SBMI november Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBMI november 2013. Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen"

Transkript

1 SBMI november 2013 Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen

2 SBMI hvem er vi 30 år med rådgivning og analyse inden for indeklima samt farlige stoffer og materialer i bygninger. Arbejder videnbaseret og tværfagligt, og vi beskæftiger biologer, læger geologer og bygningsingeniører. Tværfagligheden udnyttes bl.a. ved komplicerede problemstillinger inden for indeklima, bygningsproblemer og sundhed. Løsning af indeklimaproblemer ud fra et mål om at få mest sundhed for pengene SBMI 2

3 Sessionens program Hvad er et godt indeklima Subjektivt og objektivt Hvordan tager vi temperaturen på indeklimaet Delområder af indeklima Indeklimastandard Udvalgte parametre PAUSE Indeklimasymptomer og sygdomme Allergi, hypersensitivitet, MCS, SBS... Hvornår er der brug for tværfaglig ekspertise Case 1 Uspecifikke klager over indeklima Case 2 Pludselig svampepanik Spørgsmål og diskussion 15 min. 25 min. 10 min 20 min. 25 min. 20 min SBMI 3

4 Hvad er et godt indeklima lægeligt set v. Kåre SBMI 4

5 Hvad er et godt indeklima? Når folk er sunde? ikke syge? ikke klager? SBMI 5

6 Hvornår er man sund? WHO: Sundhed er når en person er fuldstændig velbefindende både fysisk psykisk socialt SBMI 6

7 Er der nogen sunde tilstede? I praksis må skelnes mellem Subjektiv sundhed Objektiv sundhed SBMI 7

8 Er der nogen sunde tilstede? Subjektivt du synes du er helt sund og rask Objektivt dine kliniske tests ligger indenfor det normale Hvornår er man normal? SBMI 8

9 På samme måde med indeklimaet Subjektivt bedst indeklima: Alle er glade! Objektivt bedst: Indeklimamålinger viser optimale værdier (når standarden er overholdt?) SBMI 9

10 Praktisk anvendbart sprog: Komfortgene: Direkte relateret til eksposition Medfører ikke varig sygdom eller skade Ophører når ekspositionen ophører Har et omfang, der kan tolereres af de fleste under normale forhold Helbredsgene/sygdom: Kan medføre varig skade eller sygdom Ophører ikke nødvendigvis når ekspositionen ophører Er ikke altid direkte relateret til eksposition Har et omfang, der ikke kan tolereres af de fleste under normale forhold SBMI 10

11 Subjektiv bedst indeklima - udfordring? Der er altid nogen der klager Ved optimale forhold: 5% (10%) klager I en stor gruppe: Mon alle har været eksponeret for det samme? Vægtning af klager der skal ikke så mange dødsfald til SBMI 11

12 Objektivt bedst indeklima - udfordring? Baseret på den menneskelige variation og opfattelsen af det normale Kan ikke tage højde for alle behov og ønsker Vanskeligt at etablere dosis-respons forhold, baseres ofte på befolkningsundersøgelser Pærer og bananer vanskeligt at sammenholde støjgener overfor lugt over kræftfremkaldende risiko SBMI 12

13 En indeklimahistorie fra gamle dage Flügge ca. år 1900: Lavede interventionsforsøg med indånding af udeluft versus indeluft. Modsat datiden eksperters overbevisning viste studiet, at folks klager IKKE stammede fra indånding af indeluften. Pointe: Observationsdata er væsentlig mere usikre end interventionsdata SBMI 13

14 Indeklimasymptomer og sygdomme Evidensniveauet er ofte lavt Usikker årsag/virkning Symptomer ofte diffuse Usikker diagnose Symptomer ligner ofte eller overlapper meget med en række andre sygdomme, ikke mindst stress!! SBMI 14

15 Evidenspyramiden ikke et levn fra fortiden! SBMI 15

16 Hvordan tager vi temperaturen på indeklimaet? Ved Claus SBMI 16

17 Indeklimaparametre Iflg. WHO Visuelt indeklima Akustisk indeklima Mekanisk indeklima Termisk indeklima Atmosfærisk indeklima SBMI 17

18 Visuelt, akustisk, mekanisk og termisk Visuelt indeklima Fx lysstyrke, dagslys, refleksioner, flimrende lys Akustisk indeklima Fx støj, kraftige lyde, god/dårlig talegenkendelse, rumklang Mekanisk indeklima Fx ergonomi, vibrationer og infralyd Afhænger ofte af indretning frem for bygning. Termisk indeklima Fx kulde/varme, træk Subjektivt og regulerbart Termisk indeklima samspil med atmosfærisk indeklima. Gener: Komfortgener, præstations-, koncentrations- og søvnpåvirkning. Måske alvorligere kombinationseffekter SBMI 18

19 Atmosfærisk indeklima Påvirkninger fra luften via luftveje, slimhinder, hud Partikler, organiske gasser, vanddamp, radon, CO 2 (hundredevis af stoffer) Stor variation i gener og i dosis-respons for de forskellige stoffer. Fra komfortgener til alvorlige helbredsgener SBMI 19

20 Indeklimaparametre WHO indeklimatype Visuelt Akustisk Mekanisk Termisk Atmosfærisk DS 3033 Indeklimaklassificering Dagslys, kunstig belysning (måling og vurdering) Efterklang (måling) Termiske forhold (vurdering, spørgeskema) Radon (måling) Formaldehyd (måling) Fugt og skimmel (træfugtmåling, vurdering, MycoMeter Air ) CO2 (beregning) Partikler (vurdering) Ventilation (måling) ikke tilstandsvariabel, men modificerende faktor SBMI 20

21 Skimmelsvampe Skimmel er mikrosvampe vokser som celletråde på overflader spreder sporer Er vigtige nedbryderorganismer Findes alle steder, især hvor plantemateriale / andet organisk Spreder sporer effektivt Spredes til boliger med udeluft, støv og jord Kræver fugtighed for at kunne vokse Vokser i boliger hvis der er fugt og egnede overflader (næring) SBMI 21

22 Eksponeringveje Via Luft Direkte hudkontakt Fødevarer SBMI 22

23 Stoftyper fra skimmel Cellemateriale (sporer, celletråde, mikrofragmenter af disse) Incl. cellevægge, cellevæsker, allergener, mykotoksiner, enzymer Vigtigste stoftype for reaktioner i indeklima Stoffer udskilt til substratet Nedbrydningsenzymer, antibiotika, mykotoksiner Påvirker ved berøring, indtagelse med føde eller afrensning af inficeret materiale (arbejdsmiljøproblem) Organiske gasser (mvoc er) Flygtige gasser afgivet under vækst Lugter, men uden alvorligere sundhedsgener i indeklima (jf. SST) Muligt arbejdsmiljøproblem i industri eller ved skimmelsanering SBMI 23

24 Skimmel hvordan vurderes det Sundhedsstyrelsens vejledning Er der gener? Er der synlige eksponerede skimmelflader? omfang? (fra bagatelagtigt til omfattende) Er der indikation på skjult vækst og gener - bør forekomst og betydning vurderes. Mulig aktion: ingen øget bolighygiejne minimering af lokalebrug udflytning af beboer SBMI 24

25 Skimmelforekomst på flader Metoder: Visuel inspektion for vækstflader samt arealopgørelse Mikroskopering (tapeaftryk) Dyrkning (identifikation) Enzymaktivitet (MycoMeter ) DNA-analyse (identifikation) Metodevalg efter formål: Skelne vækstflade fra støv? - mikroskopering Artssammensætning? - dyrkning, DNA-analyse, mikroskopering Aktuel eller gammel vækstflade? mikroskopering Bolighygiejne (støv-, skidt- og svampemængde)? alle metoder, men ingen perfekte Rengøringskontrol? - enzymaktivitet og andre metoder SBMI 25

26 Skimmeleksponering i luft Formål: Kvantificering eller kildeopsporing Husk referencemåling: Udeluft - normalt største kilde Luft ved potentiel kilde vs. luft i indeklima Analysemetoder til materiale opsamlet fra luftprøver: Mikroskopering (tælling og karakterisering) Dyrkning (identifikation) Enzymaktivitet (MycoMeter Air) DNA-analyse (identifikation) Metodevalg efter formål: Aktuel eksposition eller worst case (+/- ophvirvling af støv)? Sum levende og døde sporer? - mikroskopering Skimmelsammensætning? - dyrkning, DNA-analyse, mikroskopering Bolighygiejne - enzymanalyse eller mikroskopering efter ophvirvling SBMI 26

27 Skjult skimmelvækst! Betydning for beboer afhænger af: Lokalitet og skimmelomfang Føringsveje Transportmekanismer (trykforskelle) Brugere (følsomhed, opholdstid) Aktuel vækst/gammelt materiale Fokus på partikelspredning ikke på diffusion af gasser (mvocer) SBMI 27

28 Skjult skimmelvækst! Undersøges hvis: Skimmelrelaterede gener, men ukendt kilde Høj eksposition i indeklima, men ukendt kilde Begrundet mistanke om skjult skimmel (vandskade eller lignende) Valg af undersøgelsesmetode: Afhængigt af formål: Kildeopsporing Vurdering af kildestyrke Verificering af spredning Skånsomme vs. destruktive metoder SBMI 28

29 Fugt Fugt korrelerer bedre end skimmel med gener Direkte mekanismer er ikke afdækket Fugt indvirker på biologiske og kemiske processer Vurdering i luft: Relativ luftfugtighed: Påvirker biologien direkte (skimmelvækst: >70-80 % RF) Absolut fugtighed (g/m 3 ): Massebalance (til- og fraførsel) Vanddampoverskud og fugtbelastningsklasser Skimmelrisiko ved kuldebroer SBMI 29

30 Fugtbelastningsklasser Ref. SBI-anvisning 224, DS SBMI 30

31 Vanddampoverskud og kuldebroer Måling af overfladetemperaturer (termografering): acceptabelt vanddampoverskud kan beregnes Måles vanddampoverskud og overfladetemperatur kan skimmelrisiko vurderes SBMI 31

32 Partikeleksponering DS 3033: Vurdering ud fra brændeovne og trafiknærhed. Måling: Direkte måling, optisk detektion med partikelmåler: størrelsesklasser fra 0,02 µm til 10 µm Partikelopsamling fra luftprøver til senere analyse (asbest, malingstøv, husstøv, sporer, pollen, sod og røg) Vurderingsgrundlag: mange, fx EU anbefalinger til baggrundsniveauer i udeluft. Grænseværdier for specifikke stoffer SBMI 32

33 Organiske gasser VOC er herunder opløsningsmidler og formaldehyd mvoc er fra mikrobiel stofomsætning svoc sværtflygtige organiske gasser (PAH, PCB, svampetoksiner??) Vurderingsgrænser: Specifikke grænser for de enkelte stoffer Metoder: Direkte måling: total VOC (til screening og kildeopsporing), formaldehydsensor. Opsamling i adsorptionsmedium til laboratorieanalyse (PAH er, VOC analysepakker, PCB er) SBMI 33

34 VOC luftanalyse uddrag MILANA ALS Environmental Analyseresultater for luftprøver jf. BEK / og ATvejledning Stof CAS nr. På cancerliste P.1 ID: /12 UDE, afkast ovnhal P.2 ID: /12 INDE, kontor P09 AT grænseværdi Afledt indeklima maks. værdi (1/40) Anm [μg/m³] [μg/m³] [μg/m³] [μg/m³] 1 n Pentane ,0 0, E 2 n Hexane ,3 1, E 3 2 Methylhexane X* 21 3,8 4 n Heptane ,3 0, E 5 Cyclohexane <0,10 <0, E 6 Methylcyclohexane ,8 1, n Octane ,5 1, Ethylacetate <0,10 <0, n Nonane ,6 0, n Decane ,9 0, Methyl 2 Pentanone <0,10 <0, EH 12 iso Butylacetate <0,10 <0, alpha Pinene X* 11 4,6 14 n Butylacetate <0,10 <0, Hexanal X* <0,10 <0,10 16 iso Butanol <0,10 <0, LH 17 n Undecane ,4 <0,10 18 beta Pinene X* 1,3 0, Butanol X* <0,10 <0, LH 20 α Terpinene <0,10 <0,10 21 n Dodecane ,5 0,8 22 Limonene X* 9,1 2,3 23 2/3 Methyl 1 butanol X* <0,10 <0, Ethyltoluene ,3 <0, Ethyltoluene ,5 0, Ethyltoluene X* 0,3 <0,10 27 n Tridecane ,4 28 1,2,3 Trimethylbenzene ,1 0, E 29 T t d SBMI 34

35 Indeklima - symptomer, syndromer og sygdomme Irritation, overfølsomhed/allergi SBS MCS Stress depression forhøjet blodtryk Hovedpine / migræne / træthed Infektioner Cancer SBMI 35

36 Irritation, overfølsomhed eller allergi? Irritation Beskadigelse af overflade, forårsaget af en irritant (ikke overfølsomhed). Kan kemisk, fysisk, termisk m.m. Overfølsomhed (hypersensitivity) Kan være allergisk eller ikke-allergisk Definition: Overfølsomhed medfører objektivt reproducerbare symptomer, udløst af stimuli ved en dosis, der tåles af normale individer. Allergi: Overfølsomhedsreaktion, med immunologisk baggrund (oftest IgE antistoffer) SBMI 36

37 Svampeangreb? SBMI 37

38 Skimmel er det farligt? Ja! Nej! Ved ikke? SBMI 38

39 Svampesporer i luft farlig eksponering? (typiske målinger i sporer/m 3 ) Udeluft Rumluft boliger Savværker, gartnerier, landbrug op til De fleste tåler over uden akut sygdom Allergikere kan reagerer på lave niveauer SBMI 39

40 SBMI 40

41 Skimmel hvad gør det ved os? Afhænger af hvem man spørger En svampebuster vil ofte forklare at den skjulte skimmel nemt kan medføre Hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt, svimmelhed, kløende øjne, tilstoppet næse, hæshed, rødme eller brændende hud, høfeber, øjenkatar, astma, eksem. Det kan være svært at sige sig fri for de hyppigt anførte symptomer på skimmelsvamp ligner meget symptomer på andre indeklimagener SBMI 41

42 Skimmel hvad gør det ved os? Spørger du din læge om skimmelsvamp vil han oftest anføre: Kan medføre irriterede slimhinder og øjne dog oftest i samspil med en række andre faktorer Man kan få allergi for skimmelsvamp, dog ualmindeligt Meget få børn får allergi for skimmel Kan give alvorlig sygdom i lunger, bihuler m.m. det er dog meget sjældent i Danmark Der er en dårlig/uklar dosis-respons relation og bla. derfor højst usikker diagnosemulighed SBMI 42

43 Skimmel og indeklimaet hvad er vigtigst? Værst og vigtigst er: Fugt, fugt og atter fugt!! Når bygninger/indeklimaet er meget fugtigt bliver man syg! Dårlig sammenhæng mellem mængde af skimmel og symptomer! Hyppigt anførte skimmelgener kan være vanskelige at adskille fra Stress / depression symptomer andre psykologiske symptomer Afgassede mykotoksiner meget sjældent et problem i indeklimaet mvocer meget sjældent et problem i indeklimaet Rygning overskygger let alt andet! SBMI 43

44 Skimmel proportioner hvad er bagateller jf. Sundhedsstyrelsen: Mindre områder med fugt/skimmelsvampevækst i våde rum som fx badeværelser (typisk fugerne), hvor årsagen ikke er bygningsmæssige mangler men rummets brug og manglende udluftning/ vedligeholdelse. Mindre områder op til nogle håndfladers størrelse med fugt/skimmelsvampevækst i rum, som ikke anvendes til ophold, fx et bryggers, og hvor årsagen er fx kuldebroer på grund af manglende isolering. Mindre områder med fugt/skimmelsvampevækst langs vindueskarme og i vinduesrammerne, som skyldes lokaliserede kuldebroer og hvor der samlet set ikke er grundlag for at skride ind over for bygningens vedligeholdelsesstandard. Andre sager, hvor områder med fugt/skimmelsvampevækst åbenlyst skyldes uhensigtsmæssig adfærd som medfører, at luftfugtigheden i boligen/ institutionen er vedvarende høj, fx som følge af tøjtørring SBMI 44

45 Skimmel proportioner hvad er betydeligt??? SBMI 45

46 Allergener Stoffer der udløser en allergisk reaktion, kan være Oftest proteiner Kan være kulhydrater Sjældent små molekyler som f.eks. isocyanater Visse lægemidler, kan blive genkendt af T-celler Lav-molekylære forbindelse, f. eks. nikkel eller krom ved dermatitis, haptener reagerer med T- celler SBMI 46

47 Måder at teste for allergi på Priktest Plasterprøver Lappetest Allergen provokation konjunktival, nasal, bronchial Specifik antistof måling Hvad er sandheden? SBMI 47

48 Mount Allergy Himmelrummet de formentlig > ukendte allergener Bjerget de ca beskrevne allergener Græsset de ca. 665 allergener vi kan teste for SBMI 48

49 De særligt følsomme Eller uegnede? Omkring 5% af befolkningen er udtalt allergisk følsomme Vil have problemer stort set lige meget hvor de arbejder eller bor SBMI 49

50 De særligt følsomme Når du har allergi, er der en tærskelværdi Et jordbær er ikke nok, måske ti? De særligt følsomme Bare at smage på et jordbær er nok Følsomheden varierer - hvordan man har det, stress, depression, infektioner m.m SBMI 50

51 Allergi bliver det værre? Som med de fleste sygdomme er der store individuelle forskelle Generelt: Allergierne er værst i ungdommen Nogen allergier kan forsvinde med alderen Man er aldrig for gammel til at få en ny allergi Nogen allergier kan forværres med alderen SBMI 51

52 Hyposensibilisering Vokser man op i en kostald, bliver man ikke allergisk overfor ko! SBMI 52

53 Sick Building Syndrome SBS Ingen specifik sygdom eller årsag kan umiddelbart påvises Samling af typiske indeklimasymptomer som irritation af øjne/slimhinder svimmelhed hovedpine kvalme unaturlig træthed Symptomerne er oftest direkte relaterede til ophold i bygningen og svinder kort efter bygningen er forladt Kan variere fra lette gener til uudholdelige gener, der umuliggør ophold i bygningen Årsag oftest en kombination af en række faktorer, som fugt, afgasninger/vocer, svampe, ozon, psykologi m.fl SBMI 53

54 Multiple Chemical Sensitivity, MCS Duft/kemikalie overfølsomhed Kendetegnet ved en række ofte diffuse symptomer Hovedpine, svimmelhed, irriterede slimhinder, træthed, koncentrationsbesvær m. fl. Personen forbinder symptomerne til luftbårne stoffer, som man normalt ikke reagerer overfor Personen reagerer oftest på samme måde overfor placebo Anerkendes ikke som en sygdomsenhed Kan være svært invaliderende med isolation til følge Ingen sikker diagnosemulighed eller behandling Relation til kronisk trætheds syndrom 90% kvinder SBMI 54

55 Radon the silent killer Farveløs, lugtfri radioaktiv gas, især fra undergrunden Øger risikoen for lungekræft betydeligt, især for rygere Skønnet: Medfører 300 nye lungekræft tilfælde årligt i Dk Kilde: Sundhedsstyrelsen SBMI 55

56 Indeklima sundhedsproportioner vi ved jo ikke alt, men man må have næse for det SBMI 56

57 Indeklima sundhedsproportioner vi ved jo ikke alt, men bedste bud pt er Slår indeklimaet os ihjel? Ja (radon, 300 nye lungekræfttilfælde årligt) Sjældent (infektioner, især Legionella, derudover miljøgifte m.m.) Gør indeklimaet os alvorligt syge? Sjældent (især fugtrelateret, derudover bly, pcb, pah, formaldehyd og øvrige miljøgifte) Medfører indeklimaet hyppige helbredsgener? Af og til (især fugtrelateret, skimmel, formaldehyd m.m.) SBMI 57

58 Eksempler på løsning af indeklimasager de gode, de onde og de virkeligt grusomme Ved Claus og Kåre SBMI 58

59 Mål for løsning af indeklimaopgaver Skabe mest sundhed for pengene Prioritering af løsningstiltag, så der bliver gjort det der er sundhedsmæssigt nødvendigt. Sondere mellem problemløsning relateret til brugersundhed og problemløsning, som kræver anden type argumentation. Skabe et dokumenteret beslutningsgrundlag herunder bestemmelse af ekspositionsforhold i indeklimaet. Beslutningstagning på vidensbaseret grundlag SBMI 59

60 = 5 (kvalitetssikret af SBMI) SBMI 60

61 = 5 (kvalitetssikret af SBMI) Spørgsmålet bag ovennævnte resultat: Hvorfor er der brug for tværfaglig ekspertise? SBMI 61

62 Hvornår er der brug for tværfaglig ekspertise Ved en kompliceret opgave: Når det ikke er lykkedes lokalt at løse indeklimaproblemerne Når der er uenighed om hvad problemet er hvordan problemerne skal løses hvornår problemer skal løses hvor meget er nødvendigt SBMI 62

63 Hvornår er der brug for den lægefaglige ekspertise? Inddrages fra starten til dialog med de generede patienter Internt udredningsarbejde i projektgruppen Kommunikation af løsninger til bygningsbrugere generelt eller udvalgte generede brugere SBMI 63

64 Case 1 Uspecifikke klager over indeklima Meldinger fra en eller flere personer i et byggeri om: Gener Frygt for gener Generne tilskrives forhold i indeklimaet Ingen eller mangelfuld objektiv dokumentation for indeklimaproblemer SBMI 64

65 Case 1 Uspecifikke klager over indeklima et detektivarbejde Trin 1 Vi danner os et billede af problemet. Inspektion af lokaliteterne og samtale med de implicerede Gennemgår eventuelt skriftligt materiale Tværfaglig indsats, og lægelig ekspertise inddrages til dialog med de generede brugere Mål med trin 1: Skaber ro og tillid Vurdering af problemets størrelse, påkrævet indsats og hvad opgaven kan bære Opstilling af hypoteser om problemet, som kan efterprøves ved undersøgelse SBMI 65

66 Case 1 Uspecifikke klager over indeklima Trin 2 Relevante undersøgelser som kan dokumentere problemer eller mangel på problemer. Trin 3 Evaluering af resultater. Enten identificeres behov for supplerende undersøgelser, eller mulige løsninger. Trin 4 Gennemføre løsninger. SBMI kan være involveret i formidling af resultater til bygningsbrugere eller udvalgte generede personer kontrolmålinger efter tiltag SBMI 66

67 Case 1 Uspecifikke klager over indeklima lægen på banen? indeklimapatienter savner ofte at blive hørt nok (af lægerne) savner ofte at føle sig forstået af lægerne mangler ofte proportioner af helbredsgenen eller sygdomsrisikoen ofte forvirret af til en vis grad modstridende budskaber fra lægerne lægelig vurdering / samtale giver ofte vurdering af omfanget Ubetydeligt problem / komfortgene ro på! Sundhedsfare behov for øjeblikkelig aktion / flytning! Uafvendeligt problem måske er personen bedst tjent med at blive boende? SBMI 67

68 Case 2 Pludselig svampepanik Lille boligselskab Tilfredse beboere En følsom beboer med gener SBMI 68

69 Case 2 Pludselig svampepanik fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse beboere En følsom beboer med gener SBMI 69

70 Case 2 Pludselig svampepanik fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener SBMI 70

71 Case 2 Pludselig svampepanik Kommune, bygningsafdeling fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener SBMI 71

72 Case 2 Pludselig svampepanik Embedslæge Kommune, bygningsafdeling Tekniske rådgivere fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener SBMI 72

73 Case 2 Pludselig svampepanik fortsat ingen ekspositionsmålinger eller lægelig vurdering af gener Embedslæge Kommune, bygningsafdeling Tekniske rådgivere fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener SBMI 73

74 Case 2 Pludselig svampepanik fortsat ingen ekspositionsmålinger eller lægelig vurdering af gener fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Embedslæge kondemnering Kommune, bygningsafdeling Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener Tekniske rådgivere SBMI 74

75 Case 2 Pludselig svampepanik Embedslæge Tekniske undersøgere og rådgivere kondemnering Lille boligselskab Kommune, bygningsafdeling Tilfredse, men nervøse beboere. Nogle flytter grundet usikkerheden. Tekniske rådgivere genhuset En følsom tidligere beboer med fortsatte gener SBMI 75

76 Case 2 Pludselig svampepanik ingen renoveringsstøtte til kondemneret afdeling Embedslæge Fond Tekniske undersøgere og rådgivere kondemnering Lille boligselskab Kommune, bygningsafdeling Tilfredse, men nervøse beboere. Nogle flytter grundet usikkerheden. Tekniske rådgivere genhuset En følsom tidligere beboer med fortsatte gener SBMI 76

77 Case 2 Pludselig svampepanik ingen renoveringsstøtte til kondemneret afdeling Embedslæge Fond Tekniske undersøgere og rådgivere indeklimamålinger og ekspositionsvurdering: ikke grund til kondemnering, men anbefalinger til udbedringer kondemnering Lille boligselskab Kommune, bygningsafdeling Tilfredse, men nervøse beboere. Nogle flytter grundet usikkerheden. Tekniske rådgivere genhuset En følsom tidligere beboer med fortsatte gener Indeklimarådgiver med lægelig ekspertise SBMI 77

78 Case 2 Pludselig svampepanik Aktuelt - Sagen har kurs ud af Bermudatrekanten: Renoveringsplan beskrives ud fra indeklimaundersøgelse og tekniske undersøgelser Akutte afhjælpninger i udvalgte boliger Fondsstøtte stilles i udsigt til renoveringsplanen Kommunen lover ud fra vurdering af renoveringsplanen at frafalde kondemneringskravet Lære, hvis tværfaglig ekspertise havde været inddraget tidligt: undgået kondemnering sparet penge hjulpet den syge beboer undgået utrygge og flygtende beboere igangsat renoveringsplan SBMI 78

79 Så er der tid til spørgsmål SBMI 79

80 Tak for i dag! SBMI 80

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima Århus Kolding Odense Hillerød, Biolog PhD Produktchef Dagens Danmark - en ny arbejdsplads bliver til! Der er gener men.. årsagen? Luftprøver

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Vejledning til indeklimaundersøgelser

Vejledning til indeklimaundersøgelser Vejledning til indeklimaundersøgelser Udarbejdet af Charlotte Brauer 1. reservelæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup Peder Skov Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Roskilde Amts Sygehus

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere

MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver

MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver 1 HVAD ER MYCOMETER -AIR TESTEN? Mycometer -air testen er en dansk udviklet hurtig-metode til kvantificering af skimmelsvamp i luft. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer -air, er hurtig

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige 1 2 Karakteristika for indeklimaet Kilder til luftforurensning i innemiljøet - karakterisering, vurdering og tiltak Rikke Bramming Jørgensen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Mange

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU 1 Risikovurdering af tæppegulv Rikke Bramming Jørgensen NTNU 2 Tæppegulv og indeklima Hvordan er sammenhængen mellem valg af gulvbelæg og indeklimaet i rummet - med fokus på luftkvaliteten i indeklima

Læs mere

MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver

MYCOMETER-AIR Måling af skimmelsvamp i luftprøver 1 HVAD ER MYCOMETER -AIR TESTEN? Mycometer -air testen er en dansk udviklet hurtig-metode til kvantificering af skimmelsvamp i luft. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer -air, er hurtig

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Phoung Phan Stationsvej 2 7000 Fredericia Vedr.: Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Kontrolrapport

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Helbredsgener fra indeklimaforurening

Helbredsgener fra indeklimaforurening Helbredsgener fra indeklimaforurening Hvad er helbredsrisikoen ved luftforurening? De fleste mennesker opholder sig i hovedparten af deres tid indendørs. Helbredsgener, der skyldes luftforurening, kan

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

Indeklimaklassificering

Indeklimaklassificering Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / 19.09.2011 1 af 14 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Indeklima standard og perspektiver for indeklimaområdet

Indeklima standard og perspektiver for indeklimaområdet ATV vintermøde Indeklima Vingstedcentret 7. marts 2011 Indeklima standard og perspektiver for indeklimaområdet Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Definitioner WHO har defineret sundhed således:

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Glostrupskemaet et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser

Glostrupskemaet et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser Opdateret den. februar 24 Denne vejledning til spørgeskemaet, normalmateriale samt tilhørende programmer til indtastning og analyse af data er udarbejdet af de arbejdsmedicinske klinikker i Glostrup, Bispebjerg,

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere