Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren"

Transkript

1 Tønder Spildevand A/S Stationsvej Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/ / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S har den 9. september 2011 fremsendt sit høringssvar til Forsyningssekretariatets udkast til prisloft I tilknytning hertil har selskabet ansøgt om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet og 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger. Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at selskabet har dokumenteret, at selskabets forsyningsområde er udvidet væsentligt. Derimod finder Forsyningssekretariatet ikke, at selskabet har dokumenteret, at driftsomkostningerne er væsentligt forøget grundet denne udvidelse af selskabets forsyningsområde. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr FORSYNINGSSEKRETARIATET Forsyningssekretariatet har endvidere vurderet, at selskabet har dokumenteret forøgede driftsomkostninger til periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede og af regnvandsbassiner. Beløbet udgør i 2012 mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen, og der er derfor mulighed for at give et tillæg til prisloftet herfor. Der er derfor grundlag for en forøgelse af prisloftet for Tønder Spildevand A/S begrundet i periodevise driftsomkostninger. Afgørelse Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 for Tønder Spildevand A/S. Prisloftet forøges til 39,47 kr. pr. m 3. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2 2/14 Afgørelsen er truffet i medfør af 8 i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Sagsfremstilling Tønder Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 7. oktober I afgørelsen er selskabets prisloft for 2012 fastsat til 35,15 kr. pr. m 3. Tønder Spildevand A/S har den 9. september 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet og 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger. Tønder Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet begrundet i udvidelse af forsyningsområdet i form af kloakering i det åbne land og deraf følgende forøgede driftsomkostninger. Tønder Spildevand A/S har endvidere ansøgt om en forhøjelse af prisloftet begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slambede og regnvandsbassiner. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdningen i slambedene i Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Bedsted og Øster Højst. Endvidere har selskabet fremsendt en opgørelse over indholdet i selskabets regnvandsbassiner. Selskabet har fremsendt oplysninger ved brev af 11. november 2011 og brev af 15. december Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Tønder Spildevand A/S den 21. februar Selskabet har afgivet høringssvar i brev af 16. marts Selskabet har fremsendt supplerende oplysninger om tømning af slambede 24. april Nyt udkast sendt i høring hos Tønder Spildevand A/S den 26. april Selskabet har afgivet svar hertil den 14. maj Reglerne De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet fandtes på tidspunktet for selskabets ansøgning i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen), med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts Med virkning fra 1. marts 2012 er prisloftbekendtgørelsen erstattet af bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

3 3/14 De for denne sag relevante bestemmelser er videreført eller fortsat gældende. Prisloftet for 2012 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens 4, stk De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges i henhold til bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 1, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger. De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevise omkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 2, pkt. 1. Begrundelse I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt beregninger. Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for stk. 1 - Udvidelse af forsyningsområdet Tønder Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet jf. prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 1, begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger. Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere, at der er sket en væsentlig forøgelse af selskabets forsyningsområde, og om selskabet kan dokumentere, at der dermed er sket en væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger. Selskabet har i sin ansøgning af 9. september 2011 og i sit svar af 11. november 2011 og af 15. december 2011 på Forsyningssekretariatets spørgsmål beskrevet udvidelsen af selskabets forsyningsområde siden basisperioden Selskabet har oplyst, at kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune ved beslutning den 25. januar 2007 har godkendt Spildevandsplan for Tønder Kommune

4 4/14 Tønder Spildevand har i overensstemmelse med spildevandsplanen forbedret spildevandsrensningen fra enkeltejendomme beliggende i det åbne land og etableret væsentligt flere tilslutninger til det kommunale kloakledningsnet, end det var tilfældet i perioden fra 2003 til Det blev i spildevandsplanen blandt andet besluttet, at spildevandskloakere områderne Lakolk på Rømø (600 sommerhuse) og Daler, Gærup og Østerby (180 husstande) som et led i opfyldelsen af lov om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme på landet. I forbindelse med kloakering af områderne Lakolk og Daler, Gærup og Østerby er der idriftsat i alt 46 nye pumpestationer i De er fordelt med 9 pumpestationer i Lakolk, (en forøgelse på 14,4 pct. af antallet af pumpestationer i selskabets område NV), og 37 pumpestationer i Daler, Gærup og Østerby (en forøgelse af antallet af pumpestationer i selskabets område SV på 43,0 pct.). Udviklingen i aktivmassen er vist i nedenstående tabel. Aktiv Bestand 2005 Lakolk Daler, Gærup, Østerby Tilgang Stigning pct. Tilslutninger ,57 stk. Ledninger - m ,9 Pumpestationer - stk ,9 Selskabet har endvidere oplyst, at det har etableret 9 nye regnvandsbassiner som følge af vedtagelsen af spildevandsplan , og at 6 af disse først tages i brug i Selskabet har efterfølgende oplyst, at de 9 nye regnvandsbassiner ikke har en direkte relation til forøget kloakering i det åbne land. Derimod mener Tønder Spildevand A/S, at driften af disse bassiner kvalificerer til et tillæg efter prisloftbekendtgørelsen 8 stk. 2, nr. 1. Tønder Spildevand A/S har oplyst, at det har været nødvendigt at etablere forsinkelsesbassiner for at opfylde Tønder Kommunes krav til udledning i forbindelse med, at det kloaksanerer områder (d.v.s at gå fra fællessystemer til separatsystemer), Det fremgår af det fremsendte Bilag 2. Oversigt regnvandsbassiner, at ud af de 26 bassiner angivet deri, er 7 bassiner etableret efter 2005 og 5 bassiner er under opførelse i 2011.

5 5/14 Målt på grundareal er der tale om en forøgelse af kapaciteten i regnvandsbassiner efter 2005 på mere end 48 pct. Målt på volumen er forøgelsen efter 2005 på godt 33 pct. Forsyningssekretariatet kan lægge til grund, at en forøget kloakering af det åbne land vil kunne anses for en udvidelse af forsyningsområdet. Forsyningssekretariatet vil ligeledes anse en forøget separatkloakering af spildevand og regnvand som en forøgelse af forsyningsområdet, også selv om den geografiske udstrækning af selskabets forsyningsområde eller antallet af tilsluttede ejendomme ikke ændres. Investeringerne til separatkloakering kan indregnes i prisloftet via dettes tillæg for investeringer. Selskabet kan få et tillæg til prisloftet til de forøgede driftsomkostninger herved, hvis forøgelsen af forsyningsområdet er væsentlig og de forøgede omkostninger ligeledes er væsentlige. Det fremgår af ovennævnte, at der er betydelige stigninger inden for kloakering i det åbne land med 780 nye tilslutninger og en forøgelse af ledningsnettet (knap 14 pct.) og i antallet af pumpestationer (godt 30 pct.). Det fremgår endvidere af det fremsendte, at den forøgede kloakering i separate ledninger til spildevand og til regnvand har øget kapaciteten i regnvandsbassiner med 33 pct. Det er på denne baggrund Forsyningssekretariatets vurdering, at kan lægges til grund, at selskabet har dokumenteret, at forsyningsområdet målt på antal kunder og distributionsanlæg er udvidet væsentlig siden Herefter er spørgsmålet om vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger. Selskabet har henvist til, at kloakering af det åbne land er forbundet med betydelige driftsomkostninger til el i forbindelse med pumpning og transport af spildevand over store afstande. Der er i forbindelse med kloakeringen af disse områder etableret i alt 46 nye pumpestationer med en beregnet meromkostning på kr. pr år. Som følge af vedtagelsen af Spildevandsplan har Tønder Spildevand etableret 9 nye regnvandsbassiner, hvoraf de 6 tages i brug i De gennemsnitlige meromkostninger vedrørende drift af regnvandsbassiner har selskabet vurderet til kr. pr. bassin eller i alt kr. for alle 9, jf. nedenstående oversigt.

6 6/14 Beskrivelse Beløb Bemærkninger kr. Inspektion gange årligt Vedligehold af grønne områder gange årlig græsslåning Oprensning års interval ( kr. pr oprensning i gennemsnit i følge overslag fra entreprenør ) Administration/dokumentation I alt Pr regnvandsbassin Omkostningen til oprensning har selskabet baseret på et af selskabet indhentet et overslag fra Simon Moos Entrepriser A/S på kr. for oprensning af et regnvandsbassin i Toftlund (vurderet at være et gennemsnitsbassin). Selskabet har opgjort de samlede årlige driftsomkostninger ved stigningen i tilslutninger i det åbne land til kr., der vedrører driften af de 46 nye pumpestationer. Hertil har selskabet lagt de gennemsnitlige meromkostninger vedrørende driften af de 9 nye regnvandsbassiner på kr. I alt har selskabet opgjort meromkostningerne på årsbasis til kr. Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan driftsomkostninger til det forøgede antal pumpestationer indgå ved opgørelsen af de forøgede driftsomkostninger ved udvidelsen af forsyningsområdet. Forsyningssekretariatet vurderer herudover, at kr. pr. regnvandsbassin er almindelige driftsomkostninger. Hvilket giver forøgede driftsomkostninger til de 9 nye regnvandsbassiner på kr. De resterende kr. er en tiendedel af den forventede omkostning til oprensning af regnvandsbassiner i år 10 efter deres etablering, og dette behandles nedenfor under punktet Periodevise driftsomkostninger. På dette grundlag opgør Forsyningssekretariatet stigningen i driftsomkostninger til kr. I det fastsatte prisloft 2012 for selskabet udgør driftsomkostningerne korrigeret for prisudviklingen kr.( kr kr.). Den af Forsyningssekretariatet beregnede stigning i driftsomkostningerne svarer til 2,16 pct. heraf. Men dette beløb kan ikke anses for at være en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger.

7 7/14 Konklusion herpå bliver, at Forsyningssekretariatet kan anerkende, at selskabet har dokumenteret, at forsyningsområdet er forøget, men at selskabet ikke har godtgjort, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger. Der er derfor ikke noget grundlag for at give et tillæg til prisloftet herfor. 8, stk. 2 Periodevise driftsomkostninger Tønder Spildevand A/S har søgt om en forhøjelse af prisloft 2012 i henhold til prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1. Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere at have periodevise driftsomkostninger til oprensning af slambede og til oprensning af regnvandsbassiner, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet. Tønder Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slambede og regnvandsbassiner. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdningen i slambedene i Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Bedsted og Øster Højst. Endvidere har selskabet fremsendt en opgørelse over indholdet i selskabets regnvandsbassiner. Det er oplyst, at selskabet er gået i gang med tømning af slambede på Skærbæk anlægget i 2010 med 848 tons og med 820 tons i Det fremgår af den fremsendte dokumentation, at det i 2010 bortskaffede slam er sket til en tømningspris på 297,88 kr. pr. ton. Selskabet har opgjort driftsomkostningerne hvert år for tømning af samtlige slammineraliseringsanlæg til kr. Beregningen er vist nedenfor og bygger på tømning af sammenlagt tons slam årligt med en beregnet omkostning på ca. 300 kr. pr. tons slam.

8 8/14 Anlæg Skærbælunbrsted Toft- Brede- Bed- Øster I alt Højst Belastning/tilvækst i tons TS pr. år Gennemsnitlig TS i pct. ved tømning Tons slam pr. år 3281,25 637, ,75 Udgift kr. pr. ton for opgravning og udbringning Samlet udgift i kr pr. år Slamindhold i tons (aktuelt) (6 stk. à 1600 m 3 ) = 9600 tons (6 stk. à 760 m 3 ) = 6080 tons Selskabet har efter egne oplysninger ikke tidligere tømt hverken slambede eller regnvandsbassiner. Selskabet har oplyst, at slambedene er fyldte og en tømning heraf er påbegyndt i Selskabet har 24. april 2012 fremlagt sin Plan og oversigt for tømning af slambede, for slambedene i Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Bedsted og Øster Højst med angivelse af tømning i 2012 og efterfølgende år. Forsyningssekretariatet har på grundlag af selskabets oplysninger og fastsatte tømningstidspunkter i bilag 1 og underbilag FS 1 b beregnet et bidrag til tømning af slambede. Selskabet har endvidere beregnet omkostningerne ved oprensning af sine regnvandsbassiner. I alt har selskabet 26 regnvandsbassiner, hvoraf de 9 er nye og har tilknytning til den forøgede separatkloakering nævnt ovenfor. Her har selskabet opgjort de samlede årlige driftsomkostninger til kr. Ud af dette beløb er de kr. budgetterede tømningsomkostninger. Herudover er der 17 regnvandsbassiner, hvor selskabet i følge egne beregninger gengivet oven for har en udgift på kr. pr. år pr. stk. Det fører efter selskabets beregning til en årlig merudgift på kr.

9 9/14 Tønder Spildevand har oplyst, at det ikke har haft driftsudgiften før, da ingen af selskabets regnvandsbassiner tidligere er oprenset eller på nogen måde har været en del af driften med græsslåning, kontrol og dokumentation. Selskabet har for sine regnvandsbassiner budgetteret med en tømning heraf i en prioriteret rækkefølge, og derefter forventes de at skulle tømmes hvert 10. år. Disse bassiner har ikke tidligere været tømt. De 9 senest etablerede bassiner skal tømmes første gang efter 10 år. Selskabet har fremlagt et overslag for oprensning af et typisk regnvandsbassin. På baggrund heraf og ud fra oplysningerne i det fremsendte Bilag 2. Oversigt regnvandsbassiner om indhold i regnvandsbassiner kan tømningsudgifterne estimeres. Resultatet heraf fremgår af vedlagte bilag 2 og underbilag FS 2 b. Lægges disse forudsætninger til grund for beregning af et tillæg til prisloft 2012 bliver forløbet for tillæg for periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede og regnvandsbassiner i årene som vist i nedenstående tabel i prisniveau År Slammineralisering Kr., jf. bilag 1 Regnvandsbassiner Kr., jf. bilag 2 Tillæg i alt i året kr. i priser På baggrund heraf kan selskabet i 2012 få et tillæg på kr. i 2010-priser. Dette beløb bliver regnet frem til 2012 priser med en prisregulering på 2,9 pct. til kr. Det er forudsat, at tømninger ske med de allerede planlagte intervaller, jf. bilag 1 og 2. Ved et andet tømningsinterval eller andre tømningsmængder end forudsat vil tillægget fra 2012 og fremefter skulle korrigeres herfor. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år.

10 10/14 Samlet vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012 Tønder Spildevand A/S har den 23. september 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet og 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger. Hvad angår ansøgningen med henvisning til bestemmelsen i 8, stk. 1, finder Forsyningssekretariatet, at selskabet har dokumenteret, at der er sket en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet målt både på antal tilsluttede kunder og på selskabets aktiver, ledninger, pumper og bassiner. Imidlertid finder Forsyningssekretariatet, at den forøgelse af driftsomkostningerne som selskabet har dokumenteret, på 2,16 pct. af de pristalskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 ikke kan betegnes som væsentlig. Der er derfor ikke noget grundlag for at give et tillæg til prisloftet herfor. De driftsomkostninger, der danner udgangspunkt for prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevise driftsomkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet. Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om Tønder Spildevand A/S har opfyldt kriterierne for at få tildelt et tillæg herfor. Tønder Spildevand A/S har 23. september 2011 ansøgt om et tillæg til prisloft 2012 herfor. Selskabet har sammen med ansøgningen fremlagt beregninger for de omkostninger, der ligger til grund for beregningerne. Oplysningerne er uddybet ved breve af 10. november 2011, 15. december 2011 og 24. april Omkostningerne på oprensning af slambede og regnvandsbassiner udgør efter beregningen ovenfor kr. i 2010-priser. Dette beløb bliver regnet frem til 2012 priser med en prisregulering på 2,9 pct. til kr. Omkostningerne udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 på kr. Omkostningerne er ikke tidligere indregnet i prisloftet. Forudsætningerne for beregningen fremgår af bilag 1 og bilag 2. På det foreliggende grundlag kan Forsyningssekretariatet tildele Tønder Spildevand A/S et tillæg til prisloftet for 2012 for periodevise omkostninger jf. prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1.

11 11/14 Tillægget er fastsat på grundlag af de ovenfor og i bilag 1 og 2 anførte forventede slammængder og tømningstidspunkter. En regulering af tillæg for periodevise omkostninger vil finde sted, når de endelige mængder kendes ved tømningerne i 2012, 2013 og følgende år. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år. Der er derfor belæg for en forøgelse af prisloftet for Beregning af prisloft for 2012 Tønder Spildevand A/S prisloft for 2012 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel: Prisloft for 2012 Beløb Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for kr. Korrektion for prisudvikling kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav 0 kr. Tillæg for periodevise driftsomkostninger kr. Tillæg/fradrag for over- eller underdækning kr. Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster kr. Tillæg for 1:1 omkostninger kr. Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål 0 kr. Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion af planlagte investeringer fra kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og kr. Indtægtsramme kr. Debiteret vandmængde m 3 Prisloft ,47 kr. pr. m 3 I forhold til prisloft 2012 af 7. oktober 2011 er der alene foretaget en tilføjelse af linjen Tillæg for periodevise driftsomkostninger og en genberegning af indtægtsrammen og prisloftet. Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

12 12/14 De klageberettigede er ifølge 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ifølge 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger. Med venlig hilsen Christian Geel Andersen Fuldmægtig Tlf. direkte Bilag Til brug for denne afgørelse har Forsyningssekretariatet anvendt følgende bilag samt det materiale selskabet har indsendt: Selskabet ansøgning af 9. september 2011 Selskabets supplerende oplysninger i brev af 11. november 2011 Selskabets supplerende oplysninger i brev af 15. december 2011 Selskabets supplerende oplysninger i mail af 24. april 2012

13 13/14 Bilag 1 Slambede Forsyningssekretariatet har på baggrund af de meddelte oplysninger om slambede og deres indhold og forudsatte tømningstidspunkter beregnet tillæg til prisloftet i perioden i vedhæftede underbilag FS 1 b. Disse beregninger hviler på følgende forudsætninger om tømning af slambede: Det er oplyst, at selskabet har tømt slambede på Skærbæk anlægget i 2010 med 848 tons og med 820 tons i Derudover er ingen bassiner er hidtil blevet tømt. Om den fremadrettede tømning har Forsyningssekretariatet forudsat, at et antal fyldte slambede tømmes helt i året., således som det fremgår af Plan og oversigt for tømning af slambede fremsendt 24. april 2012.

14 14/14 Bilag 2 Regnvandsbassiner Forsyningssekretariatet har på baggrund af de meddelte oplysninger om regnvandsbassiner og deres indhold og forudsatte tømningstidspunkter beregnet tillæg til prisloftet i perioden i vedhæftede underbilag FS 2. Disse beregninger hviler på følgende forudsætninger om tømning af regnvandsbassiner: Ingen bassiner er hidtil blevet tømt. Regnvandsbassinerne RB 002, RB 003 og RB 015 med det angivne indhold tømmes i Regnvandsbassinerne RB 004 og RB 008 med det angivne indhold tømmes i Regnvandsbassinerne RB 007 og RB 016 med det angivne indhold tømmes i Regnvandsbassinerne RB 013 og RB 014 med det angivne indhold tømmes i Regnvandsbassinerne RB 006 og RB 010 med det angivne indhold tømmes i Regnvandsbassinerne RB 005, RB 009 og RB 019 med det angivne indhold tømmes i De nye regnvandsbassiner tømmes alle i Det gælder for alle regnvandsbassiner, at tømningsprisen er beregnet på grundlag af det hos entreprenør Simon Moos indhentede overslag. Alle priser er angivet i prisniveau 2010.

15 Tømningsår Indhold - tons Tømnings år tømningsomk Skærbæk Toftlund Bredebro Bedsted Øster Højst Sum i kr Forudsætninger Skærbæk (i drift 1999) Toftlund (i drift 2002) Bredebro (i drift 1996) Bedsted (i drift 1998) Øster Højst (i drift 1998) Anlæg Belastning/tilvækst i tons TS pr. år Gennensnitlig TS i pct. ved tømning Tons slam pr. år 3281,25 637, Udgift pr. tons for opgravning og udbringning Tons slam i de oplyste år

16

17

18 Underbilag FS 2a Bassin tømningsår indhold tømningsomk RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB De nye regnvandsbassiner Regnvandsbassiner i alt Slammineraliseri ngsanlæg, jf. underbilag FS 1b Tillæg i alt

19

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse Forsyningssekretariatet forhøjer Egedal Spildevand A/S prisloft for 2014.

Afgørelse Forsyningssekretariatet forhøjer Egedal Spildevand A/S prisloft for 2014. Egedal Spildevand A/S (Furesø Egedal Forsyning) Knud Bro Alle 1 3660 Stenløse 23. januar 2015 Sag 13/08995 / CF E-mail: gba@fefors.dk; forsyning@fefors.dk Att. Gorm Bacher Korrektion af prisloftet for

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Middelfart Spildevand A/S Att.: Jacob Støving Strandvejen 100 5500 Middelfart 13. februar 2013 Sag 12/06168 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Billund Spildevand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 1. marts 2013 Sag: Vand-12/04924-10 Sagsbehandler: /LTK Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Kolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02366 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Samsø Spildevand A/S Att.: Per Even Rasmussen Slagterivej 28 Brundby Mark 8305 Samsø 15. februar 2013 Sag 12/06182 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. Gladsaxe Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 2. november 2010 Sag 4/1020-0301-0262 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0160 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kolding Spildevand A/S Att.: Gunnar Hansen Nytorv 11 6000 Kolding 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0144 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04637 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Glostrup Spildevand A/S Bo Nørbjerg Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup 11. januar 2013 Sag 12/10419 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Kongensgade 18 Postboks 201 3550 Slangerup 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0255 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Esbjerg Spildevand A/S Att.: Flemming Andersen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0504 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ulsted-Ålebæk Vandværk a.m.b.a. Att: Hanne Bønnelykke Skovsgårdsvej 31 9370 Hals 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0500 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 10.december 2013 Sag nr. 13/04389 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 SK Vand A/S Att.: Henrik Lundgaard Lilleøvej 3 4220 Korsør 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0289 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Energi Viborg Vand A/S Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 8. januar 2014 Sag nr. 13/04384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vand A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg 15. februar 2013 Sag 12/10847 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egedal Spildevand A/S Att.: Eiko Sølby Steinhauer Krogholmvej 71 3650 Ølstykke 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Skærbæk Vandværk Att.: Jan Gregersen Brøns Skovvej 2 A 6780 Skærbæk 20. januar 2011 Sag 4/1020-0301-0334 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 11. oktober 2013 Sag nr. 13/04572 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere