TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 2009-2011 ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET"

Transkript

1 TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET

2 FORORD I 2009 bevilgede Integrationsministeriet penge til en opkvalificering af de ansatte på børneområdet i Varde og Middelfart Kommuner inden for området børn og traumer. Projektet hed Børn på tværs af grænser, og formålet var at styrke faglige og personlige kompetencer hos de ansatte, så de stod styrkede i mødet med projektets egentlige målgruppe: børn, der vokser op i hjem præget af oplevelser relateret til krigs-, flugt- og torturtraumer. Kurset opnåede stor opbakning og har medført flere ændringer i tilgange og organisering i kommunerne. Med denne pjece ønsker vi at forankre den nye viden ud i kommunerne i håbet om, at flere vil være opmærksomme på problematikken, løsninger, samarbejde og selvfølgelig børnene. God læselyst! Venlig hilsen Ulla Hartvig Uddannelseskonsulent, Center for Traume- og Torturoverlevere, Vejle

3 I Danmark bor der knap mennesker med flygtningestatus. Personer med udenlandsk baggrund udgør 9,8% af befolkningen eller ca personer, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Heraf kommer omkring fra typiske flygtningelande. Med baggrund i forskellige screeninger, undersøgelser og estimater anslås det, at 25-40% af alle flygtninge og familiesammenførte indvandrere i Danmark er traumatiserede. Mange af dem udvikler såkaldte svære eller komplekse traumer med tilhørende vanskeligheder ved at regulere følelser, vanskeligheder med hukommelsen og manglende koncentrationsevne. Mange flygtninge har haft meget voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten oplevelser, der har sat dybe spor i deres erind ring og præger deres liv i lang tid efter. Det kan for eksempel være krig, etnisk udrensning, arrestation, fængsling, ophold i koncentrationslejr, tortur, voldtægt og andre former for organiseret vold, der kan udløse traumer hos flygtninge. Hertil kommer selve flugtoplevelsen, der kan have strakt sig over en længere periode, og de tab, der følger med at måtte forlade sin familie, ejendom og vante omgivelser. Generelt kan man sige, at begivenheder, som kan give traumer, involverer: alvorlig skade på egen person eller trusler om det andres død eller trusler mod andres eller eget liv grov overskridelse af egen eller andres personlige grænser såvel fysisk som psykisk eller trusler om handlinger af den karakter. Det er karakteristisk for den slags hændelser, at de opleves som ekstreme og faretruende og uden for ens egen kontrol. De fleste vil reagere med psykiske symptomer. Hjernen reagerer på voldsomme og grænseoverskridende oplevelser ved at producere en stor mængde stresshormoner, der sætter kroppen i alarmtilstand. Det er en mekanisme fra naturens hånd, som skal tjene til overlevelse i en livstruende situation. Stresshormoner gør en person i stand til at tænke og reagere hurtigt. Men hvis en grænseoverskridende oplevelse enten er meget voldsom eller står på over længere tid, kan man senere opleve, at stressni veauet vokser eller bliver kronisk, uden at der tilsyneladende er fare på færde.

4 En del traumatiserede flygtninge får diagnosen PTSD. PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, der almindeligvis oversættes som posttraumatisk stressforstyrrelse. Flygtninge, der har PTSD, er vedvarende plaget af følgerne af de traumatiske begivenheder. Det kommer til udtryk i en ændret adfærd, øget anspændthed og en række øvrige fysiske og psykiske reaktioner. PTSD er ikke en sygdom i traditionel forstand, men et syndrom. Det vil sige, at det omfatter en række karakteristiske symptomer. De karakteristiske symptomer for PTSD-diagnosen er: Fysisk anspændthed, eksempelvis hjertebanken, åndenød og svedeture. Psykisk anspændthed, herunder søvnforstyrrelser, irritabilitet, angst, vrede, rastløshed, humørsvingninger samt koncentrations- og hukommelsesbesvær. Genoplevelse af traumerne i mareridt og såkaldte flashbacks. Flashbacks er en slags vågne drømme, hvor fortiden opleves som nutid. De kan for eksempel anspores af en lyd, en lugt eller et andet sanseindtryk. Undgåelsesadfærd, det vil sige forsøg på at undgå situationer og påvirkninger, som kan minde om traumet. Det kan føre til, at den traumatiserede indskrænker sin tilværelse. Undgåelsesadfærden fører ofte til isolation og følelsesmæssig tilbagetrækning. Lavt selvværd og følelser af hjælpeløshed. Fysiske smerter såsom hovedpine og muskelspændinger. Ofte er der tale om dif fuse smerter, som lægen ikke kan finde nogen fysisk forklaring på. Overlevelsesskyld i tilfælde af andres død eller lemlæstelse. Mange flygtningebørn bærer på oplevelser, der kan være traumatiserende, akkurat som deres forældre. Tidligere antog man, at børns reaktioner på traumatiske begivenheder var kortvarige, men en række systematiske undersøgelser har vist, at børn kan reagere med posttraumatiske stresssymptomer helt på linje med dem, vi ser hos voksne. Selvom PTSD-diagnosen overordnet er den samme for børn og voksne, vil symptomerne ofte vise sig på en anden måde hos børn end hos voksne afhængig af barnets alder og udviklingstrin. Det kan være gennem desorganiseret og urolig adfærd, impulsivitet, hyperaktivitet, stærke kropsspændinger, søvnproblemer og utydelige mareridt, traumespecifik frygt, mindsket tillid til sig selv og andre og begrænset fremtidssyn.

5 En del børn med PTSD udviser også nedsat motivation for at deltage i aktiviteter, der tidligere har haft deres interesse, og de karakteriseres ved tvangsprægede, gentagede handlinger eller monoton leg med afsæt i de traumerelaterede oplevelser. Udviklingsmæssig stagnation eller regrediering og dissociative tilstande kan forekomme. PTSD-diagnosen har i mange tilfælde vist sig at være utilstrækkelig i forhold til at forklare symptombilledet hos mennesker, som i længere tid har været udsat for organiseret vold. Det kan for eksempel være torturoverlevere, krigsfanger, gidsler og overlevende fra koncentrationslejre. Ét er at blive udsat for en ulykke, der medfører tab og sorg. Noget andet er at blive udsat for andre menneskers overlagte og systematiske ondskab. Det komplicerer reaktionerne, gør dem sværere at forstå og siden at bearbejde for den ramte person. Ved meget svær traumatisering er der som regel heller ikke tale om, at én eller flere enkeltstående begivenheder har udløst traumet, men snarere om, at personen i længere tid fra måneder til år har levet under livstruende forhold og på den måde har fået adskillige alvorlige traumer. Personer, der har været underkastet sådanne forhold, risikerer at få en såkaldt ekstrem stressforstyrrelse. Der arbejdes stadig på at udvide diagnosen eller lave en definition, der kan beskrive det komplekse symptombilede hos de mennesker, for eksempel under betegnelsen Kompleks PTSD el ler Disorders of extre-

6 me stress not otherwise specified i daglig tale DESNOS. Flygtningefamilier har ofte levet under meget vanskelige forhold i hjemlandet, før flugten til Danmark blev nødvendig. Borgerkrig og/ eller forfølgelse gjorde livet usikkert og uforudsigeligt. Mange familier blev splittede, og mange mistede familiemedlemmer i krigen eller i fængslet. På den baggrund kan det være endog meget vanskeligt at finde sammen igen som familie, etablere sig og klare omstillingsprocessen til livet i Danmark: det nye og anderledes samfund, det nye sprog, nye og ukendte omgangsformer og så videre. Det kræver kræfter og gåpåmod, som traumatiserede forældre kan have svært ved at mobilisere. Faktisk er deres forældreevne ofte nedsat til et punkt, der vækker minder om det, man ser i misbrugsfamilier. Derfor har børn, der vokser op i traumatiserede familier, svære opvækstvilkår uanset om de selv har oplevet traumatiserende begivenheder eller ej. Værst er det selvfølgelig, hvis begge forældre er ramt. Det er svært for familien på tætteste hold at være vidne til de lidelser, som den eller de traumatiserede gennemgår i form af vedholdende symptomer på posttraumatisk stress eller depression selv langt ind i eksilet i Danmark. Forskning har vist, at hele familien risikerer at blive mærket af de lidelser, den traumatiserede bærer med sig, ved at udvikle tilsvarende stresssymptomer eller blive angste og deprimerede. Og børn, som jo oftest er solidariske med deres forældre, kan f.eks. få samme hovedpine eller mavesmerter som den traumatiserede forælder. Børn er individer i vækst fysisk, neurologisk, kognitivt, fysiologisk, emotionelt, socialt. De symptomer, som børn i familier med traumer kan overtage fra deres forældre, kan de hverken sætte ord på eller styre. Bl.a. derfor forstyrrer de børnenes udvikling voldsomt. Flere undersøgelser peger på, at især små børn har stor gavn af leg i form af f.eks. tegning eller læsning, hvor de kan få afløb og give udtryk for deres tanker og følelser får mulighed for at forholde sig til den livssituation, de befinder sig i. Større børn har godt af at snakke med deres jævnaldrende. Og alle børn har dét tilfælles, at de har godt af faste rutiner og stabile voksne, de kan stole på. Lars Gustafsson, en svensk børnelæge, har udviklet en model ved navn STOP, som man anvender i bl.a. Røde Kors-asylcentre i Danmark. Ifølge Gustafsson kan man hjælpe børnene ved at:

7 Strukturere eller planlægge indholdet i deres dagligdag og tage ledelsesansvar (dvs. være den voksne). Tale med barnet og give barnet mulighed for at udtrykke sig samt give sig Tid til barnet ved at lytte aktivt og opmærksomt. Organisere barnets aktiviteter og deltage aktivt i barnets leg. Være tydelig og nærværende og skabe genkendelige ritualer i barnets hverdag. Pårørendekontakt og samarbejde styr kes gennem tydelig kommunikation imellem daginstitution, skole, forældre o.a. Man skal tage kontakt til hinanden, hvis dette er til gavn for barnet. Det primære mål med modellen er at skabe struktur og forudsigelighed i børnenes liv som modvægt til den utryghed og det kaos, der ofte præger både deres dagligdag og deres indre. handlinger. Når forældrene overfører deres angst til børnene, så er det, fordi frygten er reel nok i deres tanker. De gør det for at beskytte barnet. Forældresamarbejdet kan bedst lykkes, hvis man har fokus på: Enigheder frem for uenigheder, f.eks. vil alle barnet det bedste Klare dagsordener for møder, helst kun ét dags ordenspunkt At mistillid ikke har noget med dig at gøre - vær tålmodig Italesættelse af tanker, problematikker og bekymringer At forældrenes verdensbillede kan være formet af nogle helt andre livserfaringer end dine Fordi traumer påvirker både forældreevnen og de sociale færdigheder generelt, er samarbejdet med traumatiserede forældre ofte en stor udfordring for fagpersoner. Det er vigtig at forstå, at traumer påvirker udenom den bevidste del af hjernen, hvorfor det er svært eller umuligt for individet at styre eller være helt bevidst om sine

8 MERE OM BØRN OG TRAUMER Bang, Susanne; Christiansen, Lars Koberg; Heap, Ken: Undskyld, men det er min første krig: om psykosocial træning under vanskelige forhold. Dafolo, 1999 Denborough, David: Traumer. Narrativ behandling af traumatiske oplevelser. Dansk psykologisk Forlag, 2008 Gustafsson, Lars H.; Lindkvist, Agneta; Böhm, Birgitta: Krigens barn. Kommuneforlaget, 1989 Lauritzen, Marianne; Nørgaard, Stinne Marie (red.): Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt. Special-Pædagogisk Forlag, 2002 Montgomery, Edith: Flygtningebørn. Dansk Psykologisk Forlag 2000 Osmann, Siri; Staunsbjerg, Kristina Søvsø; Hansen, Lene: Følelsernes sprog. Det nye børnehus og SYNerGAIA, 2010 Perry, Bruce og Szalavitz, Maia: The boy who was raised as a dog. Basic Books, 2006 Van der Kolk, Bessel: NCTSN Complex Trauma Speaker Series Se også: -

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer o m p e t e n c e a f kla ri n g af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer I n d h old forord : hvad har kompe tence afkl aring at gøre med sk ader ef ter krig og tortur? side 3 Tr aumatiseret

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Danskuddannelse til voksne udlændinge August 2005 Undervisning af traumatiserede flygtninge

Læs mere

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk. Casebeskrivelse: Ergoterapeutisk behandling af soldater på PTSD I et år har ergoterapeuterne i DSI NETTETs bofællesskab Danmarksvej i Kgs. Lyngby arbejdet med målrettet rehabilitering af en soldaterveteran

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Samfund og Sprog som rehabilitering Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Forord I marts 2006 igangsatte Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn folkeskolen.dk november 2010 1 /5 Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn Kære lærere og pædagoger, Det følgende er skrevet til jer - ud fra bøger, artikler, pjecer, kurser,

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 COMPENDIUM Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 Prevention of mental dysfunctions at Children and Youth in Social Welfare Institutions BY: AC International Child Support, Denmark &

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere