MCS * historier. MCS-ramte er de menneskelige kanariefugle i det 21. århundredes kulmine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MCS * historier. MCS-ramte er de menneskelige kanariefugle i det 21. århundredes kulmine"

Transkript

1 MCS * historier MCS-ramte er de menneskelige kanariefugle i det 21. århundredes kulmine Kanariefugle blev tidligere i England helt frem til brugt som et advarselssystem i kulminer. Toksiske gasser så som kulilte og metan ville slå kanariefuglen ihjel, inden de nåede koncentrationer, som ville påvirke mine arbejderne. Redigeret af Anne-Marie Monrath Patientforeningen MCS-Danmark * MCS = Multiple Chemical Sensitivity = mangeartet kemikalie-overfølsomhed

2 Indledning

3 Kære modtagere. Jeg hedder Anne-Marie Monrath, jeg er socialrådgiver og tilknyttet patientforeningen MCS- Danmark. Jeg er meget glad for at kunne sende disse historier til alle jer som modtager dem. Historierne handler om danske MCS ramtes vilkår i Danmark og i udlandet, og flere af dem handler også om EHS, der ofte ses som en slags følgesygdom til MCS. (MCS: Multiple Chemical Sensitivity; på dansk: mangeartet kemisk overfølsomhed; se bilag, forskning) (EHS: Electro Hyper Sensitivity; se bilag, forskning). For mere information besøg: Jeg blev opfordret til at samle flere historier i forbindelse med min sidste henvendelse til Folke tinget (i forbindelse med Marianne Aagaards brev). Det har været en spændende proces; tak til alle bidragydere - det er vigtigt, at vi deler vore historier med andre i et forsøg på at ændre vilkårene for os og for andre handicappede. Jeg vil minde om, at alle der har skrevet deres historie, er syge; historierne fremstår, som de er, skrevet af deltagerne. Alle bidragydere i denne henvendelse er anonyme; undertegnede er bekendt med deltagernes identitet og kan evt. formidle kontakt. Mange har ikke haft overskud til at være med - det handler fx om syge, der har været boligløse i flere år, og som virkelig har svært ved at få hjælp. En har fx været tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital pga. MCS; hun blev hjulpet ud igen af MCS-Danmark; MCS er ikke en psykisk sygdom, men en fysisk sygdom der skyldes miljøpåvirkninger (se bilag, forskning). Som det fremgår af historierne, oplever mange MCSere stor modstand i det sociale system, herunder ved sygemelding og sygedagpenge, afklaring i forhold til arbejdsmarkedet, pensionsansøgning, hjælpemidler samt i forhold til hjælp til bolig og merudgifter. Det er de sidste 2 punkter, denne henvendelse først og fremmest handler om. Det er meget vigtigt, at vi tages alvorligt i det sociale system - det har vi krav på ifølge FN s. handicap-konvention. Desværre er det ikke det, der er virkeligheden i mange kommuner. Vi har meget invaliderende sygdomme, der ikke mindst rammer os socialt. Det er svære sygdomme at leve med, både for de ramte og for de pårørende. Vore lidelser er kroniske og kendetegnes ved i langt de fleste tilfælde at forværres med tiden, da den eneste behandling, der virker, er at holde sig fra provokationer, og dette er nærmest umuligt, hvis vi ikke hjælpes. Noget af det, vi rammes mest på udover helbred, isolation og økonomi, er vore boliger - mange af os tåler ikke de boliger, vi bor i, og uhensigtsmæssige boliger og uhensigtsmæssig beliggenhed af boliger vil i høj grad påvirke udviklingen og bevirke en forværring af MCS og EHS. Min store inspiration til dette projekt er bl.a. Marianne Aagaards sag (hendes brev/historie er vedlagt). Marianne har nu på 3. år boet i en uopvarmet campingvogn hun ikke tåler, foran det hus hun heller ikke tåler (som hendes søster har købt til hende og som Marianne lejer af søsteren). For 1½ år siden henvendte Marianne sig til Horsens kommune og bad om hjælp til en bolig, hun vil kunne tåle at bo i. Der er ikke sket meget i den tid. Det mest effektive er, at Marianne blev bevilget 5000 kr. til varmt tøj og en sovepose. Kommunen har indvilget i at istandsætte et lejet hus til Marianne efter servicelovens 116, stk. 1, så hun kan tåle det. Desværre har det vist sig meget svært at finde et egnet hus, som også er muligt at istandsætte, og som har en egnet beliggenhed. Da Marianne er førtidspensionist, kan hun ikke få hjælp efter servicelovens 116, stk.2. Fra serviceloven : Boligindretning 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk. 2. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen - 2 -

4 egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter 96. Horsens kommune bad Henrik Dam Christensen (S) om hjælp, angiveligt fordi de ønskede at hjælpe Marianne; han stillede spørgsmål til daværende socialminister Karen Elleman Jensen, som svarede med et brev til Horsens kommune med 2 mulige måder at hjælpe Marianne på, (se bilag: Brev til Horsens kommune). Horsens kommune har nu taget stilling til de muligheder, der er nævnt i brevet, og de giver Marianne afslag på baggrund af kommunens serviceniveau. Ifølge brevet fra socialministeren er det tydeligt, at denne mener, at Marianne kan hjælpes efter de nævnte muligheder; det samme har DUHK (Den uvildige konsulentordning på handicap området) givet udtryk for. Horsens kommunes tydelige hensyn til service niveauet er efter min opfattelse et lovbrud og en magtfordrejning i forhold til de mere grundlæggende saglige forvaltningsprincipper. Kan Horsens kommune nøjes med i deres begrundelse at henvise til deres nuværende serviceniveau og dermed give et afslag til Marianne Aagaard uden yderligere tilføjelser? Hvis mulighederne i socialministerens brev til Horsens kommune ikke kan bruges til at hjælpe handicappede, så står en masse handicappede førtidspensionister og folkepensionister altså uden hjælpemuligheder? Så Marianne er stadig ikke blevet hjulpet. Hun kan ikke tåle at bo i den kolde og usunde camping vogn endnu en vinter (camping vognen er fuld af skimmelsvamp), hendes helbred har taget voldsomt skade, og hun har fået varige frostskader. Denne vinter har som bekendt budt på 3 måneder med frost og sne, og det har været en næsten uoverskuelig udfordring for Marianne at komme igennem denne vinter. Hvor langt ud skal et menneske presses? Marianne står nu med kommunens tvivlsomme beslutning og ingen hjælp i syne. Hvis hun skal kunne tåle at flytte ind i en ny bolig til efteråret, skal byggeriet begynde nu! Det skal planlægges, bygges (sommerferien kommer), og bagefter skal huset afgasse kemi i flere måneder, før Marianne kan gøre sig håb om at kunne tåle huset. Derfor haster det for Marianne, men Horsens kommune driver bare politik og udøver ikke socialpolitik! Mariannes familie har nu besluttet at bygge et anneks til det hus, Marianne lejer af søsteren (og som hun ikke tåler), et lille hus bygget med de materialer Marianne ved, hun kan tåle. Dette gør de, fordi de frygter, hvad der vil ske med Marianne, hvis hun ikke får den hjælp, hun helt klart og indlysende skal have og har ret til. Vi må så håbe, at Horsens kommune holder ord og betaler den del af byggeriet, som vil være en merudgift i forhold til byggeriet af et almindeligt hus, samt indvendig indretning (den lovede istandsættelse af et lejet hus). Denne hjælp kan ydes efter Servicelovens 116 stk.1. Man må sige, at der i Horsens kommune er tale om brugerbetaling, når familien til en voksen handicappet borger må betale for det, borgeren reelt har ret til at få dækket af det offentlige. Vi har brug for faste og klare regler på dette område. Førtidspensionister bør ligestilles med alle andre handicappede. Ifølge nedenstående svar fra socialminister Benedikte Kiær sker der helt klart en forskelsbehandling mellem førtidspensionister og andre handicappede; det er der ingen gode argumenter for! Vi peger på en ændring af loven, således at også førtidspensionister får ret til hjælp efter service lovens 116 stk. 2. aspx?/samling/20091/almdel/sou/spm/373/ svar/707077/830962/index.htm Med indførelsen af serviceloven i 1998 er den historiske sondring mellem personer, som modtager social pension, og øvrige persongrupper som - 3 -

5 altovervejende hovedregel blevet ophævet. Det betyder, at alle persongrupper som udgangspunkt får tildelt handicapkompenserende hjælp efter servicelovens bestemmelser. En af undtagelserne hertil er dog, jf. ovenfor, reglen i servicelovens 116 om, at personer, der modtager social pension, ikke kan modtage hjælp til boligskift, medmindre de samtidig har en BPA. Det er åbenbart, at den eneste grund til denne rest af forskelsbehandling, er begrundet i en historisk sondring mellem borgere, der modtager social pension, og borgere, der ikke modtager social pension. Dette er helt tydeligt en urimelig forskelsbehandling af mennesker på social pension. En gruppe, jeg synes, er glemt, er folkepensionister: Hvilken hjælp kan samfundet tilbyde denne gruppe? Man stopper ikke med at blive syg og have særlige behov, bare fordi man passere 65 år. Når handicappede mennesker har brug for avancerede boligløsninger, får de også høje bolig udgifter (samt andre merudgifter), og her kommer servicelovens 100 ind i billedet. Selvom MCS (overfølsomhed) er et af fokusområderne vedr. 100 (se bilag, fokusområder s.28), så har mange af os virkeligt svært ved at få hjælp efter 100. Derfor har jeg valgt, at mit bidrag til denne samling historier skal være min anke over afslaget på hjælp efter servicelovens 100. Der er også grobund for andre overvejelser omkring lovgivningen i historierne. Det er historier, der vil efterlade dybe spor hos læseren. For eksempel er C.s historie gribende og rørende; man tror, det er løgn, at et ungt menneske kan blive behandlet sådan i psykiatrien i Danmark (nogle læger ser MCS som en psykiatrisk lidelse, hvilket den internationale forskning generelt taler imod, og i Tyskland er det pr. 1 marts 2010 blevet ulovligt at diag nostisere MCS som psykiatrisk lidelse, se bilag). Denne unge kvinde kan ikke få hjælp, og hun burde få førtidspension og ikke mindst en erstatning, men så nemt er det ikke. Hendes bolig situation er håbløs. Det er deltagernes boligsituationer generelt. Pernilles og Tias historier handler også om børn, der ikke hjælpes væk fra usunde boliger; (skimmel svamp) der er ingen hjælp at hente i kommunerne, selvom der ifølge loven skal være det (se bilag, brev til borgmesterne vedr. skimmelsvamp). Louise fik MCS i en ung alder og har været boligløs i 5 år. Hun bor midlertidig i et totalt MCS-uegnet sommerhus og har set på mere end 200 lejeboliger; ingen af dem har været egnede enten pga beliggenhed eller husets forfatning. Ingerli er folkepensionist og står uden noget sted at bo, flere kommuner har afvist at hjælpe hende. Gry og Henny har brug for og ret til hjælp, de afvises også - Henny ved afslag og Gry ved skranken. Winnies sag er håbløs, og hun har utroligt svært ved at få hjælp. Det sidste, der er sket, er at hun for 3. gang oplever et afslag i ankesystemt, der begrundes sådan: der er ikke dokumentation for, at du med din lidelse MCS har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er helt forkert. Winnies lægepapirer er helt klare, hvad dette angår; hun bakkes helt op af lægerne. Winnie er meget syg, og hun bor helt uhensigtmæssigt i forhold til hendes svære MCS. Der må være regler for, hvor svag en argumentation man kan tillade sig at bruge ved et afslag på hjælp til syge mennesker i ankesystemet. Ingen MCSere og EHSere bør bo i lejlighed og rækkehuse, og det ses også tydeligt i historierne. Eva fra Bornholm er tæt på at tage sit eget liv og har ikke kræfter til en kamp med kommunen; hun fik sidste år at vide, at de ikke kunne hjælpe hende. Det kan simpelthen ikke passe. Det går igen i flere historier, at kommuner afviser syge mennesker allerede ved skranken. Skimmelsvamp er et gennemgåede problem i mange historier. Mange har fået MCS efter udsættelse for skimmelsvamp i bolig eller erhvervslokaler. Skimmelsvamp er en bombe under danskernes sundhed, men der er jo regler for, hvad kommunerne skal foretage sig ved henvendelser fra borgere, der er udsat for skimmelsvamp. Reglerne overholdes bare ikke (se bilag, brev til - 4 -

6 borgmestrerne vedr. skimmelsvamp). Ifølge brevet til borgmestrene vedr. skimmelsvamp skal kommunerne hjælpe, men det gør de ikke. Tænk hvis Dorte havde fået hjælp med det samme? Og alle de andre i disse historier. Evas historie er en slem omgang at læse; hun har ét rum, hun kan tåle at være i, et rum uden lys, og hun har fået afslag på hjælp til at afskærme sit hus. Løsningen i hendes sag bør være hjælp til anden bolig efter servicelovens 116 stk.2., hvis denne ændres. At søge efter de nævnte muligheder i Socialministerens brev til Horsens kommune er en stor opgave for et meget sygt menneske, og den manglede ankemulighed gør det håbløst. At søge hjælp i en kommune kræver et godt helbred, en stærk psyke og viden omkring regler og love. Dortes historie burde læses af alle, af alle MCSere og EHSere, og af alle der arbejder med de her problemområder. Hvad skal et menneske gøre der ikke kan bo i Danmark pga. sygdom? Der er ingen hjælp at hente. Jens, Dortes kæreste siden 1989, har svært ved at få førtidspension; hans sygedagpengesag er en gyser. Men hvad med Dorte? Hun burde ikke opholde sig helt alene i Tyskland. Når man har læst hendes historie, håber jeg, at man forstår, hvor vigtigt det er at forebygge MCS. Dorte er ofte i direkte livsfare pga. sine symptomer. Kan Dorte få hjælp til at komme hjem til Danmark og bo? Det er det, hun allerhelst vil. Her skal der hjælp til at finde et sted som ligger langt fra naboer, konventionelt landbrug, industri, trafik, mobilmaster, højspændingsmaster og vindmøller. Og der skal et hus til, som skal bygges helt efter hendes anvisninger, hun ved nu præcist, hvad hun kan og ikke kan tåle. der arbejder med farlige kemiske stoffer. Mange MCSere kan slet ikke færdes uden maske på. Den er livsvigtig for mange. Der er ingen undersøgelser omkring, hvor mange med MCS, EHS m.m. der forsøger eller fuldbyrder selvmord, men jeg tror der er tale om mange. Mennesker der ikke kan få hjælp til at finde ud af, hvad de fejler; lægerne tror måske, at de er psykisk syge, eller de får at vide, at det er der ingenting der hedder (det ved jeg, at mange af os har fået at vide), og så giver de op. De heldige af os er de, der finder frem til patient foreningerne, og som er stærke i forvejen. Jeg takker for jeres tid og jeres interesse. Med venlig hilsen Anne-Marie Monrath Socialrådgiver April 2010 Mange af os har ankesager, nogen af sagerne er 9 måneder gamle, og der er endnu ikke faldet en afgørelse. Det er længe at vente, når man har så store problemer. Og kan vi forvente andet end et nej pga. uvidenhed omkring vores sygdom? Vedr. bevilling af masker ligger der en principafgørelse, som bygger på et spinkelt grundlag, og som skader mange MCSeres sager. Masker hjælper os, som de også hjælper håndværkere - 5 -

7 Indhold Kroniske neurotoksiske syndromer - definition... side 7 Marianne... side 8 skimmelsvamp - meget svær MCS boligløs: bor i uopvarmet campingvogn på 3. år, frostskader efter hver af de sidste to vintre stort set ingen hjælp fra kommune Dorte & Jens... side 11 skimmelsvamp - Dorte livstruende MCS og ekstremt svær EHS - Jens svær MCS og ME/CFS ufrivilligt adskilte på 5. år - Dorte reelt boligløs: bor alene i Tyskland (tysk specialist udtalt, ikke forsvarligt at hun bor alene); ingen hjælp fra Danmark; afslag på hjælp til egnet bolig i Danmark - Jens boligløs: bor på et 10m 2 lille totalt MCSuegnet værelse hos sine forældre i Danmark - grov sagsbehandling fra Jens kommune, uden indtægt; Dortes pension skal dække dobbelt husholdning; Dorte har udgifter på over 2000 kr./md. til livsnødvendige masker og ilt Anne-Marie... side 32 svær MCS anke over afslag på hjælp efter servicelovens 100 Ingerli... side 38 skimmelsvamp - svær MCS folkepensionist - boligløs - afslag fra flere kommuner om hjælp til egnet ældrebolig - bor midlertidigt i sommerhus C.... side 41 svær MCS - årevis fejlbehandlet i psykiatrien meget ung - reelt boligløs - grotesk svigt fra det offentlige - dybt ulykkelig historie - lang kamp for førtidspension, stadig ikke afsluttet Eva B.... side 57 skimmelsvamp - svær MCS og EHS - selvmordstruet reelt boligløs pga. uegnet bolig med skimmelsvamp Winnie... side 60 svær MCS - FMS - ME/CFS uegnet MCS-bolig - ingen hjælp og afslag på nødvendige hjælpemidler Louise... side 68 meget svær MCS - Rentolin-offer meget ung - boligløs: bor i MCS-uegnet sommerhus - svigt fra det offentlige Eva T.... side 72 skimmelsvamp - svær MCS og meget svær EHS reelt boligløs: bor i Faradays bur på grund af ekstrem strålingsbelastning - afslag på hjælp efter servicelovens 116, stk.1 - en grotesk og tragisk historie Henny... side 78 skimmelsvamp - angiveligt MCS - 3 blodpropper i hjertet - svær slidgigt i alle led usund bolig - kommunesvigt Tia... side 83 skimmelsvamp - svær MCS familie med 3 børn reelt boligløse: syge af skimmelsvampebefængt bolig - kommunesvigt: kun anvisning af akutbolig uden hensyntagen til særlige behov Pernille... side 85 skimmelsvamp - svær MCS og EHS familie med 1 barn - meget usund bolig - ingen hjælp fra kommune - lang kamp for førtidspension, stadig ikke afsluttet Gry... side 91 skimmelsvamp - svær forgiftning efter utøjsbekæmpelse - svær MCS reelt boligløs - afvist ved skranken Referencer... side 98

8 Kroniske neurotoksiske syndromer Kroniske neurotoksiske syndromer kan opstå efter lang tids vedvarende påvirkning fra nervegiftige (= neurotoksiske) substanser. Hyppigt anvendte neurotoksiske substanser er f.eks. organiske opløsningsmidler, træbeskyttelses midler, imprægneringsmidler, pesticider og andre biocider. Også mange tungmetaller så som bly, kadmium og kviksølv er neuro toksiske. Lidelserne har navne som f.eks. Træbeskyttelsessyndromet (biocider), Malersyndromet (opløsningsmidler), Organisk psykosesyndrom (opløsningsmidler) eller Mad Hatters Disease (kviksølv). Også skimmelsvampe, som vokser i indeklima, kan ofte udløse neurotoksiske toksiner. Symptomerne ved et kronisk neurotoksisk syndrom adskiller sig tydeligt fra dem, man ser ved en akut forgiftning. Mens der efter en akut forgiftning ofte optræder meget specifikke symptomer med specifikke biologiske forandringer, ja så kommer et kronisk syndrom snarere snigende med uspecifikke symptomer. Ofte optræder der koncentrationsproblemer, træthed, udmattelse, hovedpiner, svimmelhed og et fald i den almene præstationsevne. Årsagerne til sådanne symptmer kan være forskellige, hvilket betyder, at de neurotoksiske substansers kroniske indvirkning ofte ikke eller meget sent i forløbet erkendes. I de indledende faser er lidelsen efter ophør af eksposition (= belastningen) fuldstændigt reversibel og kan behandles uden de store problemer. Hvis derimod symptomer og ekspositionen fortsætter længe, så er der risiko for, at der udvikles kroniske og næsten ubehandlelige lidelsesbilleder så som MCS/Multiple Chemical Sensitivity, udmattelsessyndromer og smertesyndromer. Hvis det drejer sig om langvarige kraftigere ekspositioner, kan der også optræde organiske skader i nervesystemet. Oversat af Dorte fra tysk Chronische neurotoxische Syndrome: Kommentar af Dorte Denne definition af kroniske neurotoksiske syndromer er at finde på hjemmesiden for Tysklands eneste officielle og af de tyske sygekasser anerkendte MCS-diagnosticerings- og behandlingssted, nemlig det miljømedicinske afsnit af Specialsygehuset i Bredstedt (i nærheden af Husum, tæt på den tysk-danske grænse). Altså ikke noget sekterisk sted, men det sted, hvortil et meget stort antal miljøsyge mennesker bliver henvist af tyske speciallæger, og hvis ophold, der kan vare op til flere måneder, betales af de tyske sygekasser (Danmark havde også tidligere sygekasser). Her bliver de miljøsyge diagnosticeret ved hjælp af en større pakke laboratorieanalyser bl.a. af skimmelsvamp, tungmetaller, forskellige kemikalier, epstein-barr, borrelia, vitaminmangel -, og der bliver optaget journal over miljøpatienternes sygehistorie og symptomer. Under sygehistorie hører en omfattende gennemgang af deres bolig og arbejdsplads alt sammen set ud fra en miljømæssig vinkel og med ovenstående definition i baghovedet. Det er ikke kun i Bredstedt og blandt tyske miljømedicinere, at MCS er anerkendt som en kronisk neurotoksisk lidelse. Også amerikanske miljømedicinere, heriblandt neurologer og toksikologer, definerer MCS som en kronisk neurotoksisk lidelse. Den internationalt kendte amerikanske toksikolog, professor emeritus Martin L. Pall, som i mange år har forsket i bl.a. MCS, fik i 2009 optaget en større artikel om MCS i det prestigefyldte referenceværk for toksikologer General and Applied Toxicology, 3rd edition. For at undgå tilbagevendende forgiftningssymptomer er det vigtigt, at de MCS-ramte befinder sig i arbejds- og boligmiljøer, der er så fri for toksiske substanser som muligt. Uden for sådanne beskyttede zoner er de MCS-ramte alt efter sværhedsgrad nødt til at beskytte sig med åndedrætsværn

9 Marianne

10 Mit navn er Marianne, jeg er 56 år gammel og uddannet cand.mag. Jeg skriver dette brev, fordi jeg gerne vil gøre opmærksom på min situation og andre, der er i lignende situation. Jeg er så overfølsom overfor kemikalier og parfume, at jeg ikke kan tåle at være i mit eget hjem - eller venners eller familiemedlemmers hjem. Jeg bor i en uopvarmet campingvogn med åbne vinduer, året rundt i al slags vejr. Det har nu stået på i flere år. Duft- og kemikalieoverfølsomhed - også kaldet MCS (multible chemical sensitivity) - er sådan, at overfølsomheden hele tiden forværres, når man udsættes for dufte og kemikalier, man ikke tåler. Så det kan let blive en ond cirkel. Symptomerne er bl.a. åndedrætsbesvær, muskelog ledsmerter, vanskeligheder med koncentrationen og hukommelsesbesvær. Det kan vare i dagevis, selv med små og korte påvirkninger af dufte og kemikalier. Det startede for 7 år siden i Jeg har i det meste af mit arbejdsliv undervist i tegning og maling, og jeg har også selv malet og udstillet. Jeg ville så gerne undervise udviklingshæmmede i billedkunst, og var netop i gang med en efteruddannelse som billedpædagog, da jeg begyndte at blive syg. Det startede med, at jeg blev meget dårlig på seminariet. Jeg kunne ikke tåle en masse dufte: parfume, skyllemidler, malematerialer o.a. Det lykkedes mig alligevel at gennemføre uddannelsen. I begyndelsen troede jeg, at det ville gå over - jeg havde aldrig hørt om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Men det gik ikke over, det blev tværtimod værre. Jeg måtte langsomt se i øjnene, at jeg ikke kunne være på steder, hvor der var andre mennesker - og jeg derfor ikke kunne fortsætte med at undervise. Det endte med, at jeg henvendte mig til min kommune og bad om hjælp. En lang proces gik i gang, og endte med en førtidspension i Overfølsomheden tiltog, og efter nogle år kunne jeg heller ikke tåle at bo, hvor jeg boede - et lille hus midt i en landsby. Dufte, røg og bilos fra omgivelserne gjorde, at jeg måtte flytte i marts Jeg havde fået tilbudt at leje et hus midlertidigt, uden tætte naboer og trafik. Efter et par dage begyndte jeg at reagere på materialerne i huset, og jeg måtte igen flytte. Så købte jeg den campingvogn, hvor jeg stadig bor. Herfra søgte jeg egnet bolig - og troede, at jeg havde fundet det rigtige i efteråret Min søster købte det hus, jeg havde fundet, som jeg så kunne leje af hende. Men her viste det sig, at jeg heller ikke kunne være dér på grund af uforudsete forhold. Så gik jeg igen systematisk i gang med at undersøge, hvilke byggematerialer jeg tåler. Det ved jeg nu, og jeg kender tre steder, hvor jeg kan tåle at opholde mig, men der er desværre ikke mulighed for at bo dér midlertidigt. Jeg begyndte også igen at søge bolig til leje/køb. Men jeg har et problem: jeg kan ikke finde et egnet sted til leje, og hvis jeg finder ét, der er til salg, kan jeg ikke købe det, før end min søsters hus er solgt, for vi har ikke råd til at eje to huse på en gang. Og jeg kan ikke sælge min søsters hus, før jeg har fundet et andet - for jeg har brug for en base, og jeg kender ingen steder, hvor jeg kan bo midlertidigt, og hvor jeg kan tåle at være. Grunden til, at det er så svært at finde et egnet hus, er, at jeg skal bo langt fra naboer og trafikeret vej. Huset skal være af mursten uden kælder, så der kan indrettes klinkegulv med gulvvarme (tåler ikke træ, laminat, parket o.a.). Væggene skal være pudsede, lofterne det samme eller af gips. Det er det væsentligste. I efteråret 2008 henvendte jeg mig så igen til kommunen for at høre, om de havde mulighed for at hjælpe. Endnu en lang proces gik i gang, hvor jeg bl.a. flere gange har haft besøg fra kommunen, der undersøgte om mit hus kunne gøres egnet. Det var ikke muligt. I sommeren 2009 fik jeg så at vide, at kommunen ikke kan ikke hjælpe mig med en anden bolig, fordi jeg er førtidspensionist. Hvis jeg finder en egnet lejebolig, vil de kunne hjælpe mig med at sætte den i stand, så jeg kan være der. Så kontaktede jeg Den Uvildige Konsulentordning på Handikapområdet (DUKH) for at høre, om de kunne se nogle muligheder for at skaffe egnet bolig. De henviste bl.a. til en skrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af til en kommune. Heraf fremgår, at en kommune har mulighed for at erhverve fast ejendom med henblik på at varetage kommunale opgaver. I skrivelsen drejede det sig om boliger til flygtninge

11 Jeg har gjort min kommune opmærksom på den mulighed - uden resultat. Hvis kommunen køber et hus, som jeg kan leje, har min søster tilbudt at købe det, når det hus, jeg lejer af hende, er solgt. Det tilbud har min kommune ikke svaret på. Jeg har så bedt kommunen om økonomisk støtte til at sætte annoncer i lokale aviser. Det blev bevilget i september i år, men bevillingen blev allerede trukket tilbage i oktober. Jeg har fået tre forskellige begrundelser. Desværre fandt jeg ikke et egnet hus i perioden. Så jeg er ikke kommet videre, siden jeg bad om hjælp sidste år. Jeg vil godt fortælle lidt om dagligdagen med MCS. Jeg bor som sagt i en gammel uopvarmet campingvogn. Gammel, fordi den så ikke lugter så meget, uopvarmet, fordi vinduerne skal stå åbne - der er skimmelsvamp, og materialerne lugter stadig. Jeg kan ikke være i den om sommeren, når solen skinner. Jeg har ledt efter en anden campingvogn, men ikke fundet en, da alle campingvogne indeholder materialer, jeg ikke tåler. Huset, jeg har lejet, bruger jeg dagligt, men jeg skal have en maske med dobbelt kulfilter på (3M4277). Mit sengetøj og madras tørres i huset, jeg bruger vaskefaciliteter, henter vand og får strøm. Maden laver jeg i en faldefærdig garage af træ, hvor der er råd og svamp. Når det regner, står, jeg i mudder. Her kan jeg så nogenlunde være uden maske, undtagen når det er varmt om sommeren. Sidste vinter gik jeg 3-5 timer dagligt for at holde varmen, men jeg fik alligevel forfrysninger i nogle tæer, som efterfølgende er blevet opereret. I år har jeg fået hjælp til ekstra varmt tøj og en sovepose, jeg kan sidde i dagtimerne med 2-3 varmedunke i. Jeg kan ikke køre med offentlige transportmidler. Jeg cykler eller kører i bil med maske på. Jeg kan heller ikke læse aviser, de fleste bøger skal pakkes ind og læses med et stykke glas over siderne, jeg kan ikke se TV. MCS har også haft store sociale konsekvenser. Jeg kan ikke besøge familiemedlemmer, venner, gå på udstillinger, i biografen oa. Og jeg kan heller ikke invitere folk på besøg, fordi jeg ikke har et hjem. Det betyder f.eks. at jeg igen skal holde jul alene i campingvognen. Jeg er næsten fuldstændig afskåret fra samvær med andre mennesker. Jeg går tur med en ven hver måned i et par timer. Jeg kan heldigvis tale i telefon - den er livlinen til mit sociale liv. Jeg har ikke ord for, hvor vanskelligt det er at leve så isoleret og kummerligt. Nogle gange føler jeg, jeg går fuldstændig i stykker. Jeg er meget labil i perioder, især når jeg er meget påvirket af dufte og kemikalier. Sidste år fik jeg føleforstyrrelser i hele venstre side af kroppen. Jeg blev indlagt på hospital, men kunne ikke tåle at være der. Det skyldes mest de ansattes dufte. Bar maske hele tiden - man må ellers kun have den på i 3 timer - og fik heldigvis lov at sove hjemme. Det ville være skønt med en duftpolitik på sygehuse, så også mennesker med MCS kan tåle at blive indlagt. Det meste af min energi går med overlevelse: lave mad, holde mig selv og mit tøj tørt og rent, sove, købe ind - hele tiden at huske maske. Masken beskyttede mig fuldstændig indtil for 2-3 år siden. Nu reagerer jeg selv på de små mængder af dufte og kemikalier, der kommer igennem kulfilteret. Men den hjælper alligevel så meget, at jeg kan klare mig selv. Den er et uundværligt hjælpemiddel, og jeg er lykkelig for, at jeg får støtte til den. Mit liv nu er en fuldstændig død fra alt, hvad jeg tidligere havde: et hjem, et arbejde, et socialt liv. Intet af det har jeg mere, jeg kan gå ture, høre radio og lydbøger, tale i telefon. Jeg er godt klar over, at lovgivning ikke kan gøre mig rask, men lovgivning kan hjælpe mig til at få en bolig, jeg kan tåle at være i - og det vil forbedre mit helbred: når kroppen ikke er i konstant reaktion, sænkes reaktionstærsklen ikke, ja, til tider hæves den. Med venlig hilsen Marianne (patientforening) -

12 Dorte og Jens

13 Indledning Jeg hedder Dorte og bor p.t. som eneste lejer i et rummeligt økologisk hus i Sydbayern. 1 Her har jeg boet siden januar Mit livs kærlighed, Jens, som jeg har dannet par med siden 1989, bor i Danmark på Vestsjælland i et 10 m 2 lille værelse hos sine forældre på over 90 år. Her har han boet siden Vi ville gerne være sammen; det kan vi imidlertid ikke og har ikke kunnet siden Det vil sige, vi er nu ufrivilligt adskilt på 5. år! At jeg bor her i Sydbayern helt alene og adskilt fra den mand, som jeg har været uadskillelig med fra 1989 til 2005, skyldes en katastrofal skimmelsvampeskade og de svære sygdomme, som denne har medført, nemlig for mig MCS og EHS og for Jens MCS og CFS 2. At jeg bor til fremleje (for 3 år) i et rummeligt økologisk hus i Sydbayern og ikke i Danmark / tættere på Danmark, skyldes, at Danmark ikke har kunnet stille en for mig - med stadig sværere MCS og EHS - egnet bolig i et egnet boligområde til rådighed. Jeg er ikke ene om at være i den situation på MCS-scenen i Danmark, men vist nok den eneste, der har måttet gå i udenlandsk eksil. Jeg har boet i Tyskland i 3 forskellige boliger, siden jeg i sommeren 2005 i hast måtte forlade den skimmelsvampe-kontaminerede bolig. Selvom jeg er her på grund af sygdom, og fordi vort hus i Danmark er svært kontamineret, betragtes jeg af Sikringsstyrelsen og andre danske myndigheder som udlandsdansker, hvilket betyder, at jeg - trods skattebetaling til den kommune, jeg sidst boede i, nemlig den, som vort kontaminerede hus befinder sig i - ikke kan få nogen form for supplerende offentlig hjælp fra Danmark. 3 Jeg henvises til de tyske sygekasser og myndigheder, og de er stort set ikke indstillede på at hjælpe mig slet ikke med de (dokumenterede) enormt store udgifter, jeg har til masker, ilt og luftrensere. 1 På tysk bruger man begrebet baubiologisch, dvs. bogstaveligt oversat byggebiologisk, hvilket indebærer et hus bygget med i hvert fald bæredygtige materialer og i den udstrækning, det er muligt, også med certificerede økologiske materialer (fx maling, tapeter, træ m.m.). 2 MCS = Multiple Chemical Sensitivity; EHS = Electro Hyper Sensitivity; CFS = kronisk træthed. 3 Overlæge Søren Vesterhauge skrev i sin konklusion i tilslutning til en undersøgelse hos ham i juni , at Flytningen til Tyskland anser jeg derfor at være en nødvendig handling, såfremt der ikke kan skaffes en bolig med en tilsvarende standard i Danmark. Da Jens og jeg i november 2007 besluttede os for, at dette økologiske hus i Sydbayern skulle være min bolig i 3 år, troede vi, at jeg - i dette materialemæssigt fremragende hus og med dets beliggenhed som 3. sidste hus ud mod græsenge i flere km., uden industri og håndværk i umiddelbar nærhed, uden konventionelt dyrkede marker i en afstand på mindst 1 km, kun begrænset og udelukkende lokal trafik og kun ganske få naboer i en landsby med efter tyske forhold meget få beboere -, ville få et tiltrængt helbredsmæssigt løft. Vi troede at have gjort et kup miljømæssigt (det huslejeniveau, jeg fik forhandlet mig frem til, var i forhold til danske forhold og det, jeg fik for pengene, dog ubestrideligt et kup). Desværre har omgivelserne til og postvandet i det ubestrideligt MCS-egnede hus vist sig at være en katastrofe for den sværhedsgrad af MCS, jeg havde med mig, da jeg flyttede ind her. Postvandet har vist sig at have et dokumenteret lindanindhold på 50% over grænseværdien. 4 Og i mine nære omgivelser har det vist sig, at der bor en pensionist 70 meter væk i vestlig retning, hvor vinden som oftest kommer fra og med kraftigst vindstyrke -, der som hobby næsten dagligt bearbejder trægenstande med de allerfarligste opløsningsmidler, der findes på markedet. 5 Han sælger dem herefter sort på markeder rundt omkring. Det har også vist sig, at der i mit øvrige nabolag, også selvom der bor så relativt få i det, til stadighed er folk, der udsender for mig med min MCS-sværhedsgrad meget alvorlige kemikaliespor fra maling, træbeskyttelse (husstilen her er desværre domineret af udvendige meget store træflader, som med relative korte mellemrum vedligeholdes med som oftest oliebaserede træbeskyttelsesmidler), diverse opløsningsmidler, parfumer og klor fra brusebad, vaske- og 4 Lindan (HCH) er et yderst giftigt kemikalie, som i dag er forbudt i store dele af verden, også i EU. Det brugtes tidligere både i træbeskyttelsesmidler og i insekticider. Det binder sig til vand og afgiver dampe, som bliver farligere, jo højere temperaturen er. Disse dampe er farlige at indånde, og at indtage vand med lindan er sundhedsskadeligt for almindelige mennesker og for en MCS-ramt ren gift. 5 Heraf dichlormethan, som blev forbudt i EU via REACH i 2009, men først skal være væk fra markedet i Dichlormethan går direkte ind i hjernen og regnes for en af de farligste opløsningsmidler overhovedet. Det bruges i industrien og på bil- og maskinværksteder også i ren form til at fjerne maling og lakker med; kan købes i alle byggemarkeder i afbejdsningsmidler. Anvendes i medicinalindustrien til astmamedicin: næsesprays. Og findes også i hårlakker. Jeg udsattes for daglige doser af dichlormetan-spor i halvandet år i min MCS- og EHS-egnede bolig i Nordtyskland, læs mere herom senere i min beretning

14 opvaskemidler, dioxin fra afbrændinger og skorstene m.m. Min MCS-sværhedsgrad er nu så svær, at jeg reagerer på så ekstremt små spor, ja næsten partikler, fra ovenstående skadestoffer, at jeg selv med totalt lukkede vinduer og 3 professionelle MCS-luftrensere ikke kan beskytte mig tilstrækkeligt herimod. Resultat er en ikke kun ufattelig svær dagligdag, men også en yderligere svær forværring af den allerede ekstremt svære MCS-grad, jeg havde med mig fra min forrige bolig (læs mere herom nedenfor). Udviklingen af MCS I sommeren 1993 flyttede Jens og jeg ind i et etetages parcelhus fra halvfjerserne, som vi havde købt nogle måneder før af 2. ejer af huset. Vi overtog alle gardiner, persienner og et syntetisk væg-væg tæppe i soveværelset, samt nogle store dunke træbeskyttelsesmaling fra Gorex 6. Huset, et selvbygger-typehus, var i typisk stil fra halvfjerserne med gasbetonmure og udvendigt pyntesten, asbesttag og store vinduer og store træpartier, indvendigt bl.a. ubehandlede trælofter, parketgulve og i stor udstrækning vinyltapet. Der var ikke kælder, men loft, der kun kunne bruges til begrænset opbevaringsrum. Der var fjernvarme og ingen brændeovn. Stort set lige fra indflytningstidspunktet blev begge vores helbred negativt påvirket på hver vores måde. Der var ikke nogen målbar og synlig fugt, ingen fugtlugt heller. Få måneder efter, at vi er flyttet ind, maler Jens med det ovenfor omtalte Gorex træbeskyttelse udenfor nogle større træflader og nogle vinduestrærammer. Jeg bliver ekstremt syg med høj feber, opkastninger og influenza-agtige symptomer og må fluks køres til mine svigerforældre i Slagelse, hvor jeg er de næste par uger. Efter denne episode reagerer jeg på opløsningsmidler og maling i meget små mængder. Herefter går det slag i slag, hvor antallet af de symptomudløsende skadestoffer hele tiden udvides. Ligeså antallet af 6 Gorex oliebaseret træbeskyttelse fra firserne indeholdt det giftige lindan, som har været skyld i udklæknng af et meget stort antal MCStilfælde i ikke mindst Tyskland. Det blev forbudt i træbeskyttelsesmidler i Dette lindan-holdige træbeskyttelsesmiddel er at sammenligne med det ekstremt giftige Rentolin. Det afstedkom i Tyskland mange retssager med krav om erstatning. symptomer. Jens, der var ryger på det tidspunkt, var herefter nødt til at ryge udenfor ligeså gæster. Fra midten af 90 erne kan jeg kun være i miljøer, der er rygefri, og hvor der ikke er tæpper, der skal renses. Hvis der bliver malet, er jeg hver gang nødt til at melde mig syg, mens det står på, for ellers bliver jeg ekstremt syg. Jeg begynder også at få stigende problemer med fødevarer. Mindst 2 faste job måtte jeg selv sige op på grund af tobaksrygning, som nu efterhånden gav mig strakssymptomer, hvor jeg måtte ud på toilettet og kaste op gang på gang. I 2001 var jeg så uheldig at få et ondartet flåtbid, der udviklede sig til en meget slem borreliose med kritisk høj feber; jeg måtte indtage halvanden dosis penicillin for at få bugt med det efterhånden kæmpestore mærke fra flåtbiddet. Jeg kunne ikke tåle penicillinen og kastede op efter indtagelse af den. Det var sidste gang, jeg fik penicillin. Også alt anden form for medicin kunne jeg nu ikke mere tåle; jeg fik altid de værste bivirkinger, bl.a kramper i svælget. Borreliosen fik et meget langstrakt efterforløb med kraftig svimmelhed og hovedpine med feber i ca. trekvart år, hvor jeg ikke kunne arbejde. Jeg har siden fået diagnosen kronisk borreliose, og der er ingen tvivl, om at den har gjort sit til at skade mit centralnervesystem og dermed banet vej for min særligt svære MCS og senere EHS. I februar 2005 er jeg nødt til at langtidssygemelde mig på den arbejdsplads, jeg havde været på siden Mit helbred var næsten fra arbejdsdag 1 dér gået ned ad bakke, og fra sommeren efter at der var blevet malet med terpentinbaseret linolie på alle 20 etagers trægulve (åbne kontorer), og arbejdspladsen havde skiftet fra nat- til dagrengøring med stærkt parfumerede rengøringsmidler - gik det meget stærkt. På hjemmefronten havde jeg i december 2003 haft en meget kraftig eksposition på grund af vor bils undervognsbehandling. Allerede fra 2002 var jeg begyndt at få problemer med at tåle lokalbedøvelse under tandlægebehandling jeg blev totalt fuld og følte mig forgiftet, og tiltrængte tandbehandlinger måtte udskydes på ubestemt tid. 7 7 I foråret 2006 var jeg for sidste gang hos en tandlæge - i Tyskland under mit ophold i Sinzig (se nedenfor) - hvis miljø tåltes af min husværtinde. Hun måtte sige helt fra, fordi jeg ikke kunne være uden maske uden voldsomme bronkiale anfald, og med maske på grund af min EHS

15 Fra efteråret 2004 kunne jeg dårligt slæbe mig frem og tilbage til arbejdet; jeg havde konstant hovedpine, feber, kvalme, muskel- og ledsmerter, ofte dobbeltsyn og svimmelhed, konstant ømme lymfekirtler, tryksmerter i hovedet, brændende nervesmerter, kløen, næseblod, muskelkramper, trykken for brystet, hjertearytmi, klikken for ørerne, en unaturlig solbrændthed i ansigtet, astmaagtige symptomer, bihulesmerter, en ekstrem træthed hvor jeg var lige så træt om morgenen som om aftenen, koncentrationsproblemer jeg var en elendig og meget langsom arbejdskraft, som ikke havde overblik over noget som helst, og som måtte tage ind i weekenderne for at forsøge at indhente det, jeg ikke fik udført i ugens løb. Når jeg kom hjem om aftenen, gik jeg direkte i seng. Det var ganske vist en totalt tobaksfri arbejdsplads, men ellers hobede de ting, jeg ikke kunne tåle, sig op, og nye kom til. Indeklimaet var fra starten af præget af at være en ny bygning med nye møbler og nyt computerudstyr. Jeg besøgte i 2002 en allergolog i håbet om og troen på, at jeg kunne få en forklaring på, hvorfor jeg havde så mange symptomer, hvorfor jeg reagerede så kraftigt efter udsættelse til selv små mængder af maling og opløsningsmidler, tobak, parfumer og på medicin. Jeg havde udfyldt et omfattende skema, inden jeg mødte op. Efter at have undersøgt mig for astma diagnosticerede han mig med stærkt hyperreaktive slimhinder og gav mig recept på nogle piller og noget næsespray. Sidstnævnte, sagde han, ville betyde, at jeg ikke mere ville blive generet af parfumer og tobaksrøg. Jeg prøvede denne næsespray én gang: det var som at skære mine stakkels sarte næseslimhinder igennem med et barberblad og det hjalp ikke en disse mod hverken parfumer eller tobaksrygning. Så meget for en skråsikker skolemedicin, hvor der hos en uddannet allergolog (der i sine annoncer fremhæver særlig viden og erfaring med skimmelsvamp) burde have ringet nogle alarmklokker, når han så så hyperreaktive slimhinder: SKIMMELSVAMP. Men nej, det faldt ham slet ikke ind. Hvad der interesserede ham langt mere, var at psykiatrisere mig; det fandt ikke var tilgængelig. I dag ville det med min nuværende ekstreme MCS og EHS være helt, helt udelukket. Se de to tyske lægeudtalelser i appendiks. jeg imidlertid først ud af, da min sygedagpengesag var i gang, hvor jeg via aktindsigt i hans epikrise kunne læse, at han havde ment, jeg gik for meget op i sundhed og miljø og trængte til psykolog- eller psykiaterhjælp! Han er gift med en psykolog, måske skulle han i stedet have valgt det metier. Hvis han havde været en ordentlig og redelig allergolog, så havde han taget blodprøver af mig for skimmelsvamp eller i det mindste anbefalet mig at få foretaget skimmelsvampeanalyse af både mit hjem og min arbejdsplads 8, og min og Jens tilværelse (helbred og økonomi) havde ikke udviklet sig til de katastrofer, de har. Jeg har siden fra en MCS-kollega erfaret, at hun har oplevet nøjagtig samme inkompetence og psykiatrisering som jeg. Skimmelsvampehuset I forbindelse med min langtidssygemelding sprang jeg ud som MCS er, idet jeg meddelte min arbejdsplads, at alt tydede på, at jeg havde udviklet en så slem MCS, at jeg ikke længere kunne være på et almindeligt arbejdsmarked. Sygdommen MCS var jeg allerede 1 år tidligere blevet bekendt med, da jeg efter de kraftige reaktioner på undervognsbehandlingen tilfældigt var stødt på navnet MCS ud fra søgning på nettet efter lav tolerance for maling, opløsningsmidler, tobak og parfumer. Jeg meldte mig ind i daværende eneste patientforening i Danmark for den sygdom. Efterfølgende valgte jeg dog over for kolleger at holde min viden for mig selv. Efter ekspositionen til undervognsbehandlingen havde jeg været nødt til at holde op med at gå i teater, til koncert, på museer, i biografen på grund af parfumer. Og efter sommeren 2004 med de belastede nyolierede trægulve og de kraftigt parfumerede rengøringsmidler på arbejdet blev mine daglige lange togrejser fra Sorø til København og retur stadig mere belastende på grund af medpassagerers og togpersonales parfumer og på grund af de mange gratisaviser, hvis tryksværte gjorde mig helt svimmel og underlig. Jeg anskaffede mig masker, som desværre ikke var effektive 8 Hyperreaktive slimhinder er blandt de meste karakteristiske objektive fund hos patienter med skimmelsvamp, hvorfor en uddannet allergolog altid bør have mistanke om skimmelsvamp, når han eller hun finder sådanne slimhinder

16 nok, og som jeg også tålte dårligt materialemæssigt. Jeg valgte så at sidde i passagen mellem to vognsæt, hvor jeg kunne være alene, og havde en lille campingtaburet med til formålet; ofte fik jeg dog at vide af togpersonalet, at dér måtte jeg ikke opholde mig af sikkerhedshensyn - min sikkerhed var der ingen, der interesserede sig for. Min langtidssygemelding afstedkom naturligvis tættere kontakt til egen læge. Jens og jeg havde en masse informationsmateriale med til hende ved den første konsultation efter min langtidssygemelding. Hun sagde, hun kendte godt diagnosen, fordi hun havde en anden patient med den, men var dog af den opfattelse, at jeg nok skulle komme mig meget, når jeg først fik mere ro over min tilværelse. Hun gav mig efter mit ønske en henvisning til overlæge Vesterhauge, der dengang endnu var på Rigshospitalet. Der var lang ventetid,så jeg fik først en tid 3 måneder senere. Hjemme hele døgnet i skimmelsvampehuset Jeg fik det imidlertid overhovedet ikke bedre af at gå hjemme, tværtom. Og det var der flere forklarlige grunde til. Omkring påsken 2005 tog jeg med maske på med min datter i vor bil, men med hende som chauffør, på et få dages besøg til Nordtyskland. Opholdet skulle bl.a. bruges til indkøb af helsekostvarer. Jens havde gennem længere tid talt om, at han gerne ville behandle vore bøgetræskøkkenborde med linolie, hvilket han af hensyn til mig havde måttet udsætte i mere end et år. Jeg var efter min kraftige reaktion på de behandlede trægulve på min arbejdsplads kun trekvart år før naturligvis meget bange for Jens planer. Jeg sagde flere gange til ham, at hvis han absolut måtte behandle de borde med linolie, så var det altafgørende, at han valgte REN linolie og ikke linolie på terpentinbasis. Det lovede han mig. Desværre købte han lige akkurat terpentinbaseret linolie og behandlede alle køkkenbordene hermed. 9 Min reaktion herpå var dramatisk: 9 Den handling så jeg dengang som noget fuldstændigt utilgiveligt. Først flere år efter, da det blev klart, at Jens også havde udviklet MCS, indså jeg, at han ikke kunne huske fra næse til mund, når han var påvirket. Han havde således ingen erindring om hverken mine kraftige reaktioner på den terpentinbaserede linolie, der var blevet påført trægulvene på min arbejdsplads eller mine kraftige formaninger om, at hvis han absolut måtte behandle bordene med linolie, skulle det være med en REN linolie. Og med sin MCS var han uden tvivl under påvirkning i trælasthandelen, da han købte den forkerte linolie, og havde således ikke overskud til at læse den eksposition blev en af de store og gjorde mig skrækkelig syg. Og forværrede min MCS i den grad. Jeg havde nu store vejrtrækningsproblemer, var meget svimmel, havde bronkiale problemer, feber, hovedpine etc. Jeg kunne ikke være i køkkenet overhovedet. Kunne nu ikke længere være i nærheden af vor bil eller gå forbi selv parkerede biler uden at få et kraftigt bronkialt anfald. Jeg kunne ikke åbne vinduer mere uden at reagere på naboernes parfumer, når de tog bad. Mine små masker var intet bevendt. Efter råd fra MCS-patientforeningen bestilte jeg omgående 2 professionelle MCS-luftrensere en til soveværelset, hvor jeg siden hjemkomsten havde forskanset mig i, og en til køkkenet. Desuden en lille transportabel luftrenser til bilen. Jeg bestilte særlig forsegling til bordene, aluforseglingstape og alupapir i en store bred rulle, samt en særlig MCS-maske. Disse varer kom relativt hurtigt, og efter at bordene var blevet forseglet og luftrenseren kørte i døgndrift på fuld styrke i køkkenet, og jeg havde fået den anden ind i soveværelset, begyndte min tilstand at stabilisere sig noget, men min overfølsomhedstærskel højnedes overhovedet ikke. Der blev hele tiden flere ting i huset, jeg ikke kunne tåle. Og køre i bil blev et problem selv med PureNature-MCS-masken på. Når jeg gik tur i skoven, fik jeg nu problemer med vejrtrækningen. Blandt det, jeg ikke kunne tåle længere i vort hus, var computeren, printeren, fjernsynet, støvsugeren, vaskemaskinen, opvaskemaskinen, samt aviser og bøger. Jeg faldt i søvn foran computeren, blev dårlig ved printeren, fik smerter ved støvsugning og vejtrækningsproblemer. Jeg fik kraftige bronkiale anfald ved aviser og bøger. Fra nu af måtte Jens læse alt op for mig på afstand noget han den dag i dag må, også udenfor. For at få lidt afstand til alle problemerne blev vi enige om en lille ferie. Vi havde i alle vore år sammen siden 1989 været væk på ferie flere gange om året, noget vi levede højt på, og som gav os styrke til at klare hverdagen bagefter. Vi havde efter Murens fald i 1989 stort set alle år været i Østtyskland og ofte også i Polen og/eller Slovakiet. Jeg fandt ud af, at jeg bedre kunne sidde ved computeren ud på natten dengang vidste deklarationen hverken dér eller hjemme i huset. Så jeg har naturligvis for længst tillgivet ham

17 jeg ikke hvorfor og lige klare en times arbejde uden at falde i søvn; jeg havde min transportable luftrenser kørende samtidig. Under sådanne koncentrerede timer fandt jeg en feriebolig i Riesengebirge i Polen, tæt på både den østtyske og tjekkiske grænse, hvor ejeren havde indrettet en meget enkelt, spartansk møbleret lille lejlighed med vægt på gode bæredygtige materialer og med egen terrasse; den var naturligvis kun for ikke-rygere. Jeg bookede halvanden uges ferie dér. Jeg fandt også frem til et sted, vi undervejs til Riesengebirge kunne overnatte i: et tidligere kloster, hvor der var billeder af værelser med de rette materialer. Både rejsen ud og tilbage viste sig at være et helvede. Min MCS-maske og den transportable luftrenser var ikke nok, og skibsoverfarten begge veje, hvor jeg var nødt til at blive i bilen for at undgå mennesker og alt det andet for mig farlige på skibet, var en ekstremt ubehagelig oplevelse, hvor jeg havde svært ved at få luft i bilen af gode grunde også på grund af for lidt ilt. Den bookede overnatning på det tidligere kloster kunne slet ikke bruges MCS-mæssigt, og i stedet måtte vi sove i bilen, jeg med maske på, og med nedrullede vinduer, så vi frøs noget så forfærdeligt. Ferieboligen viste sig at være forfærdeligt parfumeret 10, især i badeværelset og soveværelset. Vi havde heldigvis min ene luftrenser med og også den lille transportable naturligvis. På en eller anden måde fik vi trods de store problemer på grund af min MCS mange gode oplevelser, ikke mindst oppe i bjergene. Få dage efter vor hjemkomst oprandt endelig dagen for min konsultation hos Vesterhauge på RH, som efter gennemgang af min anamnese og mine symtpomer ikke var i tvivl om, at jeg havde en svær MCS, som gjorde mig helt uarbejdsdygtig. Det ville han skrive noget om i sit notat. Skimmelsvamp kom vi slet ikke ind på, for vi anede dengang ikke noget herom. 10 Vi har siden gjort os den erfaring, at ferieboliger for ikke-rygere ofte kan være meget mere parfumerede end ferieboliger uden den restriktion. Forklaringen er simpel: Folk ryger i dem, ofte på toilettet/badeværelset og forsøger så at overdøve tobakslugten med parfumer/duftfriskere. Det var, hvad der var tilfældet også efter ejerens mening med især badeværelset. Undersøgelse for skimmelsvamp og min dramatiske forgiftning Jens bror var begyndt at tale om, at der kunne være skjult skimmelsvamp i huset. Og at det kunne måske forklare, hvorfor vi aldrig havde trivedes i det. Han påpegede desuden, at et underligt nedsunkent sted i køkkengulvet kunne pege i retning af, at der var skimmelsvamp under køkkengulvet. Så han foreslog sandsynligvis i slutningen af maj eller begyndelsen af juni - at løfte gulvbelægningen for at undersøge, hvordan det så ud nedenunder. Han ville have luftrenseren og emhætten på på højeste trin under forløbet og gøre det så hurtigt som muligt. Jeg forskansede mig i soveværelset. Han fandt en afskåret 1 kvadratmeter stor spånplade, som så ud, som om den var blevet sat ind og ikke hørte til resten af gulvet under gulvbelægningen. Han var ikke i tvivl om en kraftig skimmelsvampevækst. Jens anmeldte efterfølgende skaden hos vort forsikringsselskab. Jeg blev hundesyg. Det var ikke på nogen måde nok med de foranstaltninger, der var blevet taget. Jeg fik en række forgiftningssymptomer med bl.a. kraftig hovedpine, kraftige tryksmerter i hovedbunden, feber, opkastninger, ekko i mit hoved, tristhed, brændende smerter overalt, svimmelhed, lysfølsomhed, og jeg måtte ligge i seng i lang tid. Jeg havde ingen appetit. I den følgendende måned tabte jeg næsten 10 kg og blev ufrivilligt lige så slank, som jeg havde været tidligere. Men ud over disse fysiske lidelser var det værste, at intet bagefter denne dramatiske skimmesvampeeksposition blev det samme som før. Min MCS fik en ekstrem forværring sådan næsten overnight, således at jeg ikke længere kunne tåle NOGET SOM HELST i huset og heller ikke en række fødevarer, som jeg før denne eksposition havde kunnet tåle. Jeg reagerede på mit økologiske kød med noget, der bedst kan beskrives som slemme tømmermænd, hvor jeg kastede alt op og havde meget kraftig hovedpine. Det gentog sig med alt kød og fisk 11. Jeg kunne ikke længere tåle den lille radio i soveværelset på grund af det forfærdelige ekko i mit hoved, hvor også al tale fra både mig og Jens var ulideligt. Alt 11 Jeg har ikke siden kunnet tåle hverken kød eller fisk jeg reagerer stadig som dengang

18 i soveværelset kunne jeg ikke længere tåle. Alt i stuen kunne jeg ikke tåle. Ingen rum i hele huset kunne jeg tåle noget som helst i. Ligeså i bilen. Mit tøj kunne jeg ikke tåle. Det uparfumerede vaskepulver kunne jeg ikke tåle, vådt vasketøj vasket uden vaskepulver kunne jeg ikke tåle. Min uparfumerede hånd- og kropssæbe kunne jeg ikke tåle. De få bøger, der var totalt afdunstet, og som jeg før denne eksposition havde kunnet læse, kunne jeg ikke mere være i nærheden af overhovedet. 12 Haven kunne jeg ikke tåle, alle blomster gav mig astma-agtige anfald. Når Jens slog græs, fik jeg dramatiske astma-agtige anfald bare af det tøj, han havde haft på under græsslåningen. Livet var blevet et helvede, som jeg ikke kunne se, at jeg kunne komme opad. Vi var nu efterhånden kommet hen i juli måned, og jeg blev klar over, at jeg måtte væk fra huset. Så hurtigt som muligt, også fordi der skulle foretages flere undersøgelser med frigivelse af endnu flere giftige levende skimmelsvampe. Jens og jeg var naturligvis frygtelig kede af min forfærdelige MCS og af hele skimmelsvampesituationen, men følte os på den anden side også overbeviste om, at jeg kun ville behøve at være væk for nogle måneder, hvorunder også en afhjælpning af skimmelsvampeskaden under køkkengulvet ville blive udført. Nu gjaldt det først og fremmest om, at jeg kom væk hurtigst muligt, så at undersøgelser kunne foretages og afhjælpning af skaden gennemføres. Jeg fandt hurtigt ud af, at det at finde en for en så MCS-ramt person egnet bolig med så kort varsel, var meget svært, for ikke at sige umuligt - i Danmark. Derfor kontaktede jeg Silvia Müller på PureNature, som jeg også under min linolieforgiftning havde været i telefonisk kontakt 12 Siden har jeg ikke kunnet tåle nogen som helst af ALLE de materialetyper, der var i huset (fx. bøger; kloreret papir, maling ikke-økologisk maling, også urgammel maling på varmeapparater, træværk etc; lakker som maling; lime også urgamle som i bøger; el-kabler; tapeter; plastik; porcellæn; tekstiler kun det af mit tøj, der ikke var pesticide- eller på anden vis kemikaliebelastet, har jeg kunnet redde ved hjælp af et utal af vask med borax og en særlig mild uldshampoo fra PureNature, samt mange ozoniseringer og månedslang luften udenfor) og på og i bilen. Alle typer vaskemidler og kropssæber m.m. jeg havde kun anvendt uparfumerede vaskemidler og kropssæber og ditto hårshampoos i 25 år - jeg før denne forgiftning havde kunnet tåle, har jeg ikke siden kunnet være i nærheden af. Tandpasta ligeså, også økologiske (mine slimhinder i svælget hæver, det gør ondt i næsen, og det brænder i munden, jeg får vabler på læberne). I dag må jeg bruge et særligt pulver fra apoteket, som jeg kun tåler, når jeg ikke er belastet. Og en økologisk nylontandbørste. Tandstikkere, hvad enten af træ eller plast, får jeg samme type symptomer som ved tandpasta. Ligeså ved uvokset tandtråd. med. Hun fortalte mig bl.a. om en MCS-lejlighed i Schweiz og om en allergiker-lejlighed hos en MCS-ramt i Sinzig. Jeg overvejede meget MCSlejligheden i Schweiz, som lå paradisisk smukt højt oppe i bjergene i helt ren luft, og som jeg kunne få til en for kvaliteten taget i betragtning meget rimelig leje. Men at jeg alligevel valgte Sinzig, skyldtes for det første den væsentlig lavere leje, og at afstanden ned til den ikke var så lang. Samt at jeg fik et særdeles positivt indtryk af Petra Hintze, udlejeren. I begyndelsen af august kørte Jens mig så til Sinzig, der ligger ca. 30 km syd for Bonn, ud til Rhinen. Vi var begge sikre på, at jeg i løbet af en 4 måneders tid kunne vende tilbage til et sundt hus og selv være blevet meget raskere. Sådan kom det slet ikke til at gå. Jeg kom aldrig mere tilbage, og jeg skulle blive meget, meget, meget mere syg. Dortes historie som miljøflygtning siden sommeren 2005 Første bolig i eksil i Sinzig fra august 2005 til juni 2006 Jeg tilbragte 10 måneder i Sinzig i en utrolig hyggelig, velindrettet trestjernet allergiker-feriebolig hos et værtspar, hvor hun var MCS- og EHSramt og han var miljøingeniør i det lokale amt og privat havde et konsulentfirma med ydelser inden for skimmelsvampeanalyse og måling af stråling fra mobiltelefoni og rådgivning omkring beskyttelse mod den trådløse teknologi. Jeg kunne ikke være kommet til et bedre sted, bortset lige fra som det skulle vise sig nogle måneder inde i mit ophold dér at ferieboligen ikke var el-afskærmet. Fruen, Petra, som før sin sygdom havde været sygeplejerske hos en dr.med. homøopat, lærte mig, hvordan man bedst kan leve med sine miljøsygdomme med hensyn til mad, tøj, nikkelfrit køkkenudstyr, møbler og øvrig indretning, vaskemidler (hvordan jeg kunne forsøge at vaske skimmelsvamplugten og toksinerne ud af mit tøj), senere hvordan man kan beskytte sig mod stråling, hvis man har EHS, samt måske allervigtigst: hun lærte mig det homøopatiske

19 og kinesiologiske håndværk, som jeg også efter min fraflytning til stadighed har videreudbygget med intensiv rådgivning fra hende. De købte ind for mig hos en fantastisk økologisk bonde. Ja hun var der altid for mig, bekymrede sig altid om mig. Jeg var aldrig alene. Jeg havde ganske enkelt vundet i lotteriet med det sted; jeg får den dag i dag en stor klump i halsen, når jeg tænker på alt det, især hun men også han, Volkmar, gjorde for mig og stadig gør for mig og Jens! Jeg ville nok have boet der til leje den dag i dag, hvis ikke min EHS (som jeg dengang ikke anede eksistensen af) udviklede sig så forfærdelig dramatisk, netop i den lejlighed med de helt fantastiske naturomgivelser alt i cykelafstand fra lejligheden (jeg havde medbragt en god 10-gears cykel). De første måneder cyklede og vandrede jeg i de helt fantastiske omgivelser var ofte væk næsten hele dage ad gangen: langs Rhinen, ud ad nogle arme til Rhinen, der var meget frodige og spændende flora- og faunamæssigt, over Rhinen til den anden mere øde side med masser af spændende skov, ud til en gammel keltisk arkæologisk landsby ca. 400 meter oppe, ud over enge med masser af heste, får og køer. Jens var helt pjattet med de omgivelser, som også lå tæt på Eiffel-bjergene. Til alle sådanne ture, ja altid uden for min bolig bortset fra på min terrasse, bar jeg min blå 3M-maske. Kun steder, hvor der var kemikaliefrit sikkert, altså uden trafik, uden parkerede biler, uden motionerende mennesker, kunne jeg tage masken af, og selv da kun i tørre perioder; jeg var dengang stadig tæt på min skimmelsvampeforgiftning, og min tærskel over for skimmelsvamp i naturen var ekstremt lav. Men jeg vænnede mig til at færdes med den store maske på, fordi den gav mig en frihed til at bevæge mig og opleve natur, ny spændende og storslået natur. Dengang var jeg stadig i stand til at gå ind i helsekostbutikker og gå på økologisk marked i byer og landsbyer. Jeg kunne så handle lidt ind og få den oplevelse med. Det hele ændrede sig imidlertid dramatisk, da der ca. 4 måneder ind i mit ophold dér begyndte et vejarbejde, der varede helt til ca. slutningen af januar Dette vejarbejde bestod i, at en ufattelig stor boremaskine med en ufattelig kraftig motor borede i noget meget, meget hårdt metal fra nazitiden et x-antal meter under hovedvejen, som lå ca 40 meter i direkte fokus til min ferielejlighed 8-10 timer hver arbejdsdag og i perioder også om lørdagen et antal timer. Der skulle lægges fjernvarmerør ned, men først skulle man have fjernet de meget store massive mængder af dette hårde metal. Det er en kendt sag, at en så vedvarende og kraftig infralyd som den fra en så kraftig motor som denne og de rystelser, boringen afstedkommer, kan påvirke et skadet nerve- og centralnervesystem. 13 Kun ganske kort tid inde i denne boringsfase begyndte jeg at få store problemer med min luftrenser, computer, min specialtelefon 14, med elektrisk lys, med radioen og dens højtaler, med komfuret, med køleskabet mm. Mine symptomer var mange og blev stadig flere og kraftigere. Jeg faldt om med telefonrøret i hånden og i søvn med røret ved siden af mig; eller, når reaktionen ikke var så voldsom, fik jeg store talevanskeligheder og sagde samme ord i en uendelighed som en ridse i en grammofonplade. Jeg blev svimmel og underlig af lyset. Hele kroppen brændte som helvedsild. Jeg fik kraftige smerter i muskler, led og knogler på grund boringen. Når jeg stod og lavede mad ved komfuret, gik jeg fuldstændigt som fastfrosset eller som en statue i stå i de mærkeligste positurer (har jeg fået at vide), eller jeg 13 At denne kraftige boring med dens kraftige infralyd skulle få så dramatiske konsekvenser for mig, skyldes uden tvivl den anamnese, jeg havde med i baggagen: Jeg havde i min sidste ansættelse på arbejdsmarkedet i ca. et par år været eksponeret til dagligt godt 8 timers boring fra tilsvarende kraftige motorer i forbindelse med to byggerier lige uden for mine kontorvinduer i den helt nye 20 etagers beton-og-glas bygning, jeg arbejdede i, nemlig fra bygningen af en metrostation og Skandinaviens største indkøbscenter Fields de føltes som overdimensionerede tandlægebor, meget ubehageligt. Jeg arbejdede på 9. sal i åbne kontorer med mobiltelefonnet i stedet for fastnet, hvor hver medarbejder havde sin mobiltelefon stående ved sin computerskærm til evig opladning, og hvor lufthavnen kun var få minutter fra højhuset med radar og en evig trafik af flyvemaskiner forbi højhuset. Da jeg startede i 2002 dér, var firmaet lige flyttet ind, og alle møbler var helt nye, lige så computere m.m. Få meter fra min arbejdsplads stod der en nogle år gammel printer, der aldrig blev renset, og som spyttede sider ud om ugen på kloreret papir og med masser af snavset toner og med en angiveligt kraftig emission af giftige brommerede flammhæmmere. Min computerarbejdsplads og printeren var de eneste i min afdeling, der ikke havde udsugning! I dag kan jeg ikke være i nærheden af et eneste stykke kloreret papir uden i værste fald at gå i chok, i bedste fald blot få et narkoleptisk anfald, se mere herom i appendiks i dr. Dohmens undersøgelsesresultat. 14 Denne kabel-specialtelefon udmærker sig ved, at den har en piezoskive i høredelen, som gør, at strålingen (pulserne) bliver reduceret til et absolut minimum; bliver strålingsbelastningen imidlertid for voldsom på grund af EHS en, så er selv den ikke længere god nok. Den er også lavet i et for MCS-patienter meget acceptabelt materiale; desværre bliver den ikke længere produceret

20 faldt i søvn stående. Jeg blev dårlig, når jeg hørte radio (en gammel monoradio uden bas); senere var blot den passive højtaler på grund af sine magnetiske felter nok til at gøre mig mærkeligt slap og også give mig hjertearytmi. Køleskabet var jeg nødt til at slukke, det smertede helt vildt i hele min lejlighed, når det var tændt. På grund af, at jeg ikke kunne tåle lyset mere, måtte jeg tage bad i et badværelse uden vindue i mørke; jeg kunne ikke længere bruge en hårtørrer eller have udsugningen i gang. Da jeg ikke kunne tåle stearinlys, fik jeg anskaffet allergivenlige erstatningslys fra PureNature. Når jeg sad ned, var der hele tiden vibrationer i hele min krop, der kunne gøre mig vanvittig. Der skulle ikke gå lang tid, før alle maskinerne oppe hos mit værtspar generede mig frygteligt 15. Jeg blev nødt til at gå væk, når Petra skulle bage brød eller på anden måde bruge ovnen; når hun støvsugede, måtte jeg væk, når hun strøg, måtte jeg væk; når hun maskinvaskede tøj eller opvask, måtte jeg væk; når hendes mand brugte sin printer og lignende i sit kontor på anden sal, fik jeg det meget dårligt. Værst var, at jeg ikke kunne bruge min luftrenser mere, og at jeg var nødt til at belemre min elskede værtinde Petra med i hvert eneste tilfælde af brug af de ovenfor omtalte maskiner at lave en forhåndsaftale, så jeg kunne nå at komme væk i tide (hvis jeg ikke kom væk i tide, gik jeg i bogstaveligste forstand totalt i stå, mistede styringen af mig selv og mine kræfter, trods smerter), og være væk i flere timer i næsten al slags vejr i en skov, som jeg med min skimmelsvampeskade ikke altid havde det godt i og derfor måtte bære min store maske i mange timer. Jeg kunne ikke længere cykle mine ture, fordi højspændingsledninger og stråling fra mobilmaster og mobiltelefonitrafikken omkring mig, samt motorer fra biler, både, flyvemaskiner (der lå en lufthavn kun 30 km væk) generede ganske forfærdeligt. Jeg kunne ikke længere sidde på nogen bænk uden at få de meget ubehagelige vibrationer og også smerter i hele kroppen. Alt var 15 Infralyd og magnetiske felter går igennem alle vægge, gulve og lofter, også gennem flere etager! Derfor kan en svær EHS-ramt ikke bo, endsige være i et hus, hvor andre mennesker arbejder og/eller bor. Man kan ikke beskytte sig mod infralyd og magnetiske felter ved hjælp af afskærmningsforanstaltninger. At hele den del af huset, dvs. stuen og første sal, hvor Petra og Volkmar boede, VAR afskærmet, hjalp mig lige fedt, lige som en afskærmning i min lejlighed heller ikke havde gjort en særlig stor forskel jo en forskel på den måde at forstå, at jeg med el-afskærmning i min ferielejlighed ville have haft mange gange mindre generel EHSbelastning. blevet forandret Jeg havde naturligvis været EHS-syg i forvejen, jeg vidste det bare ikke. Og i hvert fald blev denne boring en så kraftig eksposition, at min EHS blev forværret flere hundrede procent næsten overnight. Intet blev mere det samme lige som jeg havde kunnet sige om skimmelsvampeforgiftningen (se ovenfor): der var en uhyggelig tydelig før- og eftersituation. Det heldige er, hvis man kan tale om held her, at denne voldsomme infralyd-eksposition skete i en periode, hvor strålingsintensiteten var en brøkdel af, hvad den er i dag, og hvor min lejlighed også kun var meget lidt eksponeret; det kunne Volkmar, Petras mand, altid måle med sit professionelle udstyr, hvilket også gjorde, at han havde så svært ved i starten at forstå mine voldsomme reaktioner. Det er slet ikke til at tænke på, hvad en sådan boring i et strålingsintensivt område med flere UMTS-master tæt på og WiFi og WLAN ville have gjort ved mig. Så lidt heldig var jeg måske alligevel, når det kommer til stykket når nu det skulle være. Kampen for at få sygedagpenge Jeg kæmpede i næsten hele min periode i Sinzig en kamp mod min danske kommune for at få sygedagpenge. Kampen startede stort set allerede dag 1, efter at jeg havde forladt Danmark. Kommunen havde fået at vide årsagen til, at jeg var nødt til hurtigst muligt at forlade det kontaminerede hus, nemlig at der kort efter min bortrejse skulle foretages undersøgelse for skimmelsvamp i huset, hvilket ville indebære, at køkkengulvet skulle løftes op, og et uhyggeligt stort antal levende giftige skimmelsvampespor endnu en gang blive frigivet det havde jo kostet mig en dramatisk forgiftning og godt en måneds sygeleje efter første løft af køkkengulvet (se beskrivelsen af denne forgiftning ovenfor). Jeg havde før min afrejse en meget sød kvindelig sagsbehandler, som i telefonen i Danmark havde sagt, at jeg godt kunne regne med, fortsat at få udbetalt sygedagpenge, men så snart jeg var kommet til Sinzig, blev denne mod mit ønske erstattet af en mandlig sagsbehandler, der også havde chefstatus. Det første, han gjorde, var at stoppe sygedagpengeudbetalingen. Han gjorde i det hele

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom.

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom. Vi er et lokalt politisk parti, som hedder Fredericia Udvikling. Vi har igennem længere tid undret os meget over, at Fredericia har; flere unge med misbrugsproblemer flere kriminelle unge flere unge som

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 205 Offentligt 1 RØG FRA HUS TIL HUS GENER FRA BRÆNDERØG - generel viden og cases PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede Mai Nielsen 14-12-2014 Jeg fortæller min historie, for at andre

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

tætpåkræft Ingen hjælp til patienter med hjernekræft side 4-8 Mænd kan også få brystkræft side 10 Jeg var ung og usårlig troede jeg side 27

tætpåkræft Ingen hjælp til patienter med hjernekræft side 4-8 Mænd kan også få brystkræft side 10 Jeg var ung og usårlig troede jeg side 27 Nr. 3 September 2006 4. årgang Kræftens Bekæmpelse tætpåkræft Ingen hjælp til patienter med hjernekræft side 4-8 Mænd kan også få brystkræft side 10 Jeg var ung og usårlig troede jeg side 27 Indhold Hjernekræft

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011 MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst Mai Nielsen 11-01-2011 Jeg fortæller min historie, for at andre kan høste erfaringer fra mit sygdomsforløb

Læs mere

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr.

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr. efterår 2010 nr.3 årgang 12 Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark Sommerlejr 2010 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Vi lejere TEMA: SVAMPEN STJAL FAMILIENS LIV

Vi lejere TEMA: SVAMPEN STJAL FAMILIENS LIV LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 2 MAJ 2006 Vi lejere TEMA: SVAMPEN STJAL FAMILIENS LIV ÅRETS VÆRSTE UDLEJER NY BOLIGFIDUS SØGES STOPPET TUSINDVIS AF KR. AT SPARE VED FRAFLYTNING www. lejerneslo.dk HUN FÅR

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere