rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet"

Transkript

1 Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2013 en al- af mindelig anmeldelse af NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelse fælles kontrol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond (herefter KFI ) over Dagrofa ApS (herefter Dagrofa ), jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 1. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS-- OG VÆKSTMINISTERIET Anmeldelsen var fuldstændig den 23. maj Parterne blev den 25. juni 2013 orienteret om Konkurrence- og Forbru-jf. j kon- gerstyrelsens beslutning om en særskilt undersøgelse af fusionen, kurrencelovens 12 d, stk. 1, 2. pkt., med henblik på en nærmere vurde- jf. ring af, hvorvidt visse begrænsninger var accessoriske til fusionen, nedenfor under pkt. 4. Parterne har oplyst, at NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelse af fælles kontrol sammen med KFI over Dagrofa også er blevet anmeldt til de færøske konkurrencemyndigheder, som har godkendt fusionen den d 13. maj Endvidere har parternee oplyst, at de vil give meddelelse til de grønlandske konkurrencemyndigheder, når fusionen er gennemført, da fusionen også er meldepligtig i Grønland. 1. Transaktionen Den anmeldte transaktion er aftalt ved en overdragelsesaftale indgået den 21. januar 2013 mellem NorgesGruppen Danmark ApS og Skandinavisk Holding A/S (herefter Skandinavisk Holding ) om NorgesGruppen Danmark ApS (herefter NG 1 ) køb af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa. Samtidig med indgåelsen af overdragelsesaftalen har NG og KFI indgået i en ejeraftale, som regulerer grundlaget og vilkårene for parterness besid- delse af anparter i Dagrofa. 1 Betegnelsenn NG bruges herefter både om NorgesGruppen-koncernen og selskabet NorgesGruppen Danmark ApS, der er stiftet i forbindelse med gennemførelsen af a fusionen, og som formelt er det købende selskab. NorgesGruppen Danmark ApS ejes 100 pct. af NorgesGruppen Retail AS, der igen er e ejet 100 pct.. af NorgesGruppen ASA. Hol-H dingselskabet Joh. Johannson AS ejer 69,24 pct. af aktierne i NorgesGruppen ASA.

2 NG erhverver ved den anmeldte transaktion 100 pct. af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa. Før transaktionens gennemførelse ejer Skandinavisk Holding 55 pct. af anparterne i Dagrofa, mens KFI ejer 45 pct. af anparterne. Skandinavisk Holding har i kraft af sin anpartsmajoritet enekontrol med Dagrofa. Efter transaktionens gennemførelse vil ca. 41 pct. af anparterne i Dagrofa være ejet af A/S KFI-Detail og ApS KFI-Figros (A/S KFI-Detail og ApS KFI-Figros er ultimativt ejet af KFI), mens ca. 49 pct. af anparterne vil være ejet af NG. De resterende ca. 10 pct. af anparterne i Dagrofa vil være ejet af selvstændige SuperBest- og Spar-købmænd. De endelige ejerandele er afhængige af graden af tilslutning fra de selvstændige købmænd. Ejeraftalen mellem NG og KFI giver parterne gensidig mulighed for at blokere for dispositioner, der er bestemmende for Dagrofas forretningspolitik. Sådanne dispositioner omfatter bl.a. [ ]. Ejeraftalen indebærer derfor, at KFI og NG efter transaktionen vil have fælles kontrol over Dagrofa i fusionskontrolretlig forstand. Den ovenfor beskrevne transaktion indebærer et kontrolskifte og er omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Parterne har herudover oplyst om følgende tre transaktioner, der alle sker som led i NG s erhvervelse af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa: (i) Dagrofa vil erhverve NG s ejerandel på 40 pct. af aktierne i KIWI Danmark A/S 2 (herefter KIWI ), hvorefter Dagrofa vil eje 100 pct. af aktierne i KIWI. Før transaktionen (NG s erhvervelse af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa) har Skandinavisk Holding (gennem Dagrofa) og NG fælles kontrol over KIWI. 3 Efter transaktionen vil KFI og NG (gennem deres fælles kontrol over Dagrofa) have fælles kontrol over KIWI. KIWI er således både før og efter transaktionen underlagt fælles kontrol, men transaktionen medfører, at KFI træder ind i stedet for Skandinavisk Holding. 2 KIWI Danmark A/S driver dagligvarekæden KIWI Minipris A/S, der består af 91 butikker, som alle er ejet af Dagrofa og NG i fællesskab. 3 Fusionsanmeldelsen, fodnote 7. 2

3 Det er på baggrund af ovenstående Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at transaktionen indebærer et kontrolskifte i fusionskontrolretlig forstand. 4 (ii) Dagrofa vil erhverve Spar-købmændenes aktier (50 pct.) i Spar Danmark A/S mod kontanter og anparter i Dagrofa, hvorefter Dagrofa vil eje 100 pct. af aktierne i Spar Danmark A/S. Parterne har oplyst, at Spar-købmændene har et stærkt interessefællesskab som følge af deres indbyrdes og sammenfaldende interesser, og at dette altid er kommet til udtryk på generalforsamlingen i Spar Danmark A/S, hvor købmændene stort set altid har stemt samlet. Derfor kræver beslutninger på generalforsamlingen i praksis altid enighed mellem købmændene og Dagrofa. Parterne har endvidere oplyst, at Spar-købmændene har flertal i bestyrelsen og derfor som udgangspunkt kan gennemtvinge beslutninger i bestyrelsen. Bestyrelsen er imidlertid kun beslutningsdygtig, når 3/4 af dens medlemmer er til stede, og i praksis betyder dette, at de af Dagrofa udpegede bestyrelsesmedlemmer kan blokere beslutninger i bestyrelsen ved at undlade at give møde. Beslutninger i bestyrelsen kræver derved reelt enighed mellem Dagrofa og Spar-købmændene. Som følge af ovenstående er det parternes vurdering, at Spar Danmark A/S er underlagt Dagrofa og Spar-købmændenes fælles kontrol. Ved Dagrofas erhvervelse af Sparkøbmændenes aktier vil denne fælles kontrol skifte til enekontrol. Det er på baggrund af ovenstående Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at transaktionen indebærer et kontrolskifte i fusionskontrolretlig forstand. (iii) Dagrofa vil erhverve SuperBest-varemærker, -aktiviteter og - aktiver i SuperBest a.m.b.a. mod kontant vederlag, hvorefter SuperBest a.m.b.a. planlægges likvideret. Når der erhverves kontrol over aktiver, anses der kun at foreligge en fusion, hvis disse aktiver udgør et forretningsområde, 4 Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) Nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2008/C 95/01), pkt

4 der har et marked med en klart påviselig markedsomsætning. 5 Parterne har oplyst, at Dagrofa reelt erhverver hele det forretningsområde, som er indeholdt i SuperBest a.m.b.a. Styrelsen vurderer på den baggrund, at det Dagrofa erhverver fra SuperBest a.m.b.a. udgør et forretningsområde, der har et marked med en klart påviselig markedsomsætning, og derfor foreligger der en fusion. Dagrofa ejer 26,47 pct. af SuperBest a.m.b.a. Resten ejes af de selvstændige SuperBest-købmænd. Det fremgår af SuperBest a.m.b.a. s vedtægter, at ingen andelshaver på generalforsamlingen kan afgive stemme for mere end 5 pct. af den samlede andelskapital, samt at beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Der er alene i vedtægterne foreskrevet et særligt majoritetskrav vedrørende vedtægtsændringer, kapitalforhøjelse og likvidering. SuperBest a.m.b.a. s bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf Dagrofa har udpeget 2 medlemmer, og de resterende 6 medlemmer er valgt på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Der er ikke efter vedtægterne forhold, der kræver vedtagelse med kvalificeret majoritet. Som følge af ovenstående er det parternes vurdering, at Dagrofa hverken har positiv eller negativ kontrol over SuperBest a.m.b.a. Ifølge parterne vil Dagrofa, ved erhvervelsen af SuperBest-varemærker, -aktiviteter og -aktiver i SuperBest a.m.b.a., gå fra ikke at have del i kontrollen til at opnå enekontrol. På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at transaktionen indebærer et kontrolskifte i fusionskontrolretlig forstand. De ovenfor beskrevne transaktioner indebærer hver især et kontrolskifte og udgør dermed fusioner, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) Nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2008/C 95/01), pkt

5 2. Jurisdiktion I forbindelse med NG s erhvervelse af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa er de deltagende virksomheder NG, KFI og Dagrofa. I forbindelse med Dagrofas erhvervelse af NG s aktier i KIWI (transaktion (i)) er de deltagende virksomheder NG, KFI og KIWI. I forbindelse med Dagrofas erhvervelse af Spar-købmændenes aktier i Spar Danmark A/S (transaktion (ii)) er de deltagende virksomheder NG, KFI og Spar Danmark A/S. I forbindelse med Dagrofas erhvervelse af SuperBest-varemærker, - aktiviteter og -aktiver der findes i SuperBest a.m.b.a. (transaktion (iii)), er de deltagende virksomheder NG og KFI. Parterne har oplyst, at NG s omsætning i Danmark i det seneste regnskabsår udgjorde ca. [ ] kr. 6, mens KFI s omsætning udgjorde ca. [ ] kr., og Dagrofas omsætning udgjorde ca. 20 mia. kr. Parterne har oplyst, at Spar Danmark A/S og KIWI s omsætning i Danmark i det seneste regnskabsår udgjorde henholdsvis ca. 217 mio. kr. og ca. 1,4 mia. kr. Parterne har yderligere oplyst, at den omsætning, der er tilknyttet de varemærker, aktiviteter og aktiver, der overdrages fra SuperBest a.m.b.a., svarer til omsætningen i SuperBest a.m.b.a., som i det seneste regnskabsår udgjorde ca. 7 mia. kr. Eftersom de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, for hver af de ovenstående transaktioner, er der tale om fusioner omfattet af reglerne om fusionskontrol i konkurrencelovens kapitel 4. Fusionerne er derfor anmeldelsespligtige til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og må ikke gennemføres før Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt dem. Flere transaktioner kan behandles som én samlet fusion, hvis transaktionerne er nært knyttet til hinanden, fordi de er sammenkædet ved en betingelse, og hvis det i sidste instans er de(n) samme virksomhed(er), der erhverver kontrollen med en eller flere virksomheder. 7 Det fremgår af aftalerne, der ligger til grund for de respektive transaktioner, at transaktion (i) er betinget af NG s erhvervelse af Skandinavisk 6 [ ] 7 Beslutning af 18. juni 1998 i sag IV/M.1188, Kingfisher/Wegert/ProMarket og Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) Nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2008/C 95/01), pkt

6 Holdings anparter i Dagrofa, og at transaktion (ii) og (iii) er en forudsætning for NG s erhvervelse af Skandinavisk Holdings anparter i Dagrofa. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der foreligger en sådan indbyrdes afhængighed mellem de ovennævnte transaktioner, idet de juridisk er betinget af hinanden, at ingen af transaktionerne vil blive gennemført uden de andre. Eftersom det i sidste instans er NG og KFI der, gennem ejerskab og fælles kontrol over Dagrofa, erhverver kontrollen over virksomhederne, udgør de ovennævnte transaktioner én samlet fusion. 3. Parterne og deres aktiviteter NG s kernevirksomhed er engros- og detailvirksomhed inden for dagligvarehandel i Norge. I Danmark driver NG discountkæden KIWI, der inden transaktionen er etableret som et joint venture mellem NG og Dagrofa. KFI driver aktiviteter med besiddelse og finansiering af ejendomme inden for dagligvaresektoren. KFI s formål er blandt andet at understøtte den frie købmandssektor i Danmark ved at tilvejebringe erhvervslokaler til butikkerne, og stille forskellige garantier i forbindelse hermed. [ ]. Dagrofa er moderselskab i Dagrofa-koncernen 8, hvis primære aktiviteter omfatter indkøb og videresalg af dagligvarer til supermarkeder i Danmark, Grønland, Island og Færøerne gennem SuperGros A/S og til foodservicevirksomheder gennem Foodservice Danmark A/S. Dagrofa ejer og driver desuden 16 detailbutikker som indgår i Spar-kæden 9, 29 detailbutikker som indgår i SuperBest-kæden 10 og detailbutikker i KIWI-kæden Samtidigt indgåede aftaler Parterne påtænker som en del af fusionen at omstrukturere og effektivisere både Dagrofa og de eksisterende kædestrukturer i SuperBest- og Sparkæderne. Omstruktureringerne vil efter det oplyste indebære, at opgavefordelingen i Dagrofa-koncernen ændres, samt at den nuværende segmenterede organisation i kæderne vil blive omdannet til en centraliseret struktur i Dagrofa. 8 Dagrofa ejer 97 pct. af aktierne i SuperGros A/S, 100 pct. af aktierne i Dreisler Storkøb A/S, 100 pct. af aktierne i Foodservice Danmark A/S, 60 pct. af aktierne i KIWI, 50 pct. af aktierne i Spar Danmark A/S, ca. 26 pct. af andelskapitalen i SuperBest a.m.b.a. og 86 pct. af aktierne i Pisiffik A/S. 9 Spar-kæden består af 472 butikker fordelt landet over, som omfatter Euro Sparbutikker, Super Spar-butikker, Spar-butikker og Kwik Spar-butikker. 10 SuperBest-kæden består af 92 butikker fordelt landet over. 11 Se note 2. 6

7 Som led i omstruktureringerne vil kædemedlemsaftalerne i både Spar- og SuperBest-kæderne blive ændret. Kædemedlemsaftalerne har hidtil været aftalt i de enkelte kæder, men Dagrofa vil sammen med det relevante profilhus (en division i Dagrofa) indgå nye kædemedlemsaftaler direkte med de selvstændige købmænd til erstatning for de tidligere kædemedlemsaftaler. Aftalerne vil være identiske for hhv. Spar- og SuperBestkøbmændene. Kædemedlemsaftalerne indeholder bl.a. vilkår om informationsudveksling, indkøbs- og sortimentsforpligtelser, forkøbsrettigheder samt varighed og opsigelse af aftalerne. Herudover har Dagrofa, som led i omstruktureringerne, bl.a. aftalt med de selvstændige købmænd i Spar- og Super- Best-kæderne at Dagrofa fremover vil fastsætte og udsende vejledende priser for kæderne Vurdering af samtidigt indgåede aftaler Alle aftaler som gennemfører fusionens hovedformål, herunder aftaler om salg af en virksomheds aktier eller aktiver, udgør en integreret del af fusionen. Ud over sådanne aftaler kan fusionsparterne indgå andre aftaler, der ikke er en del af fusionen, men som kan begrænse parternes handlefrihed på markedet. Hvis disse aftaler indeholder accessoriske begrænsninger, er de automatisk omfattet af beslutningen om godkendelse af fusionen. Hvis aftalerne ikke er accessoriske i forhold til fusionen, kan de vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens 6 og/eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer umiddelbart, at aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne samt de nye kædemedlemsaftaler giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Derfor er det afgørende at vurdere, hvorvidt disse aftaler er accessoriske i forhold til fusionen. En begrænsning er accessorisk, hvis den er direkte knyttet til og nødvendig for fusionens gennemførelse. Det er således afgørende, om begrænsningerne, som følger af aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne og af kædemedlemsaftalerne, er nødvendige for at gennemføre fusionens hovedformål, og om de er strengt begrænsede til dette formål. En begrænsning er ikke direkte knyttet til eller nødvendig for fusionens gennemførelse, blot fordi fusionsparterne anser den for at være det. Det er 12 Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03), pkt. 7 og 10. 7

8 heller ikke tilstrækkeligt, at aftalen, der indeholder begrænsningen, er indgået i samme kontekst eller på samme tidspunkt som fusionen. Begrænsningen skal være økonomisk knyttet til hovedtransaktionen og tage sigte på at lette en gnidningsløs overgang til den ændrede virksomhedsstruktur efter fusionen. 13 En aftale er kun nødvendig for fusionens gennemførelse, når fusionen ikke kan gennemføres uden aftalen, eller kun kan gennemføres på mere risikobetonede vilkår, med betydelig højere omkostninger, over en længere periode eller med langt større vanskeligheder. Det skal således både undersøges, om begrænsningen, der er indeholdt i aftalen, er objektivt nødvendig for gennemførelsen af hovedtransaktionen, og om begrænsningen står i rimeligt forhold til fusionen, og således ikke rækker ud over, hvad der er nødvendigt for gennemførelsen af fusionen. Aftaler, som er nødvendige for en fusions gennemførelse, tager typisk sigte på at beskytte værdien af de overførte aktiver, at sikre fortsatte leverancer efter opløsning af en tidligere virksomhed, eller at give mulighed for at starte en ny virksomhed. 14 Styrelsen vurderer, at aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne samt kædemedlemsaftalerne ikke er direkte knyttede til og nødvendige for fusionen, da gennemførelsen af selve fusionstransaktionen ikke vil ske på langt mere risikobetonede vilkår, såfremt aftalerne om omstruktureringerne og kædemedlemsaftalerne ikke effektueres sideløbende. Derudover har parterne, efter styrelsens vurdering, ikke fremsat argumenter, som begrunder, at aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne samt kædemedlemsaftalerne er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af selve fusionstransaktionen. På denne baggrund vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne samt de nye kædemedlemsaftaler ikke er accessoriske i forhold til den anmeldte fusion. Aftalerne er således ikke omfattet af nærværende beslutning om god- 13 Rettens dom i sag T-112/99, af 18. september 2001, Métropole télévision (M6) mod Kommissionen, pr. 106, Domstolens dom af 11. juli 1985 i sag 42/84, Remia B.V. m.fl. mod Kommissionen, pr. 20, og Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03), særligt pkt. 11 og Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/03), særligt pkt

9 kendelse af fusionen, men er behandlet særskilt på Konkurrencerådets møde den 23. oktober De relevante markeder For at vurdere, om en fusion hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse de relevante markeder, som fusionen kan berøre. Vurderingen af fusionen skal kun foretages på de berørte markeder. Et berørt marked er ethvert produktmarked, hvor to eller flere af de deltagende virksomheder opererer, og, uanset fusionen, individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 15 pct. eller derover samt ethvert vertikalt forbundet eller tilstødende produktmarked, hvor en eller flere af fusionsparterne opererer, og hvor de individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindst 25 pct. 16 Nedenfor afgrænses de for denne fusion relevante produktmarkeder samt de relevante geografiske markeder Markedsafgrænsning Parterne har oplyst, at NG, Dagrofa, KIWI, Spar Danmark A/S og SuperBest a.m.b.a. hver især er aktive på dele af dagligvaremarkedet, og at de relevante markeder for fusionen er: Et dansk dagligvareindkøbsmarked Et dansk dagligvaregrossistmarked Et dansk dagligvaredetailmarked KFI er ikke aktiv på nogen af de ovenstående markeder Dagligvareindkøbsmarkedet Det relevante produktmarked Ifølge parterne kan der afgrænses et marked for indkøb af dagligvarer, der omfatter handlen mellem leverandørerne og deres kunder, herunder især grossisterne (eksempelvis SuperGros A/S og Reitan Distribution A/S) og kapitalkæder med integreret grossistfunktion (eksempelvis Aldi Marked A/S, Lidl Danmark A/S, Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S). 15 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013, Aftaler om omstrukturering af kædesamarbejde i Dagrofa ApS. 16 Bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner, bilag 1, nr. 7. 9

10 Konkurrencerådet har tidligere fundet, at dagligvareindkøbsmarkedet udgør et separat produktmarked. 17 Rådet fandt i denne afgørelse, at indkøbsmarkedet kunne afgrænses til samtlige produkter, der tjener til forsyning af supermarkeder mv. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der kan afgrænses et separat dagligvareindkøbsmarked. Den præcise definition af produktmarkedet kan imidlertid stå åben i denne sag, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på det danske dagligvareindkøbsmarked Det relevante geografiske marked Det er ifølge parterne relevant at afgrænse dagligvareindkøbsmarkedet som nationalt. Konkurrencerådet har i tidligere afgørelser afgrænset dagligvareindkøbsmarkedet som nationalt. 18 Rådet har bl.a. lagt vægt på, at leverandørerne til dagligvaremarkedet gennemgående er danske virksomheder inkl. danske importører af udenlandske varer. Når der indkøbes hos internationale producenter, sker det oftest gennem disses danske selskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at dagligvareindkøbsmarkedet også i denne sag kan afgrænses til Danmark. Styrelsen har dog ikke i denne sag foretaget en endelig geografisk afgrænsning af dagligvareindkøbsmarkedet, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på det danske dagligvareindkøbsmarked Dagligvaregrossistmarkedet Det relevante produktmarked Ifølge parterne kan der afgrænses et marked for grossisternes salg af dagligvarer til supermarkeder mv., der også omfatter de grossistfunktioner, der udøves internt i de vertikalt integrerede kapitalkæder, herunder Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S. På den baggrund mener parterne, at de væsentligste aktører på dagligvaregrossistmarkedet, foruden Dagrofa, består af Reitan Distribution A/S, Metro Cash & Carry Denmark ApS, Sügro-grossisterne samt Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked A/S, der alle kan betegnes som fuldsortimentsgrossister eller sidestilles hermed. Parterne anfører ligeledes, at discountkæderne Aldi og Lidl begge har faciliteter til at kunne levere til andre end egne butikker ligesom en række specialgrossister. 17 Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004, Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S. 18 Ibid. 10

11 Konkurrencerådet har senest i forbindelse med omstruktureringen af kædesamarbejdet i Dagrofa 19 overvejet at inkludere omsætning fra kapitalkæderne i opgørelsen af omsætningen på dagligvaregrossistmarkedet. Rådet vurderede umiddelbart, at dagligvaregrossistmarkedet omfatter grossistsalg til selvstændige købmænd eksklusiv brugsforeninger, men at den interne grossistomsætning i kapitalkæderne ikke er omfattet. I den konkrete sag blev der dog ikke foretaget en endelig afgrænsning af dagligvaregrossistmarkedet. Den præcise afgrænsning af produktmarkedet kan dog stå åben i denne sag, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på dagligvaregrossistmarkedet Det relevante geografiske marked Konkurrencerådet har tidligere afgrænset dagligvaregrossistmarkedet som nationalt 20 og har i øvrigt fundet, at fuldsortimentsgrossisthandel med dagligvarer til købmænd i praksis stort set udelukkende forekommer inden for Danmarks grænser. 21 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne sag ikke foretaget en endelig geografisk afgrænsning af dagligvaregrossistmarkedet, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på dagligvaregrossistmarkedet Dagligvaredetailmarkedet Det relevante produktmarked Ifølge parterne bør det relevante marked afgrænses som markedet for detailsalg af dagligvarer til den endelige forbruger fra dagligvarebutikker. I flere sager 22 har Konkurrencerådet fundet, at der kan afgrænses et dagligvaredetailmarked. I senere afgørelser er dagligvaredetailmarkedet afgrænset til at omfatte salg til den endelige forbruger gennem dagligvarebutikker 23, men det er uafklaret hvorvidt dette marked, udover salg fra 19 Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013, Aftaler om omstrukturering af kædesamarbejde i Dagrofa ApS. 20 Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004, Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S. 21 Konkurrencerådets afgørelse af 30. august 2007, SuperGros Samhandelsbetingelser. 22 Eksempelvis Konkurrencerådets afgørelse af 28. marts 2001, Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S og Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004, Dagrofas overtagelse af ISO-ICA. 23 Eksempelvis Konkurrencestyrelsens afgørelse af 18. juni 2008, NorgesGruppen ASA's erhvervelse af 40 pct. af aktiekapitalen i Alta Discount A/S (KIWI Danmark A/S) 11

12 supermarkeder, discountbutikker og stormagasiner, også inkluderer salg af dagligvarer fra kiosker, servicestationer m.v. 24 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med behandlingen af denne fusion ikke foretaget en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på dagligvaredetailmarkedet Det relevante geografiske marked Ifølge parterne bør dagligvaredetailmarkedet afgrænses som nationalt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere afgrænset det relevante geografiske marked til Danmark 25. Den præcise afgrænsning af det geografiske marked i denne sag kan dog stå åben, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på dagligvaredetailmarkedet Konklusion på markedsafgrænsning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer umiddelbart, at der kan afgrænses et dansk dagligvareindkøbsmarked, et dansk dagligvaregrossistmarked og et dansk dagligvaredetailmarked. Eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset markedsafgrænsningen, har styrelsen dog ikke foretaget en endelig vurdering af de for sagen relevante produktmarkeder og den geografiske afgrænsning af disse De berørte markeder Dagligvareindkøbsmarkedet, dagligvaregrossistmarkedet og dagligvaredetailmarkedet er vertikalt forbundne. Dagrofa er aktiv på alle tre markeder. og Konkurrencestyrelsens afgørelse af 12. juni 2008, Dagrofa A/S overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S (Konkurrencerådets møde den 24. september 2008). 24 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. maj 2012, Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S. 25 Eksempelvis Konkurrencestyrelsens afgørelse af 18. juni 2008, NorgesGruppen ASA s erhvervelse af 40 pct. af aktiekapitalen i Alta Discount A/S (KIWI Danmark A/S) (Konkurrencerådets møde den 24. september 2008). 12

13 NG er før fusionen aktiv på dagligvaredetailmarkedet, som følge af sin ejerandel på 40 pct. af aktierne i KIWI, men er hverken aktiv på dagligvareindkøbsmarkedet eller dagligvaregrossistmarkedet i Danmark. Der er således kun et horisontalt overlap på dagligvaredetailmarkedet, hvor parternes kombinerede markedsandel ifølge parterne dog ikke overstiger 15 pct. 26 Ifølge parterne har Dagrofa imidlertid en markedsandel der overstiger 25 pct. på dagligvaregrossistmarkedet, som er et tidligere omsætningsled i forhold til dagligvaredetailmarkedet hvor NG også er aktiv og et senere omsætningsled i forhold til dagligvareindkøbsmarkedet, og der er således vertikale overlap på disse markeder. På baggrund heraf udgør dagligvareindkøbsmarkedet, dagligvaregrossistmarkedet og dagligvaredetailmarkedet de berørte markeder 27, hvor der skal foretages en konkurrenceretlig vurdering af fusionen. 6. Vurdering af fusionen Fusionskontrollen består i en undersøgelse af, om fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt Horisontale virkninger Fusionen medfører som nævnt alene et horisontalt overlap mellem NG og Dagrofa på dagligvaredetailmarkedet. Det fremgår af Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner 28, at markedsandele og koncentrationsgrad på et marked giver indikationer om, hvornår fusioner kan være konkurrenceretligt problematiske. Ifølge retningslinjerne, udgør det et indicium for, at den effektive konkurrence ikke hæmmes ved en fusion, når den fusionerede virksomhed efter fusionen vil have en markedsandel, som ikke overstiger 25 pct. Endvidere følger det af retningslinjerne, at det er usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer ved et HHI efter fusionen på mellem 1000 og 2000 og et delta under 250, eller et HHI efter fusionen på over 2000 og et delta under 150 ( ) Bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner, bilag 1, nr Ibid. 28 Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03) 29 Ibid. pkt

14 Tabel 1 Markedsandele og ændringer i HHI Markedets størrelse, mia. kr. Dagrofas markedsandel før fusion NG s markedsandel før fusion Dagligvareindkøbsmarkedet Dagligvaregrossistmarkedet Dagligvaredetailmarkedet n.a. 30,1 41, ,9 117,9 2 [10 20] pct. [30 40] [50 60] 1 pct. [0 5] [0 5] 2 pct. 0 pct. 0 pct. [0 5] [0 5] pct. [ ] 3 [ ] NG og Dagrofas kombinerede [10 20] pct. [30 40] [50 60] 1 pct. [0 5] [0 5] 2 pct. markedsan del efter fusionen HHI før fusion [ ] [ ] [ ] 1 HHI efter fusion [ ] [ ] [ ] 1 Ændring i HHI : Alt efter om Coops og specialgrossisternes omsætning samt Dagrofas salg til Dagrofa ejede butikker inkluderes eller ej. 2: Alt efter om salget til kiosker, tankstationer og specialhandlere medregnes. 3: Da kioskers, tankstationers og specialhandleres markedsandele ikke kendes, er det antaget, at de alle er uafhængige aktører, der konkurrerer med hinanden. Deres markedsandel er derfor så lille hver især, at det ikke påvirker beregningen af HHI. Antagelsen er upræcis, men påvirker ikke vurderingen af fusionen. Kilde: Fusionsparterne samt årsrapporter Som det fremgår af ovenstående tabel er NG og Dagrofas kombinerede markedsandel efter fusionen på dagligvaredetailmarkedet [0-5] [0-5] pct. Parternes beskedne kombinerede markedsandel udgør i sig selv et indicium for, at den effektive konkurrence ikke vil hæmmes ved fusionen. Endvidere fremgår det af tabellen, at HHI efter fusionen vil være over 2000, men at delta vil være langt under 150. Som følge heraf er det ligeledes usandsynligt, at fusionen vil medføre horisontale konkurrencemæssige problemer. På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre horisontale virkninger, der vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på dagligvaredetailmarkedet Vertikale virkninger Fusionen medfører som nævnt vertikale overlap på dagligvareindkøbsmarkedet, dagligvaregrossistmarkedet og dagligvare detailmarkedet. 14

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS 23-10-2013 13/05331 /MNI/MST/STP Punkt 3: Rådsmøde den 23. oktober 2013 AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S 26-09-2012 12/11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct.

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct. Dato: 6. februar 2015 Sag: METS-14/09393 Sagsbehandler: /STP/SUPO Godkendelse af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier P/S etablering af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S, herunder

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

10 års eneret på dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd

10 års eneret på dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd 10 års eneret på dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd Journal nr. 4/0120-0100-0325/ITE/KH/ULS Rådsmøde den 26. marts 2008 1 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt Arealudviklingsselskabet I/S (tidligere

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE VEDTÆGTER I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A.

NOTAT VEDRØRENDE VEDTÆGTER I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A. NOTAT VEDRØRENDE VEDTÆGTER I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A. I forbindelse med den påtænkte fusion af Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. og Horsens Varmeværk A.m.b.A. til det fælles A.m.b.A. har det været

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 23-02-2011 Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 MSF 4/0120-0401-0050 LKA/ TMO/ JF Danish Agro a.m.b.a. s overtagelse af Nordjysk Andels Grovvareforening a.m.b.a., samt erhvervelse af enekontrol over

Læs mere

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2015, den 3. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 25 49 38 77) på selskabets adresse beliggende Herstedøstervej

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere