Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater"

Transkript

1 Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse /6 2006) skal der i 2007 foretages en støjkortlægning for alle større veje, jernbaner og lufthavne samt for større samlede byområder med mere end indbyggere (Hovedstadsområdet). Resultaterne skal leveres i form af tabeller med antal støjbelastede boliger og personer fordelt på støjklasser. Derudover skal der leveres støjkort i GIS-format som viser støjudbredelsen langs vejene. Som støjindikator benyttes årsmiddelværdien af L den, som er en sammenvejning af støj i tidsperioderne, dag, aften og nat, hvor der inden sammenvejningen tillægges en straf på 5 db til støjen i aftenperioden og 10 db til støjen i natperioden. For Ishøj Kommune er der udpeget to vejstrækninger: Ishøj Stationsvej samt en mindre del af Hveens Boulevard. I dette notat præsenteres resultaterne af støjkortlægningen. 2 Beregningsforudsætninger Støjberegningerne er foretaget ved hjælp af computerprogrammet MapNoise, som kombinerer beregningsmetoden Nord2000 for vejtrafikstøj med digitale kortdata. Der er opstillet en støjmodel for et influensområde omkring vejforløbet og gennemført en kortlægning af facadestøj og støjbelastede boliger. Dette er gjort for beregningshøjderne 1,5 m og 4 m. Der er afsat beregningspunkter ved samtlige facadekanter for bygninger til boligformål. Beregningspunkterne er afsat ved facaden med en maksimal indbyrdes afstand på 8 m.... Dato: Notatnr.: Rev: 0 Udarbejdet af: JaH Kontrolleret / godkendt: HC/JaH Filnavn: S:\ Ishøj støj\ Resultater.doc Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 I beregningen af årsmiddelværdien er der indregnet hyppigheder af vejrklasser for dag-, aften- og natperioden. Der er regnet med 4 vejrklasser (meteoklasser) jf Miljøstyrelsens anbefalinger i Working Report no. 18/2007. Støjkortlægningen omfatter en begrænset del af kommunens vejnet. Samlet er der tale om en strækningslængde på ca. 4,2 km. Til brug for støjkortlægningen er der opbygget en støjmodel i GIS for området omkring dette vejforløb. Støjmodellen indeholder bygningspolygoner, digitale vejmidter og en terrænmodel baseret på højdekurver med 0,25 m ækvidistance. Grundkort er leveret af Ishøj kommune. Der er generelt regnet med blødt terræn med en overfladeimpedans på 200 kpas/m2. (Type D). Terrænujævnhedsparameteren (Roughness class) er sat til 0 (Nil). Vejoverfladen regnes som reflekterende med en overfladeimpedans på kpas/m2. (Type G). For bygninger er der regnet med en refleksionskoefficient på 0,8. Refleksioner af første orden er medregnet. Facadestøj er fritfeltberegning uden refleksion fra egen facade. Side 2

3 2.1 Trafikale data Vejmidtekortet er retningsopdelt. Til brug for støjberegningen er hver vejmidte yderligere opsplittet i 2 kørebaner, som er forskudt 1,6 m i hver retning målt ud fra vejmidten. Trafikken er fordelt ligeligt på de i alt 4 kørebaner. Som grundlag for støjkortlægningen er der benyttet flg. oplysninger om årsdøgntrafik (ÅDT): Vejnr Vejdel Vejnavn Kmt Fra Til Kmt Længde m ÅDT Ishøj Stationsvej Hveens Boulevard Efterfølgende er trafiktallene opdelt på køretøjstype (person- og varebiler under 5,5 m lastbiler under 12,5 m, flerakslede lastbiler over 12,5 m). Trafiktallene er derudover opdelt på døgnperiode (dag 07-19, aften 19-22, nat 22-07). De gennemsnitlige hastigheder er angivet efter samme opdeling. Til opdelingen er der anvendt Miljøstyrelsens tabeller med fordelinger for gadetyper, som bør benyttes, hvis der ikke kan fremskaffes detaljerede trafiktal. Der er anvendt fordelinger for gadetype D (Overordnet bygade). Side 3

4 2.2 Metoder til beregnings- og kortlægningsgrundlag De anvendte metoder til opstilling af kortlægningsgrundlaget er registreret efter det system som anbefales af Miljøstyrelsen i vejledning nr. 4/2006. De anvendte koder fremgår af oversigten i Tabel ÅDT 2. Trafikfordeling (dag,aften,nat) 3. Fordeling på lette og tunge køretøjer 4. Hastighed 5. Støjskærme 6. Bygningshøjder 7. Terrænforhold Ishøj Stationsvej - 1A, 2C, 3C, 4C, 5A, 6B, 7C Hveens Boulevard - 1A, 2C, 3C, 4C, 5A, 6B, 7C Parameter Metode A Metode B Metode C 1. Trafiktal ÅDT ÅDT er fundet ved tælling over ÅDT er fundet ved korttidstællinger, ÅDT er skønnet en uge eller længere fremskrivning af gamle tæl- linger eller trafikmodeller 2. Trafikfordelingen Fordelingen er baseret på Fordelingen er baseret på tællin- Fordelingen er skøn- dag, aften, nat 3. Fordelingen af lette og tunge køretøjer tællinger pr. time over en uge Fordelingen er baseret på tællinger over en uge og fordelt på de tre kategorier 4. Hastighed Hastigheden er baseret på tællinger over en uge med inddeling i køretøjskategorier 5. Støjskærme Alle væsentlige støjskærme/ jordvolde og andre bygværker er indregnet med korrekt placering, højde og type 6. Bygningshøjder Den faktiske bygningshøjde er benyttet, evt. fra en præcis digital højdemodel 7. Terrænforhold Der er benyttet en præcis koteplan og terræntypen er vurderet ved inspektion ger og/eller trafikmodeller Fordelingen er baseret på tællinger af kortere varighed og kun fordelt på to kategorier, eller fordelingen er baseret på trafikmodeller Hastigheden er baseret på tællinger, men der er kun een samlet gennemsnitshastighed Bygningshøjder er vurderet ud fra BBR-oplysninger eller er skønnet ved visuel inspektion Der er benyttet almindelige kort. Væsentlige terrænspring er bestemt ved inspektion. Der er regnet med reflekterende terræn i byerne med undtagelse af større grønne områder (f.eks. parker og fodboldbaner). Terrænet udenfor byerne er regnet absorberende net Fordelingen er skønnet Hastighederne er skønnet Højde og placering af støjskærme, der medtages, er vurderet summarisk efter visuel inspektion Der er benyttet standard højder for alle bygninger, der medtages i beregningerne Der regnes med plant reflekterende terræn i byerne og plant absorberende terræn uden for byerne Tabel 2.1 Registrering af metoder til fastlæggelse af beregnings- og kortlægningsgrundlag Side 4

5 3 Resultater 3.1 Støjbelastede boliger Opgørelsen af støjbelastede boliger er foretaget ved at koble registerdata til den enkelte adresse og støjbelastningen er efterfølgende bestemt som den maksimale facadebelastning i de punkter som ligger tættest på adressepunktet. Opgørelsen af støjbelastede boliger foretaget for de to beregningshøjder 1,5 m og 4 m højde over terræn. Alle boligenheder er relateret til støjniveauet i disse højder uanset deres faktiske placering i bygningen. Resultatet af støjberegningen fremgår af Tabel 3.1som viser antal boliger opdelt på 5-dB intervaller fra 55 db og til 75 db og derover. En oversigt over de enkelte støjbelastede boliger fremgår af Tabel 3.2 og Tabel 3.3. Alle resultater er opgjort for støjindikatorerne: L den og L night. Antal boliger, Lden Antal boliger, Lnight Støjinterval, db(a) 1,5 m 4,0 m 1,5 m 4,0 m Over Tabel 3.1 Støjbelastede boliger Ishøj Stationsvej Vejkode Vejnavn Husnr Anvendelses kode beboelse erhverv Areal Areal Areal Lden Lnight 50 Baldersbækvej Baldersbækvej Baldersbækvej Brentevej Ishøj Stationsvej Tabel 3.2 Støjbelastede boliger Ishøj Stationsvej. Beregningshøjde 1,5 m Side 5

6 Vejkode Vejnavn Husnr Anvendelses kode beboelse erhverv Areal Areal Areal Lden Lnight 50 Baldersbækvej Baldersbækvej Baldersbækvej Brentevej Ishøj Stationsvej Køgevej Tåstrup Valbyvej Tåstrup Valbyvej Tabel 3.3 Støjbelastede boliger Ishøj Stationsvej. Beregningshøjde 4 m 3.2 Støjbelastede personer I Tabel 3.4 er antallet af støjbelastede personer opgjort. Opgørelsen er baseret på udtræk fra Folkeregisteret af tilmeldte personer på de berørte adresser. Antal personer, L den Antal personer, L night Støjinterval, db(a) 1,5 m 4,0 m 1,5 m 4,0 m Over Tabel 3.4 Støjbelastede personer Ishøj Stationsvej 3.3 Støjkort Der er ligeledes gennemført en kortlægning af støjudbredelsen hvor beregningspunkterne er afsat i et gridnet med en maskevidde på 10 m. Dette er gjort for beregningshøjden 1,5 m og 4 m. På grundlag af beregningerne af støjniveauet i gridpunkterne er der optegnet et grafisk støjkort med støjudbredelseskurver langs vejforløbet. Støjkortene for henholdsvis Lden og Lnight er vist på de følgende sider. På baggrund af støjkortene er arealet af de støjbelastede områder opgjort. (Tabel 3.5) Side 6

7 Km 2 Areal af støjbelastet område, L den Areal af støjbelastet område, L night Støjinterval, db(a) 1,5 m 4 m 1,5 m 4,0 m Over 75 0,10 0, ,05 0,05 0,01 0, ,07 0,07 0,10 0, ,14 0,14 0,05 0, ,25 0,25 0,09 0, ,17 0,22 Tabel 3.5 L den, Støjbelastede arealer, km 2 Side 7

8 Støjudbredelse, Lden - 1,5 m over terræn Støjniveau, Lden db(a) Over to to to to to to 50 Under 45 Kortlægning for vejforløbet: Ishøj Stationsvej Hveens Boulevard

9 Støjudbredelse, Lden - 4 m over terræn Kortlægning for vejforløbet: Ishøj Stationsvej Hveens Boulevard Støjniveau, Lden db(a) Over to to to to to to 50 Under

10 Støjudbredelse, Lnight - 1,5 m over terræn Støjniveau, Lnight db(a) Over to to to to to 50 Under 45 Kortlægning for vejforløbet: Ishøj Stationsvej Hveens Boulevard

11 Støjudbredelse, Lnight - 4 m over terræn Kortlægning for vejforløbet: Ishøj Stationsvej Hveens Boulevard Støjniveau, Lnight db(a) 65 to to to to to 50 Under

Støjkortlægning for Gladsaxe Kommune 2012 Resultater Støjbelastede boliger og personer

Støjkortlægning for Gladsaxe Kommune 2012 Resultater Støjbelastede boliger og personer Støjkortlægning for Gladsaxe Kommune 2012 Resultater Støjbelastede boliger og personer... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12 Indhold FORORD 4 1 INDLEDNING 5 1.1 NY STØJINDIKATOR 5 1.2 NY STØJBEREGNINGSMETODE, NORD2000 6 1.3 METODEVALG 6 1.4 OM METODESKIFT OG BESKYTTELSESNIVEAU 7 2 KORTLÆGNING 8 2.1 INDSAMLING AF DATA FRA NYE

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken Perspektiv nr. 12, 27 Tema om miljødata Kortlægning af trafikstøj Jakob Høj Civilingeniør, trafikplanlægger Tetraplan A/S Støj er en miljøfaktor, som påvirker et stort antal mennesker. Mange danskere er

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

EU Støjkortlægning Ballerup Kommune. ull ldg morm tba

EU Støjkortlægning Ballerup Kommune. ull ldg morm tba Notat Dato: 28.02.2017 Projekt nr.: 1006404-001 T: +45 2540 0230 E: smm@moe.dk Projekt: EU Støjkortlægning 2017 - Ballerup Kommune Emne: Støjkortlægning af vejtrafikstøj Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling:

Læs mere

UDFÆRDIGET AF KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD

UDFÆRDIGET AF KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD -14 PROJEKT Lokalplan Sneppevej i Løsning. Støj fra vejtrafik PROJEKTNUMMER 35.4936.02 UDFÆRDIGET AF LARS CHRISTIAN BJERREKÆR KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD DATO 2017-08-15 NR N4.057.17 1 INDLEDNING Hedensted

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjgrænseværdier 2. 3 Støjberegninger Forudsætninger 3 3.

OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjgrænseværdier 2. 3 Støjberegninger Forudsætninger 3 3. HORSENS KOMMUNE OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjgrænseværdier

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Notat Sag: Emne: Til: Fra: Ullerødbyen i Hillerød Kommune Støjberegning Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Jakob Høj Notatnummer: 2219011.01 7. november 2005 Rev.: 1 1 Indledning I dette notat beskrives

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Ny national kortlægning af vejstøj. Jacob Høj Tetraplan A/S

Ny national kortlægning af vejstøj. Jacob Høj Tetraplan A/S Ny national kortlægning af vejstøj Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kommunen

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kommunen NOTAT Projekt EU-støjkortlægning 2017 Kunde Vallensbæk Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-08-09 Til Fra Lone Annbritt Jacobsen, Ishøj Kommune Johnny Lund-Wendt 1. Indledning Dette notat beskriver de generelle

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Støjkortlægning Ishøj Kommune

Støjkortlægning Ishøj Kommune Støjkortlægning 2014 Ishøj Kommune April 2015 Støjkortlægning 2014 Støjkortlægning 2014 Ishøj Kommune April 2015 Dato: 05.05.2015 Notatnummer: 2183031.01 Rev: 3 Udarbejdet af: JaH/SS/JN Kontrolleret /

Læs mere

UFÆRDIGET AF. Casper Bjerring KONTROLLERET AF. Thomas Olsen

UFÆRDIGET AF. Casper Bjerring KONTROLLERET AF. Thomas Olsen PROJEKT Støjredegørelse, trafikstøj Ølsted PROJEKTNUMMER 35.5642.02 UFÆRDIGET AF Casper Bjerring KONTROLLERET AF Thomas Olsen DATO N5.004.18 Vedlagt 1 bilag Indledning Hedensted kommune har anmodet Sweco

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

I Bilag 2a ses en oversigt over hvilke terrænhøjder, der er anvendt i beregningerne.

I Bilag 2a ses en oversigt over hvilke terrænhøjder, der er anvendt i beregningerne. Notat Dato:12.08.2016 Projekt nr.: 1003300-041 T: +45 2985 7028 E: ale@moe.dk Projekt: Baunegården Emne: Beregning af vejstøj fra Hillerødvej Notat nr.: 160812 Rev.: 0 Fordeling: Mette Hultqvist Jørgensen

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. NOTAT Projekt Støjberegning Lundebjergvej 4, Frederikssund Notat nr. 1100030198 Dato 2017-10-10 Til Andreas Grønbæk Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning I forbindelse med planlægningen af nye

Læs mere

SALG AF PARCELLER I PH PARK STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 2 Beliggenhed og planforhold. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 1

SALG AF PARCELLER I PH PARK STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 2 Beliggenhed og planforhold. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 1 HØRSHOLM KOMMUNE SALG AF PARCELLER I PH PARK STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

ANEBJERG - SKANDERBORG

ANEBJERG - SKANDERBORG Notat 08 ANEBJERG - SKANDERBORG Trafikstøjsberegning på facader med forskellige skærmhøjder 23. marts 2017 Udarbejdet af SINO Kontrolleret af JEK Godkendt af JLPN NIRAS A/S Ceres Allé 3 8000 Aarhus C CVR-nr.

Læs mere

Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj

Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj 14. december 2017 Telefon: +45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok: SNT-07122017-1 Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.: +45 78 103 103

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Indhold. Mads P. Borggaard Jørgensen Njordhusene, Hvide Sande. Kortlægning af vejtrafikstøj mod området. 1 Indledning og formål 2

Indhold. Mads P. Borggaard Jørgensen Njordhusene, Hvide Sande. Kortlægning af vejtrafikstøj mod området. 1 Indledning og formål 2 11. maj 2018 Notat Mads P. Borggaard Jørgensen Njordhusene, Hvide Sande Kortlægning af vejtrafikstøj mod området Projektnr. 10401472-001 Dokumentnr. 1226570492 Version 2 Udarbejdet af MAM Kontrolleret

Læs mere

Indhold. Rådhusgården Skanderborg ApS Etageboliger Adelgade 44-46, Skanderborg. Kortlægning af vejtrafikstøj mod området. 1 Indledning og formål 2

Indhold. Rådhusgården Skanderborg ApS Etageboliger Adelgade 44-46, Skanderborg. Kortlægning af vejtrafikstøj mod området. 1 Indledning og formål 2 19. april 2018 Notat Rådhusgården Skanderborg ApS Etageboliger Adelgade 44-46, Skanderborg Kortlægning af vejtrafikstøj mod området Projektnr. 10400072-001 Dokumentnr. 1226570492 Version 2 Udarbejdet af

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Lejerby. Indledning. Trafikstøj Miljømåling - Trafikstøj. Projektnr.: september 2017 RAR

Lejerby. Indledning. Trafikstøj Miljømåling - Trafikstøj. Projektnr.: september 2017 RAR Trafikstøj Miljømåling - Trafikstøj Projektnr.: 17.4453 14. september 2017 RAR Indledning Claus Riis har på vegne af Henrik Hansen - Lejerby bedt Viatrafik om at foretage beregninger af trafikstøj på et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Vurdering af vejtrafikstøj Kanalgaden 3, Albertslund. Trafikstøj. Rev

Vurdering af vejtrafikstøj Kanalgaden 3, Albertslund. Trafikstøj. Rev 15. august 2018 Telefon: +45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok: SNT-05032018-2 Sag nr. 2507 Vurdering af vejtrafikstøj Kanalgaden 3, Albertslund. Trafikstøj Rev. 10.08.2018 Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.:

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

A. Enggaard A/S SPRITFABRIKKEN, AALBORG Vej- og togstøj T: D: Vestre Havnepromenade 9 F:

A. Enggaard A/S SPRITFABRIKKEN, AALBORG Vej- og togstøj T: D: Vestre Havnepromenade 9 F: Notat A. Enggaard A/S SPRITFABRIKKEN, AALBORG Vej- og togstøj 11. august 2016 Projekt nr. 219956 Dokument nr. 1220534027 Version 1 Udarbejdet af cvi I forbindelse med planlagt omlægning af det tidligere

Læs mere

Teknisk notat nr. N

Teknisk notat nr. N Teknisk notat nr. N6.023.16 Sweco Danmark A/S Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Kommuneplanområde Hansted, Trafikstøj 18. oktober 2016 Vores reference: 35.6198.15 Udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3 KØGE KOMMUNE KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

ØRESUND - MOTORVEJ INDHOLD. 1 Indledning og baggrund. 1 Indledning og baggrund 1

ØRESUND - MOTORVEJ INDHOLD. 1 Indledning og baggrund. 1 Indledning og baggrund 1 A/S ØRESUND ØRESUND - MOTORVEJ STØJHANDLINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 1 2 Definitioner

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-A Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 04-09-2008 ÅF-Ingemansson AB Rathsacksvej

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

MEMO. Ringsted Outlet parkeringshus, støjvurdering. Lars Find Larsen, COWI A Støjvurdering

MEMO. Ringsted Outlet parkeringshus, støjvurdering. Lars Find Larsen, COWI A Støjvurdering MEMO TITEL DATO 20. november 2018 TIL KOPI FRA PROJEKTNR parkeringshus, støjvurdering Lars Find Larsen, COWI A113225 ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

ØRESUND - JERNBANE INDHOLD. 1 Indledning og baggrund. 1 Indledning og baggrund 1

ØRESUND - JERNBANE INDHOLD. 1 Indledning og baggrund. 1 Indledning og baggrund 1 A/S ØRESUND ØRESUND - JERNBANE STØJHANDLINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 1 2 Definitioner

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Støjhandlingsplan 2016-2018

Støjhandlingsplan 2016-2018 Støjhandlingsplan 216-218 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 216-218 er udarbejdet i løbet af 213-216 af: Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø. Støjkortlægning 27-29 og 212-13, udvalgte støjberegninger,

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Movia Støjhandlingsplan 2018 JEJ LFL JEJ

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Movia Støjhandlingsplan 2018 JEJ LFL JEJ TRAFIKSELSKABET MOVIA STØJHANDLINGSPLAN 2018 ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 De vigtigste punkter i støjhandlingsplanen

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger Vejdirektoratet Trafikberegninger stunnel Trafikale konsekvensberegninger... 1 Indledning Dette notat beskriver og dokumenterer resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger for en række scenarier

Læs mere

STOREBÆLT - MOTORVEJ INDHOLD. 1 Indledning og baggrund. 1 Indledning og baggrund 1

STOREBÆLT - MOTORVEJ INDHOLD. 1 Indledning og baggrund. 1 Indledning og baggrund 1 A/S STOREBÆLT STOREBÆLT - MOTORVEJ STØJHANDLINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 1 2 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 1

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 1 Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Støjbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 1 I medfør

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Bygningsreglementet anfører følgende (gældende for lukkede vinduer): I beboelsesrum, samt fælles opholdsrum:

Bygningsreglementet anfører følgende (gældende for lukkede vinduer): I beboelsesrum, samt fælles opholdsrum: Notat Hjørring Kommune MARKEDSGADE 11-17 Vejstøj 20. februar 2019 Sagsnr. 10401639 Udarbejdet af: cvi Kontrolleret af: jek I forbindelse med planlægningen af ændret anvendelse for bygningerne ved Markedsgade

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner EU-direktiv om vurdering og styring af ekstern støj (2002) Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner (nr. 717 af 13. juni 2006)

Læs mere

A. Enggaard A/S BOLIGER PÅ GODSBANEAREALERNE Ekstern støj fra busterminalen. Mandag fredag kl

A. Enggaard A/S BOLIGER PÅ GODSBANEAREALERNE Ekstern støj fra busterminalen. Mandag fredag kl Notat A. Enggaard A/S BOLIGER PÅ GODSBANEAREALERNE Ekstern støj fra busterminalen 9. maj 2016 Projekt nr. 225309 Dokument nr. 1219598494 Version 1 Sagsnr. 225309 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af SINO

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Herlev Kommune. Udført for Herlev Kommune. TC Sagsnr.: Side 1 af

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Herlev Kommune. Udført for Herlev Kommune. TC Sagsnr.: Side 1 af Rapport EU-støjkortlægning 2017 Herlev Kommune Udført for Herlev Kommune TC-101140 Sagsnr.: 116-33705 Side 1 af 20 20. september 2017 DELTA a part of FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

STOREBÆLT - JERNBANE INDHOLD. 1 Indledning og baggrund. 1 Indledning og baggrund 1

STOREBÆLT - JERNBANE INDHOLD. 1 Indledning og baggrund. 1 Indledning og baggrund 1 A/S STOREBÆLT STOREBÆLT - JERNBANE STØJHANDLINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 1 2 Definitioner

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

Indhold. CFBO Banebyen Viborg Støjforhold. 1 Indledning 2. 2 Formål 2. 3 Planlagt byggeri på området 3. 4 Grænseværdier for trafikstøj 3

Indhold. CFBO Banebyen Viborg Støjforhold. 1 Indledning 2. 2 Formål 2. 3 Planlagt byggeri på området 3. 4 Grænseværdier for trafikstøj 3 27. november 2017 Notat CFBO Banebyen Viborg Støjforhold Projekt nr.: 230484 Dokument nr.: 1226064490 Version 1 Revision 1 Udarbejdet af SIBJ Kontrolleret af JEK Godkendt af MAM Indhold 1 Indledning 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

6080 VVM SCREENING SKAN- DERBORG SYD AARHUS SYD, VEJTRAFIKSTØJ

6080 VVM SCREENING SKAN- DERBORG SYD AARHUS SYD, VEJTRAFIKSTØJ 6080 VVM SCREENING SKAN- DERBORG SYD AARHUS SYD, VEJTRAFIKSTØJ Projekt Støjnotat - VVM Screening E45 Skanderborg S Aarhus S Kunde Vejdirektoratet Notat nr. 3 Dato 2017-04-18 Til Fra Kopi til Jakob Fryd

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BEREGNINGSMETODE STØJGRÆNSER FORUDSÆTNINGER...

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BEREGNINGSMETODE STØJGRÆNSER FORUDSÆTNINGER... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. BEREGNINGSMETODE... 4 3. STØJGRÆNSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER... 6 5. BEREGNINGSRESULTATER... 8 6. KONKLUSION... 9 7. BILAG... 10 2 1. Indledning

Læs mere

1 Indledning formål. 2 Forudsætninger. Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej. Notat

1 Indledning formål. 2 Forudsætninger. Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej. Notat 6. marts 2018 Notat Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej Projekt nr.: 230555 Version 2 Revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af CVI Godkendt af MAM 1 Indledning formål Niras har på foranledning

Læs mere

Fra. Dok Notat?? Dato

Fra. Dok Notat?? Dato Teknisk notat Emne Trafikstøj i Holmestrand Sør Til Håkon Bratlien, JBV Ref Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand Nykirke, Parsell 5 Utarbeidelse av detaljplan og reguleringsplan Prosjekt nr. 2/3939 EO??

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Notat N Viby Friskole - Beregning af togstøj 18. september : Roskilde Kommune - Planafsnittet Att.: Adam Voss. : Johnny Lund-Petersen

Notat N Viby Friskole - Beregning af togstøj 18. september : Roskilde Kommune - Planafsnittet Att.: Adam Voss. : Johnny Lund-Petersen Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk Notat N2.099.09 CVR-nr. 48233511 Viby Friskole - Beregning af togstøj 18. september 2009 Projekt: 35.3455.01 Til

Læs mere