MCS * historier. MCS-ramte er de menneskelige kanariefugle i det 21. århundredes kulmine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MCS * historier. MCS-ramte er de menneskelige kanariefugle i det 21. århundredes kulmine"

Transkript

1 MCS * historier MCS-ramte er de menneskelige kanariefugle i det 21. århundredes kulmine Kanariefugle blev tidligere i England helt frem til brugt som et advarselssystem i kulminer. Toksiske gasser så som kulilte og metan ville slå kanariefuglen ihjel, inden de nåede koncentrationer, som ville påvirke mine arbejderne. Redigeret af Anne-Marie Monrath Patientforeningen MCS-Danmark * MCS = Multiple Chemical Sensitivity = mangeartet kemikalie-overfølsomhed

2 Indledning

3 Kære modtagere. Jeg hedder Anne-Marie Monrath, jeg er socialrådgiver og tilknyttet patientforeningen MCS- Danmark. Jeg er meget glad for at kunne sende disse historier til alle jer som modtager dem. Historierne handler om danske MCS ramtes vilkår i Danmark og i udlandet, og flere af dem handler også om EHS, der ofte ses som en slags følgesygdom til MCS. (MCS: Multiple Chemical Sensitivity; på dansk: mangeartet kemisk overfølsomhed; se bilag, forskning) (EHS: Electro Hyper Sensitivity; se bilag, forskning). For mere information besøg: Jeg blev opfordret til at samle flere historier i forbindelse med min sidste henvendelse til Folke tinget (i forbindelse med Marianne Aagaards brev). Det har været en spændende proces; tak til alle bidragydere - det er vigtigt, at vi deler vore historier med andre i et forsøg på at ændre vilkårene for os og for andre handicappede. Jeg vil minde om, at alle der har skrevet deres historie, er syge; historierne fremstår, som de er, skrevet af deltagerne. Alle bidragydere i denne henvendelse er anonyme; undertegnede er bekendt med deltagernes identitet og kan evt. formidle kontakt. Mange har ikke haft overskud til at være med - det handler fx om syge, der har været boligløse i flere år, og som virkelig har svært ved at få hjælp. En har fx været tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital pga. MCS; hun blev hjulpet ud igen af MCS-Danmark; MCS er ikke en psykisk sygdom, men en fysisk sygdom der skyldes miljøpåvirkninger (se bilag, forskning). Som det fremgår af historierne, oplever mange MCSere stor modstand i det sociale system, herunder ved sygemelding og sygedagpenge, afklaring i forhold til arbejdsmarkedet, pensionsansøgning, hjælpemidler samt i forhold til hjælp til bolig og merudgifter. Det er de sidste 2 punkter, denne henvendelse først og fremmest handler om. Det er meget vigtigt, at vi tages alvorligt i det sociale system - det har vi krav på ifølge FN s. handicap-konvention. Desværre er det ikke det, der er virkeligheden i mange kommuner. Vi har meget invaliderende sygdomme, der ikke mindst rammer os socialt. Det er svære sygdomme at leve med, både for de ramte og for de pårørende. Vore lidelser er kroniske og kendetegnes ved i langt de fleste tilfælde at forværres med tiden, da den eneste behandling, der virker, er at holde sig fra provokationer, og dette er nærmest umuligt, hvis vi ikke hjælpes. Noget af det, vi rammes mest på udover helbred, isolation og økonomi, er vore boliger - mange af os tåler ikke de boliger, vi bor i, og uhensigtsmæssige boliger og uhensigtsmæssig beliggenhed af boliger vil i høj grad påvirke udviklingen og bevirke en forværring af MCS og EHS. Min store inspiration til dette projekt er bl.a. Marianne Aagaards sag (hendes brev/historie er vedlagt). Marianne har nu på 3. år boet i en uopvarmet campingvogn hun ikke tåler, foran det hus hun heller ikke tåler (som hendes søster har købt til hende og som Marianne lejer af søsteren). For 1½ år siden henvendte Marianne sig til Horsens kommune og bad om hjælp til en bolig, hun vil kunne tåle at bo i. Der er ikke sket meget i den tid. Det mest effektive er, at Marianne blev bevilget 5000 kr. til varmt tøj og en sovepose. Kommunen har indvilget i at istandsætte et lejet hus til Marianne efter servicelovens 116, stk. 1, så hun kan tåle det. Desværre har det vist sig meget svært at finde et egnet hus, som også er muligt at istandsætte, og som har en egnet beliggenhed. Da Marianne er førtidspensionist, kan hun ikke få hjælp efter servicelovens 116, stk.2. Fra serviceloven : Boligindretning 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk. 2. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen - 2 -

4 egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter 96. Horsens kommune bad Henrik Dam Christensen (S) om hjælp, angiveligt fordi de ønskede at hjælpe Marianne; han stillede spørgsmål til daværende socialminister Karen Elleman Jensen, som svarede med et brev til Horsens kommune med 2 mulige måder at hjælpe Marianne på, (se bilag: Brev til Horsens kommune). Horsens kommune har nu taget stilling til de muligheder, der er nævnt i brevet, og de giver Marianne afslag på baggrund af kommunens serviceniveau. Ifølge brevet fra socialministeren er det tydeligt, at denne mener, at Marianne kan hjælpes efter de nævnte muligheder; det samme har DUHK (Den uvildige konsulentordning på handicap området) givet udtryk for. Horsens kommunes tydelige hensyn til service niveauet er efter min opfattelse et lovbrud og en magtfordrejning i forhold til de mere grundlæggende saglige forvaltningsprincipper. Kan Horsens kommune nøjes med i deres begrundelse at henvise til deres nuværende serviceniveau og dermed give et afslag til Marianne Aagaard uden yderligere tilføjelser? Hvis mulighederne i socialministerens brev til Horsens kommune ikke kan bruges til at hjælpe handicappede, så står en masse handicappede førtidspensionister og folkepensionister altså uden hjælpemuligheder? Så Marianne er stadig ikke blevet hjulpet. Hun kan ikke tåle at bo i den kolde og usunde camping vogn endnu en vinter (camping vognen er fuld af skimmelsvamp), hendes helbred har taget voldsomt skade, og hun har fået varige frostskader. Denne vinter har som bekendt budt på 3 måneder med frost og sne, og det har været en næsten uoverskuelig udfordring for Marianne at komme igennem denne vinter. Hvor langt ud skal et menneske presses? Marianne står nu med kommunens tvivlsomme beslutning og ingen hjælp i syne. Hvis hun skal kunne tåle at flytte ind i en ny bolig til efteråret, skal byggeriet begynde nu! Det skal planlægges, bygges (sommerferien kommer), og bagefter skal huset afgasse kemi i flere måneder, før Marianne kan gøre sig håb om at kunne tåle huset. Derfor haster det for Marianne, men Horsens kommune driver bare politik og udøver ikke socialpolitik! Mariannes familie har nu besluttet at bygge et anneks til det hus, Marianne lejer af søsteren (og som hun ikke tåler), et lille hus bygget med de materialer Marianne ved, hun kan tåle. Dette gør de, fordi de frygter, hvad der vil ske med Marianne, hvis hun ikke får den hjælp, hun helt klart og indlysende skal have og har ret til. Vi må så håbe, at Horsens kommune holder ord og betaler den del af byggeriet, som vil være en merudgift i forhold til byggeriet af et almindeligt hus, samt indvendig indretning (den lovede istandsættelse af et lejet hus). Denne hjælp kan ydes efter Servicelovens 116 stk.1. Man må sige, at der i Horsens kommune er tale om brugerbetaling, når familien til en voksen handicappet borger må betale for det, borgeren reelt har ret til at få dækket af det offentlige. Vi har brug for faste og klare regler på dette område. Førtidspensionister bør ligestilles med alle andre handicappede. Ifølge nedenstående svar fra socialminister Benedikte Kiær sker der helt klart en forskelsbehandling mellem førtidspensionister og andre handicappede; det er der ingen gode argumenter for! Vi peger på en ændring af loven, således at også førtidspensionister får ret til hjælp efter service lovens 116 stk. 2. aspx?/samling/20091/almdel/sou/spm/373/ svar/707077/830962/index.htm Med indførelsen af serviceloven i 1998 er den historiske sondring mellem personer, som modtager social pension, og øvrige persongrupper som - 3 -

5 altovervejende hovedregel blevet ophævet. Det betyder, at alle persongrupper som udgangspunkt får tildelt handicapkompenserende hjælp efter servicelovens bestemmelser. En af undtagelserne hertil er dog, jf. ovenfor, reglen i servicelovens 116 om, at personer, der modtager social pension, ikke kan modtage hjælp til boligskift, medmindre de samtidig har en BPA. Det er åbenbart, at den eneste grund til denne rest af forskelsbehandling, er begrundet i en historisk sondring mellem borgere, der modtager social pension, og borgere, der ikke modtager social pension. Dette er helt tydeligt en urimelig forskelsbehandling af mennesker på social pension. En gruppe, jeg synes, er glemt, er folkepensionister: Hvilken hjælp kan samfundet tilbyde denne gruppe? Man stopper ikke med at blive syg og have særlige behov, bare fordi man passere 65 år. Når handicappede mennesker har brug for avancerede boligløsninger, får de også høje bolig udgifter (samt andre merudgifter), og her kommer servicelovens 100 ind i billedet. Selvom MCS (overfølsomhed) er et af fokusområderne vedr. 100 (se bilag, fokusområder s.28), så har mange af os virkeligt svært ved at få hjælp efter 100. Derfor har jeg valgt, at mit bidrag til denne samling historier skal være min anke over afslaget på hjælp efter servicelovens 100. Der er også grobund for andre overvejelser omkring lovgivningen i historierne. Det er historier, der vil efterlade dybe spor hos læseren. For eksempel er C.s historie gribende og rørende; man tror, det er løgn, at et ungt menneske kan blive behandlet sådan i psykiatrien i Danmark (nogle læger ser MCS som en psykiatrisk lidelse, hvilket den internationale forskning generelt taler imod, og i Tyskland er det pr. 1 marts 2010 blevet ulovligt at diag nostisere MCS som psykiatrisk lidelse, se bilag). Denne unge kvinde kan ikke få hjælp, og hun burde få førtidspension og ikke mindst en erstatning, men så nemt er det ikke. Hendes bolig situation er håbløs. Det er deltagernes boligsituationer generelt. Pernilles og Tias historier handler også om børn, der ikke hjælpes væk fra usunde boliger; (skimmel svamp) der er ingen hjælp at hente i kommunerne, selvom der ifølge loven skal være det (se bilag, brev til borgmesterne vedr. skimmelsvamp). Louise fik MCS i en ung alder og har været boligløs i 5 år. Hun bor midlertidig i et totalt MCS-uegnet sommerhus og har set på mere end 200 lejeboliger; ingen af dem har været egnede enten pga beliggenhed eller husets forfatning. Ingerli er folkepensionist og står uden noget sted at bo, flere kommuner har afvist at hjælpe hende. Gry og Henny har brug for og ret til hjælp, de afvises også - Henny ved afslag og Gry ved skranken. Winnies sag er håbløs, og hun har utroligt svært ved at få hjælp. Det sidste, der er sket, er at hun for 3. gang oplever et afslag i ankesystemt, der begrundes sådan: der er ikke dokumentation for, at du med din lidelse MCS har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er helt forkert. Winnies lægepapirer er helt klare, hvad dette angår; hun bakkes helt op af lægerne. Winnie er meget syg, og hun bor helt uhensigtmæssigt i forhold til hendes svære MCS. Der må være regler for, hvor svag en argumentation man kan tillade sig at bruge ved et afslag på hjælp til syge mennesker i ankesystemet. Ingen MCSere og EHSere bør bo i lejlighed og rækkehuse, og det ses også tydeligt i historierne. Eva fra Bornholm er tæt på at tage sit eget liv og har ikke kræfter til en kamp med kommunen; hun fik sidste år at vide, at de ikke kunne hjælpe hende. Det kan simpelthen ikke passe. Det går igen i flere historier, at kommuner afviser syge mennesker allerede ved skranken. Skimmelsvamp er et gennemgåede problem i mange historier. Mange har fået MCS efter udsættelse for skimmelsvamp i bolig eller erhvervslokaler. Skimmelsvamp er en bombe under danskernes sundhed, men der er jo regler for, hvad kommunerne skal foretage sig ved henvendelser fra borgere, der er udsat for skimmelsvamp. Reglerne overholdes bare ikke (se bilag, brev til - 4 -

6 borgmestrerne vedr. skimmelsvamp). Ifølge brevet til borgmestrene vedr. skimmelsvamp skal kommunerne hjælpe, men det gør de ikke. Tænk hvis Dorte havde fået hjælp med det samme? Og alle de andre i disse historier. Evas historie er en slem omgang at læse; hun har ét rum, hun kan tåle at være i, et rum uden lys, og hun har fået afslag på hjælp til at afskærme sit hus. Løsningen i hendes sag bør være hjælp til anden bolig efter servicelovens 116 stk.2., hvis denne ændres. At søge efter de nævnte muligheder i Socialministerens brev til Horsens kommune er en stor opgave for et meget sygt menneske, og den manglede ankemulighed gør det håbløst. At søge hjælp i en kommune kræver et godt helbred, en stærk psyke og viden omkring regler og love. Dortes historie burde læses af alle, af alle MCSere og EHSere, og af alle der arbejder med de her problemområder. Hvad skal et menneske gøre der ikke kan bo i Danmark pga. sygdom? Der er ingen hjælp at hente. Jens, Dortes kæreste siden 1989, har svært ved at få førtidspension; hans sygedagpengesag er en gyser. Men hvad med Dorte? Hun burde ikke opholde sig helt alene i Tyskland. Når man har læst hendes historie, håber jeg, at man forstår, hvor vigtigt det er at forebygge MCS. Dorte er ofte i direkte livsfare pga. sine symptomer. Kan Dorte få hjælp til at komme hjem til Danmark og bo? Det er det, hun allerhelst vil. Her skal der hjælp til at finde et sted som ligger langt fra naboer, konventionelt landbrug, industri, trafik, mobilmaster, højspændingsmaster og vindmøller. Og der skal et hus til, som skal bygges helt efter hendes anvisninger, hun ved nu præcist, hvad hun kan og ikke kan tåle. der arbejder med farlige kemiske stoffer. Mange MCSere kan slet ikke færdes uden maske på. Den er livsvigtig for mange. Der er ingen undersøgelser omkring, hvor mange med MCS, EHS m.m. der forsøger eller fuldbyrder selvmord, men jeg tror der er tale om mange. Mennesker der ikke kan få hjælp til at finde ud af, hvad de fejler; lægerne tror måske, at de er psykisk syge, eller de får at vide, at det er der ingenting der hedder (det ved jeg, at mange af os har fået at vide), og så giver de op. De heldige af os er de, der finder frem til patient foreningerne, og som er stærke i forvejen. Jeg takker for jeres tid og jeres interesse. Med venlig hilsen Anne-Marie Monrath Socialrådgiver April 2010 Mange af os har ankesager, nogen af sagerne er 9 måneder gamle, og der er endnu ikke faldet en afgørelse. Det er længe at vente, når man har så store problemer. Og kan vi forvente andet end et nej pga. uvidenhed omkring vores sygdom? Vedr. bevilling af masker ligger der en principafgørelse, som bygger på et spinkelt grundlag, og som skader mange MCSeres sager. Masker hjælper os, som de også hjælper håndværkere - 5 -

7 Indhold Kroniske neurotoksiske syndromer - definition... side 7 Marianne... side 8 skimmelsvamp - meget svær MCS boligløs: bor i uopvarmet campingvogn på 3. år, frostskader efter hver af de sidste to vintre stort set ingen hjælp fra kommune Dorte & Jens... side 11 skimmelsvamp - Dorte livstruende MCS og ekstremt svær EHS - Jens svær MCS og ME/CFS ufrivilligt adskilte på 5. år - Dorte reelt boligløs: bor alene i Tyskland (tysk specialist udtalt, ikke forsvarligt at hun bor alene); ingen hjælp fra Danmark; afslag på hjælp til egnet bolig i Danmark - Jens boligløs: bor på et 10m 2 lille totalt MCSuegnet værelse hos sine forældre i Danmark - grov sagsbehandling fra Jens kommune, uden indtægt; Dortes pension skal dække dobbelt husholdning; Dorte har udgifter på over 2000 kr./md. til livsnødvendige masker og ilt Anne-Marie... side 32 svær MCS anke over afslag på hjælp efter servicelovens 100 Ingerli... side 38 skimmelsvamp - svær MCS folkepensionist - boligløs - afslag fra flere kommuner om hjælp til egnet ældrebolig - bor midlertidigt i sommerhus C.... side 41 svær MCS - årevis fejlbehandlet i psykiatrien meget ung - reelt boligløs - grotesk svigt fra det offentlige - dybt ulykkelig historie - lang kamp for førtidspension, stadig ikke afsluttet Eva B.... side 57 skimmelsvamp - svær MCS og EHS - selvmordstruet reelt boligløs pga. uegnet bolig med skimmelsvamp Winnie... side 60 svær MCS - FMS - ME/CFS uegnet MCS-bolig - ingen hjælp og afslag på nødvendige hjælpemidler Louise... side 68 meget svær MCS - Rentolin-offer meget ung - boligløs: bor i MCS-uegnet sommerhus - svigt fra det offentlige Eva T.... side 72 skimmelsvamp - svær MCS og meget svær EHS reelt boligløs: bor i Faradays bur på grund af ekstrem strålingsbelastning - afslag på hjælp efter servicelovens 116, stk.1 - en grotesk og tragisk historie Henny... side 78 skimmelsvamp - angiveligt MCS - 3 blodpropper i hjertet - svær slidgigt i alle led usund bolig - kommunesvigt Tia... side 83 skimmelsvamp - svær MCS familie med 3 børn reelt boligløse: syge af skimmelsvampebefængt bolig - kommunesvigt: kun anvisning af akutbolig uden hensyntagen til særlige behov Pernille... side 85 skimmelsvamp - svær MCS og EHS familie med 1 barn - meget usund bolig - ingen hjælp fra kommune - lang kamp for førtidspension, stadig ikke afsluttet Gry... side 91 skimmelsvamp - svær forgiftning efter utøjsbekæmpelse - svær MCS reelt boligløs - afvist ved skranken Referencer... side 98

8 Kroniske neurotoksiske syndromer Kroniske neurotoksiske syndromer kan opstå efter lang tids vedvarende påvirkning fra nervegiftige (= neurotoksiske) substanser. Hyppigt anvendte neurotoksiske substanser er f.eks. organiske opløsningsmidler, træbeskyttelses midler, imprægneringsmidler, pesticider og andre biocider. Også mange tungmetaller så som bly, kadmium og kviksølv er neuro toksiske. Lidelserne har navne som f.eks. Træbeskyttelsessyndromet (biocider), Malersyndromet (opløsningsmidler), Organisk psykosesyndrom (opløsningsmidler) eller Mad Hatters Disease (kviksølv). Også skimmelsvampe, som vokser i indeklima, kan ofte udløse neurotoksiske toksiner. Symptomerne ved et kronisk neurotoksisk syndrom adskiller sig tydeligt fra dem, man ser ved en akut forgiftning. Mens der efter en akut forgiftning ofte optræder meget specifikke symptomer med specifikke biologiske forandringer, ja så kommer et kronisk syndrom snarere snigende med uspecifikke symptomer. Ofte optræder der koncentrationsproblemer, træthed, udmattelse, hovedpiner, svimmelhed og et fald i den almene præstationsevne. Årsagerne til sådanne symptmer kan være forskellige, hvilket betyder, at de neurotoksiske substansers kroniske indvirkning ofte ikke eller meget sent i forløbet erkendes. I de indledende faser er lidelsen efter ophør af eksposition (= belastningen) fuldstændigt reversibel og kan behandles uden de store problemer. Hvis derimod symptomer og ekspositionen fortsætter længe, så er der risiko for, at der udvikles kroniske og næsten ubehandlelige lidelsesbilleder så som MCS/Multiple Chemical Sensitivity, udmattelsessyndromer og smertesyndromer. Hvis det drejer sig om langvarige kraftigere ekspositioner, kan der også optræde organiske skader i nervesystemet. Oversat af Dorte fra tysk Chronische neurotoxische Syndrome: Kommentar af Dorte Denne definition af kroniske neurotoksiske syndromer er at finde på hjemmesiden for Tysklands eneste officielle og af de tyske sygekasser anerkendte MCS-diagnosticerings- og behandlingssted, nemlig det miljømedicinske afsnit af Specialsygehuset i Bredstedt (i nærheden af Husum, tæt på den tysk-danske grænse). Altså ikke noget sekterisk sted, men det sted, hvortil et meget stort antal miljøsyge mennesker bliver henvist af tyske speciallæger, og hvis ophold, der kan vare op til flere måneder, betales af de tyske sygekasser (Danmark havde også tidligere sygekasser). Her bliver de miljøsyge diagnosticeret ved hjælp af en større pakke laboratorieanalyser bl.a. af skimmelsvamp, tungmetaller, forskellige kemikalier, epstein-barr, borrelia, vitaminmangel -, og der bliver optaget journal over miljøpatienternes sygehistorie og symptomer. Under sygehistorie hører en omfattende gennemgang af deres bolig og arbejdsplads alt sammen set ud fra en miljømæssig vinkel og med ovenstående definition i baghovedet. Det er ikke kun i Bredstedt og blandt tyske miljømedicinere, at MCS er anerkendt som en kronisk neurotoksisk lidelse. Også amerikanske miljømedicinere, heriblandt neurologer og toksikologer, definerer MCS som en kronisk neurotoksisk lidelse. Den internationalt kendte amerikanske toksikolog, professor emeritus Martin L. Pall, som i mange år har forsket i bl.a. MCS, fik i 2009 optaget en større artikel om MCS i det prestigefyldte referenceværk for toksikologer General and Applied Toxicology, 3rd edition. For at undgå tilbagevendende forgiftningssymptomer er det vigtigt, at de MCS-ramte befinder sig i arbejds- og boligmiljøer, der er så fri for toksiske substanser som muligt. Uden for sådanne beskyttede zoner er de MCS-ramte alt efter sværhedsgrad nødt til at beskytte sig med åndedrætsværn

9 Marianne

10 Mit navn er Marianne, jeg er 56 år gammel og uddannet cand.mag. Jeg skriver dette brev, fordi jeg gerne vil gøre opmærksom på min situation og andre, der er i lignende situation. Jeg er så overfølsom overfor kemikalier og parfume, at jeg ikke kan tåle at være i mit eget hjem - eller venners eller familiemedlemmers hjem. Jeg bor i en uopvarmet campingvogn med åbne vinduer, året rundt i al slags vejr. Det har nu stået på i flere år. Duft- og kemikalieoverfølsomhed - også kaldet MCS (multible chemical sensitivity) - er sådan, at overfølsomheden hele tiden forværres, når man udsættes for dufte og kemikalier, man ikke tåler. Så det kan let blive en ond cirkel. Symptomerne er bl.a. åndedrætsbesvær, muskelog ledsmerter, vanskeligheder med koncentrationen og hukommelsesbesvær. Det kan vare i dagevis, selv med små og korte påvirkninger af dufte og kemikalier. Det startede for 7 år siden i Jeg har i det meste af mit arbejdsliv undervist i tegning og maling, og jeg har også selv malet og udstillet. Jeg ville så gerne undervise udviklingshæmmede i billedkunst, og var netop i gang med en efteruddannelse som billedpædagog, da jeg begyndte at blive syg. Det startede med, at jeg blev meget dårlig på seminariet. Jeg kunne ikke tåle en masse dufte: parfume, skyllemidler, malematerialer o.a. Det lykkedes mig alligevel at gennemføre uddannelsen. I begyndelsen troede jeg, at det ville gå over - jeg havde aldrig hørt om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Men det gik ikke over, det blev tværtimod værre. Jeg måtte langsomt se i øjnene, at jeg ikke kunne være på steder, hvor der var andre mennesker - og jeg derfor ikke kunne fortsætte med at undervise. Det endte med, at jeg henvendte mig til min kommune og bad om hjælp. En lang proces gik i gang, og endte med en førtidspension i Overfølsomheden tiltog, og efter nogle år kunne jeg heller ikke tåle at bo, hvor jeg boede - et lille hus midt i en landsby. Dufte, røg og bilos fra omgivelserne gjorde, at jeg måtte flytte i marts Jeg havde fået tilbudt at leje et hus midlertidigt, uden tætte naboer og trafik. Efter et par dage begyndte jeg at reagere på materialerne i huset, og jeg måtte igen flytte. Så købte jeg den campingvogn, hvor jeg stadig bor. Herfra søgte jeg egnet bolig - og troede, at jeg havde fundet det rigtige i efteråret Min søster købte det hus, jeg havde fundet, som jeg så kunne leje af hende. Men her viste det sig, at jeg heller ikke kunne være dér på grund af uforudsete forhold. Så gik jeg igen systematisk i gang med at undersøge, hvilke byggematerialer jeg tåler. Det ved jeg nu, og jeg kender tre steder, hvor jeg kan tåle at opholde mig, men der er desværre ikke mulighed for at bo dér midlertidigt. Jeg begyndte også igen at søge bolig til leje/køb. Men jeg har et problem: jeg kan ikke finde et egnet sted til leje, og hvis jeg finder ét, der er til salg, kan jeg ikke købe det, før end min søsters hus er solgt, for vi har ikke råd til at eje to huse på en gang. Og jeg kan ikke sælge min søsters hus, før jeg har fundet et andet - for jeg har brug for en base, og jeg kender ingen steder, hvor jeg kan bo midlertidigt, og hvor jeg kan tåle at være. Grunden til, at det er så svært at finde et egnet hus, er, at jeg skal bo langt fra naboer og trafikeret vej. Huset skal være af mursten uden kælder, så der kan indrettes klinkegulv med gulvvarme (tåler ikke træ, laminat, parket o.a.). Væggene skal være pudsede, lofterne det samme eller af gips. Det er det væsentligste. I efteråret 2008 henvendte jeg mig så igen til kommunen for at høre, om de havde mulighed for at hjælpe. Endnu en lang proces gik i gang, hvor jeg bl.a. flere gange har haft besøg fra kommunen, der undersøgte om mit hus kunne gøres egnet. Det var ikke muligt. I sommeren 2009 fik jeg så at vide, at kommunen ikke kan ikke hjælpe mig med en anden bolig, fordi jeg er førtidspensionist. Hvis jeg finder en egnet lejebolig, vil de kunne hjælpe mig med at sætte den i stand, så jeg kan være der. Så kontaktede jeg Den Uvildige Konsulentordning på Handikapområdet (DUKH) for at høre, om de kunne se nogle muligheder for at skaffe egnet bolig. De henviste bl.a. til en skrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af til en kommune. Heraf fremgår, at en kommune har mulighed for at erhverve fast ejendom med henblik på at varetage kommunale opgaver. I skrivelsen drejede det sig om boliger til flygtninge

11 Jeg har gjort min kommune opmærksom på den mulighed - uden resultat. Hvis kommunen køber et hus, som jeg kan leje, har min søster tilbudt at købe det, når det hus, jeg lejer af hende, er solgt. Det tilbud har min kommune ikke svaret på. Jeg har så bedt kommunen om økonomisk støtte til at sætte annoncer i lokale aviser. Det blev bevilget i september i år, men bevillingen blev allerede trukket tilbage i oktober. Jeg har fået tre forskellige begrundelser. Desværre fandt jeg ikke et egnet hus i perioden. Så jeg er ikke kommet videre, siden jeg bad om hjælp sidste år. Jeg vil godt fortælle lidt om dagligdagen med MCS. Jeg bor som sagt i en gammel uopvarmet campingvogn. Gammel, fordi den så ikke lugter så meget, uopvarmet, fordi vinduerne skal stå åbne - der er skimmelsvamp, og materialerne lugter stadig. Jeg kan ikke være i den om sommeren, når solen skinner. Jeg har ledt efter en anden campingvogn, men ikke fundet en, da alle campingvogne indeholder materialer, jeg ikke tåler. Huset, jeg har lejet, bruger jeg dagligt, men jeg skal have en maske med dobbelt kulfilter på (3M4277). Mit sengetøj og madras tørres i huset, jeg bruger vaskefaciliteter, henter vand og får strøm. Maden laver jeg i en faldefærdig garage af træ, hvor der er råd og svamp. Når det regner, står, jeg i mudder. Her kan jeg så nogenlunde være uden maske, undtagen når det er varmt om sommeren. Sidste vinter gik jeg 3-5 timer dagligt for at holde varmen, men jeg fik alligevel forfrysninger i nogle tæer, som efterfølgende er blevet opereret. I år har jeg fået hjælp til ekstra varmt tøj og en sovepose, jeg kan sidde i dagtimerne med 2-3 varmedunke i. Jeg kan ikke køre med offentlige transportmidler. Jeg cykler eller kører i bil med maske på. Jeg kan heller ikke læse aviser, de fleste bøger skal pakkes ind og læses med et stykke glas over siderne, jeg kan ikke se TV. MCS har også haft store sociale konsekvenser. Jeg kan ikke besøge familiemedlemmer, venner, gå på udstillinger, i biografen oa. Og jeg kan heller ikke invitere folk på besøg, fordi jeg ikke har et hjem. Det betyder f.eks. at jeg igen skal holde jul alene i campingvognen. Jeg er næsten fuldstændig afskåret fra samvær med andre mennesker. Jeg går tur med en ven hver måned i et par timer. Jeg kan heldigvis tale i telefon - den er livlinen til mit sociale liv. Jeg har ikke ord for, hvor vanskelligt det er at leve så isoleret og kummerligt. Nogle gange føler jeg, jeg går fuldstændig i stykker. Jeg er meget labil i perioder, især når jeg er meget påvirket af dufte og kemikalier. Sidste år fik jeg føleforstyrrelser i hele venstre side af kroppen. Jeg blev indlagt på hospital, men kunne ikke tåle at være der. Det skyldes mest de ansattes dufte. Bar maske hele tiden - man må ellers kun have den på i 3 timer - og fik heldigvis lov at sove hjemme. Det ville være skønt med en duftpolitik på sygehuse, så også mennesker med MCS kan tåle at blive indlagt. Det meste af min energi går med overlevelse: lave mad, holde mig selv og mit tøj tørt og rent, sove, købe ind - hele tiden at huske maske. Masken beskyttede mig fuldstændig indtil for 2-3 år siden. Nu reagerer jeg selv på de små mængder af dufte og kemikalier, der kommer igennem kulfilteret. Men den hjælper alligevel så meget, at jeg kan klare mig selv. Den er et uundværligt hjælpemiddel, og jeg er lykkelig for, at jeg får støtte til den. Mit liv nu er en fuldstændig død fra alt, hvad jeg tidligere havde: et hjem, et arbejde, et socialt liv. Intet af det har jeg mere, jeg kan gå ture, høre radio og lydbøger, tale i telefon. Jeg er godt klar over, at lovgivning ikke kan gøre mig rask, men lovgivning kan hjælpe mig til at få en bolig, jeg kan tåle at være i - og det vil forbedre mit helbred: når kroppen ikke er i konstant reaktion, sænkes reaktionstærsklen ikke, ja, til tider hæves den. Med venlig hilsen Marianne (patientforening) -

12 Dorte og Jens

13 Indledning Jeg hedder Dorte og bor p.t. som eneste lejer i et rummeligt økologisk hus i Sydbayern. 1 Her har jeg boet siden januar Mit livs kærlighed, Jens, som jeg har dannet par med siden 1989, bor i Danmark på Vestsjælland i et 10 m 2 lille værelse hos sine forældre på over 90 år. Her har han boet siden Vi ville gerne være sammen; det kan vi imidlertid ikke og har ikke kunnet siden Det vil sige, vi er nu ufrivilligt adskilt på 5. år! At jeg bor her i Sydbayern helt alene og adskilt fra den mand, som jeg har været uadskillelig med fra 1989 til 2005, skyldes en katastrofal skimmelsvampeskade og de svære sygdomme, som denne har medført, nemlig for mig MCS og EHS og for Jens MCS og CFS 2. At jeg bor til fremleje (for 3 år) i et rummeligt økologisk hus i Sydbayern og ikke i Danmark / tættere på Danmark, skyldes, at Danmark ikke har kunnet stille en for mig - med stadig sværere MCS og EHS - egnet bolig i et egnet boligområde til rådighed. Jeg er ikke ene om at være i den situation på MCS-scenen i Danmark, men vist nok den eneste, der har måttet gå i udenlandsk eksil. Jeg har boet i Tyskland i 3 forskellige boliger, siden jeg i sommeren 2005 i hast måtte forlade den skimmelsvampe-kontaminerede bolig. Selvom jeg er her på grund af sygdom, og fordi vort hus i Danmark er svært kontamineret, betragtes jeg af Sikringsstyrelsen og andre danske myndigheder som udlandsdansker, hvilket betyder, at jeg - trods skattebetaling til den kommune, jeg sidst boede i, nemlig den, som vort kontaminerede hus befinder sig i - ikke kan få nogen form for supplerende offentlig hjælp fra Danmark. 3 Jeg henvises til de tyske sygekasser og myndigheder, og de er stort set ikke indstillede på at hjælpe mig slet ikke med de (dokumenterede) enormt store udgifter, jeg har til masker, ilt og luftrensere. 1 På tysk bruger man begrebet baubiologisch, dvs. bogstaveligt oversat byggebiologisk, hvilket indebærer et hus bygget med i hvert fald bæredygtige materialer og i den udstrækning, det er muligt, også med certificerede økologiske materialer (fx maling, tapeter, træ m.m.). 2 MCS = Multiple Chemical Sensitivity; EHS = Electro Hyper Sensitivity; CFS = kronisk træthed. 3 Overlæge Søren Vesterhauge skrev i sin konklusion i tilslutning til en undersøgelse hos ham i juni , at Flytningen til Tyskland anser jeg derfor at være en nødvendig handling, såfremt der ikke kan skaffes en bolig med en tilsvarende standard i Danmark. Da Jens og jeg i november 2007 besluttede os for, at dette økologiske hus i Sydbayern skulle være min bolig i 3 år, troede vi, at jeg - i dette materialemæssigt fremragende hus og med dets beliggenhed som 3. sidste hus ud mod græsenge i flere km., uden industri og håndværk i umiddelbar nærhed, uden konventionelt dyrkede marker i en afstand på mindst 1 km, kun begrænset og udelukkende lokal trafik og kun ganske få naboer i en landsby med efter tyske forhold meget få beboere -, ville få et tiltrængt helbredsmæssigt løft. Vi troede at have gjort et kup miljømæssigt (det huslejeniveau, jeg fik forhandlet mig frem til, var i forhold til danske forhold og det, jeg fik for pengene, dog ubestrideligt et kup). Desværre har omgivelserne til og postvandet i det ubestrideligt MCS-egnede hus vist sig at være en katastrofe for den sværhedsgrad af MCS, jeg havde med mig, da jeg flyttede ind her. Postvandet har vist sig at have et dokumenteret lindanindhold på 50% over grænseværdien. 4 Og i mine nære omgivelser har det vist sig, at der bor en pensionist 70 meter væk i vestlig retning, hvor vinden som oftest kommer fra og med kraftigst vindstyrke -, der som hobby næsten dagligt bearbejder trægenstande med de allerfarligste opløsningsmidler, der findes på markedet. 5 Han sælger dem herefter sort på markeder rundt omkring. Det har også vist sig, at der i mit øvrige nabolag, også selvom der bor så relativt få i det, til stadighed er folk, der udsender for mig med min MCS-sværhedsgrad meget alvorlige kemikaliespor fra maling, træbeskyttelse (husstilen her er desværre domineret af udvendige meget store træflader, som med relative korte mellemrum vedligeholdes med som oftest oliebaserede træbeskyttelsesmidler), diverse opløsningsmidler, parfumer og klor fra brusebad, vaske- og 4 Lindan (HCH) er et yderst giftigt kemikalie, som i dag er forbudt i store dele af verden, også i EU. Det brugtes tidligere både i træbeskyttelsesmidler og i insekticider. Det binder sig til vand og afgiver dampe, som bliver farligere, jo højere temperaturen er. Disse dampe er farlige at indånde, og at indtage vand med lindan er sundhedsskadeligt for almindelige mennesker og for en MCS-ramt ren gift. 5 Heraf dichlormethan, som blev forbudt i EU via REACH i 2009, men først skal være væk fra markedet i Dichlormethan går direkte ind i hjernen og regnes for en af de farligste opløsningsmidler overhovedet. Det bruges i industrien og på bil- og maskinværksteder også i ren form til at fjerne maling og lakker med; kan købes i alle byggemarkeder i afbejdsningsmidler. Anvendes i medicinalindustrien til astmamedicin: næsesprays. Og findes også i hårlakker. Jeg udsattes for daglige doser af dichlormetan-spor i halvandet år i min MCS- og EHS-egnede bolig i Nordtyskland, læs mere herom senere i min beretning

14 opvaskemidler, dioxin fra afbrændinger og skorstene m.m. Min MCS-sværhedsgrad er nu så svær, at jeg reagerer på så ekstremt små spor, ja næsten partikler, fra ovenstående skadestoffer, at jeg selv med totalt lukkede vinduer og 3 professionelle MCS-luftrensere ikke kan beskytte mig tilstrækkeligt herimod. Resultat er en ikke kun ufattelig svær dagligdag, men også en yderligere svær forværring af den allerede ekstremt svære MCS-grad, jeg havde med mig fra min forrige bolig (læs mere herom nedenfor). Udviklingen af MCS I sommeren 1993 flyttede Jens og jeg ind i et etetages parcelhus fra halvfjerserne, som vi havde købt nogle måneder før af 2. ejer af huset. Vi overtog alle gardiner, persienner og et syntetisk væg-væg tæppe i soveværelset, samt nogle store dunke træbeskyttelsesmaling fra Gorex 6. Huset, et selvbygger-typehus, var i typisk stil fra halvfjerserne med gasbetonmure og udvendigt pyntesten, asbesttag og store vinduer og store træpartier, indvendigt bl.a. ubehandlede trælofter, parketgulve og i stor udstrækning vinyltapet. Der var ikke kælder, men loft, der kun kunne bruges til begrænset opbevaringsrum. Der var fjernvarme og ingen brændeovn. Stort set lige fra indflytningstidspunktet blev begge vores helbred negativt påvirket på hver vores måde. Der var ikke nogen målbar og synlig fugt, ingen fugtlugt heller. Få måneder efter, at vi er flyttet ind, maler Jens med det ovenfor omtalte Gorex træbeskyttelse udenfor nogle større træflader og nogle vinduestrærammer. Jeg bliver ekstremt syg med høj feber, opkastninger og influenza-agtige symptomer og må fluks køres til mine svigerforældre i Slagelse, hvor jeg er de næste par uger. Efter denne episode reagerer jeg på opløsningsmidler og maling i meget små mængder. Herefter går det slag i slag, hvor antallet af de symptomudløsende skadestoffer hele tiden udvides. Ligeså antallet af 6 Gorex oliebaseret træbeskyttelse fra firserne indeholdt det giftige lindan, som har været skyld i udklæknng af et meget stort antal MCStilfælde i ikke mindst Tyskland. Det blev forbudt i træbeskyttelsesmidler i Dette lindan-holdige træbeskyttelsesmiddel er at sammenligne med det ekstremt giftige Rentolin. Det afstedkom i Tyskland mange retssager med krav om erstatning. symptomer. Jens, der var ryger på det tidspunkt, var herefter nødt til at ryge udenfor ligeså gæster. Fra midten af 90 erne kan jeg kun være i miljøer, der er rygefri, og hvor der ikke er tæpper, der skal renses. Hvis der bliver malet, er jeg hver gang nødt til at melde mig syg, mens det står på, for ellers bliver jeg ekstremt syg. Jeg begynder også at få stigende problemer med fødevarer. Mindst 2 faste job måtte jeg selv sige op på grund af tobaksrygning, som nu efterhånden gav mig strakssymptomer, hvor jeg måtte ud på toilettet og kaste op gang på gang. I 2001 var jeg så uheldig at få et ondartet flåtbid, der udviklede sig til en meget slem borreliose med kritisk høj feber; jeg måtte indtage halvanden dosis penicillin for at få bugt med det efterhånden kæmpestore mærke fra flåtbiddet. Jeg kunne ikke tåle penicillinen og kastede op efter indtagelse af den. Det var sidste gang, jeg fik penicillin. Også alt anden form for medicin kunne jeg nu ikke mere tåle; jeg fik altid de værste bivirkinger, bl.a kramper i svælget. Borreliosen fik et meget langstrakt efterforløb med kraftig svimmelhed og hovedpine med feber i ca. trekvart år, hvor jeg ikke kunne arbejde. Jeg har siden fået diagnosen kronisk borreliose, og der er ingen tvivl, om at den har gjort sit til at skade mit centralnervesystem og dermed banet vej for min særligt svære MCS og senere EHS. I februar 2005 er jeg nødt til at langtidssygemelde mig på den arbejdsplads, jeg havde været på siden Mit helbred var næsten fra arbejdsdag 1 dér gået ned ad bakke, og fra sommeren efter at der var blevet malet med terpentinbaseret linolie på alle 20 etagers trægulve (åbne kontorer), og arbejdspladsen havde skiftet fra nat- til dagrengøring med stærkt parfumerede rengøringsmidler - gik det meget stærkt. På hjemmefronten havde jeg i december 2003 haft en meget kraftig eksposition på grund af vor bils undervognsbehandling. Allerede fra 2002 var jeg begyndt at få problemer med at tåle lokalbedøvelse under tandlægebehandling jeg blev totalt fuld og følte mig forgiftet, og tiltrængte tandbehandlinger måtte udskydes på ubestemt tid. 7 7 I foråret 2006 var jeg for sidste gang hos en tandlæge - i Tyskland under mit ophold i Sinzig (se nedenfor) - hvis miljø tåltes af min husværtinde. Hun måtte sige helt fra, fordi jeg ikke kunne være uden maske uden voldsomme bronkiale anfald, og med maske på grund af min EHS

15 Fra efteråret 2004 kunne jeg dårligt slæbe mig frem og tilbage til arbejdet; jeg havde konstant hovedpine, feber, kvalme, muskel- og ledsmerter, ofte dobbeltsyn og svimmelhed, konstant ømme lymfekirtler, tryksmerter i hovedet, brændende nervesmerter, kløen, næseblod, muskelkramper, trykken for brystet, hjertearytmi, klikken for ørerne, en unaturlig solbrændthed i ansigtet, astmaagtige symptomer, bihulesmerter, en ekstrem træthed hvor jeg var lige så træt om morgenen som om aftenen, koncentrationsproblemer jeg var en elendig og meget langsom arbejdskraft, som ikke havde overblik over noget som helst, og som måtte tage ind i weekenderne for at forsøge at indhente det, jeg ikke fik udført i ugens løb. Når jeg kom hjem om aftenen, gik jeg direkte i seng. Det var ganske vist en totalt tobaksfri arbejdsplads, men ellers hobede de ting, jeg ikke kunne tåle, sig op, og nye kom til. Indeklimaet var fra starten af præget af at være en ny bygning med nye møbler og nyt computerudstyr. Jeg besøgte i 2002 en allergolog i håbet om og troen på, at jeg kunne få en forklaring på, hvorfor jeg havde så mange symptomer, hvorfor jeg reagerede så kraftigt efter udsættelse til selv små mængder af maling og opløsningsmidler, tobak, parfumer og på medicin. Jeg havde udfyldt et omfattende skema, inden jeg mødte op. Efter at have undersøgt mig for astma diagnosticerede han mig med stærkt hyperreaktive slimhinder og gav mig recept på nogle piller og noget næsespray. Sidstnævnte, sagde han, ville betyde, at jeg ikke mere ville blive generet af parfumer og tobaksrøg. Jeg prøvede denne næsespray én gang: det var som at skære mine stakkels sarte næseslimhinder igennem med et barberblad og det hjalp ikke en disse mod hverken parfumer eller tobaksrygning. Så meget for en skråsikker skolemedicin, hvor der hos en uddannet allergolog (der i sine annoncer fremhæver særlig viden og erfaring med skimmelsvamp) burde have ringet nogle alarmklokker, når han så så hyperreaktive slimhinder: SKIMMELSVAMP. Men nej, det faldt ham slet ikke ind. Hvad der interesserede ham langt mere, var at psykiatrisere mig; det fandt ikke var tilgængelig. I dag ville det med min nuværende ekstreme MCS og EHS være helt, helt udelukket. Se de to tyske lægeudtalelser i appendiks. jeg imidlertid først ud af, da min sygedagpengesag var i gang, hvor jeg via aktindsigt i hans epikrise kunne læse, at han havde ment, jeg gik for meget op i sundhed og miljø og trængte til psykolog- eller psykiaterhjælp! Han er gift med en psykolog, måske skulle han i stedet have valgt det metier. Hvis han havde været en ordentlig og redelig allergolog, så havde han taget blodprøver af mig for skimmelsvamp eller i det mindste anbefalet mig at få foretaget skimmelsvampeanalyse af både mit hjem og min arbejdsplads 8, og min og Jens tilværelse (helbred og økonomi) havde ikke udviklet sig til de katastrofer, de har. Jeg har siden fra en MCS-kollega erfaret, at hun har oplevet nøjagtig samme inkompetence og psykiatrisering som jeg. Skimmelsvampehuset I forbindelse med min langtidssygemelding sprang jeg ud som MCS er, idet jeg meddelte min arbejdsplads, at alt tydede på, at jeg havde udviklet en så slem MCS, at jeg ikke længere kunne være på et almindeligt arbejdsmarked. Sygdommen MCS var jeg allerede 1 år tidligere blevet bekendt med, da jeg efter de kraftige reaktioner på undervognsbehandlingen tilfældigt var stødt på navnet MCS ud fra søgning på nettet efter lav tolerance for maling, opløsningsmidler, tobak og parfumer. Jeg meldte mig ind i daværende eneste patientforening i Danmark for den sygdom. Efterfølgende valgte jeg dog over for kolleger at holde min viden for mig selv. Efter ekspositionen til undervognsbehandlingen havde jeg været nødt til at holde op med at gå i teater, til koncert, på museer, i biografen på grund af parfumer. Og efter sommeren 2004 med de belastede nyolierede trægulve og de kraftigt parfumerede rengøringsmidler på arbejdet blev mine daglige lange togrejser fra Sorø til København og retur stadig mere belastende på grund af medpassagerers og togpersonales parfumer og på grund af de mange gratisaviser, hvis tryksværte gjorde mig helt svimmel og underlig. Jeg anskaffede mig masker, som desværre ikke var effektive 8 Hyperreaktive slimhinder er blandt de meste karakteristiske objektive fund hos patienter med skimmelsvamp, hvorfor en uddannet allergolog altid bør have mistanke om skimmelsvamp, når han eller hun finder sådanne slimhinder

16 nok, og som jeg også tålte dårligt materialemæssigt. Jeg valgte så at sidde i passagen mellem to vognsæt, hvor jeg kunne være alene, og havde en lille campingtaburet med til formålet; ofte fik jeg dog at vide af togpersonalet, at dér måtte jeg ikke opholde mig af sikkerhedshensyn - min sikkerhed var der ingen, der interesserede sig for. Min langtidssygemelding afstedkom naturligvis tættere kontakt til egen læge. Jens og jeg havde en masse informationsmateriale med til hende ved den første konsultation efter min langtidssygemelding. Hun sagde, hun kendte godt diagnosen, fordi hun havde en anden patient med den, men var dog af den opfattelse, at jeg nok skulle komme mig meget, når jeg først fik mere ro over min tilværelse. Hun gav mig efter mit ønske en henvisning til overlæge Vesterhauge, der dengang endnu var på Rigshospitalet. Der var lang ventetid,så jeg fik først en tid 3 måneder senere. Hjemme hele døgnet i skimmelsvampehuset Jeg fik det imidlertid overhovedet ikke bedre af at gå hjemme, tværtom. Og det var der flere forklarlige grunde til. Omkring påsken 2005 tog jeg med maske på med min datter i vor bil, men med hende som chauffør, på et få dages besøg til Nordtyskland. Opholdet skulle bl.a. bruges til indkøb af helsekostvarer. Jens havde gennem længere tid talt om, at han gerne ville behandle vore bøgetræskøkkenborde med linolie, hvilket han af hensyn til mig havde måttet udsætte i mere end et år. Jeg var efter min kraftige reaktion på de behandlede trægulve på min arbejdsplads kun trekvart år før naturligvis meget bange for Jens planer. Jeg sagde flere gange til ham, at hvis han absolut måtte behandle de borde med linolie, så var det altafgørende, at han valgte REN linolie og ikke linolie på terpentinbasis. Det lovede han mig. Desværre købte han lige akkurat terpentinbaseret linolie og behandlede alle køkkenbordene hermed. 9 Min reaktion herpå var dramatisk: 9 Den handling så jeg dengang som noget fuldstændigt utilgiveligt. Først flere år efter, da det blev klart, at Jens også havde udviklet MCS, indså jeg, at han ikke kunne huske fra næse til mund, når han var påvirket. Han havde således ingen erindring om hverken mine kraftige reaktioner på den terpentinbaserede linolie, der var blevet påført trægulvene på min arbejdsplads eller mine kraftige formaninger om, at hvis han absolut måtte behandle bordene med linolie, skulle det være med en REN linolie. Og med sin MCS var han uden tvivl under påvirkning i trælasthandelen, da han købte den forkerte linolie, og havde således ikke overskud til at læse den eksposition blev en af de store og gjorde mig skrækkelig syg. Og forværrede min MCS i den grad. Jeg havde nu store vejrtrækningsproblemer, var meget svimmel, havde bronkiale problemer, feber, hovedpine etc. Jeg kunne ikke være i køkkenet overhovedet. Kunne nu ikke længere være i nærheden af vor bil eller gå forbi selv parkerede biler uden at få et kraftigt bronkialt anfald. Jeg kunne ikke åbne vinduer mere uden at reagere på naboernes parfumer, når de tog bad. Mine små masker var intet bevendt. Efter råd fra MCS-patientforeningen bestilte jeg omgående 2 professionelle MCS-luftrensere en til soveværelset, hvor jeg siden hjemkomsten havde forskanset mig i, og en til køkkenet. Desuden en lille transportabel luftrenser til bilen. Jeg bestilte særlig forsegling til bordene, aluforseglingstape og alupapir i en store bred rulle, samt en særlig MCS-maske. Disse varer kom relativt hurtigt, og efter at bordene var blevet forseglet og luftrenseren kørte i døgndrift på fuld styrke i køkkenet, og jeg havde fået den anden ind i soveværelset, begyndte min tilstand at stabilisere sig noget, men min overfølsomhedstærskel højnedes overhovedet ikke. Der blev hele tiden flere ting i huset, jeg ikke kunne tåle. Og køre i bil blev et problem selv med PureNature-MCS-masken på. Når jeg gik tur i skoven, fik jeg nu problemer med vejrtrækningen. Blandt det, jeg ikke kunne tåle længere i vort hus, var computeren, printeren, fjernsynet, støvsugeren, vaskemaskinen, opvaskemaskinen, samt aviser og bøger. Jeg faldt i søvn foran computeren, blev dårlig ved printeren, fik smerter ved støvsugning og vejtrækningsproblemer. Jeg fik kraftige bronkiale anfald ved aviser og bøger. Fra nu af måtte Jens læse alt op for mig på afstand noget han den dag i dag må, også udenfor. For at få lidt afstand til alle problemerne blev vi enige om en lille ferie. Vi havde i alle vore år sammen siden 1989 været væk på ferie flere gange om året, noget vi levede højt på, og som gav os styrke til at klare hverdagen bagefter. Vi havde efter Murens fald i 1989 stort set alle år været i Østtyskland og ofte også i Polen og/eller Slovakiet. Jeg fandt ud af, at jeg bedre kunne sidde ved computeren ud på natten dengang vidste deklarationen hverken dér eller hjemme i huset. Så jeg har naturligvis for længst tillgivet ham

17 jeg ikke hvorfor og lige klare en times arbejde uden at falde i søvn; jeg havde min transportable luftrenser kørende samtidig. Under sådanne koncentrerede timer fandt jeg en feriebolig i Riesengebirge i Polen, tæt på både den østtyske og tjekkiske grænse, hvor ejeren havde indrettet en meget enkelt, spartansk møbleret lille lejlighed med vægt på gode bæredygtige materialer og med egen terrasse; den var naturligvis kun for ikke-rygere. Jeg bookede halvanden uges ferie dér. Jeg fandt også frem til et sted, vi undervejs til Riesengebirge kunne overnatte i: et tidligere kloster, hvor der var billeder af værelser med de rette materialer. Både rejsen ud og tilbage viste sig at være et helvede. Min MCS-maske og den transportable luftrenser var ikke nok, og skibsoverfarten begge veje, hvor jeg var nødt til at blive i bilen for at undgå mennesker og alt det andet for mig farlige på skibet, var en ekstremt ubehagelig oplevelse, hvor jeg havde svært ved at få luft i bilen af gode grunde også på grund af for lidt ilt. Den bookede overnatning på det tidligere kloster kunne slet ikke bruges MCS-mæssigt, og i stedet måtte vi sove i bilen, jeg med maske på, og med nedrullede vinduer, så vi frøs noget så forfærdeligt. Ferieboligen viste sig at være forfærdeligt parfumeret 10, især i badeværelset og soveværelset. Vi havde heldigvis min ene luftrenser med og også den lille transportable naturligvis. På en eller anden måde fik vi trods de store problemer på grund af min MCS mange gode oplevelser, ikke mindst oppe i bjergene. Få dage efter vor hjemkomst oprandt endelig dagen for min konsultation hos Vesterhauge på RH, som efter gennemgang af min anamnese og mine symtpomer ikke var i tvivl om, at jeg havde en svær MCS, som gjorde mig helt uarbejdsdygtig. Det ville han skrive noget om i sit notat. Skimmelsvamp kom vi slet ikke ind på, for vi anede dengang ikke noget herom. 10 Vi har siden gjort os den erfaring, at ferieboliger for ikke-rygere ofte kan være meget mere parfumerede end ferieboliger uden den restriktion. Forklaringen er simpel: Folk ryger i dem, ofte på toilettet/badeværelset og forsøger så at overdøve tobakslugten med parfumer/duftfriskere. Det var, hvad der var tilfældet også efter ejerens mening med især badeværelset. Undersøgelse for skimmelsvamp og min dramatiske forgiftning Jens bror var begyndt at tale om, at der kunne være skjult skimmelsvamp i huset. Og at det kunne måske forklare, hvorfor vi aldrig havde trivedes i det. Han påpegede desuden, at et underligt nedsunkent sted i køkkengulvet kunne pege i retning af, at der var skimmelsvamp under køkkengulvet. Så han foreslog sandsynligvis i slutningen af maj eller begyndelsen af juni - at løfte gulvbelægningen for at undersøge, hvordan det så ud nedenunder. Han ville have luftrenseren og emhætten på på højeste trin under forløbet og gøre det så hurtigt som muligt. Jeg forskansede mig i soveværelset. Han fandt en afskåret 1 kvadratmeter stor spånplade, som så ud, som om den var blevet sat ind og ikke hørte til resten af gulvet under gulvbelægningen. Han var ikke i tvivl om en kraftig skimmelsvampevækst. Jens anmeldte efterfølgende skaden hos vort forsikringsselskab. Jeg blev hundesyg. Det var ikke på nogen måde nok med de foranstaltninger, der var blevet taget. Jeg fik en række forgiftningssymptomer med bl.a. kraftig hovedpine, kraftige tryksmerter i hovedbunden, feber, opkastninger, ekko i mit hoved, tristhed, brændende smerter overalt, svimmelhed, lysfølsomhed, og jeg måtte ligge i seng i lang tid. Jeg havde ingen appetit. I den følgendende måned tabte jeg næsten 10 kg og blev ufrivilligt lige så slank, som jeg havde været tidligere. Men ud over disse fysiske lidelser var det værste, at intet bagefter denne dramatiske skimmesvampeeksposition blev det samme som før. Min MCS fik en ekstrem forværring sådan næsten overnight, således at jeg ikke længere kunne tåle NOGET SOM HELST i huset og heller ikke en række fødevarer, som jeg før denne eksposition havde kunnet tåle. Jeg reagerede på mit økologiske kød med noget, der bedst kan beskrives som slemme tømmermænd, hvor jeg kastede alt op og havde meget kraftig hovedpine. Det gentog sig med alt kød og fisk 11. Jeg kunne ikke længere tåle den lille radio i soveværelset på grund af det forfærdelige ekko i mit hoved, hvor også al tale fra både mig og Jens var ulideligt. Alt 11 Jeg har ikke siden kunnet tåle hverken kød eller fisk jeg reagerer stadig som dengang

18 i soveværelset kunne jeg ikke længere tåle. Alt i stuen kunne jeg ikke tåle. Ingen rum i hele huset kunne jeg tåle noget som helst i. Ligeså i bilen. Mit tøj kunne jeg ikke tåle. Det uparfumerede vaskepulver kunne jeg ikke tåle, vådt vasketøj vasket uden vaskepulver kunne jeg ikke tåle. Min uparfumerede hånd- og kropssæbe kunne jeg ikke tåle. De få bøger, der var totalt afdunstet, og som jeg før denne eksposition havde kunnet læse, kunne jeg ikke mere være i nærheden af overhovedet. 12 Haven kunne jeg ikke tåle, alle blomster gav mig astma-agtige anfald. Når Jens slog græs, fik jeg dramatiske astma-agtige anfald bare af det tøj, han havde haft på under græsslåningen. Livet var blevet et helvede, som jeg ikke kunne se, at jeg kunne komme opad. Vi var nu efterhånden kommet hen i juli måned, og jeg blev klar over, at jeg måtte væk fra huset. Så hurtigt som muligt, også fordi der skulle foretages flere undersøgelser med frigivelse af endnu flere giftige levende skimmelsvampe. Jens og jeg var naturligvis frygtelig kede af min forfærdelige MCS og af hele skimmelsvampesituationen, men følte os på den anden side også overbeviste om, at jeg kun ville behøve at være væk for nogle måneder, hvorunder også en afhjælpning af skimmelsvampeskaden under køkkengulvet ville blive udført. Nu gjaldt det først og fremmest om, at jeg kom væk hurtigst muligt, så at undersøgelser kunne foretages og afhjælpning af skaden gennemføres. Jeg fandt hurtigt ud af, at det at finde en for en så MCS-ramt person egnet bolig med så kort varsel, var meget svært, for ikke at sige umuligt - i Danmark. Derfor kontaktede jeg Silvia Müller på PureNature, som jeg også under min linolieforgiftning havde været i telefonisk kontakt 12 Siden har jeg ikke kunnet tåle nogen som helst af ALLE de materialetyper, der var i huset (fx. bøger; kloreret papir, maling ikke-økologisk maling, også urgammel maling på varmeapparater, træværk etc; lakker som maling; lime også urgamle som i bøger; el-kabler; tapeter; plastik; porcellæn; tekstiler kun det af mit tøj, der ikke var pesticide- eller på anden vis kemikaliebelastet, har jeg kunnet redde ved hjælp af et utal af vask med borax og en særlig mild uldshampoo fra PureNature, samt mange ozoniseringer og månedslang luften udenfor) og på og i bilen. Alle typer vaskemidler og kropssæber m.m. jeg havde kun anvendt uparfumerede vaskemidler og kropssæber og ditto hårshampoos i 25 år - jeg før denne forgiftning havde kunnet tåle, har jeg ikke siden kunnet være i nærheden af. Tandpasta ligeså, også økologiske (mine slimhinder i svælget hæver, det gør ondt i næsen, og det brænder i munden, jeg får vabler på læberne). I dag må jeg bruge et særligt pulver fra apoteket, som jeg kun tåler, når jeg ikke er belastet. Og en økologisk nylontandbørste. Tandstikkere, hvad enten af træ eller plast, får jeg samme type symptomer som ved tandpasta. Ligeså ved uvokset tandtråd. med. Hun fortalte mig bl.a. om en MCS-lejlighed i Schweiz og om en allergiker-lejlighed hos en MCS-ramt i Sinzig. Jeg overvejede meget MCSlejligheden i Schweiz, som lå paradisisk smukt højt oppe i bjergene i helt ren luft, og som jeg kunne få til en for kvaliteten taget i betragtning meget rimelig leje. Men at jeg alligevel valgte Sinzig, skyldtes for det første den væsentlig lavere leje, og at afstanden ned til den ikke var så lang. Samt at jeg fik et særdeles positivt indtryk af Petra Hintze, udlejeren. I begyndelsen af august kørte Jens mig så til Sinzig, der ligger ca. 30 km syd for Bonn, ud til Rhinen. Vi var begge sikre på, at jeg i løbet af en 4 måneders tid kunne vende tilbage til et sundt hus og selv være blevet meget raskere. Sådan kom det slet ikke til at gå. Jeg kom aldrig mere tilbage, og jeg skulle blive meget, meget, meget mere syg. Dortes historie som miljøflygtning siden sommeren 2005 Første bolig i eksil i Sinzig fra august 2005 til juni 2006 Jeg tilbragte 10 måneder i Sinzig i en utrolig hyggelig, velindrettet trestjernet allergiker-feriebolig hos et værtspar, hvor hun var MCS- og EHSramt og han var miljøingeniør i det lokale amt og privat havde et konsulentfirma med ydelser inden for skimmelsvampeanalyse og måling af stråling fra mobiltelefoni og rådgivning omkring beskyttelse mod den trådløse teknologi. Jeg kunne ikke være kommet til et bedre sted, bortset lige fra som det skulle vise sig nogle måneder inde i mit ophold dér at ferieboligen ikke var el-afskærmet. Fruen, Petra, som før sin sygdom havde været sygeplejerske hos en dr.med. homøopat, lærte mig, hvordan man bedst kan leve med sine miljøsygdomme med hensyn til mad, tøj, nikkelfrit køkkenudstyr, møbler og øvrig indretning, vaskemidler (hvordan jeg kunne forsøge at vaske skimmelsvamplugten og toksinerne ud af mit tøj), senere hvordan man kan beskytte sig mod stråling, hvis man har EHS, samt måske allervigtigst: hun lærte mig det homøopatiske

19 og kinesiologiske håndværk, som jeg også efter min fraflytning til stadighed har videreudbygget med intensiv rådgivning fra hende. De købte ind for mig hos en fantastisk økologisk bonde. Ja hun var der altid for mig, bekymrede sig altid om mig. Jeg var aldrig alene. Jeg havde ganske enkelt vundet i lotteriet med det sted; jeg får den dag i dag en stor klump i halsen, når jeg tænker på alt det, især hun men også han, Volkmar, gjorde for mig og stadig gør for mig og Jens! Jeg ville nok have boet der til leje den dag i dag, hvis ikke min EHS (som jeg dengang ikke anede eksistensen af) udviklede sig så forfærdelig dramatisk, netop i den lejlighed med de helt fantastiske naturomgivelser alt i cykelafstand fra lejligheden (jeg havde medbragt en god 10-gears cykel). De første måneder cyklede og vandrede jeg i de helt fantastiske omgivelser var ofte væk næsten hele dage ad gangen: langs Rhinen, ud ad nogle arme til Rhinen, der var meget frodige og spændende flora- og faunamæssigt, over Rhinen til den anden mere øde side med masser af spændende skov, ud til en gammel keltisk arkæologisk landsby ca. 400 meter oppe, ud over enge med masser af heste, får og køer. Jens var helt pjattet med de omgivelser, som også lå tæt på Eiffel-bjergene. Til alle sådanne ture, ja altid uden for min bolig bortset fra på min terrasse, bar jeg min blå 3M-maske. Kun steder, hvor der var kemikaliefrit sikkert, altså uden trafik, uden parkerede biler, uden motionerende mennesker, kunne jeg tage masken af, og selv da kun i tørre perioder; jeg var dengang stadig tæt på min skimmelsvampeforgiftning, og min tærskel over for skimmelsvamp i naturen var ekstremt lav. Men jeg vænnede mig til at færdes med den store maske på, fordi den gav mig en frihed til at bevæge mig og opleve natur, ny spændende og storslået natur. Dengang var jeg stadig i stand til at gå ind i helsekostbutikker og gå på økologisk marked i byer og landsbyer. Jeg kunne så handle lidt ind og få den oplevelse med. Det hele ændrede sig imidlertid dramatisk, da der ca. 4 måneder ind i mit ophold dér begyndte et vejarbejde, der varede helt til ca. slutningen af januar Dette vejarbejde bestod i, at en ufattelig stor boremaskine med en ufattelig kraftig motor borede i noget meget, meget hårdt metal fra nazitiden et x-antal meter under hovedvejen, som lå ca 40 meter i direkte fokus til min ferielejlighed 8-10 timer hver arbejdsdag og i perioder også om lørdagen et antal timer. Der skulle lægges fjernvarmerør ned, men først skulle man have fjernet de meget store massive mængder af dette hårde metal. Det er en kendt sag, at en så vedvarende og kraftig infralyd som den fra en så kraftig motor som denne og de rystelser, boringen afstedkommer, kan påvirke et skadet nerve- og centralnervesystem. 13 Kun ganske kort tid inde i denne boringsfase begyndte jeg at få store problemer med min luftrenser, computer, min specialtelefon 14, med elektrisk lys, med radioen og dens højtaler, med komfuret, med køleskabet mm. Mine symptomer var mange og blev stadig flere og kraftigere. Jeg faldt om med telefonrøret i hånden og i søvn med røret ved siden af mig; eller, når reaktionen ikke var så voldsom, fik jeg store talevanskeligheder og sagde samme ord i en uendelighed som en ridse i en grammofonplade. Jeg blev svimmel og underlig af lyset. Hele kroppen brændte som helvedsild. Jeg fik kraftige smerter i muskler, led og knogler på grund boringen. Når jeg stod og lavede mad ved komfuret, gik jeg fuldstændigt som fastfrosset eller som en statue i stå i de mærkeligste positurer (har jeg fået at vide), eller jeg 13 At denne kraftige boring med dens kraftige infralyd skulle få så dramatiske konsekvenser for mig, skyldes uden tvivl den anamnese, jeg havde med i baggagen: Jeg havde i min sidste ansættelse på arbejdsmarkedet i ca. et par år været eksponeret til dagligt godt 8 timers boring fra tilsvarende kraftige motorer i forbindelse med to byggerier lige uden for mine kontorvinduer i den helt nye 20 etagers beton-og-glas bygning, jeg arbejdede i, nemlig fra bygningen af en metrostation og Skandinaviens største indkøbscenter Fields de føltes som overdimensionerede tandlægebor, meget ubehageligt. Jeg arbejdede på 9. sal i åbne kontorer med mobiltelefonnet i stedet for fastnet, hvor hver medarbejder havde sin mobiltelefon stående ved sin computerskærm til evig opladning, og hvor lufthavnen kun var få minutter fra højhuset med radar og en evig trafik af flyvemaskiner forbi højhuset. Da jeg startede i 2002 dér, var firmaet lige flyttet ind, og alle møbler var helt nye, lige så computere m.m. Få meter fra min arbejdsplads stod der en nogle år gammel printer, der aldrig blev renset, og som spyttede sider ud om ugen på kloreret papir og med masser af snavset toner og med en angiveligt kraftig emission af giftige brommerede flammhæmmere. Min computerarbejdsplads og printeren var de eneste i min afdeling, der ikke havde udsugning! I dag kan jeg ikke være i nærheden af et eneste stykke kloreret papir uden i værste fald at gå i chok, i bedste fald blot få et narkoleptisk anfald, se mere herom i appendiks i dr. Dohmens undersøgelsesresultat. 14 Denne kabel-specialtelefon udmærker sig ved, at den har en piezoskive i høredelen, som gør, at strålingen (pulserne) bliver reduceret til et absolut minimum; bliver strålingsbelastningen imidlertid for voldsom på grund af EHS en, så er selv den ikke længere god nok. Den er også lavet i et for MCS-patienter meget acceptabelt materiale; desværre bliver den ikke længere produceret

20 faldt i søvn stående. Jeg blev dårlig, når jeg hørte radio (en gammel monoradio uden bas); senere var blot den passive højtaler på grund af sine magnetiske felter nok til at gøre mig mærkeligt slap og også give mig hjertearytmi. Køleskabet var jeg nødt til at slukke, det smertede helt vildt i hele min lejlighed, når det var tændt. På grund af, at jeg ikke kunne tåle lyset mere, måtte jeg tage bad i et badværelse uden vindue i mørke; jeg kunne ikke længere bruge en hårtørrer eller have udsugningen i gang. Da jeg ikke kunne tåle stearinlys, fik jeg anskaffet allergivenlige erstatningslys fra PureNature. Når jeg sad ned, var der hele tiden vibrationer i hele min krop, der kunne gøre mig vanvittig. Der skulle ikke gå lang tid, før alle maskinerne oppe hos mit værtspar generede mig frygteligt 15. Jeg blev nødt til at gå væk, når Petra skulle bage brød eller på anden måde bruge ovnen; når hun støvsugede, måtte jeg væk, når hun strøg, måtte jeg væk; når hun maskinvaskede tøj eller opvask, måtte jeg væk; når hendes mand brugte sin printer og lignende i sit kontor på anden sal, fik jeg det meget dårligt. Værst var, at jeg ikke kunne bruge min luftrenser mere, og at jeg var nødt til at belemre min elskede værtinde Petra med i hvert eneste tilfælde af brug af de ovenfor omtalte maskiner at lave en forhåndsaftale, så jeg kunne nå at komme væk i tide (hvis jeg ikke kom væk i tide, gik jeg i bogstaveligste forstand totalt i stå, mistede styringen af mig selv og mine kræfter, trods smerter), og være væk i flere timer i næsten al slags vejr i en skov, som jeg med min skimmelsvampeskade ikke altid havde det godt i og derfor måtte bære min store maske i mange timer. Jeg kunne ikke længere cykle mine ture, fordi højspændingsledninger og stråling fra mobilmaster og mobiltelefonitrafikken omkring mig, samt motorer fra biler, både, flyvemaskiner (der lå en lufthavn kun 30 km væk) generede ganske forfærdeligt. Jeg kunne ikke længere sidde på nogen bænk uden at få de meget ubehagelige vibrationer og også smerter i hele kroppen. Alt var 15 Infralyd og magnetiske felter går igennem alle vægge, gulve og lofter, også gennem flere etager! Derfor kan en svær EHS-ramt ikke bo, endsige være i et hus, hvor andre mennesker arbejder og/eller bor. Man kan ikke beskytte sig mod infralyd og magnetiske felter ved hjælp af afskærmningsforanstaltninger. At hele den del af huset, dvs. stuen og første sal, hvor Petra og Volkmar boede, VAR afskærmet, hjalp mig lige fedt, lige som en afskærmning i min lejlighed heller ikke havde gjort en særlig stor forskel jo en forskel på den måde at forstå, at jeg med el-afskærmning i min ferielejlighed ville have haft mange gange mindre generel EHSbelastning. blevet forandret Jeg havde naturligvis været EHS-syg i forvejen, jeg vidste det bare ikke. Og i hvert fald blev denne boring en så kraftig eksposition, at min EHS blev forværret flere hundrede procent næsten overnight. Intet blev mere det samme lige som jeg havde kunnet sige om skimmelsvampeforgiftningen (se ovenfor): der var en uhyggelig tydelig før- og eftersituation. Det heldige er, hvis man kan tale om held her, at denne voldsomme infralyd-eksposition skete i en periode, hvor strålingsintensiteten var en brøkdel af, hvad den er i dag, og hvor min lejlighed også kun var meget lidt eksponeret; det kunne Volkmar, Petras mand, altid måle med sit professionelle udstyr, hvilket også gjorde, at han havde så svært ved i starten at forstå mine voldsomme reaktioner. Det er slet ikke til at tænke på, hvad en sådan boring i et strålingsintensivt område med flere UMTS-master tæt på og WiFi og WLAN ville have gjort ved mig. Så lidt heldig var jeg måske alligevel, når det kommer til stykket når nu det skulle være. Kampen for at få sygedagpenge Jeg kæmpede i næsten hele min periode i Sinzig en kamp mod min danske kommune for at få sygedagpenge. Kampen startede stort set allerede dag 1, efter at jeg havde forladt Danmark. Kommunen havde fået at vide årsagen til, at jeg var nødt til hurtigst muligt at forlade det kontaminerede hus, nemlig at der kort efter min bortrejse skulle foretages undersøgelse for skimmelsvamp i huset, hvilket ville indebære, at køkkengulvet skulle løftes op, og et uhyggeligt stort antal levende giftige skimmelsvampespor endnu en gang blive frigivet det havde jo kostet mig en dramatisk forgiftning og godt en måneds sygeleje efter første løft af køkkengulvet (se beskrivelsen af denne forgiftning ovenfor). Jeg havde før min afrejse en meget sød kvindelig sagsbehandler, som i telefonen i Danmark havde sagt, at jeg godt kunne regne med, fortsat at få udbetalt sygedagpenge, men så snart jeg var kommet til Sinzig, blev denne mod mit ønske erstattet af en mandlig sagsbehandler, der også havde chefstatus. Det første, han gjorde, var at stoppe sygedagpengeudbetalingen. Han gjorde i det hele

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus.

Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus. ----- Original Message ----- From: To: at@at.dk Sent: Monday, January 20, 2014 5:06 PM Subject: Skimmel på Silkeborg Sygehus Til Arbejdstilsynet Jeg vil hermed anmode Arbejdstilsynet om at gå ind i følgende

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister Pårørende til en kronisk smertepatient Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister FORORD... Kære pårørende At leve sammen med en af os der har kroniske smerter er ingen dans

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere