rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet"

Transkript

1 Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2013 en al- af mindelig anmeldelse af NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelse fælles kontrol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond (herefter KFI ) over Dagrofa ApS (herefter Dagrofa ), jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 1. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS-- OG VÆKSTMINISTERIET Anmeldelsen var fuldstændig den 23. maj Parterne blev den 25. juni 2013 orienteret om Konkurrence- og Forbru-jf. j kon- gerstyrelsens beslutning om en særskilt undersøgelse af fusionen, kurrencelovens 12 d, stk. 1, 2. pkt., med henblik på en nærmere vurde- jf. ring af, hvorvidt visse begrænsninger var accessoriske til fusionen, nedenfor under pkt. 4. Parterne har oplyst, at NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelse af fælles kontrol sammen med KFI over Dagrofa også er blevet anmeldt til de færøske konkurrencemyndigheder, som har godkendt fusionen den d 13. maj Endvidere har parternee oplyst, at de vil give meddelelse til de grønlandske konkurrencemyndigheder, når fusionen er gennemført, da fusionen også er meldepligtig i Grønland. 1. Transaktionen Den anmeldte transaktion er aftalt ved en overdragelsesaftale indgået den 21. januar 2013 mellem NorgesGruppen Danmark ApS og Skandinavisk Holding A/S (herefter Skandinavisk Holding ) om NorgesGruppen Danmark ApS (herefter NG 1 ) køb af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa. Samtidig med indgåelsen af overdragelsesaftalen har NG og KFI indgået i en ejeraftale, som regulerer grundlaget og vilkårene for parterness besid- delse af anparter i Dagrofa. 1 Betegnelsenn NG bruges herefter både om NorgesGruppen-koncernen og selskabet NorgesGruppen Danmark ApS, der er stiftet i forbindelse med gennemførelsen af a fusionen, og som formelt er det købende selskab. NorgesGruppen Danmark ApS ejes 100 pct. af NorgesGruppen Retail AS, der igen er e ejet 100 pct.. af NorgesGruppen ASA. Hol-H dingselskabet Joh. Johannson AS ejer 69,24 pct. af aktierne i NorgesGruppen ASA.

2 NG erhverver ved den anmeldte transaktion 100 pct. af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa. Før transaktionens gennemførelse ejer Skandinavisk Holding 55 pct. af anparterne i Dagrofa, mens KFI ejer 45 pct. af anparterne. Skandinavisk Holding har i kraft af sin anpartsmajoritet enekontrol med Dagrofa. Efter transaktionens gennemførelse vil ca. 41 pct. af anparterne i Dagrofa være ejet af A/S KFI-Detail og ApS KFI-Figros (A/S KFI-Detail og ApS KFI-Figros er ultimativt ejet af KFI), mens ca. 49 pct. af anparterne vil være ejet af NG. De resterende ca. 10 pct. af anparterne i Dagrofa vil være ejet af selvstændige SuperBest- og Spar-købmænd. De endelige ejerandele er afhængige af graden af tilslutning fra de selvstændige købmænd. Ejeraftalen mellem NG og KFI giver parterne gensidig mulighed for at blokere for dispositioner, der er bestemmende for Dagrofas forretningspolitik. Sådanne dispositioner omfatter bl.a. [ ]. Ejeraftalen indebærer derfor, at KFI og NG efter transaktionen vil have fælles kontrol over Dagrofa i fusionskontrolretlig forstand. Den ovenfor beskrevne transaktion indebærer et kontrolskifte og er omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Parterne har herudover oplyst om følgende tre transaktioner, der alle sker som led i NG s erhvervelse af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa: (i) Dagrofa vil erhverve NG s ejerandel på 40 pct. af aktierne i KIWI Danmark A/S 2 (herefter KIWI ), hvorefter Dagrofa vil eje 100 pct. af aktierne i KIWI. Før transaktionen (NG s erhvervelse af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa) har Skandinavisk Holding (gennem Dagrofa) og NG fælles kontrol over KIWI. 3 Efter transaktionen vil KFI og NG (gennem deres fælles kontrol over Dagrofa) have fælles kontrol over KIWI. KIWI er således både før og efter transaktionen underlagt fælles kontrol, men transaktionen medfører, at KFI træder ind i stedet for Skandinavisk Holding. 2 KIWI Danmark A/S driver dagligvarekæden KIWI Minipris A/S, der består af 91 butikker, som alle er ejet af Dagrofa og NG i fællesskab. 3 Fusionsanmeldelsen, fodnote 7. 2

3 Det er på baggrund af ovenstående Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at transaktionen indebærer et kontrolskifte i fusionskontrolretlig forstand. 4 (ii) Dagrofa vil erhverve Spar-købmændenes aktier (50 pct.) i Spar Danmark A/S mod kontanter og anparter i Dagrofa, hvorefter Dagrofa vil eje 100 pct. af aktierne i Spar Danmark A/S. Parterne har oplyst, at Spar-købmændene har et stærkt interessefællesskab som følge af deres indbyrdes og sammenfaldende interesser, og at dette altid er kommet til udtryk på generalforsamlingen i Spar Danmark A/S, hvor købmændene stort set altid har stemt samlet. Derfor kræver beslutninger på generalforsamlingen i praksis altid enighed mellem købmændene og Dagrofa. Parterne har endvidere oplyst, at Spar-købmændene har flertal i bestyrelsen og derfor som udgangspunkt kan gennemtvinge beslutninger i bestyrelsen. Bestyrelsen er imidlertid kun beslutningsdygtig, når 3/4 af dens medlemmer er til stede, og i praksis betyder dette, at de af Dagrofa udpegede bestyrelsesmedlemmer kan blokere beslutninger i bestyrelsen ved at undlade at give møde. Beslutninger i bestyrelsen kræver derved reelt enighed mellem Dagrofa og Spar-købmændene. Som følge af ovenstående er det parternes vurdering, at Spar Danmark A/S er underlagt Dagrofa og Spar-købmændenes fælles kontrol. Ved Dagrofas erhvervelse af Sparkøbmændenes aktier vil denne fælles kontrol skifte til enekontrol. Det er på baggrund af ovenstående Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at transaktionen indebærer et kontrolskifte i fusionskontrolretlig forstand. (iii) Dagrofa vil erhverve SuperBest-varemærker, -aktiviteter og - aktiver i SuperBest a.m.b.a. mod kontant vederlag, hvorefter SuperBest a.m.b.a. planlægges likvideret. Når der erhverves kontrol over aktiver, anses der kun at foreligge en fusion, hvis disse aktiver udgør et forretningsområde, 4 Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) Nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2008/C 95/01), pkt

4 der har et marked med en klart påviselig markedsomsætning. 5 Parterne har oplyst, at Dagrofa reelt erhverver hele det forretningsområde, som er indeholdt i SuperBest a.m.b.a. Styrelsen vurderer på den baggrund, at det Dagrofa erhverver fra SuperBest a.m.b.a. udgør et forretningsområde, der har et marked med en klart påviselig markedsomsætning, og derfor foreligger der en fusion. Dagrofa ejer 26,47 pct. af SuperBest a.m.b.a. Resten ejes af de selvstændige SuperBest-købmænd. Det fremgår af SuperBest a.m.b.a. s vedtægter, at ingen andelshaver på generalforsamlingen kan afgive stemme for mere end 5 pct. af den samlede andelskapital, samt at beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Der er alene i vedtægterne foreskrevet et særligt majoritetskrav vedrørende vedtægtsændringer, kapitalforhøjelse og likvidering. SuperBest a.m.b.a. s bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf Dagrofa har udpeget 2 medlemmer, og de resterende 6 medlemmer er valgt på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Der er ikke efter vedtægterne forhold, der kræver vedtagelse med kvalificeret majoritet. Som følge af ovenstående er det parternes vurdering, at Dagrofa hverken har positiv eller negativ kontrol over SuperBest a.m.b.a. Ifølge parterne vil Dagrofa, ved erhvervelsen af SuperBest-varemærker, -aktiviteter og -aktiver i SuperBest a.m.b.a., gå fra ikke at have del i kontrollen til at opnå enekontrol. På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at transaktionen indebærer et kontrolskifte i fusionskontrolretlig forstand. De ovenfor beskrevne transaktioner indebærer hver især et kontrolskifte og udgør dermed fusioner, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) Nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2008/C 95/01), pkt

5 2. Jurisdiktion I forbindelse med NG s erhvervelse af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa er de deltagende virksomheder NG, KFI og Dagrofa. I forbindelse med Dagrofas erhvervelse af NG s aktier i KIWI (transaktion (i)) er de deltagende virksomheder NG, KFI og KIWI. I forbindelse med Dagrofas erhvervelse af Spar-købmændenes aktier i Spar Danmark A/S (transaktion (ii)) er de deltagende virksomheder NG, KFI og Spar Danmark A/S. I forbindelse med Dagrofas erhvervelse af SuperBest-varemærker, - aktiviteter og -aktiver der findes i SuperBest a.m.b.a. (transaktion (iii)), er de deltagende virksomheder NG og KFI. Parterne har oplyst, at NG s omsætning i Danmark i det seneste regnskabsår udgjorde ca. [ ] kr. 6, mens KFI s omsætning udgjorde ca. [ ] kr., og Dagrofas omsætning udgjorde ca. 20 mia. kr. Parterne har oplyst, at Spar Danmark A/S og KIWI s omsætning i Danmark i det seneste regnskabsår udgjorde henholdsvis ca. 217 mio. kr. og ca. 1,4 mia. kr. Parterne har yderligere oplyst, at den omsætning, der er tilknyttet de varemærker, aktiviteter og aktiver, der overdrages fra SuperBest a.m.b.a., svarer til omsætningen i SuperBest a.m.b.a., som i det seneste regnskabsår udgjorde ca. 7 mia. kr. Eftersom de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, for hver af de ovenstående transaktioner, er der tale om fusioner omfattet af reglerne om fusionskontrol i konkurrencelovens kapitel 4. Fusionerne er derfor anmeldelsespligtige til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og må ikke gennemføres før Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt dem. Flere transaktioner kan behandles som én samlet fusion, hvis transaktionerne er nært knyttet til hinanden, fordi de er sammenkædet ved en betingelse, og hvis det i sidste instans er de(n) samme virksomhed(er), der erhverver kontrollen med en eller flere virksomheder. 7 Det fremgår af aftalerne, der ligger til grund for de respektive transaktioner, at transaktion (i) er betinget af NG s erhvervelse af Skandinavisk 6 [ ] 7 Beslutning af 18. juni 1998 i sag IV/M.1188, Kingfisher/Wegert/ProMarket og Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) Nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2008/C 95/01), pkt

6 Holdings anparter i Dagrofa, og at transaktion (ii) og (iii) er en forudsætning for NG s erhvervelse af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der foreligger en sådan indbyrdes afhængighed mellem de ovennævnte transaktioner, idet de juridisk er betinget af hinanden, at ingen af transaktionerne vil blive gennemført uden de andre. Eftersom det i sidste instans er NG og KFI der, gennem ejerskab og fælles kontrol over Dagrofa, erhverver kontrollen over virksomhederne, udgør de ovennævnte transaktioner én samlet fusion. 3. Parterne og deres aktiviteter NG s kernevirksomhed er engros- og detailvirksomhed inden for dagligvarehandel i Norge. I Danmark driver NG discountkæden KIWI, der inden transaktionen er etableret som et joint venture mellem NG og Dagrofa. KFI driver aktiviteter med besiddelse og finansiering af ejendomme inden for dagligvaresektoren. KFI s formål er blandt andet at understøtte den frie købmandssektor i Danmark ved at tilvejebringe erhvervslokaler til butikkerne, og stille forskellige garantier i forbindelse hermed. [ ]. Dagrofa er moderselskab i Dagrofa-koncernen 8, hvis primære aktiviteter omfatter indkøb og videresalg af dagligvarer til supermarkeder i Danmark, Grønland, Island og Færøerne gennem SuperGros A/S og til foodservicevirksomheder gennem Foodservice Danmark A/S. Dagrofa ejer og driver desuden 16 detailbutikker som indgår i Spar-kæden 9, 29 detailbutikker som indgår i SuperBest-kæden 10 og detailbutikker i KIWI-kæden Samtidigt indgåede aftaler Parterne påtænker som en del af fusionen at omstrukturere og effektivisere både Dagrofa og de eksisterende kædestrukturer i SuperBest- og Sparkæderne. Omstruktureringerne vil efter det oplyste indebære, at opgavefordelingen i Dagrofa-koncernen ændres, samt at den nuværende segmenterede organisation i kæderne vil blive omdannet til en centraliseret struktur i Dagrofa. 8 Dagrofa ejer 97 pct. af aktierne i SuperGros A/S, 100 pct. af aktierne i Dreisler Storkøb A/S, 100 pct. af aktierne i Foodservice Danmark A/S, 60 pct. af aktierne i KIWI, 50 pct. af aktierne i Spar Danmark A/S, ca. 26 pct. af andelskapitalen i SuperBest a.m.b.a. og 86 pct. af aktierne i Pisiffik A/S. 9 Spar-kæden består af 472 butikker fordelt landet over, som omfatter Euro Sparbutikker, Super Spar-butikker, Spar-butikker og Kwik Spar-butikker. 10 SuperBest-kæden består af 92 butikker fordelt landet over. 11 Se note 2. 6

7 Som led i omstruktureringerne vil kædemedlemsaftalerne i både Spar- og SuperBest-kæderne blive ændret. Kædemedlemsaftalerne har hidtil været aftalt i de enkelte kæder, men Dagrofa vil sammen med det relevante profilhus (en division i Dagrofa) indgå nye kædemedlemsaftaler direkte med de selvstændige købmænd til erstatning for de tidligere kædemedlemsaftaler. Aftalerne vil være identiske for hhv. Spar- og SuperBestkøbmændene. Kædemedlemsaftalerne indeholder bl.a. vilkår om informationsudveksling, indkøbs- og sortimentsforpligtelser, forkøbsrettigheder samt varighed og opsigelse af aftalerne. Herudover har Dagrofa, som led i omstruktureringerne, bl.a. aftalt med de selvstændige købmænd i Spar- og Super- Best-kæderne at Dagrofa fremover vil fastsætte og udsende vejledende priser for kæderne Vurdering af samtidigt indgåede aftaler Alle aftaler som gennemfører fusionens hovedformål, herunder aftaler om salg af en virksomheds aktier eller aktiver, udgør en integreret del af fusionen. Ud over sådanne aftaler kan fusionsparterne indgå andre aftaler, der ikke er en del af fusionen, men som kan begrænse parternes handlefrihed på markedet. Hvis disse aftaler indeholder accessoriske begrænsninger, er de automatisk omfattet af beslutningen om godkendelse af fusionen. Hvis aftalerne ikke er accessoriske i forhold til fusionen, kan de vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens 6 og/eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer umiddelbart, at aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne samt de nye kædemedlemsaftaler giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Derfor er det afgørende at vurdere, hvorvidt disse aftaler er accessoriske i forhold til fusionen. En begrænsning er accessorisk, hvis den er direkte knyttet til og nødvendig for fusionens gennemførelse. Det er således afgørende, om begrænsningerne, som følger af aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne og af kædemedlemsaftalerne, er nødvendige for at gennemføre fusionens hovedformål, og om de er strengt begrænsede til dette formål. En begrænsning er ikke direkte knyttet til eller nødvendig for fusionens gennemførelse, blot fordi fusionsparterne anser den for at være det. Det er 12 Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03), pkt. 7 og 10. 7

8 heller ikke tilstrækkeligt, at aftalen, der indeholder begrænsningen, er indgået i samme kontekst eller på samme tidspunkt som fusionen. Begrænsningen skal være økonomisk knyttet til hovedtransaktionen og tage sigte på at lette en gnidningsløs overgang til den ændrede virksomhedsstruktur efter fusionen. 13 En aftale er kun nødvendig for fusionens gennemførelse, når fusionen ikke kan gennemføres uden aftalen, eller kun kan gennemføres på mere risikobetonede vilkår, med betydelig højere omkostninger, over en længere periode eller med langt større vanskeligheder. Det skal således både undersøges, om begrænsningen, der er indeholdt i aftalen, er objektivt nødvendig for gennemførelsen af hovedtransaktionen, og om begrænsningen står i rimeligt forhold til fusionen, og således ikke rækker ud over, hvad der er nødvendigt for gennemførelsen af fusionen. Aftaler, som er nødvendige for en fusions gennemførelse, tager typisk sigte på at beskytte værdien af de overførte aktiver, at sikre fortsatte leverancer efter opløsning af en tidligere virksomhed, eller at give mulighed for at starte en ny virksomhed. 14 Styrelsen vurderer, at aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne samt kædemedlemsaftalerne ikke er direkte knyttede til og nødvendige for fusionen, da gennemførelsen af selve fusionstransaktionen ikke vil ske på langt mere risikobetonede vilkår, såfremt aftalerne om omstruktureringerne og kædemedlemsaftalerne ikke effektueres sideløbende. Derudover har parterne, efter styrelsens vurdering, ikke fremsat argumenter, som begrunder, at aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne samt kædemedlemsaftalerne er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af selve fusionstransaktionen. På denne baggrund vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne samt de nye kædemedlemsaftaler ikke er accessoriske i forhold til den anmeldte fusion. Aftalerne er således ikke omfattet af nærværende beslutning om god- 13 Rettens dom i sag T-112/99, af 18. september 2001, Métropole télévision (M6) mod Kommissionen, pr. 106, Domstolens dom af 11. juli 1985 i sag 42/84, Remia B.V. m.fl. mod Kommissionen, pr. 20, og Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03), særligt pkt. 11 og Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03), særligt pkt

9 kendelse af fusionen, men er behandlet særskilt på Konkurrencerådets møde den 23. oktober De relevante markeder For at vurdere, om en fusion hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse de relevante markeder, som fusionen kan berøre. Vurderingen af fusionen skal kun foretages på de berørte markeder. Et berørt marked er ethvert produktmarked, hvor to eller flere af de deltagende virksomheder opererer, og, uanset fusionen, individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 15 pct. eller derover samt ethvert vertikalt forbundet eller tilstødende produktmarked, hvor en eller flere af fusionsparterne opererer, og hvor de individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindst 25 pct. 16 Nedenfor afgrænses de for denne fusion relevante produktmarkeder samt de relevante geografiske markeder Markedsafgrænsning Parterne har oplyst, at NG, Dagrofa, KIWI, Spar Danmark A/S og SuperBest a.m.b.a. hver især er aktive på dele af dagligvaremarkedet, og at de relevante markeder for fusionen er: Et dansk dagligvareindkøbsmarked Et dansk dagligvaregrossistmarked Et dansk dagligvaredetailmarked KFI er ikke aktiv på nogen af de ovenstående markeder Dagligvareindkøbsmarkedet Det relevante produktmarked Ifølge parterne kan der afgrænses et marked for indkøb af dagligvarer, der omfatter handlen mellem leverandørerne og deres kunder, herunder især grossisterne (eksempelvis SuperGros A/S og Reitan Distribution A/S) og kapitalkæder med integreret grossistfunktion (eksempelvis Aldi Marked A/S, Lidl Danmark A/S, Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S). 15 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013, Aftaler om omstrukturering af kædesamarbejde i Dagrofa ApS. 16 Bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner, bilag 1, nr. 7. 9

10 Konkurrencerådet har tidligere fundet, at dagligvareindkøbsmarkedet udgør et separat produktmarked. 17 Rådet fandt i denne afgørelse, at indkøbsmarkedet kunne afgrænses til samtlige produkter, der tjener til forsyning af supermarkeder mv. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der kan afgrænses et separat dagligvareindkøbsmarked. Den præcise definition af produktmarkedet kan imidlertid stå åben i denne sag, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på det danske dagligvareindkøbsmarked Det relevante geografiske marked Det er ifølge parterne relevant at afgrænse dagligvareindkøbsmarkedet som nationalt. Konkurrencerådet har i tidligere afgørelser afgrænset dagligvareindkøbsmarkedet som nationalt. 18 Rådet har bl.a. lagt vægt på, at leverandørerne til dagligvaremarkedet gennemgående er danske virksomheder inkl. danske importører af udenlandske varer. Når der indkøbes hos internationale producenter, sker det oftest gennem disses danske selskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at dagligvareindkøbsmarkedet også i denne sag kan afgrænses til Danmark. Styrelsen har dog ikke i denne sag foretaget en endelig geografisk afgrænsning af dagligvareindkøbsmarkedet, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på det danske dagligvareindkøbsmarked Dagligvaregrossistmarkedet Det relevante produktmarked Ifølge parterne kan der afgrænses et marked for grossisternes salg af dagligvarer til supermarkeder mv., der også omfatter de grossistfunktioner, der udøves internt i de vertikalt integrerede kapitalkæder, herunder Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S. På den baggrund mener parterne, at de væsentligste aktører på dagligvaregrossistmarkedet, foruden Dagrofa, består af Reitan Distribution A/S, Metro Cash & Carry Denmark ApS, Sügro-grossisterne samt Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S, der alle kan betegnes som fuldsortimentsgrossister eller sidestilles hermed. Parterne anfører ligeledes, at discountkæderne Aldi og Lidl begge har faciliteter til at kunne levere til andre end egne butikker ligesom en række specialgrossister. 17 Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004, Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S. 18 Ibid. 10

11 Konkurrencerådet har senest i forbindelse med omstruktureringen af kædesamarbejdet i Dagrofa 19 overvejet at inkludere omsætning fra kapitalkæderne i opgørelsen af omsætningen på dagligvaregrossistmarkedet. Rådet vurderede umiddelbart, at dagligvaregrossistmarkedet omfatter grossistsalg til selvstændige købmænd eksklusiv brugsforeninger, men at den interne grossistomsætning i kapitalkæderne ikke er omfattet. I den konkrete sag blev der dog ikke foretaget en endelig afgrænsning af dagligvaregrossistmarkedet. Den præcise afgrænsning af produktmarkedet kan dog stå åben i denne sag, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på dagligvaregrossistmarkedet Det relevante geografiske marked Konkurrencerådet har tidligere afgrænset dagligvaregrossistmarkedet som nationalt 20 og har i øvrigt fundet, at fuldsortimentsgrossisthandel med dagligvarer til købmænd i praksis stort set udelukkende forekommer inden for Danmarks grænser. 21 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne sag ikke foretaget en endelig geografisk afgrænsning af dagligvaregrossistmarkedet, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på dagligvaregrossistmarkedet Dagligvaredetailmarkedet Det relevante produktmarked Ifølge parterne bør det relevante marked afgrænses som markedet for detailsalg af dagligvarer til den endelige forbruger fra dagligvarebutikker. I flere sager 22 har Konkurrencerådet fundet, at der kan afgrænses et dagligvaredetailmarked. I senere afgørelser er dagligvaredetailmarkedet afgrænset til at omfatte salg til den endelige forbruger gennem dagligvarebutikker 23, men det er uafklaret hvorvidt dette marked, udover salg fra 19 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013, Aftaler om omstrukturering af kædesamarbejde i Dagrofa ApS. 20 Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004, Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S. 21 Konkurrencerådets afgørelse af 30. august 2007, SuperGros Samhandelsbetingelser. 22 Eksempelvis Konkurrencerådets afgørelse af 28. marts 2001, Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S og Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004, Dagrofas overtagelse af ISO-ICA. 23 Eksempelvis Konkurrencestyrelsens afgørelse af 18. juni 2008, NorgesGruppen ASA's erhvervelse af 40 pct. af aktiekapitalen i Alta Discount A/S (KIWI Danmark A/S) 11

12 supermarkeder, discountbutikker og stormagasiner, også inkluderer salg af dagligvarer fra kiosker, servicestationer m.v. 24 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med behandlingen af denne fusion ikke foretaget en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på dagligvaredetailmarkedet Det relevante geografiske marked Ifølge parterne bør dagligvaredetailmarkedet afgrænses som nationalt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere afgrænset det relevante geografiske marked til Danmark 25. Den præcise afgrænsning af det geografiske marked i denne sag kan dog stå åben, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på dagligvaredetailmarkedet Konklusion på markedsafgrænsning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer umiddelbart, at der kan afgrænses et dansk dagligvareindkøbsmarked, et dansk dagligvaregrossistmarked og et dansk dagligvaredetailmarked. Eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset markedsafgrænsningen, har styrelsen dog ikke foretaget en endelig vurdering af de for sagen relevante produktmarkeder og den geografiske afgrænsning af disse De berørte markeder Dagligvareindkøbsmarkedet, dagligvaregrossistmarkedet og dagligvaredetailmarkedet er vertikalt forbundne. Dagrofa er aktiv på alle tre markeder. og Konkurrencestyrelsens afgørelse af 12. juni 2008, Dagrofa A/S overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S (Konkurrencerådets møde den 24. september 2008). 24 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. maj 2012, Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S. 25 Eksempelvis Konkurrencestyrelsens afgørelse af 18. juni 2008, NorgesGruppen ASA s erhvervelse af 40 pct. af aktiekapitalen i Alta Discount A/S (KIWI Danmark A/S) (Konkurrencerådets møde den 24. september 2008). 12

13 NG er før fusionen aktiv på dagligvaredetailmarkedet, som følge af sin ejerandel på 40 pct. af aktierne i KIWI, men er hverken aktiv på dagligvareindkøbsmarkedet eller dagligvaregrossistmarkedet i Danmark. Der er således kun et horisontalt overlap på dagligvaredetailmarkedet, hvor parternes kombinerede markedsandel ifølge parterne dog ikke overstiger 15 pct. 26 Ifølge parterne har Dagrofa imidlertid en markedsandel der overstiger 25 pct. på dagligvaregrossistmarkedet, som er et tidligere omsætningsled i forhold til dagligvaredetailmarkedet hvor NG også er aktiv og et senere omsætningsled i forhold til dagligvareindkøbsmarkedet, og der er således vertikale overlap på disse markeder. På baggrund heraf udgør dagligvareindkøbsmarkedet, dagligvaregrossistmarkedet og dagligvaredetailmarkedet de berørte markeder 27, hvor der skal foretages en konkurrenceretlig vurdering af fusionen. 6. Vurdering af fusionen Fusionskontrollen består i en undersøgelse af, om fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt Horisontale virkninger Fusionen medfører som nævnt alene et horisontalt overlap mellem NG og Dagrofa på dagligvaredetailmarkedet. Det fremgår af Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner 28, at markedsandele og koncentrationsgrad på et marked giver indikationer om, hvornår fusioner kan være konkurrenceretligt problematiske. Ifølge retningslinjerne, udgør det et indicium for, at den effektive konkurrence ikke hæmmes ved en fusion, når den fusionerede virksomhed efter fusionen vil have en markedsandel, som ikke overstiger 25 pct. Endvidere følger det af retningslinjerne, at det er usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer ved et HHI efter fusionen på mellem 1000 og 2000 og et delta under 250, eller et HHI efter fusionen på over 2000 og et delta under 150 ( ) Bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner, bilag 1, nr Ibid. 28 Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03) 29 Ibid. pkt

14 Tabel 1 Markedsandele og ændringer i HHI Markedets størrelse, mia. kr. Dagrofas markedsandel før fusion NG s markedsandel før fusion Dagligvareindkøbsmarkedet Dagligvaregrossistmarkedet Dagligvaredetailmarkedet n.a. 30,1 41, ,9 117,9 2 [10 20] pct. [30 40] [50 60] 1 pct. [0 5] [0 5] 2 pct. 0 pct. 0 pct. [0 5] [0 5] pct. [ ] 3 [ ] NG og Dagrofas kombinerede [10 20] pct. [30 40] [50 60] 1 pct. [0 5] [0 5] 2 pct. markedsan del efter fusionen HHI før fusion [ ] [ ] [ ] 1 HHI efter fusion [ ] [ ] [ ] 1 Ændring i HHI : Alt efter om Coops og specialgrossisternes omsætning samt Dagrofas salg til Dagrofa ejede butikker inkluderes eller ej. 2: Alt efter om salget til kiosker, tankstationer og specialhandlere medregnes. 3: Da kioskers, tankstationers og specialhandleres markedsandele ikke kendes, er det antaget, at de alle er uafhængige aktører, der konkurrerer med hinanden. Deres markedsandel er derfor så lille hver især, at det ikke påvirker beregningen af HHI. Antagelsen er upræcis, men påvirker ikke vurderingen af fusionen. Kilde: Fusionsparterne samt årsrapporter Som det fremgår af ovenstående tabel er NG og Dagrofas kombinerede markedsandel efter fusionen på dagligvaredetailmarkedet [0-5] [0-5] pct. Parternes beskedne kombinerede markedsandel udgør i sig selv et indicium for, at den effektive konkurrence ikke vil hæmmes ved fusionen. Endvidere fremgår det af tabellen, at HHI efter fusionen vil være over 2000, men at delta vil være langt under 150. Som følge heraf er det ligeledes usandsynligt, at fusionen vil medføre horisontale konkurrencemæssige problemer. På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre horisontale virkninger, der vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på dagligvaredetailmarkedet Vertikale virkninger Fusionen medfører som nævnt vertikale overlap på dagligvareindkøbsmarkedet, dagligvaregrossistmarkedet og dagligvare detailmarkedet. 14

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS 23-10-2013 13/05331 /MNI/MST/STP Punkt 3: Rådsmøde den 23. oktober 2013 AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

KONKURRENCERETTEN OG ERHVERVELSE AF MINORITETSAKTIEPOSTER. Ved partner Jesper Kaltoft og advokat Mark Gall

KONKURRENCERETTEN OG ERHVERVELSE AF MINORITETSAKTIEPOSTER. Ved partner Jesper Kaltoft og advokat Mark Gall KONKURRENCERETTEN OG ERHVERVELSE AF MINORITETSAKTIEPOSTER Ved partner Jesper Kaltoft og advokat Mark Gall MINORITETSERHVERVELSER Konkurrenceretlige problemstillinger? Fusionskontrol Artikel 101(1) TEUF/konkurrencelovens

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fusionskontrol i Danmark Christian Bergqvist Jesper Kaltoft Sune Troels Poulsen Fusionskontrol

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag E: Oplysning om ejerstruktur. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag E: Oplysning om ejerstruktur. Februar 2010 2,5 GHz auktion uktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum ilag E: Oplysning om ejerstruktur Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag I: Oplysning om ejerstruktur. Udkast november 2011

Informationsmemorandum. Bilag I: Oplysning om ejerstruktur. Udkast november 2011 800 MHz-auktion uktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum ilag I: Oplysning om ejerstruktur Udkast november 2011 Udsendt af Den danske telemyndighed Danmark

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S 26-09-2012 12/11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere