udvikling og avancement. Lige muligheder for forskellige mennesker forudsætter, at den enkelte medarbejder bliver betragtet og behandlet individuelt. Et fredelig og demokratisk samfund En forudsætning for fred og demokrati er, at forskellige grupper af borgere i samfundet bliver behandlet ligeværdigt. Det vil bl.a. sige, at alle borgere skal have lige adgang til arbejdsmarkedet og har krav på her at blive mødt med åbenhed og uden fordomme. Forsvaret ser det som sit ansvar at bidrage til, at dette sker. Et folkeligt forankret forsvar En bred opbakning i befolkningen opnår forsvaret bedst, hvis hele befolkningen oplever, at forsvaret er et forsvar for dem. Et af midlerne til at nå dette mål er, at forsvarets personelsammensætning i videst muligt omfang afspejler det omgivende samfund bl.a. for så vidt angår alderssammensætning, kønsfordeling, socialt ophav og etnisk oprindelse. En bred rekruttering Der er hård konkurrence om de unges bevågenhed ift. uddannelse og karriere, og forsvaret har brug for at kunne tiltrække de bedste unge mennesker. Det er derfor nødvendigt, at interessen for forsvaret bliver vakt i en så bred skare af unge mennesker som muligt - uanset deres etniske oprindelse, deres køn m.m. Opgavevaretagelse og arbejdsmiljø Det er mangfoldigheden blandt en gruppes medlemmer, der kvalificerer gruppens resultater og beslutninger. Sat ind i denne sammenhæng bliver forskelle som køn og etnisk oprindelse til ressourcer, der hvis der arbejdes bevidst og strategisk med disse, kan tilføre organisationen kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Arbejdspladsen opnår større resultater med en medarbejdersammensætning, der modsvarer den kompleksitet forsvaret møder i opgaveløsningen både i Danmark og internationalt. Med ovenstående in mente bevirker forsvarets vedvarende fokus på mangfoldighed at forsvaret: Får et bredere rekrutteringsgrundlag. Har mulighed for at skabe mere innovative og kreative miljøer for medarbejderne. Kan trække på flere kompetencer på alle niveauer. Kan bryde med uhensigtsmæssig vanetænkning - og myter. Får et styrket image og bliver kendt som en mangfoldig arbejdsplads og en arbejdsplads, der er kendt for disse træk, vil desuden være i stand til at tiltrække de bedste medarbejdere. 6

10 2) Lovgrundlag Forsvaret er foruden egne hensigtserklæringer og personelpolitik formelt lovgivningsmæssigt forpligtet til at arbejde aktivt med ligebehandling og mangfoldighed. Området indgår i ligestillingslovens 4, hvori det fremgår, at offentlige myndigheder inden for deres respektive områder skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning 11. Ligeledes fremgår behovet for forsvarets kontinuerlige fokus på mangfoldighed i Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 12 Ved forskelsbehandling forstås i loven enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. 13 I relation til lovgivningen er der, i lyset af målsætningen om øget integration, et statsligt ønske om flere ansatte med anden etnisk baggrund. Fra 2005 og frem, er det hertil besluttet at andelen af etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande, ansat i staten, skal være på 4 pct. 14 3) Charter for flere kvinde i ledelse I forlængelse af ovenstående underskrev daværende forsvarschef 16. april 2009 Charter for flere kvinder i ledelse. Underskrivelsen indebærer en aftale om at konkre- 10 Jf. bilag Emnet indgår i kapitel 3 i Ligestillingslovens Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd (LBK nr af 19/09/2007 Gældende). I lovens 5 fremgår det i øvrigt, at ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med over 50 ansatte hvert andet år skal udarbejde en redegørelse om ligestilling. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om formulering og indhold af ligestillingspolitik, den kønsmæssige fordeling i de enkelte stillingskategorier, samt andre forhold der kan have betydning for at vurdere indsatsen for ligestilling på et forvaltningsområde. (Denne handlingsplan indeholder ovennævnte kravspecifikation og udgør således også elementer til forsvarets ligestillingsredegørelse). Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Man kan bl.a. læse nærmere om loven vedrørende diskrimination og ligebehandling i relation til mangfoldighed i bogen Mangfoldighed i arbejdslivet. S. 69ff. Børsens forlag A/S, Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Man kan læse nærmere herom på Personalestyrelsen internetside: spx 7

11 tisere arbejdet med at få flere kvindelige ledere i forsvaret hvilket er ensbetydende med at arbejde aktivt for, at også flere kvinder kommer og bliver i forsvaret. Charteret er udarbejdet i et samarbejde med offentlige og private virksomheder, og er et led i regeringens arbejde for at få flere kvinder i ledelse. Charteret indeholder ikke krav om anvendelse af bestemte mål eller metoder. Der kan således tages hensyn til den underskrivende virksomheds vilkår i fastsættelsen af, hvilke mål det tilstræbes at nå og hvordan. Således indgår forsvarets operationalisering af charteret og det dertilhørende idekatalog for Charter for flere kvinder i ledelse i denne handlingsplan. 4) Forsvarsforliget Forsvarets forpligtelse for aktivt at udvikle ligebehandlingsområdet er endvidere præciseret i seneste forsvarsforlig. 15 Her er der aktivt fokus på området med følgende mål: Forligspartierne er derfor enige om, at der i løbet af perioden skal gennemføres en undersøgelse af værnepligtens fremtid, hvorunder værnepligtens nuværende og fremadrettede udfordringer afdækkes og adresseres. Undersøgelsen skal analysere, hvordan værnepligten fremadrettet kan indrettes mest optimalt, samt behandle forsvarets muligheder for eventuelt uden værnepligt eller ved et øget værnepligtsindtag at løse forsvarets opgaver. Undersøgelsen skal tillige inddrage aspekter vedr. udsendte danske soldaters alder på udsendelsestidspunktet, samt muligheden for tillige at gøre det obligatorisk for kvinder at møde til Forsvarets Dag i det år, hvor de fylder 18, såfremt de har bopæl eller ophold her i landet. Endvidere skal undersøgelsen inddrage værnepligtens betydning for befolkningens forsvarsvilje og forsvarets forankring i samfundet samt værnepligtens holdningsdannende og opdragende betydning for de værnepligtige. 15 Forsvarsforliget kan læses på følgende internetside: 8

12 Kvinder i det danske forsvar har ikke på samme måde som mænd værnepligt men i stedet værneret, hvilket også har betydning for, hvor mange der søger ind i forsvaret. Aspektet hertil indgår også i forligsteksten: Kvinder i forsvaret Forligspartierne er enige om, at forsvaret skal videreudvikle de nuværende initiativer for at sikre en højere procentandel af kvindelige ansatte, herunder under anvendelse af bl.a. ekstern bistand også fortsat have fokus på de kulturelle eller traditionsrelaterede forhold i forsvaret, der kan påvirke mulighederne for at rekruttere og fastholde kvindelige medarbejdere. 5) Internationale forpligtelser Arbejdet for nutidens forsvar handler ikke blot om at vinde territorier med ammunition, men også om at vinde en ideologisk og kulturel kamp for frihed med demokrati og hertil opbygge sympati og tillid hos lokalbefolkningen. For et forsvar som arbejder for fred og demokrati, er det derfor også grundlæggende internationalt at kunne fremvise, at ligebehandling og mangfoldighed som demokratiske principper er mekanismer, der er naturligt indlejret i forsvarets egen politik og praksis. Et forhold der ikke er blevet mindre i kraft af forsvarets mange internationale missioner. 9

13 Forsvaret tilskyndes også qua internationale forpligtelser via NATO at have fokus på ligebehandling. Det kommer bl.a. til udtryk som følgende: The ongoing victimisation of women in conflict situations and the marginalisation of women in matters of peacebuilding have a profound impact on global security. Women and girls suffer disproportionately from conflicts and the lawlessness of post-conflict environments. At the same time, women are far too often excluded from playing a role in maintaining, restoring, and defending stability. The results can be seen in rising threats to regional stability, growing violence, and prolonged conflict. I am convinced that we need to confront these issues forcefully and to the extent possible jointly, if are to deal successfully with the security challenges of the 21 st century. [ ] we have increased significantly the proportion of women in NATO s political staff; and we have studied carefully the significance of gender issues to the success of our operation in Afghanistan. [..] we need to make greater use of the potential that women offer to our operations. Over the last few years, NATO forces in Afghanistan have significantly sharpened their focus to gender issues. High-level gender advisors serve in our Headquarters in Kabul; many Provincial Reconstruction Teams now employ gender experts; and the United States Marine Corps has begun fielding all-women military units in some of the most troubled provinces of Afghanistan all of this with highly positive results: It has allowed us to improve our mission effectiveness; our protection of the civilian population; and the protection of our own forces. And it has allowed us to reach out more effectively to the entire Afghan population. But we still lack trained gender specialists, female interpreters, and enough women soldiers. Tale den 27. januar 2010: 'Empowering Women in Peace and Security' by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen at the European Commission. Danmark deltager også som medlem af NATO bl.a. i Nato Komiteen for Køns perspektiver. Denne komite arbejder for at skabe og udvikle ligestilling i NATO-landenes forsvar og i de missionsområder, NATO befinder sig i. Heri indgår udarbejdelsen af fælles standarder og guidelines for ligestilling. Og komiteen bidrager endvidere til videndeling landene imellem. 16 Landende forpligter sig her til at gennemføre de fælles beslutninger og tiltag som komiteen udarbejder. 16 Man kan læse mere om NCGP på følgende internetside: 10

14 The NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP) is an advisory body to the Military Committee (MC) on gender related policies for the Armed Forces of the Alliance. It promotes gender mainstreaming as a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies, programmes and military operations. Komiteens arbejde er særligt centreret om FN resolution 1325, 17 der skal tilsikre sikkerhed for kvinder i missionsområder samt medvirke til at flere kvinder er repræsenteret i den militære beslutningsproces på alle niveauer Et eksempel på den praktiske gavnlighed af et kønsperspektiv og kvinders deltagelse i operationsområderne er, at kvindelige soldater i Afghanistan i kønsblandede missionshold kan have en beroligende virkning på den kvindelige lokalbefolkning og børnene ved f.eks. ransagning af huse. For en nærmere redegørelse af gavnligheden af at indtænke et kønssperspektiv samt have flere kvinder i internationale missioner kan der bl.a. henvises til følgende kilde: NORDEFCO Centre for Gender in Military Operations Report and Recommendation Man kan bl.a. læse mere om resolution 1325 på følgende internetside: 11

15 Øget fokus i 2010 Arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed skal forstås og bedrives som en kontinuerlig modningsproces. Forsvaret har i efterhånden mange år arbejdet med den store udfordring at gøre forsvaret til en mangfoldig arbejdsplads, hvor man uanset køn, etnicitet og seksualitet kan arbejde og blive behandlet lige. Forsvarets særegne arbejdsfelter, særligt i militære stillinger, indebærer hertil udfordringer i forhold til at motivere f.eks. kvinder og etniske minoriteter til at søge en karriere i forsvaret. På grund af denne virkelighed har forsvaret haft stort fokus på at ud- 12

16 vikle og igangsætte initiativer, der gradvist har medvirket til at modne forsvarets konsensus om mangfoldighed 19. Ud fra iværksatte tiltag, der har haft fokus på tidstypiske udfordringer, og med det mangeårige udvalgsarbejde samt øvrige fora, må det konstateres, at forsvaret: 1) har haft mange gode ideer til styrkelse af ligestilling og mangfoldighed og 2) har oparbejdet stor viden og knowhow på et område der er i evig forandring, og hvor der ikke findes én løsning eller ét initiativ, der med ét ændrer den virkelighed, netop forsvaret står over for. 20 Styring og ressourcer Som værende en af Danmarks største arbejdspladser 21 må det konstateres, at forsvarets store udfordring har været og ligger i at skabe 1) overblik, 2) konsensus, 3) styring og hermed også 4) implementering af personelpolitik på forsvarets vidt forskellige civile og militære arbejdspladser med vidt forskellige faglige baggrunde samt med vidt forskellige arbejdsopgaver og arbejdskulturer. Tildelte ressourcer skal tillige hænge sammen med ambitionerne og idealismen på et felt, der ikke kun kan drives af ildsjæle. Hertil har de fornødne arbejdsmæssige ressourcer ikke i tilfredsstillende grad holdt stik med de opstillede ambitioner i den foregående handlingsplan. Man kan således ikke forvente, at alle myndigheder nødvendigvis har det fornødne overblik og heri aktivt medvirker til at videndele og udvikle tiltag, der afspejler de aktuelle behov, de står over for. 19 Som beskrevet og eksemplificeret i følgende afsnit. 20 At der ikke findes 1) en enkelt løsning, 2) en metode eller 3) et mål er erfaret af adskillige omgange. Og det er bl.a. også en af erfaringerne, der med enighed kunne konstateres gennem forsvarets deltagelse i Personalestyrelsens MIKS samarbejde (Mangfoldighed i Kommuner og Stat og Kommune), hvor forsvaret i i samarbejde med en lang række kommuner og statslige myndigheder videndelte og udviklede viden om mangfoldighedsområdet. Resultaterne heraf kan læses på Personalestyrelsens internetside: 13

17 Belært af ovenstående erfaringer med arbejdsfeltet er fem vigtige nøgleord for forsvarets fremadrettede virke og indsats: 1) Kontinuerligt fokus på området. 2) Samling af viden. 3) Rådgivning, videndeling og sparring med myndigheder i forsvaret. 4) Videndeling og sparring med nationale samarbejdspartnere. 5) Videndeling og sparring med internationale samarbejdspartnere. Med denne tilgang tilstræbes det at skabe de pragmatiske forudsætninger, der er eksistentielle for at sætte ind, det er nødvendigt, og for at udvikle personalepolitik på området. Dog er det ikke alene personelpolitiske intentioner, der tegner virkeligheden for arbejdet, hvilket belyses nærmere i følgende afsnit. 21 Forsvaret har i alt medarbejdere heraf civilt ansatte. Kilde: 14

18 Forhold der har indflydelse på forsvarets arbejde med området Der er flere forhold, som har indvirkning på og sætter rammer for arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed: Samfundsudviklingen Forsvarets kultur Økonomi Ligebehandling og mangfoldighed Medierne Love og bestemmelser Politik Ovenstående faktorer påvirker, hvordan forsvaret kan, vil og har mulighed for at arbejde med ligebehandling og mangfoldighed. 15

19 Ift. modellen er følgende gældende for indsatsen: Forsvarets kultur: Summen af holdninger og adfærd internt i forsvaret der 1) skaber de udfordringer forsvaret arbejder med i ift. f.eks. ligebehandling 22 samt 2) er udslagsgivende for, hvorledes man agerer og forholder sig til ligebehandling og mangfoldighed i praksis. 23 Samfundsudviklingen: Den demografiske og sociokulturelle udvikling der dels er medbestemmende for 1) hvor mange der søger ind i forsvaret, 24 og 2) hvorvidt forsvaret anses som en attraktiv arbejdsplads for målgrupper, der ikke typisk vil vælge forsvaret som arbejdsplads. 25 Økonomi: Indsatsen på området er de facto betinget af de ressourcer indsatsen tildeles 26. Love og bestemmelser: Landets love der forpligter at forholde sig på en bestemt måde til området, og som kan skifte ift. lovændringer. Politik: Er der politisk bevågenhed på området, kan det have indflydelse på, hvor meget fokus medierne og andre virksomheder har på området. Ligeledes diskuteres det også politisk, hvorledes man bør opfatte og bedrive ligestilling, og hvordan man kan måle succes. Medierne: Mediernes fokus på området er både med til at synliggøre udfordringer for området og medvirkende til at præge den folkelige forståelse af, hvorledes begreber som ligebehandling og mangfoldighed skal/kan forstås. 22 F.eks. viste en undersøgelse i 2003, at der var mange sager med kønsdiskriminerende adfærd. Dette førte til, at forsvaret oprettede et rådgivningsteam af personlige rådgivere, der specifikt og objektivt skulle behandle sådanne sager. I dag ser forsvaret en stor nedgang i antallet af sager om kønsdiskrimination. Man kan læse nærmere om indsatsen på følgende intranetside: 23 Herunder: 1) Tilgang: F.eks. i hvilken grad ansatte i forsvaret opfatter begreberne, eller hvorvidt de selv mener at kunne gøre en indsats - som ikke nødvendigvis beror på flere penge, eller som behøver at koste for megen arbejdstid. Et konkret eksempel herpå er Organisationen af personlige rådgivere mod krænkende adfærd i forsvaret der tæller ca. 50 ansatte (civile såvel som militære), der frivilligt har påtaget sig opgaven ved siden af tjenesten. 2) Mainstreaming af ligebehandling og mangfoldighed: F.eks. i hvilken grad ligebehandling er indlejret og indtænkt i dagligdagen, uden at man tænker over det; såsom at kvinder og mænd føler, de behandles ens i missionsområder. Det aspekt er belyst i flere artikler. (Bl.a. kan der henvises til artikel af 15. juni 2010 i Jyske Vestkysten: Kvinder vil ind i forsvaret). Mainstreaming behandles nærmere i afsnittet Forsvarets arbejde med ligebehandling og mangfoldighed i praksis. 24 Den demografiske udvikling påpeger, at Danmark får ældre årgange og færre unge, hvilket har stor betydning for konkurrencen om at få unge til at søge ind i forsvaret. Ligeledes må man påregne færre interesserede alt efter samfundsøkonomisk inflation og deflation. 25 Danmark har et udtalt køns- og etnicitetsopdelt arbejdsmarked, hvor f.eks. mange kvinder vælger at arbejde og gøre karriere inden for omsorgsfag, og hvor mænd ofte vælger traditionelle produktionsmandefag og militæret. Ligeledes fravælger mange etniske minoriteter forsvaret som arbejdsplads ud fra religiøse og kulturelle årsager. 26 Eksempelvis er det ofte nødvendigt, at de enkelte myndigheder afsætter ressourcer/normer ved gennemførelse af et større mangfoldighedsfremmende tiltag. 16

20 Arbejdet med ligebehandling og mangfoldighed i praksis Forsvarets praktiske arbejde med ligebehandling og mangfoldighed kan overordnet inddeles på tre niveauer: 1) Personelpolitikken, hvorudfra 2) handlingsplanen udarbejdes, som er medvirkende til 3) mainstreaming af ligebehandling og mangfoldighed i det daglige arbejde. 1) Personelpolitikken Forsvarets overordnede politik om ligebehandling og mangfoldighed er beskrevet i forsvares personelpolitik. 27 Behandlingen af politikken i Forsvarskommandoen indbefatter også den del af arbejdet, hvor der kontinuerlig tages stilling til givne situationer og udfordringer på området. Overordnet gør følgende tre udgangspunkter sig gældende for personelpolitikområdet: 1) Personelpolitik for områderne ligebehandling og mangfoldighed herunder bl.a.: Udvikling af politik i national og international kontekst for: Kvinder og mænd Etniske minoriteter Homoseksuelle, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle Socialt udsatte Andre forhold såsom alder og handicap Overblik og samling af viden Nationalt og internationalt samarbejde og videndeling 27 Politik om ligebehandling og mangfoldighed har sit udgangspunkt i forsvarets HR-stategi og ledelsesgrundlag. Man kan få mere information om forsvarets HR-strategi ved henvendelse til Personelstrategisektionen i Forsvarskommandoen: Major Anders Johansen eller Fuldmægtig Tine Kristina Andersen. Man kan få mere information om forsvarets ledelsesgrundlang og hertilhørende politikker ved henvendelse til Personelstrategisektionen i Forsvarskommandoen: Specialkonsulent Stefan Ring Thorbjørnsen eller Orlogskaptajn Vilhelm Stefan Holsting. 17

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING FORSVARSMINISTERIETS MANGFOLDIGHEDSPOLITIK INDHOLD FORORD 1. BAGGRUND & FAKTA 2. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK - rammen for indsatsen 3. UDFORDRINGER 3.1. KVINDER 3.2. ETNISKE MINORITETER

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Vi kan ikke bare vente! Rapport fra DJØF om Køn & Ledelse - November 2008 Danmarks måske stærkeste netværk Forord

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Mangfoldighed i sundhedsvæsenet

Mangfoldighed i sundhedsvæsenet Mangfoldighed i sundhedsvæsenet Mangfoldighed i sundhedsvæsenet Copyright Dansk Sygeplejeråd/Institut for Menneskerettigheder 2006 Redaktion: Institut for Menneskerettigheder/Dansk Sygeplejeråd Tekst:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING Statistik som værktøj til fremme af kønsligestilling i kommunerne Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere