Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne"

Transkript

1 Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC Projektleder Bibliotekschef Søren Hansen, UC Sjælland Bibliotekschef Tove Schmidt, UC Lillebælt Bibliotekschef Peter Rubeck, UC Nordjylland Biblioteksleder Palle Bergendorff, UCC Bibliotekschef Peter Flodin, Metropol Biblioteksleder Hella Hostrup, UC Syddanmark Professor Hans Siggaard Jensen, The Lime Guild A/S, ekstern konsulent Chefkonsulent Susanne Kandrup, The Lime Guild A/S, ekstern konsulent Beskrivelse af projektforløbet: Hensigten med projektet er via et bredere perspektiv på bibliotekets rolle og virke, indenfor rammerne af en professionshøjskole, at belyse hvor bibliotek og uddannelse er på vej hen. Med henblik på at kunne give mere konkrete svar på, hvilke kompetencer og tjenester, der er behov for i fremtiden. Projektet har taget afsæt i allerede igangværende visions- og strategiprojekter på professionshøjskolerne, og vil derfor kunne bidrage med konkrete input i forhold til de indsatsområder, der arbejder med kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling. Proces: Projektets første fase er i samarbejde med uddannelserne/moderinstitutionerne at udvikle/undersøge hvilke nye ydelser og roller der er behov for i fremtiden. Undersøgelsen kan herefter danne baggrund for 1

2 spørgsmålet om hvilke kompetencer og nye identiteter fremtidens uddannelsesbibliotek på en professionshøjskole vil have brug for. Resultatmål: 1. Beskrivelse af mulige scenarier for uddannelsesbibliotekets rolle i fremtiden i samspil med uddannelserne og samfundet - tidshorisont (afhængig af de horisonter der bliver arbejdet med i de enkelte professionshøjskolers visionsprocesser) 2. Overordnet formulering af krav til biblioteksmedarbejdernes kompetenceprofil samt portefølje af ydelser set som en del af scenariebeskrivelsen Konkret er der i projektet arbejdet med nedenstående spørgsmål og problemstillinger: Kortlægning: Hvor er biblioteker og uddannelser på vej hen indenfor UC-området? Et bud på fremtidige scenarier og udfordringer for professionshøjskolebibliotekerne Hvilke kompetencer og nye identiteter vil fremtidens uddannelsesbibliotek efterspørge? Udarbejdelse af fælles politikpapir Etablere et afsæt til en fælles kompetenceudviklingsstrategi Projektbeskrivelse og projektplan Projektet Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne blev opdelt i fem hovedfaser. Disse fem faser blev stort set alle afviklet i 2012, og projektet blev formelt afsluttet i februar 2013 ved en præsentation af resultaterne på Danmarks forskningsbiblioteksforenings vinterinternat d. 1. februar Fase 1: Indsamling af baggrundsmateriale: Januar 2012 februar 2012 Fase 2: Scenarie workshop: Februar 2012 marts 2013 Fase 3: Udarbejdelse af politikpapir version 1: Marts 2012 april 2012 Fase 4: Medarbejdervisionskonference: Maj 2012 Fase 5: Færdiggørelse af politikpapir: September 2012 december 2012 Dertil kom en formidling af resultaterne og forankring af det videre arbejde i professionshøjskolebibliotekerne. Dette arbejde foregik i perioden januar 2013 til februar

3 Strategi og metode (herunder erfaringsindsamling): Omdrejningspunktet for hele projektet har været udarbejdelsen af politikpapiret Professionshøjskolebibliotekernes fremtidige udfordringer. Dette blev udført ved at anlægge et bredt perspektiv på bibliotekets rolle og virke indenfor rammerne af en professionshøjskole og dermed belyse, hvor bibliotek og uddannelse er på vej hen. Formålet var at kunne give konkrete svar på, hvilke kompetencer og tjenester i undervisningsbibliotekerne, der er behov for i fremtiden. Projektet tog afsæt i allerede igangværende visions- og strategiprojekter på professionshøjskolerne. Konsulentvirksomheden LimeGuild /v Professor Hans Siggaard Jensen og chefkonsulent Susanne Kandrup stod for processen med indsamling af dette materiale. I samarbejde med UC biblioteksledernetværket blev der afholdt en række arbejd-workshops, hvor der blev stillet skarpt på, hvilke nye ydelser og roller, der er behov for i fremtiden. Det indsamlede materiale og de afviklede workshops dannede herefter baggrund for spørgsmålet om, hvilke kompetencer og nye identiteter 3

4 fremtidens uddannelsesbibliotek på en professionshøjskole skal have. Professor Hans Siggaard Jensen udarbejdede første version af politikpapiret, som blev behandlet på en medarbejdervisionskonference i Horsens maj Et stort antal medarbejdere fra professionshøjskolebibliotekerne deltog i en proces, styret af LimeGuild, hvor der skulle skabes input til en fælles ramme for visioner i professionshøjskolebibliotekerne. Et andet vigtigt formål med konferencen var medarbejderinvolvering, således at projektet og dets resultater også blev adapteret og accepteret af medarbejderne. Resultatet af konferencen var nye og ændrede ideer til fremtidens biblioteksroller, herunder opgaver, ydelser og kompetencer. Efter konferencen blev politikpapiret taget videre, kvalificeret og revideret på baggrund af visionskonferencen og efterfølgende workshops mellem LimeGuild og ledernetværket i professionshøjskolebibliotekerne. Hovedkonklusionen fra politikpapiret er at de væsentligste udfordringer for professionshøjskolernes biblioteker vedrører følgende tre forhold: Nye brugere, bruger-vaner og bruger-krav Nye organisatoriske forhold for bibliotek og højskole Nye teknologiske muligheder og udviklinger For hvert af disse områder er det vigtigt at opstille nogle mål og angive nogle tiltag, der hver især udgør en udfordring for biblioteket og dets personale. Brugerperspektivet, hvor rammebetingelsen er flere studerende (målsætning 60% af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse) og større variation i deres kvalifikationer og kompetencer. Udvidet kompetence indenfor informationskompetence. Nye platforme, medier og håndtering af viden Tættere relationer til udvikling og gennemførelse af undervisning i uddannelserne. Biblioteket i centrum med at integrere nye undervisningsteknologier Understøtte at professionsuddannelserne bliver mere forskningsbaserede. Understøtte de øgede forsknings- og udviklingsaktiviteter Medvirke i større projekter, der udføres ved professionshøjskolen Organisationsperspektivet, hvor rammebetingelsen er at uddannelsessystemerne er konstant under pres og forandring. Der er sket og vil sikkert ske store organisatoriske forandringer i fremtiden også. Nødvendigt at biblioteksfunktionen indgår på en synlig og integreret måde i organisationen Større og større enheder (nye store campus er), hvor bibliotekerne spiller en central rolle som skabere af attraktive læringsmiljøer Biblioteket som en vigtig kultur- og identitetsskabende enhed central tværgående enhed Biblioteket skal opfattes som en strategisk partner indenfor professionshøjskolens udvikling ikke kun usynlig infrastruktur 4

5 Bibliotekerne bør deltage i det nationale tværgående videnscenter arbejde Muligheder i lokalt bibliotekssamarbejde IT-perspektivet, hvor rammebetingelsen er at bøger, undervisning og forskning er blevet radikalt forandrede af den teknologiske udvikling. Status og identitet som first movers i relation til den digitale udvikling indenfor institutionen Medarbejderne skal have de fornødne kompetencer, indenfor informationskompetence samt brede digitale kompetencer, således at de kan interagere med brugerne Forvaltere og partnere i brugernes interaktion med den digitaliserede vidensinfrastruktur Forstå at styrke brugernes integration af nye medier under læring Være partner i institutionens e-lærings strategi Nye roller i forhold til forsknings- og udviklingsprojekter Centrale elementer i en fælles Kompetence-udviklingsstrategi: Udviklings- og forskningsservice området herunder støtte til forskningsaktiviteter, videnscentre og projekter (eksempel: projektbibliotekar modellen) Undervisning og didaktik området Evaluering / Return on Investment (ROI) Digitale kompetencer Strategisk perspektiv (ledelse) En redegørelse for eventuelle barrierer eller vanskeligheder, der har modvirket, at resultater og effekter er blevet som ønsket samt en vurdering af, hvordan barriererne eventuelt kan overkommes. Projektet har ikke mødt særlige barrierer eller vanskeligheder, som har modvirket resultater. Effekter er blevet som ønsket udover en forsinkelse ved opstarten og henover sommeren 2012, som DEFF var blevet orienteret om gennem projektforløbet (statusrapportering). Se endvidere afsnittet: En redegørelse for hvordan projektets resultater er eller vil blive spredt til andre deltagere i DEFF, brugere, offentlighed mv. Projektet er, ligeledes efter afstemning med DEFF, formelt afrapporteret til DEFF ultimo april

6 En beskrivelse og evaluering af projektets produkter / resultater Succeskriteriet for projektet var udarbejdelse af et politikpapir som er baseret på en fælles vision/scenarier for Danmarks Professionshøjskolebiblioteker. Dette skulle ses som et udgangspunkt for efterfølgende at kunne beskrive cases omkring nye ydelser samt indhold og form for kompetenceudvikling i forhold til ydelserne. Dette formål vurderes at være nået. Projektet har således skabt en fælles platform for professionshøjskolebibliotekerne på baggrund af, hvilken der kan udvikles nye kompetencer som er fundamentet for nye ydelser til studerende og undervisere. Politikpapiret skal danne baggrund for formulering af en fælles kompetence-udviklings-strategi. Følgende tiltag er planlagt af professionshøjskolebibliotekerne som opfølgning på projektet: Fælles tiltag Februar 2013: Nedsættelse af en fælles arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra Biblioteksledernetværket og 2 repræsentanter fra TR-kollegierne, som skal udpege konkrete handlemuligheder og udviklingsvej for kompetenceudvikling på professionshøjskolebibliotekerne. Lokale tiltag De enkelte professionshøjskolebiblioteker fortolker politikpapiret ind i den lokale kontekst og udvikler lokale kompetenceudviklingsstrategier En redegørelse for hvordan projektets resultater er eller vil blive spredt til andre deltagere i DEFF, brugere, offentlighed mv. Politikpapiret er lanceret og markedsført internt i professionshøjskolerne. Det vil også efterfølgende blive fortolket ind i den lokale kontekst og benyttes til at få udviklet fælles og lokale kompetenceudviklingsstrategier og kompetenceudviklingstiltag. Politikpapiret og processen er blevet præsenteret og lanceret på Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vinterinternat Kan man udvikle en fælles strategi for en sektor? Præsentation af et politikpapir fra Professionshøjskolebibliotekerne om uddannelsesbibliotekernes fremtid v/ Per Steen Hansen, bibliotekschef ved VIA Bibliotekerne UC bibliotekerne har støttet af DEFF og i fællesskab med Lime Guild forsøgt at belyse hvor biblioteker og uddannelser er på vej hen indenfor UC-området. Der er fokuseret på at kunne give konkrete svar på hvilke kompetencer og tjenester, der er behov for i fremtiden. Arbejdet har taget afsæt i allerede igangværende visions- og strategiprojekter på professionshøjskolerne, og i samarbejde med uddannelserne og de biblioteksansatte er der stillet tæt på biblioteksområdet og mulige scenarier. Oplægget vil præsenterer det udarbejdede politikpapir, som fremad rettet vil bidrage til at danne baggrund for at besvare spørgsmålet om hvilke kompetencer og nye identiteter fremtidens uddannelsesbibliotek vil efterspørge. 6

7 Konklusion og perspektivering herunder en vurdering af projektets betydning for det videre arbejde med DEFF Projektet er en start på at ny- og samtænke ydelser for studerende og kompetencer for bibliotekerne i professionshøjskolerne. Derudover har projektet været med til at implementere tanker og ideer fra DEFF's rapport The Future of Research and the Research Library, således at der er sket en alignment med universitetsbibliotekernes fundament. Projektet har skabt en fælles platform for professionshøjskolebibliotekerne på baggrund af hvilken, der kan udvikles nye kompetencer, som er fundamentet for nye ydelser til studerende og undervisere. Der er dermed etableret et grundlag for et fortsat fælles og konstruktivt samarbejde både internt mellem professionshøjskolebibliotekerne, men også et grundlag for et større samarbejde med resten af DEFF bibliotekerne. Projektet har vist at man med fordel kan udvikle en fælles strategi for en sektor, således at der opnås synergieffekter og økonomiske fordele ved et sådant samarbejde. Synergieffekten er specielt gået på at løfte det teoretiske og strategiske perspektiv for professionshøjskolerne. Professionshøjskolebibliotekerne har tidligere haft stor succes med et systemmæssigt IT-samarbejde som f.eks. PURE og bibliotekssystemer. Det skal bemærkes, at dette projekt har bevæget sig indenfor et område med lidt blødere værdier som kompetenceudvikling. Derfor er det særligt positivt, at projektet er blevet en succes. Bilag 1: Professionshøjskolebibliotekernes fremtidige udfordringer et afsæt til en kompetenceudviklingsstrategi. Et politikpapir (januar 2013). 7

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. ..

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. .. 14. årgang Nr. 2 december 2013 Plagiering er mere end bare snyd.. Læs side 4 The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14 Learning Commons.. Læs side 17 Uddannelsesbibliotekaren udgives af

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere