Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0392 Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0392 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0392 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens meddelelse Mod en fornyet konsensus for så vidt angår håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder: En EU-handlingsplan, KOM(2014) Resumé Kommissionen præsenterede den 1. juli 2014 en meddelelse indeholdende en handlingsplan om, hvordan man håndterer krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) i EU. Meddelelsen fokuserer på håndhævelsen af IPR, og den nævner, at målet er at bygge videre på den almindelige opfattelse af, at politikken for håndhævelse af IPR bør koncentrere sig om at bekæmpe erhvervsmæssige krænkelser af IPR, som er den mest skadelige form. Hensigten er at foreslå nye politiske værktøjer til håndhævelse af IPR, bl.a. en tilgang der betegnes følg pengene, for at fratage de personer, der foretager erhvervsmæssige krænkelser af IPR, den økonomiske vinding, de krænkende aktiviteter lokker med. De anførte foranstaltninger vil blive iværksat og gennemført i Baggrund Kommissionen præsenterede den 1. juli 2014 en meddelelse, der indeholder en handlingsplan om, hvordan man håndterer krænkelser af IPR i EU. Meddelelsen kommer efter, at Det Europæiske Råd i marts 2014 bekræftede betydningen af IPR som hovedkraften bag vækst og innovation og samtidig understregede, at bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering er nødvendig for at styrke EU s industrielle konkurrenceevne på globalt plan. Med vedtagelsen af Lissabontraktaten har EU fået kompetence til at sikre en ensartet beskyttelse af intellektuelle rettigheder i Unionen samt indførelse af centraliserede tilladelses-, koordinations- og kontrolordninger på EU plan, jf. artikel 198 TEUF. Kommissionen kan således med disse beføjelser foreslå fælles strategier og handlingsplaner til bekæmpelse af IPR-krænkelser og derved bidrage til at

2 2/9 skabe vækst, investeringer og beskæftigelse i god tråd med Europa strategien. 3. Formål og indhold Det overordnede formål med meddelelsen er at sikre, at EU s gældende lovgivning om IPR anvendes og fremmes på effektiv vis. Det er således anført i meddelelsen, at nyere undersøgelser viser, at de IPRintensive sektorer tegner sig for ca. 38 % af EU s BNP (årlig værdi på ca. 35,25 milliarder DKK) og for op til 35 % af alle arbejdspladser, hvis man indregner de indirekte arbejdspladser. Ligeledes følger det af meddelelsen, at det er vanskeligt at vurdere omfanget af den erhvervsmæssige krænkelse af IPR, men at dens økonomiske indvirkning er blevet nøje drøftet. Meddelelsen henviser bl.a. til en nylig rapport om svindel foretaget blandt mere end 800 ledende medarbejdere, hvoraf 11 % af de adspurgtes virksomheder i 2013 var ofre for IPR krænkelser. Meddelelsen nævner videre, at toldmyndighedernes statistikker for 2012 for beslaglagte varer ved EU s ydre grænser som følge af formodede krænkelser af IPR talte mere end tilfælde og ca. 40 mio. tilbageholdte varer med en anslået værdi beregnet på baggrund af tilsvarende originale vares pris på knap 7,5 mia. DKK. Kommissionens fokus i meddelelsen er at bekæmpe den erhvervsmæssige krænkelse af IPR, som den mest skadelige form, da den medfører begrænsninger i investeringer, vækst og beskæftigelse og ofte har rødder i grov organiseret kriminalitet. Det understregs dog samtidig, at værktøjerne til bekæmpelse af erhvervsmæssige krænkelser af IPR skal være forholdsmæssige således, at de minimerer enhver risiko for misbrug til konkurrencebegrænsende praksis, der kan underminere ny innovation eller begrænser grundlæggende frihedsrettigheder unødigt. Kommissionen ønsker at anvende alle midler til effektivt at afskrække og forhindre varer, der krænker IPR, i at komme ind på markederne og blive distribueret for derved at stimulere investeringer, vækst og beskæftigelse i sektorer, der er afhængige af IPR, og som har stor betydning for samfundsøkonomierne. Kommissionen anfører, at det ikke er nok med en mere intensiv håndhævelse overfor IPR kriminalitet for at løse problemet. Det skal desuden ske gennem debat og øget oplysning rettet mod forbrugere og producenter om de vidtrækkende konsekvenser, som krænkelserne af IPR har. I meddelelsen fremsætter Kommissionen en handlingsplan med 10 foranstaltninger: 1: Øge bevidstheden gennem oplysning blandt EU-borgerne, især de unge, om såvel de økonomiske skadesvirkninger som de eventuelle sundheds- og sik-

3 3/9 kerhedsrisici, som IPR-krænkelser medfører og samtidig fremhæve de fordele, der er ved at vælge originale/ægte varer, der overholder IPR, og lette adgangen til disse. 2: Udvikling af en frivillig EU ordning om anvendelsen af princippet om fornøden omhu i alle forsyningskæder for derved at forhindre at produkter, der krænker IPR, kommer ind i disse forsyningskæder. 3: Fremme udarbejdelsen af frivillige aftalememoranda med det formål at mindske fortjenesten ved erhvervsmæssige krænkelser af IPR i onlinesammenhæng ud fra princippet om følg pengene. 4: Analysere og rapportere om eksisterende nationale initiativer, der sigter på at forbedre procedurerne for den civilretlige håndhævelse af IPR for små og mellemstore virksomheder, navnlig hvad angår deres utilbøjelighed til at forsøge at opnå erstatning, og overveje eventuelle foranstaltninger på dette område. 5: Offentliggørelse af en grønbog for at høre om behovet for en fremtidig EUindsats baseret på den bedste praksis fra nationalt finansierede ordninger, der bistår små og mellemstore virksomheder med at håndhæve deres intellektuelle ejendomsrettigheder. 6: Offentliggørelse af en grønbog med henblik på undersøgelse af konsekvenserne af tilbageførselsordninger i forbrugerkøb ved køb af IPR krænkende produkter med henblik på at undersøge behovet og mulighederne for at træffe konkrete foranstaltninger på området. 7: Nedsættelse af en ekspertgruppe med henblik på et samarbejde mellem nationale myndigheder med fokus på håndhævelse af IPR, hvor myndighederne kan udveksle bedste praksis inden for Unionen og blive orienteret om gennemførelsen af foranstaltningerne i meddelelsen. 8: Støtte Observatoriet med udviklingen af uddannelsesprogrammer for medlemsstaternes myndigheder indenfor den sektorielle håndhævelse af IPR. 9: Udarbejdelse af en vejledning om bedste praksis for offentlige myndigheder for at forhindre indkøb af varemærkeforfalskede produkter. 10: Offentliggørelses af en rapport hvert 2. år om den økonomiske virkning af EU s IPR-politik, der vil kunne tjene som et mere effektivt overvågningsværktøj for EU's nye politik for håndhævelse af IPR som beskrevet i meddelelsen. Meddelelsen suppleres af en strategi for beskyttelse og håndhævelse af IPR i tredjelande og udviklingen af et tættere samarbejde mellem toldmyndighederne i Unionen og i tredjelande. Meddelelsens foranstaltninger vil blive iværksat og gennemført i

4 4/9 Kommissionen vil overvåge gennemførelsen og opfordrer i øvrigt Europa- Parlamentet, Rådet, medlemsstaterne, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Observatoriet til aktivt at bidrage til det fremtidige arbejde. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant 7. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Meddelelsen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Meddelelsen har ikke i sig selv samfundsøkonomiske konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Meddelelsen har ikke i sig selv administrative konsekvenser for erhvervslivet 10. Høring Meddelelsen har været sendt i høring i Specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål og i bred ekstern høring med frist den 22. august Der er i alt indkommet 28 høringssvar, hvoraf de 14 indeholder bemærkninger til meddelelsen. Bemærkninger, kommentarer mv. i de indkomne høringssvar, som ikke specifikt vedrører høringen, vil ikke blive omtalt i nedenstående. Danmarks Biblioteksforening finder det positivt, at der gøres en indsats for at styrke grundlaget for de kreative erhverv, samt for at gøre det mere enkelt og gennemsigtigt for forbrugere. Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM) henviser til høringssvar fra deres europæiske samarbejdsorganisationer FEB og CMFE. DILEM anfører, at de generelt i forhold til EU ønsker så ensrettede regler som muligt, samt gør opmærksom på at, der i de europæiske lande er der

5 5/9 gode forhold for ikke-kommercielle, idebaserede, små lokale radio og tv stationer. Dansk Industri (DI) deler på det overordnede plan den opfattelse, Kommissionen giver udtryk for i meddelelsen om, at håndhævelsesindsatsen i større omfang skal fokusere på dem, som profiterer af produktion og handel med piratkopier og forfalskninger. DI finder, at idet IP-kriminalitet i stigende grad er organiseret kriminalitet i og udenfor EU, øges behovet for en dedikeret og koordineret myndighedsindsats baseret pa nationale enheder, der er specialiserede i IPR-kriminalitet. DI mener, at det for Danmarks vedkommende er et positivt skridt, at SØIK sidste år fik tildelt en klarere rolle med henblik på at styrke den nationale og Internationale indsats mod IPR kriminalitet og efterspørger på vegne af hovedaktører oprettelsen af en egentlig IPR-enhed. DI beklager, at SKAT har valgt at nedlægge Task Force Varemærkeforfalskning og finder denne prioritering at være i direkte modstrid med den tilgang, Kommissionen anlægger i sin meddelelse og de konklusioner, Rådet vedtog i juni sidste år. Blandt de nævnte initiativer i meddelelsen hilser DI især øgede muligheder for at kunne anvende 'chargeback' velkommen som et nyttigt redskab og påpeger at en sådan mulighed også bør være tilgængelig for virksomhederne og ikke alene forbeholdt individuelle forbrugere. DI kan også støtte op om, at der skal gøres en forstærket indsats for at hjælpe de mindre og mellemstore virksomheder med bedre at kunne håndhæve deres rettigheder. I tilknytning til ovenstående er det efter DI's opfattelse nødvendigt med en øget indsats for at oplyse borgere og forbrugere om de mange negative konsekvenser af piratkopiering og forfalskning, hvilket DI mener bl.a. bør ske i samarbejde med OHIM. Danske Maritime støtter udarbejdelsen af en EU-handlingsplan vedrørende beskyttelse og håndhævelse af IPR. Samtidig påpeger Danske Maritime, at de foreslåede tiltag synes at være rettet mod forbrugsgoder og online salg, og efterlyser i den forbindelse et lidt større fokus på beskyttelse og håndhævelse af IPR, når der er tale om business-to-business. Danske Maritime finder udveksling af best practis, oplysningskampagner, et due-diligence system over overholdelse af IPR igennem hele værdikæden, en styrket indsats mellem nationale myndigheder samt en styrket indsats for at bistå SMV ere med at få deres IPR håndhævet for nyttige. Danske Maritime gør opmærksom på, at det er vanskeligt at få håndhævet IPR rettigheder overfor skibe i international sejllads, da det er vanskeligt at håndhæve sådanne rettigheder på grund af undtagelserne i Paris-konventionen (Article 5ter). Danske Maritime finder at en styrket indsats med henblik på at undgå, at IPR overtrædes i forbindelse med offentlige indkøb også er vigtigt, men påpeger at en stor del af tonnagen under EU-flag opereres af private aktører og ikke af offentlige myndigheder. Danske Medier anser EU-handlingsplanen som et positivt initiativ fra Kommissionen og er enige i, at intellektuelle ejendomsrettigheder behøver større opmærksomhed og en mere effektiv håndhævelse. Danske Medier påpeger at ophavsretten står overfor mange af de samme væsentlige ud-

6 6/9 fordringer som patent- og varemærkeretten og opfordrer til, at der også rettes en særlig opmærksomhed på, at ophavsretten opnår tilsvarende beskyttelse og håndhævelse, som andre intellektuelle rettigheder. Danske Medier er endvidere enige med Kommissionen i, at de høje omkostninger og kompleksiteten i forbindelse med retssager udgør en stor hindring for de erhvervsdrivende. Samtidig mener Danske Medier imidlertid, at der bør foretages yderligere foranstaltninger for at forbedre procedurerne for de civilretlige retsmidler. Danske Medier foreslår, at det i vejledningen til de offentlige myndigheder fremgår, at myndighederne bør være opmærksomme på eventuelle krænkelser af ophavsrettigheder, når de abonnerer på tjenester fra tredjemand. Sammenfattende bifalder Danske Medier Kommissionens initiativ til at skabe en handlingsplan for, hvordan intellektuelle ejendomsrettigheder opnår bedre beskyttelse. Danske Universiteter (Syddansk Universitet) påpeger at samtlige foranstaltninger i meddelelsen retter sig imod en snæver erhvervsmæssig interesse og tager ikke stilling til krænkelse af videnskabeligt arbejde og de deraf skadelige følgevirkninger. Der optræder således ikke i foranstaltningerne nogle initiativer rettet mod at nedbringe antallet af krænkelser inden for forskningsverdenen, selv om dette potentielt kan have store økonomiske skadesvirkninger. Det Kongelige Bibliotek finder, at eksistensen af intellektuelle ejendomsrettigheder er en væsentlig forudsætning for, at der sker en forsat skabelse af nye intellektuelle produkter, hvorfor der er behov for at beskytte disse produkter, men at dette skal ske med rimelig afvejning mellem indehaverne af intellektuelle rettigheder og hensynet til brugernes interesser. Det Kongelige Bibliotek finder formuleringen for det fælles mål i Kommissionens meddelelse, at anvende alle midler til effektivt at afskrække og forhindre varer, som krænker IP, i at komme ind på markederne og blive distribueret meget unuanceret. Det Kongelige Bibliotek påpeger imidlertid, at reglerne om intellektuelle ejendomsrettigheder er overordentlig komplicerede og bemærker endvidere, at man i EU har valgt at have en beskyttelsesperiode, som i flere tilfælde overstiger minimumskravene i Bernerkonventionen, hvilket forekommer uhensigtsmæssigt. Håndværksrådet finder, for så vidt angår foranstaltning 3, 5 og 6 blandt andet, at en analyse af årsagerne til SMV ernes tilbageholdenhed med at håndhæve IP-rettigheder kan være nyttig, at udbredelse af bedste praksis for at skabe inspiration altid er en god ide, og at udbredelse af tilbageførelsesordninger kunne være interessant. For så vidt angår de øvrige betragtninger i forhold til myndighederne støtter Håndværksrådet et øget samarbejde mellem myndigheder på tværs af grænserne, udveksling af bedste praksis etc., der kan være med til at dæmme op for den ulovlige kopiering af varemærker. Koda og Samrådet for Ophavsret påpeger, i forhold til den erhvervsmæssige krænkelse af IPR, som anført i meddelelsen som værende den mest skadeli-

7 7/9 ge form, at fremvæksten af de systematiske krænkelsesaktiviteter i ikkeprofessionelle netværk i bl.a. den digitale generation vil risikere at krybe under radaren. Kriteriet erhvervsmæssige krænkelse kan derfor betyde en mindre effektiv håndhævelse, hvilket samrådet finder uheldigt. Koda og Samrådet for Ophavsret er enige i, at debat og øget oplysning til både forbrugere og producenter om de vidtrækkende konsekvenser er vigtig og at den digitale generation er en vigtig målgruppe. Koda og Samrådet for Ophavsret anfører, at musik- og film- sektorerne, der i vidt omfang leverer produkter til internettet, konfronteres med tilbuddet om gratis ulovlige produkter og finder, at en undersøgelse af disse ulovlige produkters fortrængningseffekt overfor lovlige produkter bør omfatte musik- og filmsektorerne. Ligeledes støtter Koda og Samrådet for Ophavsret EU- Kommissionens hensigt om en vejledning, der skal bidrage til at hindre offentlige myndigheders indkøb af varemærkeforfalskede produkter. Koda og Samrådet for Ophavsret finder imidlertid at vejledningens formål bør udvides til at omfatte indkøb af alle typer af IPR-krænkende produkter og tjenesteydelser. Sluttelig peger Samrådet for Ophavsret og Koda på de udfordringer med hensyn til indsigt, overblik og samarbejde, de nationale myndigheder står over for ved bekæmpelse af de ophavsretlige krænkelser, der foregår som grænseoverskridende internetaktivitet. IFPI Danmark støtter op om hørringssvar og bemærkninger fra RettighedsAlliancen vedrørende initiativer på internationalt plan (samarbejde på tværs af grænser mellem offentlige myndigheder, træning, erfaringsudveksling m.v.) og især etablering af en national task force hos anklagemyndigheden, jf. nedenstående. RettighedsAlliancen er enig med Kommissionen i, at der er behov for at øge indsatsen mod IPR-kriminalitet og er også enig i, at en effektiv indsats på dette område skal favne såvel håndhævelse som oplysning. For så vidt angår håndhævelse, imødeser RettighedsAlliancen initiativer, der styrker samarbejdet mellem offentlige myndigheder i forskellige lande, herunder træningsprogrammer mm., der er med til at sikre vidensdeling og erfaringsudveksling (foranstaltning 7 og 8). Samtidig påpeger RettighedsAlliancen, at det kan være svært i praksis at definere aktiviteter som erhvervsmæssige, og at en eventuel økonomisk vinding ikke nødvendigvis er udslagsgivende for, at aktiviteten er ulovlig, hvorfor RettighedsAlliancen mener, at distinktionen mellem erhvervsmæssig/ikke-erhvervsmæssig er uhensigtsmæssig. RettighedsAlliancen bakker op om Kommissionens tilgang vedrørende follow the money, og imødeser at Kommissionen vil tage initiativ til at udbrede og styrke samarbejdet mellem de forskellige interessenter (foranstaltning 3). For så vidt angår samarbejde, data og oplysning finder RettighedsAlliancen det af afgørende betydning, at undersøgelser baseres på data og evidens frem for spørgeundersøgelser. Teknisk Landsforbund anerkender vigtigheden af IPR, og ser det også som vigtigt, at det sikres, at det er let at starte nye virksomheder. Teknisk Landsforbund ser en reel risiko for, at store virksomheder kan benytte IPR-

8 8/9 beskyttelsen til at kvæle nyopstartede konkurrerende virksomheder med ubegrundet sagsanlæg og på denne baggrund ser Teknisk Landsforbund at det derfor som vigtigt, at retssystemet på dette område virker hurtigt og effektivt, samt at retssystemet gives mulighed for, at forhindre trænering, at sager pumpes unødigt op i størrelse og gives mulighed for at afvises åbenlyst ubegrundede sager. Teleindustrien (TI) finder generelt at Kommissionens meddelelse er udtryk for en konstruktiv og balanceret tilgang. På baggrund af det samarbejde som TI som brancheforening for de væsentligste danske ISP'ere har indgået med rettighedshavere og den ansvarlige myndighed, Kulturministeriet, i ShareWithCare (SWC) om at fokusere håndhævelse af IPR i form af målrettet oplysning og satsning på nye forretningsmodeller, finder TI det positivt, at Kommissionen lægger op til at håndhævelse af IPR skal fokusere dels på kommercielt drevne krænkelser af IPR og dels på information jf. Foranstaltning 1 ligesom følg pengene er en konstruktiv tilgang. Specielt mht. udveksling af nationale erfaringer vil TI opfordre til, at de danske erfaringer med SWC i forhold til digitalt indhold indgår i den foreslåede ekspertgruppe jf. Foranstaltning 7. Følgende indkomne høringssvar indeholdt ikke bemærkninger til meddelelsen: FDA, Danske Revisorer, Dansk Aktionærforening, Dansk Byggeri, Dansk Arbejdsgiverforening, Gramex og Nota. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der er ikke kendskab til andre landes holdninger til meddelelsen. 12. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter intentionerne i Kommissionens meddelelse, der adresserer et vigtigt emne inden for alle sektorer af IPR og er ligeledes i tråd med regeringens Vækstplan for Kreative Erhverv og Design og Rigsadvokatens initiativ fra juli 2013 til styrkelse af den strafferetlige håndhævelse af immaterielle rettigheder. Regeringen er enig med Kommissionen i, at det er vigtigt at bekæmpe erhvervsmæssige IPR-krænkelser, som spiller en stadig stigende rolle, men anerkender samtidig, at det kan være vanskeligt at påvise pengestrømmen i sådanne sager, og at bekæmpelse af erhvervsmæssige IPR-krænkelser dermed ikke bør stå alene. Ligesom med Kulturministeriets ophavsretspakke, der blandt andet indeholder en oplysningsindsats, et innovationsforum og et dialogforum, bør der til stadighed være fokus på udbredelsen af lovlige forretningsmodeller, oplysning af forbrugerne og dialog mellem rettighedshaverne og indholdsudbyderne. Regeringen støtter derfor de af Kommissionen foreslåede foranstaltninger, herunder særligt oplysning af forbrugere om IPR-krænkelsers vidtrækkende konsekvenser, en følg pengene -procedure for en effektiv bekæmpelse af

9 9/9 IPR-krænkelser og en undersøgelse af en ordning for tilbageførsel af penge til forbrugere, der uvidende køber produkter, der krænker IPR. Regeringen er endvidere positivt stemt overfor, at små og mellemstore virksomheder, hvor det forekommer relevant, skal hjælpes ved håndhævelsen af deres rettigheder. En hjælp, der allerede i Danmark er søgt imødekommet i form af den kommende IPR-enhed fsva. industrielle rettigheder hos Patentog varemærkestyrelsen, som beskrevet i regeringens Vækstplan for Kreative Erhverv og Design, og som er under udarbejdelse med forventet etablering primo 2015 og Patent- og Varemærkestyrelsens forsikringsordning, der tilbydes i samarbejde med private forsikringsselskaber. Forsikringsordningen giver mulighed for at forsikre sig mod de ofte høje omkostninger, der er forbundet med håndhævelse af immaterielle rettigheder. Regeringen hilser oprettelsen af en ekspertgruppe med repræsentanter fra medlemsstaterne velkommen. En sådan ekspertgruppe vil kunne interagere godt med det danske myndighedsnetværk, Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, ligesom der fra dansk side kan drages nytte af de erfaringer, der er opnået gennem arbejdet med Kulturministeriets ophavsretspakke, Rigsadvokatens initiativ til styrkelse af den strafferetlige håndhævelse af immaterielle rettigheder og Patent- og Varemærkestyrelsens forsikringsordning samt den kommende IPR-enhed fsva. industrielle rettigheder, hvorfor der samlet set er et godt fundament for deltagelse og bidrag til udveksling af bedste praksis med de øvrige medlemsstater. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse " En strategi for et sikkert informationssamfund Dialog, partnerskab, myndiggørelse

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ingen lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.

Meddelelsen har i sig selv ingen lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 317 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder - Fremme

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0157(COD) 16.10.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. november 2007 Meddelelser fra Kommissionen: En integreret EU-havpolitik, KOM(2007) 575 endelig,

Læs mere

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig.

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 275 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. august 2008 /Ro-E&S Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 18. maj 2016 Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på forslag om

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 26. maj 2015 Skatteunddragelse

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 154 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Bidrag til samlenotat Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0877 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0877 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0877 Bilag 2 Offentligt SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets ændring af direktiv 2003/98/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0179 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg 26. maj 2016 Kommissionens meddelelse: EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020. Fremskyndelse

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 284 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 KOMITÉSAG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet København, den 9. april 2013 PRESSEMEDDELELSE Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv - og det bør afspejles i retssystemet Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere